Ugovor o pružanju IP baziranih servisa
Broj: XXXX-03-SA/14
Identifikacioni kod: - xxxxxxxx -
Ime Prezime (u daljem tekstu Pretplatnik)
Adresa, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
JMB: xxxxxxxxxxxxx
Telefon: 387 33 xxx xxx
i
Logosoft d.o.o. (u daljem tekstu Logosoft)
Igmanska 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4200236190009
Kojeg zastupa Direktor Faruk Telibećirović
Dana xx.xx.2014.godine, zaključili su slijedeći
UGOVOR Broj: XXXXX-03-SA/14
o pružanju IP baziranih servisa
Sadržaj:
Definicije pojmova koji se koriste u tekstu ugovora ..........................................................................................................2
Predmet ugovora ..............................................................................................................................................................2
Obaveze Logosofta............................................................................................................................................................2
Ograničenja odgovornosti specifična za uslugu .................................................................................................................2
Terminalna oprema potrebna za ostvarivanje usluge .......................................................................................................2
Kvaliteta usluga, održavanje mreže i otklanjanje problema ..............................................................................................2
Obaveze Pretplatnika ........................................................................................................................................................2
Naknada za uslugu, uslovi plaćanja ...................................................................................................................................3
Prigovori Pretpatnika ........................................................................................................................................................3
Odgovornost za štete ........................................................................................................................................................3
Otkazni rok, raskid ugovora ..............................................................................................................................................3
www.lol.ba
Logosoft d.o.o.
Igmanska 9, 71000 Sarajevo, BiH
tel: +387(33)931900
fax: +387(33)931901
ID broj: 4200236190009
PDV broj: 200236190009
Važenje ugovora i njegovo trajanje ...................................................................................................................................3
Komunikacija među ugovornim stranama.........................................................................................................................3
Privatnost podataka ..........................................................................................................................................................3
Završne odredbe ...............................................................................................................................................................3
Ugovorne strane ...............................................................................................................................................................3
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
UGOVOR Broj: 31064-03-SA/14
Ime i prezime
Definicije pojmova koji se koriste u tekstu ugovora
Logosoft d.o.o.
Pretplatnik
Pretplatnički ugovor (Ugovor u
daljem tekstu)
Mjesto zaključenja ugovora
Pretplata
Naknada za priključenje
Korisnički račun
SuperTV
Video on Demand
Opšti uslovi korištenja usluga
Logosofta
licencirani telekomunikacijski operator registrovan za pružanje usluga koje su predmet ovog ugovora, rješenjima i dozvolama Regulatorne agencije za komunikacije BiH
svako (punoljetno) fizičko lice ili pravno lice sa kojim se sklopi odgovarajući pretplatnički ugovor.
ugovor između Logosofta i Pretplatnika kojim su regulisani međusobni odnosi pri pružanju predmetnih usluga. Sastavni dio ugovora čine i prilozi u kojima su definisane tehničke
karakteristike usluge,cijene, te ostale informacije koje nisu obuhvaćene ugovorom, a specifične su za predmetnu uslugu, , te Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta.
Sjedište ili poslovnica Logosofta.
novčani iznos koji Pretplatnik plaća Logosoftu, na mjesečnom nivou, za korištenje predmetne usluge. Iznos pretplate zavisi od odabranog paketa usluga.
fiksan novčani iznos koji Pretplatnik plaća jednokratno, prilikom priključenja usluge po svakoj lokaciji, kao naknadu za usluge dovođenja korisničke instalacije za pružanje usluge, te
konfigurisanja opreme.
identifikator Pretplatnika u sistemu Logosofta, koji određuje pristupne podatke potrebne za korištenje usluge i na kojem se vrši zaduženje Pretplatnika
usluga distribucije televizijskog sadržaja putem IP protokola (IP televizija).
servis u sklopu SuperTV usluge koji omogućava naručivanje video sadržaja (filmovi, serije, ...) iz videoteke Logosofta
Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta sastavni su dio pretplatničkog ugovora koji uređuje ukupne međusobne odnose između pretplatnika i Logosofta, sastavljeni sa ciljem
unaprijeđenja kvaliteta servisa i usluga, definisanja pravila korištenja usluga, kao i zaštite pretplatnika usluga Logosofta.
