RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE
RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE
Broj:
Dana:
ZAPISNIK
Sa SEDME sednice Programskog odbora RUV. Sednica je odrţana 07.04.2010.
godine sa početkom u 18.00 časova u Novom Sadu, ul.Sutjeska br.1 (zgrada TVNS).
Sednici je predsedavala prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednica Odbora.
Predsednica je obavestila prisutne da sednici prisustvuje 13 članova Odbora i to:
Danilo Koprivica, dr Marica Marijana Suzić, Marijeta Lazor, prof.dr Svetlana LukićPetrović, Petko Dušan, Runje Dujo, Bojana Kulačin, Jasmina Leković, Tibor Arva,
Davorka Draško Ištvan dr Biro, Kojić Milivoj i Ţivorad dr Smiljanić tako da odbor moţe
punovaţno da radi i odlučuje.
Sednici nisu prisustvovali: Vladimir Obadov,Sombati Zoltan, Selimir Radulović,
Predrag Nikić, Dejan Zvekić i Marija Radojčić.
Pored članova odbora sednici su po pozivu prisustvovali: Ljubiša Nikolin - glavni i
odgovorni urednik TVNS, Radovan Balać – glavni i odgovorni urednik Radija, Svetlana
Miljanić – rukovodilac PJ DOP, Jovan Gagrica – zamenik rukovodioca PJ DOP,
Vladimir Perović – odgovorni urednik dokumentarnog programa i Slađana Đuranović –
rukovodilac Centra za istraţivanje javnog mnenja i auditorijuma.
Na predlog predsednice Programski odbor je jednoglasno usvojio:
DNEVNI RED
-usvajanje zapisnika sa 6. sednice Programskog odbora1. ANALIZA KONCEPCIJE I GLEDANOSTI DOP-A NA PROGRAMIMA RUV
2. IZVEŠAJ O SLUŠANOSTI RADIO NOVOG SADA
3. PITANJA, PREDLOZI I INFORMACIJE
***
Nakon uvodnog obrazloţenja predsednice Programskog odbora o postupku utvrđivanja
konačnog teksta predloga zapisnika sa prethodne, 6. sednice Odbora, odrţane 24.februara
2010.godine, isti je jednoglasno usvojen.
.
Nakon toga prešlo se na rad po utvrđenom dnevnom redu.
PRVA tačka dnevnog reda: ANALIZA KONCEPCIJE I GLEDANOSTI DOP-A NA
PROGRAMIMA RUV
Predsednica je konstatovala da je dostavljen kvalitetan materijal koji bi trebao da bude
predmet analize i dala reč Svetlani Miljanić.
Uvodno izlaganje iznela je Svetlana Miljanić, rukovodilac PJ DOP ističući da je
dokumentarni program organizovan tako da postoje dve celine:
1.dokumentarni program, i
2. obrazovni program
Posebno je istakla da je u okviru obrazovnog programa negovan školski program, a sam
dokumentarni program je negovan na taj način što su realizovane emisije koje traju i koje i
danas zasluţuju da budu ponovo prestavljenje (nema starih tema ima samo nove publike).
Naglasila je da se gledaoci moraju naviknuti na konkretan datum i konkretan termin
emisija. U iscrpnoj analizi dostavljenog materijala imenovana je ukazala na zapaţen porast
gledanosti konstatujući da je tome doprinelo i prikazivanje emisija u određenom terminu. U
svom izlaganju osvrnula se na gledanost pojedinih emisija i posebno na novouvedene
emisije navodeći pri tome njihov rejting i procenat gledanosti.
Informisanje je nastavio Ljubiša Nikolin rekavši da je TVNS 6.aprila startovala sa novom
programskom šemom, pokrenute su nove emisije, postojeće se usavršavaju. Naveo je da
TVNS moţe da proizvede dosta programa, ali ne moţe da odmah da proizvod koji će
izazvati veliku paţnju. Glavni cilj je bio da se smanje hermetički sadrţaji i uvode sve više
novinarskih ţanrova. Ukazao je da su dokumentarni filmovi TVNS bez pretenzija najbolji, i
da se nastoji dati ozbiljan sadrţaj koji je zanimljiv koristeći sve mogućnosti obrazovnih
tema.
