Shodno odluci Direktora RTV CENTAR d.o.o. organizuje se nagradna igra “Samo
toči, mi plaćamo” i definiše ovaj Pravilnik br. 01/2014 sa sledećim:
Pravila za učestvovanje
u igri znanja "Samo toči, mi plaćamo" na Prvom radiju 96,2
Član 1.
Opšte odredbe
Ova pravila definišu način izvođenja igre znanja "Samo toči, mi plaćamo" (u daljem
tekstu: kviz).
Organizator kviza je Prvi radio Beograd, RTV Centar doo Beograd, Mije Kovačevića
10 d, PIB 105676879, MB 20436948.
Sponzor nagrada koje se dodeljuju po osnovu kviza znanja je, Eko Serbia AD,
Beograd, Tošin bunar 274 a, PIB: 100118236, MBR: 17413333. Nagradni kviz se
organizuje shodno odluci Direktora Organizatora, donetoj u skladu sa zaključenim
Ugovorom o pružanju usluga reklame i propagande koji pokriva troškove
organizovanja nagradnog kviza i to Ugovor br. 1/2014.
Pravila za učestvovanje u kvizu objavljena su na Internet sajtu organizatora na adresi
www.prviradio.rs.
Član 2.
Trajanje kviza
Kviz traje u periodu od 14. jula do 18. jula 2014. godine (radnim danima od 7:00h do
19:00h).
Član 3.
Pravo učestvovanja u kvizu
Za učešće u kvizu mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije i stanovnici
Republike Srbije, stariji od 16 godina.
Zaposleni na Prvom radiju 96,2, njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i
službenici svih podružnica i agencija povezanih sa organizatorom ili sa sponzorom,
ne mogu da učestvuju u poklon igri.
Sva lica koja se prijavljuju za učešće u kvizu ne smeju da imaju bilo kakvu podršku
od strane lica navedenih u prethodnom stavu. Svaka prijava suprotna navedenim
pravilima smatraće se nevažećom.
1
Učesnik prijavom za učešće prihvata pravila kviza i sa istima je saglasan.
Prijavljivanje se vrši pozivanjem telefonske sekretarice Prvog Radija gde slušalac
mora da pokaže znanje i umeće u retorici i govoru. Svako ovo umeće mora da se
sastoji iz dve osnovne komponente: logičke i estetske, odnosno sadržine i forme
odnosno od onog ‘šta se govori’ i onoga ‘kako se govori’. Slušalac po ovom osnovu
snima poruku na telefonsku sekretaricu,
Potom kvalifikovani stručnjaci radija vrše preslušavanje telefonske sekretarice u cilju
selekcije kandidata za učešće u kvizu a po kriterijumima navedenim u prethodnom
paragrafu.
Član 4.
Način prijavljivanja i odvijanja kviza
Kviz se odvija na programu Prvog Radija 96,2 na sledeći način: voditelj Prvog Radija
Miloš Lazić pozvaće tokom programa slušaoce da tačno odgovore na njegovo
pitanje kao voditelja kako bi im po osnovu pokazanog znanja dodelio nagradu besplatno gorivo za koje moraju da se kvalifikuju znanjem u veštini retorike i govora.
Navedena znanja koriste tako što pozivaju telefonsku sekretaricu Prvog Radija na
broj broj 011/20 84 333. Potom se slušaocima postavlja pitanje na koje moraju dati
tačan odgovor, kako bi se kvalifikovali za učešće u kvizu i najzad, nakon tačnog
odgovora, snimaju svoj govor koji mora da sadrži dve osnovne komponente: logičke i
estetske, odnosno sadržine i forme ili, još jasnije, od onog ‘šta se govori’ i onoga
‘kako se govori’. Voditelj u jutarnjem programu svakog jutra od 14.07. do 17.07.2014.
izmedju 7h i 11h, pušta najbolje govore koji moraju sadržati znanje govora kako je
gore navedeno, i na kraju jutarnjeg programa, izmedju 10h i 11 h bira se najbolji
govornik koji je pokazao veštinu retorike i govora. Njemu se postavlja nagradno
pitanje i ukoliko pobednik tačno odgovori, nagrada za pokazano znanje jeste 50 litara
evrodizel goriva za lično motorno vozilo.
Svi učesnici koji su se kvalifikovali za učešće u kvizu, ostaju u igri za osvajanje
glavne nagrade koju stiču po osnovu znanja, a koja se dodeljuje 18. jula. Slušalac
koji pokaže umeće govora koji sadrži komponente - logičku i estetksu dobiče
nagradu za pokazano znanje a to je gorivo za celu godinu odnosno 12 meseci.
Pobednik je onaj koji tačno odgovori na nagradno pitanje koje mu postavlja voditelj
Miloš Lazić. Glavna nagrada je 100 litara evrodizel goriva mesečno, odnosno 1200
litara za godinu dana. Točenje goriva se vrši na jednoj od EKO pumpi u Beogradu a
prema dogovoru sa sponzorom. Ukoliko voditelj Miloš Lazić poslednjeg dana
nagradnog kviza proceni da ima više slušalaca koji su pokazali znanje u umeću
govora i oceni da mu treba pomoć slušalaca u izboru za najbolju, pozvaće slušaoce
da ga pozovu i da daju svoj glas. Takođe stručni žiri radija u sastavu: Aleksandar
Stefanović, Gregor Bolčina, Dragan Ponjević, će odlučiti koji slušalac je ispunio
uslove znanja veština retorike i govora i pritome dao najbolju priču.
