INFORMATIVNO
POSLOVNI CENTAR
www.ipc.rs
11000 BEOGRAD, Vi{egradska 6/II
e-mail: [email protected]
Tel/Fax: 011/ 3067-658
3067-668
2658-850
ra~un: 295-1241801-91
PIB: 100146141
mati~ni broj: 07463600
BEOGRAD, 20.9.2014. godine
PONUDA - Predra~un br. 778
PRIRU^NIK za [email protected] (slu`benika) za JAVNE NABAVKE
PRIRU^NIK
CENA
BROJ
PRIMERAKA
UKUPNO
za
UPLATU
JAVNE NABAVKE u praksi - Propisi, Stručni komentari i
uputstva za rad, Mi{ljenja i stavovi nadležnih institucija,
Odgovori na pitanja iz prakse
5.900,00
[TAMPANO IZDANJE a`urno sa 1.8.2014.
Priredili: Ljubinka Kova~evi} i Dobrinka Gvozdenovi}
za "IPC"
U cenu je ura~unat PDV po stopi od 10%.
Uplatu izvr{ite na ra~un:
160 - 14952 - 34
Poziv na broj: 778
SPECIJALNA POGODNOST:
BESPLATNO prisustvo SAVETOVANJU na PALI]U
24. oktobra 2014. (jedan u~esnik savetovanja ne plaća kotizaciju)
za PRETPLATU na PRIRUČNIK za JAVNE NABAVKE u praksi (br. 8a )
u periodu od 20.9. - 20.10.2014.
Predra~un br. 778
Naziv preduze}a (ustanove):
PIB:
Adresa:
Ime, prezime, funkcija i telefon osobe na koju }e se slati priru~nici:
Potpis i pe~at naru~ioca:
E-mail:
Popunjen i overen Upitnik i predra~un br. 778 mo`ete dostaviti na
fax: 011/ 2658-850 ili e-mail: [email protected]
Priručnik: JAVNE NABAVKE u praksi
- iza{ao iz {tampe 20. avgusta 2014. -
Priručnik za javne nabavke namenjen je naručiocima, ponuđačima, službenicima za javne nabavke
i svim licima koja obavljaju poslove iz oblasti javnih nabavki s ciljem da se koristi u svakodnevnom
radu i pomogne u sprovođenju postupaka javnih nabavki.
Materija u Priručniku je sistematizovana u vi{e celina i sadrži:
- Zakon o javnim nabavkama,
- podzakonska akta (uredbe, pravilnici, odluke, uputstva),
- stručne komentare koji vas upoznaju sa najboljom praksom i procedurama u oblasti javnih nabavki
i pravima i obavezama u postupku javnih nabavki,
- uputstva za rad slu`bi odnosno slu`beniku za javne nabavke,
- mi{ljenja Uprave za javne nabavke,
- načelne pravne stavove sa Op{te sednice Republičke komisije za za{titu prava,
- odgovore na pitanja iz prakse grupisane prema odredbama na koje se odnose.
Priručnik je dostupan u elektronskoj i {tampanoj formi.
Priručnik u elektronskoj formi se ažurira (menja i dopunjuje) sa promenama zakonske i podzakonske
regulative, novodonetim načelnim pravnim stavovima sa Op{te sednice Republičke komisije za za{titu
prava, mi{ljenjima Uprave za javne nabavke, konkretnim odgovorima na pitanja koja se postavljaju
u praksi.
[email protected] PRETPLATE NA [TAMPANA I ELEKTRONSKA IZDANJA za 2014. godinu:
tel. 011/3067-658, 366-00-71 fax: 011/2658-850 e-mail: [email protected]
Download

detaljnije