Pravilnik o korišćenju golf terena, bezbednosti na golf terenu,
etikeciji, učestvovanju na takmičenjima,
odnosu prema Klubu i sankcionisanju
u Golf klubu Beograd
Pravilnik je prilagođen novom Statutu Golf kluba Beograd koji je usvojen na Vanrednoj
Skupštini Golf kluba Beograd 11.04.2012.
PRAVILNIK KORIŠĆENJA GOLF TERENA GCB
1.
Igrač mora da poseduje minimalno „dozvolu za igru“ (dozvolu o elementarnom
znanju golf pravila, tehnika igre i golf etikecije) da bi mogao da izađe na teren.
1.2. Igrač mora da ima godišnji (tag) ili dnevni green fee. Igračev tag ili green fee
mora biti okačen o golf torbu kako bi osoba zadužena za kontrolu reda na terenu
(starter, maršal) mogla da ima uvid u opravdanost igre.
1.3. Igrači koji imaju nameru da izađu na teren moraju se javiti prvo na recepciju kako
bi proverili da li ima nekih novih informacija o stanju terena, startnim vremenima,
itd.
1.4. Igrači koji bi želeli da imaju pratnju za vreme golf igre (prijatelje, decu, porodicu,
itd.) moraju tu nameru najaviti recepciji kako bi dobili instrukcije o ponašanju negolfera na terenu.
1.5. Zabranjeno je igranje sa više od jedne loptice na terenu. Izuzetak je, naravno, kada
se igra provizorna loptica.
1.6. Igrač mora da igra ne preskačući golf polja, već na osnovu redosleda golf rupa
onako kako je napisano u skor karti.
1.7. Najveći broj igrača u flajtu je četiri.
1.8. Svaki igrač mora da ima svoju opremu. Zabranjeno je pozajmljivati opremu od
saigrača.
1.9. Zabranjeno je da se golf autićem ili golf kolicima prolazi između bankera i grina.
Na terenu se nalaze putokazi koji upućuju na ispravan smer.
1.10. Igrač je dužan da nakon svakog korišćenja peščanih prepreka (bankera) izgrabulja
i popravi neravnine izazvane svojom igrom kako bi igrač iza njega imao iste
uslove za igru.
1.11. Igrač je dužan da odvaljeni busen trave (divot) vrati na mesto sa kojeg ga je
odvalio.
1.1.
1.12. Igrač je dužan da popravi viljuškicom za reparaciju udubljenja koja nastaju padom
loptica na grin.
1.13. Zastavica se pri vađenju iz rupe pažljivo spušta na grin.
1.14. Loptica se pažljivo iz rupe vadi rukom, da se ne bi oštetila ivica.
2.
BEZBEDNOST NA GOLF TERENU
2.1 Igrači ne smeju da igraju na rupama par 3 sve dok se prethodni flajt ne ukloni sa
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
grina.
Na rupama par 4 i 5 igrači ne smeju da igraju naredni udarac sve dok se igrači u
flajtu ispred nalaze u dometu loptice. Igru nastaviti kada je udaljenost apsolutno
bezbedna.
Svi igrači u flajtu moraju biti iza linije igrača koji se sprema na ispucavanje.
Najisturenija osoba u flajtu je igrač koji se sprema za udarac.
U slučaju da loptica nekontrolisano krene prema igračima, ili bilo kojim ljudima, a
da procenimo da bi mogli biti ugroženi, moramo veoma glasno viknuti „FOR“ i na
taj način upozoriti osobe na eventualnu opasnost.
Na devetoj rupi ne koristiti golf štapove koji bi mogli da ispucaju lopticu u zonu
fudbalskih igrališta, kada su osobe na pomenutim terenima. Preporuka rukovodstva
kluba je da se ne koriste štapovi: driveri i vudovi.
Ne ispucavati lopticu kada ljudi prolaze pešačkom stazom na devetoj rupi.
Ni na koji način golf udarcima ne ugrožavati posetioce i golf igrače na golf terenu i
oko njega.
U slučaju nevremena sa grmljavinom, igrači momentalno prekidaju sa igrom i
vraćaju se u klupsku kuću.
3.
ETIKECIJA
3.1. Golf igrač mora biti propisno obučen da bi mogao da izađe na teren. Nije
dozvoljeno igrati u džinsu, trenerci i majici bez kragne, pantalone moraju imati
kaiš, a majica mora biti uvučena u pantalone.
3.2. Zabranjena je upotreba mobilnih telefona na golf terenu.
3.3. Pomeranje, šuškanje, razgovor ili šaputanje u momentu kada se igrač koncentriše
da izvede udarac nije dozvoljeno.
