Predlozi ministarstvu i TOS-u za unapredjenje rada turističke industrije i sticanje većeg
prihoda od turizma
Ovaj dokument sažima sve ono što već duže vreme sprečava bolje efekte i veći devizni priliv Srbije od turizma. Većina
dole iznetog je stvar samo dobre volje nadležnih institucija i njenih zaposlenih da bi se neke od negativnih pojava ispravile.
Receptivne turističke agencije očekuju da budu prepoznate kao važna karika u plasmanu turističke ponude Srbije i kao
takve podržane u njihovim aktivnostima koje bi imale za cilj povećanje broja turista i deviznog prihoda zemlje. Kroz
ulaganje pre svega u kampanju za promociju Srbije unapredio bi se imidž zemlje i stvorile mogućnosti za održivi razvoj i
nove investicije u turizmu i nova zapošljavanja pre svega u ruralnim i nerazvijenim područjima koja su bogata prirodnim i
kulturnim blagom.
Ministarstvo:
Osnovni problemi do sada izmedju receptivnih agencija i ministarstva je nepostojanje strategije i akcionog plana kako bi agencije
znale koji će se (ili su se) projekti realizovati/li u cilju poboljšanja usluga i infrastrukture. Da bi turizam Srbije doneo značajnije
rezultate treba pojačati promociju i kreirati veću tražnju. Ta promocija bi znatno uticala na imidž destinacije koji u velikoj meri i danas
utiče na broj turista i prihod od turizma. Neophodna je i sistemska podrška razvoju receptivne industrije kroz priznavanje izvozne
delatnosti receptivnih agencija, uskladjivanje zakonskih i drugih regulativa koje bi bile podsticajne za turizam, mere zaštite turističkog
tržišta, liberalizacija viznog režima za neke zemlje. Ne postoji podrška receptivnim agencijama koje se bore na tržištu kako sa
konkurentnim destinacijama tako i sa predrasudama i imidžom zemlje. Trenutno, jedino receptivne turističke agencije ne mogu
konkurisati kod Ministarstva za podsticajna sredstva za razliku od TO, raznih NVO i sl.! Ta podrška se treba svakako odnositi na
promotivne aktivnosti agencija, a moglo bi i za kreiranje inovativnih ponuda koje bi bile u skladu sa trendovima u turizmu na
svetskom tržištu. Kao i sa TOS-om, i sa Ministarstvom je potrebno organizovati nekoliko redovnih sastanaka u toku godine kao i
permanentno informisanje agencija o realizovanim aktivnostima i projektima. Ono što se takodje očekuje od ministarstva je podizanje
konkurentnosti kroz permanentno obrazovanje i usavršavanje kadrova u turizmu a posebnu šansu treba dati mladima za koje u
YUTA imamo poseban predlog za nadležne. Receptivne agencije mogu dati svoj doprinos razvoju turizma i kroz predloge za
stvaranje bolje infrastrukture na pojedinim lokacijama ili otklanjanje drugih nedostataka na destinacijama.
TOS:
Dosadašnji problem u saradnji TOS-a i receptivnih agencija ogleda se pre svega u nepostojanju (ili objavljivanju) planova TOSa unapred za realizaciju svojih aktivnosti i nedovoljnoj komunikaciji i neuskladjenosti tema promocije sa onim što agencije nude (jer
agencije nisu na vreme upoznate sa onim što TOS radi). Angažovanje PR agencija u inostranstvu bi moglo biti mnogo efektnije kada
bi se iste pomagale i uspostavljanju direktnih kontakata sa turoperatorima tj. ugovaranju sastanaka za vreme sajmova i sa
agencijama a ne samo sa TOS-om ili kada bi se prilikom study tura više uključile i receptivne agencije u organizaciju. TOS treba da
prekine podršku i promociju agencija/organizacijama koje nisu registrovane u Srbiji i nemaju licencu. Pošto agencije nisu bile u
mogućnosti da kod ministarstva konkurišu za podsticajna sredstva i podršku za svoje aktivnosti, da bi se te aktivnosti realizovale
preko TOS-a taj posao mora biti javan, transparentan, a poziv za konkurisanje upućen javno i putem maila receptvnim agencijama.
TOS može i treba podržati promociju tematskih i programa specijalnih interesovanja kroz svoje kanale distribucije i odnose sa
javnošću kao i zajedničke projekte receptivnih agencija.
