Izvori finansiranja
Zorica Marić,13.11.2012.
Napomena: Sve navedene informacije su iz poziva za 2012 godinu. Pozive institucije
objavljuju svake godine duži vremenski period, ali uvek može da dođe do nekih
administrativnih/ tehničkih promena te vas molim da uvek procitate dokumenta
poziva pre nego krenete u pripremu projekta
1. MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE I NACIONALNA
AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ
• www.mfp.gov.rs
• www.narr.gov.rs
•
•
•
•
•
U 2012.godini objavljeni su javni pozivi za:
Dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim
preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti
Dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim
preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele
Razvoj inovativnih klastera
Dodelu bespovratnih sredstava za razvoj konkurentnosti MSP i
preduzetnika
• 1.1 PROGRAM RAZVOJA INOVATIVNIH KLASTERA
Opšti cilj je povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika,
njihovim povezivanjem u klastere i jačanje saradnje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika
sa naučno-istraživačkim organizacijama kroz jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj
i inovacije.
Specifični ciljevi Mere su:
• jačanje kapaciteta preduzeća za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivan partnerski odnos
između preduzeća i naučno-istraživačkih organizacija i njihovim uključivanjem u projekte sa
komercijalnim ciljevima;
• uspostavljanje strateškog partnerstva sa ciljem porasta specijalizacije, razvoja materijalnih i
ljudskih resursa i infrastrukture značajnih za porast produktivnosti;
• povećanje vrednosti i obima prometa preduzeća i preduzetnika na domaćem i
međunarodnom tržištu;
• uspostavljanje saradnje sa klasterima u regionu i priprema za izradu zajedničkih projekata.
1.1 Korisnici bespovratnih sredstava:
• Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno
pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje
poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu
njihovog korišćenja i pristupa, a koji:
• su upisani u Registar udruženja Agencije za privredne registre;
• imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava,
preduzetnika i najmanje tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti
prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
• imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar
jednu naučno-istraživačku organizaciju.
• U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora
da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima
projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje
ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj inovacije.
1.1.2 Namena bespovratnih sredstava
sredstva se dodeljuju za projekte:
• novoosnovanim inovativnim klasterima u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01.
juna 2009. godine;
• postojećim inovativnim klasterima - u razvojnoj fazi rada.
Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja za postojeće inovativne klastere :
• troškovi razvoja zajedničkih usluga klastera (zajedničko istraživanje tržišta, zajednički nastup
na tržištu, koordinirana nabavka, pomoć pri investiranju, informacije o tržištu, traženje
partnera, podrška povezivanju u lancu dobavljača, međunarodne mreže, pristup finansijama)
• troškovi izrade i/ili realizacije zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih
ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga uz učešće najmanje 3 članice klastera
• troškovi izrade i ispitivanja prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i
testiranje novog procesa proizvodnje;
• troškovi zaštite intelektualne svojine, otkupa prava na patent i patentnu dokumentaciju;
• troškovi organizacije programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za
upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU;
•
troškovi organizacije konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova
klastera i promocija klastera.
• troškovi izrade studija izvodljivosti i drugu projektno tehničku dokumentaciju za zajedničke
infrastrukturne projekte
1.1.2 FINANSIJSKI OKVIR
• sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti na projektima, bez
poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava su obavezni da
finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta
Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.
• Za postojeće inovativne klastere - u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji
se dodeljuje po zahtevu je 1.000.000 dinara, a maksimalni 10.000.000
dinara.
•
Preporuka: Tokom 2013 klaster bi trebao da spremi aplikaciju
•
•
1.2 PROGRAM PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA, PREDUZETNICIMA I
ZADRUGAMA ZA JAČANJE INOVATIVNOSTI
Opšti cilj je podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća,
preduzetnika i zadruga u inovativnost radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u
sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
–
–
–
–
–
–
–
–
razvoj novog proizvoda ili usluge - aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga
u tehničkom i tehnološkom smislu;
značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge - aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne
modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;
izrada novih kolekcija u modnoj industriji - aktivnost obuhvata pripremne radnje u razvoju nove
modne kolekcije;
izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda - aktivnost obuhvata deo razvoja novog
proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojeće koji se odnosi na njene estetske karakteristike;
izrada nove ambalaže proizvoda - aktivnost se odnosi na izradu novog pakovanja proizvoda/usluge;
marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge - aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog
proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu
kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;
poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje - aktivnost obuhvata pripremu
proizvodnje na nov ili unapređen način;
otkup prava na domaći patent/mali patent i patentnu dokumentaciju - aktivnost se odnosi na otkup
prava intelektualne svojine, bilo da je nosilac prava intelektualne svojine pravno ili fizičko lice.