Usluga koja je predmet ugovora, namijenjena je isključivo za ličnu upotrebu Pretplatnika, te nije predviđena za dalju distribuciju na bilo koji način.
Predmet ugovora
Logosoft garantuje da će osiguravati jednaku kvalitetu i pouzdanost usluga kakvu osigurava svim svojim
Pretplatnicima, sa kojima ima sklopljen ugovor o pružanju usluga koje su predmet ugovora.
Član 1.
Predmet ugovora je povezivanje Pretplatnika na xDSL mrežu Logosofta, te pružanje IP baziranih usluga putem
te infrastrukture. Logosoft Pretplatniku garantuje da će navedeni servisi biti isporučeni na način i pod uslovima
određenim u ovom ugovoru i pripadajućim prilozima ugovora, te Opštim uslovima korištenja usluga Logosofta.
Nadzor nad ispravnošću infrastrukture za pružanje usluge i otklanjanje grešaka u radu obavlja Logosoft tokom
24 sata, svakodnevno. Logosoft će pristupiti otklanjanju grešaka u radu veza odmah po prijemu obavijesti od
strane vlastite nadzorne službe. Logosoft se obavezuje da će izvesti sve aktivnosti koje su neophodne za
otklanjanje greške u najkraćem mogućem vremenu.
Obaveze Logosofta
Logosoft ne odgovara za kvalitetu usluge u slučaju više sile (elementarne nepogode i sl.), odnosno u slučaju
događaja koje nadležni sud priznaje kao višu silu. Takođe, Logosoft nije odgovoran za nepravilnosti u radu
usluge, koje nastanu kao rezultat neispravnosti instalacija koje nisu u vlasništvu ili direktnoj nadležnosti
Logosoft-a (telefonske, kablovske, strujne i sl. instalacije).
Član 2.
Logosoft se obavezuje da će Pretplatniku omogućiti pristup na xDSL infrastrukturu brzinom koja je definisana u
izabranom paketu iz ponude Logosofta , uz obezbijeđivanje telefonskog priključaka i telefonskog broja. Ostale
usluge koje Logosoft pruža Pretplatniku putem xDSL infrastrukture precizirane su tehničkim karakteristikama
navedenim u Prilogu - Cijene i dodatni podaci o usluzi.
Logosoft se obavezuje Pretplatniku učiniti dostupnim pregled generisanog telefonskog, Internet saobraćaja, te
korištenja dodatnih svih servisa i usluga, na mjesečnoj osnovi, bez naknade, putem korisničkog Web portala.
Logosoft se obavezuje da svojim ponašanjem i aktivnostima neće povrijediti integritet i povjerljivost podataka o
Pretplatniku te saobraćaja kojeg Pretplatnik bude ostvarivao putem usluga koje su predmet ugovora, osim u
slučaju eksplicitnog naloga nadležnog Suda ili druge ovlaštene institucije
Logosoft se obavezuje izvršiti priključivanje Pretplatnika na mrežu Logosofta, po sklapanju ugovora, ukoliko na
lokaciji Pretplatnika postoje tehnički uslovi za implementaciju predmetnih usluga, te ukoliko ne postoje
imovinske ili pravne prepreke koje bi spriječile instaliranje opreme, odnosno pružanje usluga.
Logosoft se obavezuje obezbijediti službu tehničke podrške za predmetne usluge, koja će biti dostupna
telefonski, 24 sata dnevno. Za eventualne probleme koje nije moguće riješiti telefonskim putem, Logosoft će u
razumnom roku obezbijediti izlazak tehničke ekipe na lokaciju Pretplatnika, ukoliko se analizom problema
utvrdi da je problem na strani Logosofta.
Ograničenja odgovornosti specifična za uslugu
Član 3.
Ograničenja odgovornosti Logosofta specifična za predmetne usluge :
1.
2.
3.
4.
