1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE
(objavljen na portalu Uprave za javne nabavke)
CRNA GORA
Ministarstvo finansija
Uprava za javne nabavke
Obrazac 4
Član 63 Zakona o javnim nabavkama
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Broj: 17771
Podgorica, 27.12.2013. godine
Na osnovu člana 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list Crne Gore", broj 42/11) Crnogorski
elektroprenosni sistem AD Podgorica objavljuje:
P O Z I V
broj 46/13
na otvoreni postupak javne nabavke
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Kontakt osoba:
Igor Radusinović, dipl.ecc.
Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02751372
Telefon:
+382 (20) 407-698
Faks:
+382 (20) 246-708
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.cges.me
II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje
Portal Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me , dana 27.12.2013. godine.
III Predmet javne nabavke
Oprema za video i IC nadzor trafostanica (CPV šifra: 32323500-8 Oprema za video nadzor)
Predmet javne nabavke nabavlja se kao cjelina.
IV Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.
V Procijenjena vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om iznosi 136.850,00 €
VI Uslovi i podobnost ponuđača
Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuĎač koji:
1)
2)
3)
4)
je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke;
ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu
sa zakonom;
je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima
države u kojoj ima sjedište;
u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje nije osuĎen za krivično
djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom.
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku i formi predviĎenoj čl. 66 i čl. 74
Zakona o javnim nabavkama ("Sl.list. Crne Gore", broj 42/11):
1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju;
2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno druga akta u skladu sa zakonom
(U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući
bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, naručilac se obratio nadležnom organu Inženjerskoj
komori Crne Gore, koji organ se aktom broj: 01-4525/3 od 26.12.2013.godine izjasnio da su ponuđači, u
predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dozvole, licence, odobrenja
odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr.).
Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da posjeduje licencu za:
- izvoĎenje elektroinstalacija jake struje
PonuĎač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik treba da ima zaposlenog inženjera koji
posjeduje licencu za:
- RukovoĎenje izvoĎenjem elektroinstalacija jake struje
3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu
plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda;
4) potvrda, odnosno druga akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencije - dokazi o
ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj
kopiji u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
PonuĎač mora da dokaže da ispunjava i fakultativne uslove koji se odnose na:
1)
ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama).
Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuĎač dokazuje:
2)
izvještajem o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa
izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se ureĎuje računovodstvo i revizija,
za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
odgovarajućim bankarskim izvodom, potvrdom ili izjavom o finansijskoj sposobnosti ponuĎača;
stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 69 Zakona o javnim nabavkama)
Ispunjenost uslova koji se odnose na stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost ponuĎač dokazuje
dostavljanjem:
1. liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i
primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne
mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuĎaĉa, samo izjava ponuĎaĉa o
izvršenim isporukama sa navoĎenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;
2. opisа tehničke opremljenosti, i mjerа zа obezbjeĎenje sistemа uprаvljаnjа kvаlitetom
3. izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i
osiguranju odgovarajućih radnih uslova;
Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj
kopiji u skladu sa pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom. Ukoliko ponuĎač ne
dostavi neki od dokaza o podobnosti predviĎenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom
dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna.
VII Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda.
VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuĎena cijena.
IX Jezik ponude: Crnogorski jezik i jezici u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.
X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije
Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja
poziva za javno nadmetanje.
Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 1100 do 1400 sati, počevši od
27.12.2013. godine, i zaključno sa 17.02.2014. godine, na adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18 u
Podgorici, kod ovlašćenog lica Vladana Raonića.
Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu
od 10,00 € na žiro račun broj 510-27152-64 kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica
(napomena: za tendersku dokumentaciju po Pozivu br. 46/13)
Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva:
56 - Intermediary bank: COBADEFF
Commerzbank AG Frankfurt/Main, Germany
57 - Account with institution: 400876851700
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA
59 - Beneficiary customer: ME25510000000002715264
CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA
BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 18, 81000, Podgorica, MONTENEGRO
Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev. Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova
otkupa naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica.
XI Rok i mjesto podnošenja ponuda
Ponude se predaju radnim danima od 08 do 14 sati, zaključno sa 17.02.2014. godine do 1130 časova,
neposrednom predajom na arhivi naručioca ili putem preporučene pošiljke sa povratnicom, na adresu:
Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o
elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku odreĎenom u pozivu za javno nadmetanje i
tenderskoj dokumentaciji.
XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuĎača sa priloženim
punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano nakon isteka krajnjeg roka za prijem
ponuda, 17.02.2014. godine u 1200 časova, u prostorijama Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD,
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica.
XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o obustavljanju
postupka javne nabavke je 30.06.2014. godine.
XIV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeĎena prava i na
pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
XV Dodatne informacije
U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuĎača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od
vrijednosti ponude, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste.
Garancija ponude treba da važi 90+5 dana, uključujući i 5-i dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95
dana.
Garancija ponude mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv i ne može da sadrži dodatne uslove za
isplatu, kraće rokove od onih koje odredi naručilac, manji iznos od onog koji odredi naručilac ili
promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova.
U cilju zaštite od kršenja Ugovora od Dobavljača se zahtijeva:
Garancija za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% ugovorne cijene koja se dostavlja na dan
potpisivanja Ugovora i sa rokom važenja 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka za
isporuku roba.
Važna napomena:
Obzirom da sajt Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me iz programskih razloga ne podržava odreĎene
opcije unošenja ili uklanjanja podataka, ovim putem preciziramo:
1. Dokazi predviĎeni fakultativnim uslovima za učešće u postupku javnog nadmetanja moraju se dostaviti
u ponudi.
2. Djelovodni broj poziva je 17771.
Download

Poziv br. 46/13.pdf