Vladimira Popovića br. 6
11070 Novi Beograd, Srbija Tel: 011 20 70 474 Faks: 011 20 70 475 Email: [email protected] Web: www.abatel.rs UGOVOR
o pružanju usluge prenosa govora korišćenjem INTERNET-a
UGOVORNE STRANE
1.
Društvo za telekomunikacije ABA TEL, d.o.o., Beograd, ul. Vladimira Popovića br. 6, mat. br:
20528311, PIB: 106083806, koga zastupa Direktor, Igor Miklja (u daljem tekstu: OPERATOR)
2.
_______________________________________________________________________________________
Poslovno ime i adresa sedišta
PIB
Matični broj
_____________________________________
Ime, prezime i funkcija zastupnika upisanog u registar
___________________________,
Fiksni kontakt telefon
________________________,
_____________________________
Mobilni kontakt telefon
Email adresa
_______________________________________________________________________________________
Brojevi za aktivaciju servisa
(u daljem tekstu: KORISNIK)
Definicije:
•
•
•
Usluga-prenos govora putem INTERNET-a (skraćeno VoIP).
Cenovnik - cenovnik usluga Operatora, objavljen na internet stranici OPERATORA www.abatel.rs.
Opšti uslovi poslovanja-uslovi pružanja usluga Operatora koji predstavljaju sastavni deo ovog
Ugovora, objavljeni na internet stranici OPERATORA www.abatel.rs.
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je regulisanje međusobnih odnosa Ugovornih strana povodom pružanja Usluge KORISNIKU
od strane OPERATORA.
Član 2.
OPERATOR se obavezuje da KORISNIKU omogući prenos govora koristeći se infrastrukturom OPERATORA.
Član 3.
KORISNIK se opredeljuje da mu Usluga bude pružena:
•
•
bez dodatne opreme (okretanjem predbroja)
sa dodatnom opremom Operatora (bez okretanja predbroja) i to:
1. Magic Box ______ komada __________________ (slovima broj komada)
2. Slip Slim ______ komada __________________ (slovima broj komada)
3. Bubamara ______ komada __________________ (slovima broj komada)
Član 4.
OPERATOR se obavezuje da KORISNIKU koji se opredelio da mu Usluga bude pružena preko opreme Operatora
istu isporuči u roku od 5 radnih dana od prijema potpisanog Ugovora na adresu prebivališta iz ovog Ugovora.
Za vreme trajanja Ugovora oprema ostaje vlasništvo OPERATORA, a KORISNIK je dužan da plati naknadu za
programiranje i mesečnu naknadu za korišćenje opreme u skladu sa Cenovnikom.
U slučaju prestanka Ugovora, KORISNIK je obavezan da opremu vrati OPERATORU u roku od 5 radnih dana.
U slučaju da se oprema izgubi, uništi ili na drugi izgubi funkciju, kao i u slučaju da nakon prestanka Ugovora
KORISNIK istu ne vrati u roku, dužan je da OPERATORU plati naknadu utvrđenu Cenovnikom.
PIB: 106083806 Šifra delatnosti: 6110 Matični broj: 20528311 Tekući račun: 330‐4010305‐84 Vladimira Popovića br. 6
11070 Novi Beograd, Srbija Tel: 011 20 70 474 Faks: 011 20 70 475 Email: [email protected] Web: www.abatel.rs Član 5.
KORISNIK se obavezuje da OPERATORU plaća naknadu za pružene usluge iz ovog Ugovora jednom mesečno i to
do 15. u mesecu za prethodni mesec u skladu sa Cenovnikom.
Član 6.
KORISNIK će obračun naknade za pruženu uslugu primati (izabrati):
E-mail adresu:___________________
Na adresu sedišta.
Član 7.
KORISNIK se obavezuje da OPERATORU plaća sledeće mesečne naknade:
a) naknadu za uslugu;
b) naknadu za predbroj;
c) naknadu za korišćenje opreme iz čl. 4. stav 2. Ugovora ukoliko Uslugu prima preko opreme OPERATORA;
d) naknadu za štampanje i slanje računa ukoliko obračun prima putem pošte na adresu iz čl.6. Ugovora.
Član 8.
U slučaju neplaćanja računa do 15. u mesecu za prethodni mesec OPERATOR ima pravo na:
a) zakonsku zateznu kamatu na iznos duga;
b) naknadu za opomenu u skladu sa Cenovnikom;
c) obustavu pružanja Usluge.
Član 9.
Cenovnik i Opšti uslovi poslovanja su sastavni deo ovog Ugovora.
KORISNIK potvrđuje da su Cenovnik i Opšti uslovi poslovanja javno dostupni na internet stranici OPERATORA, da je
upoznat sa njihovom sadržinom prilikom zaključenja ovog Ugovora, da su jasni i razumljivi, te da ih u celosti prihvata.
OPERATOR ima pravo promene Cenovnika i Opštih uslova poslovanja.
Izmenjeni Cenovnik i Opšti uslovi poslovanja obavezuju KORISNIKA pod uslovom da su objavljeni na internet stranici
OPERATORA i po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja.
Član 10.
Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme.
Član 11.
Ugovor je zaključen u Beogradu sa danom potpisa Ugovornih strana kada i stupa na snagu.
Član 12.
Ugovor je zaključen u 2 (dva) primerka, 1 (jedan) za KORISNIKA i 1 (jedan) za OPERATORA.
OPERATOR
____________________
Za ABA Tel d.o.o.
Mirjana Pavlović
PIB: 106083806 Šifra delatnosti: 6110 Matični broj: 20528311 KORISNIK
____________________________________
Ime, prezime, funkcija
zastupnika i pečat
Tekući račun: 330‐4010305‐84 
Download

Korisnički ugovor za pravna lica