w w w . f o n d a c i j a d i v a c . o r g
BROJ 1
U protekla 4 meseca prikljuèilo nam se:
• 12.000 ljudi u Australiji i Novom Zelandu,
• 50.000 mladih kroz projekat Stvarno važno,
• 4.000 osoba u prvih mesec dana kampanje „Da svi pomognemo!”
• 4.500 ljudi je kupilo ceger u okviru akcije „Hrana za sve”
• 376 kupona donirano je na veb sajtu Kolektiva.rs
Dragi prijatelji,
Pred vama je prvi bilten Fondacije „Ana i Vlade Divac”. Voðeni idejom da pomognemo onima kojima je pomoæ
najpotrebnija, pre pet godina smo zapoèeli rad Fondacije „Ana i Vlade Divac”. Zahvaljujuæi èinjenici da smo u
proteklom periodu sa velikim uspehom ostvarivali ciljeve koje smo sebi postavljali, želimo da vas kroz ovaj bilten
informišemo o akcijama i incijativama koje pokreæemo i pozovemo da nam se pridruzite u našoj želji da zajednièki
menjamo stvarnost u Srbiji.
Srdaèno,
Ana i Vlade Divac
01
www.fondacijadivac.org
GODIŠNJI KOKTEL FONDACIJE ANA i VLADE DIVAC
Fondacija „Ana i Vlade Divac” je za sve donatore, partnere i prijatelje organizovala koktel na kome su predstavljeni
rezultati rada u 2011. godini. Koktel je održan 05. aprila u hotelu „Continental“ pred nešto više od 200 zvanica iz
državnih i meðunarodnih institucija, privrede, medija, kao i gostiju iz sfere umetnosti i sporta.
Na koktelu je naglašeno da je cilj Fondacije „Ana i Vlade Divac“ u narednoj godini, smanjenje broja 2.700 korisnika
koji i dalje žive u 28 kolektivnih centara širom Srbije.
„Sreæni smo i zadovoljni što se broj stambeno zbrinutih izbeglica i interno raseljenih lica iz godine u godinu poveæava.
Fondacija æe nastaviti sa projektom „Možeš i Ti'' sve dok se i poslednji kolektivni centar u Srbiji ne zatvori. Takoðe,
sreæni smo i zbog sjajnih reakcija na kampanju „Stvarno važno'', i ukljuèenja mladih osoba širom Srbije sa idejama i
predlozima'', izjavila je Snežana Divac, predsednica Fondacije „Ana i Vlade Divac”.
Vlade Divac, koji se takoðe zahvalio svima koji su dali podršku Fondaciji, naglasio je da koliko god da se pojedinaèan
doprinos èini malim „Kada se skupimo svi zajedno to je mnogo veliko. Zato i zapoèinjemo viziju Milion Srba koja
predstavlja ideju o udruživanju milion Srba oko jedne ideje”. Naime, ukoliko bi million Srba doniralo samo jedan evro
meseèno, problem stambenog zbrinjavanja izbeglih i rasljenih bi se u potpunosti rešio za samo jednu godinu.
Organizaciju koktela su omoguæili hotel Continetal, vinarija Kovaèeviæ, destilerija Zariæ, Apatinska pivara, Coca-Cola
Hellenic, Teleflora, poslastièarnica Boungiorno i muzièki trio Balkan Strings. Hvala još jednom svima na podršci i
saradnji!
Do sada smo zbrinuli 325 izbeglih i raseljenih porodica.
02
www.fondacijadivac.org
POSETA AUSTRALIJI I NOVOM ZELANDU
Fondacija „Ana i Vlade Divac” zajedno sa pripadnicima srpske dijaspore u Australiji i Novom Zelandu prikupila je
161.100 AUS $ pomoæi za interno raseljena i izbegla lica u Srbiji. Domaæin predstavnicima Fondacije bila je
Mitropolija australijsko-novozelandska i Episkop Irinej (Dobrijeviæ), koji su se nesebièno pobrinuli za organizaciju
donatorskih okupljanja, na èemu im se i ovim putem od srca zahvaljujemo.
