[email protected]
www.beogrid.net
OPŠTI USLOVI
ZA PRUŽANJE USLUGA
INTERNET USLUGA
Uvodne odredbe
Član 1.
Usluga Internet po odabiru Pretplatnika podrazumeva korišćenje izabranog
Internet prepaid ili postpaid paketa u skladu sa Ponudom sa cenovnikom.
Uslovi za korišćenje Internet usluge
razliku između mesečnih naknada za korišćenje izabranog Internet paketa
koje bi Pretplatnik platio da se nije opredelio za pogodnost korišćenja Internet usluge i mesečnih naknada za korišćenje izabranog Internet paketa koje
je Pretplatnik platio do raskida Ugovora.
Odredbe o plaćanju ugovorne kazne primenjuju se i u slučaju da SBB jednostrano raskine ugovor vezan za kablovski Internet, ukoliko Pretplatnik ne izmiri
sve svoje dospele obaveze u skladu sa čl. 30 ovih Opštih uslova.
Promena paketa
Član 2.
Uslovi za korišćenje Internet usluge su priključenje Pretplatnika na instalaciju
SBB-a, kao i izmirivanje obaveze od strane Pretplatnika u odnosu na to da li je
Pretplatnik izabrao prepaid ili postpaid Internet paket.
Pretplatnik mora za internetski pristup obezbediti lični računar sa odgovarajućim hardverom i softverom koji podržavaju Internet komunikaciju. SBB
obezbeđuje samo uključivanje i rad sistema, tamo gde je to tehnički izvodljivo. SBB ne odgovara za štetu, moguće neobavljanje usluge i nastale troškove Pretplatniku, koje nastanu zbog softverskih i hardverskih poteškoća na
Pretplatnikovom ličnom računaru i svim dodatnim uređajima za koje SBB ne
odgovara. SBB ne odgovara za podatke do kojih Pretplatnik dolazi preko
Interneta ili ima pohranjene u svojoj računarskoj opremi i ne daje nikakve
garancije za datoteke i za podatke koje Pretplatnik prenese sa interneta ili
drugih sistema. SBB ima pravo sprečiti pristup do Pretplatnikovih sadržaja,
koji nisu u skladu sa imperativnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama, kodeksima koji se
odnose na korišćenje Interneta, računara i računarskih mreža, kao i ukoliko je
u suprotnosti sa aktima o korišćenju interneta i tehničkim uslovima donetim
od strane SBB. Pretplatnik se obavezuje da nakon priključenja u toku korišćenja Internet usluge poštuje autorska prava proizašla iz intelektualnog vlasništva, te u Internet mrežu namerno ne prosleđuje sadržaje koji sadrže viruse.
Član 6.
Pretplatnik se inicijalno opredeljuje za Internet paket koji želi da koristi na
propisanom obrascu.
Svi korisnici Internet usluge u toku trajanja korisničkog odnosa zadržavaju
pravo izmene Internet paketa, sve u skladu sa Ponudom sa cenovnikom na
način propisan u sledećem stavu.
Ako se Pretplatnik za vreme trajanja korisničkog ugovora opredeli za bilo
koji drugi Internet paket iz Ponude sa cenovnikom, obavezan je da o tome
obavesti SBB pozivanjem njegovog korisničkog servisa. Ukoliko SBB primi
takvo obaveštenje Pretplatnika do 25-og u tekućem mesecu, Pretplatniku
će biti omogućeno korišćenje izabranog Internet paketa počevši od prvog
dana narednog meseca, a koji će mu se fakturisati na osnovu Ponude sa
cenovnikom za taj drugi – izabrani paket. Ukoliko SBB primi obaveštenje
Pretplatnika za promenu Internet paketa nakon 25-og u tekućem mesecu,
Pretplatniku neće biti omogućeno korišćenje izabranog Internet paketa u
prvom narednom mesecu već počevši od drugog narednog meseca.
Pretplatnik je takođe saglasan da SBB može, u cilju poboljšanja kvaliteta
usluge, bez posebnog odobrenja Pretplatnika, za istu cenu obezbediti Pretplatniku veću brzinu protoka u odnosu na paket za koji se Pretplatnik prethodno opredelio prema Ponudi sa cenovnikom.
Osnovne obaveze ugovornih strana za Internet uslugu
Paketiranje usluga
Član 3.
Član 7.
Pretplatnik može odabrati paket SBBovih usluga uz posebne pogodnosti, a
sve u skladu sa Ponudom sa cenovnikom.
Na osnovu zaključenog ugovora koji uključuje paket usluga, a imajući u vidu
posebne pogodnosti date Pretplatniku, Pretplatnik nema pravo raskida
Ugovora u trajanju ugovorenog minimalnog perioda korišćenja usluge.
Ukoliko Pretplatnik ipak želi da raskidom ugovora prekine sa korišćenjem
ovakvog paketa usluga pre isteka minimalnog perioda korišćenja usluge, on
to može uraditi ukoliko plati ugovornu kaznu u novčanom iznosu dobijenih
pogodnosti koje su uslovile minimalni ugovoreni period.
Odredbe o plaćanju ugovorne kazne iz prethodnog stava primenjuju se i
u slučaju da SBB jednostrano raskine ugovor vezan za paket usluga, ukoliko Pretplatnik ne izmiri sve svoje dospele obaveze u skladu sa čl.30 ovih
Opštih uslova.
Član 8.
Za Pretplatnika koji se prilikom zaključenja Ugovora za paket usluga opredelio za opciju 12 meseci, važe posebne pogodnosti u prvih mesec dana, a za
Pretplatnika koji se prilikom zaključenja Ugovora za paket usluga opredelio
za opciju 24 meseca, važe posebne pogodnosti u prva tri meseca. Posebne
pogodnosti određene su Ponudom sa cenovnikom.
Osnovne obaveze SBB-a su:
• Priključenje i konfiguracija. SBB se obavezuje da će besplatno otkloniti sve kvarove osim onih koji nastanu nepažnjom ili namernim delovanjem Pretplatnik(kidanje ili drugo oštećenje kabla koji ulazi u stan,
otvaranje i sl.). Pretplatnik nema pravo da samostalno ili uz angažovanje trećeg lica vrši otklanjanje kvarova već se obavezuje da kontaktira SBB koji će izvršiti te radnje. U slučaju kvarova prouzrokovanih
nepažnjom ili namernim delovanjem Pretplatnika, SBB ima pravo na
nadoknadu stvarnih troškova popravke.
