UGOVOR _______________
UGOVORNE STRANE:
JM "OSCAR" d.o.o., ul. Vuka Karadžića 26/4, 18430 Kuršumlija, tel: 027/380-536,
062/88-50-535, 062/88-50-536, 062/88-50-537, 062/88-50-538, T.R. 205-81513-86, koga zastupa
direktor, u daljem tekstu vlasnik mreže i operator KDS-a, i
Korisnik: __________________________________________________ iz ___________________,
Ulica _____________________________ br. ______, sprat _____, stan _____, tel. _____________
PREDMET UGOVORA: Regulisanje prava i obaveza kod priključenja, korišćenja i održavanja
Kablovskog distribucionog sistema (KDS) - višenamenske telekomunikacione mreže (VTM).
Član 1.
Operator KDS je dužan da u okviru KDS-a korisniku distribuira u osnovnom paketu minimalno 30 RTV programa
standardnog kvaliteta, u skladu sa JUS N.N6.172, u svemu prema normativima koji regulišu izgradnju i eksploataciju KDS-a.
Distribuirane programe čine svi državni programi, svi regionalni i svi lokalni programi srpskog i lokalnog govornog područja koji
zadovoljavaju potrebne tehničke uslove prijema na datoj lokaciji, a ostatak popunjavaju netarifirani i nekodovani programi sa
komercijalnih satelita, odabrani tako da budu raznovrsni po žanru i po jeziku emitovanja.
Član 2.
Operator KDS-a zadržava pravo na dalji razvoj sistema, proširenje ponude, izmene programa i na emitovanje svog internog
kanala u skladu sa zakonom.
U slučaju promena, operator KDS-a je obavezan da korisnika unapred obavesti o novom rasporedu distribuiranih programa
preko svog internog kanala koji je dostupan svim korsnicima KDS-a.
Član 3.
KDS priključak podrazumeva instalaciju jednog korisničkog izvodnog mesta pogodnog za uvod u stan korisnika, bez
unutrašnjeg razvoda. Razvod u stanu korisnika posebno se obračunava prema važećem cenovniku davaoca usluga.
Za individualne stambene objekte važe posebni uslovi koji su definisani poslovnom politikom i cenovnikom operatora.
Član 4.
Operator KDS-a je dužan da omogući priključenje korisnika na KDS za 45 radnih dana, a najkasnije u roku od 90 dana od
dana sklapanja ovog ugovora. Ovaj rok se izuzetno može produžiti samo u slučaju poremećenih tržišnih uslova i u slučaju dejstva
više sile.
U slučaju raskida ugovora pre realizacije, korisnik ima pravo povraćaja do tada uplaćenih sredstava uz obustavu 25% od
ugovorene cene na ime manipulativnih troškova. Po realizaciji ugovora, tj. po puštanju sistema u rad, korisnik nema pravo na
povraćaj bilo kakvih sredstava koje je do tada uplatio.
Član 5.
Prilikom instalisanja i aktiviranja priključka operator KDS-a je dužan da korisniku preda aktuelni spisak i raspored
distribuiranih kanala koji se u tom trenutku distribuiraju putem KDS-a.
Ostali radovi i usluge u stanu korisnika koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom posebno se ugovaraju i obračunavaju na licu
mesta, po važećem cenovniku operatora KDS-a.
Član 6.
Korisnik je dužan da ima ispravan i odgovarajući TV prijemnik, koji podržava CATV opseg, te da isti održava o svom
trošku.
U slučajevima kada korisnik koristi TV prijemnike starije generacije, operator ne može garantovati prijem svih
raspoloživih kanala koji se distribuiraju putem KDS-a.
Član 7.
Instalisani KDS priključak je u trajnoj upotrebi korisnika pod uslovom da korisnik redovno ispunjava obaveze definisane
ovim ugovorom.
Korisnik ima pravo preseljenja priključka na drugu lokaciju, na svoj zahtev, gde za to postoje tehnički uslovi, uz plaćanje
troškova preseljenja.
Omogućavanje bespravnog priključivanja drugih korisnika od strane korisnika KDS-a, tj. potpisnika ovog ugovora,
operator ima pravo da od korisnika, tj. potpisnika ovog ugovora, naplati priključak za tako bespravno priključenje i svu pretplatu od
dana potpisivanja ugovora od strane potpisnika ovog ugovora.
Član 8.
Ugovorne strane su saglasne da korisnik u svakom trenutku može otkazati ugovor, uz obavezu izmirenja svih dotadašnjih
ugovornih obaveza.
Član 9.
Ugovorne strane su saglasne da je izgrađeni KDS vlasništvo i osnovno sredstvo investitora, osim dela instalacije koji nalazi
u stanu korisnika, koji predstavlja vlasništvo korisnika.
Operator KDS-a je odgovoran za razvoj i tekuće održavanje KDS-a, tako što isti održava savesno i redovno.
Član 10.
