BIZNISOFT POS
Uputstvo za korišćeneje biznisoft pos-a za rad u maloprodajnim
objektima sa fiskalnim štampačem
1. UVOD
Biznisoft POS je integralni deo Ppogramskog paketa Biznisoft namenjen za rad u
maloprodajnim bjektima sa fiskalnim štampačima (ili kasama koje imaju mod fiskalnog štampača).
Veza između Biznisoft POS-a i fiskalnih uređaja se ostvaruje preko veznih programa (DRIVER-a)
proizvođača fiskalnih uređaja, ili nezavisnih proizvođača programa.
Na računaru za koji je povezan fiskalni štampač treba instalirati
-biznisoft klijent
-biznisoft pos
-server se instalira samo ako je to računar na kome se nalaze podaci.
Novi korisnici moraju da unesu početno stanje za maloprodajni objekat kroz kalkulaciju, koju
proknjiže u ROBNOM i KEPU knjizi. Posle knjiženja u objektu će imati količine i cene. Može se
prodavati samo roba za koju imate cenu, količine mogu da idu u minus (u slučaju da niste uneli novu
kalkulaciju a cene su iste) pos će vas upozoriti da proverite količine ali će završiti račun. Kada
proknjižite kalkulaciju
stanje će se ažurirati.
Na kraju dana kada se uradi dnevni fiskalni isečak treba ući u Biznisoft i proknjižiti promet iz
kase.
2. IZDAVANJE RAČUNA
Ukoliko koristite bar kod čitač kursor će biti u polju BAR KOD. Kada učitate bar kod automatski
se dodaje nova stavka sa podrazumevanom količinom 1 i spremni smo za učitavanje sledećeg bar
koda. Ukoliko je količina veća od 1 pre učitavanja bar koda treba pritisnuti dugme CTRL, polje bar
kod će promeniti boju, a kursor će nakon učitavanja bar koda preći u polje količina, ukucati količinu
pa na ENTER preću u sledeći red.
Ako ne koristite bar kod čitač kursor je u polju Šifra. Možete uneti šifru ako je znate bez
vodećih nula, ako ne znate šifru pritisnite + na numeričkoj tastaturi i otvoriće se prozor za pretragu
po nazivu artika.
Unesite deo naziva artikla i otvoriće se šifarnik artikala sa listom svih artikala koji u svom
nazivu imaju deo koji ste uneli. Strelicom dole izaberite artikal i enterom potvrdite. Računar će u
polje šifra preneti šifru i naziv proizvoda. Enterom potvrdite i upolju količina uneti količinu ako je veča
od 1 ili enterom preći na sledeću stavku računa (novi red).
Kada unesete sve stavke za račun pritiskom na F5 završavate račun i birate način plaćanja.
3. IZBOR NAČINA PLAĆANJA
GOTOVINSKI
Podrazumeva se da je uplata gotovinska u polju novac možete otkucati iznos koji ste
dobili i enter, računar će izračunati kusur. Uzmite novac i pritisnite enter da fiskalni štampač
odštampa račun.
ČEKOVI GRAĐANA
Prititiskom na tipku F2 iznos za plaćanje se prenosi u polje Čekovi gradjana. Iznos na računu je
5.110,00 kupac plaća čekom 5.000,00 a ostatak od 110,00 gotovinom.
PLATNE KARTICE
Pritiskom na F6 iznos za plaćanje se prenosi u polje Platne kartice.
KREDIT
1. Kredit se odnosi na prodavnice koje svojim kupcima omogućuju da ostave ček kao depozit I
plaćanje se vrši kada se potroši iznos na čeku, ili odrede limit do kojeg će kupcu davati robu. Da
biste koristili ovu funkciju morate uneti kupce u šifarnik kupaca fizičkih lica (šifarnici – artikli; šifarnik
kupaca fizička lica) i iznos na čeku. Kada kupac kaže da ima deponovan ček bira se vrsta plaćanja
F3 kredit i F11 izbor kupca iz baze.