• Pružanje usluge u skladu sa izborom Pretplatnika, izvršenim u odnosu
na Ponudu sa cenovnikom.
SBB garantuje na kraju kabla za priključenje, u zavisnosti od Internet paketa
odabranog od strane Pretplatnika, odgovarajuću propusnu moć u komunikaciji sa Internetom. Pretplatnik sam određuje da li će dodeljeni protok
koristiti u punoj meri ili razdeliti na više priključaka.
Član 4.
Osnovne obaveze Pretplatnika su plaćanje mesečne naknade za održavanje
(postpaid korisnici, a prepaid korisnici u vreme kada imaju aktivan paket),
a sve u skladu sa Ponudom sa cenovnikom, odabir Internet paketa u skladu
sa Ponudom sa cenovnikom i plaćanje naknade za izabrani Internet paket u
skladu sa Ponudom sa cenovnikom.
U slučaju neizmirivanja obaveza Pretplatnika po ovom Ugovoru, o njihovoj
dospelosti, SBB zadržava pravo da obračuna i naplati zakonsku zateznu
kamatu na dospela potraživanja. Po izmirenju svih svojih obaveza, Pretplatniku će biti omogućeno ponovno korišćenje Internet usluge.
Posebni uslovi za Pretplatnika Internet usluge na 12 meseci
Član 5.
Zaključivanjem Pretplatničkog ugovora za korišćenje usluge kablovskog
Interneta i označavanjem ponuđenog polja po izboru Pretplatnika, Pretplatnik se opredeljuje za minimalni period korišćenja usluge uz pogodnosti
definisane Ponudom sa cenovnikom.
Pretplatnik može da prekine korišćenje usluge kablovskog Interneta pre isteka
minimalnog ugovorenog perioda, ukoliko plati ugovornu kaznu u novčanom
iznosu dobijenih pogodnosti koje su uslovile minimalni ugovoreni period.
Ukoliko Pretplatnik ipak želi da raskine Ugovor i pre isteka minimalnog perioda, on to može učiniti pismenim putem pod uslovom da je prethodno u
celosti izmirio sve svoje dospele obaveze prema SBBu, kao i da je platio
Ukoliko je Pretplatnik pre Ugovora za paket usluga zaključio Ugovor za
korišćenje Internet usluge, raskidom Ugovora za paket usluga, Ugovor za
Internet uslugu ostaje i dalje na snazi sve dok ne bude posebno raskinut, i za
Pretplatnika u tom slučaju važe uslovi za Internet uslugu iz važeće Ponude
sa cenovnikom.
Član 9.
Prilikom instalacije opreme, Pretplatnik potpisuje Izveštaj o priključenju.
D3 dekoder i ruter daju se Pretplatniku na korišćenje, a predstavljaju trajno vlasništvo SBB-a, te se Pretplatnik obavezuje da iste vrati po prestanku Ugovora
u ispravnom stanju u roku od 3 (tri) dana od dana raskida Ugovora ili ukoliko
to nije moguće, Pretplatnik se obavezuje da plati ugovornu kaznu u iznosu od
8.000,00 dinara za dekoder i 6.000,00 dinara za ruter.
Pretplatnik se može opredeliti za dodatnu opciju “D3 kuća” koja podrazumeva da pored osnovnog digitalnog prijemnika koristi i dodatni adekvatni
dekoder za praćenje istog izabranog programskog paketa na oba digitalna
prijemnika u skladu sa Ponudom sa cenovnikom.
Video Klub
Član 10.
Pretplatnik ima mogućnost dodatne D3 opcije pod nazivom Video Klub
koja podrazumeva mesečno korišćenje ponuđenih programskih sadržaja u
okviru paketa u bilo koje vreme i neograničen broj puta, uz plaćanje mesečne
naknade u skladu s Ponudom sa cenovnikom.
TELEFONIJA
Član 11.
Usluga Telefonije podrazumeva korišćenje elektronskih komunikacionih
usluga u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži SBB-a. SBB će obezbediti da
Pretplatnik može da odabere uslugu Telefonije pojedinačno ili u paketu sa
drugim uslugama, u skladu sa Ponudom sa cenovnikom.
Član 12.
Pretplatnik može koristiti uslugu Telefonije ukoliko je priključen na instalaciju
SBB-a i poseduje odgovarajući telefonski aparat.
Član 13.
SBB se obavezuje da Pretplatniku pruža uslugu Telefonije u skladu sa zakonom i prema važećim standardima iz ove oblasti.
Član 14.
SBB obezbeđuje modem za korišćenje usluge Telefonije SBB-a. Modem ostaje
u trajnom vlasništvu SBB-a i Pretplatnik ima pravo korišćenja istog do dana
raskida pretplatničkog ugovora po bilo kom osnovu.
U slučaju raskida pretplatničkog ugovora Pretplatnik je u obavezi da instaliranu opremu, po specifikaciji iz Izveštaja o priključenju koji Pretplatnik
potpisuje po instalaciji/dostavljanju opreme, vrati SBB-u u ispravnom stanju u roku od 7 (sedam) dana od dana raskida Ugovora ili u slučaju da to
nije moguće Pretplatnik se obavezuje da plati ugovornu kaznu od 6.000
dinara.
Član 15.
SBB određuje brojeve koje dodeljuje Pretplatnicima prema raspoloživom
planu numeracije.
SBB može bez saglasnosti Pretplatnika ranije dodeljeni broj Pretplatniku
izmeniti, uz obavezu da o tome prethodno obavesti Pretplatnika, najkasnije 15
dana pre planirane promene broja.
SBB može na zahtev Pretplatnika izmeniti dodeljeni broj, uz plaćanje naknade
za ovu uslugu po važećoj Ponudi sa cenovnikom.
SBB telefonski broj dodeljen Pretplatniku zadržava u periodu od 12 meseci
od prestanka važenja Ugovora, bez mogućnosti davanja istog broja nekom
drugom Pretplatniku.
Član 16.