Tokom svog prvog boravka u Australiji i Novom Zelandu, od 19. januara do 6. februara 2012. godine, Ana i Vlade
Divac susreli su se sa predstavnicima srpske dijaspore gde su udruženim snagama prikupili sredstava za izgradnju
stambenih objekata za porodice koje i dalje žive u kolektivnim smeštajima širom Srbije. „Sreæna sam što su naši ljudi
u Australiji i Novom Zelandu prepoznali znaèaj i ozbiljnost Fondacije i svuda smo nailazili ne samo na razumevanje,
nego i na veliku želju za saradnjom i pomoæi. Ti ljudi su pokazali da iako su miljama daleko i dalje se saoseæaju sa
problemima ovog društva”, izjavila je Ana Divac, predsednica Fondacije.
03
www.fondacijadivac.org
Pošaljite SMS na
Da zajedno izgradimo dom
za najugroženije izbegle i raseljene porodice!
DA SVI POMOGNEMO!
U okviru projekta „Možeš i Ti” zapoèeta je kampanja „Da svi pomognemo!” uz podršku RTS-a. Cilj nam je da, za 6
meseci trajanja kampanje, prikupimo nedostajuæa sredstva i graðevinski materijal za izgradnju objekta za socijano
stanovanje u Beogradu i završetak zapoèetih kuæa koje izbegli i raseljeni ne mogu sami da završe. Donacijom
sredstava i materijala pomažete stambeno zbrinjavanje za neke od 2,700 raseljenih i izbeglih koji veæ dve decenije
žive u kolektivnim centrima širom zemlje.
Kampanju su do sada pomogle kompanije Weber Saint-Gobain, Burico Ing Pro, Deko Beton, Graphicroom, Anta
Stolarija, Novolux, Kolektiva i Mašinac, kao i mnogobrojni pojedinci kroz individualne donacije.
Kampanja „Da svi pomognemo!” se realizuje u partnerstvu sa UNHCR, a podržali su je i Srpska pravoslavna crkva,
medijske kuæe, udruženja dijaspore iz celog sveta, Beogradski sajam, pozorišta, restorani, i mnogi drugi. Pridružite
nam se I Vi!
Jedinstveni SMS broj koji prati
kampanju, spoj je brojeva 21 i 12
koje je Vlade Divac nosio u svojoj
košarkaškoj karijeri.
04
www.fondacijadivac.org
OTVOREN PRVI OBJEKAT ZA SOCIJALNO STANOVANJE
U Velikom Mokrom Lugu je 20. aprila otvoren prvi objekat u Beogradu iz programa „Socijalno stanovanje u
zaštiæenim uslovima”. U novom stambenom objektu je svoj dom našlo 20 izbeglièkih i raseljenièkih porodica iz
kolektivnih centara sa teritorije grada Beograda.
Vlade Divac je naglasio da su pobedili svi, i oni koji su pomogli ovim ljudima i porodice koje se useljavaju u nove
stanove posle toliko godina izbeglièkog života. „Ljudi koji su godinama živeli u izbeglièkim kampovima sada imaju
dostojan život. Ovo je samo prva od tri zgrade koje æe se graditi, a nadamo se i èetvrtoj. Na taj naèin pomažemo im da
konaèno žive kao i svi ostali graðani”, istakao je Divac.
Stanovi su izgraðeni sredstvima amerièke vlade, uz uèešæe Grada Beograda i UNHCR, a u saradnji s Fondacijom „Ana i
vlade Divac” i Komeserijatom za izbeglice Vlade Srbije.
Poljoprivredna i ruralna integracija u podržavajuæoj okolini
RAISE projekat podrazumeva podršku ekonomskoj i društvenoj integraciji izbeglim i raseljenim porodicama èije smo
stambeno rešenje pomogli kupovinom seoskih domaæinstava. Ovim projektom se porodicama pruža pomoæ za
zapoèinjanje sopstvenog posla putem programa profesionalne obuke i dodelom bespovratne pomoæi u vrednosti od
2.000 evra. Do sada je kroz projekat 138 porodica uspešno zapoèelo i razvilo svoj biznis.