Logosoft neće biti odgovoran za narušavanje privatnosti Pretplatnika koje izazovu treće strane, i
takođe neće biti odgovoran za time prouzrokovanu štetu;
Logosoft ne odgovara za sigurnost i tačnost podataka i drugih informacija sa Interneta ili
televizije koje su dostupne Pretplatniku;
Logosoft nije u obavezi da interveniše na bilo kakvoj opremi Pretplatnika koja nije definisana
ovim Ugovorom;
Logosoft ne snosi odgovornost za eventualne neželjene troškove koji nastanu usljed
nepoznavanja načina korištenja i tarifiranja usluga, te eventualne zloupotrebe predmetne usluge
Terminalna oprema potrebna za ostvarivanje usluge
Član 4.
Logosoft će Pretplatniku obezbijediti potrebnu terminalnu opremu, ukoliko tehničke karakteristike usluge to
zahtijevaju, te ukoliko Pretplatnik istu ne posjeduje. Oprema koja se za ovu svrhu instalira ostaje vlasništvo i
osnovno sredstvo Logosofta na lokaciji Pretplatnika.
Terminalna oprema ne uključuje TV prijemnik, niti kablovske instalacije koji nisu dio terminalne opreme.
Sadržaj i karakteristike terminalne opreme određene su vrstom usluga koje Pretplatnik koristi.
Ukoliko Pretplatnik posjeduje terminalnu opremu, ista mora biti tehnički uskladiva sa sistemom Logosofta.
Logosoft nije u obavezi da vrši bilo kakva prilagođavanja ili podešavanja opreme koja je u vlasništvu
Pretplatnika, izuzev u slučaju da je oprema kupljena od Logosofta.
Pretplatnik nema pravo na samostalne modifikacije konfiguracije opreme koja je vlasništvo Logosofta, bez
eksplicitne saglasnosti Logosofta.
Kvaliteta usluga, održavanje mreže i otklanjanje problema
Servisni radovi na održavanju infrastrukture će se najavljivati putem elektronske pošte, web portala Logosofta
ili sredstava javnog informisanja i to najmanje 2 radna dana prije vremena planiranog za njihovo poduzimanje.
Radovi će se, u pravilu i kada god je to moguće, obavljati van radnog vremena i tokom noćnih sati.
U slučajevima hitnih servisnih radova najavljivanje prekida pružanja usluge će se obavljati putem Web stranice
www.lol.ba
Obaveze Pretplatnika
Član 6.
Pretplatnik se obavezuje da će se prilikom sklapanja ugovora identifikovati ličnim dokumentom sa slikom, te da
će obezbijediti validne, tačne i potpune podatke potrebne za zasnivanje ugovora. Pretplatnik je odgovoran za
tačnost podataka, te je dužan obavijestiti Logosoft ukoliko dođe do promjene bilo kojeg podatka, najkasnije u
roku od 15 dana od nastanka promjene. Logosoft nije odgovoran za eventualni prekid ili smetnje u pružanju
usluge nastale usljed neažurnih podataka Pretplatnika.
Pretplatnik se obavezuje da će Logosoftu omogućiti nesmetan pristup do lokacije na kojoj se instalira
terminalna oprema, te omogućiti sigurno okruženje za izvođenje potrebnih radova. Pretplatnik se obavezuje
obezbijediti odgovarajuće stabilno strujno napajanje za terminalnu opremu.
Pretplatnik se obavezuje da će izmirivati svoje obaveze u iznosima i u rokovima određenim ovim ugovorom i
pripadajućim prilozima.
Pretplatnik se obavezuje da će se prije početka korištenja usluge detaljno upoznati sa načinima korištenja i
tarifiranja usluga i dijelova koji ih čine, te da će se upoznati sa Opštim uslovima korištenja usluga Logosofta.
Ove informacije i dokumenti konstantno su dostupni na web sajtu www.lol.ba ili u pisanoj formi u Centrali
Logosofta na adresi Igmanska 9.
Pretplatnik se obavezuje da će usluge koje su predmet ovog ugovora upotrebljavati na način koji neće
ugrožavati djelovanje mreže Logosofta ili drugih povezanih mreža i Pretplatnika.
Pretplatnik se obavezuje da neće zloupotrebljavati usluge koje su predmet ovog ugovora, da će sve usluge
koristiti u skladu sa Zakonima BiH i Opštim uslovima korištenja usluga Logosofta, i da neće izvoditi djelovanja
koja bi mogla biti u suprotnosti s pravnim propisima BiH, međunarodnim standardom, kodeksima i
preporukama, te pravilima Regulatorne agencije za komunikacije BiH ili drugih nadležnih organa.
