6303 8640 – 06/2004 HR
Upute za montažu
Moduli za regulacijske uređaje
Logamatic 4xxx
Molimo pažljivo pročitati prije montaže
Za instalatera
Sadržaj
1
Uvod .
1.1
1.2
2
3.2
3.3
3.4
4.2
4.3
. . . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . . . 6
. . . . . . . . . . . . . . . 7
Mogući ugradbeni moduli za regulacijske uređaje
Logamatic 41xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raspored modula u regulacijskom uređaju (41x1, 41x2, 41x6)
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaža, odnosno zamjena funkcijskog modula FM 455
(samo kod 41x1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2
5.3
. 8
. . 8
. . 9
. . 10
. . 19
. . . 22
Mogući ugradbeni moduli za regulacijski uređaj
Logamatic 4211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Raspored modula u regulacijskom uređaju . . . . . . . . . . . . . . 23
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx .
5.1
. 29
Mogući ugradbeni moduli za regulacijske uređaje
Logamatic 43xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Raspored modula u regulacijskom uređaju . . . . . . . . . . . . . . 31
Montaža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
2
. . . . . . . . . . . . . . . 5
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
4.1
5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Primjena za određenu namjenu . . . . . .
Upute za siguran rad i za korisnika . . . .
Pridržavajte se ovih uputa za siguran rad
Zbrinjavanje u otpad . . . . . . . . . . . . .
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx .
3.1
4
Definicija različitih modula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Moduli i njihovo označavanje (odnosno naziv) . . . . . . . . . . . . 4
Sigurnost
2.1
2.2
2.3
2.4
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Uvod
1
1
Uvod
Uređaj odgovara osnovnim zahtjevima važećih
normi i smjernica.
Usklađenost je dokazana. Odgovarajuća
dokumentacija i izjava o usklađenosti nalazi se
kod proizvođača.
Ove upute za montažu objašnjavaju vam prvenstveno ugradnju
funkcijskih modula FM 4xx u regulacijske uređaje serije
Logamatic 4000.
UPUTA ZA KORISNIKA
Općenito, ove upute za montažu možete koristiti i za ugradnju
ostalih modula jer je način postupanja isti.
1.1
Definicija različitih modula
Definicija
CM = Modul regulatora
FM = Funkcijski modul
NM = Mrežni modul
ZM = Centralni ili dodatni modul
Tab. 1
Definicija modula
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
3
1
1.2
Uvod
Moduli i njihovo označavanje (odnosno naziv)
Oznaka
Naziv
Upravljački
CM 431 Upravljački modul
modul
Mrežni
modul
Centralni
modul
NM 482 Mrežni modul
ZM 422
Upravljanje plamenikom + 1 krug grijanja
+ 1 krug tople vode
ZM 424
Upravljanje kotlom + 2 kruga grijanja +
1 krug tople vode
ZM 432 Plamenik + funkcije kruga kotla
ZM 433
Vanjska proizvodnja topline + 1 krug
grijanja
ZM 425 Pokazni modul
FM 441 1 krug grijanja + 1 krug tople vode
FM 442 2 kruga grijanja
FM 443 Solarni krug
FM 445 LAP/LSP (sustav punjenja)
FM 446 Međusklop EIB
Funkcijski
modul
FM 447 Strategija
FM 448 Skupna dojava smetnji
FM 455 KSE 1 (samo sa ZM 424) s EMS-om
FM 456
FM 457
Dodatni
modul
Tab. 2
s EMS-om
KSE 4 (kaskada – 4 zidna kotla)
s EMS-om
ZM 426 Dodatni STB
ZM 427 Radni modul kotla
Označavanje (imenovanje) modula
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
4
KSE 2 (kaskada – 2 zidna kotla)
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Sigurnost
2
2
Sigurnost
Ovo poglavlje sadrži opće upute za siguran rad kojih se treba
pridržavati kod montaže funkcijskog modula FM 4xx u regulacijske
uređaje Logamatic 4xxx.
U drugim poglavljima ovih uputa za montažu mogu se pronaći
ostale upute za siguran rad kojih se isto tako treba strogo
pridržavati. Prije nego što počnete s montažom pažljivo pročitajte
upute za siguran rad.
