Shodno odluci Direktora AKORD DOO organizuje se nagradni kviz “Doček u
Budimpešti" i definiše ovaj Pravilnik br. 02/2014 sa sledećim:
Pravila za učestvovanje
u nagradnom kvizu znanja "Doček u Budimpešti" na Prvom
radiju 103MHz
Član 1.
Opšte odredbe
Ova pravila definišu način izvođenja nagradnog kviza " Doček u Budimpešti "
Organizator nagradnog kviza je Prvi radio 103MHz AKORD DOO Subotica,
Segedinski put 86, PIB 100850804, MB 08238553.
Sponzor nagrada koje se dodeljuju po osnovu kviza znanja je, JP Subotica-Trans,
preduzeće za saobraćaj i turizam.Adresa: Segedinski put 84, Subotica PIB:
100960042, MBR: 08049548. Nagradni kviz se organizuje shodno odluci Direktora
Organizatora, donetoj u skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju usluga reklame
i propagande koji pokriva troškove organizovanja nagradnog kviza i to Ugovor br.
2963.
Pravila za učestvovanje u nagradnom kvizu znanja objavljena su i na Internet sajtu
organizatora na adresi www.prviradio.rs
Član 2.
Trajanje kviza
Nagradni kviz traje od 01. decembra do 31. decembra 2014 (radnim danima od 7:00
do 19:00).
Član 3.
Pravo učestvovanja u nagradnom kvizu
Za učešće u nagradnom kvizu mogu da se prijave svi državljani Republike Srbije i
stanovnici Republike Srbije, stariji od 16 godina.
Zaposleni na Prvom radiju 103MHz njihovi najbliži srodnici i bračni partneri, kao i
službenici svih podružnica i agencija povezanih sa organizatorom ili sa sponzorom,
ne mogu da učestvuju u nagradnom kvizu.
Sva lica koja se prijavljuju za učešće u nagradnom kvizu ne smeju da imaju bilo
kakvu podršku od strane lica navedenih u prethodnom stavu.Svaka prijava suprotna
navedenim pravilima smatraće se nevažećom.
1
Učesnik prijavom za učešće prihvata pravila nagradnog kviza i sa istima je saglasan.
Član 4.
Način prijavljivanja i odvijanja nagradnog kviza
Nagradni kviz znanja se odvija na programu Prvog radija tako što voditelji slušaocima
saopšte da je koverta sakrivena negde u gradu na nepoznatoj lokaciji a slušaoci
mogu da krenu u potragu za njom. Potraga traje do onog momenta kada neko od
učesnika u poklon igri pronađe skrivenu kovertu i donese je na uvid u studio Prvog
radija.Kada slušalac Prvog radija pronađe sakrivenu kovertu i ispunjava uslove iz
pravila za učestvovanje u nagradnom kvizu znanja, ulaze u finalni deo takmičenja.
U finalnom delu takmičenja voditelj postavlja pitanje iz oblasti poznavanje
Budimpešte i većih evropskih prestonica. Ukoliko finalista tačno odgovri osvaja put u
Budimpeštu.Ukoliko ne odgovori tačno,koverta se ponovo sakriva i cela procedura se
ponavlja.
Producent ili voditelj imaju pravo da prekinu dodeljivanje nagrade, ako procene da
se izabrani učesnik ponaša neprimereno ili u suprotnosti sa pravilima nagradnog
kviza ili krši bilo koji propis ili zakonsku odredbu.
Učesnici u programu ne smeju da reklamiraju bilo kakav proizvod ili usluge, ne smeju
da upotrebljavaju neprimeren govor, kleveću ili izjavljuju bilo šta što bi moglo da šteti
bilo kom licu, organu ili ustanovi.Učesnici nagradnog kviza snose odgovornost za
svoje postupanje tokom učešća u nagradnom kvizu i uključenja u program Prvog
radija 103MHz.
Slušaoci Prvog radija 103MHz mogu da učestvuju u nagradnom kvizu samo jednom
a ne više puta.Učešće mora da budu lično i ne sme da budu preko agenata ili treće
strane.
Član 5.
Nagrade za učesnike
Nagrade (četiri dočeka Nove godine u Budimpešti za jednu osobu) se dodeljuju
sredom. Četiri učesnika koja u finalu odgovore tačno na postavljena pitanja, dobijaju
putovanje i organizovan doček Nove godine u Budimpešti (period od 31.12.2014. do
01.01.2015.).
Pitanja za učesnike kviza su vezana za poznavanje Budimpešte i većih evropskih
prestonica.
Učesnik koji je dobio poklon nema pravo učešća u akciji ili igri koju organizuje Prvi
radio 103MHz šest meseci po preuzimanju poklona.Ako dobitnik poklona učestvuje u
narednoj akciji ili igri koju organizuje Prvi radio 103MHz pre isteka roka od šest
meseci i dobije poklon ili nagradu, ona mu neće biti dodeljena i Prvi radio 103MHz
ima pravo da izabere novog dobitnika.
2
Odluke organizatora u vezi sa nagradnim kvizom su konačne i nije ih moguće
menjati.
Poklon je neprenosiv i nepromenljiv.
Član 6.
Zaštita ličnih podataka učesnika
Učesnici u nagradnom kvizu neće biti uključeni u bilo kakve SMS klubove i neće
primati bilo kakve SMS poruka.
Podaci učesnika nalaziće se u posebnoj bazi podataka, kojoj će pristup imati samo
ovlašćene osobe organizatora.
Podatke o učesnicima nagradnog kviza moći će da koriste samo producent i sponzor
igre, te isti neće biti dostavljani trećim licima.
Svi lični podaci koje je učesnik dao biće korišćeni isključivo u svrhe nagradnog kviza.
Sa ličnim podacima biće postupano u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o
ličnosti.
Učesnik u nagradnom kvizu dozvoljava fotografisanje i snimanje za promotivne
aktivnosti Prvog radija i upotrebu tih fotografija i snimaka za potrebe promotivnih
aktivnosti Prvog radija.
Član 7.
Ostale odredbe
Organizator je odgovoran za rešavanje reklamacija i preuzima odgovornost za
pravilno izvođenje nagradnog kviza.
Odluka organizatora je konačna I organizator neće ulaziti u prepiske.
Poklon se ne može preneti na drugo lice ili zameniti.
U slučaju opravdanih žalbi, organizator je dužan da reaguje u predviđenom roku i o
tome obavesti podnosioca žalbe.
Žalbe koje se odnose na sam tok poklon igre i na poklon mogu se slati na e-mail
[email protected] ili na adresu: Segedinski put 86,24000 Subotica.
Nagradni kviz treba tumačiti u skladu sa zakonima Republike Srbije.
3
U Subotici, 01.decembra 2014.
Za organizatora
Direktor: Tomaz Čop
4
Download

Pravila za učestvovanje u nagradnom kvizu znanja