Na osnovu sledećih opisa modelirati sisteme sledećih baza podataka (nacrtati predloge ER dijagrama):
1.
KONFERENCIJA. Konferenciju, koja se odlikuje svojim identifikacionim brojem, nazivom, datumima
njenog početka i završetka, organizuje organizator (osobine: id_organizatora, ime, adresa). Jednu
konferenciju organizuje samo jedan organizator (i mora je neko organizovati), ali taj organizator može
prirediti više konferencija (najmanje jednu da bi se našao u bazi).
Organizator potiče iz grada (relevantne osobine: ptt, naziv), i to jednog, a u gradu ne mora biti nijedan
organizator; može ih biti više.
Konferencija se održava u nekoj sali (jednoj ili više), koja ima svoju jedinstvenu oznaku (id), kapacitet
i podatak da li postoji ozvučenje ili ne. Tokom vremena, u sali se može održati i više konferencija
(najmanje jedna).
Sala se takođe nalazi u nekom gradu, jednom i jedinom; u gradu, sa druge strane, ne mora postojati
nijedna sala, ali ih može biti više. Učesnik konferencije ima osobine poput identifikacionog broja,
imena, prezimena, adrese, ustanove, broja telefona, broja mobilnog telefona, e-mail adrese i web
adrese.
Učesnik može napisati rad (id rada, naziv, oblast, značaj, obim) – ali ne mora, a može ih napisati i više.
Rad piše jedan ili više učesnika. Da bi učesnik izlagao rad u nekoj sali određenog datuma i u određeno
vreme, mora biti ispunjen uslov da je napisao taj rad. Učesnik taj rad u nekoj sali ne mora ni izlagati,
ali ga tokom vremena može izlagati u više sala. Obrnuto, u nekoj sali se kombinacija rada i učesnika
pojavljuje jednom ili nijednom.
Konačno, učesnik je uplatio kotizaciju (id kotizacije, tip i iznos kotizacije) – ne mora da je uopšte
uplatio, ali, ako jeste, uplatio je jednu. Kotizacija može biti uplaćena od strane najmanje jednog, ali i
više učesnika. Uslov da učesnik uopšte prisustvuje konferenciji jeste taj da je uplatio jednu kotizaciju
(ne mora učestvovati čak i ako je uplatio). Sa druge strane, kao što je rečeno, da bi učesnik
prisustvovao konferenciji mora uplatiti tačno jednu (ni manje ni više) kotizaciju.
2.
MUZIČKI IZVOĐAČ. Izvođač ima sledeće osobine: identifikator, naziv, kontakt telefon, e-mail i web
adresu. Izvođači snimaju albume (identifikator, naziv albuma) – ne moraju do sada snimiti niti jedan
album, ali ih mogu snimiti više, s tim da za snimanje moraju potrošiti određeni broj studijskih sati.
Obrnuto, album mora da je neko snimio, ali ga može snimiti i više izvođača (to su kompilacije).
Album sadrži jednu ili više pesama, koje se odlikuju identifikatorom, nazivom, trajanjem, te rednim
brojem na albumu. Pesma ne mora da se nalazi niti na jednom albumu, a može se nalaziti na najviše
jednom.
Izvođač ima ugovor sa menadžerom, i ta se veza karakteriše brojem ugovora i procentom od prihoda
izvođača koji će biti isplaćen menadžeru. Izvođači moraju imati ugovor sa barem jednim
menadžerom, a mogu ga imati i sa više. Obrnuto, menadžer ne mora imati ugovor ni sa jednim
izvođačem, a može ga imati i sa više izvođača. Menadžeri imaju sledeće osobine: identifikator, ime,
prezime, telefon.
Izvođač svira na koncertu, i takav jedan nastup se karakteriše terminom – kada konkretno svira koji
izvođač na kom koncertu. Koncert ima obeležja poput identifikatora, naziva, datuma i vremena. Na
koncertu mora svirati barem jedan izvođač, mada ih može biti i više, a izvođači još uvek ne moraju
svirati niti jedan koncert, ali ih mogu imati i više.
