Mena consulting doo Beograd
Kedrova 4/27, 11030 Beograd, PAK 174041
Telefon: +381 64 399 59 77
PIB 103729394
www.mena.rs
Račun-otpremnica br. 2011-RN-001
PRAVA FIRMA DOO
Datum izdavanja računa: 01.07.2011
Mesto izdavanja računa: BEOGRAD
Datum prometa dobara: 01.07.2011
Roba otpremnjena iz magacina: Kedrova 4/27, Beograd
Rb Šifra
1.
2.
DUGA PRAVA ULICA BR. 23
11000 BEOGRAD
PIB: 123456789
Naziv artikla
JM
000001 FOTOKOPIR PAPIR A4, BELI, STANDARD, 500
LISTOVA
000002 NOTEBOOK RAČUNAR
KOL
Cena bez
PDV
%
PDV
Rabat
Iznos Vrednost sa
PDV
PDV
RIS
5,000
423,73
10,00
18%
343,22
KOM
1,000
32.407,41
0,00
8%
2.592,59
Ukupan iznos sa PDV:
Specifikacija poreza na dodatu vrednost - PDV
Osnovica 18%
Vrednost bez PDV:
Iznos PDV:
Vrednost sa PDV:
Rabat:
37.250,00
34.314,19
2.935,81
37.250,00
211,87
1.906,78
Iznos 18% Osnovica 8%
343,22
32.407,41
2.250,00
35.000,00
37.250,00
Iznos 8%
2.592,59
UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 37.250,00
VALUTE PLAĆANJA:
37.250,00 valuta 01.07.11
NAPOMENE:
U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.
Mena Consulting d.o.o. je obveznik poreza na dodatu vrednost. Nema poreskog oslobođenja. Roba je oporezovana po posebnoj stopi
u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV.
Uplatu izvršiti na tekući račun broj 160-150389-56. Prilikom uplate pozvati se na broj ovog dokumenta.
Račun-otpremnicu sastavio:
Robu izdao:
Ljubiša Lazarević
Kedrova 4/27, Beograd
telefon: 064/64 399 59
Ljubiša Lazarević
Podaci o prevozniku:
Račun i robu
primio:
Ime,
prezime i potpis:
____________________________
_
Reg. broj vozila: _________________
Ime, prezime i potpis vozača:
______________________________
Naziv prevozničke firme:
______________________________
Dokument napravljen pomoću- BizniSoft.com
Odgovorno lice:
M.P.
Petar Petrović, direktor
Njegoševa 777, Petrovo brdo, Beograd
telefon: 064/64 399 59
PRAVA FIRMA DOO
DUGA PRAVA ULICA BR. 23
11000 BEOGRAD
Strana 1 od 1
Privredno društvo Mena Consulting doo Beograd – jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću - Sedište: Beograd, Kedrova 4/27
Društvo registrovano kod Agencije za privredne registre RS BD. 3372/2005 – Matični broj 20011050 - Upisani i uplaćeni kapital 500 EUR
Računi društva kod Banca Intesa ad Beograd - Dinarski račun 160-0000000150389-56 - Devizni račun IBAN RS35160005010008119647
Šifra pretežne delatnosti 6920 - PIB 103729394
Download

primer računa za robu kupcu iz Srbije kada se plaća PDV