2. Ukoliko je u pitanju administrativna zabrana, sindikalno plaćanje ili neki drugi vid plaćanja preko
zaposlenih radnika nekog pravnog lica, onda je situacija malo komplikovanija, zbog malo
komplikovanijeg knjiženja ovakvih stvari, a sve to po ideji da sve ide automatski. Znači, prvo bi u
BizniSoft-u (ne u POS-u) trebalo da se ide u opciju: Opšti šifarnici * Šifarnik ostale analitike i tu unese
konkretan radnik po imenu i prezimenu i zapamti dodeljena šifra. Zatim se ide u šifarnik kupaca
fizičkih lica i unose vrednosti za sledeća polja:
ADM – 1
Partner - šifra partnera iz tabele poslovnih partnera (recimo Sindikat Zlatare: šifra 00038)
Analitika - Šifra prethodno unete analitike u šifarniku ostale analitike
Konto - Račun na koji će da se knjiže potraživanja nastala iz ovih odnosa.
Zatim se u prometu tog fizičkog lica umesto čeka unese neki limit. Za administrativne zabrane,
to je limit koji piše u samoj administrativnoj zabrani. Ako je u pitanju nekakav sindikat, onda je to
stvar dgovora između sindikata i nas.
Kod prodaje je priča ista kao pod tačkom 1, stim da se obrati pažnja da se izabere stavka
gde je ADM=1 ukoliko imamo isto fizičko lice koje je deponovalo ček i dalo administrativnu zabranu.
Ovde ne bi bilo loše da se nakon izdavanja fiskalnog računa ide na opciju štampanja virmanskog
računa i u formi gde se unose podaci o kupcu unese njegovo ime i prezime i matični broj (ili neki
drugi podatak) i da se ova faktura odštampa u 2 primerka i da kupcu na potpis.
Knjiženje prometa na kraju dana isto knjiži na 2400. Na dnevnom nivou ili najčešće za
određeni period (recimo 30 dana) ide se na opciju u BizniSoft-u: Robno - Trgovina * BizniSoft POS
* Prodaja administrativnom zabranom za period. Ova opcija omogućava dve stvari:
1. Štampu specifikacije prodaje administrativnom zabranom za period
2. Formiranje naloga za glavnu knjigu koji stornira račun 2400 u korist računa 22xx i analitike koji su
ubačeni u samom šifarniku kupca fizičkog lica.
Specifikacija prodaje se uz po jedan primerak svih faktura overenih od strane kupca šalje poslovnom
partneru (recimo sindikatu) na naplatu.
VIRMANSKI RAČUN
Ukoliko je kupac pravno lice i izvršio je uplatu virmanski preko tekućeg računa, pritiskom na
F4 iznos računa se prenosi u polje virmanski. Pritiskom na F12 otvara se šifarnik partnera i treba
izabrati kupca. PROVERITI DA LI JE IZABRAN PRAVI KUPAC, kada se odštampa fiskalni isečak
ne može se menjati kupac.
Kada se odštampa fiskalni isečak, kliknuti mišem na VIRMANSKI RAČUN, uneti broj fiskalnog
isečka i na laserskom štampaču odštampati račun za kupca.
Ukoliko kupac plati gotovinski i traži račun za preduzeće, posle štampanja fiskalnog isečka
kliknuti mišem na GOTOVINSKI RAČUN , uneti broj fiskalnog isečka i izabrati kupca iz šifarnika
partnera.
4. RAČUN NA ČEKANJU
Ukoliko ste započeli račun kupcu a on razgleda šta bi još kupio, da ostali kupci ne bi čekali
možete pritiskom na SHIFT i F1 prebaciti račun na čekanje i izdati račun sledećem kupcu. Pritiskom
na SHIFT i F2 vraćate račun na čekanju u obradu, možete dodati još stavki i završiti ga. Možete
imati više računa na čekanju. Primenjuje se i u ugostiteljskim objektima, da ne biste gostima posle
svake narudžbine nosili račun, stavite račun na čekanju, vratite ga dodate sledeću narudžbinu, opet
ga vratite na čekanje dok gosti ne zatraže račun.
5. RABAT
Rabat, možete odobravati na nivou celog računa ili po artiklima. Ukoliko dajete rabat na ceo
iznos računa, kada završite račun pritisnete SHIFT i F10, unesete procenat i računar će umanjiti sve
stavke računa potvrdite nivelaciju i odštampajte fiskalni isečak. Ukoliko dajete rabat na određene
artikle morate štiklirati polje PRIKAŽI RABATE, u stavci računa će se otvoriti polja % Rabata i izn,
rabata. Kada unesete količinu kursor prelazi u polje % rabata, gde unesete procenat rabata, ili sa
enter predjete dalje ako ne dajete rabat za taj artikal.
