U želji da naše članove ali i druge posetioce našeg sajta
transparentno obaveštavamo o našem radu, odluka Skupštine
osnivača Kreativne radionice Balkan održane 7.2.2015. je da se
važne odluke redovno postavljaju na našem sajtu.
U tom smislu prezentiramo Vam odluke donete na poslednjoj
Skupštini osnivača Kreativne radionice Balkan:
Na predlog Stevana Krsteca i Marine Đenadić da Kreativna radionica
Balkan aplicira na konkursu Ministarstva za kulturu i informisanje doneta
je sledeće:
ODLUKA
Na konkursu Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije
Kreativna radionica Balkan, posle proveravanja svih uslova konkursa,
treba da konkuriše za nedostajuća sredstva za započete projekte i
celokupna sredstva za planirane projekte.
Za rad na odabiru projekata i konkursnoj dokumentaciji zaduženi su
Marina Đenadić i Stevan Krstec uz podršku dela Kreativnog tima koji je
vezan za izdavaštvo.
&
Stevan Krstec je izneo da je stigao zahtev sa rukopisom priča autorke
Violete Aleksić i predložio da se autorka primi u članstvo Kreativne
radionice Balkan i da joj se, u skladu sa dosadašnjom praksom pruži sva
logistička podrška potrebna za izdavanje i promovisanje njene knjige. U
tom smislu doneta je sledeća:
ODLUKA
Prima se u članstvo Kreativne radionice Balkan Violeta Aleksić
Odobrava se rad na knjizi priča autorke Violete Aleksić.
KR Balkan obezbeđuje svoj ISBN i CIP u Narodnoj biblioteci Srbije,
organizuje pripremu, štampu, medijsku prezentaciju knjige kao i pomoć
pri prodaji a sve uz saradnju autorke. Troškove snosi autorka u celom
iznosu i pripada joj kompletan tiraž knjige. Ukoliko autorka odluči, može
deo tiraža ustupiti Kreativnoj radionici Balkan za podelu ili prodaju od
koje bi sredstva išla za troškove rada i razvoja KR Balkan.
&
Na pisani predlog Marine Đenadić i Stevana Krsteca o izdavanju naredne
dve knjige u biblioteci “Antologija” doneta je sledeća:
ODLUKA
-
Raspisuje se konkurs za objavljivanje knjige ZBORNIK POEZIJE
STOPAMA ALEKSE ŠANTIĆA u biblioteci “Antologija”
Raspisuje se konkurs za objavljivanje knjige ZBORNIK AFORIZAMA
I KARIKATURA u biblioteci “Antologija”. Redakcijski odbor se
dopunjava stručnim saradnicima, aforističarima i karikaturistima, iz
Kreativnog tima Kreativne radionice Balkan.
Knjige treba da budu korak više u podizanju standarda izdavaštva, koje
smo sebi postavili u prve dve knjige iz biblioteke, objavljene prethodne
godine, kako književno-umetnički tako i grafički.
&
Na predlog Zvonimira Stankovića, a posle “javne rasprave” u kojoj je
učestvovao jedan broj autora “Zbornika savremene ljubavne poezije” i
“Zbornika savremenih ljubavnih priča” o kom su raspravljali svi prisutni
osnivači i pročitani mejlovi autora, doneta je sledeća:
ODLUKA
Da se u konkursima uvede stavka “obavezna kotizacija” za sve autore,
sem članova Kreativne radionice Balkan koji su platili članarinu za 2015.
godinu, i da taj iznos bude 900.00 RSD ili 8 EUR za autore iz dijaspore i
regiona (ukoliko nemaju mogućnosti da uplate dinarski iznos).
Da se uredničkom i lektorskom poslu ne pristupa pre nego se uplata
obavezne kotizacije ne evidentira na računu KR Balkan.
Da se svim autorima koji uplate kotizaciju a ne zadovoljavaju književno
umetničke kriterijume novac vrati.
Da se tokom rada na knjizi autorima na sajtu prezentira njihov rad kako
bi mogli da ga vide i odobre nakon uredničkih i lektorskih intervencija.