Nepridržavanje uputa za siguran rad može dovesti do teških
ozljeda, kao i do smrtnog slučaja, te materijalnih i ekoloških šteta.
2.1
Primjena za određenu namjenu
Funkcijske module FM 4xx možete ugraditi u regulacijske uređaje
serije Logamatic 4000.
2.2
Upute za siguran rad i za korisnika
Upute za siguran rad u ovim uputama za montažu označene su
simbolom opasnosti. Ispod ovog simbola nalazi se signalna riječ
koja ukazuje na težinu opasnosti. Neizostavno se pridržavati
opisanih mjera za izbjegavanje opasnosti.
UPUTA ZA SIGURAN RAD PRVOG REDA
UPOZORENJE!
Signalna riječ "Upozorenje" ukazuje na opasnosti koje mogu
dovesti do ozljeda, uključujući smrtni slučaj.
OPASNOST ZA ŽIVOT OD ELEKTRIČNE STRUJE
UPOZORENJE!
OVAJ SIMBOL UKAZUJE NA OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
5
2
Sigurnost
UPUTE ZA SIGURAN RAD DRUGOG REDA
OPREZ!
Signalna riječ "Oprez" ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do
materijalnih šteta.
Upute za korisnika općenito pružaju savjete za montažu ili
upozoravaju na moguće izvore grešaka koje mogu dovesti do
ugrožavanja.
UPUTA ZA KORISNIKA
Uputa za korisnika omogućava optimalno, ekonomično, sigurno i
ekološki prihvatljivo korištenje i rukovanje uređajima.
2.3
Pridržavajte se ovih uputa za siguran rad
Funkcijski moduli FM 4xx koncipirani su i izrađeni prema
najnovijem stanju tehnike i priznatim sigurnosno tehničkim
pravilima.
Međutim u slučaju nestručne montaže ne mogu se potpuno
isključiti materijalne štete.
Prije montaže funkcijskog modula FM 4xx pažljivo pročitajte ove
upute za montažu.
Tokom montaže funkcijskog modula treba se pridržavati slijedećih
uputa za siguran rad!
OPASNOST ZA ŽIVOT
od električne struje.
UPOZORENJE!
z Radove na instalacijama grijanja smiju izvoditi samo ovlašteni
instalateri uz poštivanje važeće tehničke regulative. Kod toga
se treba pridržavati važećih propisa zemlje korisnika.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
6
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Sigurnost
2
OPASNOST ZA ŽIVOT
od električne struje kod otvorenog regulacijskog uređaja.
UPOZORENJE!
z Prije nego što otvorite regulacijski uređaj:
Instalaciju grijanja isključite sa električnog napajanja preko
sigurnosne sklopke sustava grijanja ili je sa električne mreže
odspojite preko kućnog osigurača.
ŠTETE NA UREĐAJU
od električnog izbijanja.
OPREZ!
2.4
z Prije raspakiranja elektroničkih komponenti, dodirnite radijator
ili neku uzemljenu vodovodnu cijev, kako bi se vaše tijelo
elektrostatički izbilo.
Zbrinjavanje u otpad
Modul koji se treba zbrinuti u otpad, treba ekološki zbrinuti preko
za to ovlaštene tvrtke.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
7
3
3
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
Montaža modula za regulacijske uređaje
Logamatic 41xx
Ovo poglavlje opisuje prvenstveno ugradnju funkcijskog modula
FM 4xx u regulacijske uređaje Logamatic 4111, 4112 i 4116,
odnosno 4121, 4122 i 4126.
UPUTA ZA KORISNIKA
Kontrolirajte da li je vaša pošiljka kompletna.
Ako to nije slučaj obratite se BUDERUS Heiztechnik.