Pretplatnik se posebno obavezuje da neće izvoditi sljedeća djelovanja:







slanje elektronske pošte (spam) koja bi mogla prouzrokovati pritužbe primatelja elektronske
pošte,
pokušaje (uspješne ili bezuspješne) pridobijanja pristupa na bilo koji korisnički račun ili bilo koji
računar koji ne pripada dotičnom Pretplatniku (spoofing),
upotrebu ili pokušaj upotrebe usluga Logosoft-ove mreže, kojim bi na bilo koji način i uz
korištenje bilo kakve opreme namjeravao izbjeći plaćanje korištenja tih usluga ili pribavljanje
imovinske koristi,
pridobijanje ili pokušaj pridobijanja nedozvoljenog (neovlaštenog) pristupa, mijenjanja odnosno
uništavanja bilo koje informacije drugih Pretplatnika usluga na bilo koji način,
svjesno djelovanje u bilo kakvim aktivnostima koje mogu prouzrokovati prestanak rada usluga
bilo kojeg Pretplatnika Logosoft-ovih usluga ("denial of service" - npr.: napad s usklađenim
brojem zahtjeva - "SYN attack"),
Omogućavati na bilo koji način javnu distribuciju usluge koja je predmet ugovora, odnosno
omogućavati pristup usluzi trećim licima koji nisu pretplatnici Logosofta;
korištenje usluge na takav način kojim se krše važeći zakonski propisi ili na način kojim se
pomaže u nezakonitim radnjama, posebno (ali ne isključivo) na području pornografije i autorskih
prava.
Izvođenje bilo koje od navedenih aktivnosti, povlači mogućnost trenutnog raskidanja ugovora, te uskraćivanje
pružanja usluge.
Član 5.
LOGOSOFT d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo, BiH; tel: +387(33)931900 fax: +387(33)931901; http://www.logosoft.ba; e-mail: [email protected]
SPARKASSE BANK d.d.: 1990490005551066; RAIFFEISEN BANK d.d.: 1610000003720058; NLB BANKA d.d.: 132-731-00100069-40;
ZIRAAT BANK d.d.: 1860005026291413; PROCREDIT BANK d.d.: 1941014346800180; UNICREDIT BANK d.d.: 3389002207629121
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: 306 035 0000860 585; BBI BANKA d.d.: 141-001-00024276-87; MOJA BANKA d.d.:1374706001889395
ID broj: 4200236190009; PDV broj: 200236190009; Poreski djelovodni broj: 01701984; Matični br. subjekta: 65-01-0594-11, Općinski sud u Sarajevu
2/3
UGOVOR Broj: 31064-03-SA/14
Ime i prezime
Naknada za uslugu, uslovi plaćanja
Važenje ugovora i njegovo trajanje
Član 7.
Logosoft utvrđuje cijenu mjesečne pretplate za uslugu koja je predmet ugovora, te pripadajuće usluge. Cijena
korištenja usluga i ograničenja vezana za cijene i korištenje navedeni su u prilozima ugovora, i važeće su u
momentu potpisivanja ugovora.
Član 14.
Pretplatnički odnos se zasniva potpisivanjem Ugovora, , a prava i obveze iz ugovora počinju teći od trenutka
potpisa ugovora, a to je posljednji datum kad je ugovor potpisan, ukoliko obje ugovorne strane nisu
istovremeno potpisale ugovore. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.
O svim izmjenama cijena i sadržaja usluga Pretplatnik će biti obaviješten najmanje 30 dana prije početka
primjene putem e-maila, web portala Logosoft-a ili sredstava javnog informisanja.Pretplatnik može, u roku 4
sedmice od najave novih cijena i/ili Opštih uslova korištenja usluga Logosofta jednostrano prekinuti ugovor,
ukoliko se sa novim cijenama i/ili uslovima ne slaže, podnošenjem pismenog zahtjeva u centrali Logosofta.
Ukoliko se Pretplatnik ne izjasni u navedenom periodu, smatrat će se da je saglasan sa izmjenama.
