Smernice za podnosioce prijave
za Konkurs Fondacije Ana i Vlade Divac
u okviru projekta
IDEJA ZA BOLJE SUTRA
2014/2015
Sadržaj
1.
UVOD.....................................................................................................................2
2.
PRAVILAKONKURSA..........................................................................................3
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.4.
KRITERIJUMI................................................................................................3
KO SVE MOŢE DA SE PRIJAVI NA KONKURS..........................................3
USLOVI ZA UĈEŠĆE NA KONKURSU........................................................3
NA KONKURSU NE MOGU DA UĈESTVUJU KANDIDATI.........................3
KRITERIJUMI ZA SADRŢAJ PREDLOGA POSLOVNE IDEJE....................4
KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UVRSTITI U BUDŢET.....5
NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI......................................................................6
KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI..........................................7
PRIJAVLJIVANJE POSLOVNE IDEJE..........................................................7
GDE I KAKO POSLATI PRIJAVE..................................................................9
KRAJNJI ROK ZA SLANJE PRIJAVA...........................................................9
DODATNE INFORMACIJE............................................................................9
POTVRDA O PRIJEMU.................................................................................9
PROCENA I ODABIR PRIJAVA..................................................................10
OBAVEŠTENJE O ODLUCI O ULASKU U DRUGI KRUG KONKURSA...12
3.
LISTA ANEKSA...................................................................................................15
1.
UVOD
Fondacija Ana i Vlade Divac je osnovana u Srbiji sa ciljem da pomogne graĊanima, posebno
izbeglim i interno raseljenim licima u praktiĉnom rešavanju njihovih ţivotnih i egzistencijalnih
problema sa posebnim akcentom na rešavanjestambenih pitanja. Do sada je zahvalju jući
aktivnostima Fondacije 550 izbeglih i raseljenih porodica dobilo svoj dom i uspešno integrisano u
novu sredinu.
Fondacija je razvila razliĉite komponente kampanje u cilju zadovoljenja individualnih potreba svake
pojedinaĉne porodice.Izbegla i raseljena lica koja ţive u kolektivnim centrima predstavljaju
kategoriju ljudi bez osnovnih prihoda za normalan ţivot.Zato je, pored stambenog zbrinjavanja
neophodno osigurati i ekonomsko osamostaljivanje svih porodica. Putem posebno pripremljenih
programa profesionalne i poslovne obuke, savete u oblasti profesionalne orijentacije, radno
sposobnim licima se pruţa pomoć za zapoĉinjanje ili razvoj dohodovnih aktivnosti.
Osim ovog segmenta rada, Fondacija Ana i Vlade Divac je posvećena promociji pozitivnih
vrednosti meĊu mladima u Srbiji.Fondacija takoĊe podstiĉe razvoj individualne i korporativne
filantropije u Srbiji. Razliĉite akcije su usmerene ka razvoju svesti i promociji davanja kod graĊana
Srbije, kao i društveno odgovornog ponašanja u biznis sektoru.
2.
PRAVILA KONKURSA
Ova uputstva predstavljaju pravila za podnošenje prijava, selekciju prijava predloga poslovne ideje
koje se finansiraju u okviru ovog Konkursa.
2.1.
Kriterijumi
Postoje tri grupe kriterijuma koji se odnose na:
1.
Tip pravnog lica koje moţe da se prijavi za dodelu sredstava,
2.
Sadrţaj projektne prijave za koju se mogu dodeliti sredstva,
3.
Vrsta troškova koja se moţe ukljuĉiti u budţet projekta.
2.1.1.
Ko sve može da se prijavi na Konkurs?
Na Konkurs „Ideja za bolje sutra“ za dodelu bespovratnih sredstava mogu da se prijave:
 Socijalna preduzeća
 Preduzeća koja ostvaruju prihode proizvodnjom i prodajom robe i usluga i koja imaju socijalni cilj
kao glavni razlog njihove ekonomske aktivnosti (zapošljavanje marginalizovanih i socijalno
ugroţenih grupa, obezbeĊivanje usluga ranjivim kategorijama stanovništva, investiranje dela profita
u zajednicu u kojoj posluju, investiranje u zaštitu ţivotne sredine, itd.)