Koncerti se mogu svrstati u dve grupe: komercijalni (sa informacijom o ceni ulaznice), i humanitarni
(u tom slučaju postoji podatak za koju ustanovu je prihod namenjen). Postoje koncerti koji nisu ni
jedno ni drugo (na primer, promocije), ali – koncerti ne mogu u isto vreme biti i komercijalni i
humanitarni.
Komercijalni koncerti moraju biti ugovoreni od strane menadžera izvođača, samo i najviše jednog –
da bi se izvršilo ugovaranje, izvođači moraju da imaju potpisan ugovor sa nekim menadžerom (tako
ćemo znati da li konkretan menadžer ima zakonsko pravo da predstavlja izvođača).
Taj menadžer konkretnom izvođaču možda do sada nije utanačio nijedan koncert, a možda mu ih je
ugovorio više. Da bi izvođači svirali neku konkretnu pesmu na nekom koncertu, oni tamo moraju
učestvovati (svirati). Moguće je da neka pesma nikada nije izvođena na koncertima, a može biti
izvođena i više puta. Obrnuto, na nekom koncertu neki izvođači (ako već učestvuju) moraju izvesti
bar jednu pesmu, ali ih obično izvode i više.
3.
DRAMSKI FESTIVALI. Dramski festivali propraćeni su svojom bazom podataka. U njoj se za svaki
festival zna njegov identifikacioni broj, ime, datum početka i datum završetka. Takođe je poznato i ko
organizuje dati festival. Za organizatora je poznat njegov naziv, adresa i telefon, kao i neki
identifikacioni broj. Jedan festival može da organizuje samo jedan organizator, ali zato lice koje je
organizator može da organizuje i nekoliko festivala.
Na festivalu učestvuju dramske predstave okarakterisane svojim rednim brojem, nazivom i nekim
dodatnim informacijama. Osim toga, zna se kada predstava igra na kom festivalu. Predstava ne mora
da učestvuje ni na jednom festivalu, a može i na više. Na festivalu obavezno učestvuje bar jedna
predstava (hipotetički), ali ih inače ima više. Baza čuva i podatke o pozorištima (id, naziv pozorišta,
godinu osnivanja, mesto) kako bi se znalo koju predstavu izvodi koje pozorište.
Pravilo učešća na festivalima kaže da jednu predstavu može da izvodi samo jedno pozorište, što znači
da nema saradnje među pozorištima, bar što se festivalskog učešća tiče, a pozorište može na festivalu
da učestvuje i sa više od jedne predstave, mada ne mora ni sa jednom. Poznato je i koji glumci glume
u kojim predstavama. Za glumce se zna: ime, prezime, e-mail, šifra. Glumac može da igra u više
predstava, a ne mora ni u jednoj. Za svako svoje pojavljivanje u nekoj predstavi zna se koliki honorar
dobija.
4.
KOMPANIJA ZA PREVOZ PUTNIKA. Kompanija za prevoz putnika opisana je sledećim podacima: naziv,
adresa, vlasnik, datum_osnivanja, pib, registracioni_broj. Kompanija ima sedište u jednom, a ne i u
više mesta. Mesto se opisuje ptt brojem i nazivom. U jednom mestu može biti više kompanija za
prevoz putnika, ali ne mora da postoji nijedna.
Kompanija može da sarađuje sa više drugih kompanija za prevoz putnika, ali ne mora ni sa jednom.
Ukoliko postoji saradnja, zna se datum potpisivanja ugovora o saradnji. Za kompaniju koja prevozi
putnike rade radnici, kvalifikovani svojom šifrom, imenom i prezimenom, telefonom i adresom.
