Brzodosajta.com
Voodoo Code d.o.o.
Kosančić Ivana 5,
21000 Novi Sad
Opšta pravila i uslovi pružanja i korišcenja usluga držanja Web
prezentacije.
Korisnik ima na raspolaganju za držanje prezentacije dodeljenu kvotu prostora na serverima
Servisa u skladu sa zahtevom Korisnika i prema strukturi usluge Servisa. Angažovanje
dodatnog prostora je moguce po važecem cenovniku Servisa.
Korisnik je obavezan da ima mogucnost primanja elektronske pošte na adresu koju sam
definiše (npr [email protected]).
Korisnik je odgovoran za cuvanje rezervne kopije sadržaja sopstvene Web prezentacije.
Servis vrši cuvanje rezervne kopije prezentacionog sadržaja svakog dana.
Servis ne snosi odgovornost za gubitak podataka ili bilo koju drugu direktnu ili indirektnu štetu
koju Korisnik može da pretrpi korišcenjem usluge držanja Web prezentacije.
Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj svoje Web prezentacije, kao i za obezbedenje
svih dozvola za prikazivanje autorskog materijala na svojoj prezentaciji i za poštovanje svih
pozitivnih zakonskih propisa Republike Srbije.
Korisnik je iskljucivo odgovoran ako se bilo kakav uvredljiv, poverljiv, tajni ili na drugi nacin
zašticen materijal ucini dostupnim trecim licima preko svoje Web prezentacije.
Pre nego što se prikaže bilo kakav materijal koji je dozvoljen samo za starije od 18 godina,
Korisnik je obavezan da prikaže stranicu sa jasnim upozorenjem o tome o kakvom se
materijalu radi, te da obezbedi saglasnost lica koje posmatra prezentaciju preko Interneta da
želi da vidi ponudeni materijal i da ima više od 18 godina.
Prezentacija Korisnika ne sme da bude korišcena za distribuciju sledeceg:
•
•
•
Pornografskog sadržaja ili bilo kog drugog materija koji eksplicitno prikazuje ili
obraduje teme nasilja, seksa i druge teme koje su u protivrecnosti sa nacionalnim ili
medunarodnim zakonima.
softver za slanje tzv. SPAM poruka (masovno slanje email poruka, prekomerno slanje
poruka korisnickim grupama itd.)
liste email adresa osim ako nosioci tih adresa nisu eksplicitno dali dozvolu za njihovo
objavljivanje.
•
•
bilo kakve skupove licnih podataka osim ako vlasnici tih podataka nisu dali eksplicitnu
dozvolu za njihovo objavljivanje.
Korisnik ne sme da vrši reklamiranje svoje Web prezentacije metodama koje se mogu
klasifikovati kao zloupotreba sa adrese koja pripada Servisu. Ovo se odnosi i na slanje
masovnih email i news poruka.
Servis može ukinuti pristup Web prezentaciji ako Korisnik nije izmirio svoje finansijske
obaveze u roku naznacenom na racunu ispostavljenom Korisniku.
Servis nece biti odgovoran za bilo kakve gubitke koje bi Korisnik mogao da ima usled
ogranicenja pristupa ili uklanjanja Web prezentacije Korisnika.
Po prestanku važenja Ugovora o držanju Web prezentacije Servis ce obrisati Web
prezentaciju Korisnika sa svog servera.
Servis zadržava pravo da one Web prezentacije koje pokazuju prekomernu upotrebu budu
modifikovane ili premeštene na drugi server. Definisanje parametara prekomerne upotrebe je
u iskljucivoj nadležnosti Servisa.
Servis zadržava pravo da naplati upotrebu pristupa Web prezentacijama koje su privremeno
suspendovane.
Kada Korisnik postavi sadržaj svoje Web prezentacije na server Servisa smatra se da je
Korisnik procitao i prihvatio Opšta pravila pružanja i korišcenja usluga držanja Web
prezentacije.
Servis zadržava pravo promene uslova Opštih pravila pružanja i korišcenja usluga držanja
Web prezentacije bez prethodne najave i svaka odluka koju Servis donese u tom pogledu je
konacna.
Nedozvoljenim ponašanjem korisnika se takode smatra akcija:
• Kojom se vrši krivicno delo ili privredni prestup;
• Kojom se vrši povreda odredaba autorskog i prava industrijske svojine;
• Kojom se vrši delo nelojalne konkurencije;
• Kojom se ugrožavaju ili povreduju necija licna prava;
• Kojom se vrši povreda dobrih poslovnih obicaja i pravila o zaštiti prava potrošaca;
• Distribucija nezatraženih propagandnih poruka putem email-a ili na drugi nacin (spam);
• Ugrožavanje nesmetanog korišcenja servisa od strane drugih korisnika, ili bilo koje
druge mreže ili dela interneta;
• Distribucija materijala koji su u protivrecnosti sa nacionalnim ili medunarodnim
zakonima;
• Korišcenje servisa za neovlašceni pristup ili dobijanje kontrole nad drugim sistemima
na Internetu;
• Postavljanje web prezentacija sa programima i podacima cijim pristupom ili
aktiviranjem od strane trecih lica može biti izvršena neka od nedozvoljenih aktivnosti;
• Slanje podataka ili zahteva za podacima u kolicinama koji prevazilaze uobicajne i
mogu da izazovu zagušenje komunikacionih kanala, mreže ili servisa;
• Korišcenja celog servisa ili nekog njegovog dela, ukljucujuci dizajn, programski kod,
html stranice i slicno za potrebe iznajmljivanja, prodaje ili korišcenja van servisa bez
neophodnih dozvola i saglasnosti samog servisa;
Obaveze Korisnika
Korisnik je takode dužan da:
• Servisu dostavi kompletne i ispravne podatke, ukljucujuci svoje ime i prezime odnosno
ime firme, adresu, ime i prezime osobe za kontakt, brojeve telefona i faxa, i da u
slucaju promene obavesti Servis najmanje 15 dana nakon promene
• Čuva svoju korisnicku šifru u tajnosti. Podatke o svom nalogu Korisnik može da saopšti
samo administratoru sistema ili službeniku tehnicke podrške licno, i to tek kad
nesumnjivo utvrdi njegov identitet
• Na mreži ne cini ono što se smatra nedozvoljenim ponašanjem Korisnika
Download

Uslovi korišćenja