Sredstva za sprovoðenje RAISE programa je obezbedila UniCredit Fondacija.
05
www.fondacijadivac.org
VREDNOSTI MLADIH U SRBIJI
Cilj projekta „Vrednosti mladih u Srbiji” je identifikacija i smanjenje vrednosnog jaza meðu mladima u Srbiji
angažovanjem na temama koje mladi definišu kao svoje najveæe probleme. Projekat je okupio preko 250 mladih iz 90
omladinskih organzacija koji su kao najznaèajnije teme odabrali borbu protiv vršnjaèkog nasilja, zdravlje mladih ljudi,
zaštitu životne sredine, obrazovanje i zapošljavanje i kvalitetno provoðenje slobodnog vremena. U protekla 3
meseca formulisani su konkretni projekti iz svake od definisanih oblasti, koji æe biti predstavljeni na Divac Idea
Forumu 18 maja 2012.
U kampanju Stvarno važno u sklopu ovog projekta se ukljuèilo 50.000 mladih ljudi koje je ostavilo preko 2.000 opisa
vrednosti koje su njima stvarno važne i 50 video snimaka koji su uraðeni za našu kampanju u okviru video
takmièenja.
Projekat je podržao USAID kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja graðanskog društva“ kojim rukovodi Institut
za održive zajednice (ISC). U kampanju Stvarno važno koja je pokrenuta u okviru ovog projekta su ukljuèene poznate
liènosti u svojstvu promotera pozitivnih vrednosti - Naða Higl, Miloš Bikoviæ, Milorad Èaviæ, Marko Šeliæ Marèelo, Ana
i Vlade Divac.
VELIKO SRCE
Projekat renoviranja igrališta u državnim vrtiæima „Veliko srce” æe se nastaviti i u 2012. godini. Do sada smo u saradnji
sa Eurobank EFG uredili 9 igrališta u vrtiæima širom Srbije, a poèetkom marta je raspisan konkurs za ureðenje još 4
deèija igrališta. Veæ 15, 000 korisnika EFG kartice Veliko srce pomaže ovaj projekat! Ukljuèite se I Vi!
Za detalje posetite veb sajt
http://www.veliko-srce.rs/
06
www.fondacijadivac.org
JUBILARNI 25. BEOGRADSKI MARATON
Tradicionalni 25. Beogradski maraton je veoma uspešno održan u nedelju 22. aprila. Fondacija „Ana i Vlade Divac“ je,
kao dugogodišnji partner manifestacije, i ovaj put organizovala uèestvovanje u Kurir trci zadovoljstva pod sloganom
„Možemo Svi da pomognemo“.
Slogan „Možemo svi da pomognemo“ u skladu je sa našim principom da je svaki doprinos bitan. Zato uvek pozivamo
sve pojedince i organizacije da nam se prikljuèe i na taj naèin pomognu u prikupljanju sredstava za izgradnju
stambenog objekta za izbegle i raseljene porodice iz Kolektivnih centara, istakla je Snežana Divac, predsednica
Fondacije „Ana i Vlade Divac“.
Pozivu su se odazvale kompanija Nelt, Coca-Cola Hellenic, Vojvoðanska banka, Erste banka, kao i veæi broj
pojedinaca. Ovim putem je prikupljeno 400.000 dinara. Zahvaljujemo svima koji su pomogli, kao i organizatorima
Beogradskog maratona.
Fondacija Ana i Vlade Divac pridružila se Evropskoj fundraising asocijaciji
Fondacija „Ana i Vlade Divac” je krajem aprila dobila status posmatraèa Evropske fundraising asocijacije (EFA). Veliko
nam je zadovoljstvo da je rad Fondacije prepoznat i u Evropi, a Srbija je sada jedina zemlja sa Balkana koja se
pridružila evropskoj asocijaciji.