3.1
Mogući ugradbeni moduli za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
Oznaka
Moduli
Tab. 3
41xx
4111
4112
4116
4121
4122
4126
CM 431
O
O
O
O
O
O
NM 482
O
O
O
O
O
O
ZM 424
O
–
–
O
–
–
FM 441
–
X
–
–
X
–
FM 442
X
X
–
X
X
–
FM 443
X
X
–
X
X
X
FM 445
X
X
O
X
X
O
FM 446
X
X
X
X
X
X
FM 448
X
X
X
X
X
X
FM 455
O
–
–
O
–
–
FM 456
X
X
–
X
X
X
FM 457
X
X
–
X
X
X
Osnovna oprema regulacijskog uređaja i mogućnosti proširenja
O = Osnovna oprema
X = Dodatna oprema
– = Nije moguća kombinacija/ugradnja
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
8
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
3.2
3
Raspored modula u regulacijskom uređaju (41x1, 41x2, 41x6)
2
1
3
4
Sl. 1
Pripadnost utičnih mjesta
Poz. 1:
Utično mjesto 1
Poz. 2:
Utično mjesto 2
Poz. 3:
Utično mjesto B iza poslužne jedinice MEC 2
Poz. 4:
Utično mjesto A za funkcijski moduli FM 455 (samo kod 4121)
ZM 424 i FM 455 (samo kod 4121)
Modul FM 455 zauzima uvijek utično mjesto A, a modul ZM 424
utično mjesto 1 (sl. 1, poz. 1).
FM 445 i FM 446
Module FM 445 i FM 446 ugradite uvijek u utično mjesto 2 (sl. 1,
poz. 2).
FM 456 i FM 457
Regulacijske uređaje koji sadrže funkcijske module FM 456 ili
FM 457, treba namjestiti na adresu 0 ili 1 (Master). Ovo
namještanje provedite na modulu regulatora (Controller) CM 431.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
9
3
3.3
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
Montaža
2
1
3
4
Sl. 2
Skinuti poklopce
OPASNOST ZA ŽIVOT
od električne struje kod otvorenog regulacijskog uređaja.
UPOZORENJE!
z Prije nego što otvorite regulacijski uređaj:
Instalaciju grijanja isključite sa električnog napajanja preko
sigurnosne sklopke sustava grijanja ili je sa električne mreže
odspojite preko kućnog osigurača.
z Odvijte 2 vijka na gornjem poklopcu kućišta (sl. 2, poz. 1 i 2).
z Uklonite gornji poklopac kućišta.
z Odvijte 2 vijka na pokrovu voda (sl. 2, poz. 3 i 4).
z Skinite pokrov voda.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
10
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
3
1
2
3
Sl. 3
Otklopiti prednji dio uređaja
z Gornje izdanke (sl. 3, poz. 1 i 2) na obje strane pritisnuti prema
unutra.
z Prednji dio uređaja sa MEC 2 (sl. 3, poz. 3) otklopiti prema
naprijed.
UPUTA ZA KORISNIKA
Pazite da se ukloni pokrov voda, jer se inače neće moći otklopiti
prednji dio uređaja.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
11
3
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
1
2
3
Sl. 4
Demontirati poprečnu letvicu
Za demontažu poprečne letvice (sl. 4, poz. 1) potreban vam je
odvijač.
z Poprečnu letvicu na jednoj strani osloboditi. U tu svrhu
odvijačem jednu od obje spone (sl. 4, poz. 3) pritisnuti prema
van.
z Poprečnu letvicu nadići na jednoj lameli (sl. 4, poz. 2).
z Odvijačem drugu kopču pritisnuti prema van.
z Poprečnu letvu nadići na dvije lamele.
z Poprečnu letvicu na ovom mjestu izvući iz zahvata.
z Poprečnu letvicu na drugoj strani također otpustiti.
z Ukloniti poprečnu letvicu (sl. 4, poz. 1).
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
12
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
Sl. 5
3
Ukloniti slijepu ploču
Kod ugradnje novog modula
z Ukloniti slijepu ploču sa utičnog mjesta 1 (sl. 5) u regulacijskom
uređaju.
z Priključni vodovi za senzore odnosno pumpe moraju se prije
ugradnje modula položiti i opremiti kopčama (preciznije
informacije možete dobiti u tehničkim podlogama za
regulacijske uređaje Logamatic 41xx).
OPASNOST ZA ŽIVOT
od metalnih mostova.