Otkazni rok, raskid ugovora
Mjesečna pretplata počinje se obračunavati od trenutka uspostave usluge na koju se odnosi ovaj ugovor, a
dalje svakih mjesec dana korištenja usluga. Detaljan opis načina tarifiranja usluge dostupan je na web portalu
Logosofta www.lol.ba, odnosno u pisanoj formi u centrali Logosofta na lokaciji Igmanska 9.
Iniciranje prekida ugovornog odnosa ostvaruje se uručenjem pisanog dopisa o raskidu ugovora. Otkazni rok je
15 (petnaest) dana po prijemu dopisa o raskidu ugovora i važi za obje ugovorne strane..
Iznos mjesečne pretplate predviđen ovim ugovorom ne uključuje pretplatu za korištenje javnog RTV Servisa
BiH, niti bilo koju drugu pretplatu koju bi naplaćivale određene TV stanice.
Logosoft će Pretplatniku dostaviti račun za uslugu koja je navedena u Prilogu –cijene. Pretplatnik je dužan
izmiriti svoja dugovanja u periodu previđenom za plaćanje navedenom na ispostavljenom računu. Ukoliko
Pretplatnik ne izmiri dospjela dugovanja u predviđenom roku, Logosoft zadržava pravo deaktivacije korisničkog
računa. Deaktivacija Korisničkog računa podrazumijeva prekid pružanja usluga koje su predmet ugovora, ako
drugačije nije specificirano u opisu same usluge u Prilogu ugovora. Korisnički račun se može aktivirati tek po
uplati kompletnog trenutnog duga na Korisničkom računu.
Član 8.
Logosoft će prekoračenja u korištenju usluge koja izlaze iz okvira definisanih u Prilozima koji opisuju
karakteristike usluge tarifirati po zvaničnom cjenovniku za predmetne usluge, te za iste zaduživati Korisnički
račun.
Član 9.
Pretplatnik je dužan uplatiti naknadu za priključenje na ime troškova montaže, konfigurisanja i instaliranja
opreme na lokaciji Pretplatnika. Navedeni iznos je definisan u cjenovniku Logosofta dostupnom na web portalu
Logosofta www.lol.ba , odnosno u pisanoj formi u centrali Logosofta na lokaciji Igmanska 9, a uplaćuje se
prilikom potpisivanja ugovora. Ukoliko dođe do preseljenja Pretplatnika na drugu lokaciju, Pretplatnik je dužan
ponovo uplatiti naknadu za priključenje, ukoliko na drugoj lokaciji postoje tehnički uslovi za pružanje
predmetne usluge.
Član 10.
Logosoft zadržava pravo da Pretplatniku privremeno ili trajno onemogući pružanje usluga, ukoliko Pretplatnik
ne izmiruje redovno svoje obaveze odnosno ako Pretplatnik krši Pravila o prihvatljivom korištenju Logosoft
usluga, te da, ukoliko je potrebno, pokrene proces naplate sudskim putem,
Prigovori pretplatnika
Član 11.
Član 15.
Pretplatnik mora prije isteka otkaznog roka izmiriti sve svoje obaveze prema Logosoft-u.
U slučaju izmjena uslova ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova, odnosno izmjena Opštih uslova korištenja
usluga, Logosoft će primjenu istih početi 30 dana nakon njihove javne objave. U tom slučaju Pretplatnik ima
pravo pisanim putem raskinuti ovaj ugovor u roku od 30 dana od objavljivanja izmjena. Ukoliko u ostavljenom
roku Pretplatnik ne raskine ugovor, smatrat će se da je Pretplatnik saglasan i da je prihvatio izmjene.
Član 16.
U slučaju raskida ugovora Pretplatnik je dužan omogućiti stručnom licu Logosofta da izvrši demontažu opreme
koja mu je po ugovoru instalirana. Ugovor se smatra raskinutim danom demontaže opreme.
Pretplatnik nema pravo otvaranja novog ili drugog korisničkog računa ukoliko na postojećem/prethodnom
postoji dug.
Član 17.
