ZLATNI B.U.S. FOTO ART / GOLDEN B.U.S. REWARD - PHOTO ART
STREET ART FESTIVAL 2014. KRALJEVO
Tema: ČEKAJUĆI LEDENO DOBA
Autor: Street Art Festival
Kulturni centar "Ribnica" Kraljevo objavljuje:
KONKURS
Za najbolju fotografiju
Tema konkursa je "ĈEKAJUĆI LEDENO DOBA" – Ujedinjene nacije ,svesne ozbiljnosti
I neophodnosti globalne reakcije na sve izraženije klimatske promene su proglasile
period 2014. – 2024. Za dekadu održive energije pod nazivom SE4ALL (sustainable
energy for all) . Svesni posledica nezapamćenih vremenskih nepogoda i u našoj zemlji
,kao I na globalnom nivou, izazvanih upravo štetnim uticajem ljudske rase a sa željom
da podržimo inicijativu UN-a, odluĉili smo da ovogodišnja tema festival bude posvećena
upravo ovom problemu.
Oĉekujemo da na pravi naĉin, kroz umetnost, odgovoriš na svu ozbiljnost prisutno
gproblema globalnog zagrevanja, klimatskih promena, uništavanja prirodne sredine,
zagaĊenja vode, zemljišta vazduha… TakoĊe kroz radove treba sagledati I drugu stranu
, onu svetliju, vedriju, koja je I dalje moguća ukoliko budemo reagovali zajedniĉki na
svim nivoima. Zato I ove godine REAGUJ, UPOZORI, SPREĈI, POHVALI, STVARAJ
BOLJU BUDUĆNOST .
Odabrani radovi biće izloženi u okviru programa Street art festival, koji će biti održan
29. I 30. avgusta 2014. godine u Kraljevu.
Uslovikon kursa:
-Konkurs je otvoren za sve potencijalne uĉesnike.
-Rok za dostavljanje radova je 20. avgust 2014.
-Sve fotografije koje budu prispele u roku biće pregledane i ocenjene od strane žirija.
Fotografije koje dobiju pozitivnu ocenu žirija biće objavljene na sajtu
www.streetartfestival.rs
-Fotografija mora biti inspirisana tematikom Street art festival "ĈEKAJUĆI LEDENO
DOBA" sa svom
širinom koja je opisana u osnovama konkursa.
-Jedan autor možepredati više radova.
Fotografije koje uĉestvuju na konkursu moraju biti u formatu JPG ili PDF, rezolucije 300
Dpi ili većoj
Rezultati selekcije će biti objavljeni do 21. avgusta 2013. godine, na internet prezentaciji
festivala www.streetartfestival.rs i www.kulturnicentarribnica.rs.
Izabrane fotografije će uĉestvovati u konkurenciji za nagradu Zlatni B.U.S Foto Art
Street Art Festivala.
Dodela nagrade će biti održana tokom Festivala u terminima koji će se naknadno
definisati.
PRAVILNIK UČEŠĆA NA KONKURSU
Uĉesnik konkursa je dužan da dostavi:
- Popunjen prijavni formular za uĉešće na konkursu (potrebna dokumentacija može se
naćina www.streetartfestival.rs i www.kulturnicentarribnica.rs);
-Fotografiju i prijavu uĉešća OBAVEZNO poslati zajedno, u digitalnom formatu (JPG ili
PDF), u rezoluciji od 300dpi i većoj, na e-mail adresu: [email protected] ili
Postom na adresu: Kulturni centar Ribnica, Izletniĉka 2, 36103 Kraljevo sa naznakom
"za Zlatni B.U.S. Foto Art".
-Uz radove, autori bi trebalo da pošalju i svoju biografiju :ime i prezime, datum i mesto
roĊenja, adresa stalnog boravka, broj mobilnog i fiksnog telefona, adresa elektronske
pošte, naziv rada, tehnika i godina nastanka fotografije.
-Fotografije koje ispune sve traženeu slove bićeizložene u okviru MeĊunarodnog
Festival alternativnihu metnosti "Street Art Festival";
• Fotografije koje pristignu na konkurs ostaju u arhivi organizatora;
• Organizator zadržava pravo upotrebe fotografija u svrhu promocije" Street Art
Festival"-a i Kulturnog centra "Ribnica" Kraljevo;
• Za izložbu fotografija koje budu odabrane, organizatori neće isplaćivati nikakve
Naknade autorima;
Uĉestvovanjem na konkursu, prihvatate Pravilnik uĉešća.
Download

ZLATNI B.U.S. FOTO ART / GOLDEN B.U.S. REWARD