CRUISE CLUB d.o.o. Beograd je zvanični zastupnik za teritoriju Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne
Gore organizatora putovanja Costa Crociere S.p.A. sa sedištem u Djenovi, Italija (u daljem tekstu COSTA).
CRUISE CLUB d.o.o. Beograd istupa kao posrednik u skladu sa Zakonom o obligacionim Odnosima (čl. 880884). CRUISE CLUB d.o.o. Beograd se smatra organizatorom putovanja u skladu sa Zakonom o turizmu
Republike Srbije čl. 48 stav 3, kada agencija nudi i prodaje turističko putovanje koje je sačinio organizator
putovanja koji nema sedište u Republici Srbiji. Izuzetno od stava 3. ovog člana zvanični zastupnik sa sedištem u
Republici Srbiji smatra se organizatorom putovanja.
CRUISE CLUB d.o.o. Beograd prihvata Costa Crociere Opšte uslove putovanja kao svoje i solidarno snosi
odgovornost. Cruise Club d.o.o. ima polisu osiguranja od odgovornosti iz delatnosti br.7757924
osiguravajuće kompanije „DELTA GENERALI OSIGURANJE“a.d.o. Beograd, Milentija Popovića 7b.
OPŠTI USLOVI PUTOVANJA
Molimo Vas da pročitate odredbe iz ovih Opštih uslova putovanja. Oni se primenjuju na Vaše putovanje i
morate s njima biti upoznati pre rezervacije za Vaše kružno putovanje. Zaključivanjem i plaćanjem depozita
za kružno putovanje, Vi prihvatate ove Opšte uslove, kao i sve ostale uslove iz Costine brošure o kružnom
putovanju, kao i uslove iz putnih karata i potvrda (vouchera).
1. DEFINICIJE
Kada budu navedeni u ovim Opštim uslovima putovanja, navedeni izrazi imaće sledeća značenja:
Costa označava Costa Crociere S.p.A.
“Kružno putovanje” znači uslugu kružnog putovanja koju Costa pruža putniku.
“Putnik” označava svaku osobu koja uredno plati ili rezerviše krstarenje ili putuje, uključujući sve osobe koje
putuju s osobom ili osobama navedenim u putničkoj karti ili voucheru.
“Brod” znači brod Coste kojim Putnik ide na kružno putovanje.
2. PRIJAVA I POTVRDA REZERVACIJE
Preporučujemo Vam da kod svoje turističke agencije proverite da li ima slobodnih kabina i potražite
odgovore na sva pitanja vezana za putovanje po vašem izboru.
Prijava za rezervaciju vrši se putem Obrasca za prijavu krstarenja, koji u potpunosti mora biti ispunjen
podacima putnika, te potpisan od strane putnika ili poslat e-mailom, čime sve odredbe navedene u ovim
Opštim uslovima postaju pravna obveza i za putnika i za Costu.
Rezervacija kabina zavisi od raspoloživosti i smatra se da je izvršena nakon potvrde agencije, te je podložna
otkazu od strane Coste, ukoliko stranka ne izvrši uplatu u predviđenom roku.
3. CENA
Cena uključuje usluge koje su izričito navedene kao "cena" u važećem katalogu i što je napisano u Ugovoru
(potvrdi) o putovanju koju putnik potpisuje u svojoj agenciji.
Katalog navodi minimalnu cenu koju naziva Pronto Price, kao i onu maksimalnu ili Standard Price. Na
svakom krstarenju biće ograničen broj kabina koje će se prodavati po minimalnoj Pronto ceni. Kad se ove
kabine rasprodaju, cena će biti viša od minimalne, ali neće biti viša od maksimalne kataloške cene (izuzev u
slučajevima navedenim u nastavku).
Maksimalna cena navedena u katalogu može biti promenjena do 20 dana pre putovanja, a kao posledica
povećanja cena (i) vazdušnog transporta, (ii) goriva za brod, (iii) troškova i taksi na usluge uključene u cijenu
putovanja, kao što su ukrcaj i iskrcaj, lučki troškovi .
Cene su po osobi. Ukoliko je, međutim, putnik sam u kabini ili je njegov saputnik otkazao svoje putovanje,
moraće izvršit doplatu za korišćenje dvokrevetne kabine kao jednokrevetne.
Objavljene cene su u evrima, ali sva plaćanja su u dinarima po prodajnom kursu Banke Intesa na dan uplate.
4. PROMENE U PUTOVANJU
Costa ima pravo promeniti program putovanja ako su nastale vanredne okolnosti koje se nisu mogle
predvideti, izbeći ili otkloniti.
Ukoliko Costa bude morala izvršiti značajnije promene vezane za putovanje, uključujući promenu cene,
putnik će odmah biti obavešten. U tom smislu, povećanje cene se smatra značajnim ako je veće od 10%, a
svaka se promena smatra značajnom ukoliko zadire u ključne elemente krstarenja kao celine. Putnik se
obvezuje prihvatiti povećanje cene do 10%.