Svi Pretplatnici imaju mogućnost besplatnog pozivanja brojeva za pristup
službama za hitne intervencije u Republici Srbiji.
Član 17.
Pretplatnik se obavezuje da blagovremeno obavesti SBB o promenama podataka koje je prilikom zaključenja ugovora ili registracije svojih ličnih podataka
saopštio SBB-u, pod pretnjom posledice naknade štete i gubitka prava koja se
vezuju za registraciju podataka pretplatnika.
Član 18.
SBB obezbeđuje vođenje javnog telefonskog imenika svojih Pretplatnika,
u koji se unose podaci o imenu, prezimenu, adresi i pretplatničkom telefonskom broju. Imenik Pretplatnika je dostupan na Internet stranici SBB-a i
putem Kontakt centra.
Pretplatnik može zahtevati da se njegovi lični podaci i broj ne unose u javni
telefonski imenik Pretplatnika prilikom zaključenja pretplatničkog ugovora.
Svoj pristanak za unošenje ličnih podataka u javni telefonski imenik Pretplatnika, Pretplatnik ima pravo da povuče u svako vreme, pisanim putem,
nakon čega je SBB dužan da lične podatke Pretplatnika izbriše iz javnog
telefonskog imenika.
Član 19.
SBB obezbeđuje tajnost ličnih podataka Pretplatnika, tajnost sadržine i drugih
podataka o saobraćaju, kao i tajnost podataka o lokaciji u okviru javne fiksne
komunikacione mreže SBB-a, u skladu sa zakonom.
Član 20.
Pretplatnik zaključenjem jednog pretplatničkog ugovora može dobiti na korišćenje najviše dve telefonske linije, odnosno osnovnu telefonsku liniju i na
osnovu posebnog pisanog zahteva dodatnu telefonsku liniju, a prema uslovima iz Ponude sa cenovnikom.
Od trenutka aktiviranja osnovne telefonske linije, smatra se da su svi telefonski
razgovori i druge usluge koje se obavljaju izvršeni od strane Pretplatnika ili uz
njegovu saglasnost. Pretplatnik je u celosti odgovoran za sve nastale posledice, učinjene troškove i dužan je da izmiri sve obaveze nastale korišćenjem
osnovne i dodatne linije.
Član 21.
SBB će na zahtev Pretplatnika čiji su lični podaci registrovani kod SBB-a, uz
naknadu po važećoj Ponudi sa cenovnikom, obezbediti pružanje informacija
(specifikacija odlaznog saobraćaja) o uslugama ostvarenim korišćenjem pretplatničkog broja dodeljenog Pretplatniku u obračunskom periodu, za tekući
mesec, a najviše za 5 (pet) prethodnih obračunskih perioda.
Pravo na specifikaciju odlaznih poziva pretplatnik može ostvariti najkasnije 60
dana od dana deaktivacije broja.
Član 22.
SBB ne odgovara za štetu koju Pretplatnik ili treće lice pretrpi usled promene
pozivnog broja, promene broja Pretplatnika, smanjenog kvaliteta saobraćaja
uzrokovanog interferencijom ili atmosferskim prilikama ili fizičkim preprekama
ili drugim razlozima izvan uticaja SBB-a, neovlašćenog korišćenja pretplatničkog broja koji je dodeljen Pretplatniku, nepokrivenosti nekog područja mrežom,
povremenih prekida u radu mreže i dejstva više sile.
Ukoliko Pretplatnik upotrebljava opremu ili drugi uređaj koji nije kompatibilan ili nije podešen za korišćenje u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži
SBB-a, ili prouzrokuje smetnje u radu javne fiksne komunikacione mreže,
SBB ne snosi odgovornost za reklamacije na visinu računa ili nemogućnost
korišćenja usluge.
SBB ne odgovara za štetu i izgubljenu dobit koju Pretplatnik ili drugo lice pretrpi usled privremenih ili povremenih prekida pružanja usluge.
Usluga Telefonije je zasnovana na tehnologiji prenosa glasa putem široko
pojasnog prenosa podataka i kao takva može biti nedostupna usled kvara na
mreži lii nestanka električne energije.
U pomenutim uslovima iz predhodnog stava, iako SBB u normalnim okolnostima omogućava pozivanje hitnih službi, Preplatnik će morati da se osloni na
drugi način pozivanja hitnih službi, preko telefonske linije univerzalnog servisa
ili mobilnog telefona.
Član 23.
Postupak Pretplatnika smatraće se zloupotrebom ili nedozvoljenom radnjom
ako je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima ili savesnošću ili
dobrim poslovnim običajima, a naročito:
1. ako se pretplatnički telefonski broj koristi za generisanje saobraćaja koji nije
obuhvaćen odredbama ovog ugovora, uključujući, ali se ne ograničavajući na
slučajeve kada se međunarodni saobraćaj mreže SBB-a (dolazni i odlazni) prikazuje kao nacionalni saobraćaj generisan od strane Pretplatnika;
2. ako se koristi oprema nekompatibilna sa javnom fiksnom komunikacionom
mrežom SBB-a;
3. ukoliko Pretplatnik ili drugo lice sa pretplatničlkog telefonskog broja Pretplatnika i posle opomene SBB-a nastavi da uznemirava, ometa ili vređa druge
Pretplatnike ili treća lica, u kom slučaju isključenje traje najmanje 15 dana.
SBB ima pravo da odmah, bez prethodne najave, isključi pretplatnički telefonski broj/eve ukoliko Pretplatnik krši odredbe definisane ovim članom i naplati
naknadu za ponovno uključenje prema Ponudi sa cenovnikom.
Član 24.
Pored slučajeva navedenih u Opštim uslovima, SBB je ovlašćen da isključi
pretplatnički telefonski broj dodeljen Pretplatniku u sledećim slučajevima:
- ukoliko postoji sumnja da oprema Pretplatnika ometa rad javne fiksne
komunikacione mreže ili nesmetano korišćenje opreme drugih Pretplatnika
– do otklanjanja smetnji;
- zbog otklanjanja tehničkog kvara ili obavljanja drugih neophodnih radova
na mreži.
Član 25.
SBB će kada Pretplatnik u pisanom obliku prijavi i opiše način, odnosno sadržinu, okvirni datum i vreme zlonamernog ili uznemiravajućeg poziva, da zabeleži i sačuva podatke o identifikaciji tog dolaznog poziva, datumu i vremenu
poziva ili pokušaju pozivanja.
Ako SBB utvrdi, na osnovu prijave iz stava 1. ovog člana, da je zlonamerni ili
uznemiravajući poziv upućen sa broja njegovog Pretplatnika, dužan je da tom
Pretplatniku uputi upozorenje, odnosno, u slučaju ponovnog uznemiravanja,
preduzme druge odgovarajuće mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja.
Ako SBB utvrdi, na osnovu prijave iz stava 1. ovog člana, da je zlonamerni ili
uznemiravajući poziv upućen sa pretplatničkog broja u mreži drugog operatora, prosleđuje tom operatoru prijavu o uznemiravanju iz stava 1. ovog člana,
kako bi taj operator svom pretplatniku uputio upozorenje, odnosno, u slučaju
ponovnog uznemiravanja, preduzeo druge odgovarajuće mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja.
SBB će da sarađuje sa drugim operatorima radi praćenja i otkrivanja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva, a naročito radi razmene podataka i postupanja po prosleđenim prijavama iz stava 3. ovog člana.
Član 26.
SBB će u slučaju zahteva Pretplatnika za zaustavljanjem automatskog preusmeravanja poziva koju je na terminalnu opremu Pretplatnika izvršila treća strana,
izvrsiti provere odakle dolazi poziv i postupiti na način naveden u članu 23.
Član 27.
SBB će omogućiti korišćenje sistema za automatsko pozivanje i komunikaciju
bez ljudske intervencije, faks uređaja, elektronske pošte ili drugih vrsta elektronskih poruka, radi neposrednog oglašavanja, samo uz prethodni pristanak
pretplatnika.
Ako je fizičko ili pravno lice, prilikom prodaje svojih proizvoda ili usluga, pribavilo neposredno od primaoca njegove kontakt podatke i pristanak na upotrebu tih podataka u svrhe neposrednog oglašavanja, ima pravo da ih upotrebljava radi neposrednog oglašavanja svojih sličnih proizvoda ili usluga, pod
uslovom da primaocu obezbedi mogućnost prigovora takvoj upotrebi kontakt
podataka, na jednostavan način i bez naknade.
Zabranjeno je neposredno oglašavanje kojim se netačno prikazuje ili prikriva
identitet pošiljaoca elektronske pošte ili drugih vrsta elektronskih poruka,
kao i neposredno oglašavanje koje ne sadrži naznačenu elektronsku adresu,
odnosno broj telefona, putem koga primalac može bez naknade da zahteva
sprečavanje daljeg slanja oglasnih poruka.
Član 28.
SBB će Pretplatniku omogućiti isključivanje identifikacije dolaznih poziva, na
jednostavan način i bez naknade za razumno korišćenje ove mogućnosti.
SBB će Pretplatniku omogućiti isključivanje prikazivanja identifikacije uspostavljene linije pozivaocu, na jednostavan način i bez naknade.
Odredbe st 2. i 3 ovog člana odnose se i na međunarodne dolazne pozive.
Odredbe stava 1. ovog člana nisu primenljive na pozive koji se upućuju službama za hitne intervencije.
SBB ima pravo da privremeno suspenduje mogućnost iz stava 1. ovog člana radi
otkrivanja i sprečavanja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva.
SBB će objavljivati informacije o mogućnostima i ograničenjima iz ovog člana.
Prenosivost telefonskog broja
Član 29.
Usluga prenosivosti broja omogućuje Pretplatniku da promeni postojećeg
operatora usluge fiksne telefonije i postane pretplatnik usluge telefonije SBB i
pritom zadrži svoj postojeći broj za usluge javne fiksne komunikacione mreže
iz Plana numeracije.
Pretplatnik koji želi da izvrši prenos broja je obavezan da SBB kao primaocu broja podnese pismeni Zahtev za prenos telefonskog broja uz obavezno
davanje lične karte na uvid.
Zahtev za prenos telefonskog broja smatra se istovremeno zahtevom za raskid
pretplatničkog odnosa Pretplatnika kod operatora davaoca broja. Pretplatnik
ostaje u obavezi plaćanja korišćenih komunikacionih usluga prema operatoru
davaocu broja sve do trenutka prenosa broja u mrežu SBB-a.
Izvršenjem prenosa i aktivacijom usluge, podnosilac zahteva postaje Pretplatnik SBB-a te je od dana izvršenog prenosa obavezan na plaćanje mesečne
pretplate vršiti na račun SBB-a.
Operator davalac broja nije obavezan da omogući prenos broja ako podneseni zahtev sadrži neke formalne nedostatke iz člana 10. Pravilnika o prenosivosti broja u 4. javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji , a koji onemogućavaju postupanje. SBB će u roku od 3 (tri) radna dana od dana saznanja
o razlozima kašnjenja odnosno nemogućnosti prenosa broja, uputiti podnosiocu zahteva obrazloženje sa uputstvom da u roku od 8 (osam) dana od prijema ovog obaveštenja otkloni razloge zbog kojih prenos nije moguće izvršiti.
Prenos broja će se izvršiti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana zaprimanja urednog zahteva Pretplatnika, u slučaju da ne postoje smetnje, osim ako
naknadno ne budu utvrđeni razlozi nemogućnosti ili kašnjenja prenosa broja,
a o postojanju istih SBB nije znao niti morao da zna u momentu primanja
zahteva za prenos telefonskog broja.
Nalog za prenos broja izvršava se na dan koji je naznačen u Zahtevu za
prenos broja, u vremenu od 12:00 do 15:00 sati. Period u kojem preneseni
broj nije u funkciji usled sprovođenja operacije tehničkog prenosa ne sme
biti duži od tri (3) sata u odnosu na vreme koje je određeno u Zahtevu za
prenos broja.
Pretplatnik može lično ili putem e-maila (sa adrese koja je registrovana prilikom sklapanja ugovora) za pozive prema prenesenim brojevima.
Pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog
broja u period kraćem od šest meseci od dana kad je izvršen prenos broja.
Ukoliko pretplatnik prenosi broj kod drugog operatora, a želi da nastavi s
korišćenjem ostalih usluga iz dosadašnjeg paketa, potpisuje se novi pretplatnički ugovor.