6. NALOG ZA ISPRAVKU
Kada kupac vrati robu kucaju se sa fiskalnog računa stavke koje su vraćene sa NEGATIVNIM
KOLIČINAMA. Račun se završi sa F5, ali se ne štampa fiskalni račun nego se vraća roba na stanje.
Posle toga IZVEŠTAJI i STATISTIKE izabere se štampa naloga za isparvku i dobije račun koji treba
odštampati i spojiti sa fiskalnim računom po kom je vraćena roba.
BIZNISOFT POS
Uputstvo za korišćeneje BizniSoft POS-a za rad u restoranskom režimu
- U restoranskom režimu moguće je definisati prostore u objektu i rasporediti stolove u prostoru.
Dodavanje prostora
Za dodavanje novog prostora koristimo desni taster miša. Otvara se meni sa dodatnim
opcijama: dodaj novi prostor, brisanje prostora, učitavanje slike prostora, promena veličine prosrtora,
dodavanje stolova u prostoru.
Dodavanje stolova
Desnim tasterom miša otvorimo meni i izaberemo opciju “Dodaj sto na ovu lokaciju” a iz
podmenija izaberemo željenu veličinu i oblik stola. Ukoliko sto ne bude na željenoj lokaciji, pritisnemo
i držimo taster CTRL, kliknemo na željeni sto i pomeramo mišem do željene lokacije. Pustimo sve
tastere i zapamtimo postavke i stolove objekta (desni klik i poslednja opcija u meniju “Zapamti
postavke i stolove objekta”).
Unos narudžbine
Klikom na sto otvara se forma za unos artikala sa narudžbine. Tu možemo videti koji sto je
aktivan i koji operater unosi narudžbinu. Narudžbina za sto se može dopunjavati neograničen broj
puta
pri
čemu
se
menja
boja
stavki
narudžbine.
Klilkom na dugme STOLOVI vraćamo se na prostor i stolove. Stolovi obeleženi crvenom
bojom su zauzeti.
Razdvajanje narudžbine
U restoranskom režimu je moguće spajati i razdvajati narudžbine kao i pojedinačne stavke
sa narudžbine. (prebaciti na drugi sto). Najpre kliknemo na dugme “Prikaži narudžbine”.
Nakon toga klikom miša izaberemo sto sa koga želimo razdvojiti narudžbinu. Izgled ekrana je
možemo videti na sledećoj slici.
Na levoj strani vidimo narudžbine izabranog stola. U našem primeru tri narudžbine od koga
prva ima 2 stavke. Klikom miša odaberemo narudžbinu a zatim kliknemo na dugme “Razdvajanje
narudžbine “.
Dobićemo prozor sa stavkama izabrane narudžbine. Ukoliko želimo da razdvojimo jednu stavku
potrebno je ostalim stavkama odčekirati kvadratić u koloni SEL. Možemo smanjiti i količinu za
selektovanu stavku kllikom na dugme – (minus) u donjem delu forme. Klikom na dugme “OK /
Preuzmi” u donjem desnom uglu, završavamo razdvajanje narudžbine.
Preuzete stavke su prebačene na konobara. Sada možemo završiti naplatu tih stavki klikom na
dugme “Konobar” pri čemu dobijamo standarni ekran za naplatu i po uobičajenom postupku
izdajemo fiskalni račun.
U slučaju da razdvojenu narudžbinu ne želimo da naplatimo nego da spojimo narudžbinama na
drugom stolu, nakon koraka u kome smo razdvojili narudžbinu i stavke prebacili na konobara,
ponovno kliknemo na “Prikaži narudžbine”.
Izaberemo sto na koji želimo da spojimo narudžbinu, kliknemo na dugme “Spajanje narudžbine” i
potvrdimo spajanje narudžbine za izabrani sto.
Dodaci
Da bi smo koristili funkciju “Dodaci” pre svega je potrebno da u šifarniku artikala označimo da za
artikal postoje dodaci.