Ministarstvo
Opšti cilj
Specifični ciljevi
Aktivnosti
1. Definisanje
strategije (2014 - ?) i
godišnjih Akcionih
planova
1.1. Upoznavanje turističke industrije sa
usvojenom strategijom (EU je
finansirala sa milion eura reviziju
strategije koja je trebala biti
objavljena u maju prošle godine ali
nikada nije objavljena)
1.1.1. Strategiju i akcioni plan postaviti na sajt ministarstva na vidno mesto.
Strategija mora biti kratka i jasna i mora obuhvatati perod od 3-4
godine.Akcioni plan mora biti ne duži od 15-tak strana i mora biti
objavljen najkasnije u jesen;
* Uskladiti strategiju u
odnosu na realnost (po
strategiji 4 klastera a u
realnosti isto ministarstvo
1.1.2. Organizovati sastanak u ministarstvu na kojem bi se razgovaralo o
reviziji strategije i šta su nam to stranci sugerisali;
1.2.1. Akconi plan: Definisati turističke proizvode za promociju za sledeću
podržalo osnivanje 7-8
različitih klastera)
1.2. Usvojiti Akcioni plan koji će takodje biti
javno objavljen sa jasno definisanim
aktivnostima (projektima) kao i
realizatorima istih
1.3. Uskladiti strategiju i akconi plan sa
trendovima u turizmu
1.4. Utvrditi prioritetna tržišta i
potencijalna tržišta u usponu
godinu, napraviti promotivna sredstva i kreirati kampanju na ciljanim
tržištima (TOS). Za svaki od „proizvoda“ napraviti i brošuru i spot.
Obezbediti finansijska sredstva za video spotove, oglase u turističkim
magazinima, internet kampanju, bilborde a kroz subvencije podstaći
agencije da kreiraju programe koji će promovisati te proizvode;
1.3.1. Usvajanje deklaracije UN o održivom upravljanju destinacija i razvoj u
odnosu na te zahteve čime bismo se obavezali da time nećemo
ugrožavati prirodu, da ćemo podsticati razvoj lokalne ekonomije i
brinuti o socio ekonomskom aspektu razvoja destinacija ;
1.5. Pokrenuti veliku promotivnu kampanju 1.4.1. TOS na osnovu dosadašnjih saznanja, kontakata i instrukcija PR agencija
na ciljanim tržištima kojom bi se
da da instrukcije kakve programe treba pripremiti za prioritetna tržišta
promovisala Srbija
a kakve programe za potencijalna nova tržišta;
1.4.2.
Zahtevati ukidanje viza ili pojednostavljenje procedura za vize zadolazak
turista iz ovih zemalja (Kina, Indonezija, Tajvan, Hong Kong, Korea, ...);
1.4.3. Uspostaviti saradnju i napraviti strategiju nastupa na trecim tržištima
nudeci regionalnu ponudu - Balkan ture;
1.5.1.
2. Sistemska podrška
razvoju receptivne
turističke
delatnosti
2.1. Priznavanje statusa izvozne delatnosti
(u daljem tekstu SID) za receptivni
turizam
Kreirati ciljane kampanje za ciljana tržišta
-Uz ulaganje bar 3% onoga što turizam donese srpskom BDP-u usmeriti
na tržišta prvog prioriteta kao i bar 1% na nekoliko tržišta drugog
prioriteta. Ciljanim kampanjama i ulaganjem u promociju zemlje bi se
ne samo povećalo interesovanje i broj turista već i uticalo na znatno
poboljšanje imidža zemlje i privlačenja novih investicija (ne samo u
turizmu);
2.1.1. Formiranje radnog tela koje će raditi na pripremi SID (presek mogućih
rešenja) u cilju povraćaja PDV-a na usluge ili drugih izvoznih podsticaja.