SBB u svojstvu davaoca broja može odbiti zahtev Pretplatnika za prenos broja
kod drugog operatora primaoca broja ako postoje iste smetnje iz člana 10.
Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji koji se odnosi na razloge odbijanja zahteva za prenos broja u mrežu SBB-a,
dok iste ne budu otkonjene.
Za sve druge odnose između SBB-a kao operatora primaoca broja i Pretplatnika koje su vezane za uslugu prenosivosti telefonskog broja, primenjuju se
ostale odredbe Opštih uslova SBB-a i Pravilnika o prenosivosti broja u javnim
telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji.
ZAJEDNIČKE ODREDBE
Naplata usluga
Član 30.
Pretplatnik je u obavezi da za korišćenje usluge/usluga plaća sve naknade u
skladu sa Ponudom sa cenovnikom.
Pretplatnik je saglasan da se naknade za izvršene usluge nađu na zbirnoj fakturi sa specifikacijom svih usluga pojedinačno. Dospelost mesečnih obaveza
plaćanja usluga je 15. u mesecu za prethodni mesec.
Pretplatnik će biti zadužen počevši od dana aktivacije zaključno sa poslednjim
danom u mesecu.
SBB će nastojati da Pretplatniku dostavlja popunjene naloge za uplatu, kao
instrument plaćanja, ali ukoliko Pretplatnik ne dobije takav nalog do 5. u
mesecu za prethodni mesec, to ga ne oslobađa obaveza plaćanja naknade
o roku dospelosti.
Svoje obaveze plaćanja Pretplatnik može izvršavati preko Pošte ili na naplatnom mestu SBB-a. Bez obzira na način plaćanja koji izabere Pretplatnik,
SBB neće naplaćivati nikakvu dodatnu naknadu u vezi sa izabranim
načinom plaćanja.
Ukoliko Pretplatnik ne izvrši plaćanja naknada o njihovoj dospelosti (rok
naznačen na ispostavljenoj fakturi), SBB će Pretplatnika pismeno upozoriti
na neizvršenu obavezu plaćanja i omogućiti da se plaćanje izvrši u roku od
narednih 7 dana od dostavljanja opomene. U protivnom SBB ima prestati sa
davanjem usluge Pretplatniku do izmirenja njegovih obaveza.
Ukoliko i u narednih 7 dana od dostavljanja opomene SBB-a, Pretplatnik ne
izmiri sva dospela dugovanja, SBB može jednostrano raskinuti Ugovor i fakturisati sva zaostala dugovanja uz zakonsku zateznu kamatu.
Prigovor Pretplatnika
Član 31.
Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014), Pretplatnik
može na adresu SBB poslovne jedinice koja pruža uslugu da podnese usmeni
ili pisani prigovor u odnosu na pogrešno obračunatu cenu i druge nedostatke
ili prigovor telefonskim putem pozivanjem broja navedenog u Ugovoru. Rok
za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospeća računa za uslugu,
kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o drugim nedostacima. Pretplatnik je dužan da plati
nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu
na koji se prigovor odnosi. SBB će u roku od 8 dana od dana podnošenja
prigovora odgovoriti Pretplatniku u pisanom obliku.
Oprema
Član 32.
Pretplatnik se obavezuje da neće samostalno vršiti zahvate na instaliranoj
opremi SBB-a koje je dobio na korišćenje za vreme trajanja pretplatničkog
odnosa, niti će za to angažovati neovlašćena lica, a u suprotnom Pretplatnik
će snositi sve troškove popravke.
Pretplatnik se obavezuje da snosi sve eventualne troškove u vezi održavanja
i opravki opreme koju je dobio na korišćenje, ukoliko je krivica do njega, a ne
do funkcionalnosti opreme.
U slučaju krađe opreme SBB-a koju je Pretplatnik dobio na korišćenje, Pretplatnik se obavezuje da najkasnije u roku od 24 sata od događaja, o tome
obavesti SBB. U slučaju krađe opreme o kojoj je Pretplatnik obavestio nadležne izvršne organe, te je o tome predočio SBB-u zapisnik, Pretplatniku
će biti omogućeno dobijanje nove opreme na korišćenje. Pretplatnik koji ne
prezentuje zapisnik o krađi, u obavezi je da plati SBB-u ugovornu kaznu
zbog nevraćanja opreme u zavisnosti od vrste opreme, a u iznosima koji su
određeni ovim Opštim uslovima.
SBB se obavezuje da će besplatno otkloniti sve kvarove na opremi, osim
onih koji nastanu nepažnjom ili namernim delovanjem Pretplatnika (fizički
lom, pad, otvaranje i sl.)
Ograničenje odgovornosti SBB-a
Član 33.
SBB ne odgovara za:
• Zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na
koje objektivno ne može da utiče;
• Prekide u radu nastale usled nestanka električne energije na delu infrastrukture, slučajeve više sile, kao i usled drugih razloga na koje SBB ne
može objektivno da utiče;
• Štetu koju Pretplatnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima;
• Povredu prava na privatnost i sigurnost Pretplatnika koju na Internetu
izvrši treće lice;
• Sigurnost i tačnost informacija koje Pretplatnik razmenjuje sa ostalim
korisnicima Interneta;
• Štetu koja nastane za Pretplatnika ili treće lice usled povrede Pretplatnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom
nalogu;
• Prekid veze ukoliko taj prekid nastupi kao posledica radova na infrastrukturi mreže SBB-a o kojima je Pretplatnik blagovremeno obavešten;
• Tehničke smetnje koje mogu nastati ukoliko Pretplatnik ne prihvati sve
ili pojedine preporuke SBB-a.
SBB ne garantuje da datoteke snimljene sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Pretplatnik je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. SBB nije odgovoran za na taj
način pričinjenu štetu.
SBB ne odgovara za štetu nanetu Pretplatniku eventualnim prekidom usluga
iz gore navedenih razloga.
Ni pod kojim uslovima, eventualna šteta za koju SBB može odgovarati ne
može biti veća od iznosa koji je Pretplatnik uplatio za uslugu.
Nedozvoljeno ponašanje Pretplatnika Interneta
Član 34.