Da se novac ne vraća autorima kojima rad bude prihvaćen, urednički i
lektorski sređen i uvršten u knjigu ako podnesu zahtev posle preloma
knjige.
Da svakom autoru pripadne po 1 (jedan) primerak knjige a da poštarina
ide na teret autora po objavljivanju knjige, s tim da se zbog visokih
poštanskih troškova postigne sporazum sa autorima iz regiona i dijaspore
(koliko god je moguće) da zajednički iznađemo alternativne mogućnosti
dostave knjiga a u najgorem slučaju koristimo usluge pošte.
Obrazloženje odluke:
Obavezna kotizacija se uvodi iz razloga pokrivanja neophodnih visokih
troškova izdavanja i štampanja knjiga kvaliteta “zbornika” koje smo
objavili u 2014. godini, obzirom da se time garantuje samostalnost i
odgovornost Kreativnog tima KR Balkan u ispunjavanju uslova kvalitetnog
rada na zbornicima i rokova za izdavanje.
Takođe, uvođenjem kotizacije i odrednice da redakcijski odbor bira samo
kvalitetne radove koji zadovoljavaju književno-umetničke kriterijume
sužava se broj nekvalitetnih radova jer autori u startu neće slati radove
koji ne zadovoljavaju zadate kriterijume pošto unapred znaju da će im
radovi biti odbijeni.
&
Na predlog Zvonimira Stankovića da se važne odluke i završni račun
redovno objavljuju na sajtu www.krbalkan.rs doneta je sledeća:
ODLUKA
Kreativna radionica Balkan kao krovna organizacija koja okuplja umetnike
i umetničke grupe ima obavezu transparentnosti u radu. U tom smislu
obavezuje se Upravni odbor da sve važne odluke koje se donose budu
objavljene na sajtu www.krbalkan.rs na linku
http://www.krbalkan.rs/info.html i da tu ostanu dok ne budu zastarele ili
zamenjene drugim odlukama.
Završni račun za svaku godinu rada se postavlja na sajt na istom linku u
PDF format i tu trajno ostaje.
&
Na pisano pitanje Marine Đenadić i Stevana Krsteca u vezi autorskih
prava za knjige tzv “zbornike” koje nastaju nakon raspisanih konkursa
razvijena je diskusija posle koje je doneta sledeća:
ODLUKA
Za minimalni tiraž koji pokriva: knjige za autore, humanitarne akcije KR
Balkan, knjige za medije, troškove rada KR Balkan pokrivene prodajom
knjiga i sl. autori se slanjem rada na konkurs istih odriču.
Zadužuje se Upravni odbor da se informiše o procentu autorskih prava za
slične knjige po Zakonu Republike Srbije. U tom smislu Upravni odbor je
dužan da napravi pisani predlog i podnese Skupštini osnivača na
usvajanje u slučaju komercijalne eksploatacije (doštampavanja tiraža i
plasmana na tržištu) sa predlogom obračuna i načinima isplate ili
kompenzacije autorima(obzirom da polazimo od pretpostavke da bi na
veći broj autora namenjena suma za pojedinačna autorska prava bila
minorna i troškovi obračuna i isplate veći od samog iznosa).
&
Na predlog Dragane Popović da se jednom godišnje, pri kraju godine, u
slučaju da se na računu Kreativne radionice Balkan nađu neopredeljena
slobodna finansijska sredstva raspiše konkurs za besplatnu knjigu jednom
od autora – članova Kreativne radionice Balkan, doneta je sledeća:
ODLUKA
Prihvata se ideja da se jednom godišnje, ako finansijske mogućnosti
dozvole, štampa knjiga jednom od članova Kreativne radionice Balkan.
Zadužuje se Upravni odbor da razradi ideju i da je prezentira na Skupštini
osnivača kada bude razmatran Završni račun Kreativne radionice Balkan.
(Zapisnik je u pisanoj i potpisanoj formi u arhivi Kreativne radionice
Balkan i dostupan je članovima Kreativne radionice Balkan, kako u
pismenoj tako i elektronskoj formi)
Predsednik Upravnog
odbora
Stevan Krstec
-----------------------
Download

U želji da naše članove ali i druge posetioce našeg sajta