2
Godišnji izvještaj 2012
IK BANKA DD ZENICA
3
Sadržaj
O Banci...............................................................................................................................................4
Izvještaj Direktora Banke.................................................................................................................5
Organizaciona struktura Banke......................................................................................................7
Poslovna mreža.................................................................................................................................8
Pregled osnovnih finansijskih pokazatelja.................................................................................. 10
Bilans stanja.....................................................................................................................................11
Bilans uspjeha................................................................................................................................. 12
Bilans stanja.................................................................................................................................... 13
Kapital.............................................................................................................................................. 15
Depoziti............................................................................................................................................. 19
Krediti...............................................................................................................................................22
Poslovni rezultat - Dobit.................................................................................................................25
Kadrovi.............................................................................................................................................29
Lista korespodentnih računa........................................................................................................30
IK BANKA DD ZENICA
5
O Banci
Investiciono-komercijalna
banka
d.d.
Zenica osnovana je i posluje od 1957. godine
kao Komunalna banka Zenica, zatim pod
izmijenjenim nazivom Kreditna banka
Zenica, te PBS -Osnovna banka Zenica, a od
1990. godine dobiva sadašnji naziv:
Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica.
Sjedište banke nalazi se u Zenici, sa
poslovnom mrežom u Zeničko-dobojskom
kantonu, u Kaknju, Zavidovićima, Žepču,
Maglaju, Jelahu, Visokom, u Sarajevskom
kantonu, u Sarajevu i Srednjo-bosanskom
kantonu, u Busovači.
Investiciono-komercijalna
banka
d.d.
Zenica je banka univerzalnog tipa koja
svojim klijentima pravnim i fizičkim licima
pruža širok spektar usluga.
U svojoj 55 godina dugoj tradiciji Banka je
poslovala i razvijala se zajedno sa područjem
na kojem posluje.
6
Poslovanje Banke bilo je i jeste u funkciji
privrednog razvoja ove regije i šire, jačanja
i napretka ukupnog sistema, njegove efikasnosti i stabilnosti.
Banka je dioničko društvo sa 100% privatnim
kapitalom. IKB DD Zenica je jedna od rijetkih
banaka sa većinskim domaćim kapitalom
i zbog toga je njen kvalitet i veći i bolji u
odnosu na konkurenciju, što se posebno
pokazalo u periodu krize i nestabilnosti.
IKB DD Zenica je Banka sa značajnim
tržišnim učešćem u Zeničko-dobojskom
kantonu - depozitna je banka Kantona i
jedina domicilna banka sa sjedištem u
Kantonu.
Banka teži tržišnom pozicioniranju kao
regionalna banka koja stalno radi na
podizanju kvaliteta svojih usluga, širenju
asortimana proizvoda kao i ostvarenju
dobrih rezultata poslovanja.
Godišnji izvještaj 2012
Izvještaj
Direktora
Banke
Poštovani klijenti i dioničari Banke,
Zadovoljstvo mi je u ime Uprave predstaviti
Godišnji izvještaj o poslovanju Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica za 2012.
godinu koja je i u otežanim uslovima poslovanja i složenom ekonomsko-finansijskom
okruženju uspjela ostvariti dobre poslovne
rezultate.
2012. godina bila je još jedna zahtjevna
i teška godina obilježena nepovoljnim
ekonomskim trendovima za cijelu BiH.
Pored svjetske ekonomske krize, koja se
negativno odražava i na BiH, na složenost
okruženja uticala je i politička nestabilnost.
Spoljno trgovinski deficit u BiH zadržao je
tendenciju rasta i u 2012. godini. Bez obzira
na navedeno bankarski sektor u BiH je stabilan i bilježi pozitivne trendove, rast kredita od 4%, rast depozita od 2%, rast kapitala
od 7% i neto dobit od 3% u odnosu na 2011.
godinu.
Banka posluje pretežno na području
Zeničko-dobjskog kantona koji karakteriše,
prema zvanično objavljenim podacima za
2012. godinu: smanjenje industrijske proizvodnje za 4,7%, smanjenje broja zaposlenih
za 4,4%, povećanje broja nezaposlenih za
3,3%, povećanje broja prijavljenih na evidenciji Službe za zapošljavanje.
Uprkos uticajima iz okruženja Banka je
nastavila kontinuitet stabilnog poslovanja,
završila poslovnu 2012. godinu sa pozitivnim
finansijskim rezultatom i uspjela zadržati
IK BANKA DD ZENICA
značajno tržišno učešće. Naša poslovna
politika zasnovana na primjeni tradicionalnog konzervativnog bankarstva pokazuje
svoju uspješnost i opravdanost. Nastavit
ćemo je slijediti i u narednim godinama.
Poslovnu 2012. godinu Banka je završila sa:
• pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od KM 2.222 hiljada;
• bilansnom sumom od KM 189 miliona;
• kreditima od KM 93,3 miliona;
• ukupnim depozitima KM 136,4 miliona.
Kontinuitet pozitivnog poslovanja i u 2012.
godini odraz je stabilnih prihoda i racionalizacije ukupnih troškova poslovanja. Primarni izvor prihoda Banke predstavljaju
prihodi od kamata iz tekućeg poslovanja
sa značajnim učešćem prihoda po osnovu
kreditnih plasmana. Dio sredstava Banka je
investirala u vrijednosne papire.
Banka je ostvarila stopu adekvatnosti kapitala od 47,9% koja je u okolnostima
povećanja kreditnog rizika neophodan uvjet
sigurnog poslovanja. Od ukupne neto aktive
Banke 49,3% čine krediti.
Banka je u izvještajnom periodu obezbjeđivala tekuću likvidnost bez intervencija iz
drugih izvora i obezbjeđivala je obaveznu
rezervu i minimalnu likvidnost u skladu
sa regulativom. U strukturi pasive Banke
depoziti predstavljaju najznačajniji izvor sa
učešćem od 72,1%.
7
Bruto dobit Banke je sa 31.12.2012. godine
2,2 mil. KM, što je za 2,2% više nego u 2011.
godini. Dobit iz 2011. godine usmjerena je
na jačanje kapitala Banke, tako da je Banka
2012. godinu završila sa dioničkim kapitalom od 39,2 mil. KM i ukupnim kapitalom
od 50,4 mil. KM. U 2012. godini Banka je uspjela poboljšati kako koeficijente ROA i ROE,
tako i adekvatnost kapitala.
Iskrenu zahvalnost izražavamo našim cijenjenim klijentima za povjerenje, saradnju i postignuti uspjeh u poslovanju Banke.
Doprinos postignutim rezultatima dali su
Nadzorni odbor Banke, Odbor za reviziju
Banke, Uprava Banke i svi zaposleni, kojima se zahvaljujem na njihovoj predanosti
i posvećenosti poslu u realizaciji naših
ciljeva, bez kojih dobre poslovne rezultate u
2012. godini ne bi bilo moguće ostvariti.
Tokom 2013. godine sve aktivnosti treba da
budu usmjerene na očuvanje stabilnosti
Banke i sigurnosti depozita naših klijenata,
što je preduslov za dalji napredak i razvoj.
Uz jačanje sigurnosti i stabilnosti primarni
cilj je zadovoljstvo klijenata finansijskim
uslugama Banke. Planovi Banke u narednom periodu su kontinuirano unapređivati
odnose sa klijentima, pratiti trendove
tržišta uvodeći nove proizvode i usluge,
otvarati nove poslovne jedinice s ciljem
da približimo Banku njenim klijentima,
povećati nivo depozita, povećati nivo kreditnih aktivnosti, povećati kartično poslovanje. Dugoročni cilj Banke je zadržati imidž
pouzdanog poslovnog partnera, stabilnost u
poslovanju i blagi rast Banke.
Suvad Ibranović, dipl. oec.
Direktor Banke
8
Godišnji izvještaj 2012
Organizaciona
struktura
Banke
IK BANKA DD ZENICA
9
Poslovna
mreža
Jelah
Maglaj
Zenica
Kakanj
Visoko
Sarajevo
Bankomati
Zenica
1. Trg Bosne i Hercegovine broj 1
2. Lonđa 88
3. Aleja šehida 19
4. Aska Borića 25
Tel: +387 32 448 448
Sarajevo
5.Trg međunarodnog prijateljstva 15
Tel: +387 33 776 590
Visoko
6. Alije Izetbegovića 10A
Tel: +387 32 730 010
Kakanj
7. Alije Izetbegovića bb (Ekspozitura)
8. Alije Izetbegovića bb (posl. prostor)
Tel: +387 32 557 220
Busovača
9. Branitelja domovine bb
Tel: +387 30 733 468
Zavidovići
10. Safvet bega Bašagića 7
Tel: +387 32 868 220
Maglaj
11. Ilijasa Smailagića 1
Tel: +387 32 609 290
Jelah
12. Braće Kotorića 16
Tel: +387 32 665 250
Žepče
13. Ulica prva bb
Tel: +387 32 881 811
10
Godišnji izvještaj 2012
IK BANKA DD ZENICA
11
Pregled osnovnih
finansijskih
pokazatelja
*Primjena
2010.
000 KM
2011.
000 KM
2012.
000 KM
Ukupan prihod
11.397
11.385
11.835
Ostvarena dobit (bruto)
2.076
2.175
2.222
Dionički kapital
37.839
37.839
39.222
44%
45%
48%
Aktiva - neto
178.387
188.956
189.240
Depoziti
125.892
137.704
136.398
Krediti
82.897
95.896*
93.333
Komision
9.877
10.038
10.031
Potencijalne obaveze - garancije
14.861
9.180
10.638
178
173
166
Aktiva / Broj zaposlenih
1.002
1.092
1.140
Povrat na aktivu (ROA)
1,2%
1,2%
1,2%
Povrat na kapital (ROE)
5,5%
5,7%
5,8%
odredbi MRS 39
Adekvatnost kapitala
Broj zaposlenih
12
Godišnji izvještaj 2012
Bilans
stanja
1 Podaci
2010.
000 KM
2011.
000 KM
2012.
000 KM
Novac i sredstva kod banaka
89.212
88.208
89.469
gubitke,
Dati krediti i potraživanja
82.897
95.896*
93.333
*Primjena
Ostala imovina
1.066
1.612
1.571
Vrijednosnice
1.473
8.507
9.517
Nekretnine i oprema
8.329
8.345
8.191
Ispravka vrijednosti¹
-4.590
-13.612*
-12.841
UKUPNA IMOVINA
178.387
188.956
189.240
125.892
137.704
136.398
107
37
0
3.230
2.764
2.398
129.229
140.505
138.796
37.839
37.839
39.222
Rezerve
9.471
8.517
8.998
Akumulirani dobitak / gubitak
1.848
1.951
1.992
-
144*
232
UKUPNA VLASNIČKA GLAVNICA
49.158
48.451
50.444
UKUPNO OBAVEZE I VLASNIČKA GLAVNICA
178.387
188.956
189.240
se odnose na
rezerve
IMOVINA
za kreditne
odredbi MRS 39.
OBAVEZE
Obaveze prema klijentima - depoziti
Obaveze po kreditima
Ostale obaveze
UKUPNE OBAVEZE
VLASNIČKA GLAVNICA
Dionički kapital
Rezerve za kreditne gubitke formirane iz dobiti
IK BANKA DD ZENICA
13
Bilans
uspjeha
*Primjena
2010.
000 KM
2011.
000 KM
2012.
000 KM
Prihodi od kamata
7.512
8.048
7.689
Rashodi od kamata
-1.312
-1.495
-1.600
Neto prihod od kamata
6.200
6.553
6.089
Prihodi od naknada i provizija
3.296
3.185
3.078
Rashodi od naknada i provizija
-800
-882
-959
Neto prihod od naknada i provizija
2.496
2.303
2.119
355
152
205
Prihodi iz redovnog poslovanja
9.051
9.008
8.413
Troškovi zaposlenih
-4.331
-4.314
-4.463
Trošak amortizacije
-584
-751
-828
Administrativni troškovi
-1.669
-1.696
-1.763
Rashodi iz redovnog poslovanja
-6.584
-6.761
-7.054
Dobit prije rezervisanja i poreza na dobit
2.467
2.247
1.359
Umanjena vrijednost i rezervisanja
-625
-72
848
Naplaćena otpisana potraživanja
234
0*
15
DOBIT PRIJE POREZA NA DOBIT
2.076
2.175
2.222
Porez na dobit
-228
-224
-230
DOBIT TEKUĆE GODINE
1.848
1.951
1.992
OSNOVNA ZARADA PO DIONICI (KM)
4,88
5,16
5,24
odredbi MRS 39
Ostali prihodi iz poslovanja
14
Godišnji izvještaj 2012
Bilans
stanja
Bilansna suma u posmatranom periodu
Godina
Bilansna suma
Na dan 31.12.2012. godine ukupna bilansna
suma Banke iznosi KM 189.240 hiljada. U
odnosu na prethodnu godinu neto bilansna
suma je veća za KM 284 hiljada ili 0,2%.
U strukturi ukupne bilansne sume depoziti predstavljaju najznačajniji izvor finansiranja sa učešćem od 72,1%. Depoziti
stanovništva bilježe stalnu tendenciju rasta
i u odnosu na prethodnu godinu porasli su
za 11,6%.
IK BANKA DD ZENICA
2010.
2011.
2012.
178.387
188.956
189.240
hiljada KM
Tokom 2012. godine Banka je u svim
izvještajnim periodima imala obezbijeđenu
ročnu usklađenost finansijske aktive i finansijske pasive. Tekuća likvidnost postignuta je bez intervencija iz drugih izvora.
Obaveznu rezervu i minimalnu likvidnost
Banka je obezbjeđivala u skladu sa odlukama Centralne banke BiH i Federalne Agencije za bankarstvo.
15
16
Godišnji izvještaj 2012
Kapital
48.451
2010.
2011.
50.444
hiljada KM
49.158
2012.
Kapital Banke u posmatranom periodu
Hiljada KM
Godina
2010.
2011.
2012.
Kapital
49.158
48.451*
50.444
*Isplaćena
dividenda za 200
i 2010. godinu
Na dan 31.12.2012. godine kapital Banke
iznosi KM 50.444 hiljada. U strukturi kapitala Banke dionički kapital iznosi KM 39.222
hiljada, rezerve KM 8.998 hiljada, rezerve za
kreditne gubitke formirane iz dobiti KM 232
hiljada i neto dobit tekućeg perioda KM 1.992
hiljada.
U 2012. godini, u skladu sa poslovnom politikom i godišnjim planom Banke, Skupšina
Banke je donijela odluku o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini u dionički ka-
IK BANKA DD ZENICA
pital Banke putem emisije novih dionica –
tehnička emisija dionica. Dionički kapital
na dan 31.12.2012. godine sastoji se od 392.217
običnih dionica nominalne vrijednosti
100 KM. Sa stanovišta vlasničke strukture
dionički kapital Banke je u potpunosti privatni. Na dan 31.12.2012. godine Banka ima
968 dioničara. Stopa adekvatnosti kapitala
sa 31.12.2012. godine iznosi 47,9%.
17
u iznosu od
KM 2,8 miliona.