Ponašanje Pretplatnika smatraće se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa
domaćim imperativnim propisima i propisima međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama, kodeksima koji se odnose na korišćenje Interneta, računara i računarskih mreža, kao i ukoliko je u suprotnosti sa
aktima o korišćenju interneta i tehničkim uslovima donetim od strane SBB-a.
Ponašanje Pretplatnika smatraće se nedozvoljenim, naročito, ukoliko se njime
vrši krivično delo ili privredni prestup, vrši povreda odredaba autorskog
prava i prava industrijske i intelektualne svojine, vrši delo nelojalne konkurencije, ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava, ukoliko
se njime vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača, ukoliko se njime vrši povreda ugovora, konvencija i preporuka u oblasti
telekomunikacionog prava, kao i kodeksa ponašanja na Internetu.
Neka od ponašanja koja se prema prihvaćenom kodeksu smatraju nedozvoljenim su:
• Korišćenje servisa, odnosno odabrane opcije usluge Interneta SBB-a za
neovlašten pristup ili za dobijanje kontrole nad drugim sistemima na
lokalnoj mreži i Internetu;
• Ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa od strane drugih Pretplatnika;
• Ugrožavanje nesmetanog rada mreže SBB-a ili bilo kog drugog dela
Interneta;
• Distribucija malicioznog sadržaja, virusa ili drugih programa sa destruktivnim osobinama;
• Narušavanje privatnosti ostalih Pretplatnika Interneta SBB-a ili Interneta
uopšte;
• Neovlašćena promena zadate IP adrese;
• Distribucija nezatraženih e-mail poruka putem elektronske pošte ili usenet konferencija (spam);
• Slanje ili prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama,
kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge,
sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja.
Isključivo Pretplatnik odgovara krivično, građanski ili na bilo koji drugi način
pred nadležnim organima za svoje nedozvoljeno ponašanje.
Pretplatnik odgovara SBB-a za svaku materijalnu i nematerijalnu štetu (narušavanje ugleda kod drugih Pretplatnika) prouzrokovanu nedozvoljenim
ponašanjem.
Član 35.
Ukoliko po svojoj oceni zaključi da se Pretplatnik prilikom korišćenja Interneta
ponaša na nedozvoljen način, SBB ima pravo da Pretplatniku ograniči uslugu,
sve dok Pretplatnik ne otkloni uzrok i/ili da suspenduje pristup Internetu i/ili
prekine sa pružanjem usluge, tako što će raskinuti Ugovor uz pismeno obaveštenje Pretplatniku, a Pretplatnik odgovara i za svu pričinjenu štetu. Pored
toga, u ovom slučaju SBB ima pravo da podatke o Pretplatniku i njegovom
nedozvoljenom ponašanju da na uvid nadležnim sudskim i izvršnim organima, kao i zainteresovanim licima, a po nalogu navedenih organa.
U slučajevima slanja neželjene pošte, štetnih sadržaja i povrede prava intelektualne svojine od strane Pretplatnika, SBB će uputiti pisano upozorenje
Pretplatniku. Ukoliko Pretplatnik nastavi sa slanjem neželjene pošte, štetnih
sadržaja i povredama prava intelektualne svojine, SBB može postupiti na
način iz prethodnog stava.
Ocena SBB-a o nedozvoljenom ponašanju Pretplatnika smatraće se osnovanom onda kada postoji razumna sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja
Pretplatnika u smislu člana 34. ovih uslova.
Raskid Ugovora
Član 36.
Pretplatnik može jednostrano raskinuti Ugovor, pisanim putem, sa otkaznim
rokom od 30 (trideset) dana, pod uslovom da do dana stupanja otkaza na
snagu izmiri sva svoja dospela dugovanja prema SBB-u. SBB može jednostrano
raskinuti Ugovor sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana, s tim što isti može
jednostrano raskinuti i pre navedenog otkaznog roka u slučaju da Pretplatnik
ne izvrši sve svoje dospele obaveze plaćanja prema SBB-u u roku, kao i u drugim slučajevima kršenja Ugovora od strane Pretplatnika.
Za Pretplatnika koji se opredelio za korišćenje opcije trajanja Ugovora u periodu od najmanje 12 meseci, primenjuju se odredbe člana 5. ovih Opštih uslova.
Za Pretplatnika koji se opredelio za korišćenje opcije paketiranja usluga važe
posebni uslovi u pogledu raskida i ugovornih kazni prema ovim Opštim uslovima.
Ostale odredbe Opštih uslova
Član 37.
Pretplatnik ne može, bez izričitog pismenog odobrenja SBB-a preneti bilo
koje od korisničkih prava i obaveza iz ugovora i ovih Opštih uslova na treće
lice. Pretplatnik ne može preprodati ili dati na dalje korišćenje uslugu SBB-a.
Član 38.
Pretplatnik se obavezuje da dostavi SBB-u kompletne i ispravne podatke,
uključujući ime i prezime, adresu, matični broj, odnosno naziv, sedište, PIB, ime
kontakt osobe, broj telefona i druge koji se upisuju u Pretplatnički ugovor i da
u slučaju promene ovih podataka odmah obavesti nadležnu službu SBB-a o
tome.
SBB će prikupiti, koristiti, čuvati, odnosno na drugi način obraditi sve podatke
o Pretplatniku, navedene odnosno sadržane u Ugovoru, kao i ostalim obrascima, koji čine prilog Pretplatničkom ugovoru, u meri u kojoj je to potrebno za
izvršenje ovog Ugovora.