1.2.2 FINANSIJSKI OKVIR
•
•
refundiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na
dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezni da
finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike
Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.
Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti
veći od 1.500.000,00 dinara.
1.3 PODRŠKA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA KOJA IMAJU TENDENCIJU BRZOG RASTA –
GAZELE
Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim
poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju –
gazele kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu;
povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i
međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP; povećanje učešća onih MSP koja
rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.
Korisnici bespovratnih sredstava - Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica
registrovana u Agenciji za privredne registre i definisana kao brzorastuća preduzeća –
gazele.Gazela je, prema programu malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:
• je upisano u registar privrednih društava najkasnije 31. decembra 2007. godine;
• je nezavisno, odnosno nije deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49%
osnovnog kapitala preduzeća; ima najmanje 10 zaposlenih (počev od 1. januara 2012.
godine);je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na
2008. godinu; nije poslovalo sa gubitkom najmanje u 2008, 2009. i 2010. godini.
Namena bespovratnih sredstava - Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih
troškova za sledeće aktivnosti:
I grupa aktivnosti
•
•
•
•
•
•
Usklađivanje tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite
– izrada analize stanja postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u skladu su
zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
Usklađivanje sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda
(dokazivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima o bezbednosti koji su dati u tehničkim propisima i
standardima i to evropskim, za različite sektore industrije, i domaćim kojima se transponuju evropski
propisi);
Priprema za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka – laboratorijska ispitivanja, tehnička specifikacija,
merenja (u skladu sa zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:
– planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja novih proizvodnih pogona i nabavka nove
opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);
– pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;
– uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;
Dobijanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijske svojine;
Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP).
II grupa aktivnosti
Priprema i realizacija razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima investment readiness;
•
Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;
•
Priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća;
•
Specijalizovane obuke za menadžment - edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem,
finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;
•
Nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.
Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od
ponuđenih aktivnosti.
Sredstva za realizaciju Mere se ne mogu koristiti za: podršku pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine
na veliko i malo; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove
garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i
administrativne troškove; kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja
fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija; ostale troškove koji nisu
obuhvaćeni u tački 3.2.2. Programa Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog
razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.
•
1.3 PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I
PREDUZETNIKA
Bespovratna sredstva su odobravana za:
• Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda
kvaliteta(standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);
• Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih
proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, izrada i implementacija specijalizovanog
softvera, elektronska prezentacija i sl.);
• Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.
Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave
proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike
Srbije;
• Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog
knjigovodstva;
• Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih
institucija.
• Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara. Agencija će na osnovu
ugovora sa preduzećem/radnjom refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez
PDV-a. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznosila su 60.000.000,00 dinara
2. BAS (BUSINESS ADVISORY SERVICE) PROGRAM Evropske
Banke za obnovu i razvoj (EBRD)
www.bas-serbia.org
• BAS je program pružanja pomoći razvoju malih i srednjih preduzeća u zemljama Baltika,
centralnoj Aziji, Rusiji, Samara regionu i jugoistočnoj Evropi. BAS program se administrira
preko Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and
Development - EBRD) u Londonu i trenutno je operativan u 22 zemlje.
• Ciljevi BAS PROGRAMA:
• Pružanje podrške razvoju i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća putem finansijske
pomoći koja će se koristiti za dobijanje poslovnih saveta i konsalting usluga od strane
najboljih domaćih konsultantskih firmi.
• Razvoj i poboljšanje kvaliteta usluga domaće konsultantske zajednice u zadovoljavanju
potreba preduzeća.
• BAS PROGRAM SRBIJA nudi:
• Saradnju i pomoć pri izboru odgovarajućih domaćih konsultanata u rešavanju specifičnih
poslovnih problema i izvršenju konkretnih konsultantskih zadataka; u slučaju da među
domaćim konsultantima ne postoji odgovarajuća ekspertiza, omogućiće se dolazak
konsultanata iz inostranstva koji će svoje znanje i umeće podeliti sa domaćim konsultantima.
• Grant od 25% do 75% neto troškova pojedinačnog projekta, maksimalno u iznosu EUR
10,000.
