Prezentacije
Osnovno o PowerPointu
Osnovno o PowerPointu
• Prezentacija je izlaganje na odreĎenu
temu pomoću tehničkih pomagala kao što
su grafoskop, računalo i projektor
• Prezentirati moţemo ideje, novi proizvod,
prijedlog za izlet ili odmor, školsko gradivo,
omiljenu emisiju – što god poţelimo
• Upravo gledate prezentaciju o programu
PowerPoint
Osnovno o PowerPointu
• Prezentacija se sastoji od slajdova
(stranica sa sadrţajem) koji se izmjenjuju
za vrijeme izlaganja
• Za izradu prezentacije potreban je
odgovarajući programski alat
• Na trţištu postoji više programa za izradu
prezentacija
Osnovno o PowerPointu
• Najpoznatiji besplatni (opensource)
program je Impress koji je sastavni dio
programskog
paketa
OpenOffice.org
Prozor - OpenOffice.org
Impress
Osnovno o PowerPointu
• Najpoznatiji komercijalni program za
izradu prezentacija je PowerPoint – dio
uredskog paketa Microsoft Office
• Mi ćemo obraditi Microsoft Office
PowerPoint 2007
• Prezentacija napravljena u PowerPointu
2007 ima nastavak .pptx
Prozor PowerPointa
Gumb Office
Alatna traka
za brzi pristup
Kartice
Naslovna traka
Vrpca
Okno
slajdovi/struktura
Statusna traka
Slajd
(stranica prezentacije)
Okno za unos
biljeţaka
Prikazi
Okno slajd
Zumiranje
Okno Slajdovi/Struktura
• Kartica Slajdovi prikazuje
minijature slajdova
prezentacije, omogućuje
lako premještanje i
kopiranje slajdova
• Kartica Struktura prikazuje
sadrţaj slajdova bez
grafike, omogućuje lako
ureĎivanje teksta
Kartica Struktura
Kartica
Slajdovi
Okno Slajd i okno biljeţaka
• Okno Slajd - sadrţi slajd, stranicu
prezentacije na koju unosimo tekst
i grafiku
• Okno bilježaka –
koristimo da bismo
napravili bilješke
(podsjetnik) koje
ćemo koristiti
tijekom prezentacije
Okno Slajd
Slajd
Okno biljeţaka
Unos sadrţaja na slajd
• Otvaranjem PowerPointa otvara se nova
prazna prezentacija s početnim slajdom
• Prvi slajd prezentacije
obično sadrţi naziv
prezentacije te
podnaslov ili ime
autora
Početni slajd
Unos sadrţaja na slajd
• Kliknemo u okvir u koji ţelimo unijeti tekst
te upišemo sadrţaj
• Na isti način upišemo sadrţaj i u drugi okvir
• Tekst ureĎujemo na
isti način kao što smo
naučili u Wordu
(veličina i boja fonta,
brisanje i dodavanje
teksta itd.)
Unos sadrţaja na slajd
• Ţelimo li izbrisati dodatni okvir za unos
sadrţaja, najprije ga označimo tako da
kliknemo na njegov rub te pritisnemo tipku
Delete.
• Nakon što unesemo
sadrţaj na prvi slajd,
dodajemo sljedeći
slajd
Označeni okvir
(puna crta)
Dodavanje slajdova
• Na kartici Polazno (Home) kliknemo na
gumb Novi slajd (New Slide)
• U galeriji slajdova
kliknemo na izgled slajda
koji nam odgovara
Dodavanje slajdova
• Novi slajd umetne se u prezentaciju i
prekrije prethodni
• U oknu Slajdovi/
Struktura pojavi
minijatura
slajda koji
smo upravo
dodali
Unos sadrţaja na slajd
• Slijedi unos sadrţaja na drugi slajd
• U jedan okvir
unosimo naslov
slajda, a u drugi
napomene ili
činjenice vezane
uz naslov
Unos sadrţaja na slajd
• Kod unosa sadrţaja valja pripaziti na
ravnoteţu teksta i grafike
• Tekst mora biti:
– čitak
– saţet
– jasan
– veličina i boja fonta u skladu s podlogom
• Previše grafike i animacija moţe odvući
paţnju publike od onog što joj ţelimo poručiti
Što smo naučili?