UPOZORENJE!
z Kod skidanja izolacije odnosno rezanja vodova pazite da niti
najmanji komadić voda ne padne u dio elektrike odnosno
elektronike.
z Novi modul pritiskom na letvicu senzora uvući odozgo u
slobodno utično mjesto (sl. 6), sve dok osjetno ne preskoči.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
13
3
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
Sl. 6
Uvući modul
Kod demontaže odnosno zamjene modula
z Osloboditi vodove dotičnog modula i učvrstiti u položaj
mirovanja (preciznije informacije možete dobiti iz uputa za
montažu regulacijskog uređaja Logamatic 41xx).
z Modul izvući iz regulacijskog uređaja.
z Novi modul pritiskom na letvicu senzora uvući odozgo u
slobodno utično mjesto (sl. 6), sve dok osjetno ne preskoči.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
14
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
3
L N
Netz
Sl. 7
Izvesti mrežni priključak utičnog mjesta 1
Izvesti mrežni priključak za modul na utičnom mjestu 1
z Vodove senzora odnosno priključke pumpe utaknuti u modul
na za to predviđena mjesta.
z 230-V priključni utikač modula utaknuti na za to predviđeno
mjesto u utičnu letvicu (vidjeti povećan detalj na sl. 7).
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
15
3
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
Sl. 8
Izvesti mrežni priključak utičnog mjesta 2
Izvesti mrežni priključak za modul na utičnom mjestu 2
z Ukloniti slijepi utikač (vidjeti povećan detalj 1 na sl. 8) tropolnog
utikača (kabelskog snopa).
z 230-V priključni utikač modula utaknuti u tropolni utikač (vidjeti
povećan detalj 2 na sl. 8).
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
16
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
3
1
2
Sl. 9
Umetnuti poprečnu letvicu
Nakon provedene montaže modula
z Poprečnu letvicu (sl. 9, poz. 1) umetnuti u izreze i pustiti da
preskoči.
z Prednji dio uređaja (sl. 9, poz. 2) zakrenuti natrag i pustiti da
preskoči.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
17
3
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
1
2
3
4
Sl. 10
Montirati poklopac kućišta i pokrov voda
z Staviti gornji poklopac kućišta.
z Oba vijka na gornjem poklopcu kućišta ponovno uviti (sl. 10,
poz. 1 i 2).
z Ako bi se dodatni vodovi vodili prema van, tada treba pokrov
voda po potrebi u donjem području odrezati.
z Staviti pokrov voda.
z Ponovno uviti oba vijka pokrova voda (sl. 10, poz. 3 i 4).
z Ispitati funkciju modula.
Točnije informacije možete dobiti u uputama za posluživanje i
servisiranje regulacijskog uređaja Logamatic 41xx.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
18
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
3.4
3
Demontaža, odnosno zamjena funkcijskog modula FM 455
(samo kod 41x1)
Sl. 11
Zamjena modula FM 455
Ako se modul FM 455 mora zamijeniti, tada kao prvo demontirajte
modul ZM 424 iz utičnog mjesta 1.
z 230-V priključni utikač modula (vidjeti sl. 7, str. 15) i sve spojne
vodove modula ZM 424 skinuti i učvrstiti u položaj mirovanja.
z Izvući modul ZM 424.
z Izvući donju ploču – modula FM 455 (sl. 11).
z Uvući novi modul FM 455.
z Modul ZM 424 ponovno uvući pritiskom na letvicu senzora.
z Sve spojne vodove ponovno utaknuti na prvotnu poziciju.
z Ponovno uspostaviti 230-V priključak modula ZM 424.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
19
3
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
Žičani mosni prekidač
Preko žičanog mosnog prekidača konfigurira se modul:
Položaj
Funkcija
otvoren
(tvorničko
podešavanje)
Modul se prijavljuje kao novi modul
FM455/456/457.
zatvoren
Modul se prijavljuje kao
FM451/452/454.
Potrebno samo ako se modul koristi
kao zamjenski dio.
UPUTA ZA KORISNIKA
U spoju s EMS-om, žičani mosni prekidač mora
biti otvoren.