Presednica PO je povodom dostavljenog materijala ukazala da je posebno značajan, jer
pored potrebnih podataka sadrţi i kritičku analizu samih ljudi koji rade u DOP-u.
U daljoj diskusiji pojašnjeno je da emisija DOP-a o Univerzitetu nema konkretnu saradnju
sa Romskom redakcijom povodom koje je Ljubiša Nikolin istakao pojedine probleme u
radu koje nastoji da reši.
Zatim je Ljubiša Nikolin odgovorio da po Statutu Novu programsku šemu donosi glavni i
odgovorni urednik u saradnji sa odgovornim urednicima programa, kao i da su uglavnom
uvaţeni zahtevi dokumentarnog i obrazovanog programa, a novine su vezane za školski
program.
Danilo Koprivica je konstatovao da su članovi PO trebali da dobiju predlog programske
šeme pre njenog usvajanja i da je njenim nedostavljanjem prekršen jedan od zaključaka PO.
Presednica PO je podsetila prisutne na zaključak PO koji je pomenuo Danilo Koprivica i
predloţila da bi se na nekoj od narednih sednica mogla razmotriti usvojena šema.
Marijeta Lazor je takođe pohvalila dostavljeni materijal i postavila pitanje kako funkcioniše
školski i obrazovni program RNS.
Radovan Balać je odgovorio da je dokumentarni i obrazovni program na RNS sveden na
minimalne elemente i da je tek u začetku ozbilnijeg procesa, pri čemu je problem
nedostatak kadrova.
Presednica je zatim dala reč Slađani Đuranović koja je istakla da u medijima vlada
konkuretno okruţenje i da su emisije DOP-a po gledanosti uporedive sa emisijama RTS 2,
B92 i Avalom.
U otvorenoj diskusiji Svetlana Miljanić je informisala članove PO da u DOP-u radi 20
novinara, a pored njih i reţiseri, producenti i organizatori, s tim da je starosna struktura
nepovoljna.
Danilo Koprivica i Vladimir Perović su se sloţili da na televiziji ima previše priče i da bi
više paţnje trebalo posvetiti dramaturgiji.
Povodom ove tačke dnevnog reda formulisani su sledeći
Z A K LJ U Č C I
1. PO smatra da je dostavljeni materijal izuzetno kvalitetno urađen i prilagođen
interesovanju članova PO.
2. PO pruţa podršku DOP-u u realizaciji planova koji su iskazani u dostavljenom
materijalu, naročito u pogledu školskog programa i definisanja termina emisija.
3. PO sugeriše rukovodstvu da razmisli o angaţovanju jednog diplomiranog
dramaturga.
4. PO sugeriše rukovodstvu da razmotri mogućnost podmlađivanja redakcija
obrazovanim mladim ljudima.
DRUGA tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O SLUŠANOSTI RADIO NOVOG SADA
U uvodnom izlaganju, Radovan Balać je istakao da se pruţa mogućnost da se sagledaju
rezultati koje je ostvarila uređivačka ekipa za poslednjih 6-7 meseci. Naveo je da se beleţi
porast slušanosti RNS, pa čak je RNS 1 po prvi put slušaniji od RTB 1. Ako se uzmu
istraţivanja drugih agencija takođe se beleţi porast slušanosti , a kao primer navodi analizu
agencije Strategic Marketing gde je RNS u novembru 2008. god. bio na 21. mestu, a već u
novembru 2009. god. na 5. mestu po slušanosti. Po njemu, sve se to moţe pripisati promeni
šeme i uređivačke ekipe, ali za dalji napredak potrebna su ulaganja u modernizaciju i
podmlađivanje kadra.
Slađana Đuranović je navela da se pri istraţivanju vodi računa o reprezentativnosti uzoraka,
jer postoje područja koja nisu pokrivena signalom. Kao bitne činjenice navela je da je kroz
istraţivanje ustanovljeno da RNS nedostaje obeleţje prepoznatljivosti, jer četvrtina
ispitanika ne zna da sluša RNS, a veliki procenat nema omiljenu emisiju.
Predsednica PO je postavila pitanje preklapanja termina emisija na jezicima nacionalnih
manjina na programima RNS i TVNS, a Radovan Balać je odgovorio da su ti problemi
prevaziđeni i da sada RNS i TVNS vrše međusobnu promociju programa.
Biro Ištvan je istakao da se RNS u severno-bačkom okrugu ne sluša, čemu doprinosi
činjenica da svaka opština ima lokalnu stanicu koja je interesantnija stanovništvu. Postavio
je i pitanja koliko se radio uopšte i sluša, obzirom na primat televizije i kompjutera u
današnje vreme.
Marijeta Lazor je predloţila da se za narednu sednicu pripremi analiza muzičkog programa
na RNS i TVNS, kao jednog bitnog dela programa.
Dalja diskusija se odvijala oko teme pokrivenosti signalom i tehnike, odnosno obnove
antena i predajnika RUV-a i mogućnostima za obezbeđenje finansijskih sredstava, a
učestvovali su Ţivorad Smiljanić, Radovan Balać i Ljubiša Nikolin. Nadovezali su se i na
temu formiranja javnog preduzeća koje bi obuhvatilo emisionu tehniku RUV-a i RTS-a.
Nakon rasprave doneti su sledeći
Z A K LJ U Č C I
1. PO podrţava inicijativu rukovodstva da se izvrši modernizacija tehnike i
podmlađivanje kadra.
2. PO traţi od rukovodstva RUV da se sačini informacija o analizi finansijskih potreba
za revitalizaciju, odnosno izgradnju radio i TV predajnika.
3. PO će na nekoj od narednih sednica razmotriti analizu muzičkog programa RNS i
TVNS.
TREĆA tačka dnevnog reda: PITANJA, PREDLOZI I INFORMACIJE
U okviru ove tačke dnevnog reda, predsednica PO je zamolila Ljubišu Nikolina da
predstavi novu programsku šemu PO.
Ljubiša Nikolin se prvo izvinio članovima PO zbog toga što je zaboravio na zaključak PO i
nije dostavio predlog programske šeme pre njenog usvajanja. Zatim je istakao da je u izradi
nove šeme vođeno računa da se ojača poloţaj informativnog programa, da se nađe mesto za
nove emisije zabavnog programa i da se nađu adekvatni termini za emisije koje su favoriti.
Sledeći korak je da se do polovine maja napravi strategija daljeg razvoja programa, a od
septembra će ići nova programsko šema.
Radovan Balać je u okviru ove tačke informisao da će od jula krenuti polučasovna emisija
na hrvatskom jeziku jednom nedeljno i da postoji jedan dokument – Vodič za proizvodnju
radijskog programa koji sadrţi konkretna uputstva i koji se moţe proslediti članovima PO.
Marijeta Lazor je istakla da će strategija razvoja programa biti značajan dokument u
hijerarhiji, a zatim je postavila pitanje da li produţenje Razglednica ima i uporište u
rezultatima istraţivanja ili je to samo uređivačka odluka i pitanje o emisijama koje
predstavljaju favorite.
Odgovor su dali Slađana Đuranović, koja je istakla da nisu traţene posebne analize, ali
takvoj odluci doprinosi postojeći niz podataka o rejtingu informativnog programa i
kontinuiranom rastu gledanosti Razglednica, kao i Ljubiša Nikolin koji je istakao da su
Razglednice najjači brend TVNS i da je cilj da prestanu biti samo novosadske i da se uvrste
sadrţaji koji su interesantni i za ljude van Novog Sada.
Predsednica je konstatovala da je rad po utvrđenom dnevnom redu okončan i zaključila
sednicu Odbora u 20,00 h.
Zapisnik sačinila
Gordana Bajović,dipl.pravnik
Predsednica PO RUV
Prof. dr Svetlana Lukić - Petrović
Download

RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE - Radio