POJAŠNJENJA (pitanja i odgovori)
za
POZIV od 02.02.2015. godine za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za otpočinjanje
posla u vidu opreme, mašina, alata u okviru projekta „Unapređenje mogućnosti za povratak i
reintegraciju IRL”
R.
br
1
Pitanje
Odgovor
U kojim opštinama se može
podići konkursna
dokumentacija
1.
2
Da li grantovi mogu da budu
u novcu?
Konkursna dokumentacija se može podići u zgradi
opština u kojima je ovaj konkurs važeći:
1. Istok
2. Klina
3. Priština - Gračanica
4. Novo Brdo
5. Orahovac
6. Štrpce
7. Peć
8. Kosovska Kamenica
9. Gnjilane
10. Uroševac
11.
Kao i u kancelariji ASB-a na Kosovu (Adresa: Arbeiter –
Samariter – Bund (ASB) ulica Josip Rela br. 1, 20000 Prizren)
i na veb sajtu ASB-a www.asb-see.org
Ne, grantovi ne mogu da budu u novcu. Grantovi su isključivo
u vidu opreme, alata i mašina za rad.
3
Ko kupuje mašine i na koji
način?
Nabavku vrši ASB. Nabavka se vrši putem tendera koji se
organizuje u skladu sa PRAG procedurama Evropske unije.
4
Da li mogu da biram šta
želim da dobijem od mašina,
alata opreme?
Da li može da se dobije
polovna mašina?
Da li mogu da dobijem
repromaterijal?
Tehnička specifikacija mašina, alata opreme se pravi zajedno
sa korisnikom kome je odobren grant.
Da li mogu da dobijem
građevinski materijal da
završim objekat ili da
izgradim novi objekat?
Koliko sufinansiranje
moramo da obezbedimo i
kada se uplaćuju sredstva za
sufinansiranje?
Predmet donacije ne može biti građevinski materijal.
5
6
7
8
9
Da li izjave i ovlašćenje o
Oprema koja će se dodeljivati ne može biti polovna.
Nabavlja se isključivo nova oprema, alati i mašine.
Predmet donacije ne može biti repromaterijal.
Podnosioci prijave su u obavezi da obezbede sufinansiranje
nabavke bespovratnih sredstava u iznosu od minimum 5% od
ukupne vrednosti sredstava, od kojih najmanje 2.5% mora biti
u novcu a ostatak može biti u osnovnim ili obrtnim sredstvima.
Sufinansiranje treba da se obezbedi nakon dobijanja
informacije o preliminarnoj selekciji, a pre dobijanja
bespovratnih sredstava. Ukoliko podnosioci prijave ne
obezbede sufinansiranje biće isključeni iz procedure za
dobijanje sredstava.
Ne, nije potrebno overavati izjave i ovlašćenje o zastupaju.
10
zastupaju moraju da budu
overeni u opštini ili sudu?
Koji se dokumenti predaju uz
prijavu ?
11
Ko podnosi prijavu? Ko
potpisuje prijavu?
12
Da li mogu da učestvujem u
više grupa?
13
Da li prijava može da se
popunjava ručno?
Da li koverta mora da bude
zatvorena?
Koji je najniži iznos granta?
14
15

Podnosioci prijave moraju da dostave fotokopije ličnih karti
svih članova grupe i punoletnih članova njihovih porodica.
Tražene fotokopije ne treba da budu overene.
 Podnosioci prijave moraju da dostave fotokopije dokaza o
posedovanju osnovnih sredstava koje će koristiti za
sprovođenje predložene poslovne ideje (list nepokretnostiukoliko poseduju, ugovore ili predugovore o iznajmljivanju
poslovnog prostora i zemljišta).
 Fotografije osnovnih sredstava su obavezne.
 Poželjno je da podnosioci prijave dostave fotokopije
dokumenata o obrazovanju, obukama, kursevima kao i
dokumenta o radnom iskustvu. Ukoliko podnosioci prijave
nemaju dokumenta treba da obrazlože razlog
neposedovanja dokumenata.
Prijavu podnosi ovlašćeni predstavnik grupe. Punomoćje, koje
je sastavni deo obrasca za konkurisanje, mora da bude
potpisano od strane ostalih članova grupe koji podnose prijavu
i priloženo uz ostalu konkursnu dokumentaciju. Prijavu
potpisuje ovlašćeni predstavnik grupe.
Podnosioci prijave i članovi njihovih domaćinstava mogu
podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava.
Ukoliko neko podnese više od jedne prijave biće
diskvalifikovan sa konkursa.
Obrazac za prijavu se popunjava isključivo elektronski.
Koverta mora da bude ispravno upakovana i zatvorena.
Za LOT 1 - Niži iznosi grantova od 50.000 euro su prihvatljivi,
ali ne smeju biti niži od 75% od pomenutog maksimalnog
iznosa.