Smatramo da æe ovaj status omoguæiti Fondaciji i njenim partnerima saradnju sa kolegama iz Evrope, pružiæe nove
moguænosti za prikupljanje sredstava i povezivanje sa novim partnerima koji žele
da pomognu razvoj filantropije u Srbiji.
http://www.efa-net.eu/observers-and-associates
07
www.fondacijadivac.org
Socijalno preduzeæe
Divac HOD d.o.o. je socijalno preduzeæe koje celokupan profit usmerava u projekte Fondacije „Ana i Vlade Divac“.
U saradnji sa Fondom B92 pokrenuta je akcija „Ceger za sve. Hrana za sve“. Cegeri od recikliranog tekstila prodaju se
na štandu Fondacije „Ana i Vlade Divac“ u Shopping centru Ušæe, kao i u marketima Idea, Mercator, Roda,
SuperVero, kao i u Knjižarama Vulkan, sa ciljem prikupljanja dodatnih sredstva za rad narodnih kuhinja i promocije
višekratne upotrebe cegera. Do sada je prodajnim mestima isporuèeno više od 4,500 cegera.
Za Dan zaljubljenih u Ušæe Shopping centru održana je promocija „Sreænih narukvica“, modernog nakita, izraðenog
od prirodnog kauèuka sa srebrnom kopèom i priveskom. „Sreæna narukvica“ je podsetnik za sve prave vrednosti koje
imamo u životu – porodicu, zdravlje, ljubav, osmeh... Kada vidite narukvicu, setiæete se znaèajnih stvari koje imate u
životu, a kada nekome poklonite ovu narukvicu prenosite mu vrednost koju želite. I neka se lanac ne prekida…
Narukvice se prodaju na štandu Fondacije „Ana i Vlade Divac” u SC Ušæe, gde možete pronaæi sve proizvode našeg
socijalnog preduzeæa, kao i u prodavnicama SOHO.
08
www.fondacijadivac.org
O fondaciji
Fondaciju „Ana i Vlade Divac“ osnovali su èuveni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Ana, nakon 15 godina
bavljenja humaniranim radom u Americi. Fondacija „Ana i Vlade Divac“ je osnovana u Srbiji sa ciljem da pomogne
graðanima, posebno izbeglicama, u praktiènom rešavanju njihovih životnih i egzistencijalnih problema sa posebnim
akcentom na rešavanje njihovih stambenih pitanja. Do sada je zahvaljujuæi aktivnostima Fondacije 325 izbeglih i
raseljenih porodica (oko 1.400 osoba) dobilo svoj dom.
Osim ovog segmenta rada, Fondacija „Ana i Vlade Divac“ je posveæena promociji pozitivnih vrednosti meðu mladima
u Srbiji. Takoðe, preko niza aktivnosti koje od svog osnivanja inicira i sprovodi, Fondacija podstièe razvoj individualne
i korporativne filantropije u Srbiji. Razlièite akcije su usmerene ka razvoju svesti i promociji davanja kod graðana
Srbije, kao i društveno odgovornog ponašanja u biznis sektoru.
Kontakti
Fondacija Ana i Vlade Divac
Vojvode Stepe 74/2
11000 Beograd Republika Srbija
Tel/fax. 011 39 10 955 i 39 11 891
[email protected]
www.fondacijadivac.org
UKLJUÈITE SE I VI
Svim kompanijama i pojedincima na raspolaganju su sledeæi naèini da nas podrže:
• 2112 – POŠALJITE SMS PORUKU na jedinstven broj za sve mreže u Srbiji i donirajte 100 dinara.
• QIWI platni terminali – opcija za doniranje na oko 150 terminala u Beogradu,
Novom Sadu, Šapcu, Valjevu i drugim mestima širom Srbije
• Online ili putem uplate na raèun Fondacije iz zemlje I inostranstva.
• Otvorite trajni nalog i mesecnom donacijom od samo 1 evra se prikljuèite viziji o Milion Srba.
Za detalje posetite
http://www.fondacijadivac.org/Ukljucite-se-i-donirajte/168/Donirajte.shtml
HVALA!
09
www.fondacijadivac.org
Download

w w w . f o n d a c i j a d i v a c . o r g