 Preduzeća koja reinvestiraju deo svog profita radi dostizanja svog socijalnog cilja
 Male zadruge, udruţenja graĊana, društva sa ograniĉenom odgovornošću, zanatske radionice,
itd.
2.1.2.
Uslov za učešće na Konkursu:
 da su registrovana u Agenciji za privredne registre;
 da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 da su podneli popunjen prijavni formular Fondaciji Ana i Vlade Divac sa svom potrebnom
dokumentacijom;
 da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.
2.1.3.
Na Konkursu ne mogu da učestvuju kandidati:
 ukolikosupodbankrotomilijenadnjimapokrenutsteĉajnipostupakilipostupaklikvidacije,
ukolikosuušliuprocedurupostizanjasporazumasakreditorima,
ukolikosususpendovalisvojeposlovneaktivnosti
 ukolikonisuispuniliobavezeuvezisaplaćanjemdoprinosasocijalnogosiguranjailiporezauskladusazak
onskimodredbamaRepublikeSrbije
 ukolikosuosuĊivanizaneprofesionalnoponašanjeiukolikojeprotivnjihdonetapravosnaţnapresuda
(resjudicata), tj. presudanakojunemajupravo ţalbe
 ukoliko su krivi za neprofesionalno ponašanje koje moţe da se dokaţe
 ukolikoimjeurokuoddvegodineprepodnošenjaprijaveizreĉenapravosnaţnamerazabraneobavljanja
delatnosti
 ukolikojeprotivnjihizreĉenapravosnaţnapresudazaprevaru, korupciju,
umešanosturadsakriminalnimorganizacijamailibilokojunelegalnuaktivnost
 ukoliko su pravili ozbiljne prekršaje ugovora ili nisu ispunili ugovorne obaveze vezane za
procedure za nabavku
 ukoliko su pobednici prvog izdanja Projekta.
PodnosiociprijavatakoĊenećemoćidauĉestvujunaKonkursuinećeimbitidodeljenasredstvaukolikoseto
komtrajanjaKonkursaustanovi:
 da podnosilac podleţe sukobu interesa. Za potrebe ovog dokumenta, pod sukobom interesa
podrazumeva se postojanje privatnog interesa podnosioca koji utiĉe ili moţe uticati na vršenje
njegove funkcije u projektu, kao i postojanje javne funkcije podnosioca prijave koja utiĉe ili moţe
uticati na njegovu funkciju u projektu, na samu prijavu odnosno projekat
 da je kriv za netaĉno tumaĉenje ili davanje krivih informacija koje je Fondacija traţila kao uslov
za uĉestvovanje u Konkursu za podnošenje prijave za poslovnu ideju
 dajepokušaodadoĊedopoverljivihinformacijailidautiĉenaKomisijuzaodabirprojekatatokomprocesae
valuacijeovogiliprethodnihkonkursazapodnošenjepredlogaprojekata.
Podnosiocisasvojimprijavamamorajudadostaveisvojeručnopotpisanuizjavudanepotpadajuni
podjednuodgorenavedenihkategorija.
2.1.4.
Kriterijumi za sadržaj predloga poslovne ideje
Visina bespovratnih sredstava za koja kandidati mogu da konkurišu:
Pravna lica sa svojom poslovnom idejom mogu da konkurišu za bespovratna sredstva u iznosuod
5.000 do10.000 evra.
Lokacija
Aktivnosti se ne moraju realizovati iskljuĉivo na teritoriji Republike Srbije ukoliko je reĉ o
aktivnostima koje su u skladu sa ciljevima Konkursa.
