JAVNA MEDIJSKA USTANOVA VOJVODINE
,,RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE‘‘
(JMU)
objavljuje
KONKURS ZA FESTIVAL
,,RUŽIN VRT 2015‘‘
Uslovi konkursa:
1. Pravo učešća na konkursu za nove rusinske narodne pesme imaju sva zainteresovana lica
(kompozitori i tekstopisci) državljani Republike Srbije i strani državljani, s tim što isto lice može biti
koautor najviše 2 (DVE) pesme. Na konkursu ne mogu da učestvuju članovi konkursne komisije i druga
lica koja ucestvuju u pripremi i organizaciji (producenti, organizatori i sl. poslovi).
2. Pesme koje se šalju na konkurs ne smeju biti izvođene niti objavljene, a moraju biti u duhu rusinske
narodne muzike.
3. Prijava na konkurs šalje se poštom ili lično na adresu:
JAVNA MEDIJSKA USTANOVA VOJVODINE
,,RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE‘‘
Radio Novi Sad - za festival ,,RUŽIN VRT 2015‘‘
NE OTVARATI
ul. Ignjata Pavlasa 3
21000 Novi Sad
Prijava se sastoji od dve koverte (obeležene kao Koverta 1. i Koverta 2) koje sadrže sledeće:
- Koverta 1. - notni zapis kompozicije i tekst na rusinskom jeziku (oboje u 3 primerka) pod šifrom.
- Koverta 2. - rešenje šifre, sa podacima koautora (kompozitor i tekstopisac):
1. ime i prezime,
2. adresa,
3. kontakt telefon i e-mail.
Podnosilac prijave odgovara za tačnost podataka o pesmi i koautorima.
4. Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na web sajtu www.rtv.rs i u nedeljnim novinama ,,Ruske
slovo‘‘ do 12. januara 2015. godine. Prijave koje pristignu posle zatvaranja konkursa (13. januara i
kasnije) neće biti uzete u razmatranje.
5. Prijave koje stignu na konkurs se ne vraćaju. Podnosilac prijave nema pravo da povuče prijavljene
pesme.
6. Od dostavljenih prijava - pesama Komisija , imenovana od strane JMU, bira 16 pesama koje će biti
izvedene na festivalu. Ukoliko komsija konstatuje da nema dovoljan broj kvalietetnih kompozicija moguće
je održavanje festivala i sa manjim brojem odabranih numera. Sa koautorima pesama koje budu
odabrane JMU - organizator festivala zaključiće ugovore.
7. Sve odabrane pesme izvode se uz pratnju Velikog tamburaškog orkestra (VTO) JMU, u aranžmanima
za VTO. Aranžere isključivo bira Muzička komisija JMU. Podnosilac prijave, odnosno kompozitor i
tekstopisac mogu u prijavi predložiti vokalnog solistu za pesmu za koju podnose prijavu. Odluku o
vokalnom solisti donosi Komisija.
8. Slanjem prijave na konkurs, podnosilac prijave (kompozitor i tekstopisac) daje saglasnost da se
odabrane pesme prvi put javno izvedu na Festivalu, prenose /emituju na programu RNS i TVNS svim
poznatim modalitetima emitovanja, beleže, umnože i stave u promet bez obzira na način umnožavanja i
stavljanja u promet, snime na nosač zvuka, odnosno slike i zvuka, umnože i stave u promet bez
ograničenja u pogledu broja primeraka. Saglasnost se daje za dostavljene pesme i pesme izmenjene i
prerađene aranžmanima za potrebe JMU. Prava se prenose kao isključiva predmetno, vremenski,
prostorno i po broju bez ograničenja. JMU ima pravo da navedena prava prenese na treća lica bez
posebne saglasnosti koautora. JMU zaključuje ugovor sa koautorima odabranih pesama.
Naknade za koautore iznose:
- muzika : 4.000,00 dinara neto,
- tekst: 2.000,00 dinara neto,
- aranžman: 4.000,00 dinara neto.
9. Festival se održava 1. marta 2015.godine. Ukoliko dođe do izmena, o tačnom datumu i terminu
učesnici će biti blagovremeno obavešteni.
10. Nagrade koje se dodeljuju na Festivalu su nagrade žirija i publike u novčanom iznosu i to:





Nagrada žirija za autora muzike (muziku/kompoziciju): 20.000,00 dinara neto.
Nagrada žirija za aranžman: 10.000,00 dinara neto.
Nagrada žirija za tekst: 10.000,00 dinara neto.
Nagrada žirija za interpretaciju: 10.000,00 dinara neto.
Nagrada publike : 20.000,00 dinara neto
Nagrada publike se dodeljuje za pesmu, te je dele na jednake delove autor muzike, teksta,
aranžmana i interpetator.
Nagrade žirija osvajaju se u zavisnosti od dobijenih bodova. Članovi žirija dodeljuju bodove (od 1 do 15
bodova) posebno za muziku, tekst, aranžman i interpetaciju. Nagradu osvaja koautor pesme, odnosno
interpretator sa najviše osvojenih bodova.
Publika glasa pisanim putem (na posebnom obrascu), odnosno publika koja prati direktan prenos
(slušaoci i gledaoci) glasa putem telefonskih poziva, SMS-a ili interneta. Nagradu dobija pesma koja
osvoji najviše glasova.
11. Sve dodatne informacije i obaveštenja možete dobiti:
- na telefon: 021/ 525 492
- putem e-maila: [email protected]
Download

(JMU) objavljuje KONKURS ZA FESTIVAL ,,RUŽIN VRT 2015