1
Putnik koji primi obaveštenje o promjeni cene većoj od 10% može otkazati putovanje bez plaćanja, ili
prihvatiti promenu koja će biti navedena u ugovoru. Putnik mora pismeno obavestiti putničku agenciju o
svojoj odluci u roku od 2 dana od kada je primio obaveštenje. U protivnom će se smatrati da je putnik
prihvatio promene.
5. PROMENA REZERVACIJE
Putnik može promeniti rezervaciju pre početka putovanja i platiti administrativne troškove u iznosu od 30
evra po osobi. Ukoliko je izmena napravljena unutar 45 dana od dana započinjanja putovanja, biće naplaćeni
troškovi otkazivanja, kao što je to niže detaljnije navedeno.
6. ODUSTAJANJE OD STRANE PUTNIKA
Putnik koji odustane od krstarenja, a odustanak se odnosi na predviđene okolnost iz prethodnog člana,
potrebno je da to učini pismenim putem. Datum pisanog odustanka predstavlja osnovu za nadoknadu
troškova, a visina troškova određuje se prema danu putnikovog odustanka. Putnik može otkazati krstarenje
svakim radnim danom od 8-16 sati (od ponedjeljka do petka). Ukoliko se otkaz podnese van radnog
vremena, putniku će se zaračunati storno troškovi koji odgovaraju prvom sledećem radnom danu.
PRE PUTOVANJA
do 45 dana
44-41 dana
40-28 dana
27-14 dana
13-2 dana
1 dan pre i na dan polaska
NAKNADA ZA OTKAZIVANJE
30 EUR administrativnih troškova
15% cene krstarenja
30% cene
50% cene
80% cene
100% cene
Dodatno, svi troškovi otkazivanja koji su naplaćeni ili koje je pretrpela Costa zbog treće strane (npr.
avionske, hotelske ili druge usluge), a koji su rezultat putnikovog otkazivanja, biće u potpunosti naplaćeni od
putnika. Putniku neće biti vraćen novac u slučaju da prekine ili otkaže putovanje nakon početka putovanja.
7. OTKAZ OD STRANE COSTE
Costa može otkazati putovanje pre polaska zbog nepredviđenih, neizbežnih ili neuobičajenih okolnosti, van
kontrole Coste, zbog čega će putnik imati sedeće mogućnosti:
a) uzeti drugo putovanje u zamenu ili
b) ukoliko Costa nije u mogućnosti pružiti takvu uslugu – dobiti povraćaj uplaćenog iznosa u celosti.
8. OBAVEZE PUTNIKA
Putnik je obvezan posedovati važeće lične putne isprave. Dužan je brinuti se da on lično, njegovi dokumenti i
stvari ispune uslove predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite zemlje, kao i
zemlje u koju putuje, odnosno poseduje ispravan pasoš i potrebne vize. Putnik je dužan da se ponaša u
skladu sa običajima zemlje u koju putuje.
Putnik ne sme ukrcati brodski teret, životinje, oružje, municiju, eksplozive, zapaljive otrovne i opasne
materije bez pismene dozvole Coste.
Putnik će odgovarati za sve eventualne štete nastale nepridržavanjem gore navedenih obaveza.
9. PUTNICI SA INVALIDITETOM
Putnici sa fizičkim ili mentalnim nedostatcima za koje je potreban poseban tretman ili asistencija (ukuljučujući
putnike u invalidskim kolicima) moraju u pismenoj formi obavestiti Costu o prirodi takvih stanja prilikom
rezervacije. Putnici moraju na Putovanju biti u pratnji osobe koja je sposobna da im pruži asistenciju. Putnici
koji su u invalidskim kolicima moraju imati svoja standardna, sklopiva kolica.
Costa može iskrcati ili uskratiti putovanje Putnicima koji nisu obavestili Costu o svim detaljima nedostataka i
o potrebi za asistencijom ili posebnom brigom ili tretmanom ili slično, kao i koji pre ili za vreme Putovanja
postanu nesposobni za putovanje. U tom slučaju Costa će nadoknaditi puni ili deo iznosa koji je putnik
uplatio, a prema diskrecionoj oceni Coste.
Žene koje su trudne manje od 24 nedelje mogu putovati samo uz pismenu dozvolu lekara. Iznad 24 nedelje
putovanje nije dozvoljeno. Dozvolu lekara potrebno je obezbediti na enegleskom jeziku i poslati je faxom.
Dovoljno je da sadrži podatke u kojoj se nedelji trudnoće putnica nalazi, kao i da je zdrava i da sme putovati.
2
Deca mlađa od 6 meseci ne mogu putovati. Za krstarenja u trajanju do 14 dana deca moraju biti stara
minimalno 6 meseci. Za krstarenja u trajanju od 15 i više dana, deca moraju imati minimalno 12 meseci.
10. OBAVEZE COSTE
Costa je dužna brinuti o pružanju usluga kao i izboru pružaoca usluga pažnjom dobrog organizatora, dužna
je putnicima pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu krstarenja. U slučaju
nepredvidivih okolnosti koje bi ometale izvođenje planiranog aranžmana, Costa će preduzeti mere u korist
prava putnika i štititi njegova prava i interese.