Radnici stanuju u jednom i samo jednom mestu, dok u nekom mestu može stanoviti i više radnika. Ti
radnici rade na radnim mestima šalterskih službenika ili vozača, s tim da moraju biti ili jedno ili drugo,
ne oba. Dok se šalterski službenici karakterišu još i školom, karakteristično za vozače je kategorija
koju poseduju.
Vozači voze autobuse. Svaki vozač vozi samo jedan autobus, a autobuse može voziti i više vozača,
zavisno od smene i svaki autobus, takođe, mora da vozi najmanje jedan vozač. Autobusi imaju
atribute: registarski broj, marku, klasu i broj sedišta.
Oni se kreću određenim linijama, s tim da se jedan autobus može naći najmanje na jednoj, a obično
na više linija. Na linijama saobraća bar jedan autobus, obično više. Svaka linija ima svoju šifru, naziv i
opis. Na linijama imamo stanice. Linija ima najmanje jednu stanicu, a može ih biti i više. Svaka stanica
je za tačno određenu liniju, jednu i jedinu. Stanica ima šifru i udaljenost. Za svaku stanica se zna mesto
u kom se nalazi, dok u nekim mestima ne moraju postojati stanice, a može ih prirodno biti puno.
Šalterski službenici, kao druga vrsta radnika, rade na šalterima. Na svakom šalteru radi po jedan ili
više službenika, a službenik može raditi i na više šaltera, zavisi od termina. Šalter ima šifru i lokaciju.
Na šalteru se prodaju karte i na njemu ne mora biti prodata niti jedna karta, ali ih je obično prodato
više. Prodaja karte se karakteriše imenom kupca i datumom kupovine. Sa druge strane, karte se mogu
prodavati na više šaltera, ali ne moraju ni na jednom. Karta ima obeležja poput šifre i cene.
One se kupuju samo za određene linije na kojima se kreću autobusi. Svaka karta važi za tačno jednu
liniju na kojoj saobraća neki autobus. Obrnuto, za jednu liniju može postojati više karata, najmanje
jedna.
5.
POLITIČKA PARTIJA. Politička partija ima sledeće relevantne osobine: identifikacioni broj i ime. Ona
kandiduje najviše jednog kandidata na izborima, mada ne mora kandidovati nikoga. Kandidat se
odlikuje identifikatorom, prezimenom, imenom i godinom rođenja. Kandidat ne mora da bude član
niti jedne stranke (kandiduje ga grupa građana, na primer), ali, ako ga predlaže partija, to može biti
najviše jedna.
Kontrolori su članovi političkih partija, mada to ne moraju da budu (na primer, ako su ispred
nevladinih organizacija i slično). Partija ne mora imati niti jednog kontrolora, ali ih može imati više;
obrnuto – kontrolor ili nije član stranke, ili je član tačno jedne stranke (u tom slučaju se karakteriše i
brojem članske karte). Obeležja bitna za modeliranje kontrolora su njegova šifra, prezime i ime.
Kandidati takođe glasaju, na jednom i samo jednom biračkom mestu, i tom prilikom potrebno je
čuvati i informaciju o krugu glasanja.
Na biračkom mestu, koje se odlikuje identifikatorom i lokacijom, ne mora glasati niti jedan kandidat,
ali ih može glasati više.
Biračko mesto pripada (jednoj i jedinoj) opštini. Opština ima svoju šifru i naziv, i može imati više
biračkih mesta. Birač (JMBG, prezime, ime, adresa) bira na biračkom mestu. On ne mora uopšte da
izađe na izbore, a ako se pojavi na biralištu – to može učiniti tačno jednom, i tom prilikom se čuva i
informacija o krugu izbora. Na biračkom mestu će se pojaviti najmanje jedan, a sigurno više birača.
Konačno, biračko mesto kontroliše kontrolor, i on može uputiti određeni broj primedbi na zbivanja
na biračkom mestu. Na biračkom mestu će se naći najmanje jedan (ili više) kontrolora, dok, obrnuto,
kontrolori mogu da budu na tačno jednom biračkom mestu.
Download

Zadaci ERD 29092104