Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Broj: 4456
Podgorica, 08.04.2014.godine
Na osnovu člana 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list RCG“ br. 42/11) Crnogorski
elektroprenosni sistem AD Podgorica, o b j a v lj u j e:
P O Z I V br. 08/14
na otvoreni postupak javne nabavke
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad:
Podgorica
Telefon:
+382 (0) 20 407 654
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Kontakt osoba:
Rajka Kecojevic
Poštanski broj:
81000
Identifikacioni broj:
02751372
Faks:
+382 (0) 20 244 492
Internet stranica (web):
www.cges.me
II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje:
Portal Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me , dana 08.04.2014. godine.
III Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke je nabavka roba, po partijama:
Partija 1: Oprema za revitalizaciju DV 110 kV H.Novi-Trebinje, CPV šifra 44111511-6
Električni izolatori, 44318000-2 Provodnici;
Partija 2: Oprema za revitalizaciju DV 110 kV PG1-Perucica, CPV šifra 44111511-6
Električni izolatori; 44318000-2 Provodnici, 31682400-4 Nadzemna električna oprema;
Partija 3: Spojna i ovjesna oprema, CPV šifra 31682400-4 Nadzemna električna oprema;
Partija 4: Bakarne šine i užad, CPV šifra 44533000-5 Spojni elementi od bakra;
Partija 5: Kapasti stakleni izolatori, tip U120BS, CPV šifra 44111511-6 Električni izolatori;
Partija 6: Uže Al/Fe 240/40 mm2, CPV šifra 44318000-2 Provodnici;
Partija 7: Uže Al/Fe 35 mm2, CPV šifra 44318000-2 Provodnici;
Partija 8: Uže Al/Fe 50 mm2, CPV šifra 44318000-2 Provodnici;
Partija 9: Priključne stezaljke, CPV šifra: 31224000-2 Spojni i kontaktni elementi;
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/14
1/6
Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.
IV Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
V Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om:
453.880,00 €.
95.200,00 €
181.610,00 €
11.900,00 €
11.900,00 €
7.140,00 €
49.980,00 €
21.240,00 €
48.730,00 €
26.180,00 €
Partija 1: Oprema za revitalizaciju DV 110 kV H.Novi-Trebinje
Partija 2: Oprema za revitalizaciju DV 110 kV PG1-Perucica
Partija 3: Spojna i ovjesna oprema
Partija 4: Bakarne šine i užad
Partija 5: Kapasti stakleni izolatori, tip U120BS
Partija 6: Uže Al/Fe 240/40 mm2
Partija 7: Uže Al/Fe 35 mm2
Partija 8: Uže Al/Fe 50 mm2
Partija 9: Priključne stezaljke
Ukupno:
453.880,00 €.
VI Uslovi i podobnost ponuđača
Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:
1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke,
u skladu sa zakonom;
3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno
propisima države u kojoj ima sjedište;
4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno
dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera
zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz tačke IV podtač. 1 do 4 ovog obrasca podnose se u
obliku i formi predviđenom članom 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama:
1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta u skladu sa zakonom
Imajući u vidu da je predmet javne nabavke roba čiji promet nije regulisan posebnim
propisima i ne zahtijeva posjedovanje posebnih dozvola ili licenci, Naručilac se nije obraćao
nijednom organu.
3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po
osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije
- dokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog
otvaranja ponuda.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/14
2/6
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu,
ovjerenoj kopiji ili elektronskoj formi u skladu sa pozivom za javno nadmetanje, pozivom za
nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
Ponuđač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:
1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).
Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuđač dokazuje:
- izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa
izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i
revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
- odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti
ponuđača,
i
2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama)
Ispunjenost uslova koji se odnose na stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost ponuđač
dokazuje dostavljanjem:
1) liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima
i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko
se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđaĉa,
samo izjava ponuđaĉa o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne
mogu dostaviti potvrde;
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu ili
ovjerenoj kopiji u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno
nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.
VII Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena.
Prosjek dodijeljenog broja bodova određuje po matematičkoj formuli:
C = Cmin/Cp * 100
gdje su:
C - broj bodova koji je dobio prvi ponuđač po kriterijumu najniža ponuđena cijena
Cmin - najmanja cijena koju je dostavio kvalifikovani ponuđač
Cp - cijena ponude koju je dostavio ponuđač čija se prodaja ocjenjuje

IX Jezik ponude
Crnogorski jezik i jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori – srpski, bošnjački, hrvatski.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/14
3/6
X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije.
Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana
objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 1100 do 1400 sati,
počevši od 08.04.2014. godine, i zaključno sa 16.05.2014. godine, na adresi Bulevar Svetog
Petra Cetinjskog 18 u Podgorici, kod ovlašćenog lica Vladana Raonića.
Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o
uplati u iznosu od 20,00 € na žiro račun broj 510-27152-64 kod Crnogorske komercijalne
banke AD Podgorica (napomena: za tendersku dokumentaciju po Pozivu br. 08/14)
Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:
56 - Intermediary bank:
COBADEFF
Commerzbank AG Frankfurt/Main, Germany
57 - Account with institution: 400876851700 EUR
CKBCMEPG
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA
BANKA AD PODGORICA
59 - Beneficiary customer:
ME25510000000002715264
CGES AD PODGORICA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 18
81000 Podgorica MONTENEGRO
Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev.
Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa naručilac će odbaciti zahtjev
zainteresovanog lica.
XI Rok i mjesto podnošenja ponuda
Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa 16.05.2014. godine do 1100
časova, neposrednom predajom na arhivi naručioca ili putem preporučene pošiljke sa
povratnicom, na adresu:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i
Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno
nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji.
XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa
priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano nakon isteka
krajnjeg roka za prijem ponuda, 16.05.2014. godine u 1130 časova, u prostorijama
Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/14
4/6
XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o
obustavljanju postupka javne nabavke je 01.10.2014. godine.
XIV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena
prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva
za javno nadmetanje
XV Dodatne informacije
Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno Odluka o obustavi postupka javne nabavke će
na standardnom obrascu biti objavljena na portalu javnih nabavki i dostavljena ponuđačima u
roku od tri dana od dana donošenja.
U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva garancija ponude na iznos od
2% od vrijednosti ponude, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku
važenja iste.
Garancija treba da važi 90 + 5 dana, uključujući i 5-i dan po isteku roka važenja ponude,
ukupno 95 dana.
U garanciji ponude potrebno je navesti da je bezuslovna i plativa na prvi poziv.
Podnijeta bankarska garnacija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od
onih koje odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili promijenjenu mjesnu
nadležnost za rješavanje sporova.
U cilju zaštite od kršenja Ugovora od Isporučioca se zahtijeva:
- Garancija banke u iznosu 10% od vrijednosti ponude kao garanciju za dobro izvršenje
ugovora, koja se dostavlja na dan potpisivanja Ugovora i traje najmanje 30 (trideset) dana
duže od dana isteka roka za završetak isporuke.
Garancije se dostavljaju za svaku partiju, pojedinačno.
Ponuđači su obavezni da u Ponudi dostave:
-
izjavu izdatu od strane proizvođača ili od strane ovlašćenog distributera robe koja je
predmet nabavke da može nuditi robu koja je predmet nabavke, osim u slučaju da je
ponuđač ujedno i proizvođač, na crnogorskom jeziku ili na jeziku u službenoj
upotrebi u Crnoj Gori - srpskom, bošnjačkom, hrvatskom.
-
Za partije: 1,2,6,7 i 8: izjavu sa pojedinačno navedenim atestima, u skladu sa IEC
61089, DIN 48201, izdatim od međunarodno priznatih institucija, koje posjeduje
proizvođač ponuđene robe.
U skladu sa članom 12 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac predviđa da se tehnička
dokumentacija može dostaviti i na engleskom jeziku.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/14
5/6
Važna napomena:
1. Dokazi predviđeni fakultativnim uslovima za učešće u postupku javnog nadmetanja
moraju se dostaviti u ponudi.
2. Ponuđači nijesu u obavezi da dostavljaju akt iz tačke VI-OBAVEZNI USLOVI,
podtačka 2 poziva "dozvolu, licencu ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke", imajući u vidu da su predmet javne nabavke robe čiji promet nije
regulisan posebnim propisima i ne zahtijeva posjedovanje posebnih dozvola, licenci i
sl.
3. Djelovodni broj Poziva je 4456.
CGES AD Podgorica
Poziv br. 08/14
6/6
Download

Poziv br. 08/14.pdf