• Što je prezentacija?
• Kako se zove stranica prezentacije?
• Navedi dva programa za izradu
prezentacija.
• Kako se u PowerPointu 2007 zove okno u
kojem ureĎujemo slajdove?
• Što u oknu Slajdovi/Struktura prikazuje
kartica Slajdovi, a što kartica Struktura?
Što smo naučili?
• Kako unosimo tekst na slajd?
• Na koji način moţemo izbrisati okvir za
unos teksta?
• Pomoću kojeg gumba dodajemo novi
slajd?
• Na kojoj kartici se nalazi gumb Novi slajd?
• Na što treba pripaziti kod unosa sadrţaja
na slajd?
Prezentacije
Dodavanje sadrţaja na slajd
Dodavanje sadrţaja na slajd
• Tekst na slajd unosimo tako da kliknemo u
okvir u koji ţelimo unijeti tekst te upišemo
sadrţaj
• Sadrţaj ureĎujemo na isti način kao i u
Wordu (veličina i boja fonta, poravnanje…)
• U okvir na vrhu unosimo naslov slajda
• U druge okvire unosimo napomene ili
činjenice vezane uz naslov pomoću
grafičkih ili brojčanih oznaka
Grafičke oznake i numeriranje
• Okvir za unos teksta obično sadrţi grafičku
oznaku (točku) koja se pritiskom na tipku
Enter prenosi u sljedeći redak
• Stavke teksta
moţemo označiti
i brojevima
(numerirati)
Primjer numeriranja stavki
Grafičke oznake i numeriranje
• Za odabir grafičke ili brojčane oznake
koristimo gumbe na kartici Polazno
Grafičke oznake
Brojčane oznake
Uvlake
• Uvlake koristimo za organizaciju teksta po
razinama
• Povećanjem uvlake tekst se pomiče
udesno na sljedeću razinu
• Smanjenjem uvlake tekst se pomiče
ulijevo na prethodnu razinu
Uvlake
• Najprije označimo redak ili retke koje
ţelimo uvući, a zatim
– kliknemo na gumb Povećaj razinu popisa
ili
(Increase List Level)
– pritisnemo tipku
tabulatora (Tab)
Primjeri uvlaka
Uvlake
• Za povratak na prethodnu razinu
koristimo
– gumb Smanji razinu popisa (Decrease List
ili
Level)
– pritisnemo tipke Shift+Tab
Umetanje grafike (crteţa i slika)
• Grafika prezentaciju čini atraktivnom i
privlači paţnju gledatelja
• Grafika na slajdovima mora biti umjerena
• Na slajd moţemo dodati:
– isječak crteţa ili sliku
– tablice i grafikone
– WordArt (ukrasne riječi)
– nacrtati oblike (zvjezdice, elipse, razne
oblake, pravokutnike i slično)
Umetanje grafike (crteţa i slika)
• Kad biramo novi slajd, izaberemo izgled
slajda sa sadrţajem i ponudit će nam se
sljedeće mogućnosti
Umetni grafikon
Umetni tablicu
Umetni SmartArt grafiku
Umetni sliku iz datoteke
Umetni medijski isječak
Isječak crteţa
Umetanje crteţa
• Isječak moţemo umetnuti na dva načina:
1. u okviru za unos sadrţaja kliknemo na gumb
Isječak crteža (Clip Art)
ili
2. na kartici Umetni (Insert) kliknemo na gumb
Isječak crteža
Umetanje crteţa
• Otvara se okno Isječak crteža (Clip Art) uz
desni rub prozora PowerPointa
• U polje Traži (Search for)
upišemo traţeni pojam i
kliknemo na Idi (Go)
• Kad se u oknu pojave
dostupni isječci, izabrani
isječak „odvučemo“ na slajd
ili kliknemo na strjelicu uz
isječak pa na Umetanje
Umetanje crteţa
• Umetnuti crteţ „odvučemo“ na
odgovarajuće mjesto na slajdu te mu
prilagodimo veličinu
• Kad označimo crteţ, u prozoru su dostupni
alati slike i kartica Oblik (Format) koja
omogućuje ureĎivanje crteţa
Kartica Oblik
Umetanje slike
• Atraktivne slike doprinose zanimljivosti
prezentacija
• Prilikom izlaganja teme moţemo koristiti
vlastite slike (s kamere, mobitela) kako
bismo vjerodostojno prikazali prezentiranu
temu
• Kod korištenja slika s weba valja pripaziti
na autorska prava
Umetanje slike
• Sliku umećemo na dva načina:
1. u okviru za unos sadrţaja kliknemo na gumb
Umetni sliku iz datoteke
(Insert Picture from File)
ili
2. na kartici Umetni (Insert) kliknemo na gumb
Slika (Picture)
Umetanje slike
• Otvara se dijaloški okvir Umetni sliku
(Insert Picture) u kojem najprije biramo
sliku
• Po odabiru slike
kliknemo na
Umetni (Insert).
• Za ureĎivanje slike
koristimo karticu
Oblik (Format)
Umetanje videa
• Video umećemo na dva načina:
1. u okviru za unos sadrţaja kliknemo na gumb
Umetni medijski isječak
(Insert Media Clip)
ili
2. na kartici Umetni (Insert) kliknemo na gumb
Film (Movie) → Film iz datoteke (Movie
from File)
Umetanje videa
• U dijaloškom okviru biramo film (datoteku)
za umetanje, a po umetanju datoteke na
slajd otvara se dodatni dijaloški okvir u
kojem odreĎujemo način prikaza filma na
slajdu
Umetanje videa
• Na slajdu se pojavi okvir s prvim kadrom
filma
• Okviru za prikaz filma moţemo mijenjati
veličinu i poloţaj na slajdu
• Kad označimo okvir s filmom, dostupna je
kartica Mogućnosti (Options) za
podešavanje prikazivanja filma
Umetanje zvuka
• Zvuk umećemo pomoću kartice Umetni
(Insert) → Zvuk (Sound) te odabirom
jedne mogućnosti
Umetanje zvuka
• Na slajdu se pojavi ikona zvučnika koja
simbolizira zvučnu datoteku
• Način interpretacije uvijek moţemo
promijeniti
• Kad označimo ikonu zvučnika, dostupna je
kartica Mogućnosti (Options) na kojoj
dodatno podešavamo izvoĎenje
Umetanje tablice
• Tablicu moţemo umetnuti na dva načina:
1. u okviru za unos sadrţaja kliknemo na gumb
Umetni tablicu (Insert table)
Otvara se dijaloški okvir u kojem unosimo broj
redaka i stupaca tablice.
Klikom na U redu tablica
se pojavi na slajdu.
Umetanje tablice
2. na kartici Umetni (Insert) kliknemo na gumb
Tablica (Table) te mišem označimo potreban
broj redaka i stupaca tablice
Po otpuštanju tipke miša
tablica se pojavi na slajdu.
Umetanje tablice
•
•
Tekst unosimo u tablicu tako da kliknemo
unutar polja u koje ţelimo unijeti podatak i
upišemo ga
Po poljima tablice krećemo se pomoću tipki sa
strjelicama
Umetanje tablice
• Kad je tablica označena, dostupne su
kartice Izgled (Layout) i Dizajn (Design)
koje koristimo za podešavanje izgleda i
dizajna tablice
Kartica Izgled
Kartica Dizajn
Umetanje grafikona
• Podatke koje prezentiramo moţemo
prikazati pomoću grafikona, a umećemo
ga na dva načina:
1. u okviru za unos sadrţaja kliknemo na gumb
Umetni grafikon (Insert Chart)
ili
2. na kartici Umetni (Insert) kliknemo na gumb
Grafikon (Chart)
Umetanje grafikona
• Otvara se dijaloški okvir u kojem biramo
vrstu grafikona
•
Po odabiru grafikona dolazi do podjele zaslona
Umetanje grafikona
Prozor PowerPointa i grafikon
napravljen na temelju uzorka
podataka
Prozor Excela s uzorkom
podataka prikazanih grafikonom
• U radni list unosimo vlastite podatke, a na
temelju njih aţurira se grafikon
Umetanje grafikona
Skup podataka
UreĎivanje
podataka –
brisanje stupca u
tablici, odnosno
skupa podataka
na grafikonu
Kategorije
• Dodavanjem redaka u tablici, grafikonu
dodajemo nove kategorije, a dodavanjem
stupaca dodajemo nove skupove podataka
Umetanje grafikona
•
Kad završimo s unosom podataka, zatvorimo
Excel
• Kad je grafikon označen, u prozoru
PowerPointa dostupne su kartice Dizajn,
Izgled i Oblik za ureĎivanje grafikona
• Grafikon ureĎujemo na isti način kao i u
Excelu
WordArt – ukrasne riječi
• Za dodavanje ukrasnih riječi koristimo
karticu Umetni (Insert)
• Pomoću gumba WordArt biramo stil
ukrasnih riječi
• Nakon odabira stila pojavi
se okvir u koji unosimo
tekst
• Kad upišemo tekst,
kliknemo izvan okvira za WordArt
WordArt – ukrasne riječi
• WordArt ureĎujemo pomoću kartice Oblik
(Format) koja je dostupna kad je WordArt
označen
Crtanje po slajdu
• Na slajd moţemo nacrtati različite oblike
(strjelice, kruţiće, balončiće itd.) kako
bismo osvjeţili prezentaciju
• Oblik koji ţelimo nacrtati
biramo na kartici Polazno
(Home) u grupi Crtanje
(Drawing)
Crtanje po slajdu
• Kliknemo na slajd i izabrani oblik pojavi se
na slajdu
• Nacrtani oblik označen je te ga moţemo
dalje ureĎivati pomoću kartice Oblik
(Format)
Što smo naučili?
•
•
•
•
•
•
•
Čemu sluţe grafičke ili numeričke oznake?
Kako dodajemo numeričke oznake?
Kako mijenjamo grafičku oznaku?
Za što koristimo uvlake?
Kako uvlačimo tekst?
Kako vraćamo tekst na prethodnu razinu?
Koji sadrţaj, osim teksta, moţemo dodati
na slajd?
Što smo naučili?
• Koju karticu koristimo za umetanje
dodatnih sadrţaja?
• Kako na slajd umećemo crteţni isječak?
• Koju karticu koristimo za oblikovanje
crteţnog isječka?
• Na koji način umećemo sliku na slajd?
• Na koji način umećemo video?
Što smo naučili?
• Koja ikona se pojavi na slajdu kad
umetnemo zvučnu datoteku?
• Kako umećemo tablicu na slajd?
• Koje kartice koristimo za ureĎivanje
tablica?
• Koji je postupak umetanja grafikona na
slajd?
Prezentacije
Rad sa slajdovima
Rad sa slajdovima
• Slajd je stranica prezentacije na koju
unosimo sadrţaj
• Prezentacija se sastoji od više slajdova
koji se prilikom izlaganja izmjenjuju
• Prezentaciji dodajemo nove slajdove
• Novi slajd umetne se iza trenutno
izabranog slajda i prekrije prethodni slajd
Rad sa slajdovima
• Izabrani (označeni) slajd je onaj koji
vidimo na zaslonu u oknu Slajdovi
• Na aktivan slajd odnose se sve promjene
(unos sadrţaja, izbor pozadine itd.)
Aktivan slajd
• Za prikaz ţeljenog
slajda na zaslonu,
kliknemo na taj slajd
u oknu Slajdovi/Struktura
Premještanje po slajdovima
• Za premještanje po slajdovima koristimo:
– karticu Slajdovi – kliknemo na minijaturu
slajda koji ţelimo prikazati na zaslonu
– Tipke na tipkovnici
Tipka
Pomicanje na
Page Up
prethodni slajd
Page Down
sljedeći slajd
prethodni slajd
sljedeći slajd
Ctrl+Home
prvi slajd u prezentaciji
Ctrl+End
posljednji slajd u prezentaciji
Prikazi slajdova u PowerPointu
• PowerPoint nudi četiri (4) prezentacijska
prikaza:
1.
2.
3.
4.
Normalno (Normal) – običan prikaz
Razvrstavač slajdova (Slide Sorter View)
Stranica s napomenama (Note Pages)
Dijaprojekcija (Slide Show)
• Prezentacijske prikaze mijenjamo koristeći
gumbe na statusnoj traci ili na kartici
Prikaz (View)
Prikazi slajdova u PowerPointu
• Običan pogled (Normal) – omogućuje
pisanje i ureĎivanje prezentacije
Prikazi slajdova u PowerPointu
• Razvrstavač slajdova (Slide Sorter View)
– prikazuje slajdove u obliku minijatura
Prikazi slajdova u PowerPointu
• Stranica s napomenama (Note Pages) –
omogućava rad s bilješkama za autora
Prikazi slajdova u PowerPointu
• Dijaprojekcija (Slide Show) – prikaz
prezentacije preko cijelog zaslona onako
kako će je vidjeti publika
Označavanje slajdova
• Slajdove moţemo označiti u normalnom
prikazu (Normal) i u prikazu razvrstavača
slajdova (Slide Soter View)
• U normalnom prikazu slajdove
označavamo na kartici Slajdovi u oknu
Slajdovi/Struktura
Označavanje slajdova
• Jedan slajd - klik na njegovu minijaturu
• Više uzastopnih slajdova –
Kartica Slajdovi
miš + tipka Shift
• Više neuzastopnih
slajdova –
miš + tipka Ctrl
Označavanje slajdova
• Na isti način označavamo slajdove i u
prikazu razvrstavača slajdova
Više označenih
neuzastopnih slajdova
• Iz prikaza razvrstavača slajdova u
normalni prikaz prelazimo dvoklikom na
ţeljeni slajd
Premještanje slajdova
• Slajdove premještamo u normalnom
(običnom) prikazu i prikazu razvrstavača
sladova pomoću:
– naredbi Izreži (Ctrl+X) i Zalijepi (Ctrl+V) na
kartici Polazno
– tehnike “povuci i ispusti” lijevom tipkom miša
– tehnike “povuci i ispusti” desnom tipkom miša,
(u izborniku izaberemo naredbu Premjesti)
Kopiranje slajdova
• Slajdove kopiramo u normalnom prikazu i
prikazu razvrstavača sladova pomoću:
– naredbi Kopiraj (Ctrl+C) i Zalijepi (Ctrl+V) na
kartici Polazno
– tehnike “povuci i ispusti” desnom tipkom miša
(u izborniku izaberemo naredbu Kopiraj)
– Kartice Polazno gumb Novi slajd →
Dupliciraj odabrane slajdove
(kopirani slajdovi zalijepe se iza posljednjeg
odabranog slajda)
Brisanje slajdova
• Slajd ili više označenih slajdova moţemo
izbrisati na nekoliko načina:
– na kartici Polazno (Home) kliknemo na gumb
Izbriši (Delete)
– pritiskom na tipku Delete
– desnom tipkom miša kliknemo na označeni
slajd pa na naredbu Izbriši slajd (Delete
Slide).
Što smo naučili?
• Što je slajd?
• Koji slajd vidimo na zaslonu?
• Koje tipke koristimo za premještanje na
prethodni slajd?
• Koje tipke koristimo za premještanje na
posljednji slajd?
• Koliko prezentacijskih prikaza nudi
PowerPoint?
Što smo naučili?
• Kakav je prikaz razvrstavača slajdova
(Slide Sorter View)?
• Kako moţemo označiti nekoliko
neuzastopnih slajdova?
• Kako kopiramo slajd povlačenjem desnom
tipkom miša?
• Koji gumb koristimo za kopiranje
(dupliciranje) slajdova?
