Pravila za učestvovanje
u poklon igri "Grčka, leto za pamćenj" na Prvom radiju
Član 1.
Opšte odredbe
Ova pravila definišu način izvođenja poklon igre "Grčka, leto za pamćenje" (u daljem
tekstu: poklon igre), koji je baziran na snalaţljivosti učesnika, interaktivan je, a
organizuje se na Prvom radiju.
Organizator poklon igre je Radio Sajam d.o.o-Prvi Radio, Narodnog Fronta 73, Novi
Sad, PIB 105023041, matični broj 20294230 (u daljem tekstu: organizator).
Poklon igra se organizuje shodno odluci Upravnog odbora organizatora, donetoj u
skladu sa zaključenim ugovorima o sponzorstvu koji pokrivaju troškove
organizovanja poklon igre.
Pravila za učestvovanje u poklon igri objavljena su i na Internet sajtu organizatora na
adresi www.prviradio.rs
Član 2.
Trajanje nagradnog kviza
Poklon igra traje od 30. juna 2014. do 04. jula 2014 (radnim danima od 7:00 do
18:00).
Član 3.
Pravo učestvovanja u poklon igri
Za učešće u poklon igri mogu da se prijave svi drţavljani Republike Srbije i
stanovnici Republike Srbije, stariji od 16 godina.
Zaposleni na Prvom radiju, njihovi najbliţi srodnici i bračni partneri, kao i sluţbenici
svih podruţnica i agencija povezanih sa organizatorom ili sa sponzorom, ne mogu da
učestvuju u poklon igri.
Sva lica koja se prijavljuju za učešće u poklon igri ne smeju da imaju bilo kakvu
podršku od strane lica navedenih u prethodnom stavu. Svaka prijava suprotna
navedenim pravilima smatraće se nevaţećom.
Učesnik prijavom za učešće prihvata pravila poklon igre i sa istima je saglasan.
1
Član 4.
Način prijavljivanja i odvijanja poklon igre
Poklon igra se odvija na programu Prvog radija tako što voditelji slušaocima saopšte
da je koverta sakrivena negde u gradu na nepoznatoj lokaciji a slušaoci mogu da
krenu u potragu za njom. Potraga traje do onog momenta kada neko od učesnika u
poklon igri pronađe skrivenu kovertu i donese je na uvid u studio Prvog radija.
Kada slušalac Prvog radija pronađe sakrivenu kovertu i ispunjava uslove iz pravila za
učestvovanje u poklon igri, ulaze u finalni deo takmičenja.
Producent ili voditelj imaju pravo da prekinu dodeljivanje nagrade, ako procene da
se izabrani učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima poklon igre ili
krši bilo koji propis ili zakonsku odredbu.
Učesnici u programu ne smeju da reklamiraju bilo kakav proizvod ili usluge, ne smeju
da upotrebljavaju neprimeren govor, kleveću ili izjavljuju bilo šta što bi moglo da šteti
bilo kom licu, organu ili ustanovi. Učesnici poklon igre snose odgovornost za svoje
postupanje tokom učešća u poklon igri i uključenja u program Prvog radija.
Slušaoci Prvog radija mogu da učestvuju u poklon igri samo jednom a ne više puta.
Učešće mora da bude lično i ne sme da bude preko agenata ili treće strane.
Za izgubljene, oštećene ili falsifikovane koverte u poklon igri, organizator ne
preuzima odgovornost i te koverte tretiraće kao nevaţeće.
Član 5.
Nagrade za učesnike
Učesnik koji je u snimanju programa Prvog radija dao tačan odgovor, u finalnom
izvlačenju, osvojio je letovanje za dvoje u Grčkoj.
Ukoliko učesnik ne odgovori tačno na pitanje ono se postavlja sledećem po redu koji
je izvučen u finalnom takmičenju sve dok se ne dobije tačan odgovor. Onaj učesnik
koji tačno odgovori osvaja poklon igru.
Pre prijema poklona dobitnik mora da dokaţe svoj identitet ličnim dokumentom (lična
karta ili pasoš).
Učesnik koji je dobio poklon nema pravo učešća u akciji ili igri koju organizuje Prvi
radio, šest meseci po preuzimanju poklona. Ako dobitnik poklona učestvuje u
narednoj akciji ili igri koju organizuje Prvi radio, pre isteka roka od šest meseci i
dobije poklon ili nagradu, ona mu neće biti dodeljena i Prvi radio ima pravo da
izabere novog dobitnika.
Odluke organizatora u vezi sa poklon igrom su konačne i nije ih moguće menjati.
Poklon je neprenosiv i nepromenljiv.
2
Član 6.
Zaštita ličnih podataka učesnika
Učesnici u poklon igri neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće primati bilo
kakve SMS poruke.
Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo
ovlašćene osobe organizatora.
Podatke o učesnicima poklon igre moći će da koriste samo producent i sponzor igre,
te isti neće biti dostavljani trećim licima.
Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe poklon igre.
Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti.
Učesnik u poklon igri dozvoljava fotografisanje i snimanje za promotivne aktivnosti
Prvog radija i upotrebu tih fotografija i snimaka za potrebe promotivnih aktivnosti
Prvog radija.
Član 7.
Reklamacije
Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za
pravilno izvođenje poklon igre.
Odluka organizatora je konačna I organizator neće ulaziti u prepiske.
Poklon se ne moţe preneti na drugo lice ili zameniti.
U slučaju opravdanih ţalbi, organizator je duţan da reaguje u predviđenom roku i o
tome obavesti podnosioca ţalbe.
Ţalbe koje se odnose na sam tok poklon igre i na poklon mogu se slati na e-mail
[email protected] ili na adresu: Prvi radio, Narodnog fronta 73, 21000 Novi Sad.
Član 8.
Dodatne informacije
Pravila poklon igre treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Organizator zadrţava pravo na izmenu I dopunu pravila poklon igre, kao I pravo da
povuče ili izmeni poklon li da ponudi alternativne poklone po svom nahođenju, s tim
da te izmene blagovremeno objavi.
3
U Novom Sadu, 30.juna 2014.
za Prvi radio
Jernej Štravs Tisu
predsednik UO
4
Download

Pravila za učestvovanje u poklon igri "Grčka, leto za