Nakon toga u šifarniku dodataka/priloga unesemo dodatke/priloge i dodelimo ih artiklima jednom po
jednom.
1. U levom delu forme nalazi se spisak artikala sa dodacima.
2. Novi dodatak unosimo tasterom F5.
3. U gornjem desnom delu forme vidimo spisak postojećih dodataka u šifarniku.
4. Da dodelimo dodatak artiklu potrebno je kliknuti na artikal da bi ostao selektovan, kliknemo
na dodatak pa na dugme “Dodeli izabrani dodatak artiklu”. Dodeljene dodatke artikla možemo
videti u donjem desnom delu forme.
5. Za brisanje dodatka selektujemo dodeljeni dodatak pa kliknemo na dugme “Ukloni izabrani
dodatak sa artikla”.
Sada kada smo definisali dodatke možemo iskoristiti ovu opciju pri kreiranju narudžbine. Ukoliko u
narudžbinu unesemo artikal uz koji idu dodaci-prilozi (npr pljeskavica), dobijamo mogućnost da
dodamo i priloge tom artiklu.
Klikom na dugme "Dodaci" otvoriće se nova forma u kojoj možemo videti raspoložive dodatke tog
artikla. Kada odaberemo poručene dodatke pojaviće se sa desne strane. Da završimo unos
potrebno je da kliknemo na dugme OK/Zatvori.
Ovako kreirana narudžbina sa dodacima služi za štampu na POS štampaču koji se nalazi u šanku
ili kuhinji gde je potrebno da se vide detalji porudžbine (dodaci). Odštampan fiskalni isečak za kupca
neće sadržati dodatke.
Definisanje brzih tastera
Da bi smo definisali brze tastere privi korak je da definišemo atribute artikla u BizniSoftu. Tasterom
F5 dodajemo novi atribut, šifru dodeljuje program dok naziv unosimo po želji.
Kada završimo definisanje atributa artikala potrebno je svakom atributu dodeliti odgovarajuće
artikle. U šifarniku artikala izaberemo artikal pa kliknemo na tab “Atributi artikla”. Čekiranjem
kvadratića pridružujemo artikal izabranom atributu. Postupak ponavljamo za svaki artikal.
Ukoliko želimo da svaki artikal ima sliku na brzim tasterima, na kartici Slike artikla – slika 6
potrebno je učitati sliku artikla.
Kada definišemo sve atribute i dodelimo artikle atributima, potrebno je da u BizniSoft POS-u
aktiviramo brze tastere. U tabu Administracija kliknuti na dugme “Definiši” (u okviru grupe brzi tasteri)
pri čemu nam se u levom delu forme otvara mogućnost za dodavanje prethodno definisanih atributa.
Za dodavanje koristimo dugme “Novi”. Koloni “Poz” će se automatski dodeliti broj koji nema potrebe
menjati. Ova kolona označava poziciju atributa koji smo uneli u kolonu “Atribut” (šifra atributa). Dok
je kursor u koloni “Atribut” moguće je vršiti pretragu na taster “+”. Za promenu pozicije selektovanog
brzog tastera koristimo dugme “Gore” ili “Dole” Ukoliko je kvadratić u koloni “Veliki” čekiran, taster
atributa u desnom delu forme biće veliki. Kolona “Slika” služi za izbor i dodelu slike za definisani
atribut (brzi taster).
Klikom na brzi taster prikazaće se svi artikli koji pripadaju atributu definisanom za taj taster. U našem
primeru atribut Pivo.
Štampa narudžbine
U BizniSoftu je moguće definisati POS štampače na koje ćemo štampati određene narudžbine. Tako
na primer artikle sa atributom “piće” možemo definisati da se štampa na štampaču u šanku, artikle
sa atributom “hrana” definišemo da se štampaju u kuhinji …
Podešavanja se nalaze u osnovnom programu BizniSoft u modulu “Robno trgovina/Biznisoft POS
kasa u maloprodaji/Definisanje štampe na pos štampaču“.
Tasterom F5 otvara se novi slog. U koloni “Događaj” odaberete kada će se narudžbina
štampati. U koloni atribut definišemo koji će se atributi štampati za određeni događaj. U koloni Naziv
printera definišemo na kom štampaču će se štampati narudžbina. Ako ostavimo Atribut -0001 u tom
slučaju se štampaju sve stavke sa naručbine bez obzira kom atributu pripadaju. U našem primeru
se artikli sa šifrom atributa 1 štampaju na jednom štampaču, dok se na drugom štampa cela
narudžbina.