Producent ili voditelj imaju pravo da prekinu dodeljivanje nagrade, ako procene da
se izabrani učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima kviza ili krši bilo
koji propis ili zakonsku odredbu.
2
Učesnici u programu ne smeju da reklamiraju bilo kakav proizvod ili usluge, ne smeju
da upotrebljavaju neprimeren govor, kleveću ili izjavljuju bilo šta što bi moglo da šteti
bilo kom licu, organu ili ustanovi. Učesnici poklon igre snose odgovornost za svoje
postupanje tokom učešća u poklon igri i uključenja u program Prvog radija 96,2.
Slušaoci Prvog radija 96,2 mogu da učestvuju u kvizu samo jednom a ne više puta.
Učešće mora da bude lično i ne sme da bude preko agenata ili posredstvom trećeg
lica.
Član 5.
Nagrade za učesnike
Svakog dana od 14. jula do 17. jula 2014. godine dodeljuje se po jedna nagrada,
odnosno pun rezervoar evrodizel goriva što podrazumeva 50 litara, slušaocu koji je
pokazao znanje, kvalifikovao se za učešće u kvizu i koga je voditelj jutarnjeg
programa Miloš Lazić, nakon toga izabrao kao pobednika dana. Da bi osvojio
nagradu, slušalac mora da ispuni uslove iz člana 4 ovog Pravilnika.
Nagrada “Pun rezervoar” podrazumeva iznos od 50 litara evrodizel goriva za privatna
motorna vozila u vlasništvu slušaoca koji je osvojio nagradu. Vrednost se računa po
ceni evrodizela na dan sipanja. Dobitnik nagrade može da izabere koje će gorivo
točiti u svoje motorno vozilo, u skladu sa tipom vozila, odnosno gorivom koje ono
troši. U slučaju da se toči druga vrsta goriva, obračun se radi prema važećoj ceni
evrodizela na dan sipanja, što praktično znači da, ukoliko se toči TNG (tečni naftni
gas) ili neko drugo gorivo čija je cena niža od cene evrodizela, dobitnik ostvaruje
pravo na više litara, u skladu sa razlikom u ceni između evrodizela i izabranog goriva.
U petak 18. jula 2014. godine glavnu nagradu, odnosno gorivo za godinu dana koje
podrazumeva 100 litara evrodizela mesečno tj. 1200 litara godišnje dobija slušalac
koji ispuni uslove u skladu sa članom 4 ovog Pravilnika. Nagrada „Gorivo za godinu
dana“ je ograničena na 100 litara evrodizela mesečno odnosno ukupno 1200 litara
evrodizela za godinu dana. Kao referentna vrednost uzima se cena evrodizela na
dan točenja goriva, a isto kao i za nagradu ’’Pun rezervoar’’, važi da dobitnik, po istim
kriterijumima može izabrati i drugu vrstu goriva.
Pitanja i veštine po osnovu kojih učesnici kviza osvajaju nagrade su birana iz oblasti
vezanih za radio kao medij i goriva za motorna vozila, odnosno pumpnih stanica.
Nagrade mogu da prime slušaoci koji su vlasnici motornog vozila.
Učesnik koji je dobio nagradu nema pravo učešća u akciji ili igri koju organizuje Prvi
radio 96,2, šest meseci po preuzimanju poklona. Ako dobitnik nagrade učestvuje u
narednoj akciji ili igri koju organizuje Prvi radio 96,2, pre isteka roka od šest meseci i
dobije poklon ili nagradu, ona mu neće biti dodeljena. U ovom slučaju Prvi radio 96,2
ima pravo da izabere novog dobitnika.
Odluke organizatora u vezi sa kvizom su konačne i nije ih moguće menjati.
Nagrada je neprenosiva i nepromenljiva.
3
Član 6.
Zaštita ličnih podataka učesnika
Učesnici u kvizu neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće primati bilo
kakve SMS poruke.
Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo
ovlašćene osobe organizatora.
Podatke o učesnicima kviza moći će da koriste samo producent i sponzor igre, te isti
neće biti dostavljani trećim licima.
Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe kviza.
Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti.
Učesnik u poklon igri dozvoljava fotografisanje i snimanje za promotivne aktivnosti
Prvog radija 96,2 i upotrebu tih fotografija i snimaka za potrebe promotivnih aktivnosti
Prvog radija 96,2.
Član 7.
Ostale odredbe
Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za
pravilno izvođenje kviza.
Odluka organizatora je konačna i organizator neće ulaziti u prepiske.
Nagrada se ne može preneti na drugo lice ili zameniti.
U slučaju opravdanih žalbi, organizator je dužan da reaguje u roku od 15 dana i o
tome obavesti podnosioca žalbe.
Žalbe koje se odnose na sam tok poklon igre i na poklon mogu se slati na e-mail
[email protected] ili na adresu: Mije Kovačevića 10d, 11000 Beograd
Pravila kviza treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
U Beogradu, 04.jula 2014.
Za organizatora
________________________
Direktor: Tomaž Čop
4
Download

Pravila za učestvovanje u igri znanja "Samo toči, mi