Kapital na dan 31.12.2012. godine
Rezerve za kreditne gubitke
formirane iz dobiti 0%
Neto dobit tekućeg perioda 4%
Rezerve 18%
Dionički kapital 78%
Vlasnička struktura dioničkog
kapitala
HRVATSKA 3,07%
OSTALI 0,08%
KIPAR 6,05%
SLOVENIJA 12,46%
BIH 78,34%
18
Godišnji izvještaj 2012
Struktura dioničkog kapitala na dan
31.12.2012. godine
NEREZIDENTI 22%
REZIDENTI 78%
FIZIČKA LICA 43%
PRAVNA LICA 57%
IK BANKA DD ZENICA
19
Pregled deset najvećih dioničara
Banke na dan 31.12.2012. godine
Dioničari
2012. godina
učešće
ZIF Prevent-Invest dd Sarajevo
4.629
11,8%
QWEST Investments Ltd
2.375
6,1%
Asa Finance dd Sarajevo
2.253
5,7%
ABANKA dd Ljubljana
1.542
3,9%
Bokal Jana Trbovlje
1.400
3,6%
Omnikom Trbovlje
1.313
3,3%
Almy Zenica
1.190
3,0%
ZIF PROF-PLUS dd Sarajevo
857
2,2%
ZEPTER FOND ad Banja Luka
781
2,0%
Brodomerkur Split
703
1,8%
Ostali
22.179
56,5%
UKUPNO
39.222
100,0%
20
Godišnji izvještaj 2012
Depoziti
137.704
136.398
2011.
2012.
hiljada KM
125.892
2010.
Depoziti Banke u posmatranom periodu
hiljada KM
Godina
Depoziti
Ukupni depoziti Banke na dan 31.12.2012.
godine iznose KM 136.398 hiljada. U odnosu
na isti period prethodne godine ukupni depoziti smanjeni su za 0,9%. Značajno je napomenuti da je poboljšana ročna struktura
depozita za 14% u korist dugoročno oročenih
depozita.
IK BANKA DD ZENICA
2010.
2011.
2012.
125.892
137.704
136.398
Sa stanovišta ročnosti 61% depozita čine
depoziti po viđenju, 28% se odnosi na
dugoročno oročene depozite i 11% na
kratkoročno oročene depozite.
21
Depoziti na dan 31.12.2012. godine
Dugoročno
oročeni depoziti 28%
Depoziti
po viđenju 61%
Kratkoročno
oročeni depoziti 11%
Depoziti
komercijalnih banaka 6%
Depoziti
Depoziti
pravnih lica 59%
stanovništva 35%
22
Godišnji izvještaj 2012
hiljada KM
2010.
Kratkoročno oročeni depoziti
Dugoročno oročeni depoziti
Depoziti po viđenju
2011.
2012.
Struktura depozita
hiljada KM
31.12.2010.
31.12.2011.
31.12.2012.
Depoziti po viđenju
84.327
89.989
83.258
Kratkoročno oročeni depoziti
29.859
29.059
14.841
Dugoročno oročeni depoziti
11.706
18.656
38.299
125.892
137.704
136.398
Ukupno
IK BANKA DD ZENICA
23
Krediti
95.896
93.333
2011.
2012.
hiljada KM
82.897
2010.
Krediti Banke u posmatranom periodu
hiljada KM
Godina
2010.
2011.
2012.
Krediti
82.897
95.896
93.333
Na dan 31.12.2012. godine krediti u strukturi ukupne bilansne sume učestvuju sa KM
93.333 hiljada ili 49,3%. Kreditni portfolio je
u odnosu na prethodnu godinu smanjen za
KM 2.563 hiljada ili 2,7%.
24
U strukturi kredita, na kredite pravnih lica
odnosi se KM 65.628 hiljada ili 70,3% i na
kredite stanovništva KM 27.705 hiljada ili
29,7%.
Godišnji izvještaj 2012
Krediti na dan 31.12.2012. godine
Fizička lica 30%
Pravna lica 70%
Kratkoročni krediti 28%
Dugoročni krediti 72%
IK BANKA DD ZENICA
25
Analiza kreditnih plasmana po
poslovnim granama na dan
31.12.2012. godine
Trgovina
Usluge, finansije, sport i turizam
Poljoprivreda, šumarstvo, rudarstvo i energetika
Transport i komunikacije
Stanovništvo
Vladine institucije, nevladine institucije i ostalo
26
Godišnji izvještaj 2012
Poslovni
rezultat - Dobit
2.222
2.175
hiljada KM
2.076
2010.
2011.
2012.
Dobit prije oporezivanja u posmatranom
periodu
Godina
2010.
2011.
2012.
Dobit
2.076
2.175
2.222
Banka je u 2012. godini ostvarila dobit u
iznosu KM 2.222 hiljada. Iskazana dobit je
veća od dobiti u odnosu na prethodnu godinu za KM 47 hiljada ili 2,2%.
Ukupni prihodi sa 31.12.2012. godine iznose
KM 11.835 hiljada i u odnosu na 2011. godinu
su veći za KM 450 hiljada ili 4%. Prihodi od
kamata u iznosu od KM 7.689 hiljada predstavljaju najveći izvor prihoda za Banku.
U strukturi kamatnih prihoda najveći dio
IK BANKA DD ZENICA
hiljada KM
se odnosi na kamate od plasmana pravnim
licima, zatim kamate od plasmana fizičkim
licima, prihode od plasmana bankama i
prihode od kamata po osnovu vrijednosnih papira. U strukturi prihoda prihodi od
naknada iznose KM 3.078 hiljada. Najviše
prihoda od naknada ostvareno je po osnovu
platnog prometa KM 1.615 hiljada i izvršenih
usluga KM 1.255 hiljada.
27
Ukupni prihodi i rashodi poslovanja
Ukupni prihodi
Ukupni rashodi
28
Godišnji izvještaj 2012
Struktura prihoda i rashoda
na dan 31.12.2012. godine
Ostali prihodi 9%
Prihodi od naknada 26%
Prihodi od kamata 65%
Ostali troškovi 9%
Rashodi od kamata 17%
Opšti i administrativni
troškovi 18%
Rashodi od naknada 10%
Troškovi zaposlenih 46%
IK BANKA DD ZENICA
29
Struktura kamatnih prihoda
na dan 31.12.2012. godine
Banke 4%
Vrijednosni papiri 5%
Fizička lica 24%
Pravna lica 67%
Struktura prihoda od naknada i
provizija na dan 31.12.2012. godine
Izvršne usluge 41%
Platni promet 52%
Garancije 7%
30
Godišnji izvještaj 2012
Kadrovi
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2012.
godine je 166, što je za 7 manje u odnosu
na 31.12.2011. godine. Devet zaposlenika je
penzionisano (starosna, invalidska i prijevremena penzija). Banka kontinuirano
obezbjeđuje edukaciju svojih zaposlenika u
cilju što efikasnijeg pružanja svojih usluga
klijentima, organizovanjem internih i eksternih seminara.
Kvalifikaciona struktura zaposlenika
Stručna sprema
31.12.2010.
učešće
31.12.2011.
učešće
31.12.2012.
učešće
VSS
58
33 %
55
32 %
55
33%
VŠS
8
4%
8
4%
8
5%
SSS
100
56 %
98
57 %
95
57 %
Ostali
12
7%
12
7%
8
5%
Ukupno
178
100
173
100 %
166
100 %
IK BANKA DD ZENICA
31
Lista
korespodentnih
računa
Curr
Bank
Swift/BIC
Account No
COUNTRY
AUD
Commonwealth Bank of
Australia, Sydney
CTBA AU 2S
350401-112601
AUSTRALIA
EUR
Abanka Vipa dd, Ljubljana
ABAN SI 2X
7010-070-978-8765
SLOVENIA
EUR
Unicredit Bank, Munich
HYVE DE MM
69102883
GERMANY
EUR
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
DEUT DE FF
936172610
GERMANY
EUR
Erste Group Bank AG, Vienna
GIBA AT WG
403-342-792/10
AUSTRIA
USD
Erste Group Bank AG, Vienna
GIBA AT WG
403-342-792/75
AUSTRIA
EUR
Intesa Sanpaolo SpA, Milan
BCIT IT MM
100100000205
ITALY
EUR
Nova Ljubljanska banka dd,
Ljubljana
LJBA SI 2X
7010-978-04053/37
SLOVENIA
USD
Nova Ljubljanska banka dd,
Ljubljana
LJBA SI 2X
SI56029130253423121
SLOVENIA
EUR
Steiermärkische Bank und
parkassen AG, Graz
STSP AT 2G
0005-600143
AUSTRIA
CHF
Steiermärkische Bank und
parkassen AG, Graz
STSP AT 2G
01874-530304
AUSTRIA
EUR
Zagrebacka banka dd, Zagreb
ZABA HR 2X
1900000467-978
CROATIA
AUD
Zagrebacka banka dd, Zagreb
ZABA HR 2X
1900000467-036
CROATIA
USD
Zagrebacka banka dd, Zagreb
ZABA HR 2X
1900000467-840
CROATIA
CHF
Zagrebacka banka dd, Zagreb
ZABA HR 2X
1900000467-756
CROATIA
HRK
Zagrebacka banka dd, Zagreb
ZABA HR 2X
1900000475-191
CROATIA
CAD
Zagrebacka banka dd, Zagreb
ZABA HR 2X
1900000467-124
CROATIA
GPB
Zagrebacka banka dd, Zagreb
ZABA HR 2X
1900000467-826
CROATIA
EUR
Factor banka d.d., Ljubljana
FCTBSI2X
69070-978
SLOVENIA
32
Godišnji izvještaj 2012
IK BANKA DD ZENICA
33
Investicionokomercijalna
banka d.d.
Zenica
Finansijski izvještaji za godinu koja je
završila 31. decembra 2012. pripremljeni u
skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog revizora.
34
Revizorski izvještaj
Sadržaj
Odgovornost za finansijske izvještaje...........................................................................................34
Izvještaj nezavisnog revizora.........................................................................................................35
Bilans uspjeha.................................................................................................................................36
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.................................................................................................... 37
Bilans stanja....................................................................................................................................38
Izvještaj o novčanim tokovima.....................................................................................................39
Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice.................................................................................40
Napomene uz finansijske izvještaje............................................................................................. 41
IK BANKA DD ZENICA
35
Odgovornost
za finansijske
izvještaje
U skladu sa Zakonom o računovodstvu i
reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/09), Uprava je dužna osigurati da za svaku finansijsku godinu budu
sastavljeni finansijski izvještaji u skladu s
Međunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja (MSFI), koji pružaju istinit i fer
pregled stanja u Banci, kao i njene rezultate
poslovanja za navedeni period.
Nakon
provedbe
ispitivanja,
Uprava
opravdano očekuje da će Banka u dogledno
vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga pri sastavljanju finansijskih
izvještaja i dalje usvaja načelo vremenske
neograničenosti poslovanja.
Uprava
je
odgovorna
za
vođenje
odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom
tačnošću prikazuju finansijski položaj
Banke. Također, Uprava je dužna pobrinuti
se da finansijski izvještaji budu u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Banke
te za poduzimanje opravdanih koraka za
sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih
nepravilnosti.
Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih
izvještaja obuhvataju sljedeće:
•
•
•
•
36
odabir i dosljednu primjenu
odgovarajućih računovodstvenih
politika;
davanje opravdanih i razboritih
prosudbi i procjena;
postupanje u skladu s važećim
računovodstvenim standardima,
uz objavljivanje i obrazloženje svih
materijalno značajnih odstupanja u
finansijskim izvještajima;
sastavljanje finansijskih izvještaja
pod pretpostavkom vremenske
neograničenosti poslovanja, osim ako
pretpostavka da će Banka nastaviti
poslovati nije primjerena.
Potpisao za i u ime Uprave
Suvad Ibranović,
direktor
Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica
Trg Bosne i Hercegovine 1
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina
4. mart 2013. godine
Revizorski izvještaj
Izvještaj
nezavisnog
revizora
Dioničarima Investiciono - komercijalne
banke d.d. Zenica:
Obavili smo reviziju priloženih finansijskih
izvještaja Investiciono-komercijalne banke
d.d. Zenica (u daljnjem tekstu: “Banka”),
prikazanih na stranicama 3 do 42, koji se
sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2012. godine, i bilansa uspjeha,
izvještaja o sveobuhatnoj dobiti, izvještaja o
promjenama vlasničke glavnice i izvještaja
o novčanim tokovima za godinu koja je
tada završila, kao i sažetka značajnih
računovodstvenih politika i ostalih napomena.
Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje
Uprava je odgovorna za pripremanje i fer
prezentovanje
priloženih
finansijskih
izvještaja u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja,
kao i za one interne kontrole koje Uprava
smatra neophodnim za pripremanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno
značajne pogreške, bilo zbog prevare ili
grešaka.
Odgovornost Revizora
Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim
izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim
standardima revizije.
Navedeni standardi zahtijevaju da se
pridržavamo etičkih kodeksa i reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj
mjeri uvjerili da finansijski izvještaji ne
sadrže materijalno značajne pogreške.
Revizija uključuje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabir postupaka
zavisi od prosudbe revizora, uključujući
i procjenu rizika materijalno značajnog
pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja,
bilo kao posljedica prevare ili greške. U
procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje
interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja, kako bi odredio revizijske
postupke primjerene datim okolnostima, a
ne kako bi izrazio mišljenje o učinkovitosti
internih kontrola u Banci. Revizija također
uključuje i ocjenjivanje primjerenosti
primijenjenih računovodstvenih politika te
značajnih procjena Uprave, kao i prikaza finansijskih izvještaja u cjelini.
Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje
smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izvještaji
prikazuju objektivno i fer finansijski
položaj Investiciono-komercijalne banke
d.d. Zenica na dan 31. decembra 2012. godine, te rezultate njenog poslovanja i promjene u novčanom toku, za godinu koja je
tada završila, i sastavljeni su u skladu sa
Međunarodnim standardima finansijskog
izvještavanja.
Deloitte d.o.o.
Sead Bahtanović, direktor i ovlašteni revizor
Sabina Softić,
ovlašteni revizor
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 4. mart 2013. godine
IK BANKA DD ZENICA
37
Bilans
uspjeha
za godinu koja je završila 31. decembra 2012.
(svi iznosi
Napomene
2012.
2011.
Prihodi od kamata
5
7.689
8.048
Rashodi od kamata
6
(1.600)
(1.495)
6.089
6.553
izraženi su u
hiljadama KM)
Neto prihod od kamata
Prihodi od naknada i provizija
7
3.078
3.185
Rashodi od naknada i provizija
8
(959)
(882)
2.119
2.303
Neto prihod od naknada i provizija
Finansijski prihod, neto
10
45
17
Ostali operativni prihodi
11
160
135
8.413
9.008
Prihodi iz redovnog poslovanja
Troškovi zaposlenih
12
(4.463)
(4.314)
Trošak amortizacije
24
(828)
(751)
Administrativni troškovi
13
(1.763)
(1.696)
(7.054)
(6.761)
1.359
2.247
Rashodi iz redovnog poslovanja
DOBIT PRIJE REZERVISANJA
I POREZA NA DOBIT
Umanjenja vrijednosti i rezervisanja
14
848
(72)
Naplaćena otpisana potraživanja
9
15
-
2.222
2.175
(230)
(224)
1.992
1.951
5,24
5,16
DOBIT PRIJE POREZA NA DOBIT
Porez na dobit
15
DOBIT TEKUĆE GODINE
Osnova zarada po dionici (KM)
36
Napomene u
nastavku čine
sastavni dio
ovih finansijskih
izvještaja.