Okolnosti nepredviđene od ugovornih strana na koje ugovorne strane nisu mogle uticati, a koje važeći zakonski
propisi definišu kao višu silu i koji mogu djelomično ili u potpunosti spriječiti izvršenje ovog Ugovora smatraju
se višom silom, i u tom slučaju period izvršenja Ugovora se produžava za vrijeme trajanja dejstva više sile. Ako
djelovanje više sile onemogući bilo koju stranu da u cijelosti izvršava Ugovor u roku od dva mjeseca, druga
ugovorna strana ima pravo raskida Ugovora, uz obavezu izmirenja međusobno stvorenog dugovanja.
U slučaju raskida Ugovora zbog više sile, Ugovor se reducira na već izvršene obaveze, a razlike se rješavaju
sporazumno.
Na odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Opštih uslova korištenja usluga
Logosofta i Zakona o obligacionim odnosima FBIH.
Komunikacija među ugovornim stranama
Član 18.
Međusobna komunikacija ugovornih strana je važeća ukoliko se odvija u pisanoj formi, elektronskom poštom,
faxom ili putem Web portala Logosoft-a (www.lol.ba). Svako obavještenje poslano putem e-maila, postavljeno
na Web portal ili objavljeno u sredstvima javnog informisanja smatra se važećim vidom obavještavanja.
Privatnost podataka
Pretplatnik ima pravo podnijeti prigovor na sljedeće kategorije:



Iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu.
Štetni programski sadržaji koji se distribuiraju u sklopu usluge (uz dostavljanje validnog dokaza o
istim). Ovu vrstu prigovora Pretplatnik može uputiti Regulatornoj agenciji za komunikacije.
Kvalitet usluge i povredu ugovornih obaveza iz pretplatničkog ugovora od strane Logosofta.
Reklamacije, žalbe i prigovori se podnose u pisanoj formi, u centrali Logosofta u ulici Igmanska 9. Logosoft je
dužan razmotriti svaku primljenu žalbu, te na istu odgovoriti Pretplatniku u roku 7 dana, od dana njenog
prijema. Ukoliko postoje opravdani razlozi za duži rok razmatranja žalbe, Logosoft će o tome obavijestiti
Pretplatnika.
Član 19.
Logosoft i Pretplatnik se obavezuju da će sve tehničke karakteristike povezivanja tretirati kao diskrecioni
podatak. Isto važi i za sve podatke do kojih bi Logosoft odnosno Pretplatnik došli slučajno, uslijed prirode
povezivanja mreža i prijenosa podataka preko mreža. Logosoft se takođe obavezuje da će čuvati lične podatke
Pretplatnika, te da će iste upotrebljavati samo u svrhu pružanja usluge,obavještavanje o promjenama i
novostima vezanim za uslugu, te za interne analize i istraživanja tržišta.
Završne odredbe
Član 20.
Odgovornost za štete
Član 12.
Logosoft ne odgovara ni za jednu štetu nastalu uslijed korištenja usluga Internet mreže (kao što su npr. virusi i
sl.), kao i usluga IP televizije. Logosoft ne odgovara za posredne posljedične štete koje bi nastale uslijed njegove
nemogućnosti osiguravanja usluga iz ovog ugovora.
Član 13.
Pretplatnik snosi materijalnu odgovornost za opremu koje je u vlasništvu Logosoft-a u slučaju otuđenja,
uništenja ili fizičkog oštećenja, te je u slučaju takvog događaja dužan nadoknaditi štetu u iznosu koji odgovara
vrijednosti opreme.
Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove, koji bi nastali u vezi s izvršenjem ovog ugovora,
rješavati u konstruktivnom duhu međusobne suradnje i dobre volje. U slučaju da se strane ne mogu na ovaj
način sporazumjeti, za sporove je nadležan Sud u mjestu zaključenja pretplatničkog ugovora.
Član 21.
Ovom ugovoru se prilažu odgovarajući prilozi koji opisuju dodatne usluge koje korisnik koristi u sklopu ugovora,
kao i tehnički podaci o uslugama.
Navedeni prilozi, kao i Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta su sastavni dijelovi ovog ugovora.
Član 22.
Ovaj ugovor i prilozi sastavljeni su u po dva (2) primjerka od kojih svaki ima pravnu važnost originala. Svaka
ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.
Član 23.
Potpisom ovog ugovora, Pretplatnik potvrđuje da je razumio sve odredbe ovog ugovora, te da iste u cijelosti i
bez ograničenja prihvata.
Ugovorne strane
Za Logosoft d.o.o.
