PRILOG 9
TIVAT
Obrazac 9
Član 29 Zakona o javnim nabavkama
Naručilac DOO Komunalno Tivat
Broj: 01-2/ 882
Mjesto i datum: Tivat, 23.06.2014.godine
Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 42/11)
DOO „Komunalno“ Tivat objavljuje,
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ŠOPINGOM
10/13
I Podaci o naručiocu
Naručilac:
Naziv društva:
Ime i prezime službenika
za javne nabavke:
Adresa i sjedište
naručioca:
Kontakt telefon:
DOO KOMUNALNO TIVAT
Dijana Vukšić
Luke Tomanovića br.7
032 671 039 Broj faksa: 032 671
039
E- mail adresa: [email protected]
II Mjesto i datum objavljivanja zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom:
Portal Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me
Dana: 23.06.2014.godine
III Predmet javne nabavke:
 robe
 usluge
 radovi
IV Opis predmeta javne nabavke:
Nabavka kancelarijskog materijala za period od 12 mjeseci F-co kupac
( CPV – 30197630-1 papir za štampanje; 30192121-5 hemijske olovke; 22850000-3 fascikle i srodni
proizvodi; 22810000-1 registratori od papira ili kartona; 30197643-5 papir za kopiranje; 30125100-2
kasete sa tonerom; 30192000-1 kancelarijske potrepštine)
Označiti da li se predmet javne nabavke nabavlja kao:
 cjelina
 po partijama (navesti partije)
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
Ponuđač može dostaviti ponudu za jednu, više ili sve partije.
1
V Tehnička specifikacija odnosno predmjer radova:
SPECIFIKACIJA
KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Redni
broj
0
1
2
Jedinica
mjere
2
Nativ materijala
1
Visokokvalitetni bijeli papir za kopiranje i štampanje
(Fornax, Fabriano, Eurofin, Maestro standard ili ekvivalent)
A4 Ris 500 lis
Karo papir 250lis
Količina
3
ris
ris
100
10
kom
'
10
6
3
4
Gumica za brisanje (pilot, milan ili ekvivalent)
Oštrilo metalno
5
6
Olovka obična grafitna,tvrdoća mine HB,ergonomski
dizajn ( Staedler,pilot ili ekvivalent)
Hemijska olovka
'
'
50
300
7
8
Hemijske olovke kvalitetnije (uni-ball ili ekvivalent)
Tehnička olovka kvalitetnija
'
'
100
5
9
Uložak za teh.olovku
crni
pakovanje
10
-
0.5mm-
10
Tekst marker 1/4
kom
10
11
Spajalice 32mm
kutija
70
12
Spajalice 40mm
kutija
30
13
Municija za heft 10/4
'
10
14
Municija za heft 24/6
'
50
15
Heft mašina kap. do 40 lista
kom
6
16
Heft mašina kap. preko 40 lista
kom
2
17
Korektor 1/1 bocica
'
50
18
Korektor u olovci
'
20
19
Mapa sa folijom 20 listova
'
10
20
Fascikle papirne bez mehanizma u boji
'
120
21
Fascikle komo sa gumom u boji
'
130
22
Folija sa performacijom A 4 za registratore
'
300
23
Folija L A 4
'
200
24
Fascikle pvc sa mehanizmomo
'
50
25
Koverte bijele velike
'
5000
26
Koverte bijele srednje
'
350
27
Koverte bijele male
'
350
28
Koverte za cd
29
Sveske obične A5
'
10
30
Sveske obične A4 tvrde korice
'
10
31
Registrator A4 80mm
'
80
32
Registrator A4 30mm
'
20
33
Registrator A5 80mm
'
20
34
Selotejp 15x33
'
60
35
Selotejp 25x66
'
10
36
Indigo plastificirani ručni
pakovanje
2
100
2
37
Tečnost za pečate
kom
5
38
Bušilica za papir kapac. do 50 lista
'
5
39
Bušilica za papir preko 50 lista
'
1
40
Lenjir
kom
5
41
Sveske u tvrd povez A4
'
15
42
Sveske u tvrd povez A5
'
5
43
Sveska abecedna
'
2
44
Nalog za službeno putovanje
kom
45
Djelovodni protokol 100 lista
'
2
46
Djelovodnik 200 lista
'
1
47
Interna dostavna knjiga
'
3
48
Knjiga primljeni računa
'
2
49
Prijava o povredi na radu 1/4
'
10
50
Prijava o slob.radn.mjestu
''
50
51
Mjesečna knjiga zarada
'
5
52
Dostavna knjiga za mjesto
'
4
53
Blok kocka
'
10
54
Blok samoljepljivi za poruke do 100 lista
'
100
55
Blok samoljepljivi za poruke preko 100 lista
56
Kompjuterski papir 1+1
kutija
10
57
Kompjuterski papir 1+0
kutija
20
58
Nalog blagajni da naplati
kom
25
59
Nalog blagajni da isplati
'
10
60
Dnevnik blagajne
61
Ading rolne 57mm
'
200
62
Kreditni nalog žuti
'
100
63
Kreditni nalog plavi
'
5
64
Kreditni nalog rozi
'
30
65
Izjava o kompezaciji
'
20
66
Obrazac 1450
blok
2
67
Ribon LQ 800
kom
50
68
Makaze,plastične ergonomske ručke 18cm
'
5
69
Građevinski dnevnik
'
2
70
Putni nalog za teretna vozila
'
20
71
Putni nalog za putnička vozila
'
10
72
CD
'
100
73
DVD
'
100
74
Ljepilo za papir oho ili ekvivalent 20gr
'
2
75
Miš za kompjuter optički genius ili ekvivalent
'
5
76
Trebovanje A5
'
40
77
Traka za kalkulator 58mm
'
5
78
Fax rolne
'
35
79
Kreda 1/10
kom
10
80
Omot spisa
'
50
81
Toner za hp laser jet 1000
'
10
82
Toner za hp laser jet 1018
'
4
83
Toner za hp laser jet 1102
’
10
84
Toner samsung ML-1640
kom.