38
Revizorski izvještaj
Izještaj o
sveobuhvatnoj
dobiti
za godinu koja je završila 31. decembra 2012.
Dobit tekuće godine
Ostala sveobuhvatna dobit
Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu
2012.
2011.
1.992
1.951
-
-
1.992
1.951
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
Napomene u
nastavku čine
sastavni dio
ovih finansijskih
izvještaja.
IK BANKA DD ZENICA
39
Bilans
stanja
na dan 31. decembra 2012. godine
(svi iznosi
Napomena
31. decembar
2012.
31. decembar
2011.
16
73.518
55.802
Obavezna rezerva kod Centralne banke
17
12.040
12.847
Plasmani kod drugih banaka
18
3.848
19.406
Dati krediti i potraživanja
19
80.758
82.663
Imovina raspoloživa za prodaju
21
121
121
izraženi su u
hiljadama KM)
IMOVINA
Novac i novčani ekvivalenti
Ulaganja po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
22
179
185
Obveznice i trezorski zapisi koje se drže do dospijeća
23
9.269
8.229
Nekretnine i oprema
24
8.191
8.345
Odgođena porezna imovina
15
177
186
Ostala imovina
20
335
376
188.436
188.160
UKUPNA IMOVINA
OBAVEZE
Uzeti krediti i obaveze prema bankama
25
8.929
8.894
Obaveze prema klijentima
26
128.051
129.473
Ostale obaveze
27
702
903
Rezervisanja
28
311
439
137.993
139.709
39.222
37.839
231
144
8.998
8.517
UKUPNE OBAVEZE
VLASNIČKA GLAVNICA
Dionički kapital
Rezerve po regulatoru
Rezerve
Akumulirana dobit
UKUPNA VLASNIČKA GLAVNICA
UKUPNO OBAVEZE I VLASNIČKA GLAVNICA
PREUZETE I POTENCIJALNE FINANSIJSKE OBAVEZE
28
1.992
1.951
50.443
48.451
188.436
188.160
15.733
14.753
Potpisali u ime Investiciono-komercijalne banke d.d. Zenica dana 4. marta 2013. godine:
Napomene u
nastavku čine
sastavni dio
ovih finansijskih
izvještaja.
Direktor
Direktor sektora računovodstva,
plana i analize
40
Suvad Ibranović
Arifa Duranović
Revizorski izvještaj
Izvještaj o
novčanim tokovima
za godinu koja je završila 31. decembra 2012.
2012.
2011.
1.992
1.951
828
751
(848)
72
9
7
Smanjenje rezervisanja za naknade zaposlenima
(12)
(21)
(Dobitak) / gubitak od rashodovanja nekretnina i opreme
(1)
2
(svi iznosi
izraženi su u
Poslovne aktivnosti
Neto dobit
hiljadama KM)
Usklađenje na neto novčana sredstva ostvarena poslovnim aktivnostima:
Amortizacija
(Smanjenje) / povećanje umanjenja vrijednosti i rezervisanja
Smanjenje odgođene porezne imovine
Usklađenje fer vrijednosti imovine FVTPL
6
9
Novčani tok prije promjene na imovini i obavezama:
1.974
2.771
Neto smanjenje potraživanja od Centralne banke
807
2.815
Neto smanjenje / (povećanje) plasmana kod drugih banaka,
prije umanjenja vrijednosti
15.646
(5.867)
Neto smanjenje / (povećanje) kredita i potraživanja,
prije umanjenja vrijednosti
2.668
(4.577)
Neto (povećanje) / smanjenje ostale imovine, prije umanjenja vrijednosti
(37)
115
(1.422)
12.041
Neto smanjenje ostalih obaveza
(201)
(752)
Neto smanjenje rezervisanja
(39)
(2)
19.396
6.544
(1.042)
(7.042)
(677)
(769)
4
-
Neto (smanjenje) / povećanje obaveza prema klijentima
NETO NOVAC IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Investicijske aktivnosti
Povećanje obveznica koje se drže do dospijeća
Neto nabavka nekretnina i opreme
Prilivi po osnovu prodaje nekretnina i opreme
Isplaćene dividende
-
(2.536)
(1.715)
(10.347)
Neto povećanje / (smanjenje) po uzetim kreditima
35
(254)
NETO NOVAC OSTVAREN IZ / (KORIŠTEN U) FINANSIJSKIM
AKTIVNOSTIMA
35
(254)
NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA
17.716
(4.057)
nastavku čine
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 1. JANUARA
55.802
59.859
sastavni dio
NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI 31. DECEMBRA
73.518
55.802
ovih finansijskih
NETO NOVAC KORIŠTEN U INVESTICIJSKIM AKTIVNOSTIMA
Finansijske aktivnosti
IK BANKA DD ZENICA
Napomene u
izvještaja.
41
Izvještaj o
promjenama
vlasničke glavnice
za godinu koja je završila 31. decembra 2012.
(svi iznosi
Dionički
kapital
Rezerve po
regulatoru
Rezerve
Akumulirana
dobit
Ukupno
37.839
-
8.147
3.172
49.158
-
-
-
144
144
-
144
-
(144)
-
Prenos sa/na
-
-
370
(370)
-
Dividenda
-
-
-
(2.802)
(2.802)
Dobit za 2011. godinu
-
-
-
1.951
1.951
Ostala sveobuhvatna dobit
-
-
-
-
-
Ukupna
sveobuhvatna dobit
-
-
-
1.951
1.951
37.839
144
8.517
1.951
48.451
-
-
-
-
-
-
87
-
(87)
-
1.383
-
481
(1.864)
-
Dobit za 2012. godinu
-
-
-
1.992
1.992
Ostala sveobuhvatna dobit
-
-
-
-
-
Ukupna
sveobuhvatna dobit
-
-
-
1.992
-
39.222
231
8.998
1.992
50.443
izraženi su u
hiljadama KM)
31. decembar 2010.
Efekti promjene
računovodstvene politike
(Napomena 3.)
Zahtjevi regulatora
(Napomena 3.)
31. decembar 2011.
Efekti promjene
računovodstvene politike
(Napomena 3.)
Zahtjevi regulatora
(Napomena 3.)
Prenos sa/na
31. decembar 2012.
Napomene u
nastavku čine
sastavni dio
finansijskih
izvještaja.
42
Revizorski izvještaj
Napomene uz
finansijske
izvještaje
za godinu koja je završila 31. decembra 2012.
1. OPĆI PODACI
Historija i osnivanje
Investiciono komercijalna banka d.d. Zenica
(“Banka”) registrovana je kod Kantonalnog
suda u Zenici dana 20. augusta 1998. godine. Banka je osnovana 1957. godine kao
Komunalna banka, Zenica. Pod sadašnjim
nazivom Banka posluje od 30. marta
1990. godine, kada se izdvojila iz sistema
Privredne banke Sarajevo. Banka posjeduje
dozvolu za obavljanje bankarskih poslova,
broj 04-3-1370-1/05 izdatu 10. februara 2006.
godine od strane Agencije za bankarstvo
Federacije Bosne i Hercegovine. Sjedište
Banke je u Zenici, Trg Bosne i Hercegovine
broj 1.
5.obavljanje unutrašnjeg i vanjskog
(svi iznosi
platnog prometa;
6.mjenjačke i ostale redovne bankarske
usluge; i
7.pružanje bankarskih usluga putem
razvijene mreže ekspozitura u Bosni i
Hercegovini.
izraženi su u
hiljadama KM)
Nadzorni odbor
Fazlić Ibrahim
Predsjednik
Osnovne djelatnosti Banke
Brdarević Fikret
Član
Glavne djelatnosti Banke su:
1.primanje i plasiranje depozita;
2.primanje depozita po viđenju i oročenih
depozita;
3.davanje dugoročnih i kratkoročnih
kredita i izdavanje dugoročnih i
kratkoročnih garancija lokalnim
tijelima, preduzećima, stanovništvu,
privatnim osobama i drugim kreditnim
institucijama koje se bave finansijskim
najmovima i transakcijama u stranoj
valuti;
4.aktivnosti na međubankarskom tržištu;
IK BANKA DD ZENICA
Brkić Nezir
Član
Kadrić Alma
Član
Redžepović Samir
Član
Uprava Banke
Ibranović Suvad
Direktor
Selimović Esma
Izvršni Direktor za oblast privrede
Nadžaković Enisa
Izvršni Direktor za koordinaciju rada sektora i razvoj
43
(svi iznosi
Vlasnička struktura Banke je kako slijedi:
izraženi su u
hiljadama KM)
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Broj
dionica
Iznos
‘000 KM
%
Broj
dionica
Iznos
‘000 KM
%
Rezidenti
162.722
16.272
41,49
150.509
15.051
39,78
Nerezidenti
60.764
6.077
15,5
58.947
5.895
15,58
223.486
22.349
56,99
209.456
20.946
55,36
Rezidenti
144.544
14.454
36,85
145.178
14.518
38,36
Nerezidenti
24.187
2.419
6,16
23.758
2.375
6,28
Podzbir
168.731
16.873
43,01
168.936
16.893
44,64
Ukupno
392.217
39.222
100,00
378.392
37.839
100,00
Pravna lica:
Podzbir
Fizička lica:
Dionički kapital na dan 31. decembra 2012.
godine sastoji se od 392.217 običnih dionica
nominalne vrijednosti 100 KM. U 2012. godini dionički kapital je povećan po osnovu
raspodjele dobiti iz 2011. godine putem tkz.
Tehničke emisije dionica.
Banka posluje kroz jedan poslovni i geografski segment, a to je pružanje bankarskih
usluga u Bosni i Hercegovini.
2. USVAJANJE NOVIH I REVIDIRANIH
STANDARDA
Objavljivanja” - Prijenos finansijskih
sredstava (na snazi za godišnje periode
koji počinju na ili nakon 1. jula 2011.);
• Izmjene MRS 12: “Porez na dobit“ Odgođeni porez: Povrat osnovne imovine
(na snazi za godišnje periode koji počinju
na ili nakon 1. januara 2012.).
2.1. Standardi i tumačenja na snazi u
tekućem periodu
Sljedeće izmjene postojećih standarda, izdatih od Odbora za međunarodne
računovodstvene standarde, te tumačenja,
izdata
od
Komiteta
za
tumačenje
međunarodnog finansijskog izvještavanja,
su na snazi za tekući period:
• Izmjene MSFI 1: “Prva primjena MSFI“ Jaka hiperinflacija i ukidanje fiksnih
datuma za prvu primjenu (na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon
1. jula 2011.);
• Izmjene MSFI 7: “Finansijski instrumenti:
44
Usvajanje spomenutih izmjena postojećih
standarda i tumačenja nije vodilo nikakvoj
promjeni računovodstvenih politika Banke.
2.2. Standardi i tumačenja koji su
objavljeni a nisu još u upotrebi
Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja,
sljedeći standardi i tumačenja standarda su
objavljeni ali nisu još na snazi:
Revizorski izvještaj
• MSFI 9: “Finansijski instrumenti’’ (na
• Izmjene MSFI 10: “Konsolidovani finan-
snazi za godišnje periode koji počinju na
ili nakon 1. januara 2015.);
MSFI 10: “Konsolidirani finansijski
izvještaji” (na snazi za godišnje periode
koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
MSFI 11: “Zajednički aranžmani” (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili
nakon 1. januara 2013.);
MSFI 12: “Objavljivanja o sudjelovanju sa
drugim subjektima” (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
MSFI 13: “Mjerenje fer vrijednosti” (na
snazi za godišnje periode koji počinju na
ili nakon 1. januara 2013.);
MRS 27 (revidiran u 2011.): “Odvojeni finansijski izvještaji’’ (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
MRS 28 (revidiran u 2011.): “Ulaganja u
pridružena društva i zajedničke poduhvate” (na snazi za godišnje periode koji
počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
Izmjene MSFI 1: “Prva primjena MSFI“ –
Državni krediti (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara
2013.);
Izmjene MSFI 7: “Finansijski instrumenti: Objavljivanja” – Prebijanje finansijske
imovine i finansijskih obaveza (na snazi
za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
Izmjene MSFI 9: “Finansijski instrumenti“ i MSFI 7: “Finansijski instrumenti:
Objavljivanja” - Obavezujući datum primjene i prelazna objavljivanja;
Izmjene MSFI 10: “Konsolidovani finansijski izvjestaji“, MSFI 11 “Zajednički
aranžmani” i MSFI 12 “Objavljivanja o
sudjelovanju sa drugim subjektima” –
prelazne smjernice (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2013.);
sijski izvjestaji“, MSFI 12 “Objavljivanja
o sudjelovanju sa drugim subjektima” i
MRS 27 “Odvojeni finansijski izvještaji’’ –
ulaganja subjekta – (na snazi za godišnje
periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);
Izmjene MRS 1: “Prezentacija finansijskih
izvještaja“ - Prezentacija stavki Izvještaja
o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (na snazi
za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. jula 2012.);
Izmjene MRS 19: “Primanja zaposlenih“ – u računovodstvu Primanja zaposlenih nakon umirovljenja (na snazi za
godišnje periode koji počinju na ili nakon
1. januara 2013.);
Izmjene MRS 32 “Finansijski instrumenti: prezentacija“ - Prebijanje finansijske
imovine i finansijskih obaveza (na snazi
za godišnje periode koji počinju na ili nakon 1. januara 2014.);
Izmjene različitih standarda i tumačenja
„Poboljšanja MSFI-a (2012)“ koja su
rezultat projekta godišnjeg kvalitativnog
poboljšanja MSFI objavljene 17. maja
2012. godine (MSFI 1, MRS 1, MRS 16, MRS
32, MRS 34) prvenstveno kroz otklanjanje
nekonzistentnosti i raščišćavanje
teksta (većina izmjena biće na snazi
za godišnje periode koji počinju na ili
nakon 1. januara 2013.);
IFRIC 20 “Troškovi demontaže u fazi
proizvodnje kod površinskih rudnika”
(na snazi za godišnje periode koji
počinju na ili nakon 1. januara 2013.).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IK BANKA DD ZENICA
•
•
•
•
•
Banka je izabrala da ne usvoji ove
standarde, izmjene i tumačenje prije
nego oni stupe na snagu. Banka predviđa
da usvajanje ovih standarda, izmjena i
tumačenja neće imati materijalan uticaj
na finansijske izvještaje Banke u periodu
inicijalne primjene.
45
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
3. SAŽETAK TEMELJNIH
RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
Izjava o usklađenosti
Nekonsolidovani
finansijski
izvještaji
pripremljeni su u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja
(‘MSFI’) koji su objavljeni od strane Odbora
za međunarodne računovodstvene standarde.
Promjene računovodstvene politike
Kao što je bilo propisano lokalnim zakonima i odlukama Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine,
do 31. decembra 2010. godine, Banka je
pripremala
nekonsolidovane
finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim
standardima finansijskog izvještavanja
(“MSFI”) prilagođenim u skladu sa regulatornim zahtjevima Agencije za bankarstvo
Federacije Bosne i Hercegovine koje se tiču
izračuna rezervisanja za umanjenja finansijskih instrumenata. Ova pravila su tražila
od banaka da za izračun naknade za umanjenja vrijednosti finansijske imovine i rezervisanja za moguće preuzete i potencijalne
obaveze koriste sistem matrice koji se bazira na broju dana u kašnjenju. Sistem matrice u primjeni za potraživanja po kreditima
kao i za preuzete i potencijalne obaveze je
bio kako slijedi:
•
0 – 30 dana u kašnjenju – 2%,
•
31 – 50 dana u kašnjenju – 5%,
•
51 – 70 dana u kašnjenju – 10%,
•
71 – 90 dana u kašnjenju – 15%,
•
91 – 120 dana u kašnjenju – 16%,
•
121 – 140 dana u kašnjenju – 20%,
•
141 – 160 dana u kašnjenju – 30%,
•
161 – 180 dana u kašnjenju – 40%,
•
181 – 210 dana u kašnjenju – 41%,
•
211 – 230 dana u kašnjenju – 45%,
•
231 –250 dana u kašnjenju – 50%,
•
251 – 270 dana u kašnjenju – 60%,
46
•
preko 271 dana u kašnjenju – 100%.
Navedeno nije u skladu sa Međunarodnim
računovodstvenim
standardom
39:
‘’Finansijski instrumenti: priznavanje i
mjerenje’’ koji zahtjeva procjenu dokaza i
iznosa nastalih gubitaka po finansijskim
instrumentima na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Ukoliko postoje objektivni
dokazi o nastalim gubicima po kreditima i
instrumentima koji se drže do dospijeća, a
koji se iskazuju po amortiziranom trošku,
iznos nastalog gubitka se iskazuje kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i
sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih
novčanih tokova (isključujući buduće gubitke koji nisu nastali) koji će se diskontovati po originalnoj efektivnoj kamatnoj
stopi.
Osim toga Banka je morala da prizna opšta
rezervisanja od 2% za neke druge stavke
imovine (poput materijalne imovine, ostale
imovine i ostalih potraživanja).
Na temelju Smjernica o promjeni načina
kreiranja, knjiženja i izvještajnih obrazaca
za rezervisanje za gubitke po kreditima,
objavljenim od strane FBA u januaru 2011.
godine, Banke su obavezne da uvedu novu
metodologiju za procjenu umanjenja vrijednosti finansijske imovine (krediti i
potraživanja), u skladu sa zahtjevima MRS-a
39, i rezervisanja za preuzete i potencijalne
obaveze u skladu sa zahtjevima MRS-a 37:
„Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva“, na snazi od 1. januara
2011. godine. Ove smjernice također eliminiraju zahtjeve za opštim rezervisanjem
od 2% za neke druge stavke imovine. Osim
toga, Banke su obavezne da priznaju manjak između umanjenja vrijednosti finansijske imovine i rezervisanja prema novoj
računovodstvenoj politici i nivo umanjenja vrijednosti finansijske imovine i rezervisanja koji bi bili utvrđeni
Revizorski izvještaj
da se primjenjuje sistem matrice prema
zakonskim rezervama u okviru kapitala.
Razlika se određivala na kraju svake godine
te se držala na traženom nivou kroz raspodjelu neto rezultata.
Zbog činjenice da je nova računovodstvena
politika za gubitke od umanjenja vrijednosti finansijske imovine i rezervisanja
po prirodi bazirana na aproksimaciji i
računovodstvenim procjenama od strane
Uprave, Banka nije bila u mogućnosti da
odredi efekte promjene u računovodstvenim
bilansima za pojedinačne bilanse u bilansu
uspjeha, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti,
izvještaja o novčanim tokovima i promjenama u kapitalu za godine koje su završile
31. decembra 2009. i 2010. godine.
Zbog toga, prema MRS-u 8 “Računovodstvene
politike,
promjene
računovodstvenih
procjena i pogreške”, primijenjena je
nova računovodstvena politika praveći
usklađenja na početnim stanjima kapitala
u 2011. godini. Usklađenja se mogu prikazati
kako slijedi:
Efekat na Rezerve po
regulatoru (u kapitalu)
Usklađenje umanjenja vrijednosti za moguće gubitke po kreditima i
avansima datim klijentima (Napomena 19.)
9
Usklađenje rezervisanja za potencijalne i preuzete obaveze
(Napomena 28.)
2
Otpuštanje umanjenja vrijednosti za moguće gubitke na ostaloj
imovini i potraživanjima (Napomena 20.)
(110)
Otpuštanje umanjenja vrijednosti za moguće gubitke na plasmanima
kod drugih banaka (Napomena 18.)
(45)
(144)
Na dan 31. decembra 2011. godine, nedostajući dio razlike između umanjenja vrijednosti finansijske imovine i rezervisanja prema novoj računovodstvenoj politici
i nivo umanjenja vrijednosti finansijske
imovine i rezervisanja koji bi bili utvrđeni
da se još uvijek primjenjuje sistem matrice iznosi 87 hiljada KM. Ovaj iznos je prenesen sa Zadržane dobiti na Regulatorne
rezerve u 2012. godini, na osnovu odluke
Skupštine. Na dan 31.12.2012. godine ukupne
Regulatorne rezerve iznose 231 hiljadu KM.
Sa 31.12.2012. godine nedostajuće regulatorne rezerve iznose 1.326 hiljade KM, što će
Banka, u skladu sa regulatornim zahtjevima, morati uzeti u obzir prilikom izračuna
adekvatnosti kapitala (Napomena 37.).
IK BANKA DD ZENICA
Osnova sastavljanja izvještaja
Finansijski izvještaji sastavljeni su po
načelu istorijskog troška, osim revalorizacije određene dugoročne imovine
i finansijskih instrumenata. Osnovne
računovodstvene politike se nalaze ispod.
Finansijski izvještaji prezentirani su u hiljadama konvertibilnih maraka (‘000 KM),
budući da je Konvertibilna marka finansijska
valuta Banke.
Finansijski izvještaji pripremljeni su prema
računovodstvenoj osnovi nastanka događaja
i pod pretpostavkom neograničenog vremenskog poslovanja.
Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu
sa MSFI zahtijeva od Uprave da daje procjene
i izvodi pretpostavke koje utiču na iska-
47
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
zane iznose sredstava i obaveza te objavu
nepredviđenih sredstava i nepredviđenih
obaveza na datum finansijskih izvještaja,
kao i na iskazane prihode i rashode tokom
izvještajnog perioda. Procjene se temelje na
informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, te
se stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.
Prihodi i rashodi od kamata
Prihodi od kamata se iskazuju po načelu
vremenske osnove, u odnosu na ostatak
glavnice i primijenjenoj efektivnoj kamatnoj stopi, koja je jednaka diskontiranom
procijenjenom budućem novčanom toku
tokom očekivanog operativnog vijeka finansijskog sredstva do njenog neto knjigovodstvenog iznosa.
Kamate na depozite se pripisuju glavnici
ako je to ugovorom predviđeno. Prihod od
kamata se suspendira kada se ustanovi
da nije izvjestan. Suspendirana kamata se
iskazuje kao prihod kada se naplati.
Prihodi i rashodi od naknada i provizija
Naknade i provizije sastoje se uglavnom od
provizija u domaćem i inostranom platnom
prometu, te naknada za odobrenje kredita
i drugih kreditnih instrumenata Banke.
Provizije od platnog prometa priznaju se u
periodu u kojem su usluge pružene.
Naknade za odobrenje kredita se nakon
odobrenja i povlačenja kreditnih sredstava
odgađaju (zajedno s povezanim direktnim troškovima odobrenja) i priznaju kao
usklađenje efektivnog prinosa na kredit
tokom perioda kreditiranja.
Oporezivanje
Poreski rashod s temelja poreza na dobit
jest zbirni iznos tekuće poreske obaveze i
48
odgođenih poreza.
Tekuća poreska obaveza temelji se na
oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u bilansu uspjeha jer uključuje stavke
prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke
koje nikada nisu oporezive ni odbitne.
Tekuća poreska obaveza Banke izračunava
se primjenom poreskih stopa koje su na
snazi, odnosno u postupku donošenja
na datum izvještaja. Odgođeni porez jest
iznos za koji se očekuje da će po njemu
nastati obaveza ili povrat temeljem razlike
između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima
i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti a
obračunava se metodom bilansne obaveze.
Odgođene poreske obaveze općenito se
priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena poreska imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj je vjerojatno da će biti
raspoloživa oporeziva dobit na temelju koje
je moguće iskoristiti privremene razlike
koje se odbijaju.
Knjigovodstveni iznos odgođene poreske
imovine preispituje se na svaki datum
izvještaja i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ
dostatan iznos oporezive dobiti za povrat
cijelog ili dijela poreske imovine. Odgođeni
porez obračunava se po poreskim stopama
za koje se očekuje da će biti u primjeni u
periodu u kojem će doći do podmirenja
obaveze ili realizacije sredstva. Odgođeni
porez knjiži se na teret ili u korist bilansa
uspjeha, osim ako se odnosi na stavke
koje se knjiže direktno u korist ili na teret
glavnice, u kojem slučaju se odgođeni porez
također iskazuje u okviru glavnice.
Odgođena poreska imovina i obaveze se
prebijaju ako se odnose na poreze na dobit
koje je nametnula ista poreska vlast i ako
Revizorski izvještaj
Banka namjerava podmiriti svoju tekuću
poresku imovinu i obaveze na neto osnovi.
Banka ima obavezu plaćanja raznih indirektnih poreza, koji su iskazani u okviru
administrativnih troškova.
Novac i novčani ekvivalenti
Za potrebe izvještavanja o novčanim tokovima, novac i novčani ekvivalenti obuhvataju sredstva kod Centralne banke Bosne
i Hercegovine (‘CBBH’) i stanja na žiro
računima kod drugih banaka.
Novac i novčani ekvivalenti isključuju
obaveznu minimalnu rezervu kod CBBH,
budući da sredstva obavezne rezerve nisu
na raspolaganju Banci u njenom svakodnevnom poslovanju. Obavezna minimalna
rezerva kod CBBH je iznos koji su obavezne
izdvajati sve poslovne banke koje imaju
dozvolu za rad u Bosni i Hercegovini.
Finansijska imovina i finansijske obaveze
Finansijska imovina i finansijske obaveze
se priznaju, odnosno prestaju se priznavati
na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definirana ugovorenim
datumom isporuke finansijskog sredstva
u rokovima utvrđenima prema konvencijama na predmetnom tržištu, i početno
su mjereni po fer vrijednosti, plus troškovi
transakcija, osim za ona finansijska sredstva klasifikovana po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha, početno mjerena po fer vrijednosti.
Finansijska imovina Banke razvrstana je
u kategorije ovisno o namjeri Banke u trenutku stjecanja finansijskog sredstva i u
skladu s ulagačkom strategijom Banke.
IK BANKA DD ZENICA
Finansijska imovina iskazana po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
Banka sredstvo klasificira kao finansijsko
sredstvo iskazano po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha, kada se sredstvo drži kao
“namijenjeno za trgovanje” ili je određeno
kao finansijsko sredstvo iskazano po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha.
Finansijsko sredstvo je klasifikovano kao
“namijenjeno za trgovanje” ako:
• je nabavljeno s ciljem prodaje u bliskoj
budućnosti; ili
• je dio identificiranog portfelja
finansijskih instrumenata koje banka
drži zajedno, i koji se ponaša po šablonu
kratkoročne zarade; ili
• je sredstvo derivativni instrument koji
nije okarakterisan kao efektivni hedžing
instrument.
Finansijsko sredstvo može biti priznato kao
finansijsko sredstvo iskazano po fer vrijednosti iako nije “namijenjeno za trgovanje”
ako:
• takva klasifikacija eliminiše ili značajno
reducira nekonzistentnost mjerenja i
priznavanja koja bi inače nastala; ili
• je finansijsko sredstvo dio grupe
finansijskih sredstava ili obaveza, čiji je
učinak mjeren na bazi fer vrijednosti, u
skladu s dokumentovanim upravljanjem
rizika Banke ili njenom investicijskom
strategijom, i informacijama oko
internog grupisanja sredstava na toj
osnovi; ili
• je dio ugovora koji sadrži jedan ili više
ugrađenih derivativa, a prema MRS
39 koji kaže da svi elementi ovakvog
kombinovanog ugovora mogu biti
okvalifikovani kao finansijsko sredstvo
iskazano po fer vrijednosti kroz bilans
uspjeha.
49
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
Finansijsko sredstvo priznato kao finansijsko sredstvo iskazano po fer vrijednosti
prikazuje se prema fer vrijednosti, sa rezultantnom dobiti ili gubitkom prikazanom
u bilansu uspjeha. Neto dobit ili gubitak
priznat u bilansu uspjeha treba da sadrži
bilo kakvu dividendu ili kamatu koja se
odnosi na ta sredstva.
Fer vrijednost finansijskog sredstva ili
obaveze određuje se na slijedeći način:
• Fer vrijednost finansijskog sredstva ili
obaveze po standardnim terminima
i uslovima trgovanja na aktivnim,
likvidnim tržištima je determinisana u
odnosu na kotirane tržišne cijene;
• Fer vrijednost ostalih finansijskih
sredstava ili obaveza (isključujući
izvedene instrumente) se određuje
u skladu s generalno prihvaćenim
cijenovnim modelima koji se baziraju
na analizi diskontovanja priliva novca i
transparentnim cijenama na tekućem
tržištu; i
• Fer vrijednost izvedenih instrumenata,
se računa pomoću kotiranih cijena.
Gdje takva cijena nije dostupna, koristi
se analiza diskontovanja priliva novca
i primjenjiva kriva prihoda za vrijeme
trajanja instrumenta ili ne-opcionog
derivativa, i kao i opcioni cijenovni
model za opcione derivative.
Finansijska sredstva “raspoloživa za
prodaju”
Kotirane dionice i vrijednosni papiri s
mogućnošću otkupa koje drži Banka i kojima se trguje na aktivnim tržištima se klasifikuju kao “raspoloživa za prodaju” i vode po
fer vrijednosti umanjenoj za troškove transakcije. Fer vrijednost se određuje na način
spomenut u prethodnim paragrafima.
Dobit i gubitak koji nastaju zbog promjena u
50
fer vrijednosti se priznaju direktno kao kapital tj. revalorizacione rezerve sa izuzetkom
gubitaka po ispravci vrijednosti, kamate
kalkulisane po metodu efektivne kamatne
stope, i dobiti i gubitaka po osnovu kursnih
razlika na monetarnim sredstvima, koji se
priznaju u bilans upjeha. U slučaju prodaje
sredstva ili je sredstvo amortizovano, kumulativna dobit ili gubitak koja je prethodno bila priznata kao revalorizaciona rezerva se uključuje u bilans uspjeha perioda.