Za LOT 2 - Niži iznosi grantova od 20.000 euro su prihvatljivi,
ali ne smeju biti niži od 75% od pomenutog maksimalnog
iznosa.
Da li se može dobiti više od
50.000 euro za LOT 1 ili više
od 20.000 euro za LOT 2?
Da li sva sela sa teritorije
opštine mogu da učestvuju?
Viši iznosi od za LOT 1 - 50.000 euro i za LOT 2 - 20.000 euro
neće biti dodeljivani.
18
Da li može da konkuriše lice
koje ima firmu registrovanu
na Kosovu ili u Srbiji?
19
Gde treba da se uradi
registracija ukoliko se dobije
grant?
Da li je dovoljna odjava
prebivališta u SUP-u u Srbiji
za dokaz o statusu
povratnika?
Gde i na koji način se
Lice koje ima firmu može da bude član grupe koja podnosi
zahtev. Grupa,ukoliko dobije grant, mora da registruje novu
firmu, doo, szr itd... Grant se dodeljuje isključivo
novoosnovanim pravnim licima.
Registracija može da se uradi na Kosovu ili u Srbiji.
16
17
20
21
Da, sva sela sa teritorije opština: Istok, Klina, Priština –
Gračanica, Novo Brdo, Orahovac, Štrpce, Peć, Kosovska
Kamenica, Gnjilane i Uroševac mogu da učestvuju.
Za dokaz o statusu povratnika potrebno je imati potvrdu o
ukidanju statusa od KIRS-a ili biti registrovan u bazi podataka
UNHCR-a Kosovo. ASB vrši sproveru statusa.
Prijave i prateća dokumentacija se do 02.03.2015. godine u
2
predaju prijave i
dokumentacija?
22
23
24
25
26
Da li prijave mogu da se
predaju nakon predviđenog
roka?
Za LOT 1 – 50.000 euro
Koliko povratnika u grupi od
5 mora da bude?
Za LOT 2 – 20.000 euro
Koliko povratnika u grupi od
2 mora da bude?
Da li članovi grupe mogu biti
Albanci sa Kosova?
Da li grupu mogu da čine
braća, otac, majka?
27
Da li mogu da učestvujem u
ovom pozivu, ako sam ranije
dobio grant?
28
Da li poslovna ideja može da
bude proizvodnja rakije,
piva, vina?
Da li poslovna ideja može da
bude seoski turizam?
Da li poslovna ideja može da
bude iz oblasti IT?
Koliko dugo moram da
budem povratnik, da bih
mogao da konkurišem na
ovom konkursu?
Da li treba da idem u UNHCR
da uzmem potvrdu da sam
povratnik?
Da li može da se konkuriše i
za 50.000 euro?
29.
30.
31.
32.
33.
15.00 časova dostavljaju lično kancelariji ASB-a na Kosovu
(Adresa: Arbeiter – Samariter – Bund (ASB) ulica Josip Rela
br. 1, 20000 Prizren)
Rok za podnošenje prijava je 02.03.2015.. godine do 15:00
časova. Prijave koje budu predate nakon predviđenog roka
neće se razmatrati.
U grupi od 5 kandidata potrebno je da bude minimum 3
povratnika.
U grupi od 2 kandidata potrebno je da bude minimum 2
povratnika.
Obavezno je da svi članovi grupe budu iz manjinskih grupa
(srpska, romska, bošnjačka nacionalnost)
Grupu moraju da čine članovi različitog domaćinstva. U grupi
mogu da budu rođaci, samo u slučaju da su iz odvojenih
domaćinstava.
Ukoliko je osoba dobila pojedinačni grant od 5.000 eura ili
više, ne može da učestvuje na ovom pozivu. Ukoliko je osoba
dobila manji grant od 5.000 eura, može da učestvuje u ovom
pozivu.
Da.
Da.
Da.
Ne postoji uslov koliko dugo morate da budete povratnik, bitno
je samo da ste povratnik.
Nije potrebno da idete u UNHCR i tražite potvrde. Proveru
statusa radi ASB.
Na ovom konkursu postoje 2 lota:
LOT 1 – 50.000 euro
LOT 2 – 20.000 euro
Oba lota su otvorena na ovom konkursu i kandidat bira za koji
lot će da konkuriše.
34.
Da li je zeleni karton
dovoljan dokument kao
dokaz da je neko povratnik?
Zeleni karton nije dovoljan dokument kao dokaz da je neko
povratnik.
Bulevar Zorana Đinđića 65/4
11070 Novi Beograd
Tel/fax +381 (0) 11 231 0677
[email protected]
1
„Podrška održivom povratku na Kosovo*1 i reintegraciji interno raseljenih lica“
Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244/99 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem
Međunarodnog suda pravde (MSP) o Deklaraciji o proglašenju nezavisnosti Kosova.
Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije a sprovodi ga Arbeiter – Samariter – Bund i U.G. Sveti Nikola
3
Download

Dnevni red Okrugli sto