Potpisivanjem Pretplatničkog ugovora, Pretplatnik je dao izjavu da je upoznat
sa svrhom obrade podataka i da je dao saglasnost i prihvatio da SBB podatke
o Pretplatniku može:
• Koristiti u cilju vođenja evidencija vezanih za izvršenje ugovora i za
potrebe istraživanja tržišta, u meri potrebnoj da se ova svrha ostvari,
nezavisno od načina prijema programa (kablovska TV, Internet);
• Koristiti radi sprovođenja anketa o ponudi i kvalitetu usluga kod svojih
Pretplatnika;
• Koristiti e-mail i mobilni telefonski broj Pretplatnika za slanje računa, a
na osnovu posebne pisane saglasnosti koju može da izda SBB, a svojim
potpisom da prihvati Pretplatnik;
• Omogućiti uvid krajnjim nosiocima prava u podatke pretplatnika u
slučaju da Pretplatnik program prima putem Interneta, a bez prenosa podataka krajnjim nosiocima prava i to samo u meri u kojoj je to
potrebno radi vođenja evidencija u cilju izvršenja ugovornih obaveza
između SBB-a i nosioca prava;
• U slučaju neizvršenja obaveza po ovom Ugovoru u celosti i kako glase,
SBB može podatke o Pretplatniku ustupiti trećem licu radi naplate potraživanja, odnosno radi izvršenja drugih preuzetih obaveza Pretplatnika
po ovom Ugovoru, kao i radi provere kreditne sposobnosti Pretplatnika.
Član 39.
Ukoliko bilo koja od odredbi ovih Opštih uslova postane protivna zakonu,
nevažeća ili neizvršiva u skladu sa zakonom, to neće uticati na zakonitost,
punovažnost i izvršivost ostalih odredbi i uslova Ugovora i ovih Opštih uslova.
Stupanje na snagu
Član 40.
Ovi Opšti uslovi objavljuju se na sajtu www.beogrid.net i primjenjuju se počev
od 5.1.2015. godine i njihovim stupanjem na snagu prestaju da važe Beogrid
Opšti uslovi od 1.5.2014. godine.
[email protected]
www.beogrid.net
Dana
/
/ 201
. godine, zaključen je sledeći:
UGOVOR br.
o sklapanju pretplatničkog odnosa čime se omogućava Pretplatniku korišćenje usluga
(u daljem tekstu: „Ugovor”) između:
„Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a, br. tekućeg računa: 170-772-26 kod
UniCredit Banke, koga zastupa direktor Dragica Pilipović-Chaffey (u daljem tekstu: SBB) sa jedne strane; i
Ime i prezime (firma) Ulica: broj Mesto: poštanski broj:
sprat stan Telefon: Mobilni tel. Fax: E-mail: JMBG/ID broj: PDV broj: (na dalje: Pretplatnik).
Lokacija na kojoj Pretplatnik želi da koristi uslugu:
Ulica: broj/slovo Mesto: poštanski broj sprat stan Telefon: Adresa na kojoj Pretplatnik želi da prima poštu: Član 1.
Zaključenjem ovog Ugovora, Pretplatnik se opredeljuje za
inicijalno korišćenje Internet usluge sa datim opcijama, kao i
dodatne usluge kako je navedeno istim Ugovorom:
1.
Internet (usluga koja podrazumeva korišćenje
izabranog Internet paketa, sve u skladu sa Opštim uslovima i
Ponudom sa cenovnikom)
Postpaid
meseca
najmanje 12 meseci
najmanje 24
3.
DUO podrazumeva pakete usluga Internet i
digitalne televizije sa ugovorenim periodom od:
najmanje 12 meseci
najmanje 24 meseca
(Potpis pretplatnika)
4.
Video klub (usluga koja podrazumeva praćenje
izabranog programskog sadržaja po izboru Pretplatnika, sve
u skladu sa Opštim uslovima i Ponudom sa cenovnikom):
Prepaid
(Potpis korisnika)
2.
Telefonija (usluga Telefonije
podrazumeva
korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u javnoj
fiksnoj komunikacionoj mreži SBB-a u skladu sa Opštim
uslovima i Ponudom sa cenovnikom.
Standard
najmanje 24 meseca
Pretplatnički telefonski broj / raspon: Pretplatnik je saglasan da njegovi podaci budu uneti u javni
imenik SBB-a:
DA
NE (Potpis pretplatnika)
(Potpis pretplatnika)
5.
TRIO podrazumeva pakete usluga sa ugovorenim
periodom od:
najmanje 12 meseci
najmanje 24 meseca
Pretplatnički telefonski broj / raspon: Pretplatnik je saglasan da njegovi podaci budu uneti u javni
imenik SBB-a:
DA
NE (Potpis pretplatnika)
Napomena: Pretplatnik se za željenu uslugu i njene opcije opredeljuje
označavanjem polja pored naziva i opisa usluge za koju se opredeljuje, uz
stavljanje potpisa na označenim mestima.
[email protected]
www.beogrid.net
Član 2.
Uslovi za korišćenje izabranih SBB-ovih usluga i cene
date su u Opštim uslovima i Ponudi sa cenovnikom koji
predstavljaju sastavni deo ovog Ugovora.
Pretplatnik se obavezuje da će prava po ovom Ugovoru
koristiti isključivo za sopstvene potrebe, a ne u komercijalne
svrhe.
Član 3.
Ovim Ugovorom SBB se obavezuje da pruža predmetne
usluge, a Pretplatnik se obavezuje da vrši plaćanje naknada
za usluge SBB-a, sve u skladu sa ovim Ugovorom, Opštim
uslovima i Ponudom sa cenovnikom.
Sve naknade po ovom Ugovoru, definisane su Ponudom
sa cenovnikom sa kojim je Pretplatnik prethodno upoznat
i saglasan.
U slučaju promene Opštih uslova ili Ponude sa cenovnikom,
SBB će obavestiti Pretplatnika 30 dana unapred, objavom na
Internet strani www.beogrid.net. U periodu od navedenog
obaveštenja, pa do stupanja na snagu izmena Opštih uslova,
odnosno Ponude sa cenovnikom, Pretplatnik ima pravo da
raskine Ugovor, uz izmirenje svih dospelih obaveza.
Član 4.
Pretplatnik potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je
od strane SBB-a na jasan i nedvosmislen način obavešten
o komercijalnoj svrsi ponude SBB-a vezano za osnovna
obeležja usluge, adresu i druge podatke koji su od značaja
za utvrđivanje identiteta SBB-a, prodajnoj ceni, kao i o
drugim podacima određenim zakonom, a koji su svi sadržani
u ovom Ugovoru, Opštim uslovima i Ponudi sa cenovnikom.
Član 5.
SBB nije dužan da proverava vlasništvo adrese elektronske
pošte - emaila i brojeva telefona koji su navedeniu ovom
Ugovoru i Pretplatnik preuzima odgovornost za tačnost
datih podataka.Pretplatnik ima mogućnost da odustane
od daljeg primanja navedenih dokumenata, SMS poruka i
telefonskih poziva dostavljanjem zahteva SBB-u.
