PRAYNER
KONSERVATORIUM
WIEN-BEOGRAD
PRAYNER KONSERVATORIUM
Prayner konservatorium osnovao je 1905.godine muziči pedagog
Eugen Patonoj kao muzičku školu.
Pod rukovodstvom profesorskog para Karla i Margaret Prayner,
konzervatorijumu je dodeljeno javno pravo (dozvola za rad) Saveznog
ministarstva za obrazovanje, umetnost i kulturu dana 31.III 1958.
godine.
Od šk.2007/08. Prayner konservatorium posluje u vlasništvu
g.magistra Jozefa Šmita.
Više informacija na adresi: www.konservatorium-prayner.at
IZVOD IZ DOZVOLE ZA RAD
Broj ZL24.423/0005-III/3/2008 od 2.VI 2008
Delatnost Konservatorijuma obuhvata prenošenje praktičnoumetničkih veština sve do najvišeg stepena, obučavanje u svim
teorijskim disciplinama značajnim za bavljenje umetnošću, kao i
razvoj moralnih i duhovnih pretpostavki studenata za jedan visok nivo
vršenja umetničke delatnosti.
Umetničke diplomske studije, studijski smerovi solističkog,
instrumentalnog i vokalnog obrazovanja, traju u osnovi onoliko koliko
i na univerzitetima-šest studijskih godina sa diplomskim ispitom kao
završnim ispitom.
MUZIČKE STUDIJE
INFORMATOR
ŠK.2011/2012.
PROPISI STUDIRANJA
I PRIJEM
Upis na Prayner Konservatorium zahteva pravilnu prijavu i polaganje
prijemnog ispita. Prijava se podnosi Sekretarijatu na posebnom
formularu, sa ličnim podacima i spiskom svih znanja i stečenih veština
na drugim mestima. Na dan prijave ili dan posle kandidat će dobiti
vreme i lokaciju polaganja prijemnog ispita, kao i opšte tehničke
uslove polaganja istog. Nastavak studiranja na Prayner
Konservatoriumu narednih školskih godina, studiranje i polaganje
ispita se definišu propisima sa kraja prethodne školske godine. O
priznavanju stečenog znanja u drugim školama i ranijeg obrazovanja
odlučuje direktor. Sertifikati visokih muzičkih škola kao i privatnih
škola sa dozvolom za rad se automatski priznaju. Kandidati koji su
položili prijemni ispit, ali usled odredjenog broja mesta ne mogu biti
primljeni, nalaziće se na listi čekanja koje su validne tokom trajanja
prvog semestra. U slučaju oslobadjanja mesta u predvidjenom roku,
kandidati sa navedene liste se upisuju bez prijemnog ispita.
OSTALA PRAVILA STUDIRANJA MOŽETE UPOZNATI PUTEM
INTERNET ADRESE
odeljak MUZIKA
www.alu.edu.rs
***
ZAŠTO PRAYNER-ALU KONSERVATORIUM?
U Srbiji ne postoje propisi koji regulišu poslovanje izdvojenih
odeljenja kako domaćih tako ni stranih obrazovnih ustanova.
Zato je osnovana ova umetnička ustanova, koja će se baviti
organizacijom nastave prema planovima i programima Prayner
konservatoriuma iz Beča. Sve položene ispite u Beogradu, Prayner
konservatorium priznaje kao svoje. Prijemni ispit i godišnji završni
ispiti održavaju se pod nadzorom direktora Prayner konservatoriuma.
Student se istovremeno upisuje na oba Konservatorijuma. Diplomski
ispit se polaže u Beču.
Za studente sa teritorije grada Beograda nastava je obavezno u
Beogradu.
Studenti iz unutrašnjosti, ako žele i ako su ispunjeni uslovi, nastavu
glavnog predmeta mogu slušati u mestu prebivališta ili drugom mestu
gde je to moguće. O tome se pravi poseban dogovor. U tom slučaju se
školarina umanjuje za troškove korišćenja prostora. Ostala grupna ili
kolektivna nastava izvodi se vikendom u Beogradu ili drugom mestu
za više od tri studenta.
PRE PRIJAVLJIVANJA PREPORUČUJEMO RAZGOVOR I
KONSULTACIJE KOJE ĆE SE ODRŽAVATI SREDOM OD 12-13
časova, U PROSTORIJAMA AKADEMIJE LEPIH UMETNOSTI,
Beograd, ul. Takovska 49a
Dolazak na razgovor najaviti na tel.
011/276-90-89, 276-34-34 ili e-mail: [email protected]
PRAYNER KONSERVATORIUM ORGANIZUJE SLEDEĆE
STUDIJE:
-Gudački instrumenti
- Duvački instrument i Udaraljke
- Klavir, Harmonika,
- Solo pevanje
- Gitara
- Opera i operski studio
- Džez instrumenti, Džez pevanje
- Dirigovanje
Download

prayner konservatorium informator