Kreiranje predloga za uskladjivanje sa fiskalnim i monetarnim merama;
2.1.2. Uspostavljanje kriterijuma za definisanje receptivne agencije;
2.2. Uskladiti zakonske regulative i
finansijska pravila kako bi bila
podsticajna za razvoj receptivnog
turizma
2.2.1. Omoguciti naplatu u devizama sa kreditnih kartica od inostranih klijenata
za turisticke agencije, hotele, rent-a-car agencije ;
2.3. Sistemske mere zaštite turističog
tržišta Srbije
2.2.3. Ukinuti porez na jednodnevne izlete (ni u zakonu se ne tretira da je to
turistiki aranžman, a imamo pojavu gašenja agencija i prebacivanje
poslovanja na NVO koje kao takve nastavljaju organizovanje izleta bez
ikakvih obaveza prema državi);
2.2.4. Porez za vodiče – definisati tako da ne opterećuje dodatno cenu
aranžmana;
2.4. Uspostavljanje veće kooperativnosti
javnog i privatnog sektora u turizmu
Srbije i podrška subjektima koji su
tema promocije ili u žiži intersovanja
turista
2.5. Uspostavljanje kriterijuma za
definisanje „receptivne agencije“
2.2.2. Za izvozne usluge receptivnih turistickih i rent-a-car agencija da po
naplacenom aranzmanu u devizama (ino platne kartice i fakture) mogu
traziti povracaj PDV-a kao vid subvencija razvoja receptivnog turizma;
2.2.5. Porez u seoskom turizmu – definisati (naš predlog je oslobadjanje od
poreza za domaću radinost u ruralnim (ne turističkim) centrima u
narednih 4-5 godina;
2.2.6. Ukidanje nameta muzičkog dinara za agencije koje puštaju sopstvene
slajdove I propagandne filmove;
2.3.1. Zaštita branše u organizaciji putovanja i skupova
-Ukinuti mogućnost da razne organizacije, institucije kao i fizička lica
mogu da organizuju putovanja i na taj način praviti nelojalnu
konkurenciju agencijama. Svaka NVO samostalno može da organizuje
seminare i konferencije, da naplaćuje kotizacije (čak i u stranoj valuti u
kešu!), organizatori seminara imaju povrat PDV-a ako rade direktno sa
hotelima čime se destimulišu da posao poveravaju agencijama ;
2.3.2. Usloviti sve strane organizatore putovanja da moraju imati angazovanog
lokalnog vodica tj. da ne mogu sami voditi grupe;
2.4.1. Formiranje savetodavnog odbora receptivne industrije za ministarstvo i
TOS u kojem bi bili i predstavnici receptivnih agencija;
2.4.2. Ukinuti UO TOS-a a imenovati savetodavni odbor umesto UO u kojem
moraju biti eksperti iz branse (bar 80% iz privatnog sektora);
2.4.3. Ministarstvo treba da obezbedi podršku za unapredjenje onih usluga (u
privatnom sektoru) koje su teme promocije ili u žiži interesovanja turista
(na primer: Za Soul Food of Serbia – moglo se pomoći domaćinstvima kod
kojih su snimani prilozi za spot da mogu da prime goste, da im se odradi
edukacija, da su se motivisali restorani u većim gradovima da nabavljaju
baš te namirnice i tako obezbedi ponuda onoga što se na spotu obećava);
2.5.1. Formiranje radne grupe koja će na predlog Asocijacija agencija uspostaviti
konačne kriterijume za formiranje baze podataka receptivnih agencija na
osnovu kojih će biti moguće konkurisati i a kasnije i pravdale subvencije;
3. Podrška
receptivnim
turističkim
agencijama
3.1. Kreiranje podsticaja za receptivne
agencije**(prema dosadašnjim
uredbama i zakonima to nije bilo
moguće)
3.2. Kreiranje podsticaja za zapošljavanje
mladih u turizmu
3.3. Podrška unapredjenja turističkog
proizvoda Srbije i razvoju novih
proizvoda – standardizacija proizvoda
tj. uskladjenost sa očekivanjima stranih
turista u pogledu kvaliteta
3.2.1. Promeniti potrebne zakone i omogućiti receptivnim agencijama da mogu
učestvovati na konkursima za podsticaje u turizmu ;
3.2.2. Omogućavanje subvencija za projekte receptivnih agencija (uz 50%
sopstvenog učešća) za kreiranje novih turističkih proizvoda (u skladu sa
akcionim planom) i promotivne aktivnosti (i domaće i ino agencije koje
imaju lokalne partnere) a jasno definisati za koje projekte NVO
organizacije mogu dobiti sredstva ;
3.2.2. Kreirati podsticajne mere koje će omogućiti etičko poslovanje medju
hotelijerima i receptivnim agencijama ;
3.2.4. Kreirati druge podsticajne mere (po putniku ili x% refakcija na iznos