Dividende po ovim sredstvima se priznaju u
bilans uspjeha kada Banka uspostavi pravo
da prima uplate.
Fer vrijednost finansijskih sredstava
“raspoloživa za prodaju”, denominiranih
u stranoj valuti se određuje u toj valuti i
preračunava se po važećoj kursnoj stopi na
dan izvještaja. Promjena u fer vrijednosti
koja se može pripisati promjenama kursa
i koja rezultira promjeni amortizovanog
troška sredstva priznaje se u bilansu uspjeha, dok se ostale promjene priznaju kao
promjene u kapitalu.
Finansijska imovina u posjedu do
dospijeća
Mjenice, obveznice i državne obveznice
sa fiksnim ili odredivim plaćanjima i fiksnim rokom dospijeća, za koje Banka ima
pozitivnu namjeru i mogućnost da ih čuva
do dospijeća, klasifikuju se kao imovina u
posjedu do dospijeća. Knjiže se po amortizovanom trošku koristeći metodu efektivne
kamatne stope, umanjenom za umanjenje
vrijednosti, sa prihodom koji se priznaje na
bazi efektivnog prihoda.
Umanjenje vrijednosti finansijske
imovine
Finansijska
imovina,
osim
finansijske
Revizorski izvještaj
imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, se evaluira sa ciljem identifikacije indikatora umanjenja vrijednosti na
svaki datum bilansa. Finansijska imovina je
pretrpjela umanjenje vrijednosti tamo gdje
je dokazano da, kao rezultat jednog ili više
događaja koji su se desili nakon početnog
priznanja finansijske imovine, procijenjeni
budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni.
Za sva ostala finansijska sredstva objektivni dokaz umanjenja može uključiti:
• značajnu finansijske teškoće strane pod
ugovorom; ili
• kašnjenje ili propust u plaćanju kamata
ili glavnice; ili
• kada postane vjerovatno da će
dužnik otići pod stečaj ili finansijsku
reorganizaciju.
Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti
imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih
po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi finansijskog sredstva.
Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od
umanjenja smanji i smanjenje se objektivno može povezati sa događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, sa izuzetkom vlasničkih instrumenata “raspoloživih za prodaju”, prethodno
priznati gubitak od umanjenja vrijednosti
se ispravlja kroz bilans uspjeha u mjeri koja
neće rezultirati knjigovodstvenim iznosom
većim nego što bi bio amortizirani trošak da
nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti na datum kada je umanjenje vrijednosti ispravljeno.
IK BANKA DD ZENICA
U vezi sa vlasničkim instrumentima
‘’raspoloživim za prodaju’’, svako sljedeće
povećanje u fer vrijednosti nakon priznavanja gubitaka od umanjenja se priznaje
direktno u kapital.
Dati krediti i potraživanja
Dati krediti i potraživanja su nederivacijska finansijska imovina sa fiksnim ili
odredivim plaćanjima koja ne kotira na
aktivnom tržištu. Zajmovi i potraživanja
mjere se početno po fer vrijednosti i kasnije
po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenom
za ispravku vrijednosti zbog umanjenja.
Troškovi prema trećim stranama, kao što
su naknade klijenata, tretiraju se kao dio
troška transakcije.
Prestanak priznavanja finansijske
imovine
Banka prestaje priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane
tokove od finansijske imovine isteknu; ili
ako prenese finansijsku imovinu, pa samim
tim i sve rizike i nagrade od vlasništva
sredstva na drugi subjekt. Ako Banka ne
prenese i zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva, i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Banka nastavlja da
priznaje finansijsku imovinu.
Klasifikacija kao finansijska obaveza ili
kapital
Dužnički ili vlasnički instrumenti su
klasifikovani ili kao finansijske obaveze ili
kao kapital u skladu sa suštinom ugovornog
angažmana.
51
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
Vlasnički instrumenti
metodu efektivne kamatne stope.
Vlasnički instrument je bilo koji ugovor koji
dokazuje pravo na preostali iznos udjela u
imovini subjekta nakon odbijanja svih njegovih obaveza. Vlasnički instrumenti koje je
Banka izdala knjiže se u iznosu primljenih
sredstava, umanjenih za troškove izdavanja.
Metoda efektivne kamate je metoda
izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate
za relevantni period. Efektivna kamatna
stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena buduća plaćanja u gotovini kroz
očekivani period trajanja finansijske
obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.
izraženi su u
hiljadama KM)
Obaveze za ugovore o finansijskoj
garanciji
Obaveze za ugovore o finansijskoj garanciji
su inicijalno mjerene po fer vrijednosti i naknadno su mjerene po većem od:
• iznosa obaveze u ugovoru, kako
je utvrđeno u skladu sa MRS 37
Rezervisanja, nepredviđene obaveze i
nepredviđena imovina; ili
• iznosa inicijalno priznatog i, gdje
je to odgovarajuće, umanjenog za
kumulativnu amortizaciju priznatu
u skladu sa politikama priznavanja
prihoda koji su gore utvrđeni.
Prestanak priznavanja finansijske
obaveze
Banka prestaje priznavati finansijsku
obavezu kada, i samo kada, su obaveze
Banke otpuštene, otkazane ili ističu.
Nekretnine i oprema
Ostale finansijske obaveze
Nekretnine i oprema početno se iskazuju po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke
od umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke
obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove
direktno povezane s dovođenjem sredstva
u radno stanje za namjeravanu upotrebu.
Troškovi tekućeg održavanja i popravaka,
zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su
nastali. Troškovi značajnih investicijskih
održavanja i zamjene se kapitaliziraju.
Dobici i gubici temeljem rashodovanja ili
otuđenja dugotrajne materijalne imovine
iskazuju se u bilansu uspjeha u periodu u
kojem su nastali.
Ostale finansijske obaveze, uključujući i
obaveze po kreditima, se početno priznaju
po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove.
Ostale finansijske obaveze su naknadno
mjerene po amortiziranom trošku koristeći
Nekretnine u izgradnji iskazane su po
trošku nabavke umanjenom za eventualne
gubitke od umanjenja. Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu.
Amortizacija se obračunava na temelju pro-
Finansijske obaveze
Finansijske obaveze su klasifikovane
kao finansijske obaveze “iskazane po
fer-vrijednosti kroz bilans uspjeha“ ili
kao “ostale finansijske obaveze“. Banka
stvara samo jednu kategoriju finansijskih
obaveza za koju je računovodstvena osnova
prikazano kako slijedi.
52
Revizorski izvještaj
(svi iznosi
cijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koji je
kako slijedi:
izraženi su u
hiljadama KM)
2012.
2011.
1,5%
1,5%
Namještaj i automobili
10%-20%
6,7%-20%
Računari i ostala oprema
6,7%-20%
15,5%-20%
Nematerijalna imovina
14,3%-20%
14,3%-20%
Zgrade
Umanjenja
Na svaki datum bilansa stanja Banka preispituje knjigovodstvene iznose svojih
nekretnina i opreme da bi utvrdila postoje
li naznake da je došlo do gubitaka uslijed
umanjenja vrijednosti navedene imovine.
Ako postoje takve naznake, procjenjuje se
nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao
utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem.
Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna
cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od
toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući
novčani tokovi diskontuju se do sadašnje
vrijednosti primjenom diskontne stope
prije oporezivanja koja odražava sadašnju
tržišnu procjenu vremenske vrijednosti
novca i rizike specifične za to sredstvo.
Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva manji od knjigovodstvenog iznosa,
onda se knjigovodstveni iznos tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa.
Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se
odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije
zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po
revalorizovanom iznosu, u kojem slučaju se
gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom
sredstva.
Kod naknadnog poništenja gubitka od
umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni
IK BANKA DD ZENICA
iznos sredstva povećava se do revidiranog
procijenjenog nadoknadivog iznosa toga
sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena
vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu
vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu uslijed umanjenja vrijednosti. Poništenje gubitka od umanjenja
vrijednosti odmah se priznaje kao prihod,
osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u kojem
slučaju se poništenje gubitka od umanjenja
vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed
revalorizacije.
Na dan 31 decembar 2012. i 2011. godine,
nekretnine, oprema i materijalna imovina
banke nisu umanjeni.
Primanja zaposlenih
Tokom normalnih operativnih aktivnosti,
Banka plaća poreze na dohodak i doprinose
u ime svojih zaposlenika, također topli
obrok i regres u skladu sa lokalnom legislativom. Ovi troškovi su priznati u bilansu uspjeha u istom periodu kao i troškovi plaća.
Otpremnine za odlazak u penziju
Prema lokalnim propisima i internim
pravilnikom o radu Banka pravi rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju u
iznosu od tri prosječne mjesečne plate za-
53
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
poslenog ili tri prosječne plate koja je Banka
isplatila u zadnja tri mjeseca, zavisno od
toga šta je povoljnije za zaposlenika.
Banka knjiži troškove otpremnina za odlazak u penziju koristeći metodu projecirane
kreditne jedinice.
Preračunavanje stranih valuta
Poslovni događaji koji nisu u konvertibilnim markama početno se knjiže
preračunavanjem po važećem kursu na
datum transakcije. Monetarna imovina
i obaveze iskazani u stranim valutama
ponovno se preračunavaju na dan izvještaja
primjenom kursa važećeg na taj datum.
Nenovčane stavke u stranoj valuti iskazane po fer vrijednosti preračunavaju se
primjenom valutnog kursa važećeg na datum procjene fer vrijednosti. Nenovčane
stavke u stranoj valuti iskazane po historijskom trošku se ne preračunavaju ponovno na dan bilansa. Dobici i gubici nastali
preračunavanjem uključuju se u bilans uspjeha perioda. Banka vrednuje svoju imovinu
i obaveze prema srednjem kursu Centralne
banke Bosne i Hercegovine koji je važeći na
dan izvještaha. Kursevi Centralne banke za
najznačajnije valute koje je Banka primjenjivala u izradi bilansa na izvještajne datume su kako slijedi:
31. decembar 2012.
1 EUR = 1,95583 KM
1 USD= 1,483600 KM
31. decembar 2011.
1 EUR = 1,95583 KM
1 USD = 1,511577 KM
Rezervisanja
Regulatorno okruženje
Banka priznaje rezerviranje ako ima
sadašnju obavezu koja je nastala temeljem
prošlih događaja, ako postoji vjerovatnost
da će za podmirenje obaveze biti potreban
odliv resursa. Uprava Banke određuje iznos
rezervisanja na temelju najbolje moguće
procjene troškova koji će nastati podmirenjem obaveze. Ako je učinak materijalno
značajan, rezervisanja se diskontiraju do
sadašnje vrijednosti.
Banka podliježe regulativi Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kojom se propisuju limiti i druga ograničenja
vezana za minimalnu razinu adekvatnosti
kapitala, klasifikaciju kredita i vanbilansnih preuzetih obaveza, te utvrđivanje
rezervisanja za kreditni rizik, kamatni rizik
i valutni rizik, rizik likvidnosti i deviznu poziciju.
54
Revizorski izvještaj
4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE
PROCJENE I PRETPOSTAVKE
Kod primjene računovodstvenih politika,
opisanih u Napomeni 3., Uprava donosi
odluke, te daje procjene i pretpostavke koje
utiču na iznose imovine i obaveza, koji se
ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene
i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjim
i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni
iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih.
Značajne procjene od strane Uprave Banke
na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine u
ovim finansijskim izvještajima su predstavljene ispod.
kazatelje umanjenja vrijednosti kredita i
potraživanja i njihov uticaj na procijenjene
buduće tokove iz kredita i potraživanja.
Rezervisanja za primanja zaposlenih
Kao što je opisano u Napomeni 3., u paragrafu sa nazivom primanja zaposlenih, rezervisanja za primanja zaposlenih
se obračunavaju metodom projecirane
kreditne jedinice.
Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena
priznaju se u periodu izmjene ukoliko se
odnose na taj period, ili u periodu izmjene i
budućim periodima ukoliko utiče na tekući
i buduće periode.
Ključni izvori procjene neizvjesnosti
Sljedeće su ključne pretpostavke koje se
odnose na budućnost i ostali ključni izvori
procjene neizvjesnosti na datum izvještajnog
perioda, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u
narednoj finansijskoj godini.
Vijek trajanja nekretnina i opreme
Kao što je opisano u Napomeni 3., Banka
pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina i opreme na kraju svakog godišnjeg
izvještajnog perioda.
Gubici od umanjenja vrijednosti kredita i
potraživanja
Kao što je opisano u Napomeni 3., na svaki datum izvještaja Banka ocjenjuje po-
IK BANKA DD ZENICA
55
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
5. PRIHODI OD KAMATA
izraženi su u
hiljadama KM)
2012.
2011.
Preduzeća
5.169
5.137
Stanovništvo
1.814
1.997
Banke
319
747
Obveznice (Napomena 23.)
387
167
7.689
8.048
2012.
2011.
Preduzeća
761
626
Stanovništvo
708
614
Banke
111
236
Ostalo
20
19
1.600
1.495
2012.
2011.
Naknade od platnog prometa
1.615
1.587
Naknade od izvršenih usluga
1.255
1.305
Naknade od garancija
208
293
3.078
3.185
2012.
2011.
Naknade iz platnog prometa
572
537
Ostale naknade bankama
387
345
Ukupno
959
882
Ukupno
6. RASHODI OD KAMATA
Ukupno
7. PRIHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA
Ukupno
8. RASHODI OD NAKNADA I PROVIZIJA
9. PRIHODI OD NAPLAĆENIH OTPISANIH
POTRAŽIVANJA
2012.
2011.
Prihodi od naplaćene glavnice
15
-
Ukupno
15
-
56
Revizorski izvještaj
10. FINANSIJSKI PRIHOD, NETO
(svi iznosi
2012.
2011.
Rashodi od kursnih razlika iz poslovanja
(11.072)
(5.176)
Prihodi od kursnih razlika iz poslovanja
11.107
5.194
Usklađenja fer vrijednosti vrijednosnih papira po fer
vrijednosti kroz bilans uspjeha (Napomena 22.)
(6)
(9)
Prihod od dividendi
16
8
Ukupno
45
17
2012.
2011.
Prihod od suspendiranih kamata
119
75
Otpuštanje rezervisanja za naknade zaposlenima
12
35
Dobit po rashodovanju opreme
1
-
Ostali prihodi
28
25
Ukupno
160
135
2012.
2011.
Neto plate
2.208
2.107
Porezi i doprinosi
1.335
1.274
Ostalo
920
933
4.463
4.314
izraženi su u
hiljadama KM)
11. OSTALI OPERATIVNI PRIHODI
12. TROŠKOVI ZAPOSLENIH
Ukupno
Banka nema druge penzione aranžmane
osim državnog penzionog sistema Bosne i
Hercegovine. Prema zakonu, poslodavac je
dužan obračunati tekuće doprinose u procentu od bruto plaća i porez na neto plaće,
a troškovi terete bilans uspjeha u periodu u
kojem su nastali.
Prosječan broj zaposlenih u Banci za godinu
koja je završila 31. decembra 2012. i 2011. bio
je 172, odnosno 173.
