Politika zaštite životne sredine
Unifarm Medicom d.o.o. , kao kompanija posvećena održivom razvoju, predano radi na
minimizovanju i eliminisanju svih uticaja na životnu sredinu koji jesu ili bi mogli biti
prouzrokovani njegovim aktivnostima. Naša neprestalna težnja ka poboljšanju
efikasnosti u zaštiti životne sredine obuhvata:









Identifikovanje svih aspekata životne sredine, što znači, identifikovanje svih aktivnosti,
proizvoda i usluga kompanije, koji bi mogli imati uticaja na životnu sredinu.
Identifikovani značajni aspekti pažljivo se kontrolišu i prate.
Rad u skladu sa relevantnim zakonima, standardima i ostalim zahtevima, kao i
definisanje i primenu internih pravila i propisa u skladu sa zahtevima sistema za
upravljanje zaštitom životne sredine.
Praćenje, merenje, smanjenje i sprečavanje ispuštanja zagadjujućih materija u životnu
sredinu, bilo da je u pitanju vazduh, voda ili zemljište.
Očuvanje prirodnih resursa smanjenjem upotrebe tradicionalnih goriva i sirovina i
zamenom odgovarajućim alternativnim gorivima i sirovinama.
Integrisano upravljanje otpadom, sa posebnim akcentom na smanjenje stvaranja
opasnog i ostalih vrsta otpada, na ponovnu upotrebu i recikliranje materijala gde je to
moguće i odlaganje otpada na odgovoran i bezbedan način.
Zaštitu i obnavljanje biodiverziteta na mestu izvođenja aktivnosti i u njegovom
okruženju, kao i smanjenje negativnog vizuelnog uticaja na predele.
Nastojanje da se kompanijska politika o očuvanju životne sredine učini
transparentnom za sve zaposlene i sve spoljne zainteresovane strane, što
podrazumeva i komuniciranje sa njima o svim relevantnim temama.
Podsticanje zaposlenih da neprekidno rade na poboljšanju zaštite životne sredine.
Interakciju sa svim zainteresovanim stranama, a naročito u smislu ohrabrivanja
dobavljača i podugovarača da podržavaju i primenjuju standarde koji se odnose na
očuvanje životne sredine.
Rukovodeći tim kompanije Unifarm Medicom d.o.o. opredeljen je za neprekidno
unapređenje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima
standarda ISO 14001:2004, a svi zaposleni se usmeravaju da rade na postizanju
definisanih ciljeva.
Kompanija Unifarm Medicom d.o.o. ugrađuje principe održivog razvoja u svoje
poslovne aktivnosti uvažavajući društvene i aspekte koji se tiču očuvanja životne
sredine jednako kao i komercijalne aspekte, i uzima interese životne sredine u obzir pri
svim svojim aktivnostima i odlukama
Beograd
11.09.2014
Javni dokumnet
direktor Unifarm Medicom d.o.o.
dipl. oec. Dragana Jaćović
Download

Politika zaštite životne sredine