Štampa na zahtev podrazumeva štampu kada kliknemo na - štampa računa na pos štampaču.
RFZO – Elektronsko fakturisanje lekova, izdavanje lekova na recept i integracija sa
BizniSoft i BizniSoft POS sistemom
Na zahtev pojedinih klijenata koji koriste BizniSoft (apotekarske ustanove) krajem 2013
implementirane su procedure potrebne za podršku rada sa receptima RFZO. Princip funkcionisanja
ovog podsistema je sledeći: apotekarska ustanova koja je zainteresovana za rad sa RFZO
receptima mora da potpiše Ugovor sa lokalnim RFZO. Apoteka je dužna da pacijentima izdaje lekove
na osnovu tačno popunjenog recepta sa ili bez učešća i/ili participacije od strane pacijenta.
Najkasnije do 10-og u mesecu za prethodni mesec neophodno je da apotekarska ustanova dostavi
RFZO fakturu u elektronskom i unapred definisanom formatu a koju RFZO plaća u roku definisanom
Ugovorom. Elektronska faktura sadrži sve relevantne podatke o svakom pojedinačnom izdatom leku
i pacijentu (LBO i matični broj pacijenta, broj recepta, šifru leka, šifru zdravstvene ustanove koja je
izdala recept, šifru lekara koji je izdao recept, šifru osnova osiguranja osiguranika kao i dijagnozu
bolesti i šifru leka). RFZO je sa svoje strane implementirao veoma kompleksan informacioni sistem
koji se sastoji od niza provera kojim se osigurava da dostavljena faktura bude 100% ispravna i da
vrednosti iskazane na fakturi odgovaraju uslovima koje je propisao RFZO. Kompleksnost ovih
provera je veoma složena i predstavljala je najkritičniji deo ovog podsistema a razlog leži u činjenici
da RFZO vraća fakturu na doradu ukoliko se “u paru” ne slaže iznos dostavljene fakture sa unapred
definisanim uslovima. Provere su tipa:
- da li je osiguranik aktivan (najbitnija provera za koju je implementiran i webservis koji OnLine
proverava ovaj podatak – kasnije u tekstu),
- da li je ispravna šifra zdravstvene ustanove,
- da li je lekar koji je prepisao recept aktivan,
- da li je aktivna dijagnoza bolesti (na dan recepta),
- da li traženi lek ide uz dijagnozu bolesti (na dan recepta),
- da li se za traženi lek i dijagnozu zahteva učešće ili participacija (na dan recepta)
- koja je vrednost leka za datu dijagnozu i osnov osiguranja (na dan recepta) i slično…
Da bi sve ovo bilo moguće RFZO je aktivirao portal na svom sajtu (portal.rfzo.rs) koji služi za
preuzimanje svih ovih podataka i importovanje u BizniSoft bazu. U principu se sa sajta preuzima 6
XML fajlova koji u sebi sadrže po nekoliko šifarnika.
Obzirom da je moguća situacija u kojoj osiguranik u trenutku podizanja leka više nije aktivan (isteklo
mu je zdravstveno osiguranje i slično), u BizniSoft POS-u je implementiran webservervis koji ovo
proverava u trenutku izdavanja leka, tako da BizniSoft POS može da radi u “online” ili “offline” režimu
(checkbox “webservis” na slici 04). Za “online” režim je neophodna internet konekcija. Ukoliko
apoteka nema konekciju može svejedno normalno da izdaje lekove, ali rizikuje da osiguranik više
nije osiguran u kom slučaju RFZO neće da refundira taj lek i praktično ga izdaje na sopstvenu
odgovornost.
Unos recepata
Recepti se unose u posebnoj formi do koje se dolazi pritiskom na taster F4 u osnovnoj formi
BizniSoft POS-a.
Forma se sastoji iz dva dela. Gornji koji u poljima sadrži podatke o osiguraniku i donji sa
informacijama o propisanom leku. Osiguranik se pretražuje ili na osnovu broja zdravstvene knjižice
ili na osnovu LBO broja. Pri pokretanju forme kursor je pozicioniran u polje za broj zdravstvene
knjižice koji se može uneti i skeniranjem.
Nakon unosa tog broja proverava se da li je uključena pretraga web servisom. Ako je to
isključena iz nekog razloga, podatak se pretražuje u bazi osiguranika koju je apoteka dobila od
RFZO-a. Pretraga u bazi nije merodavnija jer se podaci o korisnicima stalno menjaju. Predvidjeno
je da se za osiguranike dobijene putem web servisa provere i ažuriraju podaci u bazi. Treća
mogućnost, ako je isključen web servis, a i nema osiguranika u bazi je da farmaceut ručno unese
osiguranika i ti podaci će biti upisani u bazu.
Tu se upisuju podaci sa samog recepta. Predviđene su sve vrste provera (datum propisivanja
i izdavanja, dijagnoza u odnosu na šifru leka, iznos za naplatu u odnosu na osnov osiguranja i osnov
oslobađanja od participacije, i td.).
Kada se završi unos svih recepata osiguranika, klikom na dugme ’F12 – OK/Upiši’ ili
pritiskom na F12 na tastaturi potvrdjuje se upis recepata i vraća se POS segment iz koga se može
izdati račun ili se nastaviti normalno izdavanje robe koju apoteka nudi a nema veze sa receptima
(pomoćna lekovita sredstva i ostala roba široke potrošnje).
Jedna od skraćenica – dugme F7 pruža mogućnost farmaceutu da na osnovu nekoliko
neophodnih podataka kaže pacijentu koliko bi koštao njegov lek bez potrebe da se unose svi podaci
o osiguraniku i leku (vrlo praktično u svakodnevnom poslovanju).
Dugme ’Pregled’ otvara formu za pregled primljenih recepata i izdatih lekova za period koji
želi korisnik.
Posebno je korisno i preporučljivo to raditi pre formiranja fakture da bi se proverila ispravnost unetih
recepata. U ovoj formi se mogu menjati redni brojevi recepata. Za svaku ostalu uočenu grešku,
potrebno je u pregledu obrisati recept i ponovo ga uneti, posebno obraćajući pažnju na datum
propisivanja i datum izdavanja. Pogrešene podatke u receptu nije moguće jednostavno menjati u
pregledu jer su svi međusobno zavisni i utiču na ostale podatke. Zato je i napravljen koncept brisanja
i ponovnog unošenja recepta. Nakon toga mu se u pregledu može promeniti redni broj, i da se
postavi na predviđeno mesto, hronološki ispravno.
Preuzimanje i ažuriranje propisanih šifarnika
Podsistem za elektronsko fakturisanje lekova izdatih na LR-1 obrascu se u BizniSoft-u nalazi
u modulu SPECIFIČNI PODSISTEMI u okviru programskog paketa BizniSoft.
Sastoji se od šifarnika koji se preuzimaju sa sajta RFZO-a u .zip formatu i funkcije za kreiranje
elektronskih faktura koje se šalju lokalnom RFZO-u (kasnije u tekstu).