IK BANKA DD ZENICA
57
(svi iznosi
13. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI
izraženi su u
hiljadama KM)
2012.
2011.
Usluge
402
402
Troškovi energije
225
213
Telekomunikacijski troškovi
221
244
Održavanje opreme i zgrada
190
108
Troškovi poreza
153
123
Troškovi materijala
100
133
Članstvo
98
62
Naknade za Nadzorni odbor
87
79
Troškovi reklame i propagande
86
140
Troškovi osiguranja
26
32
Trošak zakupa
22
22
Donacije
14
17
Ostali troškovi
139
121
1.763
1.696
Ukupno
14. UMANJENJA VRIJEDNOSTI I
REZERVISANJA
2012.
2011.
Krediti i potraživanja (Napomena 19.)
(762)
159
Plasmani kod drugih banaka (Napomena 18.)
(88)
2
79
(13)
Rezervisanja za preuzete i potencijalne obaveze
(Napomena 28.)
(102)
(76)
Rezervisanja za sudske sporove (Napomena 28)
25
-
(848)
72
Ostala imovina (Napomena 20.)
Ukupno
15. POREZ NA DOBIT
Porezna obaveza Banke izračunava se na
temelju računovodstvene dobiti, uzimajući
u obzir porezno nepriznate troškove i neoporezive prihode. Stopa poreza na dobit za
Tekući porez
Porezno nepriznati prihodi – privremene razlike
Ukupno porez
58
godine koje su završile sa 31. decembrom
2012. i 31. decembrom 2011. bila je 10%.
Ukupni porez na dobit može se prezentovati:
2012.
2011.
221
217
9
7
230
224
Revizorski izvještaj
Uprava Banke vjeruje da će ukupan iznos
odgođene porezne imovine biti povrativ i/
ili iskorišten u skoroj budućnost. Zbog na-
vedenog, Banka je evidentirala odgođenu
poresku imovinu u priloženim finansijskim
izvještajima.
Trošak poreza za godinu se može uskladiti
sa finansijskim prihodom kako slijedi:
2012.
2011.
2.222
2.175
Porezno nepriznati troškovi
102
68
Neoporezivi prihod
(114)
(8)
-
(69)
2.210
2.166
Porez na dobit po stopi od 10%
221
217
Obaveza za porez na dobit
221
217
9,95%
9,98%
2012.
2011.
Stanje na dan 1. januara 2012. godine
186
193
Korištena odgođena poreska imovina tokom perioda
(9)
(7)
Priznavanje odgođene poreske imovine tokom perioda
-
-
177
186
Dobit prije oporezivanja
Trajne razlike
Privremene razlike
Prihodi neoporezivi u budućim periodima
Oporeziva dobit
Efektivna porezna stopa
Promjene na odgođenoj poreskoj imovini
mogu se prikazati kako slijedi:
Stanje na dan 31. decembra 2012. godine
16. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Gotovina u domaćoj valuti
4.532
2.637
Gotovina u stranim valutama
1.725
1.715
58.020
49.439
9.236
2.008
5
3
73.518
55.802
Tekući računi u domaćoj valuti kod Centralne banke BiH
Tekući računi kod drugih banaka
Čekovi
Ukupno
IK BANKA DD ZENICA
59
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
izraženi su u
17. OBAVEZNA REZERVA KOD CENTRALNE
BANKE BOSNE I HERCEGOVINE
hiljadama KM)
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Obavezna rezerva
12.040
12.847
Ukupno
12.040
12.847
Obavezna rezerva na dan 31. decembra 2012.
godine se izračunava u visini od 10% (2011.
10%) prosječnog iznosa ukupnih depozita i
pozajmljenih sredstava za svaki radni dan
tokom 10 kalendarskih dana.
Kamatna stopa na sredstva obavezne rezerve se smanjila sa 0,22% na 0,004% i
sa 0,2% na 0,005%. Gotovina držana kao
obavezna rezerva na računu kod Centralne
banke Bosne i Hercegovine nije dostupna
na korištenje bez specijalnog odobrenja
Centralne banke Bosne i Hercegovine i FBA.
18. PLASMANI KOD DRUGIH BANAKA
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
OECD zemlje
3.912
19.558
Ukupan bruto iznos plasmana kod drugih banaka
3.912
19.558
Rezervisanja za moguće gubitke
(64)
(152)
3.848
19.406
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Erste Group Bank AG
-
5.867
Probanka d.d. Maribor, Slovenija
­-
4.890
Deutsche Bank Frankfurt, Germany
-
4.889
Factor banka d.d. Ljubljana, Slovenija
3.912
3.912
Ukupni plasmani prije umanjenja
3.912
19.558
Rezervisanja za moguće gubitke
(64)
(152)
3.848
19.406
Oročeni depoziti kod banaka u slijedećim zemljama:
Ukupno
Plasmani kod drugih banaka se mogu prikazati kako slijedi:
Ukupno
Godišnja kamatna stopa dan 31. decembra
2012. i 2011. godine na plasmane u EUR kod
drugih banaka je 0,1 do 2,9%, odnosno 0,12%
do 2,5%.
60
Revizorski izvještaj
(svi iznosi
Promjene na rezervisanjima za moguće gubitke mogu se prikazati kako slijedi:
izraženi su u
hiljadama KM)
2012.
2011.
152
195
-
(45)
Promjene rezervisanja, neto (Napomena 14.)
(88)
2
Stanje na dan 31. decembra
64
152
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Pravna lica
39.266
42.852
Fizička lica
8.248
9.397
Ukupno kratkoročni krediti
47.514
52.249
Pravna lica
26.805
25.953
Fizička lica
19.118
17.902
Ukupno dugoročni krediti
45.923
43.855
Ukupno krediti prije rezervisanja za moguće gubitke
93.437
96.104
Rezervisanja za moguće gubitke
(12.679)
(13.441)
Ukupno
80.758
82.663
Stanje na dan 1. januara
Efekti promjene računovodstvene politike – otpuštanje
rezervisanja (Napomena 3.)
19. DATI KREDITI I POTRAŽIVANJA
Kratkoročni krediti
(uključujući tekući dio dugoročnih kredita):
Dugoročni krediti
(isključujući tekući dio dugoročnih kredita):
Krediti su odobreni komitentima na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Promjene na rezervisanjima za moguće gubitke dajemo kako slijedi:
Stanje na dan 1. januara
Efekti promjene računovodstvene politike - ponovno priznavanje potraživanja,
prethodno otpisanog u punom iznosu, prema FBA odlukama (E kategorija)
Efekti promjene
(Napomena 3.)
računovodstvene
politike
Promjene rezervisanja, neto (Napomena 14.)
Stanje na dan 31. decembra
IK BANKA DD ZENICA
-
povećanje
2012.
2011.
13.441
4.303
-
8.970
rezervisanja
9
(762)
159
12.679
13.441
61
(svi iznosi
izraženi su u
Analiza bruto kredita prije rezervisanja po
poslovnim granama:
hiljadama KM)
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Poljoprivreda, šumarstvo, rudarstvo i industrija
32.698
34.775
Stanovništvo
27.705
27.765
Trgovina
17.259
17.735
Usluge, finansije, sport i turizam
4.491
3.030
Vladine institucije, nevladine institucije i ostalo
4.402
5.831
Građevinska industrija
3.691
4.275
Transport i komunikacije
3.191
2.693
93.437
96.104
2012.
2011.
Fizička lica
9,52
9,16%
Pravna lica
9,47
8,87%
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Potraživanja od banaka
99
56
Unaprijed plaćeni troškovi
66
74
Stečena materijalna imovina
59
13
Potraživanja od Zavoda za zdravstveno osiguranje
56
47
Potraživanja za sudske takse
41
37
Zalihe i drugi kancelarijski materijal
29
20
Potraživanja od Western Union
12
15
Potraživanja po kamati od CBBH
-
Potraživanja za unaprijed plaćen porez na dobit
-
21
Ostalo
71
112
Ukupno ostala sredstva prije umanjenja
433
395
Manje: Rezervisanja za gubitke ostale imovine
(98)
(19)
Ukupno
335
376
Ukupno
Ponderisane kamatne stope po kreditima
na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine
mogu se prikazati kako slijedi:
20. OSTALA IMOVINA
62
Revizorski izvještaj
(svi iznosi
Promjene na rezervisanjima mogu se prikazati kako slijedi:
izraženi su u
2012.
2011.
Stanje na dan 1. januara
19
93
Efekti promjene računovodstvene politike - ponovno
priznavanje potraživanja, prethodno otpisanog u
punom iznosu, prema FBA odlukama (E kategorija)
-
49
Efekti promjene računovodstvene politike otpuštanje rezervisanja (Napomena 3.)
hiljadama KM)
(110)
Promjene rezervisanja, neto (Napomena 14.)
79
(13)
Stanje na dan 31. decembra
98
19
21. IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
113
113
8
8
121
121
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
124
130
Uzajamni fond „Eurohaus Balanced“
55
55
Ukupno
179
185
BAMCARD d.o.o., Sarajevo
Ostalo
Ukupno
22. ULAGANJA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ
BILANS USPJEHA
Vrijednosni papiri kotiraju na Sarajevskoj i
Banjalučkoj berzi vrijednosnih papira.
Na datum izvještaja Banka je uskladila fer
vrijednost ovog portfolia što je rezultiralo
gubitkom od 6 hiljada KM – (Napomena 10.).
IK BANKA DD ZENICA
63
64
Revizorski izvještaj
23. OBVEZNICE I TREZORSKI ZAPISI
KOJE SE DRŽE DO DOSPIJEĆA (DRŽAVNE
VRIJEDNOSNICE I TREZORSKE OBVEZNICE)
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Obveznice - Vlada FBiH
7.231
1.237
Potraživanja po kamati
54
28
7.285
1.265
Vlada FBiH dospijevaju 12. juna 2013.
1.984
-
Vlada FBiH, dospijevaju 9. maja 2012.
-
1.987
Vlada FBiH, dospijevaju 28. marta 2012.
-
4.977
1.984
6.964
9.269
8.229
Vrijednosnice koje se drže do dospijeća
Trezorske obveznice
Ukupno
Kamata ne obveznice iznosi 2,5% godišnje.
Obveznice su podijeljene na pet serija A, B,
C, D, E sa dospijećem kako slijedi:
•
•
•
•
•
Serija A – dospijeva 30. juna 2019. godine
Serija B - dospijeva 30. juna 2020. godine
Serija C - dospijeva 30. juna 2021. godine
Serija D - dospijeva 30. juna 2022. godine i
Serija E - dospijeva 30. juna 2023. godine.
Tokom 2012 godine Banka je imala prihod
od kamata na obveznica koje se drže do
dospijeća u iznosu od 387 hiljada KM – u
2011. godini 167 hiljade KM (Napomena 5).
IK BANKA DD ZENICA
30. maja 2012. godine Banka je kupila 6.000
obveznica izdatih od Vlade FBiH nominalne
vrijednosti 1 hiljade KM za 5.884 hiljada KM.
Datum dospijeća istih je 30. maja 2015. godine.
12. decembra 2012. godine Banka je kupila
200 trezorskih zapisa izdatih od Vlade FBiH
nominalne vrijednosti 10 hiljada KM za
1.982 hiljada KM. Datum dospijeća istih je
12.juna 2013. godine.
65
(svi iznosi
24. NEKRETNINE I OPREMA
izraženi su u
Zgrade i
hiljadama KM)
zemljište
Vozila
Kompjuteri
Nemate-
Ulaganja
i ostala
rijalna
u tuđa
Sredstva
u
oprema
imovina
sredstva
pripremi
Ukupno
Nabavna
vrijednost
31. decembra
2010.
11.964
150
7.866
557
37
977
21.551
-
-
47
43
-
679
769
50
-
267
1.252
-
(1.569)
-
-
-
(502)
-
-
-
(502)
12.014
150
7.678
1.852
37
87
21.818
31. decembra
2010.
6.116
61
6.801
232
12
-
13.222
Amortizacija
za 2011.
179
23
350
195
4
-
751
-
-
(500)
-
-
-
(500)
6.295
84
6.651
427
16
-
13.473
5.719
66
1.027
1.425
21
87
8.345
Nabavke
Prenos (sa)/
na
Otuđenja
31. decembra
2011.
Ispravka
vrijednosti
Otuđenja
31. decembra
2011.
Sadašnja
vrijednost
31. decembra
2011.
66
Revizorski izvještaj
(svi iznosi
Kompjuteri
Nemate-
Ulaganja
Sredstva
i ostala
rijalna
u tuđa
u
oprema
imovina
sredstva
pripremi
150
7.678
1.852
37
87
21.818
-
68
124
454
677
155
-
139
52
31
(377)
-
-
-
(190)
-
-
-
(190)
12.200
150
7.695
2.028
68
164
22.305
31. decembra
2011.
6.295
84
6.651
427
16
-
13.473
Amortizacija
za 2012.
181
23
355
265
4
-
828
-
-
(187)
-
-
-
(187)
6.476
107
6.819
692
20
-
14.114
5.724
43
876
1.336
48
164
8.191
Zgrade i
zemljište
Vozila
Ukupno
Nabavna
vrijednost
31. decembra
2011.
12.014
Nabavke
Prenos (sa)/
na
Otuđenja
31. decembra
2012.
31
Ispravka
vrijednosti
Otuđenja
31. decembra
2012.
Sadašnja
vrijednost
31. decembra
2012.
25. UZETI KREDITI I OBAVEZE PREMA
BANKAMA
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
8.918
8.857
Zeničko-dobojski kanton
-
37
Ostali
11
-
8.929
8.894
Factor banka d.d. Ljubljana (3.912 hiljada KM s
dospijećem 11.01.2013. godine); Sparkasse banka d.d.
Sarajevo (2.000 hiljade KM sa dospijećem 15.02.2013.)
i Vakufska banka d.d.Sarajevo (3.000 hiljade KM sa
dospijećem 10.01.2013. godine)
Ukupno
Godišnje kamatne stope za obaveze prema bankama kretale su se od 2,5% do 4%,
IK BANKA DD ZENICA
odnosno 2,63%, na dan 31. decembra 2012. i
2011. godine.
67
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
26. OBAVEZE PREMA KLIJENTIMA
izraženi su u
hiljadama KM)
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
U domaćoj valuti
20.611
19.624
U stranim valutama
6.074
5.762
Podzbir
26.685
25.386
13.355
14.640
1.178
1.723
14.533
16.363
41.243
47.325
817
851
Podzbir
42.060
48.176
Ukupno depoziti po viđenju
83.278
89.925
7.159
5.391
U stranim valutama
14.056
12.167
Podzbir
21.215
17.558
U domaćoj valuti
2.367
5.224
U stranim valutama
7.790
466
Podzbir
10.157
5.690
U domaćoj valuti
13.401
16.300
Podzbir
13.401
16.300
Ukupno oročeni depoziti
44.773
39.548
Ukupno
128.051
129.473
Depoziti po viđenju:
Fizička lica:
Pravna lica:
U domaćoj valuti
U stranim valutama
Podzbir
Depoziti neprofitnih organizacija, kantonalne vlade,
općina itd:
U domaćoj valuti
U stranim valutama
Oročeni depoziti:
Fizička lica:
U domaćoj valuti
Pravna lica:
Depoziti neprofitnih organizacija, kantonalne vlade i
općina itd:
68
Revizorski izvještaj
Godišnje kamatne stope na depozite po
viđenju pravnih lica kretale su se od 0,1% do
0,004%, odnosno od 0,1% do 0,15%, na dan
31. decembra 2012. i 2011. godine. Godišnje
kamatne stope na oročene depozite kretale su se od 0,3% do 4,8%, odnosno 3,40%
do 4,70%, na dan 31. decembra 2012. i 2011.
godine.