deviznog priiva, povraćaj ukupnog PDV-a ili sl.) – Formiranje radne grupe
u kojoj bi bio i predstavnik ministarstva a koja bi radila na predlogu;
3.2.4. Da se kreiraju podsticajne mere za nabavku brodova za krstarenja i izlete
po Dunavu, Tisi, Savi, ... (postoji tražnja, nema ponude). Takodje, za
nabavku biciklova, čamaca i opreme za rafting ;
3.2.5. Podrška promociji programa receptivnih agencija kroz zajedničke
promotivne akcije (City break, Plavi voz, SerbianAdventures i drugi) ;
3.2.6. Da se kreiraju podsticaji za uvodjenje EU standarda, zelenih tehnologija u
hotele i restorane kao i pristup za invalide (na ovome sve više insistiraju
strani turoperatori) ;
3.2.7. Da se kreiraju programi za obezbedjenje finansijskih sredstava za projekte
koji dobiju podršku od IPA fondva ;
3.2.8. Da se omogući transparentnost u dodeli podsticajnih sredstava i po
svakom konkursu (odluci o dodeli) objavi spisak onih koji su ista dobili ;
3.3.1. Zapošljavanje mladih kroz plaćenu jednogodišnju praksu u agencijama i
hotelsko ugostiteljskim objektima ;
3.4.1. Podržati aktivnost receptivnih agencija na prikupljanju podataka o tome
šta nedostaje na destinacijama i u skladu sa tim planirati za sledeću
godinu subvencije i podsicaje za unapredjenje proizvoda ;
4. Poboljšanjei
komunikacije sa
turističkom
industrijom
4.1. Receptivne agencije i javnost redovno
obaveštavati o realizovanim
aktivnostima ministarstva
4.2. Redovno obaveštavanje aktivnosti
ministarstva i TO u sprovodjenju
akcionog plana, projektima koje
4.1.1. Formiranje mailing liste receptivnih agencija i obaveštavanje jednom
mesečno o aktivnostima ministarstva, sastancima, planovima ...
4.1.2. Da se najmanje 2 puta godišnje organizuju sastanci (okrugli stolovi) sa
turističkom privredom (uključujući i receptivne agencije ; april i
septembar) Teme: podnošenje izveštaja o statističkim pokazateljima,
izazovima (problemima) sa kojima se susrećmo, projekti koji su u planu i
različiti subjekti realizuju u turizmu
Srbije ...
4.3. Podrška projektu „Šta nedostaje na
destinacijama“
koji se realizuju, plan promotivnih aktivnosti (NS sajam će biti prilika za
organizaciju prvog ovakvog skupa, početak oktobra, prostor besplatan);
4.1.3. Organizovanje tematskih sastanaka u Ministarstvu na kojima bi se
razgovaralo o problemima na destinacijama i potrebama za
unapredjenje usloga, infrastrukture i dr.
4.2.1. Najmanje jednom mesečno slanje mail news-a sa novostima iz turizma
Srbije, aktivnostima ministarstva, projektima koji se realizuju i sl. (to
može da bude i u mailovima koje će TOS slati) ;
4.3.1. YUTA je već pripremila jednostavan i ne skup projekat kojim bi se kroz
anketiranje veoma brzo sagledale potrebe za unapredjenjem
infrastrukture i usluga na destinacijama a zatim kroz odredjivanje
kriterijuma, za prioritete bi se mogla napraviti lista po kojoj bi se isti
problemi otklanjali ;
5. Podizanje
konkurentnosti kroz
permanentno
obrazovanje i
usavršavanje
5.1.Permanentno raditi na usvajanju i
prenošenju novih znanja kao i spoju teorije
i prakse u turizmu
5.2.Podrškom projektima koji bi
promovisali usvajanje novih znanja i
veština u turizmu podizati nivo
konkurentnosti turističkih proizvoda Srbije
5.3.Podrška mladima u turizmu
5.1.1.Podržati različite redovne godišnje skupove i inicijative kroz koje bi se
podstaklo uspostavljanje čvršće saradnje izmedju obrazovnih insitucija za
turizam i turističke industrije (Forum stručne prakse i obrazovanja najavljen na
NS sajmu u organizaciji Dunavskog turističkog klastera Istar21 i sajma) ;
5.1.2.Uvesti u studije i predmete koje vodiči moraju savladati za vodjenje grupa
po Srbiji ;
5.1.3.Kroz program subvencija i definisanja stavke u budžetu za isto podstaći
različite programe edukacija – na stručnom nivou (agencije, hotelijeri,
destination menadžmenti), tako i na nivou oblasti turizma (uključujući
trendove) ;
5.2.1.Uspostaviti sistem Learning destination ;
5.3.1.500 mladih turizmologa –plaćena jednogodišnja praksa u receptivnim
agencijama i hotelima ;
5.3.2.Edukacija mladih volontera ;
5.3.3.Učešće na projektima koje radi država .
