ArmCAD 6
PROGRAM ZA IZRADU VISOKOKVALITETNIH
PROFESIONALNIH CRTEŽA DETALJA ARMIRANJA
RADIMPEX SOFTWARE
Radimpex Software se već više od 20 godina bavi razvojem ArmCAD-a, programa za crtanje detalja armiranja. Punih 8 godina je proteklo od izlaska
prethodne verzije, programa ArmCAD 2005.
ArmCAD 6 je rezultat našeg dugotrajnog i intenzivnog rada na ugrađivanju višegodišnjeg iskustva i zahteva mnogobrojnih korisnika. U odnosu na
ArmCAD 2005, ArmCAD 6 donosi sveobuhvatno unapređenje i obezbeđuje lakši, brži, tačniji proces crtanja detalja armiranja. ArmCAD 6 omogućava
optimalniji utrošak armature i smanjenje troškova gradnje. Pruža još veći stepen prilagodljivosti stilovima i pravilima izrade crteža. ArmCAD 6 ima pregledniji, upotrebljiviji i udobniji korisnički interfejs. Dvosmerno je kompatibilan sa prethodnom verzijom što znači da može i učitavati crteže rađene sa
ArmCAD-om 2005 ali i snimati svoje crteže tako da se mogu otvoriti i programom ArmCAD 2005.
GLAVNI ELEMENTI PROGRAMA ARMCAD 6
Program ArmCAD 6 omogućava crtanje, pozicioniranje, kotiranje, obeležavanje i editovanje šipki, serija šipki i mrežaste armature. Kreiranje kompletnih i detaljnih izveštaja specifikacije, rekapitulacije i plana sečenja šipki i mreža je potpuno automatsko, a izveštaji su visokoprofesionalni i potpuno
prilagodljivi različitim standardima i stilovima. Omogućeno je automatsko generisanje gotovih izvođačkih crteža na osnovu dimenzionisanja izvršenog
programom Tower (verzije 5, 6 i 7). Potpuno je integrisan u programe AutoCAD, odnosno BricsCAD.
Najvažnije novine koje donosi program ArmCAD 6
PODRŠKA ZA NOVU CAD PLATFORMU
Pored Autodesk-ovog programa AutoCAD, ArmCAD 6 ima izdanje i za Bricsys-ov
program BricsCAD. BricsCAD je DWG kompatibilna i cenom veoma pristupačna
CAD platforma. Izdanja programa ArmCAD 6 za AutoCAD i BricsCAD po funkcionalnosti su potpuno jednaka.
OPTIMALNIJE KORIŠĆENJE I UŠTEDA STANDARDNE ARMATURE
ArmCAD 6 sadrži kompletnu podršku za korišćenje šipki ograničene, unapred
definisane dužine (nabavna, odnosno transportna dužina). Dodata je mogućnost
automatske podele i nastavljanja šipki i serija šipki (konstantnih i promenljivih)
na nekoliko unapred predefinisanih načina. Pozicije sa šipkama čije dužine prekoračuju nabavnu dužinu se posebno obeležavaju, a naročito skrećemo pažnju
na automatsku izradu optimalnog plana sečenja šipki kako bi količina otpada bila
najmanja.
OPTIMALNIJE KORIŠĆENJE I UŠTEDA MREŽASTE ARMATURE
ArmCAD 6 donosi novu funkcionalnost – popločavanje serijama mreža u faznom načinu gradnje. Na ovaj način, parčad mreža preostala iz prethodnih
faza gradnje se mogu upotrebiti u popločavanju tekuće i narednih faza što dovodi do značajne uštede armature. Uvedena je mogućnost izrade plana
sečenja sa tačnim uklapanjem radi još veće uštede.
UNAPREĐENJA U CRTANJU I OBELEŽAVANJU
Uvedene su nove vrste pokazivača – takozvani “kontra” pokazivači kao i obeležavanje pokazivača “mini” oznakom pozicije. Omogućeno je dodatno
podešavanje uvođenjem dodatnih parametara - npr. podešavanje razmaka u ispisu kote ili podešavanje boje pokazivača strelice. Omogućeno je i zadavanje zasebne boje za svaki entitet koja nadjačava standardnu boju tog entiteta. Dodat je poseban, “ekstra-retki” prikaz serija, u kojem korisnik ručno
ili poluautomatski može zadati koje šipke serije se crtaju a koje ne, ali i poseban
način prikaza serije u osnovi sa prikazanom prvom i poslednjom šipkom. Pored
toga omogućen je i “puni prikaz” koji čine prave geometrije šipki u oborenom
položaju. Kako bi se olakšao rad sa Layout-ima i različitim razmerama u njima,
omogućeno je uticanje na veličinu svake kote pojedinačno. Promenama u pozicijama grip tačaka dobijeno je lakše rukovanje i bolje postavljanje kota specifikatora, poprečnog preseka i oznake preseka.
UNAPREĐENJA U ZADAVANJU ŠIPKI
Omogućeno je lako ubacivanje novih segmenata šipke na početak ili kraj, pretvaranje “obične” uzengije u “seizmičku” (sa preklopljenim segmentom) i obrnuto, a
za tipske šipke je uvedena posebna vrsta specijalnih sa 3D geometrijom za lakše
definisanje takozvanih “jahača”. Omogućeno je direktno instanciranje reprezenta
(umesto prave instance šipke) pri pravljenju nove pozicije.