Na sajtu RFZO-a mogu da se skinu sledeći .zip fajlovi:
- Lekari i ustanove
- MKB
- OOP
- Država
- Lekovi
- Participacija
- Provera recepata (ne skida se i ne ubacuje u bazu)
Preporučljivo je da se sve ovo skine (’Download-uje’) u isti folder iz koga će se preuzimati
podaci (na primer na Desktop-u napraviti folder ’sifarnici’). Neki od ovih zapakovanih fajlova sadrže
podatke za popunjavanje više tabela u bazi. Sledi primer na šifarnicima iz BizniSoft-a:
-
Šifarnik država (Država)
Promena statusa država (Država)
Filijale u sklopu RFZO (Lekari i ustanove)
Šifarnik proizvođača lekova (Lekovi)
Tipovi zdravstvenih ustanova (Lekari i ustanove)
Šifarnik zdravstvenih ustanova (Lekari i ustanove)
Promena pojedinačnih zdravstvenih ustanova (Lekari i ustanove)
Šifarnik osnova osiguranja (dbo_OO – Fajl se dobija od RFZO-a)
Spisak osiguranika filijale (Osiguranici – Fajl se dobija od RFZO-a)
Spisak mogućih listi lekova (Lekovi)
Šifre i podšifre po ATC klasifikaciji (Lekovi)
Osnovni podaci o leku (Lekovi)
Šifarnik zastupnika proizvođača (Lekovi)
Promena zastupnika pojedinačnog leka (Lekovi)
Dijagnoze po MKB-10 kvalifikaciji (MKB)
Učešća i dijagnoze za propisane lekove (Lekovi)
Iznos fiksne participacije za period (Participacija)
Promene svojstva pojedinačnog leka (Lekovi)
Tipovi ID broja lekara (Lekari i ustanove)
Lični podaci lekara (Lekari i ustanove)
Period važenja ID lekara (Lekari i ustanove)
ID lekara u zdravstvenim ustanovama (Lekari i ustanove)
Šifarnik osnova oslobođenja od participacije (OOP)
Promene osnova oslobođenja od participacije (OOP)
Evidencija poništenih zdravstvenih knjižica (Fajl se dobija od RFZO-a periodično)
Svaki od ovih šifarnika, otvaranje klikom na opciju iz menija, sadrži dugme u donjem desnom
uglu ’Unos iz fajla’. Pritiskom na ovo dugme dobija se opcija za izbor foldera u kom su skinuti fajlovi
sa sajta RFZO-a. Program automatski pronalazi potreban zapokavani fajl (.zip fajl), zavisno iz kog
šifarnika je pozvana opcija, otpakuje fajl, ubaci podatke u bazu i obriše i zapakovani fajl i ono pto je
otpakovano. Ovo je dobra opcija za slučaj da treba da se promeni samo jedan od šifarnika.
U slučaju da je potrebno ubaciti više izmena u bazu, a ne samo za jedan šifarnik trebalo bi
da se koristi pretposlednja opcija u meniju - ’Ažuriranje šifarnika podsistema’.
Ovde su tačno date opcije za ubacivanje pojedinačnih zapakovanih fajlova onako kako mogu
da se skinu sa sajta RFZO-a. Prvo treba izabrati segmente koji se trebaju ažurirati. Pri pokretanju
opcije izabrano je da se svi trebaju ažurirati. Ovo se može promeniti tako što će se odštiklirati oni
koje ne želite da ažurirate.
Pritiskom na ’OK / Ažuriraj’ otvara se prozor za izbor foldera u kome su sačuvani skinuti fajlovi
sa sajta. Kada se izabere folder, pokrenuće se automatski proces ubacivanja podataka u bazu,
sličan onome za pojedinačno popunjavanje šifarnika. Ako neki fajl nije skinut, a štiklirano je kao
opcija za ažuriranje, program će prijaviti da taj fajl ne postoji u izabranom folderu i nastaviti sa
ažuriranjem onih koji postoje.
Opcije ’Šifarnik osnova osiguranja’, ’Spisak osiguranika filijale’ i ’Evidencija poništenih
zdravstvenih knjižica’ se mogu ažurirati isključivo pojedinačno na osnovu podataka koje bi trebalo
da se dobiju od lokalne filijale RFZO-a.
Faktura RFZO
Ova opcija u podsistemu se koristi za formiranje faktura u propisanom .xml formatu na osnovu
izdatih lekva propisanih na LR-1 obrascu.
U ovoj funkciji se prikazuju sve do sada formirane fakture. U slučaju da firma ima više
poslovnih jedinica (podapoteka) obavezno pročitajte sledeći deo uputstva:
U uputstvu RFZO-a je propisano da se pravi jedna elektronska faktura za podatke iz svih
podapoteka. Postojalo je više opcija za rešenje ovoga, ali je odlučeno da se u BizniSoft-u to reši
tako što će se sa jednog mesta praviti glavna faktura koja će sadržati podatke svih podapoteka. Da
bi to bilo izvodljivo, pre formiranja fakture, na tom mestu tj. u toj podapoteci moraju da budu podaci
iz ostalih podapoteka. U programskom paketu BizniSoft, u modulu ’Administracija’ postoji opcija
’Uvoz-Izvoz podataka iz baze’ koja će se koristiti u ove svrhe. Nakon izbora ove opcije razlikuje se
ono što će raditi podapoteke koje šalju pojedinačno svoje podatke i ono što će se dešavati u glavnoj
apoteci (onoj u kojoj će se formirati faktura).
Upustvo za ostale podapoteke koje šalju podatke: U levom delu prozora će se nalaziti
spisak svih tabela koje se nalaze u izabranoj bazi za izabranu godinu. Potrebno je da pomerite
pregled dok ne pronađete tabelu ’rfzo_recepti’ i kliknete na nju. U desnom delu prozora će se onda
pojaviti svi podaci iz te tabele. Potrebno je da kliknete na dugme ’Izvezi XLSX’ i nakon toga izaberete
lokaciju na kojoj ćete sačuvati fajl koji će se kreirati iz BizniSoft-a. Nakon toga, u zavisnosti od
mogućnosti, taj fajl trebate dostaviti glavnoj apoteci, onoj u kojoj će se kreirati faktura ili putem mejla
ili na nekom prenosivom mediju (CD, USB, memorijska kartica). Ne smete menjati naziv fajla.
Upustvo za apoteku u kojoj se formira faktura: U ovom slučaju, ne morate da pretražujete
tabelu, već će program na osnovu naziva fajla (ime tabele), koji se zato ni ovde ne sme menjati,
pronaći u koju tabelu treba da upiše podatke. Potrebno je da prvo štiklirate opciju ’Ažuriraj ako
postoji’ i onda klikom na dugme ’Uvezi XLSX’ izabrati fajl sa lokacije na kojoj se nalazi. Podaci će
biti upisani u bazu i potrebnu tabelu.
Pre formiranja fakture morate imati kreiran folder na C:\ particiji koji će se zvati RFZO
(C:\RFZO). U tom folderu će se smeštati fakture. Dobićete upozorenje ako taj folder ne postoji.
Faktura se formira klikom na dugme ’Formiraj fakturu’. Otvara se prozor u kome će moći da
se izabere period za koji formiramo fakturu i polje ’RZZO šifra apoteke’. Sva 3 polja će biti automatski
popunjena. ’RZZO šifra apoteke’ se popunjava matičnim brojem iz podataka o firmi, a datumi
početnim i krajnjim datumom prethodnog meseca. Klikom na dugme ’OK/Kreiraj’ će se pokrenuti
proces kreiranja faktura. Fakture će se kreirati pojedinačno za države. U pregledu, na glavnom
prozoru će fakture biti prikazan, osim podeljene po državama, podeljene i po podapotekama (ovo je
napravljeno zbog preglednosti i eventualnih provera). Svakako će jedna faktura, tačnije formirani
.xml fajl koji će se nalaziti u folderu C:\RFZO, biti za jednu državu i sadržati podatke svih podapoteka
koje su imale recepte propisane za državljane te države.
Faktura se briše klikom na dugme ’Obriši fakturu’. Ne bi trebalo da koristite znak ’-’ (minus)
na navigatoru u prozoru za pregled. Pošto je u pregledu jedna faktura podeljena po podapotekama,
klikom na ovo dugme obrisaće se sve faktura kao i pregled po svim državama za tu fakturu. Ovo je
više napomena, da ne bi bilo zbunjujuće kada nestane više redova iz pregleda.
Ovde postoji i opcija za kreiranje stanja lekova na dan. Klikom na dugme ’Formiraj stanje’ i
izborom datuma, automatski se kreira propisani .xml fajl sa stanjem svih zaliha na dan formiranja.
Izbor datuma služi kao izbor datuma koji će se štampati u .xml fajlu. Podatak o stanju je dostupan
samo za trenutno stanje, tj. ne može se raditi stanje za neki prethodni dan.
Dugme ’Štampaj fakturu’ prikazuje izveštaj koji je sličan onom koji ćete dobiti od svoje filijale
RFZO-a. Možete videti i štampati fakture za ličnu evidenciju i eventualne provere. Ovo nije zvaničan
dokument.
Dugme ’Štampaj prilog’ je predvidjeno za filijale RFZO-a koje traže ovaj izveštaj. Na tom
izveštaju su prikazani iznosi vrednosti lekova koji su izdati na LR-1 obrascu razdeljeni na osnovu
podatka ’Osnov osiguranja’ vezanog za osiguranike.
Download

BIZNISOFT POS Uputstvo za korišćeneje biznisoft pos