Sledeći tipovi aktivnosti neće biti podrţani:

individualno sponzorstvo za uĉestvovanje u radionicama, na seminarima, konferencijama ili
kongresima kao glavna aktivnost projekta

individualne stipendije za studiranje ili obuku kao glavna aktivnost projekta

kupovina vozila

retroaktivno finansiranje projekata koji se trenutno sprovode ili ĉije izvoĊenje je
okonĉano

podrška pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo

zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza

zajmovi i rate za otplatu kredita

troškovi garancija, polise osiguranja, kamate, troškovi bankarskog poslovanja, kursne
razlike
Carinski i administrativni troškovi

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave
Podnosilac NE moţe da podnese više od jedne prijave predloga poslovne ideje.
Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga poslovne ideje, a pre donošenja konaĉne odluke o
finansiranju, Komisija za procenu predloga poslovnih ideja putem Fondacije moţe podnosiocu
prijave sugerisati da izvrši odreĊene modifikacije predloga poslovne ideje, u smislu budţeta i u
smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac prijave ima pravo da prihvati ili odbije
predloţene sugestije (detaljnije pojašnjeno u 2.3 Procena i odabir prijave). Za izjašnjavanje o
odluci da li je prihvatio ili odbio predloţene sugestije, podnosilac prijave ima rok od 3 radna dana
od trenutka prijema sugestije. Neophodno je da podnosilac prijave putem elektronske pošte
obavesti Fondaciju o odluci.Ukoliko podnosilac prijave ne odgovori u datom roku, Komisija će
smatrati da je odbio ponuĊene sugestije i da više ne uĉestvuje na Konkursu.
2.1.5.
Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet
Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva.Pojedinosti su iznete u
tekstu dalje. Budţet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”. Molimo vas
da imate u vidu da je neophodno da se prihvatljivi troškovi baziraju na realnim troškovima, a ne na
paušalnim procenama iznosa. Preporuke za dodelu sredstava uvek podleţu procesu provere.
Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za
promenu budţeta. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budţet sa što
povoljnijim cenama.
Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, a u skladu sa ovim Konkursom, troškovi moraju da:
– budu neophodni za izvoĊenje posla i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog
upravljanja što se naroĉito odnosi na vrednost uloţenog novca i delotvornost troškova (dobijanja
pravih vrednosti za uloţeni novac)
– tokom realizacije poslovne ideje, budu evidentirani u obraĉunima ili poreskim dokumentima
podnosioca prijave ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podrţani originalnom
dokumentacijom na osnovu ĉijih kopija koje se pravdaju Fondaciji
U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi
ukljuĉuju:
– troškove osoblja koje je angaţovano na realizaciji poslovne ideje (ne postoje ograniĉenja za
iznose honorara, ali se preporuruĉuje racionalna procena troškova ljudskih resursa)
– troškove nabavke opreme (nove ili korišćene) ili usluga, ukoliko odgovaraju trţišnim cenama
– troškove potrošnog materijala i materijala potrebnog za realizaciju projekta
– troškove koji direktno proizilaze iz uslova ugovora (informisanje, promocije, prevoĊenje,
oglašavanje, štampanje itd.) ukljuĉujući troškove finansijskih usluga (naroĉito troškova transfera
novca i bankarskih provizija)
–
nacionalne i meĊunarodne troškove putovanja i dnevnica za osoblje koje uĉestvuje u
realizaciji poslovne ideje
–
troškove dobijanja i potvrĊivanja patenata, registrovanja brenda i drugih prava industrijske
svojine
–
troškove proizvodnje, promocije i distribucije proizvoda u Srbiji i regionu koji imaju etno
predznak „Proizvedeno u Srbiji“
–
troškove pripreme za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka – laboratorijska ispitivanja,
tehniĉka specifikacija, merenja (u skladu sa zahtevima Zakona za zaštitu ţivotne sredine i pratećim
podzakonskim aktima)
–
troškove usklaĊivanja sa zahtevima domaćih i evropskih tehniĉkih propisa i standarda o
bezbednosti proizvoda i za dobijanje prava za korištenje eko- znaka
2.1.6.
Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budţeta projekta:
- dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja
- pristigle pasivne kamate
- stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira
- kupovina zemlje ili zgrada
- podrška pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo
- zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza
- zajmovi i rate za otplatu kredita
- troškovi garancija, polise osiguranja, kamate, troškovi bankarskog poslovanja, kursne razlike
- carinski i administrativni troškovi
2.2.
Kako se prijaviti, i po kojoj proceduri
2.2.1
Prijavljivanje poslovne ideje – osnovna dokumentacija, obavezna prateća i ostala
poželjna dokumentacija
Smernice za podnošenje prijava najboljih poslovnih ideja i prijavni formular koji ĉine Osnovnu
dokumentaciju moţete preuzeti sawww.fondacijadivac.org i www.unicreditbank.rs. Sva pitanja u
vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs moţete postaviti putem elektronske pošte
[email protected] telefona063/436-310 (radnim danma u periodu od 13 do 15 sati).
Za Obaveznu i Poţeljnu prateću dokumentaciju Fondacija nema propisane formate
Prijavu ĉine:
 Osnovna dokumentacija
 Obavezna prateća dokumentacija i
 Ostala poţeljna dokumentacija.
Fondaciji se šalje:
 Obavezno - jedan štampani original i 2 štampane kopije, i jedan CD sa svim aneksima koji
ĉine Osnovnu dokumentaciju
 Obavezno - jedna overena kopija svih dokumenata koji ĉine Obaveznu prateću dokumentaciju
 Opciono - jedna overena kopija dokumenata koji ĉine Ostalu poţeljnu dokumentaciju.
Osnovna dokumentacija
Osnovnu dokumentaciju ĉini popunjeni Prijavni obrazac.Podnosioci prijava moraju striktno da se
pridrţavaju prijavnog formata i popunjavau sve strane prema naznaĉenom redosledu.
Podnosioci prijava svoje Prijavne obrasce popunjavaju na srpskom jeziku. Osim toga je neophodno
da u Prijavnom obrascu, pod rednim brojem 28A, daju kratak opis poslovne ideje i na engleskom
jeziku.
Molimo vas da prijavne formate popunite jasno i precizno kako bismo mogli na najbolji mogući
naĉin da procenimo vaše prijave.
Prijave u kojima je Osnovna dokumentacija napisana rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati
vaţećim.
Obavezna prateća dokumentacija
Uz prijavu je neophodno predati i sledeća Obavezna prateća dokumenta:
1. Rešenje o upisu u Agenciji za privredne registre (APR)
2. Godišnji finansijski izveštaj za 2013.godinu (bilans stanja, bilans uspeha, statistiĉki
aneks) overen od strane knjigovoĊe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta
3. Originalnu potvrdu nadleţne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio
sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zakljuĉno sa datumom objavljivanja
javnog poziva
4. Originalnu potvrdu nadleţnog organa (Privredni sud ili APR) da privrednom subjektu u
poslednje dve godine nije izreĉena pravosnaţna mera zabrane obavljanja delatnosti
5. Svojeruĉno potpisanu izjavu overenu u sudu, da podnosilac prijave ne potpada ni pod jednu
od kategorija navedenih u 2.1.3. „Na konkursu ne mogu da uĉestvuju“
DostavljasejednaoverenakopijasvihObaveznihpratećihdokumenata.Ukolikonekioddokumenatanisun
asrpskomjeziku,
precizanprevodmorabitipriloţenuzdokumentaciju,
ion
ćesekoristitiprilikomtumaĉenjapredlogaprojekta.
Ostala poželjna dokumentacija
Ostala poţeljna dokumenta su saglasnosti, preporuke i ostala dokumenta koja mogu doprineti
boljoj oceni predloga projekta,npr. tekstovi istraţivanja koji govore u prilog informacijama iznetim u
«Opisu problema», preporuke, sertifikati i sl. Ova dokumenta nisu obavezna, ali su poţeljna.
Dostavlja se jedna kopija svih Ostalih poţeljnih dokumenata.
2.2.2 Gde i kako poslati prijave
Prijava se dostavlja u jednoj zapeĉaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati
prilikom transporta. Sva Obavezna, Prateća i Poţeljna dokumentacija kao i CD, moraju biti
dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.
