• Anketirano je
205 stanovnika
• Starosti od 18 do 65 godina
• 102 muškarca i 103 žene
• Stepen obrazovanja anketiranih lica iz uzorka se kreće
od završene osnovne škole do doktora nauka
• Lica su anketirana ispred zgrade Opštine, policijske
uprave, suda, zelene pijace, lokalnih klubova, kafea...;
• Saznanja do kojih smo istraživanjem došli su sledeća:
Poseta Domu Zdravlja
Poseta DZ u prethodnih 12 meseci
Kod izabranog lekara istog dana
100,0
100,0
80,0
80,0
60,0
60,0
40,0
40,0
24,2
20,0
14,7
36,5
28,9
27,5
21,3
20,0
18,0
16,6
12,3
0,0
0,0
skoro
jednom u jednom u jednom u nijednom u
svakog dva meseca sest meseci prethodnoj prethodnoj
meseca
godini
godini
da
ponekad, ali
ne uvek
obicno ne
istog dana
nisam
siguran/a
•
•
Naši anketirani sugrađani uglavnom odlaze kod
lekara jedanput godišnje i to je izjavilo 27,5%,
jedanput u toku 6 meseci 24,2% ili uopšte ne odlaze
21,3%;
Razlog za to, po njihovom mišljenju su:
- velike gužve;
-kod izabranog lekara se po pravilu ne može doći
istog dana;
-na pregled se čeka 15 dana a nekada i duže, što je
veliki problem kada se radi o virusnim infekcijama ili
nekakvim urgentenim situacijama;
- terapija se dobija u apotekama;
Zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom
Zadovoljstvo zdravstvenom zastitom u
DZ
100,0
100,0
Usluge privatnih lekara u prethodnih 12
meseci
80,0
80,0
73,0
60,0
60,0
50,7
40,0
40,0
31,8
24,6
20,0
20,0
14,2
1,9
0,0
0,0
veoma
nezadovoljan/a
2,4
1,4
ni zadovoljan/a ni
nezadovoljan/a
veoma
zadovoljan/a
da
ne
ne secam se
•50,7% anketiranih niti je zadovoljno niti je
nezadovoljno zdravstvenim uslugama, što
znači da ne postoji stav o zdravstvenoj zaštiti
koju dobijaju, sam podatak dovoljno govori o
situaciji u zdravstvu;
•73% anketiranih ne odlazi ni u privatan sektor
zbog loše finansijske situacije;
Mogućnost dobijanja drugog
mišljenja
Zdravstveni kartoni na uvid
100,0
Zakonsko pravo da se zatrazi drugo
misljenje
100,0
80,0
60,0
80,0
37,9
40,0
60,0
55,5
20,0
15,6
2,8
0,0
40,0
27,0
20,0
12,3
5,2
0,0
da
Imaju pravo tesko
ostvaruju
ne
ne znam
43,6
• 55,5% anketiranih iz uzorka ne zna da li ima pravo
da zatraži mišljenje drugog lekara;
• Razlog po mišljenju građana su:
- administrativne procedure;
- neobaveštenost;
- velike gužve;
- 2-3 meseca se čeka na mišljenje drugog lekara u
većim zdravstvenim centrima (Kragujevcu,
Beogradu) što ih vrlo često upućuje na privatne
klinike;
Kontrola kvaliteta zdravstvene
zaštite
Nezvanicna placanja
100,0
100,0
80,0
76,8
80,0
60,0
60,0
38,4
40,0
20,0
Oblasti unapredjenja - aktivnije ucesce u
kontroli kvaliteta zdravstvene zastite
15,2
13,7
16,6
16,1
40,0
20,0
14,2
7,6
,9
,5
,0
0,0
da, cesto ponekad - ponekad zavisi od zavisi od
lekara
usluge
ne
ne znam
uopste nije nije vazno nije ni
vazno je
vazno
vazno ali ni
nevazno
veoma je
vazno
• 38,4% anketiranih
lica ne zna da u službi opšte
medicine ima mita i to je dominantno mišljenje;
• 16,6 % smatra da ima nezvaničnih plaćanja
ponekad zavisno od usluge, a 13,7% mišljenja je da
ima ponekad u zavisnosti od lekara;
• Veoma je važan podatak da čak 76,8%
anketiranih građana smatra da Opštinska uprava
treba da uzme aktivnije učešće u kontoli
zdravstvene zaštite koja se pruža korisnicima;
Ulaganja u zdravstvo i novi
programi
100,0
Oblasti unapredjenja - vise ulaganja u
razvoj primarne zdravstvene zastite
100,0
Oblasti unapredjenja - novi zdravstveni
programi i projekti prilagodjeni
stanovnistvu
85,3
80,0
80,0
60,0
60,0
40,0
40,0
20,0
20,0
5,7
,5
73,0
17,1
7,1
7,1
1,4
,5
,0
2,4
,0
uopste nije nije vazno nije ni
vazno je
vazno
vazno ali ni
nevazno
veoma je
vazno
uopste nije nije vazno nije ni
vazno je
vazno
vazno ali ni
nevazno
veoma je
vazno
• Stav 89,3% anketiranih je da su neophodna finansijska
ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu. Sugestije
građana za ulaganje sredstava se odnose na :
• Zapošljavanje visokostručnih kadrova, kako lekara tako
i šalterskih radnika;
• Kupovinu nove opreme, kao i uvođenje novih metoda
dijagnostikovanja bolesti;
• Kupovinu opreme za kompletnu biohemijsku analizu
krvi;
• Kupovinu markera tumora, opreme za kontrolu
štitaste žlezde, opreme za testiranje na alergije...