Turistička organizacija Srbije
Ostvarivanje boljih rezultata – povećanje broja organizovanih turista u Srbiji
1. Definisanje
akcionog plana i
tema promocije
1.1.
Kreiranje akcionog plana za narednu godinu u saradnji sa receptivnim
agencima i drugim zainteresovanim pružaocima usluga ;
1.1.1. Objavljivanje akcionog plana za narednu godinu godinu na sajtu TOS-a i
redovno izveštavanje o sprovodjenju istog ;
1.1.2. Definisati teme promocije i objaviti ih receptivnim agencijama najmanje
godinu i po dana unapred. Obaveštavati agencije o planovima za
unapredjenje proizvoda na zadatu temu ;
1.1.3. Na sajtu TOS-a kreirati deo sa pristupom samo receptivnim agencijama
gde će biti unapred objavljen plan promo aktivnositi ;
2.
Uspostavljanje
bolje saradnje (i
komunikacije)
izmedju
2.1. Informisanje o aktivnostima TOS-a
kao i aktivnostima drugih aktera za
koja TOS ima saznanja
2.1.1. Da TO organizuje minimum 3 sastanka godišnje sa receptivnim
agencijama, od kojih 1-2 sa ostalim kolegama iz industrije (TO,
hotelijeri, NVO koje se bave razvojnim projektima) - posle sajmova u
receptivnih
agencija i TO
Srbije
2.2.
Bolja informisanost o trendovima
2.3. Uspostavljanje čvršće saradnje
izmedju javnog i privatnog sektora
Londonu, Berlinu i u maju ;
2.1.2. U saradnji sa receptivnim turistickiim agencijama napraviti plan
promocije i aktivnosti nasih konzularnih predstavnistava po pitanju
prezentacija za turoperatore i medije iz njihovih zemalja ;
2.1.3. Definisati teme promocije i objaviti ih receptivnim agencijama najmanje
godinu i po dana unapred. Obaveštavati agencije o planovima za
unapredjenje proizvoda na zadatu temu ;
2.1.4. Da obaveštavaju receptivne agencije o svojim aktivnostima
blagovremeno kako bi se iste mogle uključiti u formiranje liste na
osnovu prisustva na sastanku 24. XII
2.1.5. Na sajtu TOS-a kreirati deo sa pristupom samo receptivnim agencijama
gde će biti unapred objavljen plan promo aktivnositi ;
2.1.6. Informisanje agencija o projektima drugih organizacija za koje TOS ima
saznanja ;
2.1.7. Transparentnost u radu i podjednaki uslovi za sve agencije – ako treba
definisati uslove po kojima će se odabirati programi agencija za
promociju ;
2.2.1. Obaveštavanje hotelijera i turističke privrede o zahtevima svetskih
turoperatora (cenovna politika, standardi, ...) ;
2.3.1. Uključivanje savetodavnog odbora u kreiranju plana aktivnosti TOS-a,
organizacija sastanaka na kojima bi se razgovaralo i usaglašavale
promotivne aktivnosti ;
3.
Poboljšanje
promotivnih
3.1. Podići nivo usklađenosti promotivnih
3.1.1.
Podstaći i pomoći agencijama u kreiranju programa za teme koje TOS
želi promovisati kako se ne bi dešavalo da TOS promoviše nešto što
aktivnosti
„Idemo svi u istom
pravcu“ –
definisanjem ciljeva
koje želimo postići i
utvrdjivanjem
aktivnosti koje će TOS
sprovoditi a
receptivne agencije
biti sa istim upoznate
aktivnosti i ponude na ino tržištu
3.2. Zajedničke aktivnosti u cilju
predstavljanja /prezentacije onoga
što TOS želi promovisati
agencije nemaju u svojoj ponudi ;
3.2.1.
Obaveštavanje (ili sastanak) o temama promocije i drugim
aktivnostima koje se planiraju realizovati u cilju kreiranja „proizvoda“
koji će se promovisati ;
3.2.2.
Pozivanjem agencija da se uključuju u odredjene aktivnosti, kreiranje
sadržaja, promotivne akcije i sl. ;
3.2.3.
Tokom leta zajedničke akcije i pomoć u pripremi programa (obilazak
Srbije i destinacije koje će se promovisati kroz programe za sledeću
godinu)
- Ovde i ministarstvo mora dati svoju podršku unapredjenju usluga na
destinacijama koje su teme promocije a TOS podržati u realizaciji istih ;
4.