Prijava se šalje poštom na dole navedenu adresu:
Fondacija Ana i Vlade Divac
Ideja za bolje sutra
Ilije Garašanina 53a/7
11000 Beograd
Prijave poslate na bilo koji drugi naĉin (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporuĉene na
drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.
Neophodno je da prednja strana koverte sadrži sledeće podatke:
Prijava za konkurs Fondacije Ana i Vlade Divac
Ime i prezime podnosioca prijave
Adresa podnosioca prijave
Naziv projekta
<<NE OTVARATI>>
Podnosioci prijave mogu proveriti da li je prijava kompletna, tako što će je uporediti sa listom za
proveru koja se nalazi u Aneksu 1.
2.2.3.
Krajni rok za slanje prijava
Krajnji rok za slanjeprijava je 30.decembar 2014. godine Blagovremenom dostavom smatra se
preporuĉena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina.
2.2.4.
Dodatne informacije
Za sva pitanja u vezi saproceduromprijavljivanja na Konkurs zainteresovani se mogu obratiti
Fondaciji putem elektronske pošte [email protected]
2.2.5.
Potvrda o prijemu
Fondacijaćesvakomprimljenompredloguprojektadodelitidelovodnibroj,
aspisakpristiglihprijavasadelovodnimbrojevimabićepostavljennainternetprezentacijiFondacijenaadre
siwww.fondacijadivac.orgiBankenawww.unicreditbank.rsSvipodnosiociprijava ćeinformacijeo
prispećupredlogaprojektamoćiiskljuĉivodanaĊusajtovimaFondacijeiUniCreditBankenakojima
ćeseredovnoaţuriratispisakpristiglihpredlogaprojekata.
2.3.
Procena i odabir prijava
Svi projekti koje su podnosioci prijava predali će biti procenjeni u skladu sa sledećim kriterijumima:
Administrativna usaglašenost
(1)
 Provera da je prijava kompletna i u skladu sa listom za proveru.
(2)
Konkursa.
Da li podnosilac prijave, njegovi partneri i projekat zadovoljavaju kriterijume
 Provera da li podnosilac prijave, partneri (i saradnici, gde je to primenjivo) i projekat
zadovoljavaju kriterijume postavljene u sekcijama 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 ovog dokumenta.
(3)
Procena kvaliteta predloga projekta i finansijska procena
 Procena kvaliteta predloga poslovne ideje, biće sprovedena u skladu sa kriterijumima
postavljenim u Skali procene.
Molimo vas da posebno obratite paţnju na sledeće vaţne informacije, koje se tiĉu naĉina na koji će
Komisija za procenu predloga projekata procenjivati vašu prijavu:
Bodovanje:
Kriterijumi za procenu su podeljeni na sekcije i podsekcije. Svakoj podsekciji se mora dati broj
poena od 1 do 5 a u skladu sa sledećim uputstvima: 1 = nezadovoljava; 2 = loše; 3 = adekvatno; 4
= dobro; 5 = veoma dobro. Prijave sa najvećim rezultatom će imati prioritet pri dodeli sredstava.
SKALE ZA PROCENU
1. KAPACITETI ZA UPR AVLJANJE PROJEKTOM
MAX BROJ POEN A 15
Koliko kandidat poznaje oblast kojom će se baviti?
5
Koliko kapaciteta za sprovoĊenje poslovne ideje ima kandidat (ljudski i materijalni
resursi)?
5
Koliko imaju iskustva u oblasti socijalnog preduzetništva?
5
PODZBIR - KAPACITETI
15
2. VAŢNOST
MAX BROJ POEN A 10
Koliko je dobro opisan problem u zajednici (vaţnost da se nešto preduzme) u
kvantitativnom i kvalitativnom smislu?
5
U kojoj meri aktivnosti poslovne ideje pruţaju adekvatan odgovor na opisan problem, u
odnosu na nedostajuće usluge i u odnosu na potrebe ciljne grupe?
