Socijalno preduzetništvo i
mikrofinansije
Kreiranje socijalne i finansijske
dobiti
Rade Glomazic
Socijalni preduzetnik
Preduzetnik - pojedinac koji stimuliše
ekonomski rast pronalazeći inovativne i
efikasne načine u sprovođenju poslovnih
aktivnosti
Socijalni preduzetnik - pojedinac kome je
društvena korist centralan i dominantan cilj
Socijano preduzetnička delovanja
Reformisanje javne uprave
Nekonvencionalno komercijalna
Društveno-centrična
Održive mikrofinansije
Primena principa socijalnog
preduzetništva na klasično Bankarstvo
Banke mogu da “posluju dobro čineći dobro”
Kreiranje socijalne i finansijske dobiti
Mikrokrediti
Savetodavne usluge
Mikrofinansijski sektor
Mikrofinansije su dokazani razvojni alat
Sektor ima prosečan godišnji rast od 30%
u posljednjih deset godina
Tipovi mikrofinansijskih organizacija
Neprofitne NVO
NVO koje se transformišu u Mikrokreditne
organizacije
Kreditne unije
Štedne i kreditne kooperative
Specijalizovane mikrokreditne Banke
Mikrofinansije kao razvojni instrument
 Smanjuje siromaštvo
 Uvećava prihode i povećava sigurnost prihoda
 Stvara nova radna mesta
 Omogućava dostupnost kredita preduzetnicima
sa niskim prihodima
 Razvija postojeći mali i mikro biznis
 Podstiče preduzetništvo, posebno ruralnih
područja
 Podstiče razvoj održivih lokalnih zajednica
 Mehanizam je razvoja poljoprivrede
Double Bottom Line (DBL)
Socijalni povraćaj investicije
Određeni proces
Kontekst
Društvenu vrijednost
Informacije o broju korisnika kontekstu i važnosti delatnosti
Glavna načela mikrofinansija
Na učinku zasnovana podrška
Orijentisanost ka klijentima
Nivo ostvarene pozitivne promene
Mikrofinansije kao dobar primer
Pokazuje da socijalno poduzetništvo može
kreirati kako finansijsku korist tako i
društvenu vrednost
Oni su primer da profit i društveni
napredak mogu biti komplementarni, a ne
konkurentni
Mikrofinansijske organizacije
GRAMEEN BANK, Bangladesh
Obezbedjuje kredite za
samozapošljavanje siromašnim i
marginalizovanim grupama, pruža podršku
u razvoju biznisa kroz besplatne
konsultacije i kroz praćenje klijenata
Mikrofinansiranje u Srbiji
Fond za mikro razvoj
Microfins
Agroinvest Fond
EU microfinansijske inicijative
 CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme)
pomaže mikro preduzećima da započnu ili prošire delatnost
 Progress Microfinance (European Progress Microfinance Facility)
odobrava mikro kredite ljudima koji su izgubili posao i koji žele da
započnu neku preduzetničku aktivnost, pomaže takođe i osobe koje
se već bave nekom delatnošću ali imaju limitiran pristup bankama
 JEREMIE (Joint European Resources to Micro to medium-sized
Enterprises) omogućava zemljama Evrope pristup strukturalnim
fondovima za podršku malog i srednjeg biznisa
 JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in
Europe) mehanizam jačanja kapaciteta distributera
mikrokredita, čineći njihove aktivnosti održivom a njihov uticaj
povećan na tržištima na kojima deluju
Socijalno preduzetništvo i
mikrofinansije
Hvala na pažnji!
Rade Glomazic
Download

Rade Glomazić