Prezentacije
Dizajn i ispis prezentacije
Dizajn prezentacije
• Dizajn slajda obuhvaća stil pozadine i
temu prezentacije, što je dostupno na
kartici Dizajn
• Stil pozadine su kombinacije boja i njihova
intenziteta za ispunu podloge slajda
• Za primjenu stila pozadine koristimo
Pozadinske stilove
Dizajn – stilovi pozadine
• Stilovi pozadine prikazani su minijaturama
u galeriji stilova
• Kad postavimo
pokazivač miša
iznad minijature
stila, vidimo kakav
utjecaj ima na slajd
• Za odabir stila, kliknemo na njegovu
minijaturu
Dizajn – stilovi pozadine
• Za promjenu stila pozadine izaberemo
drugi stil
• Dijaloški okvir
Oblikovanje pozadine
(Format Background)
omogućuje primjenu
unaprijed definiranih
pozadina ili ispunu pozadine prijelazom
jedne ili više boja
Dizajn – stilovi pozadine
• Kao pozadinu
moţemo primijeniti:
– teksturu
– sliku iz datoteke
– crteţni isječak
Dizajn – tema prezentacije
• Tema prezentacije je skup oblikovanja
poput boja, fontova i ostalih efekata (crte i
efekti ispune)
• Tema daje prezentaciji moderan i
profesionalan izgled
• Tema omogućuje brzo i lako oblikovanje
cijele prezentacije
Dizajn – tema prezentacije
• Teme su prikazane minijaturama
• Kad postavimo pokazivač miša iznad
minijature, na
slajdu vidimo
njen utjecaj na
prezentaciju
• Za prikaz svih
tema kliknemo
na gumb Više (More)
Dizajn – tema prezentacije
• Za promjenu teme potrebno je kliknuti na
drugu temu
• Izabranu temu
dodatno prilagodimo
podešavanjem
kombinacije boja
ili fonta
Ispis prezentacije
• U PowerPointu moţemo ispisati:
– Slajdove (Slides) – sve slajdove, trenutni
slajd ili pojedine odabrane slajdove
– Brošure (Handouts) – sadrţe do 9 slajdova
po stranici
– Stranice bilježaka (Notes Pages) – ispisuju
se bilješke autora prezentacije
– Pogled strukture (Outline View) – ispisuje
samo naslove i tekst bez grafike
Ispis prezentacije
• Za ispis prezentacije kliknemo na gumb
Office → Ispiši (Print) → Ispiši
• Otvara se dijaloški okvir
u kojem biramo:
– što ţelimo ispisati
– broj primjeraka ispisa
Ispis brošura s 3 slajda po
stranici u jednom primjerku
Što smo naučili?
•
•
•
•
•
Što obuhvaća dizajn prezentacije?
Što je stil pozadine?
Na kojoj kartici biramo stil pozadine?
Kako biramo stil pozadine?
Koji dijaloški okvir koristimo za ispunu
pozadine prijelazom jedne ili više boja?
Što smo naučili?
• Kako postavljamo sliku kao pozadinu
slajda?
• Što je tema prezentacije?
• Na koji način moţemo ispisati brošure za
publiku?
• Što će se ispisati izaberemo li ispis
strukture?
Prezentacije
Animacije i izvoĎenje prezentacije
Animacije
• Animacije čine prezentaciju zanimljivom i
dinamičnom
• Animirati moţemo:
– objekte na slajdu (tekst, slike, grafiku) i
– prijelaz (izmjenu) slajdova
• Za animiranje koristimo karticu Animacije
(Animation)
Animacije
• Svaki objekt na slajdu animiramo posebno
• Prilikom animiranja objekata potrebno je:
– odabrati animaciju
– odrediti kako će animacija započeti
– odrediti redoslijed izvoĎenja animacija
• Premjestimo se na slajd koji ţelimo
animirati i označimo objekt, npr. naslov
slajda
Animacije
• Pomoću gumba Prilagođena animacija
(Custom animation) otvaramo istoimeno
okno u kojem
biramo
animaciju
Animacije
• Jedan objekt moţe imati više animacija:
– ulazni efekt (npr. doletjeti na slajd)
– efekt isticanja (bljeskati)
– izlazni efekt (npr. nestati zumiranjem)
• U animaciji treba biti umjeren – previše
animacija moţe:
– zamarati publiku