• Pomoć u pružanju poslovnih saveta je moguća u sledećim oblastima:
2. BAS (BUSINESS ADVISORY SERVICE) PROGRAM Evropske
Banke za obnovu i razvoj (EBRD)
•
•
•
•
•
•
•
•
Istraživanje tržišta;
Izbor i procena pri kupovini opreme;
Poboljšanje organizacione strukture i strukture menadžmenta;
Priprema biznis plana;
Razvoj i poboljšanje finansijskog, knjigovodstvenog, kao i sistema kontrole;
Razvoj i usavršavanje menadžment informacionog sistema (MIS);
Priprema ili sertifikacija za sisteme kvaliteta menadžmenta
Ovo su neki od primera poslovnih saveta/konsultantskih usluga koji se mogu kvalifikovati za
grant pomoć. Svaki projekat ce biti prilagodjen tako da odgovori na specifične potrebe
preduzeća. Međutim, pravni saveti, kao i reviziorske usluge ne mogu biti podržani
programom.
2. BAS (BUSINESS ADVISORY SERVICE) PROGRAM Evropske Banke za obnovu
i razvoj (EBRD)
Da bi se kvalifikovalo za pomoć preduzeće treba da ispunjava sledeće zahteve:
• Malo ili srednje domaće preduzeće u svim industrijskim granama, sa izuzetkom vojne i
duvanske industrije, bankarstva i igara na sreću;
• U privatnom vlasništvu, ili privatizovano preduzece gde su vlasnici većinskog dela kapitala
domaći akcionari;
• Posluje minimum dve godine;
• Ima između 10 i 150 zaposlenih
U periodu novembar 2011-decembar 2012.godine akcenat je bio na sledećim oblastima:
• Energetska efikasnost
• Očuvanje životne sredine
• Poboljšanje konkurentnosti
• Razvoj ženskog preduzetništva
Kontakti za BAS program:
BAS program Srbija, Djure Jaksica 7/III/11, 11000 Beograd, Srbija
Phone/Fax: +381 (0)11 303 7010, 303 7011
E-mail: [email protected]
Web site: www.bas-serbia.org
2a. TAM (Turn around management) PROGRAM Evropske Banke za obnovu i
razvoj (EBRD)
TAM program je orijentisan na konsultacije “jedan na jedan” preduzećima koja pošalju
zahtev za pomoć EBRD. EBRD subvencioniše konsultanata iz zapadne Erope za
konsultacije izabranim privatnim kompanijama – korisnicima TAM programa.
Tipična pomoć je uglavnom odnosi na strateška pitanja. Stručnjaci dolaze
povremeno da pomognu menadžmentu u oblastima povezanim sa strategijom,
organizacionim promenama i razvojem, finansijama.
ww. tambas.org
3. INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI – IPA FOND
3. INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI – IPA FOND
2. komponenta
•
Programi prekogranične saradnje su
instrument Evropske unije za pružanje
podrške saradnji institucija u
pograničnim oblastima susednih država.
Republika Srbija je u ovaj vid saradnje
prvi put uključena 2004. godine kroz tzv.
Susedske programe finansirane iz
sredstava CARDS 2000-2006, a danas se
programi sprovode u okviru druge
komponente instrumenta IPA finansijskog instrumenta Unije za
podršku pristupanju za period 20072013.
3. INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI – IPA FOND
2.komponenta
Prioritetne ose Programa:
•
•
•
Ostvarivanje malih infrastrukturnih inicijativa
– Fizička i informaciona infrastruktura
– Infrastruktura koja se odnosi na probleme životne sredine
– Pomoć u izradi projekata
Poboljšanje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoja
– Veze i uspostavljanje mreža na institucionalnom, poslovnom i obrazovnom
nivou
– Održivi razvoj preko efikasnog iskoršćavanja regionalnih resursa
– Aktivnosti "Ljudi ljudima“
Tehnička pomoć
3. INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI – IPA FOND
2.komponeta
Da bi bili prihvatljivi za dodelu bespovratne pomoći, podnosioci predloga projekata treba da
ispunjavaju sledeće:
• da su pravna lica i
• da su osnovani u kvalifikovanoj pograničnoj oblasti i
• da su neprofitne i
• da pripadaju jednoj od sledećih kategorija:
- lokalne/regionalne/nacionalne uprave i njihove institucije locirane u kvalifikovanoj oblasti;
- nacionalne i regionalne agencije (odgovorne na centralnom, regionalnom i opštinskom nivou);
- administracija nacionalnog parka;
- lokalne/regionalne šumarske uprave
- institucije zdravstvene nege
- institucije kulture
- opštinski centri
- agencije za zapošljavanje
- nevladine ili neprofitne organizacije ( u Srbiji registrovane kod Agencije za privredne register)
- obrazovne institucije, kao što su: univerziteti, škole, koledži i biblioteke
- euro-regioni
- da su direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom
- i da nemaju potencijalni konflikt interesa sa zajedničkim strukturama Programa
3. INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI – IPA FOND
•
•
Svaki predlog projekta mora da uključi makar jednog podnosioca predloga
projekta ili partnera iz Srbije i makar jednog podnosioca predloga projekta ili
partnera iz druge zemlje.