Na dan 31. decembra 2012. godine, Banka
ima visoku koncentraciju depozita iz jednog
izvora (Vladini depoziti) u iznosu od 28,84%
u odnosno na ukupne depozite. (34,62% na
dan 31 decembra 2011). U skladu sa članom
42.b Zakona o bankama, maksimalno
učešće jednog izvora ne može biti više od
20% od ukupnih depozita.
27. OSTALE OBAVEZE
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Obaveze za neplaćene dividende
225
266
Odgođeni prihod
181
124
-
242
Obaveze prema dobavljačima
94
163
Ostale obaveze prema zaposlenima
20
30
Obaveze za neraspoređeni priliv
45
1
Obaveze prema pravnim licima za neaktivne račune
18
40
Obaveze po komisionim poslovima (Napomena 30.)
5
13
Obaveza za porez na dobit
4
-
Ostalo
110
24
Ukupno
702
903
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Rezervisanje za potencijalne i preuzete obaveze
(Napomena 14.)
232
334
Rezervisanje za naknade zaposlenima
54
105
Rezervisanje za sudske sporove (Napomena 14.)
25
-
311
439
Obaveze prema stanovništvu za neaktivne račune
28. REZERVISANJA
Potencijalne i preuzete obaveze
Tokom svog poslovanja, Banka preuzima i
kreditne obaveze koje se vode na računima
u vanbilansnoj evidenciji, a koje se odnose
na garancije i neiskorišteni dio odobrenih
kredita.
IK BANKA DD ZENICA
69
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Plative garancije
4.765
3.043
Činidbene garancije
5.873
6.137
Neiskorišteni odobreni krediti
5.095
5.573
Ukupno
15.733
14.753
2012.
2011.
334
408
Efekti promjene računovodstvene politike - povećanje
rezervisanja (Napomena 3.)
-
2
(Smanjenje) / povećanje rezervisanja (Napomena 14.)
(102)
(76)
Stanje na dan 31. decembra
232
334
Promjene u rezervisanjima za su kako
slijedi:
Stanje na dan 1. Januara
Rezervisanja za naknade zaposlenima
Stanje na 1. januara 2011.
128
Smanjenje rezervisanja zbog plaćanja
(2)
Smanjenje rezervisanja zbog ponovnog mjerenja
(21)
Stanje na 1. januara 2012.
105
Smanjenje rezervisanja zbog plaćanja
(39)
Smanjenje rezervisanja zbog ponovnog mjerenja
(12)
Stanje na 31. decembra 2012.
54
29. TRANSAKCIJE S POVEZANIM
STRANAMA
Prema definiciji iz MRS-a 24, povezane
strane su strane koje predstavljaju:
a.
društva koja direktno ili indirektno
putem jednog ili više posrednika,
kontrolišu izvještajno društvo ili su
pod njegovom kontrolom, odnosno
koja izvještajno društvo kontroliše
zajedno sa drugim subjektima (što
uključuje maticu, ovisne subjekte i
sestrinska društva);
b.
pridružena lica – društva u kojima
Banka ima značajan utjecaj a koja
nisu ni povezano lice, niti zajedničko
ulaganje investitora;
70
c.
d.
fizičke osobe koje direktno ili indirektno imaju pravo glasa u Banci
koje im omogućava značajan uticaj
na Banku, kao i bilo koji drugi subjekt za koji se očekuje da će uticati ili
biti pod uticajem povezane osobe u
poslovanju sa Bankom;
rukovodioci na ključnim položajima,
odnosno osobe koje imaju ovlaštenja
i odgovornosti za planiranje, usmjeravanje i kontrolisanje aktivnosti Banke, uključujući direktore i
službene osobe Banke i članove njihovih užih obitelji; i
Revizorski izvještaj
e.
društva u kojima bilo koja osoba navedena pod (c) ili (d) ima značajan
interes u glasačkim pravima ili koje
je direktno ili indirektno u vlasništvu
navedenih osoba, odnosno u kojima
iste mogu imati značajan uticaj. To
uključuje društva u vlasništvu direktora ili većinskih dioničara Banke,
kao i preduzetnike čiji rukovodioci
na ključnim položajima su istovremeno na istim ili sličnim položajima
u Banci.
Prilikom razmatranja svake moguće transakcije sa povezanom stranom pozornost je
usmjerena na suštinu odnosa, a ne samo
na pravni oblik.
Na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine povezane strane prikazana su kako slijedi:
31. decembar 2012.
‘000 KM
31. decembar 2011.
‘000 KM
Krediti
Vanbilansna
izloženost
Ukupno
Krediti
Vanbilansna
izloženost
Ukupno
Zaposleni
1.793
267
2.060
1.856
275
2.131
Dioničari
4.007
925
4.932
4.586
1.854
6.440
Ukupno
5.800
1.192
6.992
6.442
2.129
8.571
Naknade direktorima i ostalim članovima
menadžmenta:
2012.
2011.
Naknade direktorima i ostalim članovima menadžmenta
157
150
Porezi i doprinosi na naknade i ostala primanja
132
137
Ukupno
289
287
IK BANKA DD ZENICA
71
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
30. KOMISIONI POSLOVI
izraženi su u
hiljadama KM)
Sredstva kojima Banka upravlja kao povjerenik za i u ime trećih lica, ne predstavljaju
sredstva Banke, pa se s toga vode odvojeno
od imovine banke. Za ove usluge Banka
naplaćuje proviziju u iznosu od 1% od ukupno plasiranog novca.
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Zeničko-dobojski kanton
9.616
9.655
Ostali
420
396
10.036
10.051
Preduzeća
6.733
6.341
Stanovništvo
3.298
3.697
Ukupno
10.031
10.038
5
13
IZVORI
Ukupno
PLASMANI
Razlika u komisionim poslovima (Napomena 27.)
U skladu sa Sporazumom koje su potpisali
Vlada Zeničko-dobojskog kantona i IKB d.d.
Zenica broj 01-16792/2000 od 18. septembra 2000. godine, zatim Ugovorom broj 056530/20 od 8. maja 2002. godine, te u skladu
sa procedurama Ugovora broj 05-6529/02 od
8. maja 2002. godine kao i Aneksom ugovora broj 05-11432/06 od 7. septembra 2006.
godine, Banka je plasirala 3.298 hiljade KM
kao komisiona sredstva za investiranje u
izgradnju stanova za treća lica (pojedince) i
za poljoprivredu. Na osnovu gore navedenih
sporazuma, Banka je plasirala i 6.733 hiljada
KM pravnim licima u svrhu zapošljavanja.
U skladu sa gore navedenim sporazumima
između Banke i ostalih subjekata, Banka je
bila u obavezi da plasira ova sredstva trećim
licima. Vlasnici izvora sredstava nose rizik
naplate istih.
31. PROCJENA FER VRIJEDNOSTI
FINANSIJSKE IMOVINE I FINANSIJSKIH
OBAVEZA
Fer vrijednost finansijskog instrumenta je
iznos po kojem se sredstvo može razmijeniti
ili obaveza podmiriti između obaviještenih i
spremnih strana u transakciji pred nagodbom. Fer vrijednost se temelji na kotiranim
tržišnim cijenama ako su dostupne. U tim
okolnostima, fer vrijednost se procjen-
72
juje primjenom modela diskontiranog
novčanog toka ili drugih odgovarajućih
tehnika za utvrđivanje cijena. Promjene
u pretpostavkama na kojima se temelje
procjene, uključujući diskontne stope i procijenjene buduće novčane tokove, značajno
utiču na procjene. Iz tog razloga, procijen-
Revizorski izvještaj
jene fer tržišne vrijednosti ne moraju se
nužno realizirati prodajom finansijskog instrumenta u sadašnjem trenutku.
Prema mišljenju Uprave Banke, fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih
obaveza Banke ne razlikuje se značajno
od iznosa iskazanih na dan 31. decembra
2012. i 31. decembra 2011. godine. U procjeni
fer vrijednosti finansijskih instrumenata
Banke korištene su sljedeće metode i pretpostavke.
Fer vrijednosti finansijske imovine i finansijskih obaveza su utvrđene kako slijedi:
• fer vrijednost finansijske imovine i finansijskih obaveza pod standardnim
uvjetima i kojima se trguje na aktivnim
likvidnim tržištima se određuje prema
cijenama koje kotiraju na tržištu;
• fer vrijednost ostale finansijske imovine i ostalih finansijskih obaveza se
utvrđuje u skladu s općeprihvaćenim
modelima za određivanje cijena, a na
temelju analize diskontiranih novčanih
tokova koristeći cijene iz vidljivih transakcija na tržištu i cijene koje trgovci
nude za slične instrumente.
Analiza finansijskih instrumenata koji su
mjereni nakon početnog priznavanja po fer
vrijednosti su grupisani u nivoe od 1 do 3
kako slijedi:
• Nivo 1 - pokazatelji fer vrijednosti su
izvedeni iz cijena koje kotiraju na aktivnim tržištima.
• Nivo 2 - pokazatelji fer vrijednosti su izvedeni iz drugih podataka, a ne iz kotiranih cijena iz Nivoa 1, i
• Nivo 3 - pokazatelji fer vrijednosti izvedeni primjenom metoda vrednovanja koji se ne temelje na primjetljivim
tržišnim podacima.
Na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine,
finansijski instrumenti Banke koji se
odnose na Nivo 1, iznosili su:
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju
121
121
Vrijednosni papiri iskazani po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
179
185
300
306
Banka nema nivoe 2 i 3 finansijskih instrumenata na dan 31. decembra 2012. i 2011. godine.
Za kredite i potraživanja, kao što je navedeno u Napomeni 3., Banka je procijenila indikatore za umanjenja primjenjujući procent
gubitka zastarjelih kredita, grupisanih po
danima kašnjenja, kako je definirala FBA.
IK BANKA DD ZENICA
73
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
izraženi su u
32. BILANS STANJA U STRANOJ VALUTI I
VALUTNI RIZIK
hiljadama KM)
Banka obavlja određene transakcije denominirane u stranim valutama. Dakle, dolazi
do izloženosti promjenama kursa stranih
valuta. Izloženošću kursu valute se upravlja
u okviru odobrenih parametara politika koji
koriste terminske ugovore za strane valute.
Knjigovodstvena vrijednost novčanih sredstava i obaveza Banke denominiranih u
stranoj valuti je na dan izvještavanja kako
slijedi:
Imovina
Obaveze
31. decembar 2012. 31. decembar 2011.
31. decembar 2012. 31. decembar 2011.
EUR
15.216
22.070
32.290
35.287
USD
709
549
766
602
CHF
392
331
267
214
Druge valute
458
381
231
181
Analiza osjetljivosti strane valute
Banka je uglavnom izložena riziku prema
valutama USD i CHF. Konvertibilna marka
je fiksno vezana za EUR tako da Banka nije
izložena deviznom riziku.
Slijedeća tabela detaljno prikazuje osjetljivost Banke na 10%-tno povećanje i smanjenje u KM u poređenju sa relevantnim
stranim valutama. 10% je stopa osjetljivosti
koja se koristi pri internom izvještavanju
ključnom osoblju uprave o riziku strane valute i predstavlja procjenu uprave o razumno mogućim promjenama kurseva stranih
valuta. Analiza osjetljivosti uključuje samo
preostale monetarne stavke nominirane u
stranoj valuti i prilagođava njihovu konverziju na kraju perioda za promjenu kurseva od 10%. Analiza osjetljivosti uključuje
eksterne zajmove koji su denominirani u
74
valuti različitoj od valute zajmodavca ili
zajmoprimca. Pozitivna brojka niže pokazuje da povećanje zarade ili drugog kapitala
kada KM u odnosu na relevantnu valutu
jača za 10%. Za 10% slabljenja KM u odnosu
na relevatnu valutu, postojao bi jednak i suprotan efekat na zaradu ili drugi kapital, i
bilansi ispod bi bili negativni.
Revizorski izvještaj
Efekat USD
(svi iznosi
Efekat CHF
2012.
2011.
2012.
2011.
6
5
13
12
izraženi su u
hiljadama KM)
10%-tno povećanje/smanjenje
Dobit ili (gubitak)
KM
EUR
USD
CHF
Ostale
valute
Ukupno
Novac i sredstva kod banaka
62.552
9.422
694
392
458
73.518
Obavezna rezerva kod Centralne
banke BiH
12.040
-
-
-
-
12.040
-
3.848
-
-
-
3.848
Obveznice koje se drže do
dospijeća
9.269
-
-
-
-
9.269
Dati krediti
80.755
-
3
-
-
80.758
Ulaganja po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
179
-
-
-
-
179
Imovina raspoloživa za prodaju
121
-
-
-
-
121
Ostala finansijska aktiva
270
60
5
-
-
335
165.186
13.330
702
392
458
180.068
5.012
3.917
-
-
-
8.929
98.458
28.335
766
261
231
128.051
Rezrevisanja
311
-
-
-
-
311
Ostale finansijske obaveze
664
38
-
-
-
702
Ukupne finansijske obaveze (2)
104.445
32.290
766
261
231
137.993
Neusklađenost na dan 31.
decembra 2012. (1) - (2)
60.741
(18.960)
(64)
131
227
42.075
Ukupna sredstva na dan 31.
decembra 2011. (3)
136.892
41.476
549
331
381
179.629
Ukupne obaveze na dan 31.
decembra 2011. (4)
116.619
22.093
602
214
181
139.709
Neusklađenost na dan
31. decembra 2011. (3) - (4)
20.273
19.383
(53)
117
200
39.920
SREDSTVA
Plasmani kod drugih banaka
Ukupna finansijska imovina (1)
OBAVEZE
Obaveze prema drugim bankama
Obaveze prema klijentima
IK BANKA DD ZENICA
75
76
Revizorski izvještaj
33. KAMATNI RIZIK
Banka je izložena riziku kamatnih stopa jer
posuđuje sredstva i po fiksnim i po promjenjivim kamatnim stopama. Banka upravlja rizikom tako što održava odgovarajući
miks zajmova sa fiksnim i promjenjivim
kamatnim stopama.
Izloženost Banke kamatnim stopama na finansijsku imovinu i obaveze je detaljno prikazana u sekciji o upravljanju rizika likvidnosti u Napomeni 34.
pod pretpostavkom da je nepodmireni
iznos obaveza na dan bilansa stanja bio
nepodmiren čitavu godinu. Koristi se 50
baznih poena umanjenja ili povećanja pri
internom izvještavanju o riziku kamatnih
stopa i ključnom osoblju uprave i predstavlja procjenu uprave o razumno mogućim
promjenama kamatnih stopa.
