U Shodno odluci Direktora Beta radio d.o.o. organizuje se takmičenje u brzini
“Novogodišnji poklon paket ” i definiše ovaj Pravilnik br. 03/2014 sa sledećim:
Pravila za učestvovanje
u takmičenju u brzini i znanju " Novogodisnji poklon paket"
na radiju Antena 107.9 MHz
Član 1.
Opšte odredbe
Ova pravila definišu način izvođenja takmičenja u brzini " Novogodišnji poklon
paket" (u daljem tekstu: takmičenje).
Organizator takmičenja je radio Antena Beograd, Beta radio doo
Kovačevića 10 d, PIB 104282307, MB 20126663.
Beograd, Mije
Sponzor nagrada koje se dodeljuju po osnovu takmičenja u brzini i znanju je,
Amfora doo Beograd, ŠUMATOVAČKA72/7, PIB:100400947, MBR: 06988555.
Nagradno takmičenje se organizuje shodno odluci Direktora Organizatora, donetoj u
skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju usluga reklame i propagande koji
pokriva troškove organizovanja nagradnog takmičenja i to Ugovor br. 3/2014.
Pravila za učestvovanje u takmičenju objavljena su na Internet sajtu organizatora na
adresi www.radioantena.rs.
Član 2.
Trajanje takmičenja
Takmičenje traje u periodu od 23. decembra do 26. decembra 2014. godine (radnim
danima od 7:00h do 11:00h).
Član 3.
Pravo učestvovanja u takmičenju
Za učešće u takmičenju mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije i
stanovnici Republike Srbije, stariji od 16 godina.
Zaposleni na radio Anteni 107.9 MHZ, njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i
službenici svih podružnica i agencija povezanih sa organizatorom ili sa sponzorom,
ne mogu da učestvuju u poklon igri.
1
Sva lica koja se prijavljuju za učešće u takmičenju ne smeju da imaju bilo kakvu
podršku od strane lica navedenih u prethodnom stavu. Svaka prijava suprotna
navedenim pravilima smatraće se nevažećom.
Učesnik prijavom za učešće prihvata pravila takmičenja i sa istima je saglasan.
Prijavljivanje se vrši putem SMS-a gde slušalac mora da pošalje poruku na telefon
radio Antene 066 336 366 , po ceni klasičnog SMS-a.
Nakon toga kada u programu čuje da pričamo baš o njegovom odgovoru treba da se
odmah javi na 0112084333 i odgovori na eliminatorno pitanje. Svako ovo umeće
mora da se sastoji iz dve osnovne komponente: brzine slanja SMS-a i kreativnosti–
zanimljivosti sadržaja onoga što se šalje na SMS.
Slušalac po ovom osnovu šalje SMS najzanimljivijeg poklona koji je dobio za Novu
Godinu, a potom kvalifikovani stručnjaci radija vrše pregled slika u cilju selekcije
kandidata za učešće u takmičenju i to u sastavu žirija: Vladimir Petrović, Aleksandar
Janošević i Milica Ležajić.
Zatim se kandidati koji su u užem krugu pozivaju, a pozivanje kandidata vrši kroz
program, kao što je navedeno u prethodnom paragrafu.
Član 4.
Način prijavljivanja i odvijanja takmičenja
Takmičenje se odvija na programu radija Antena Beograd 107.9 MHz na sledeći
način: voditelji radija Antena Beograd opisivaće tokom programa od 7-11h detaljno
SMS poruke slušaoca koji je izabran na osnovu selekcije SMS-a poslatog na telefon
radija Antena Beograd. Slušalac mora da prepozna svoju SMS poruku i da se
odmah javi i tačno odgovori na njihovo pitanje. Navedena znanja koriste tako što
pozivaju telefon radija Antena na broj 011/20 84 333 , potom se slušaocima postavlja
pitanje na koje moraju dati tačan odgovor, čime bi prvi slušalac koji se javi, nakon
tačnog odgovora, bio jedan od dva dobitnika BrinG poklon paketa toga dana, u visini
nagrade od 4.000 dinara koju obezbedjuje Amfora doo i iste može podići do
29.12.2014 u prostorijama Beta radio doo, radnim danima do 18h.
Slušalac se uključuje direktno u program i daje odgovor koji mora da sadrži logičku
komponentu i odgovori na tačno na pitanje koja je frekvencija radio Antene ( odgovor
je 107.9 MHz), a estetska komponentase odnosi na sadzaj SMS'a.