• Restauracija zgrade Doma Zdravlja, uređenje
enterijera, uvođenje novih telefonskih linija, čak i
obezbeđenje odgovarajućeg parking prostora;
• 73% anketiranih sugrađana smatra da treba
razvijati nove zdravstvene programe i to:
• Uvođenje obaveznih sistematskih pregleda;
• Uvođenje programa prevencije bolesti, naročito
kancerogenih, kao i programa prevencije bolesti
zavisnosti(alkoholizma, narkomanije, kockanja,
interneta) ;
• Edukacija o zdravim stilovima života, značaju
fizičke aktivnosti, zdravoj ishrani, kao i obaveznom
seksualnom obrazovanju mladih u školama i
ukazivanju na opasnosti usled promiskuitetnog
ponašanja;
Zaštita prava pacijenata
Da li postoje udruzenja pacijenata?
Kome se obraca za zastitu prava
100,0
100,0
80,0
80,0
64,9
60,0
60,0
37,9
40,0
29,9
40,0
28,4
20,0
8,1
20,0
10,9
9,0
4,3
0,0
6,6
zastitniku prava
pacijenata u domu
zdravlja
0,0
da
ne
nisam siguran/a
zastitniku prava
gradjana
(ombudsmanu)
nikome
• 64,9% anketiranih
lica ne zna da postoji udruženje
pacijenata;
• 37,9% anketiranih sugrađana se nikome ne bi
obratilo, jer se smatra da niko ne može da im
pomogne u zaštiti njihovih prava i to je dominantan
stav;
• 29,9% anketiranih bi se obratilo zaštitniku prava
pacijenata u Domu Zdravlja ukoliko bi neko od
njihovih prava bilo ugroženo, a mali je procenat onih
koji bi zatražili pomoć od zaštitnika građana, ministra
zdravlja ili predsednika države;
Rang Doma Zdravlja Opštine
Aranđelovac
Telefonski ili internet servis
Pristupacnost informacija o rezultatima
rada
100,0
100,0
79,6
80,0
80,0
70,6
60,0
60,0
40,0
40,0
20,4
20,0
12,8
20,0
6,2
1,4
9,0
0,0
0,0
da - trazio sam cuo sam, ne ne - javnost
i nasao
znam kako da nema uvid u
dodjem do
takve
informacija
informacije
ne znam
• 70,6% anketiranih građana nije obavešteno o
postojanju telefonskog ili internet servisa, odn.
ne zna kako se može doći do informacija o
rezultatima rada Doma Zdravlja;
• Samo jedna osoba je dala preciznu informaciju
o tome da se naš Dom Zdravlja nalazi na 199
mestu prema kvalitetu pruženih zdravstvenih
usluga od 200 Domova Zdravlja na rang listi;
• Nekoliko anketiranih je iznelo stav o lošem
rangu;
• Podatak je krajnje alarmantan;
Unapređenje zaštite prava
pacijenata i saradnja sa NVO
100,0
Oblasti unapredjenja - unapredjenje
zastite prava pacijenata
80,0
100,0
75,8
Oblasti unapredjenja - partnerstva sa
NVO sektorom i drugim vladinim
sektorima
80,0
60,0
60,0
40,0
40,0
34,6
23,2
20,0
20,0
15,6
7,6
,5
23,7
12,8
5,7
,5
0,0
,0
uopste nije nije vazno nije ni
vazno je
vazno
vazno ali ni
nevazno
veoma je
vazno
uopste nije nije vazno nije ni
vazno je
vazno
vazno ali ni
nevazno
veoma je
vazno
• 73,8% anketiranih sugrađana smatra da je veoma
važno unaprediti zaštitu prava pacijenata;
• A samo 34,6% da je bitno povećati saradnju sa
nevladinim sektorom. Razlog za takav stav je
uglavnom neobaveštenost, skeptičnost prema
nevladinim organizacijama, neupućenost o
značaju saradnje.
• Veoma je važno zbog promocije zdravlja
• Prevencije i ranog otkrivanje malignih oboljenja,
dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti;
• Edukacije i podizanja svesti građana o zdravim stilovima
života;
• Povećanja prostora delovanja zdravstvenih radnika u
promociji zdravih stilova života;
• Za zdravlje se treba boriti na svaki mogući način ( putem
tribina, okruglih stolova, tv i radio emisija, edukacija od
predškolskih ustanova do srednjih škola, internet portala,
flajera, otvorenih telefonskih linija...)
Autorka prezentacije i učesnica u
istraživanju
 Dragica Radojević
 Stručno zvanje: Diplomirani ekonomista
 Kontakt adresa: Mateje Karatoševića bb
34300 Aranđelovac
 Kontakt telefon: 034/722-684
 Kontakt e-mail: [email protected]
Download

Резултати анкете грађана Аранђеловца