3.4. Poštovati redosled igre.
3.5. Pod džentlmensko ponašanje i lepe manire poštovanja saigrača spada i pomoć
saigraču u traženju izgubljene loptice.
4.
UČESTVOVANJE NA TAKMIČENJIMA
4.1. Članovi Golf kluba Beograd imaju pravo da na osnovu kalendara turnira koji im se
prezentuje na početku sezone, kao i na osnovu pozivanja na svako pojedinačno
takmičenje preko e-mail-a, učestvuju na svim otvorenim kako partnerskim, tako i
klupskim i državnim turnirima.
4.2. Uz svaku pozivnicu, članovi dobijaju i propozicije turnira i uslove koje treba
ispuniti da bi se na turniru učestvovalo. Potencijalni učesnik mora biti prijavljen do
termina koji je unapred definisan kao krajnji rok za prijavu na turnir.
4.3. Potencijalni učesnik turnira mora da plati kotizaciju za učestvovanje na turniru, u
skladu sa aktuelnim propozicijama.
4.4. U slučaju da potencijalni učesnik turnira izvrši prijavu, uplati kotizaciju, a ne pojavi
se na startu turnira, nema pravo na povraćaj novca za kotizaciju.
4.5. U slučaju da potencijalni učesnik turnira izvrši prijavu, uplati kotizaciju, a ne pojavi
se na startu turnira, a da nije propisno otkazao učešće u skladu sa propozicijama,
može mu biti uskraćeno učestvovanje na sledeća tri turnira.
5.
ODNOS PREMA KLUBU
5.1. Članovi golf kluba su ujedno i osobe koje vode računa da ostali članovi, gosti i
treće osobe poštuju gore navedena pravila. Svojim ličnim primerom, savetima, a
ako je potrebno i konstruktivnom kritikom, pomažu upravi kluba da se poštuju gore
propisana pravila. Isto tako su u obavezi da ako uoče bilo kakvo nepoštovanje
predmetnog pravilnika što hitnije upozore upravu, kako bi se preduzeli svi
neophodni koraci za pravilan rad kluba.
5.2. U slučaju da članovi kluba imaju bilo kakvu sugestiju, konstruktivnu kritiku,
predlog ili savet, potrebno je kontaktirati upravu kluba i predočiti im to.
5.3. U slučaju da se eventualne kritike, sugestije i predlozi obavljaju mimo znanja i
uticaja kluba, klub će takve slučajeve smatrati bespredmetnim i zlonamernim.
5.4. Članovi kluba su dužni da podižu ugled kluba, da čuvaju materijalna sredstva
kluba, da poštuju statut, pravilnike, kućni red i odluke Golf kluba Beograd, i da
informišu klub o svim faktorima o kojima član ima informaciju, a mogli bi da budu
usmereni protiv interesa kluba, a samim tim i da mu nanesu štetu.
6.
SANKCIONISANJE NEPOŠTOVANJA PRAVILNIKA
6.1. Golf klub ima oformljenu disciplinsku komisiju koja je dužna da u slučaju
nepoštovanja odluka, pravilnika, statuta kućnog reda i drugih akata, sankcioniše
ponašanje pojedinaca.
6.2. Članovima koji ne poštuju odluke, pravilnike, statut, kućni red i ostala akta koja
propisuju i definišu pravila ponašanja i korišćenja usluga i službi Golf kluba
Beograd, disciplinska komisija može predložiti disciplinske mere, opomene,
suspenzije, novčane kazne i isključenje iz kluba.
6.3. Osobama koje ne poštuju odluke, pravilnike, statut, kućni red i ostala akta koja
propisuju i definišu pravila ponašanja i korišćenja usluga i službi Golf kluba
Beograd, koje se ne ponašaju džentlmenski i u duhu golfa, koje svojim ponašanjem
i istupanjem nanose štetu i remete ugled, Upravni odbor kluba može trajno zabraniti
korišćenje bilo koje usluge u Golf klubu Beograd.
6.4. Članovima kojima je disciplinska komisija predložila bilo koju disciplinsku meru,
uključujući i meru isključenje iz kluba, klub ne vraća finansijska sredstva koja je
član uplatio bilo po osnovu pristupnine, članarine ili nekih drugih plaćanja.
6.5. Član kome je disciplinska komisija predložila bilo koju disciplinsku meru ima
pravo prigovora skupštini, čija je odluka konačna.
U Beogradu,
24.05.2012.
Predsednik GCB-a
Dragan Šolak
Download

Preuzmite (PDF, 156KB)