BIZNISOFT 5.00 UPUTSTVO ZA OBRAČUN BOLOVANJA PREKO 30 DANA
U ovom uputstvu objašnjen je postupak kojim se izračunava Naknada bolovanja na teret
Zavoda, poreza i doprinosa, štampa obrazaca koji se predaju Poreskoj upravi i Zavodu za
zdravstveno osiguranje, kao i štampa virmana i prenos virmana u program za Elektronsko
pladanje.
Iznos bolovanja se izdvaja od obračuna zarada ostalih zaposlenih, tj. radi se kroz poseban
obračun. Na primer, ukoliko firma ima 3 zaposlena, jedan od zaposlenih je na bolovanju i ima
pravo na naknadu zarade od Zavoda za zdravstveno osiguranje, iznos njegove naknade računa
se kroz poseban obračun. Zaposleni koji primaju redovnu zaradu obračunavaju se kroz obračun
koji se naziva npr. APRIL 2013., pa se taj obračun konfirmiše i arhivira a zatim se u Osnovnim
parametrima za obračun otvara novi obračun koji se naziva npr. BOLOVANJE ZA APRIL 2013.
Ukoliko je zaposleni u mesecu aprilu koji ima 176 radnih sati, bio na bolovanju i na teret
poslodavca, iznos naknade bolovanja na teret poslodavca računa se kroz obračun sa
zaposlenima kojima se obračunava redovna zarada. Na primer, 64 sati bolovanja isplaćuje
poslodavac, a 112 sati isplaćuje se iz Zavoda za zdravstveno osiguranje, 64 sati obračunava se
kroz obračun ZARADA ZA APRIL 2013, i koristi se vrsta zarade 101- Bolovanje na teret
poslodavca. 112 sati se obračunava kroz obračun BOLOVANJE ZA APRIL 2013, i koristi se vrsta
zarade 200 - Bolovanje na teret zdravstvenog Osiguranja.
U opciji Tabela za poreze i doprinose, treba kliknuti na Za bolovanja preko 30 dana OP, i
formirati uplatne račune za opštinu stanovanja i rada zaposlenog koji je na bolovanju i takođe
formirati uplatne račune za Republiku Srbiju 601.
U opciji Osnovne tabele za poreze i doprinose, pa u opciji Za bolovanja preko 30 dana, korisnik
treba da unese odgovarajuća konta za knjiženje poreza i doprinosa. Ova tabela se popunjava
pre Obračuna bolovanja i potrebno je da ta konta budu otvorena u kontnom planu.
Prvi mesec na teret Zdravstvenog osiguranja
U modulu obračun zarada nalazi se opcija Bolovanja na teret socijalnog.
1. U opciji Dodatni matični podaci popunjavaju se parametri koji su prikazani na slici:
2. Otvara se opcija Obrazac OZ-7 u kom se popunjavaju parametri prikazani na slici:
Ti parametri su: šifra radnika koji je na bolovanju, mesec od kog počinje da se računa prosek,
broj knjižice, LBO, mesto i datum. Kada se popune svi podaci i klikne na polje obrazac otvara se
obrazac OZ-7, koji se štampa u dva primerka.
Prosečan iznos ostvarene zarade po času koja se nalazi na OZ-7 obrascu koristi se u obračunu
bolovanja.
3. Pokreće se opcija Obračun zarada, prihvata se obračun Bolovanje preko 30 dana, i u tom
obračunu klikom na F5 otvara se novo zaglavlje u kom se unosi šifra zaposlenog, enterom se
prelazi do donjeg zaglavlja u kom se unosi šifra 200 -Bolovanje na teret zdravstvenog
osiguranja, unosi se broj časova provedenih na bolovanju na teret Zavoda i u polju Po času
unosi se satnina koja se nalazi u OZ-7 obrascu.
4. Zatim se klikne na polje Porezi i doprinosi i u prozoru koji se otvara klikne se na F2-izmene i
upisuje se opština 601 u poljima opština za zdravstvo i nezaposlenost na teret radnika i na teret
poslodavca.
Kada se koriguju opštine, klikne se na polje OK/Upiši. Javlja se poruka obračunat porez i
doprinos, potvrdi se na ok. Zatim se klikne na polje Konfirmiši i potvrdi se konfirmacija na Ok.
Kada se obračuna bolovanje, sledi štampa obrazaca i virmana. Iako je štampa obrazaca
objašnjena u klasičnom uputstvu za obračun zarada, biće objašnjeno i u ovom.
U gornjem levom uglu modula obračuna zarada selektuje se obračun za koji hoćemo da
štampamo obrasce.
Obrasci OPJ+specifikacija, OD1+specikacija, virmani, nalaze se u izveštajima za izabrani obračun.
Štampanje virmana je objašnjeno u klasičnom uputstvu za obračun zarada. U ovom uputstvu
objasnićemo izvoz virmana u program za elektronsko plaćanje. Virmani se dobijaju iz opcije
Štampa virmana. Klikne se na polje Obračun Formiranje, pa na polje Elektronsko.
Kada se klikne na polje Elektronsko, javlja se poruka „Kreiran inicijalni folder“ koja se potvrdi na
ok, i otvara se prozor prikazan na donjoj slici.
Selektuje se program za E-banking
banking koji korisnik ima, pa se nakon toga par puta klikne na taster
Enter dok polje OK-Nastavi
Nastavi ne bude dostupno. Kada se klikne na OK – Nastavi, otvara se prozor
u kom se nudi da se fajl za E-banking
banking snima u Program Files – Biznisoft – Exports. Korisnik
naravno može da to promeni i da fajl ssnimi na nekom drugom mestu, npr. My Documents.
Fajl se snima klikom na polje Save
Save.
Taj fajl se uvozi
zi u program za elektronsko plać
plaćanje,
anje, i dalje se postupa u skladu
skla
sa
uputstvom aplikacije za E-banking.
banking.
Ukoliko zaposleni prima naknadu zarade iz sredstava Zavoda duže
e od dva meseca, radi se
usklađivanje
ivanje osnova za naknade zarade. U opciji Bolovanja na teret socijalnog nalaze
nala se obrasci
OZ-8 (prvo usklađivanje) i OZ-99 (za naredna usklađ
usklađivanja).
Kod prvog usklađivanja
ivanja ulazi se u opciju OZ
OZ-8, gde se otvara prozor PARAMETRI ZA ŠTAMPU
OBRASCA OZ-8.
U ovim parametrima popunjavaju se polja godina i mesec za kolonu 1 i godina i mesec za kolonu
2. Upisuje se mesto i datum. U polju mesec za kolonu 2 upisuje se mesec koji prethodi prvom
usklajđivanju. U polju mesec za kolonu 1 upisuje se mesec od kog se računa prosek za tri
meseca koja prethode nastupanju privremene prečenosti za rad. Klikom na polje Obrazac
otvara se obrazac OZ-8 koji se štampa, i koristi za utvrđivanje naknade bolovanja.
Izveštaj na kome se vidi ukupna zarada i ukupan broj sati na nivou firme u periodu od tri meseca
i koji može da se odnese u Zavod za zdravstveno osiguranje, prilikom predaje dokumentacije za
refundaciju, nalazi se u opciji Izveštaji za period i po periodima i zove se Zarada po šifri za
periode. Prilikom pokretanja ove opcije, upisuje se šifra vrste zarade 100 i period, tj. datumi od do.
Naredna usklađivanja
Kod narednih usklađivanja štampa se Obrazac OZ-9, a taj obrazac nalazi se u opciji Bolovanja na
teret socijalnog.
Popunjavanju se polja mesec (Kolona1) i mesec (Kolona2), mesto i datum i klikne se na polje
Obrazac.
Nakon obračuna svakog bolovanja preko 30 dana, može se odštampati izveštaj Spisak
obračunatih naknada koji se nalazi u opciji Bolovanja na teret socijalnog.
U ovim parametrima se upisuje mesec za koji je obračunato bolovanje, i redni broj isplate
obračuna. (Npr. Bolovanje za mesec april je 2. isplata u mesecu).
Ovaj izveštaj se predaje Zavodu za zdravsteno osiguranje prilikom predaje dokumentacije za
refundiranje.
U ovom uputstvu objašnjeno je kako u Biznisoft poslovnom programu uraditi obračun
naknade bolovanja i odštampati obrasce. Spisak dokumentacije koja se predaje Zavodu za
zdravstveno osiguranje navedena je Računovodstvenoj praksi 13-14 (jul 2012), kao i sva
ostala objašnjena o naknadi zarade za bolovanje preko 30 dana na teret Zavoda.
Download

Bolovanje preko 30 dana