Da su kamatne stope bile 50 baznih poena više ili niže, a da su se druge varijable
održale konstantnim, Banka:
• Bi imala povećan/umanjen profit odnosAnaliza osjetljivosti na kamatne stope
Analize osjetljivosti ispod su urađene na
osnovu izloženosti kamatnim stopama i za
derivativne i ne-derivativne instrumente
na datum bilansa stanja. Za promjenjive
kamatne stope pripremljena je analiza
no rezerve kapitala za 269 hiljada KM
za godinu koja završava 31.12.2012. (2011:
povećanje/umanjenje za 183 hiljade
KM). Ovo se uglavnom može pripisati
izloženosti Banke kamatnim stopama
na zajmovima sa promjenjivim i fiksnim
kamatnim stopama.
34. RIZIK LIKVIDNOSTI
Krajnja odgovornost za upravljanje rizikom
likvidnosti leži na Nadzornom odboru,
koji je izgradio odgovarajući okvir za upravljanje rizikom likvidnosti u skladu sa
kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim
potrebama za upravljanje likvidnošću
Banke. Banka upravlja ovim rizikom
održavanjem adekvatnih rezervi, kreditima
od strane banaka kao i ostalim izvorima finansiranja, time što konstantno nadgleda
prognozirane i stvarne novčane tokove i
uspoređuje profile dospijeća finansijske imovine i obaveza.
IK BANKA DD ZENICA
Tabele rizika likvidnosti i kamatnih
stopa
Slijedeće tabele detaljno prikazuju preostala
ugovorena dospijeća Banke za nederivatne
finansijske obaveze. Tabele su načinjene na
osnovu nediskontiranih novčanih tokova
finansijskih obaveza na osnovu najranijeg
datuma na koji se od Banke može tražiti
da plati. Tabela uključuje novčane tokove
kamata i glavnice.
77
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
OBAVEZE
Ponderirana
prosječna
Manje od
efektivna
1 mjeseca
kamatna stopa
1-3
mjeseca
Od 3
mjeseca
1-5 godina 5+godina Ukupno
do
1 godine
%
KM
KM
KM
KM
KM
KM
-
2.492
-
-
-
-
2.492
Instrumenti
varijabilne
kamatne stope
0,70
81.274
3.345
12.990
4.767
15
102.391
Instrumenti
fiksne
kamatne stope
3,81
11.794
2.503
10.530
7.173
2.489
34.489
95.560
5.848
23.520
11.940
2.504
139.372
-
3.169
-
-
-
-
3.169
Instrumenti
varijabilne
kamatne stope
0,12
88.635
3.343
11.302
1.662
22
104.964
Instrumenti
fiksne
kamatne stope
3,20
5.660
7.653
9.629
7.422
1.980
32.344
97.464
10.996
20.931
9.084
2.002
140.477
2012.
Beskamatno
2011.
Beskamatno
Slijedeća tabela detaljno prikazuju preostala ugovorena dospijeća Banke za nederivativnu finansijsku imovinu. Tabele
su načinjene na osnovu nediskontovanih
novčanih tokova finansijske imovine
uključujući i kamate na tu imovinu koje
će biti zarađene osim na sredstva na koja
Banke očekuje da će se novčani tok pojaviti
u drugom periodu.
78
Revizorski izvještaj
Manje od
1 mjeseca
1-3
mjeseca
%
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Beskamatno
-
15.498
-
-
-
120
15.618
Instrumenti
varijabilne
kamatne
stope
5,59
75.401
6.127
34.683
42.531
12.641
171.383
Instrumenti
fiksne
kamatne
stope
1,87
3.917
-
2.198
6.389
1.380
13.884
94.816
6.127
36.881
48.920
14.141
200.885
SREDSTVA
Od 3
mjeseca
1-5 godina 5+godina
do
1 godine
(svi iznosi
Ponderirana
prosječna
efektivna
kamatna stopa
izraženi su u
Ukupno
2012.
2011.
Beskamatno
-
6.333
-
-
-
306
6.639
Instrumenti
varijabilne
kamatne
stope
9,32
69.616
6.634
35.837
40.209
12.112
164.408
Instrumenti
fiksne
kamatne
stope
1,24
18.374
6.080
2.071
224
1.350
28.099
94.323
12.714
37.908
40.433
13.768
199.146
Pokazatelji solventnosti bili su slijedeći:
31. decembar 2012.
31. decembar 2011.
Dug (i)
136.980
138.367
Kapital (ii)
50.443
48.451
2,72
2,86
Omjer duga i kapitala
IK BANKA DD ZENICA
79
hiljadama KM)
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
Dug (i) je definisan kao obaveze prema
bankama i obaveze prema klijentima detaljnije opisanim u napomenama 25. i 26.
Kapital (ii) uključuje cjelokupan kapital i
rezerve Banke.
Regulatoru kvartalno. Regulator zahtijeva
od svake Banke:
Adekvatnost i korištenje kapitala dnevno
prati Uprava Banke primjenjujući tehnike
bazirane na odlukama Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
(‘’Agencija’’). Informacije se dostavljaju
2.Da održava odnos kapitala i rizične ak-
1.Da
posjeduje minimum vlasničkog
Kapitala u iznosu od 15.000 hiljada KM,
tive na ili iznad zakonski usklađenog
minimuma od 12%. Na dan 31. decembra
2012. godine adekvatnost kapitala Banke
iznosi 47.9%% (2011.: 44,5%).
35. KREDITNI RIZIK
Banka je izložena kreditnom riziku, koji
predstavlja rizik nemogućnosti druge strane
da izmiri cijeli iznos obaveze po dospijeću.
Banka razvrstava kreditni rizik utvrđujući
limite za iznos prihvaćenog rizika koje
očekuje da će nastati u vezi s jednim kreditnim primaocem ili grupom kreditnih primatelja te u pojedinim privrednim granama. Banka redovno prati navedene rizike i
preispituje ih jednom godišnje ili češće.
Banka upravlja kreditnim rizikom redovnom analizom sposobnosti postojećih i
potencijalnih zajmoprimca da otplate svoje
obaveze po glavnici i kamatama i promjenom kreditnih limita po potrebi. Pored
toga, svojom izloženošću kreditnom riziku
djelimično upravlja i pribavljanjem kolaterala, te korporativnim i ličnim garancijama.
prekoračenjima. Osnovna svrha obaveza
za kreditiranjem je osigurati raspoloživost
sredstava na zahtjev klijenta. Obaveze za
kreditiranjem predstavljaju neiskorišteni
dio odobrenih kredita, garancija ili stand-by
akreditiva. Obaveze Banke za kreditiranjem
predstavljaju preuzete obaveze po kreditima
ili garancijama, neiskorištena i odobrena
prekoračenja. Obaveze za kreditiranjem ili
temeljem garancija koje je izdala Banka a
koje su vezane uz određene kriterije kreditiranja kojima klijenti trebaju udovoljavati
(uključivši uslov da ne dođe do pogoršanja
solventnosti klijenta) predstavljaju opozive obaveze. Neopozive obaveze postoje po
osnovi odobrenih prekoračenja jer su one
proizašle na temelju uslova koji su utvrđeni
ugovorima o kreditu.
Obaveze za kreditiranjem, po neiskorištenim odobrenim kreditima, neiskorištenim prekoračenjima i odobrenim
80
Revizorski izvještaj
Finansijska imovina
(svi iznosi
Ukupni bruto knjigovodstveni iznos
Neumanjena
imovina
Pojedinačno
umanjena
sredstva (ukupni
knjigovodstveni
iznos)
Gotovina i bilansi sa
drugim bankama
73.518
72.945
-
-
73.518
Obavezna rezerva kod
Centralne banke BiH
12.040
12.040
-
-
12.040
3.912
3.912
-
(64)
3.848
93.437
82.405
11.032
(12.679)
80.758
179
179
-
-
179
Obveznice i trezorski
zapisi koji se drže do
dospijeća
9.269
9.269
-
-
9.269
Imovina raspoloživa
za prodaju
121
121
-
-
121
Gotovina i bilansi sa
drugim bankama
55.802
55.802
-
-
55.802
Obavezna rezerva kod
Centralne banke BiH
12.847
12.847
-
-
12.847
Plasmani u drugim
bankama
19.558
10.756
8.802
(152)
19.406
Dati krediti
96.104
79.780
16.324
(13.441)
82.663
185
-
-
-
185
Obveznice i trezorski
zapisi koji se drže do
dospijeća
8.229
8.229
-
-
8.229
Imovina raspoloživa
za prodaju
121
121
-
-
121
31.12.2012.
Plasmani u drugim
bankama
Dati krediti
Ulaganje po fer
vrijednosti kroz
bilans uspjeha
Rezervisanja
Ukupni
neto
knjigovodstveni
iznos
31.12.2011.
Ulaganje po fer
vrijednosti kroz
bilans uspjeha
IK BANKA DD ZENICA
81
izraženi su u
hiljadama KM)
(svi iznosi
Kreditna izloženost i kolateral
izraženi su u
Maksimalna izloženost kreditu
hiljadama KM)
Fer vrijednost kolaterala
Neto
izloženost
Obaveze/ izdate
garancije
Dozvoljena
preprodaja/
ponovni zalog
Nije dozvoljena
preprodaja/
ponovni zalog
Gotovina i bilansi sa
drugim bankama
73.518
-
-
-
Obavezna rezerva kod
Centralne banke BiH
12.040
-
-
-
Plasmani drugim
bankama
3.848
-
-
-
Dati krediti
80.758
15.733
76.608
4.150
Obveznice koje se drže do
dospijeća
9.269
-
-
-
Vrijednosnice po fer
vrijednosti kroz bilans
uspjeha
179
-
-
-
Imovina raspoloživa za
prodaju
121
-
-
-
Gotovina i bilansi sa
drugim bankama
55.803
-
-
-
Obavezna rezerva kod
Centralne banke BiH
12.847
-
-
-
Plasmani drugim
bankama
19.406
-
-
-
Dati krediti
82.663
14.753
58.312
4.551
Obveznice koje se drže do
dospijeća
8.229
-
-
-
Vrijednosnice po fer
vrijednosti kroz bilans
uspjeha
185
-
-
-
Imovina raspoloživa za
prodaju
121
-
-
-
31.12.2012.
31.12.2011.
82
Revizorski izvještaj
Umanjenje vrijednosti i kašnjenje u
dospijeću
(svi iznosi
izraženi su u
31. decembar 2012.
0 - 30
dana
31-90
dana
91-180
dana
181270
dana
Pojedinačno
umanjene
imovine
Rezervisanja
za gubitke za
finansijsku
imovinu
Plasmani, Centralna
banka, tekući računi
89.470
-
-
-
-
64
Dati krediti klijentima
78.340
2.821
480
11.796
11.032
12.679
UKUPNO
167.810
2.821
480
11.796
11.032
12.743
Dobit /
gubitak od
valorizacije
Nedospjelo
30
dana
31-90
dana
91-180
dana
181270
dana
Neto knjigovodstvena
vrijednost
pojedinačno
umanjene
imovine
Obveznice
koje se drže
do dospijeća
9.269
-
-
-
-
-
-
Imovina
raspoloživa
za prodaju
121
-
-
-
-
-
-
9.390
-
-
-
-
-
-
31. decembar 2011.
0 - 30
dana
31-90
dana
91-180
dana
181270
dana
Pojedinačno
umanjene
imovine
Rezervisanja
za gubitke za
finansijsku
imovinu
Plasmani, Centralna
banka, tekući računi
88.207
-
-
-
-
152
31.
decembar
2012.
UKUPNO
Dati krediti klijentima
77.475
2.305
4.207.
12.117
16.324
13.441
UKUPNO
165.682
2.305
4.207
12.117
16.324
13.593
Dobit /
gubitak od
valorizacije
Nedospjelo
30
dana
31-90
dana
91-180
dana
181270
dana
Neto knjigovodstvena
vrijednost
pojedinačno
umanjene
imovine
Obveznice
koje se drže
do dospijeća
8.229
-
-
-
-
-
-
Imovina
raspoloživa
za prodaju
121
-
-
-
-
-
-
8.350
-
-
-
-
-
-
31.
decembar
2011.
UKUPNO
IK BANKA DD ZENICA
83
hiljadama KM)
(svi iznosi
36. OSNOVNA ZARADA PO DIONICI
izraženi su u
hiljadama KM)
Osnovna zarada po dionici izračunata je
dijeljenjem dobiti koja je na raspolaganju
dioničarima sa prosječnim brojem običnih
dionica tokom godine.
Dobit raspoloživa dioničarima u 2012. godini (000 KM)
Obične dionice (ponderisani prosjek)
Osnovna zarada po dionici 2012. godine u KM
2012.
2011.
1.992
1.951
379.907
378.392
5,24
5,16
37. DOGAĐAJI NAKON DATUMA IZVJEŠTAJA
Dana 14. februara 2013. godine, FBA je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o minimalnim standardima za upravljanje
kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive,
u skladu sa kojom u članu 23., dosadašnji
stavovi 5. i 6. se brišu a odnosili su se na
slijedeće:
Stav 5.: Nadležni organi banke dužni su
prilikom usvajanja godišnjeg obračuna
donijeti odluku o raspodjeli dobiti za
pokriće nedostajućih rezervi po regulatornom zahtjevu, odnosno na teret dobiti,
neraspoređene dobiti iz ranijih godina,
zadržane dobiti i ostalih rezervi formiranih
iz dobiti.
Banka ne može vršiti isplatu dividendi,
diskrecionih bonusa ni otkup vlastitih dionica ako neto kapital banke, iz člana 7.
tačka (5) Odluke o minimalnim standardima kapitala za upravljanje kapitalom banaka („Službene novine Federacije BiH“, br.
48/12 – prečišćeni tekst) ne iznosi najmanje
14,5% i ako osnovni kapital banke, iz člana
8. Odluke, ne iznosi najmanje 8,5% od iznosa ukupnog rizika aktive (ukupne rizikom
ponderisane aktive) izračunatog u skladu
sa članom 14. stav 1. Odluke.
Stav 6.: Sve dok banka ne osigura pokriće
nedostajućih rezervi za kreditne gubitke
po regulatornom zahtjevu, ne može vršiti
raspodjelu dobiti u druge svrhe, niti isplatu
dividende (osim na prioritetne dionice), ni
bilo koje druge isplate iz dobiti, kao ni nagrade ili bonuse članovima organa banke.
U skladu sa Odlukom o privremenom
ograničenju i minimalnim uslovima za
isplatu dividendi, diskrecionih bonusa i
otkup vlastitih dionica od strane banaka,
84
Revizorski izvještaj
38. ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH
IZVJEŠTAJA
(svi iznosi
izraženi su u
hiljadama KM)
Ove finansijske izvještaje odobrio je
Nadzorni odbor dana 4. marta 2013. godine.
Potpisali u ime Uprave:
Direktor Banke
Direktor sektora računovodstva,
plana i analize
Suvad Ibranović
Arifa Duranović
IK BANKA DD ZENICA
85
86
Revizorski izvještaj
IK BANKA DD ZENICA
87
Download

Godišnji izvještaj 2012