VLADA CRNE GORE
STANDARDNI FORMULAR
Ministarstvo ekonomije
Br. 01-1981/6
Podgorica, 26.07.2011. godine
Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama
OBRAZAC OGLASA ZA JAVNO NADMETANJE
Na osnovu člana 35 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG broj 46/06),
Ministarstvo ekonomije objavljuje:
POZIV
br. 11/11
na
Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku i
ugradnju fotonaponskih sistema na katunima
1.Podaci o naručiocu
Naručilac:
Ministarstvo ekonomije
Kontakt osoba/e:
Božidar Pavlović
Žana Radulović
Adresa:
Rimski trg 46
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02010780
Telefon:
+382 (0)20 482 446
+382 (0)20 482 186
Faks:
+382 (0)20 234 081
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
www.energetska-efikasnost.me
2. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke uključuje izbor najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju
fotonaponskih sistema na katunima
Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:
 cjelina
partije (navesti partije)
3. Procijenjena vrijednost nabavke, sa obračunatim PDV-om je sljedeća:
70.000,00 EUR (sedamdesethiljada eura).
4. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma:
da
 ne
5. Uslovi i podobnost ponuđača
Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja
Pravo učešća u otvorenom postupku javne nabavke imaju pravna i fizička lica koja
posjeduju iskustvo i kvalifikacije u skladu sa javnim pozivom i tenderskom
dokumentacijom.
Svaki ponuđač, u postupku nadmetanja, mora dokazati:
1. Da nije pravosnažno osuđen za krivična djela navedena u članu 46 Zakona o
javnim nabavkama, niti mu je izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja
je predmet javne nabavke;
2. Da posjeduje poslovno-profesionalnu sposobnost;
3. Da uredno izvršava dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4. Da posjeduje ekonomsko-finansijsku sposobnost;
5. Da posjeduje stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost.
Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz prethodnog stava ove tačke podnose se u
obliku i formi predviđenoj članom 51 Zakona o javnim nabavkama:
1. Potvrda da se pravno lice, ne nalazi u kaznenoj evidenciji CRPS-a, shodno članu
42 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, koju izdaje Privredni sud;
2. Izvod iz sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra države u kojoj ponuđač ima
sjedište, ili važeća dozvola odnosno licenca nadležnog organa za profesionalno
obavljanje djelatnosti,
− potvrdu o registraciji ponuđača-pravnog lica, koju izdaje Privredni sud;
− dokaz da pravno lice nije pod stečajem ili u postupku likvidacije - potvrda
Privrednog suda da se protiv ponuđača (pravnog lica), ne vodi stečajni niti
likvidacioni postupak, odnosno nadležnog organa države sjedišta;
−
dokaz da plaćanja prema ponuđaču nijesu obustavljena - odgovarajući
bankarski izvodi, potvrda ili izjava o finansijskoj podobnosti banke čiji je
komintent pravno lice;
3. Dokaz od organa uprave nadležnog za poslove poreza i organizacije penzijskog i
zdravstvenog osiguranja da je izvršena obaveza plaćanja poreza i doprinosa,
(objedinjeni dokaz Poreske uprave o izmirenim obavezama);
4. Izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans
stanja, kao i izvještaj ovlašćenog revizora, u slučajevima gdje je to zakonom
kojim se uređuju pitanja računovodstva i revizije propisano, za posljednje tri
godine, odnosno ako je privredno društvo registrovano kasnije za period od
registracije.
5. Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti ponuđača: opremi, uređajima,
sredstvima, kadrovima, kapacitetima, načinu osiguranja kvaliteta.
Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od šest mjeseci prije
dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje.
Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno
nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbačena kao
neispravna.
6. Garancija ponude
Kao garanciju ponude, ponuđač je dužan dostaviti garanciju banke u iznosu od 2% od
ukupne vrednosti ponude sa rokom važnosti od 60 dana računajući od krajnjeg roka
utvrđenog za prijem ponuda.
7. Garancija za dobro izvršenje posla
Prvorangirani ponuđač je dužan da, najkasnije neposredno prije potpisivanja ugovora,
dostavi i garanciju za dobro izvršenje ugovora, u visini od 5% ukupne vrijednosti ugovora
8. Mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda:
da
 ne
9. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1) Ponuđena cijena
broj bodova 50
2) Kvalitet
broj bodova 25
3) Garantni period
broj bodova 15
4) Rok izvršenja posla
broj bodova 10
10. Vrijeme i mjesto uvida u tendersku dokumentaciju (otkupa)
Tendersku dokumentaciju, uz pismeni zahtjev, zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi
ovlašćeni predstavnici) mogu preuzeti svakog radnog dana na arhivi Ministarstva
ekonomije (Rimski trg 46, IV sprat, Podgorica), od 10 do 14 sati, počev od dana
objavljivanja Poziva tj. od 26.07.2011.godine.
Pravo učešća imaju ponuđači koji izvrše otkup tenderske dokumentacije.
Za podizanje tenderske dokumentacije, neophodno je izvršiti uplatu nepovratne naknade
u iznosu od 30 € na uplatni račun Ministarstva ekonomije br. 832-978-76 (Naknada za
otkup tenderske dokumentacije Ministarstva ekonomije, poziv na broj: 02010780, uz
napomenu za Tendersku dokumentaciju po Pozivu br. 11/11).
11. Vrijeme i mjesto prijema ponuda:
Arhiva Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, neposredno ili putem pošte, svakog
radnog dana od 10 do 13 časova, zaključno sa 10.08.2011. godine do 12 časova.
Komisija neće razmatrati ponude koje se dostave nakon roka utvrđenog u
prethodnom stavu.
12. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda obaviće se 10.08.2011. godine u 12.30 časova, konferencijska
sala Ministarstva ekonomije, IV sprat, Rimski trg 46, Podgorica.
13. Rok za donošenje odluke o dodjeli ugovora
Najkasnije 30 dana od dana otvaranja ponuda.
14. Izmjene i dopune tenderske dokumentacije
U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama, Naručilac može napraviti izmjene i
dopune tenderske dokumentacije, najkasnije pet dana prije isteka roka utvrđenog za
prijem ponuda. Eventualne izmjene i dopune tenderske dokumentacije Naručilac će
dostaviti svim ponuđačima koji su otkupili tendersku dokumentaciju.
15. Dodatne informacije
Ponuđač može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa
pripremanjem ponude, najkasnije pet dana prije isteka roka za dostavljanje ponude.
16. Kontakt osobe
Božidar Pavlović
Žana Radulović
tel: +382 (0)20 482 446; fax: +382 (0)20 234 081;
e-mail: [email protected]
tel: +382 (0)20 482 186; fax: +382 (0)20 234 081
e-mail: [email protected]
Download

javni poziv - Energetska efikasnost