SET d.o.o.
Preduzeće za inženjering, konsalting, projektovanje i izgradnju
Vizija
Pružajući kvalitetne usluge u oblasti planiranja, projektovanja i izgradnje, uz primenu novih znanja i tehnologija, obezbedi ugled pouzdanog i
visokostručnog partnera u planiranju, projektovanju, izgradnji i rekonstrukciji građevinskih objekta i industrijskih, poslovnih i stambenih
kompleksa, obezbeđujući bezbednost i zdravlje zaposlenih, kao i odgovorno ponašanje prema životnoj sredini i široj društvenoj zajednici.
Misija
Misija poslovanja preduzeća „SET“ d.o.o. pre svega podrazumeva izgradnju sopstvenog identiteta i prepoznatljivog imidža. Ostvaruje se
stručnim i predanim radom sa ciljem zadovoljenja potreba kupaca/korisnika/investitora, zaposlenih, podugovarača, isporučilaca i drugih
poslovnih parnetra i društva u celini, a obuhvata:
• posvećenost razvoju usluga visokog kvaliteta,
• brigom o radnoj sredini koja zaposlenima i široj društenoj zajednici pruža sigurnost i bezbednost,
• stalni razvoj organizacije i stručno usavršavanje kadrova, kako iz stručnih oblasti, tako i iz oblasti energetske efikasnosti, ekologije,
bezbednosti i zdravlja na radu i drugim,
• stvaranje vrednosti za preduzeće, klijente, zaposlene, dobavljače i okruženje kroz prodaju, razvoj, proizvodnju i usluge na društveno
odgovoran način,
• davanje doprinosa očuvanju životne sredine.
Na osnovu svoje Misije i Vizije preduzeće „SET“ d.o.o. donosi:
POLITIKU INTEGRISANOG
M E N A DŽ M E N T S I S T E M A
(Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i
zaštite zdravlja i bezbednosti na radu)
Preduzeće SET d.o.o. pruža usluge planiranja, projektovanja, tehničke kontrole projektne dokumentacije, izvođenja radova, proizvodnje
betona, projektantskog i direktivnog nadzora nad izvođenjem radova, tehničkog pregleda izvedenih radova, shodno definisanoj misiji
preduzeća.
U cilju ostvarivanja misije i vizije preduzeća poslovni uspeh zasniva na visokoj profesionalnosti i kvalitetu svojih usluga, kao i partnerskom
odnosu kako sa podugovaračima i dobavljačima, tako i sa kupcima, krajnjim korisnicima, kao i drugim zaintresovanim stranama, a sve u
cilju zadovoljenja njihovih zahteva i potreba iz domena poslovanja preduzeća.
Politika integrisanog menadzment sistema (Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednsoti na radu preduzeća)
preduzeća SET d.o.o. zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje integrisanog
sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća. U tom smislu SET d.o.o. je
postavio sledeće ciljeve:









ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika naših usluga, kao i drugih zainteresovnih strana, kako u pogledu
kvaliteta proizvoda i usluga, tako i u pogledu svih aspekata koji se tiču zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na
radu,
kontinualno poboljšanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja preduzeća,
obezbeđenje stručnog, kvalitetnog i kreativnog kadra kako iz domena poslovnih aktivnosti, tako i iz domena zaštite životne
sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i uključivanje svih zaposlenih u integrisani menadžment sistem,
zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta,
obezbeđenje prepoznatljivosti imidža firme na tržištu, posvećenost principima osnaživanja žena i poštovanju ljudskih prava
dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa i standarda iz delatnosti preduzeća, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i
bezbednosti na radu,
kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih opasnosti i štetnosti vezanih za poslovne aktivnosti kako bi se rizici sveli na
najmanju moguću meru,
racionalna potrošnja prirodnih resursa i upotreba tehnologija i materijala sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu,
liderstvo, privrženost i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima integrisanog menadžment sistema.
Rukovodstvo i svi zaposleni u preduzeću „SET“ d.o.o. kroz svakodneno obavljanje svojih aktivnosti, rukovodeći se principom
kontinualnog unapređenja integrisanog menadžment sistema, prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS
18001:2007 i ispunjavanjem postavljenih ciljeva, na efikasan i efektivan način, uspostaviće sklad između interesa preduzeća i interesa
kupaca/investitora.
Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u preduzeću.
Direktor
Šabac, 02.09.2013.
___________________________
SET.IMS.000.00/02
Download

Politika kvaliteta