Projekti su morali imati direktan prekogranični uticaj. To podrazumeva poštovanje
najmanje dva od sledećih uslova: zajednički razvoj, zajedničko osoblje, zajednička
implementacija i zajedničko finansiranje. Projekti koji ispunjavaju više od dva
kriterijuma saradnje će dobiti više bodova u procesu ocene projekata.
– Zajednički razvoj – znači da projekat mora biti kreiran u bliskoj saradnji
partnera sa obe strane granice.
– Zajedničko sprovođenje – znači da aktivnosti sprovode i koordiniraju partneri
sa obe strane granice.
– Zajedničko osoblje – znači da ne treba duplirati funkcije ni na jednoj strani
granice. Osoblje će biti odgovorno za projektne aktivnosti sa obe strane
granice.
– Zajedničko finansiranje – budžet treba podeliti u skladu sa aktivnostima koje
će se realizovati.
3. INSTRUMENT PREDPRISTUPNE POMOĆI – IPA
FOND 3. komponenta
•
•
Nakon što je Srbija postala kandidat za članstvo u EU, potrebno je da
dobije akreditaciju za decentralizovano upravljanje sredstvima EU (DIS),
kako bismo bili u mogućnosti da koristimo svih pet komponenti IPA fonda
(ne samo prve dve, što je trenutno slučaj).
Prema nacrtu operativnog programa za IPA III komponentu – regionalni
razvoj (koji još uvek nije odobren), predviđeno je da za projekte kojima se
podstiče konkurentnost bude izdvojena grant šema u iznosu od 20 miliona
EUR-a. To je još jedna šansa za unapređenje kapaciteta klastera .
Šta tu ima za klastere?
• Mogućnost uticaja na strateške pravce
nacionalne politike
• Mogućnost finasiranja “zrelih projekata”
- značajni glavni projekti
- dopunski projekti
- grant šeme
Šta je zreo projekat?
• Prihvatljivi za EU finasiranje
– U skladu sa OP strategijom
– Imaju troškove koji se prihvataju
• Spremni za implementaciju
– Tehnički izvodljivi i finansijski održivi
– Imaju sve potrebne dozvole i studije koje zahteva regulativa
– Neohodni kapacitet za upravljanje i implementaciju
Kako napraviti zreo projekat?
Šta nam treba?
Zašto nam to treba?
Šta su problemi i potreba na nivou sektora?
Kako planirate da rešavate probleme?
Kako se oni odnose na identifikovane
prioritete?
• Šta ćete postići?
•
•
•
•
•
Kako napraviti zreo projekat?
• Priprema projekta je skupa i zahteva vreme
• Krenite da formulišete vaš projekat što pre–pribavite
podatke za obrazloženje
• Radite zajedno!!
• Uključite vaše opštine i relevantne zainteresovane
strane
• Što je vaš projekat relevantniji za privredni razvoj,
verovatnije je da će biti odobren za finansiranje
• Projektne ideje se ne računaju,
tehnička dokumentacija se računa
7. CIP-EIP Okvirni program za preduzetništvo i
inovativnost, 2012
Linija: Svi oblici inovativnosti u preduzećima
• Promocija tehnologija vozila na električni pogon
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-forproposals/index_en.htm
2014-2020
COSME i HORIZON 2020
7 a) Finansijski proizvodi uz podršku CIP
finansijskih instrumenata
Čačanka banka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iznos kredita : Do 25.000,00 EUR
Učešće : Bez učešća
Rok : Maksimalni rok je 5 godina, Minimalan rok na koji se kredit odobrava je 12 meseci
Grace period Do 12 meseci
Korisnici : Mikro preduzeća prema definiciji EU (manje od 10 zaposlenih, do 2 miliona EUR
prihoda i/ili aktive)
Namena: Finansiranje osnovnih sredstava, Finansiranje trajnih obrtnih sredstava, Finansiranje
start-up projekata (preduzeća i predizetnici koji su osnovani pre najviše dve godine)
Nominalna kamatna stopa: 9,00% + 6m EURIBOR
Naknada: 1,00%-1,50% jednokratno
Efektivna kamatna stopa: 10,79%-11,01%
Obezbeđenje: Kod finansiranja investicija u osnovna sredstva i povezanog obrtnog
kapitala - zaloga nad imovinom koja se stiče sredstvima kredita, Kod finansiranja u
obrtna sredstva - ne zahteva se dodatni kolateral, jemstvo ili drugo založno pravo,
Kod start-up kredita - zaloga nad imovinom koja se stiče sredstvima kredita
11. NARODNA BANKA SRBIJE
www.nbs.rs
• 10.1 SARADNJA SA EVROPSKOM AGENCIJOM ZA REKONSTRUKCIJU - KREDITI ZA MALA I
SREDNJA PREDUZEĆA
• Evropska unija, preko Evropske agencije za rekonstrukciju, odobrila je tokom 2001. i 2002.