Ukoliko se navedeni kontakti promene, ugase ili prestanu
na bilo koji drugi način da se koriste, Pretplatnik je dužan
da odmah o tome obavesti SBB. SBB će u roku od 15 dana
da preusmeri uslugu dostavljanja računa i obaveštenja na
nove kontakte Pretplatnika ili u potpunosti obustavi slanje
dokumenata ukoliko to Pretplatnik zahteva.
Saglasan sam da primam račune i druga dokumenta i
obaveštenja iz stava 1. ovog člana na kontakte koje sam
naveo u zaglavlju ovog Ugovora i to:
na email na mobilni telefon na fiksni telefon
(potpis Pretplatnika)
Član 6.
U slučaju da zbog tehničkih ili drugih problema ne dođe
do instalacije i pokretanja usluge, ugovor se automatski
raskida u delu koji se odnosi na ovu uslugu.
U slučaju spora po ovom Ugovoru, ugovorne strane će
pokušati da se dogovore, a ukoliko u tome ne uspeju, isti će
se rešavati pred nadležnim sudom.
Član 7.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka, od
kojih svaka strana zadržava po jedan.
Član 8.
Potpisivanjem ovog Ugovora, Pretplatnik daje posebnu
saglasnost da SBB može slati Pretplatniku na kontakte koje
je Pretplatnik dao, račune, obaveštenja o dugovanjima,
informacije promotivnog i komercijalnog karaktera.
U znak prihvatanja prava, obaveza i tačnosti unesenih
podataka u ovom Ugovoru, stranke ga svojeručno potpisuju.
Pretplatnik
SBB d.o.o.
[email protected]
www.beogrid.net
Dana
/
/ 201
. godine, zaključen je sledeći:
ANEKS UGOVORA br.
o sklapanju pretplatničkog odnosa između:
„„Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 8a, br. tekućeg računa: 170-772-26 kod
UniCredit Banke, koga zastupa direktor Dragica Pilipović-Chaffey (u daljem tekstu: SBB) sa jedne strane; i
Ime i prezime (firma) Ulica: broj Mesto: poštanski broj:
sprat stan Telefon: Mobilni tel. Fax: E-mail: JMBG/ID broj: PDV broj: (na dalje: Pretplatnik).
Lokacija na kojoj Pretplatnik želi da koristi uslugu:
Ulica: broj/slovo Mesto: poštanski broj sprat stan Telefon: Adresa na kojoj Pretplatnik želi da prima poštu: Član 1.
Pretplatnik je zasnovao pretplatnički odnos sa SBB-om
povodom korišćenja usluga SBB-a. Ovim Aneksom,
strane ugovaraju posebne promotivne uslove tako što se
saglašavaju da Pretplatnik koristi pogodnosti iz akcijske
ponude koja je sastavni deo ovog Aneksa. Pretplatnik se
zaključenjem ovog Aneksa
obavezuje da uslugu i paket koristi:
najmanje 12 meseci
najmanje 24 meseca
pod uslovima iz akcijske ponude.
Član 2.
Odredbe o plaćanju ugovorne kazne primenjuju se i u slučaju
da SBB jednostrano raskine ovaj Aneks ili pretplatnički ugovor,
ukoliko Pretplatnik ne izmiri sve svoje dospele obaveze u roku
od 60 dana, od dana ukidanja usluge.
Član 3.
U svemu ostalom i dalje ostaju na snazi odredbe Ugovora o
sklapanju pretplatničkog odnosa (usluge SBB-a). U slučaju
da su pojedine odredbe ovog Aneksa u suprotnosti sa
pretplatničkim ugovorom, primenjuje se Aneks.
Član 4.
Ovaj Aneks zaključen je u dva istovetna primerka od kojih
svaka strana zadržava po jedan.
Član 5.
Ukoliko Pretplatnik samostalno odluči da raskine ovaj Aneks pre
isteka ovim Aneksom ugovorenog minimalnog perioda, dužan
je da plati ukupan iznos u visini svih pogodnosti koje je primio na
osnovu akcijske ponude a koje su uslovile zaključenje Aneksa.
Sastavni deo ovog Aneksa je akcijska ponuda br. .
Pretplatnik potpisivanjem ovog Aneksa potvrđuje da je
upoznat sa akcijskim cenovnikom označenom u prethodnom
stavu, da mu je isti dostavljen i da je saglasan sa uslovima iz
tog akcijskog cenovnika.
Pretplatnik
SBB d.o.o.
[email protected]
www.beogrid.net
OBAVEŠTENJE
O PRAVU NA RASKID UGOVORA U TESTNOM PERIODU
Član 1.
Član 3.
Pretplatnik ima pravo raskinuti Pretplatnički ugovor u testnom
periodu definisanim u članu 8. Opštih uslova.
Ugovor će se smatrati raskinutim na vreme ukoliko je
Pretplatnik podneo Zahtev za raskid ugovora pre isteka
testnog perioda iz člana 1 ovog obaveštenja.
Član 2.
Pretplatnik je dužan u pisanom obliku obavestiti SBB o raskidu
a na obrascu koji je sastavni deo ovog obaveštenja.
Pretplatnik
Član 4.
Ovo obaveštenje je sastavljeno u dva primerka od kojih jedan
zadržava Pretplatnik, a drugi SBB. Potpisom na obaveštenju
pretplatnik potvrdjuje da je isto primio, pročitao i razumeo.
SBB d.o.o.
ZAHTEV
ZA RASKID UGOVORA U TESTNOM PERIODU
Ugovor broj:
Ime i prezime / poslovno ime: Adresa: Oprema koju pretplatnik vraća ili se demontira: NAZIV OPREME
SERIJSKI BROJ
MAC
Dekoder Albis
Ruter Fritz
SBB svojim potpisom potvrđuje da se ovaj dokument smatra i izveštajem o razduženju Pretplatnika navedenom opremom koja
je vlasništvo SBB-a.
Predmetni ugovor u tesnom periodu želim da raskinem iz razloga:
U
,       /        / 201    .
Pretplatnik
SBB d.o.o.
Download

- Beogrid