Pravila za učestvovanje
u poklon igri "Usudi se da izjaviš ljubav" na Prvom radiju
Član 1.
Opšte odredbe
Ova pravila definišu način izvođenja poklon igre "Usudi se da izjaviš ljubav" (u daljem
tekstu: poklon igre), koji je baziran na snalažljivosti i znanju učesnika, interaktivan je, a
organizuje se na Prvom radiju za područje grada Novog Sada.
Organizator igre je Radio Sajam d.o.o - Prvi Radio, Narodnog Fronta 73, Novi Sad, PIB
105023041, matični broj 20294230 (u daljem tekstu: organizator).
Poklon igra se organizuje shodno odluci Upravnog odbora organizatora, donetoj u
skladu sa zaključenim ugovorima o sponzorstvu koji pokrivaju troškove organizacije u
vidu audio i voditeljske produkcije. Glavnu nagradu –putovanje za dve osobe dodeljuje
turistička agencija “Kormoran” iz Novog Sada.
Pravila za učestvovanje u poklon igri objavljena su i na Internet sajtu organizatora na
adresi www.prviradio.rs
Član 2.
Trajanje nagradnog kviza
Poklon igra traje od 09. februara 2015. do 12. februara 2015 (radnim danima od 7:00 do
18:00).
Član 3.
Pravo učestvovanja u poklon igri
Za učešće u poklon igri mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije i stanovnici
Republike Srbije, stariji od 16 godina.
Zaposleni na Prvom radiju, njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i službenici svih
podružnica i agencija povezanih sa organizatorom ili sa sponzorom, ne mogu da
učestvuju u poklon igri.
Sva lica koja se prijavljuju za učešće u poklon igri ne smeju da imaju bilo kakvu podršku
od strane lica navedenih u prethodnom stavu. Svaka prijava suprotna navedenim
pravilima smatraće se nevažećom.
Učesnik prijavom za učešće prihvata pravila poklon igre i sa istima je saglasan.
Član 4.
Način prijavljivanja i odvijanja poklon igre
Poklon igra se odvija na programu Prvog radija tako što slušaoci šalju poruke zbog čega
bi baš njih trebalo da pozovemo da voljenoj osobi izjave ljubav. Cena poruke se tarifira
po redovnom cenovniku pomenute usluge mobilnog operatera.
Pismenom odlukom direktora društva „Radio Sajama doo” biće definisani članovi
komisije koji ce pratiti tok i odabir pobednika nagradne igre „Usudi se da izjaviš ljubav“.
Odluka je sastavni deo ovog Ugovora. Komisija će u uži izbor odabrati one poruke koje
budu najoriginalnije i te slušaoce će pozvati da izjave ljubav voljenoj osobi.
Producent ili voditelj imaju pravo da prekinu dodeljivanje nagrade, ako procene da se
izabrani učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima poklon igre ili krši bilo
koji propis ili zakonsku odredbu.
Učesnici u programu ne smeju da reklamiraju bilo kakav proizvod ili usluge, ne smeju da
upotrebljavaju neprimeren govor, kleveću ili izjavljuju bilo šta što bi moglo da šteti bilo
kom licu, organu ili ustanovi. Učesnici poklon igre snose odgovornost za svoje
postupanje tokom učešća u poklon igri i uključenja u program Prvog radija.
Slušaoci Prvog radija mogu da učestvuju u poklon igri samo jednom a ne više puta.
Učešće mora da bude lično i ne sme da bude preko agenata ili treće strane.
Član 5.
Nagrade za učesnike
Od slušalaca koji uđu u uži izbor, gorenapomenuta komisija će u finalnom delu izabrati
pet slušalaca čija je izjava ljubavi bila nejinteresantnija i najoriginalnija i od tih pet će po
istom sistemu izabrati dobitnika nagrade.
Pre prijema poklona dobitnik mora da dokaže svoj identitet ličnim dokumentom (lična
karta ili pasoš).
Učesnik koji je dobio poklon nema pravo učešća u akciji ili igri koju organizuje Prvi radio,
šest meseci po preuzimanju poklona. Ako dobitnik poklona učestvuje u narednoj akciji ili
igri koju organizuje Prvi radio, pre isteka roka od šest meseci i dobije poklon ili nagradu,
ona mu neće biti dodeljena i Prvi radio ima pravo da izabere novog dobitnika.
Odluke organizatora u vezi sa poklon igrom su konačne i nije ih moguće menjati.
Poklon je neprenosiv i nepromenljiv.
Član 6.
Zaštita ličnih podataka učesnika
Učesnici u poklon igri neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće neće se
proslediti drugim društvima ili fizičkim licima za sms oglašavanje.
Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo
ovlašćene osobe organizatora.
Podatke o učesnicima poklon igre moći će da koriste samo producent i sponzor igre, te
isti neće biti dostavljani trećim licima.
Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe poklon igre.
Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Učesnik u poklon igri dozvoljava fotografisanje i snimanje za promotivne aktivnosti Prvog
radija i upotrebu tih fotografija i snimaka za potrebe promotivnih aktivnosti Prvog radija.
Član 7.
Reklamacije
Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za pravilno
izvođenje poklon igre.
Odluka organizatora je konačna I organizator neće ulaziti u prepiske.
Poklon se ne može preneti na drugo lice ili zameniti.
U slučaju opravdanih žalbi, organizator je dužan da reaguje u predviđenom roku i o
tome obavesti podnosioca žalbe.
Žalbe koje se odnose na sam tok poklon igre i na poklon mogu se slati na e-mail
[email protected] ili na adresu: Prvi radio, Narodnog fronta 73, 21000 Novi Sad.
Član 8.
Dodatne informacije
Pravila poklon igre treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Organizator zadržava pravo na izmenu I dopunu pravila poklon igre, kao I pravo da
povuče ili izmeni poklon li da ponudi alternativne poklone po svom nahođenju, s tim da
te izmene blagovremeno objavi.
U Novom Sadu, 06.februara 2015.
za Prvi radio
Jernej Štravs Tisu
predsednik UO
Download

ovde - Prvi Radio