Podrška u
usposavljanju
kontakata sa
turoperatorima
4.1. Uspostavljanja bližih kontakata sa
turoperatorima sa kojima je TOS već
ostvario saradnju i uz pomoć
angažovanih PR agencija i bolja
promocija programa receptivnih
agencija
4.1.1.
Inicirati organizovanje kvalitetnijeg work shopa za vreme BG sajma za
strane turoperatore, sa aktivnijim učešćem zainteresovanih
receptivnih agencija ili omogućavanje dužeg vremena provedenog sa
njima (na pr. Zajednička večera sa kotizacijom za zainteresovane
agencije) ;
4.1.2.
Intenzivnije uključiti agencije u organizaciju fam tura za turoperatore i
omogućiti više vremena u kontaktu sa istima (na primer učešće na
zajedničkoj večeri koju bi snosile same agencije, ponuditi više različitih
programa za agencije pa organizaciju poveriti zainteresovanim
agencijama i zainteresovanim destinacijama) ;
4.1.3.
Agencijama koje plaćaju štand na odredjenom sajmu omogućiti
kontakt sa turoperatorima kojima su ugovoreni sastanci od strane PR
agencije ;
4.1.4.
5.
Podrška
promotivnim
aktivnostima
receptivnih
agencija
5.1. Definisanje kriterijuma, uslova i nivoa
podrške, obezbeđenje
transparentnosti uz definisanje
uslova za dobijanje podrške i
eventualno subvencija
5.1.1.
Omogućiti PR aktivnosti i receptivnim agencijama (informacije o novim
progamima i specifičnim aktivnostima) – kroz slanje jednomesečnog ebiltena stranim turoperatorima i medijima ;
Sa sajta TOS-a skinuti agencije koje nisu registrovane u Srbiji i nemaju
licencu za organizovanje putovanja. Prestati sa podrškom i promocijom
istih ;
5.2. 1. Obezbedjivanje troškova štanda ili kotizacije za učešće na stručnim
izložbama ;
5.2.
Podrška u organizovanju nastupa na
specijalizovanim sajmovima i work
shopovima
5.3. 1. TOS bi trebalo da dostavlja informacije o ostvarenim kontaktima sa
turoperatorima uz naznaku koje još nisu odabrale partnera u Srbiji ;
5.3.
Redovno (i transparentno)
informisanje o ostvarenim
kontaktima sa turoperatorima
5.4.1. TOS bi trebalo da stavi ili na konkurs ili informaciju na raspolaganje na
koji način i/ili sa koliko troškova (u zavisnosti od deviznog priliva
agencije) može podržati fam ture turoperatora u organizaciji receptivnih
agencija ;
5.4. Podrška u organizovanju fam tura
5.5. Zajedničke promotivne aktivnosti
5.6. Podrška u promociji tematskih
programa i programa specijalinih
interesovanja
5.7. Obezbediti prostor na štandu TOS-a
na domaćim sajmovima za receptivne
agencije za predstavljanje svojih
programa domaćim i ino kupcima
5.4.2 TOS bi mogao i sve fam ture koje samostalno organizuje da uključi i
receptivne agencije (transparentno) u organizaciju ili bar omogući
učešće na jednom zajedničkoj večeri (čije troškove može snositi
agencija) ;
5.5.1. Zajednička ulaganja za promociju odredjenih proizvoda na odredjenim
tržištima, unapred definisati uslove, visinu raspoloživih sredstava ...
5.5.2. Po principu 1+1 zajedničko oglašavanje na internetu za odredjene
promotivne aktivnosti na internetu ;
5.6.1. Podrška kroz medijsko predstavljanje, e-mailing obaveštavanje medija,
5.8. Podrška u promociji projekata
receptivnih agencija od opšteg
interesa za celokupnu receptivnu
industriju
angažovanih PR agencija i turoperatora sa kojima TOS ima kontakte ;
5.7.1. U zavisnosti od veličine štanda to može biti i samo jedan zajednički pult
za agencije (uz dovoljno prostora za postavljanje natpisa agencije) do
pojedinačnih manjih pultova i/ili stolova za razgovor sa potencijalnim
klijentima ;
5.8.1. Podrška promocije portala SerbianAdventures .com na kojem sve
receptivne turističke agencije mogu da predstave svoje izlete po Srbiji
(za sada samo za domaće tržište) .
Download

preuzmite Predloge ministarstvu i TOS-u - .pdf dokument