Ugovor o privremenom pružanju usluga
UGOVORNE STRANE:
“ORIFLAME KOZMETIKA BH“ d.o.o. 71 000 Sarajevo, Ul. Milana Preloga 12,. zastupana po direktoru Kosovka Tičić (u
daljem tekstu „Oriflame“),
i
__________________________________________________________ iz _______________,
Ulica_____________________________________, JMBG __________________________
(u daljem tekstu „Član“).
Član 1.
Ovim ugovorom (u daljem tekstu „Ugovor“) Član se obavezuje da će saglasno svojim mogućnostima i raspoloživom vremenu vršiti promociju
proizvoda Oriflame-a. On/ona se obavezuje da osobama s kojim dolazi u kontakt ukaže na kvalitet i druge prednosti Oriflame proizvoda.
Član 2.
Rezultat promotivnih aktivnosti Člana će se vrednovati i cijeniti na osnovu broja novih članova koji su se pridružili Oriflame klubu, a koji su
sponzorirani od strane Člana, i volumenom njihove kupnje Oriflame proizvoda.
Član 3.
Naknada za obavljene aktivnosti obračunava se u skladu s rezultatima rada dotičnoga Člana. Forma obračuna utvrđuje se Oriflame Planom
uspjeha, Oriflame pravilima postupanja, Etičkim kodeksom i drugim Oriflame uputstvima kao što je navedeno u Oriflame obrascu za
konsultante za Prijem u Oriflame klub, koji čini sastavni dio ovog Ugovora.
Ukupno izračunata naknada, u skladu s pravilima Oriflame-a, predstavlja bruto iznos koji se sastoji od neto isplaćene zarade, poreza na
dohodak, doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje te svakog drugog javnog doprinosa ili tereta koji se nameću na obračun u skladu s
obavezujućim zakonskim propisima.
Naknada će se obračunati i isplaćivati redovno, nakon zaključenja svakog kataloškog perioda.
Član 4.
Ugovorne strane su saglasne da će sarađivati u skladu s odredbama Oriflame obrasca za konsultante za prijem u Oriflame klub. U slučaju
proturiječnosti između odredbi Oriflame obrasca za konsultante za prijem u Oriflame klub i odredbi ovog Ugovora, prednost u tumačenju se
daje ovom Ugovoru.
Ukoliko su neki prijašnji ugovori (izuzimajući Oriflame obrazac za konsultante za prijem u Oriflame klub) potpisani između ugovornih strana,
isti više neće važiti.
Član 5.
Član prihvaća da sve podatke u vezi s drugim članovima Oriflame kluba čuva povjerljivima, a posebno one o članovima koje je sam
sponzorirao, kao što je to navedeno u Članu 2. Ugovora, kao i sve podatke koji se odnose na poslovanje Oriflame-a, a koji Članu postanu
dostupni.
Član 6.
U slučaju bilo kojeg spora koji proizađe iz ovog Ugovora, ugovara se nadležnost suda u Sarajevu.
Član 7.
Ovaj ugovor je sačinjen u 3 (tri) identična primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak, a treći će se predočiti nadležnim
organima u svrhu registracije, ukoliko to bude potrebno.
Broj: _______________
Sarajevo, datum ____________________
ORIFLAME: ______________ pečat
ČLAN: _______________
Download

Ugovor o privremenom pruzanju usluga