Pretplatnik
_________________________________
_________________________________
Faruk Telibećirović
Ime Prezime
Direktor
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
LOGOSOFT d.o.o. Igmanska 9, Sarajevo, BiH; tel: +387(33)931900 fax: +387(33)931901; http://www.logosoft.ba; e-mail: [email protected]
SPARKASSE BANK d.d.: 1990490005551066; RAIFFEISEN BANK d.d.: 1610000003720058; NLB BANKA d.d.: 132-731-00100069-40;
ZIRAAT BANK d.d.: 1860005026291413; PROCREDIT BANK d.d.: 1941014346800180; UNICREDIT BANK d.d.: 3389002207629121
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: 306 035 0000860 585; BBI BANKA d.d.: 141-001-00024276-87; MOJA BANKA d.d.:1374706001889395
ID broj: 4200236190009; PDV broj: 200236190009; Poreski djelovodni broj: 01701984; Matični br. subjekta: 65-01-0594-11, Općinski sud u Sarajevu
3/3
Logosoft se obavezuje da će Pretplatniku omogućiti pristup na xDSL infrastrukturu brzinom
koja je definisana u izabranom paketu iz ponude Logosofta , uz obezbijeđivanje telefonskog
priključka i telefonskog broja.
Iznos mjesečne pretplate predviđen ovim ugovorom uključuje mogućnost korištenja
telefonskog glasovnog pristupa prema i sa internacionalnim i lokalnim destinacijama, sa
jedinstvenim pretplatničkim brojem, te potrebnu opremu za ostvarivanje veze prema
Logosoft mrežnoj infrastrukturi.
Usluga predstavlja osnovu za sve ostale IP bazirane pakete Logosofta.
Ostvareni saobraćaj se tarifira prema važećem cjenovniku koji je dostupan na web stranici
www.lol.ba. Pozivi unutar mreže Logosofta su besplatni za sve korisnike Logosoft telefonskih
usluga.
Cijene:
Naknada za priključenje:
Iznos mjesečne pretplate:
1,00 KM (u cijenu je uključen PDV)
xx,xx KM (u cijenu je uključen PDV)
Ugovorne strane
Prilog ugovora broj:
Nosilac ugovora:
JMBG/ID:
XXXXX-03-SA/14
Ime Prezime
xxxxxxxxxxxxx
Za Logosoft d.o.o.
Pretplatnik
_________________________________
_________________________________
Faruk Telibećirović
Ime Prezime
Direktor
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
www.lol.ba
Prilog – Cijene i dodatni podaci o usluzi
Usluga pristupa na IP bazirane servise
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
Tip veze:
Paket:
Početak obračuna:
xDSL Broadband
xDSL TRIO Light
xx.xx.2014
Username:
Password:
username
password
TRIO Light - xDSL Internet
1
Maksimalna moguća brzina pristupa do:
10 Mbps / 1 Mbps
Minimalna brzina pristupa
8192 kbps/768 kbps
Saobraćaj uključen u pretplatu:
Mail adrese:
1
nema – Flat
1
Veličina mailbox-a (MB):
500
Web hosting (MB):
10
Cijena mjesečne pretplate (KM):
36,00
2
(1) Uslovi pod kojima se mogu koristiti xDSL paketi na flat principu, definišu se kroz Opšte uslove korištenja usluga
Logosofta. Dokument koji definiše ove uslove može se preuzeti u centrali Logosofta, Igmanska 9, 71 000 Sarajevo ili na
web portalu www.lol.ba.
(2) Preduslov za korištenje integrisanog Trio light paketa predstavlja usluga Pristup na xDSL infrastrukturu. Cijena
mjesečne pretplate ove usluge iznosi 8,00 KM + PDV. U cijenu mjesečne pretplate integrisanog Trio light paketa je
uključena cijena mjesečne pretplate usluge Pristup na xDSL infrastrukturu.
Više informacija o navedenoj usluzi na web portalu www.lol.ba ili centrali Logosofta, Igmanska 9, 71 000 Sarajevo.



U cijenu mjesečne pretplate Internet paketa je uključena terminalna oprema.
U sve navedene cijene nije uračunat PDV u iznosu od 17%, izuzev ukoliko nije
drugačije navedeno.