UNAPREĐENJA U ZADAVANJU SERIJA ŠIPKI
Uvedena je mogućnost fiksiranja jednog od parametara gustine šipki – broja
komada ili razmaka kako bi ostali nepromenjeni prilikom gripovanja serije. Kod
promenljive serije u osnovi omogućeno je da se uneta oblast odnosi na izabrani
segment šipke, a ne kao do sada isključivo na celu šipku. Uvedeno je postavljanje
na crtež reprezenta varijabilne pozicije sa tačnom geometrijom jedne od šipki, i
postavljanje na crtež radioničkog crteža – takozvanog “specifikatora sa tablicom”.
UNAPREĐENJA U PRAVLJENJU POPREČNIH PRESEKA
Pri vađenju preseka omogućeno je lako ručno podešavanje “dubinskog” redosleda presečenih šipki i pametno pamćenje redosleda pri uzastopnom vađenju poprečnih preseka iz istog nosača. Omogućeno je postavljanje šipki u poprečnom
preseku bez kota, kao i njihovo naknadno kotiranje.
NOVINE U FUNKCIJAMA ZA UREĐIVANJE
U bazi pozicija šipki i mreža su uvedene nove vrste sortiranja kao i istovremeno sortiranje po više kriterijuma sa mogućnošću zadavanja njihovog prioriteta, kao i mogućnost jedinstvene prenumeracije u okviru više oplata. Izvršeno je interno razdvajanje stilova kotiranja šipki i uzengija kako bi se omogućio lakši izbor pravog stila kotiranja. Omogućeno je zaključavanje i zaštita od menjanja gripovanjem po celim oplatama ili po pojedinačnim pozicijama,
zasebno za geometriju šipke i kote. Prilikom kreiranja novih entiteta omogućeno je lako postavljanje parametara prikaza, kao i direktno pozivanje
dijaloga za oplate i dijaloga za stilove kotiranja. Uvedena je i mogućnost upozoravanja korisnika u slučaju korišćenja geometrije sa prevelikim koordinatama, kao i upozorenja pri formiranju ne-ravanske odnosno šipke sa 3D geometrijom kao mera zaštite od grešaka izazvanih crtanjem po 3D podlogama.
NOVINE U POMOĆNIM ALATIMA
Omogućeno je arhiviranje i jednostavan prenos svih konfiguracionih fajlova (stilova kotiranja, propisa, formata izveštaja...) sa računara jednog korisnika
na drugi. Omogućena je masovna automatska promena stila kotiranja u već nacrtanom crtežu. Pri postavljanju okvira crteža bilo kojeg formata moguće
je dobiti obeležena mesta savijanja u skladu sa više standardnih načina savijanja.
NOVINE U IZVEŠTAJU
Omogućeno je generisanje novih vrsta izveštaja - rekapitulacija šipki za svaku
oplatu, rekapitulacija šipki po SNIP propisima, plan sečenja šipki. Dodato je prikazivanje novih vrsta podataka, kao što su neto količina ugrađenih mreža, ukupna
dužina i težina ugrađenih šipki, broj komada celih šipki, dužina i težina šipki pri
sečenju. Omogućeno je istovremeno generisanje dva izveštaja specifikacije šipki sa zasebnim sadržajem. Uvedeno je da izveštaj svake oplate počinje na novoj
strani kao i da se svaki pojedinačni izveštaj isključi. Omogućeno je zasebno podešavanje prikaza tablica u vidu zasebnih fontova zaglavlja tablica i podešavanja
boje linija u tablicama. Unapređeno je iscrtavanje simbola šipke u specifikaciji
omogućavanjem drugačijeg obeležavanja lučnih, kosih i varijabilnih segmenata.
Uvedena je i mogućnost automatskog obeležavanja neažurnih izveštaja na crtežu nakon bilo koje izmene koja utiče na specifikaciju kako bi se korisnik obavestio
da je potrebno ponovno generisanje izveštaja.
NOVINE U KORISNIČKOM INTERFEJSU
Kontrola i upravljanje programom su unapređeni pravljenjem preglednijih dijaloga i njihovom logičnijom organizacijom uz prikaz dodatnih podataka.
JEDNOSTAVAN PRELAZAK SA ARMCAD-a 2005
ArmCAD 6 je potpuno kompatibilan sa prethodnom verzijom. Svi crteži nacrtani programom ArmCAD 2005 mogu se otvoriti programom ArmCAD 6.
Pored toga, omogućena je i veza unazad, odnosno snimanje crteža rađenog u ArmCAD-u 6 u format programa ArmCAD 2005. To se jednostavno obavlja korišćenjem posebne komande “Snimanje u format ArmCAD 2005”. Ovako izvezen crtež, otvoren u ArmCAD-u 2005 biće istovetan izvornom crtežu
osim što neće imati sve nove detalje i opcije prikaza svojstvene ArmCAD-u 6.
CENE NADOGRADNJE ZA KORISNIKE STARIJIH VERZIJA
Nadogradnja na ArmCAD 6 za AutoCAD
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005 A10/A13........ 400 €
sa mrežne verzije ArmCAD 2005 A10/A13.................. 400 + N x 40 €
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005.......................... 500 €
sa mrežne verzije ArmCAD 2005.................................... 550 + N x 40 €
Nadogradnja na ArmCAD 6 za BricsCAD i AutoCAD
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005 A10/A13........ 600 €
sa mrežne verzije ArmCAD 2005 A10/A13.................. 600 + N x 60 €
sa pojedinačne verzije ArmCAD 2005.......................... 700 €
sa mrežne verzije ArmCAD 2005.................................... 750 + N x 60 €
KONTAKT
RADIMPEX SOFTWARE
Brsjačka 3
11000 Beograd
Tel: 381 11 3809 158
Fax: 381 11 3809 159
email: [email protected]
web: www.radimpex.rs
Download

ArmCAD 6 - Radimpex Software