5
PODZBIR - VAŢNOST
10
3. IZVODLJIVOST
MAX BROJ POEN A 15
U kojoj meri planirane aktivnosti vode postizanju definisanih rezultata?
5
Koliko je realno da se poslovna ideja sprovede u delo?
5
Koliko je struktura budţeta usklaĊena sa planiranim aktivnostima?
5
PODZBIR - IZVODLJIVOST
15
4. ODRŢIVOST
MAX BROJ POEN A 10
U kojoj meri je ostvareno uĉešće drugih izvora finansiranja (doprinos podnosioca prijave,
doprinos partnera u projektu, doprinos lokalne zajednice, doprinos privatnog sektora,
doprinos samih korisnika, volonterizam, ostali izvori)? Pogledati procenat i realnu
vrednost iskazanog uĉešća.
5
Kakva je procena odrţivosti projektnih aktivnosti nakon prestanka finansiranja iz
sredstava Projekta?
5
PODZBIR - ODRŢIVOST
10
5. USKLAĐENOST SA CILJEVIMA I PR IORITETIMA KONKURSA
MAX BROJ POEN A 25
Da li poslovna ideja sadrţi specifiĉne elemente dodate vrednosti, modele dobre prakse,
odrţivu i zgradnju kapaciteta (ako da 5, ako ne 1, nema ocena između)?
5
U kojoj meri je predlagaĉ pokazao da je prilikom plani ranja projektne ideje postojala
adekvatna socijalna komponenta (uĉešće marginalizovanih i socijalno ugroţenih u
snimanju potreba i kreiranju poslovne ideje, njihova ukljuĉenost u realizaciju aktivnosti , da
5
li planiraju da investiraju deo profita u zajednicu u kojoj posluju, ili u zaštitu ţivotne
sredine, itd)?
Da li se proizvodi proizašli iz realizacije poslovne ideje mogu smatrati izvorno srpskim, da
li zadovoljavaju eko standarde i druge standarde Evropske unije i na taj naĉin
zadovoljavaju uslove za i zvoz proizvoda?
5
Koliko realizacija poslovne ideje moţe da doprinese promociji pozitivnog imidţa Srbije u
regionu i inostranstvu?
5
Koliko je poslovna ideja inovativna za lokalnu i širu zajednicu za koju je planirana?
5
PODZBIR - USKLAĐENOST
25
6. BUDŢET
MAX BROJ POEN A 10
Procenat uĉešća podnosioca u ukupnom budţetu
5
Koiko su predloţeni troškovi neophodni za realizaciju projekta?
5
PODZBIR - BUDŢET
10
7. OPŠTI UTISAK
MAX BROJ POEN A 15
Kvalitet prezentacije poslovne ideje kroz Prijavni formular
5
Neobavezna prateća dokumentacija
5
Opšti utisak o projektnoj prijavi
5
PODZBIR OPŠTI UTISAK
UKUPNO POENA (MAKSIMAL AN BROJ POEN A JE 100)
15
100
Izrada bodovne rang liste:
Svakompredloguposlovneideje, KomisijazaprocenućedodelitiodreĊenbrojpoena, naosnovukojih
ćebitisaĉinjenabodovnaranglista. Pored toga, Komisija će za svaku poslovnu ideju ustanoviti
sledeće komentare «Ne zahteva dodatne pregovore» i «Zahteva dodatne pregovore». U sluĉaju da
se donese preporuka da su za predlog poslovne ideje neophodni dodatni pregovori, Komisija će
ustanoviti i okvir za pregovore koji ima obligatorno dejstvo. U sluĉaju da se ustanovi komentar «Ne
zahteva dodatne pregovore» za ulazak u drugi krug konkursa odabraće se dvadeset najbolje
ocenjenih predloga poslovnih ideja prema bodovnoj rang listi.
