Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance
Broj: 08-01-14-26917/13
Sarajevo; 02.10.2013.godine
Na osnovu Plana Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, broj: 02-05-25744-6.1/12 od
27. 09. 2012. godine, Ministar finansija Kantona Sarajevo d o n o s i
PLAN MINISTARSTVA FINANSIJA KANTONA SARAJEVO ZA BORBU PROTIV
KORUPCIJE
Korupcija, kao zloupotreba ovlasti u javnom i privatnom sektoru, predstavlja ozbiljan problem kako
širom svijeta, tako i u Bosni i Hercegovini, a ni Kanton Sarajevo nije izuzetak. Brojni pokazatelji
ukazuju da je Bosna i Hercegovina snažno opterećena problemom korupcije, na što posebno
upozorava Evropska Komisija.
Situacija u Bosni i Hercegovini, u pogledu rasprostranjenosti korupcijskih praksi, kao i mjera na
njihovom sprečavanju i suzbijanju, nije zadovoljavajuća. Tako se u Izvještaju Evropske komisije o
napretku u 2011. godini navodi da su preduzeti veoma ograničeni koraci u provedbi državne
Strategije borbe protiv korupcije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije (2009-2014), te da je
uspostavljen pravni okvir za oslovljavanje problema, no da je politička volja za rješavanje pitanja i
poboljšanje institucionalnih kapaciteta i dalje slaba.
Vlada Kantona Sarajevo je, imajući u vidu ciljeve navedene Strategije, donijela Plan za borbu protiv
korupcije, broj:02-05-25744-6.1/12 od 27. 09. 2012. godine, kao zaseban strateški dokument kojim
će odlučnije i konkretnije osloviti problem korupcijskih praksi, zagovarajući efikasne mjere u borbi
protiv korupcije u državnim organima i svim javnim službama koje trebaju predstavljati realnu osnovu za stabilan i dinamičan ekonomski rast.
U Planu Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije, uspostavljaju se mehanizmi za sprečavanje korupcije putem izrade i sprovođenja niza sveobuhvatno razrađenih aktivnosti koje su zasnovane na analizi postojećeg stanja u praksi, čime se, između ostalog, ispunjava jedna od obaveza iz
čl. 23. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.
Ukupni cilj Plana je smanjenje korupcije putem kvalitetnijeg normativnog okvira, efikasnije uprave
i osnaživanja civilnog sektora.
Donošenjem Općeg plana borbe protiv korupcije, Vlada Kantona Sarajevo pokazuje odlučnost da
nastavi aktivnosti na odgovornijoj i efikasnijoj vladi i evropskim standardima.
web: http://mf.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent.+ 387 (0) 33 565-000
Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, postupajući po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo, broj:
02-05-25744-6/12 od 27. 09. 2012. godine, kojim se zadužuju resorna ministarstva da sačine svoje
planove i pridržavajući se usvojenog Plana za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo, donosi ovaj svoj Plan djelovanja protiv korupcije.
Plan Ministarstva finansija Kantona Sarajevo je izrađen na osnovu jasno definisanih procesa koji se
odvijaju u ovom Ministarstvu, a u kojima se mogu pojaviti koruptivna ponašanja – prakse.
Ministar i rukovodeći državni službenici su ti koji u ovom Ministarstvu obezbjeđuju uslove rada,
protok informacija neophodnih za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, vrše pravilnu raspodjelu ovlaštenja i nadležnosti, vode ispravnu poslovnu i kadrovsku politiku, te postupaju i omogućavaju postupanje službenika i namještenika u skladu sa etičkim kodeksom i normama, daju ovlaštenja i upute uposlenicima kako bi se efikasno izvršavali poslovi i preduzimale mjere u skladu sa
propisima.
Plan Ministarstva finansija Kantona Sarajevo izlaže pojedine aktivnosti svrstavajući ih po naravi intervencije u skupine srodnih aktiviteta, te jasno određuje odgovorne osobe za provođenje istih.
II AKTIVNOSTI - Tabelarni pregled
web: http://mf.ks.gov.ba
e-mail: [email protected];
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent.+ 387 (0) 33 565-000
Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62
Download

Plan borbe protiv korupcije