Operator KDS-a je obavezan da sve uočene smetnje na mreži otkloni odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od momenta
prijave smetnji. Veće greške na KDS-u operator KDS-a je obavezan da otkloni u roku od sedam dana.
O uočenim smetnjama u prijemu korisnik je obavezan da odmah obavesti operatora KDS-a, u protivnom smatraće se da
korisnik nije imao smetnji.
U slučaju da uočene smetnje nisu rezultat kvara na KDS-u, operator KDS-a je obavezan da korisnike izvesti o uzroku istih.
Član 11.
Korisnik je saglasan da na ime pristupne takse operateru KDS-a uplati iznos od ___________ dinara, koje će uplatiti u
_______ mesečnih rata, od kojih prvu prilikom ugovaranja, a ostale najkasnije do 15. datuma svakog narednog meseca, sukcesivno,
do konačne isplate ugovorenog iznosa.
Član 12.
Na ime troškova održavanja, operatorskih usluga i razvoja KDS-a korisnik je obavezan da operatoru KDS-a uplaćuje
mesečnu naknadu po važećem cenovniku operatora KDS-a, po ispostavljenom računu najkasnije do 10. datuma za tekući mesec na
žiro-račun operatora KDS-a.
Cena mesečnog održavanja se usklađuje shodno promeni tržišnih uslova poslovanja i u trenutku ugovaranja iznosi
_________ dinara, za osnovni paket RTV programa.
Član 13.
U slučaju kašnjenja uplata od strane korisnika dužeg od jednog meseca, operator KDS-a ima pravo da privremeno isključi
korisnika sa KDS-a, bez prethodne opomene. Ako prispeli dug ne izmiri u roku od tri meseca korisnik trajno gubi priključak.
Zaostale obaveze korisnika podležu obračunu i naplati zakonske kamate.
Član 14.
Na ponovno priključenje korisnik ima pravo nakon izmirenja svih prispelih obaveza uključujući i zakonsku zateznu
kamatu, kao i uplate stvarnih troškova ponovnog priključenja definisanih cenovnikom operatora KDS-a.
Operator KDS-a je obavezan da izvrši ponovno priključenje korisnika na KDS u roku od 24 časa od prispeća uplate svih
predhodno obračunatih sredstava. Korisnik je dužan da prilikom zahteva za ponovnim priključenjem priloži dokaz o izvršenoj uplati
svih prispelih obaveza, kao i uplatu za troškove ponovnog priključka.
Član 15.
Korisnik je saglasan da prihvata obavezu plaćanja posebne naknade za one programe čija se autorska prava štite na
području Srbije i čiju cenu određuje zakonski zastupnik tih programa, u protivnom davalac usluga nije u obavezi da te i takve
programe distribuira korisniku putem KDS-a.
Programi koji se posebno tarifiraju mogu biti distribuirani isključivo van osnovnog paketa programa, uz saglasnost
korisnika, zastupnika programa i operatora KDS-a, što je predmet posebnog ugovora ili aneksa ovog ugovora.
Član 16.
Prilikom izvođenja radova i održavanja KDS-a, operator KDS-a je dužan da poštuje propisani kućni red i da pedantno i
savesno obavi potrebne radove.
Prilikom obavljanja predhodnih radnji korisnik je dužan da operatoru KDS-a obezbedi neometani pristup objektu i
nesmetano izvođenje radova.
Korisnik daje saglasnost operatoru KDS-a da može da izvrši potrebne radove radi priključivanja drugih korisnika
Po završetku predmetnih radova korisnik je dužan da operatoru KDS-a overi radni protokol čime potvrđuje da je procedura
priključenja na KDS sprovedena korektno.
Član 17.
Radi sprečavanja zloupotreba i ometanja drugih korisnika KDS-a, korisniku nije dozvoljeno da sam vrši intervencije,
prepravke, dorade i slično na KDS instalaciji. Svaka šteta koja tom prilikom nastane pada na teret korisnika.
Za sve eventualne probleme tokom eksploatacije KDS-a na delu instalacije koja se nalazi u stanu korisnika odgovoran je
korisnik KDS-a.
Član 18.
Svi radovi i usluge koji nisu predmet ovog ugovora, kao i sve intervencije koje ne spadaju u redovno održavanje KDS-a,
posebno se ugovaraju i naplaćuju po važećem cenovniku operatora KDS-a.
Član 19.
Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove rešavaju dogovorom, u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja. U
slučaju spora nadležan je Opštinski sud u Kuršumliji.
Ugovorne strane su saglasne da se u svim slučajevima koje ovaj ugovor nije predvideo primenjuju odredbe Zakona o
obligacionim odnosima.
Član 20.
Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, za svaku ugovornu stranu po jedan.
Ugovorne strane svojim potpisom potvrđuju da su upoznate i saglasne sa svim odredbama ovog ugovora.
Datum: ______________________ god.
Za operatora KDS-a,
Korisnik:
JMBG
Br. L.K.
Download

Primer Ugovora za kablovsku TV