Pregovaranje:
Nakon saĉinjavanja bodovne rang liste i gore pomenutih komentara, Fondacija će, prema mandatu
koji mu je dat od strane Komisije za procenu predloga projekata, zapoĉeti pregovore sa
podnosiocima prijave. Prednost u pregovorima će imati prijave koje su bolje pozicionirane na
bodovnoj rang listi. Rezultat pregovora moţe biti pozitivan i negativan. Pregovaranje će se nastaviti
dok se ne iscrpe ukupna sredstva iz budţeta koji je namenjen za grantove. Pozitivan ishod
pregovora ne mora da znaĉi automatsko ulaţenje u drugi krug konkursa.
U sluĉaju da je veći broj projekata osvojio jednak broj poena i da je ishod pregovora pozitivan,
prednost će biti data projektima koji su osvojili veći broj poena pod sekcijama 1. Kapaciteti za
upravljanje projektom, 2. Vaţnost i 5. UsklaĊenost sa ciljevima i prioritetima konkursa.
2.4.
Obaveštenje o odluci o ulasku u drugi krug konkursa
Fondacija će putem internet prezentacijawww.fondacijadivac.org i www.unicreditbank.rs obavestiti
uĉesnike i celokupnu javnost o projektima koji su odobreni za finansiranjе. Odluka da se projekat
odbije ili da se ne odobri ulazak u drugi krug konkursa biće zasnovana na sledećim osnovama:
 prijavajeposlatanakonkrajnjegroka
 prijava nije bila kompletna ili nije bila u skladu sa navedenim administrativnim uslovima, kako je
navedeno u taĉki 2.3. (1) «Administrativna usaglašenost»
 podnosilacprijaveilijedanilivišenjegovihpartnerailisaradnikaneispunjavajukriterijumeuvezisastatus
ompodnosiocaprijave
 predlog poslovne ideje ne ispunjava formalne kriterijume
 predlog poslovne ideje nije bio dovoljno relevantan ili finansijski i operativni kapaciteti podnosioca
prijave nisu bili dovoljni, ili su drugi predlozi poslovnih ideja smatrani superiornijim u ovom pogledu
 predlog poslovne ideje je smatran tehniĉki i finansijski inferiornim u odnosu na odabrane
predloge projekta
 rezultati pregovora nisu imali pozitivan ishod
Odluka o odbijanju prijave ili o neodobravanju sredstava je konaĉna.
Fondacija oĉekuje da će pregled pristiglih prijava i rezultati prvog kruga Konkursa biti objavljeni do
1.februara 2015. godine. Ovaj rok je dat samo kao smernica i nije konaĉan.
Nakon prvog kruga konkursa biće odabrano 20 najboljih predloga poslovnih ideja koje će ući u
drugi krug konkursa i koji će dobiti mogućnost da konkurišu za sredstva.
Drugi krug konkursa se odnosi na razvijanje poslovne ideje u vidu biznis planova.
Najbolje ocenjeni biznis planovi (od 4 do 10 biznis planova) će biti odabrani i njihova realizacija će
biti finansirana od strane Fondacije. U procesu pravljenja biznis plana podnosiocima prijave će biti
pruţena konsultantska podrška od strane struĉnjaka koje angaţuje Fondacija.
3.
LISTA ANEKSA
Aneks 1 -Obrazaczapredlogprojekta/poslovneidejePRIJAVE
Aneks 2 - Rešenje o upisu u Agenciji za privredne registre
Aneks 3 - Godišnji finansijski izveštaj za 2013.godinu (bilans stanja, bilans uspeha, statistiĉki
aneks) overeni od strane
knjigovoĊe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta;
Aneks 4 -
Original potvrda nadleţne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu
poreza i doprinosa zakljuĉno sa datumom objavljivanja javnog poziva;
Aneks 5 -
Originalna potvrda nadleţnog organa (Privredni sud) da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije
izreĉena pravnosnaţna mera zabrane obavljanja delatnosti.
Aneks 6 -
Svojeruĉno potpisana izjava overena u sudu, da podnosioc prijave ne potpada ni pod jednu od kategorija
navedenih u 2.1.3. „Na konkursu ne mogu da uĉestvuju sledeći podnosioci prijave“
Download

Smernice - UniCredit Bank Srbija ad Beograd