Jednokratna priključna taksa za LOL usluge iznosi 1,00 KM (u cijenu je uključen PDV).
Ugovorne strane
Prilog ugovora broj:
Nosilac ugovora:
JMBG/ID:
www.lol.ba
Prilog – Podaci o usluzi
Tehničke karakteristike usluge
XXXX-03-SA/14
Ime Prezime
xxxxxxxxxxxxx
Za Logosoft d.o.o.
Pretplatnik
_________________________________
_________________________________
Faruk Telibećirović
Ime Prezime
Direktor
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
Šta je Super TV
SUPER TV predstavlja IP televiziju i, za razliku od postojećih oblika distribucije televizije, kao novinu uvodi široku interaktivnost i
visoku personalizaciju televizijskih sadržaja. Atraktivnost SUPER TV-a ogleda se u mogućnosti uređivanja sopstvenog sadržaja i
odabira niza korisnih dodatnih usluga.
SUPER TV je oblik IP televizije koja se bazira na xDSL tehnologiji. Kombinacijom naše optičke infrastrukture i Vaše postojeće
telefonske parice dovodimo IPTV signal koji će Vam omogućiti kvalitetnu sliku koju do sada niste imali priliku vidjeti na Vašim tv
prijemnicima.
Posebna ograničenja
Iznos mjesečne pretplate predviđen ovim ugovorom ne uključuje pretplatu za korištenje javnog RTV Servisa BiH, niti bilo koju drugu
pretplatu koju bi naplaćivale određene TV stanice, izuzev u slučaju kada je to eksplicitno navedeno u karakteristikama usluge.
Iznos mjesečne pretplate ne obuhvata dodatne sadržaje unutar IPTV usluge koji se realizuju putem servisa „Video on Demand“.
Tehničke karakteristike usluge
Terminalna oprema (STB):
Serial
xxxxxxxxxx
PIN
1234
VOD
DA
PVR
DA
Ugovorne strane
Prilog ugovora broj:
Nosilac ugovora:
JMBG/ID:
xxxx-03-SA/14
Ime Prezime
xxxxxxxxxxxxx
Za Logosoft d.o.o.
Pretplatnik
_________________________________
_________________________________
Faruk Telibećirović
Ime Prezime
Direktor
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
www.lol.ba
Prilog – SuperTV
MAC
xxxxxxxxx
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
Sarajevo, xx.xx.2014. godine
je Super
Fiksna telefonija
Usluge fiksne telefonije unutar TRIO, TRIO+ i TRIO Light paketa uključuje besplatne razgovore
prema svim fiksnim mrežama u BiH na fer osnovi. To podrazumijeva mjesečni ostvareni saobraćaj
prema drugim fiksnim mrežama koji ne prelazi 1500 minuta, a naplaćuje se uspostava poziva koja
iznosi 0,03 KM (sa PDV-om) po pozivu. Ukoliko pretplatnik prekorači 1500 besplatnih minuta,
uspostava svakog narednog poziva neće biti naplaćivana, a minuta razgovora će biti tarifirana
prema važećem Cjenovniku korištenja telefonskih usluga LOL-phone.
Ostvareni saobraćaj se tarifira prema važećem cjenovniku koji je dostupan na web stranici
www.lol.ba. Pozivi unutar mreže Logosofta su besplatni za sve korisnike Logosoft telefonskih
usluga.
Tehničke karakteristike usluge
Telefonski broj: 3395xxxx
Ugovorne strane
Prilog ugovora broj:
Nosilac ugovora:
JMBG/ID:
xxxx-03-SA/12
Ime i prezime
xxxxxxxxxxxx
Za Logosoft d.o.o.
Pretplatnik
_________________________________
_________________________________
Faruk Telibećirović
Ime i prezime
Direktor
Sarajevo, xx.xx.2012.godine
Sarajevo, xx.xx.2012.godine
www.lol.ba
Prilog – Podaci o usluzi
Usluga fiksne telefonije obuhvata stalni telefonski glasovni pristup prema i sa internacionalnim i
lokalnim destinacijama, sa jedinstvenim pretplatničkim brojem.
Sarajevo, xx.xx.2011.godine
Download

Ugovor za TRIO paket