– oteţavati praćenje prezentacije
– odvući paţnju gledatelja od bitnog
Animacije
• Animacije su u oknu poredane onim
redom kako su birane
• Kad u popisu
označimo
animaciju,
moţemo raditi
promjene i
dodatna
podešavanja
Brisanje
efekta
Promjena efekta
Naziv efekta
Označena
animacija
Početak
izvoĎenja
Promjena u redoslijedu
pojavljivanja
Prikaz animacija
na trenutnom
slajdu
Animacije
• Dodatna podešavanja animacije
Prijelaz slajdova
• Prijelazi slajdova su animirani efekti koji se
pojavljuju tijekom izmjene slajdova
• Efekte prijelaza biramo u polju Prijelaz na
ovaj slajd (Transition to this Slide)
• Prijelazi slajdova prikazani su minijaturama, a pomoću gumba Više otvaramo
ostale dostupne efekte prijelaza
Prijelaz slajdova
• Kad postavimo pokazivač miša iznad
minijature prijelaza, efekt prijelaza prikaţe
se na trenutnom slajdu
Prijelaz slajdova
• U polju Prijelaz na ovaj slajd odreĎujemo
zvuk koji će pratiti pojavljivanje slajda te
brzinu i način izmjene slajda
Zvuk
Način izmjene slajda
Primjena izabranog efekta na sve slajdove
Postavljanje projekcije
• Postaviti projekciju znači odrediti kako
će se prezentacija izvoditi pred publikom
• Projekciju postavljamo na kartici
Dijaprojekcija (Slide Show) pomoću
gumba Postavi dijaprojekciju (Set Up
Slide Show)
Postavljanje projekcije
• Otvara se dijaloški okvir u kojem
podesimo način prikazivanja prezentacije
Način prikazivanja
prezentacije
Slajdovi koji će
se prikazati
Način izmjene
slajdova
Neprestano ponavljanje
prezentacije do pritiska
na tipku Esc
Postavljanje projekcije
• Načini prikazivanja prezentacije publici:
1. Izlaže govornik – potpuna kontrola nad
izvoĎenjem prezentacije, govornik izmjenjuje
slajdove i napreduje kroz prezentaciju u skladu
sa zahtjevima publike
2. Gleda pojedinac – gledatelj sam napreduje
kroz prezentaciju koristeći tipkovnicu ili miš
3. Gledanje na kiosku – samostojeća, potpuno
automatizirana prezentacija koja se neprekidno
ponavlja, gledatelj nema utjecaja na tijek
izvoĎenja prezentacije
Postavljanje projekcije
• Za izvoĎenje prezentacije kliknemo na:
– gumb Dijaprojekcije (Slide Show) na
statusnoj traci
– gumb Od početka (From Begining) na kartici
Dijaprojekcija (Slide Show)
– pritisnemo tipku F5 na tipkovnici
• Započinje prikazivanje prezentacije preko
cijelog zaslona od prvog slajda nadalje
• Projekciju prekidamo pomoću tipke Esc
Postavljanje projekcije
• Za izvoĎenje jednog dijela prezentacije:
– premjestimo na slajd od kojeg ţelimo gledati
prezentaciju te na kartici Dijaprojekcija (Slide
Show) kliknemo na gumb S trenutnog slajda
(From Current Slide)
– u dijaloškom okviru Postavljanje projekcije
izaberemo slajdove koje ţelimo prikazati, npr.
5-8
Što smo naučili?
• Što u prezentaciji moţemo animirati?
• Koju karticu koristimo za animacije?
• Koji gumb otvara okno Prilagođena
animacija?
• U koliko su grupa podijeljeni efekti
animiranja?
• Kako moţemo promijeniti animacijski
efekt?
Što smo naučili?
• Kako moţemo izbrisati animaciju?
• Na koji način podešavamo vrijeme nakon
kojeg će se izvesti animacijski efekt?
• Što je prijelaz slajda?
• Gdje biramo efekte prijelaza slajdova?
• Kako odreĎujemo zvuk koji će pratiti
izmjenu slajda?
• Što znači postaviti projekciju?
Što smo naučili?
• Što znači gledanje na kiosku?
• Kako započinjemo prikaz prezentacije?
• Na koji način moţemo prekinuti izvoĎenje
prezentacije?
• Kako započinjemo prikaz prezentacije od
odreĎenog slajda (ne ispočetka)?
Download

Slajd