godine Republici Srbiji donaciju u iznosu od 15 miliona evra za finansiranje malih i srednjih
preduzeća. Donacija je u potpunosti realizovana za nepune dve godine, a redovnim otplatama
glavnice i kamate formiran je Revolving fond. Sredstva donacije i Revolving fonda do kraja
avgusta 2010. godine koristilo je 556 malih i srednjih preduzeća, u ukupnom iznosu od 56,3
miliona evra.
• Krajem 2005. godine kao rezultat uspešne realizacije donacije, Evropska agencija za
rekonstrukciju je prenela vlasništvo nad sredstvima Fonda revolving kredita Republici Srbiji,
uz obavezu da se sredstva Fonda i dalje koriste pod istim uslovima i za iste namene do kraja
2015. godine.
• Narodna banka Srbije kao agent Vlade Republike Srbije upravlja Fondom revolving kredita,
sredstva Fonda plasira krajnjim korisnicima na zahtev posredničkih banaka i kontroliše
namensko korišćenje sredstava.
• Namena kredita
• Nabavka opreme i postrojenja za proizvodnju roba i/ili pružanja usluga, izgradnja objekata
za smeštaj proizvodnih kapaciteta, uz obavezu korisnika da najmanje 20% vrednosti projekta
pokrije iz sopstvenih sredstava i mogućnost da najviše 20% kredita iskoristi za obrtna
sredstva.
11. NARODNA BANKA SRBIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Malim i srednjim preduzećima, kao krajnjim korisnicima, sredstva Fonda revolving
kredita se plasiraju preko sedam posredničkih banaka:
UniCredit Bank Srbija
Erste Bank
OTP banka Srbija
Čačanska banka
Komercijalna banka
Privredna banka Beograd
Raiffeisen banka
Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko
navedenih posredničkih banaka, ili u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne
Banke Srbije - Odeljenje za upravljanje računom Fonda revolving kredita Republike
Srbije (tel. 011 / 333-8324, 333-8325, 333-8342).
12. FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
www.fondzarazvoj.gov.rs
• Cilj Fonda za razvoj Republike Srbije je podsticanje privrednog
i ravnomernog regionalnog razvoja, unapređenje
konkurentnosti domaće privrede, podsticanje razvoja
proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti, podsticanje
zapošljavanja i razvoja tržišta kapitala.
• Osnovni model korišćenja sredstava Fonda za razvoj Republike
Srbije je na kreditnoj osnovi.
• Sredstva Fonda se odobravaju pravnim licima registrovanim u
Agenciji za privredne registre i samostalnim zanatskom
radnjama i preduzetnicima koji su registrovani u skladu sa
zakonom koji uređuje registracija privrednih subjekata.
12. FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE
Aktuelne kreditne linije Fonda prema Programu Fonda za razvoj za 2012.godinu.
•
•
•
•
•
•
12.1 KREDITI ZA PRIVREDNA DRUŠTVA
12.1.1 KRATKOROČNI KREDITI ZA PRAVNA LICA
12.1.2 INVESTICIONI KREDITI ZA PRAVNA LICA
12.1.3 KREDITI ZA TRAJNA OBRTNA SRERDSTVA
12.2 KREDITI ZA PODSTICANJE RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA –
PROGRAM VLADE ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U
NERAZVIJENIM OPŠTINAMA I ZA ULAGANJA U RADNO INTENZIVNE GRANE
PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA U
2012.GODINI
12.2.3 KREDITI ZA PREDUZETNIKE PO PROGRAMU FONDA ZA 2012.GODINU
Download

Preuzmi - AC Serbia