11. OSIGURANJE I ZADRŽAVANJE
Costa ima pravo zadržati putnikov lični prtljag s pripadajućim ličnim stvarima kao osiguranje ukoliko putnik
ne plati svoje račune. Ako i pored toga ne uplati iznos koji je dužan, Costa ima pravo njegove lične stvari
prodati uz pomoć javnih posrednika i bez autorizacije suda, a do sume koju je putnik dužan Costi.
12. OSIGURANJE PUTNIKA
Preporučujemo putnicima da pre putovanja zaključe putno osiguranje u turističkoj agenciji ili direktno u
osiguravajućoj kompaniji .Preporučujemo paket putnog osiguranja (zdravstveno osguranje, osiguranje
prtljaga, osiguranje od posledica nesretnog slučaja, kao i od otkaza putovanja).
14. ODGOVORNOST
Costa neće biti odgovorna za bilo koji gubitak ili potraživanje Putnika koje nastane iz bilo koje neuobičajene,
nepredvidive ili neizbežne okolnosti izvan kontrole Coste, za bilo koje činjenje ili propust treće strane koja
nije u vezi s krstarenjem ili u bilo kom slučaju više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na
štrajkove, direktive Vlade, direktive izdane od strane osiguravajuceg društva, terorističkih aktivnosti ili sličnih
događaja.
Odgovornost Coste za smrt ili povredu Putnika, te za štetu ili gubitak lične imovine, biće ograničena
odredbama Odeljka 4282, 4282A, 4282 i 4286 Revidiranog Statuta Sjedinjenih Država. “Konvencije koja se
odnosi na Prevoz Putnika i njihovog prtljaga morem” (“Alenska konvencija”) i “Konvencije o Ograničenju
odgovornosti za Pomorska potraživanja” iz 1976. (“LLMC”), kada budu primenjive.
Odgovornost Coste, je takođe ograničena Varšavskom konvencijom o avionskom prevozu iz 1929. (kao i
njenim izmenama i dopunama) koja sadrži posebne odredbe koje se odnose na rokove za podnošenje
potraživanja i preduzimanja radnji, te ograničava odgovornost za smrt ili povredu i gubitak ili štetu prtljaga.
Obaveštenje o gubitku ili šteti avionskog prtljaga mora biti izvršeno odmah ili najkasnije u roku od 7 dana.
Putnik će biti odgovoran za svu štetu koju počini na brodu,kao i za štetu koju prouzrokuje drugim osobama
koje su na brodu ili drugde.
U slučaju da putnik ne ispuni svoje novčane obveze prema Costi, tada će Costa imati pravo zadržavanja
celokupnog prtljaga, dragocenosti i ličnih stvari Putnika, te će imati pravo prodati ili raspolagati istima u cilju
namirenja u celosti ili delimično takvog nenamirenog potraživanja.
Medicinsko osoblje na brodu su nezavisno ugovorne osobe i Costa neće odgovarati za bilo koje radnje ili
propuste navedenog medicinskog osoblja, bez obzira kada i na koji način nastanu. Sve troškove koji budu
nastali pri traženju medicinskih usluga, putnik treba platiti Costi pre iskrcaja, kao i sve naknade i troškove
bez obzira da li su mu bile pružene na brodu ili na kopnu.
Costa neće odgovarati za bilo čiju smrt ili povredu Putnika, ili za štetu ili gubitak lične imovine koja se dogodi
dok putnik nije na brodu, uključujući bez ograničenja slučajeve koji se dogode za vreme dok je Putnik na
putu prema brodu ili sa broda, ili dok je bio na kopnu za vreme izleta ili slično. Izlete na kopno koji se nude
na brodu organiziraju nezavisni tour operatori i Costa neće biti odgovorna za radnje ili propuste takvih
nezavisnih tour operatora.
Određene brodske usluge, kao što su saloni lepote, frizerski saloni, masaža, brijačnice, fotografske usluge,
suvenirnice, hemijske čistionice i kazino, u nadležnosti su nezavisnih pružalaca usluga koji su ovlašćeni da
od Putnika naplate svoje usluge. Costa neće biti odgovorna za bilo koju radnju ili propust navedenih
nezavisnih pružalaca usluga.
15. REKLAMACIJE
Putnik je dužan da već na brodu podnese reklamaciju odgovornoj osobi i zahteva pismenu potvrdu o
postojećem stanju, ukoliko smatra da je došlo do neispunjavanja plaćenih usluga po programu. Pritužbe
Costa mora primiti u pismenom obliku u roku 10 dana od dana iskrcaja. Dok Costa ne odgovori na
3
reklamaciju, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, kao i davanja informacija u
medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu.
Svaka žalba na oštećen ili izgubljen prtljag mora biti uložena odmah po iskrcaju s priloženim originalom
potvrde.
16. ZAVRŠNE ODREDBE
Opšti uslovi putovanja sastavni su deo Ugovora koji putnik sklapa s ovlašćenom putničkom agencijom u
kojoj se prijavio za krstarenje. Kompletni Opšti uslovi biće dostavljeni putniku pre potpisivanja Obrasca za
prijavu krstarenja.
4
Download

odgovornost. Cruise Club d.o.o. ima polisu osiguranja od