4
- obrazac E-1
150
10
10
3
85
Toner za hp laser jet 1006
’’
4
86
Obrazac M-4
'
200
87
Kese ukrasne za flaše sjajne
'
30
88
Kese ukrasne sjajne
89
Popis robe
'
5
90
Tastatura genius ili ekvivalent
'
3
91
Štipaljke za dokumenta
'
20
92
Signir video u boji
'
25
93
Računska mašina veća sa funkcijama
'
2
94
Rasheftivač
'
5
95
Flomasteri u boji 1/12
'
2
96
Kanap
'
5
97
USB fleš memorija 8 gb
'
10
98
USB fleš memorija 32 gb
'
2
99
Skalper
'
5
100
Nož za otvaranje koverata
'
2
101
Spirale 8mm
pak
5
102
Spirale 19mm
pak
5
103
Rukovnik B5 IC204 Alicante 6 boja
'
50
104
Rokovnik džepni
'
75
105
Album za vizit karte
'
10
106
Upaljač elektronski
'
200
107
Kalendar 7 listova
'
200
108
Otpremnica A5
'
25
30
Za svaku stavku navesti ime proizvođača, posebno za stavke u kojima se traži određen kvalitet
Ponuđeni toneri moraju biti ORIGINALI, svaka vrsta zamjenskih tonera nije prihvatljiva
Ponude koje ne sadrže sve stavke iz specifikacije biće odbijene kao neispravne.
Naručilac zadržava pravo da, usled eventualnog prestanka potreba, odustane od dijela količina
predviđenih tehničkom specifikacijom.
VI Procijenjena vrijednost javne nabavke
Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: 6.000,00€.
(Ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama, navesti procijenjenu vrijednost javne
nabavke za svaku partiju pojedinačno i njihov zbir).
Partija 1:____________________________________________________
Partija 2:____________________________________________________
Partija 3:____________________________________________________
Ukupno:
__________ €
__________ €
__________ €, itd.
__________ €
VII U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji je registrovan za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke, kao osnovne, odnosno pretežne djelatnosti, dokaz o
ispunjavanju ovog uslova ne smije da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.
4
VIII Način plaćanja: : virmanski 30 dana od dostavljanja računa
IX Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: sukcesivno za period od 12
mjeseci (rok isporuke u roku od12 sati)
X Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
Najniža ponuđena cijena
XI Jezik ponude:
Crnogorski, kao i drugi jezici koji su u sližbenoj upotrebi u Crnoj Gori.
XII Rok i mjesto za dostavljanje ponuda
Ponude se dostavljaju radnim danima od 8:00 do 11 sati, zaključno sa 07.07.2014. godine do 11:00
sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, adresa Luke Tomanovića br.7.
Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u zahtjevu za dostavljanje
ponuda šopingom.
XIII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda
Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim
punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača održaće se 07.07.2014. godine u 12:00
sati, adresa Luke Tomanovića br.7.
XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju
postupka javne nabavke
22.07.2014.godine
XV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im zahtjevom za dostavljanje ponuda šopingom,
povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj
komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja zahtjeva za
dostavljanje ponuda šopingom.
XVI Dodatne informacije
Original ponude biće otkucan ili napisan neizbrisivim mastilom. Svaka stranica ponude mora biti
numerisana i jasno označena potpisom ovlašćenog lica ponuđača. Svi dokumenti, podnijeti uz ponudu,
treba da budu povezani jednim jemstvenikom (neprekidnom trakom) u cjelinu i zapečaćeni pečatnim
voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi,
odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak.
Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge: sukcesivno za period od 12 mjeseci
(rok isporuke u roku od12 sati)
Službenik za javne nabavke
Odgovorno lice naručioca – starješina
5
______________________
M.P.
______________________________
6
Download

NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA