B Naziv institucije
r.
1 Fond za Razvoj
Republike Srbije
Kontakt
Fond za razvoj Republike
Srbije
Knez Mihailova 14, 11000
Beograd
tel: 011/2621-887, 2622223, 3283-770, faks:
011/2627-214
Matični broj: 07904959,
PIB: 100121213
e-mail:
[email protected]
www.fondzarazvoj.gov.rs
2 Mikro i razvojni krediti za mala i srednja preduzeca
i poljoprivredu - Opportunity banka
Potencijalni korisnici sredstava
Namena podrske/uslovi koricsenja sredstava
Pravo na koriscenje ovih sredstava imaju
preduzetnici registrovani u Agenciji za
Privredne registre.Sredstva se odobravaju
za kreditiranje preduzetnika, proizvodnih i
usluznih delatnosti. Visina kredita zavisi od
boniteta preduzetnika, ocene programa,
kvaliteta instrumenta obezbedjenja kredita.
Detaljni podaci se mogu naci u dokumentu koji predstavlja
aneks ovog dokumenta
Preduzetnici, mala i srednja preduzeća,
Detaljni podaci se mogu naci na sajtu Opportunity banke ili
izbeglice, novosnovana preduzeća,
e'mailu [email protected]
poljoprivrednici i druga poslovna udruženja
koja nemaju pristup tradicionalnim izvorima
finansiranja zbog neposedovanja adekvatnih
sredstava obezbeđenja kredita ili kreditne
prošlosti ili u cilju podrške njihovog
poslovnog razvoja.
3 SIEPA - Agencija za strana ulaganja I promociju
Agencija nudi nekoliko paketa finansijske
Detaljni podaci se mogu naci u dokumentu koji predstavlja
izvoza
podrške za izvoznike i postojeća preduzeća, aneks ovog dokumenta
kao i njihovo povezivanje sa inostranim
firmama. Bespovratna sredstva za
investitore se daju po novootvorenom
radnom mestu, a za investicije u
proizvodnom sektoru,sektoru istraživanja i
razvoja,sektoru usluga koje mogu biti
predmet međunarodne trgovine, itd.
4 AOFI Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Domaća pravna lica i preduzetnici, domaći Osiguranje izvoza: osiguranje kratkoročnih potraživanja u
Republike Srbije
konzorcijumi, strani kupci i strane banke
inostranstvu od komercijalnih rizika;osiguranje
kada je predmet posla izvoz iz Srbije,
kredita;osiguranje investicija u inostranstvu;osiguranje
domaće banke i druge finansijske institucije pripreme izvoza. Finansiranje izvoznika na sledeće
načine:direktno kreditiranje;sufinansiranje sa poslovnom
bankom izvoznika;refinansiranje kredita preko poslovne
banke izvoznika, faktoring. Detaljni podaci se mogu naci u
dokumentu koji predstavlja aneks ovog dokumenta.
5 Investicioni fond za finansiranje preduzeća srednje Srednja preduzeca sa vecinskim domacim SEAF je američki investicioni fond profitnog karaktera koji
veličine SEAF (South Balkan Fund)
kapitalom
obezbeđuje dodatni kapital preduzećima srednje veličine
registrovanim u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji. Fond
pripada SEAF grupaciji koja uspešno posluje već 17
godina i u svom sastavu ima 14 fondova koji upravljaju sa
preko 400 miliona dolara kapitala. Investitori u SEAF-ovim
fondovima su najpoznatije finansijske i razvojne
međunarodne institucije kao što su: IFC, EBRD, USAID,
SECO i FMO.
Sredstva su namenjena za prosirenje postojecih
kapaciteta, marketing, transfer znanja, izvozne aktivnosti,
informacioni sistemi i dr. Detaljni podaci se mogu dobiti
putem navedenog e-maila ili sajta.
6 Fond za Mikro razvoj (Micro Development Fund)
Detaljni podaci se mogu naci u dokumentu koji predstavlja
aneks ovog dokumenta
7 Garancijski fond
Republike Srbije
Detaljni podaci se mogu naci u dokumentu koji predstavlja
aneks ovog dokumenta
8 Nacionalna sluzba za
zaposljavanje RS
Mikro kreditni program obezbedjuje
finansijsku podrsku za preduzetnike koji
imaju vestine da pocnu ili razviju postojeci
biznis tako da ostvaruju nove ili odrazavaju
postojece poslovne aktivnosti. Mikrokrediti
su specijalno prilagodjeni preduzetnicima
koji imaju otezan pristup kreditima kod
poslovnih banaka. Podnosioci zahteva
mogu biti i nezaposlena lica i
poljoprivrednici. Krediti se dobijaju i
otplacuju u dinarima.
Takovska 46, 11 000
Fond odobrava garancije za kredite ciji su
Beograd, Tel.011/2074- korisnici privredni subjekti sa vremenski
810; 2074-819
kratkom poslovnom istorijom, ili relativno
visokom rizikom ulaganja i na taj nacin
privrednim subjektima omogucava laksi
pristup finansijskom trzistu radi
obezbedjenja potrebnih sredstava za razvoj.
Pored pomenutog, Fond omogucuje: duzi
rok otplate kredita uz nizu kamatnu
stopu,finansijsku podrsku za osnivanje u
pocetak rada, ostvarenje smelih poslovnih
ideja koje nose visok rizik, realizacija
inovacija i projekata iz oblasti novih
tehnologija.
Nacionalna služba za
Podsticajna sredstva se, posredstvom
zapošljavanje
Ministarstva rada, zaposljavanja i socijalne
Direkcija
politike, obezbedjuju iz Budzeta Republike
Kralja Milutina 8
Srbije. Mada nemaju karakter kreditnih
11000 Beograd
sredstava, vec subvencija, postoji
Telefon: (+381) 11 29 29 mogucnost njihovog koriscenja u kombinaciji
800
sa raspolozivim kreditnim linijama
Faks: (+381) 11 29 29
finansijskih institucija.
980
Radno vreme Nacionalne
službe za zapošljavanje
Direkcija i organizacione
jedinice NSZ od 7.30 do
15.30 časova.
Rad sa strankama obavlja
se od 8 do 14 časova
Posebno se stimulisu odredjene kategorije nezaposlenih
lica odobravanjem bespovratnih sredstava. Sredstva se
mogu koristiti iskljucivo za nabavku opreme. Detaljni
podaci se mogu naci u dokumentu koji predstavlja aneks
ovog dokumenta.
Download

Baza podataka