Svi učesnici koji su se kvalifikovali za učešće u takmičenju, su u igri za osvajanje
dnevnih nagrada koje stiču po osnovu znanja, a koje se dodeljuje po dve svakoga
dana 23.12-26.12.2014. Slušalac koji pokaže umeće koje sadrži komponente logičku i estetsku dobiče nagradu za pokazano znanje a to je BrinG poklon paket u
vrednosti od 4.000 dinara i može ih podići, radnim danima do 18h, do 29.12.2014.
lično u prostorijama radio Antene. Pobednici dana su one dve osobe koje se prve
jave i tačno odgovore na nagradno pitanje koje im postavi voditelj.
Voditelji imaju pravo da prekinu razgovor sa slušaocem ili dodeljivanje nagrade, ako
procene da se izabrani učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima
takmičenja ili krši bilo koji propis ili zakonsku odredbu.
Učesnici u programu ne smeju da reklamiraju bilo kakav proizvod ili usluge, ne smeju
da upotrebljavaju neprimeren govor, kleveću ili izjavljuju bilo šta što bi moglo da šteti
bilo kom licu, organu ili ustanovi. Učesnici poklon igre snose odgovornost za svoje
2
postupanje tokom učešća u poklon igri i uključenja u program radija Antena Beograd
107.9 MHZ
Slušaoci radija Antena Beograd 107.9 MHZ mogu da učestvuju u takmičenju u samo
jednom, a ne više puta. Učešće mora da bude lično i ne sme da bude preko agenata
ili posredstvom trećeg lica.
Član 5.
Nagrade za učesnike
Svakog dana od 23. decembra do 26. decembra 2014. godine dodeljuje se po dve
nagrade , BrinG poklon paket u pojedinačne vrednosti od po 4000 dinara.
Da bi osvojio nagradu, slušalac mora da ispuni uslove iz člana 4 ovog Pravilnika.
Dobitnici svoje nagrade mogu preuzeti isključivo u prostorijama radio Antene do 18h,
u roku do 29.og decembra 2014, a mogu isti pokloniti po preuzimanju trećem licu po
svom izboru.
Učesnici koji dobiju nagrade nemaju pravo učešća u akciji ili igri koju organizuje
radio Antena Beograd 107.9 MHZ mesec dana po preuzimanju poklona. Ako
dobitnici nagrada učestvuju u narednoj akciji ili igri koju organizuje radio Antena
Beograd 107.9MHZ , pre isteka roka od mesec dana i dobiju poklon ili nagradu, ona
im neće biti dodeljena. U ovom slučaju radio Antena Beograd 107.9 MHZ ima pravo
da izabere nove dobitnike.
Odluke organizatora u vezi sa takmičenjem su konačne i nije ih moguće menjati.
Nagrada je prenosiva , ali nepromenljiva.
Član 6.
Zaštita ličnih podataka učesnika
Učesnici u takmičenju neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće primati bilo
kakve SMS poruke.
Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo
ovlašćene osobe organizatora.
Podatke o učesnicima takmičenja moći će da koriste samo producent i sponzor igre,
te isti neće biti dostavljani trećim licima.
Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe takmičenja.
Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti.
Učesnik u takmičenju dozvoljava fotografisanje i snimanje za promotivne aktivnosti
radija Antena 107.9 MHZ i upotrebu tih fotografija i snimaka za potrebe promotivnih
aktivnosti radija Antena Beograd 107.9 MHZ.
3
Član 7.
Ostale odredbe
Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za
pravilno izvođenje takmičenja.
Odluka organizatora je konačna i organizator neće ulaziti u prepiske.
Nagrada se
potrošača.
može preneti na drugo lice, a sve u skladu sa zakonom o zaštiti
U slučaju opravdanih žalbi, organizator je dužan da reaguje u roku od 15 dana i o
tome obavesti podnosioca žalbe.
Žalbe koje se odnose na sam tok takmičenja i na poklon mogu se slati na e-mail
[email protected] ili na adresu: Mije Kovačevića 10d, 11000 Beograd.
Pravila takmičenja treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
U Beogradu, 22.decembra 2014.
Za organizatora
________________________
Direktor: Jernej Štravs Tisu
Sponzor nagrada saglasan sa pravilnikom
________________________
Direktor: Nela Kuprešak
4
Download

ovde. - Radio Antena