1
Sl. 12
Žičani mosni prekidač (npr. FM 457)
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
20
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 41xx
3
UPUTA ZA KORISNIKA
Ako nema 230-V napajanja naponom modula, odnosno jedne od
njegovih 230-V komponenti (npr. nije izveden utični spoj), tada se
dotične komponente (npr. pumpi) ne uključuju.
Ovu pogrešnu funkciju ne možete prepoznati na dotičnom
modulu, budući da LED, kao i funkcije regulacije rade neovisno od
ovog napajanja naponom.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
21
4
4
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
Montaža modula za regulacijski uređaj
Logamatic 4211
Ovo poglavlje opisuje prvenstveno ugradnju funkcijskog modula
FM 4xx u regulacijski uređaj Logamatic 4211.
UPUTA ZA KORISNIKA
Kontrolirajte da li je vaša pošiljka kompletna.
Ako to nije slučaj obratite se BUDERUS Heiztechnik.
4.1
Mogući ugradbeni moduli za regulacijski uređaj Logamatic 4211
Moduli
Tab. 4
Oznaka
4211
CM 431
O
NM 482
O
ZM 422
O
FM 442
X
FM 443
X
FM 445
X
FM 446
X
FM 448
X
ZM 426
X
Osnovna oprema regulacijskog uređaja i mogućnosti proširenja
O = Osnovna oprema
X = Dodatna oprema
– = Nije moguća kombinacija/ugradnja
UPUTA ZA KORISNIKA
Položaj ugradnje modula možete uglavnom slobodno odabrati.
Izuzetak od ovog pravila su moduli FM 445 i FM 446. Po
mogućnosti ugradite ih samo u utično mjesto 2 (sl. 13, poz. 2)
regulacijskog uređaja.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
22
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
4.2
4
Raspored modula u regulacijskom uređaju
1
2
Z
L
4
3
Sl. 13
Pripadnost utičnih mjesta
Poz.1:
Utično mjesto 1 za daljnji modul
Poz.2:
Utično mjesto 2 za daljnji modul
Poz.3:
Utično mjesto B iza poslužne jedinice MEC 2
Poz.4:
Utično mjesto A za centralni modul ZM 422
(standardna izvedba)
UPUTA ZA KORISNIKA
Utično mjesto A (sl. 13, poz. 4) stalno je zauzeto centralnim
modulom ZM 422, a utično mjesto B (sl. 13, poz. 3) stalno je
zauzeto modulom regulatora CM 431 i poslužnom jedinicom
MEC 2.
Uglavnom, dodatne module možete ugraditi u proizvoljno
slobodno utično mjesto (1-2). Kod toga morate paziti da napajanje
naponom vodite od modula do modula. Za svrsishodno logično
numeriranje krugova grijanja, ugradite module niza s lijeva na
desno (utično mjesto 1-2).
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
23
4
4.3
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
Montaža
1
2
3
Sl. 14
Skinuti poklopce
OPASNOST ZA ŽIVOT
od električne struje kod otvorenog regulacijskog uređaja.
UPOZORENJE!
z Prije nego što otvorite regulacijski uređaj:
Instalaciju grijanja isključite sa električnog napajanja preko
sigurnosne sklopke sustava grijanja ili je sa električne mreže
odspojite preko kućnog osigurača.
z Odvijte oba vijka na gornjoj strani uređaja (sl. 14, poz. 1 i 3).
z Nadići pokrov stezaljki (sl. 14, poz. 2).
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
24
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
Sl. 15
4
Ugradnja, odnosno demontaža modula
Kod ugradnje novog modula
z Ukloniti slijepu ploču u regulacijskom uređaju.
z Priključni vodovi za senzore odnosno pumpe moraju se prije
ugradnje modula položiti i opremiti stezaljkama (preciznije
informacije možete dobiti u tehničkim podlogama za
regulacijske uređaje Logamatic 4211).
OPASNOST ZA ŽIVOT
od metalnih mostova.
UPOZORENJE!
z Kod skidanja izolacije odnosno rezanja vodova pazite da niti
najmanji komadić voda ne padne u dio elektrike odnosno
elektronike.
z Novi modul pritiskom na letvicu senzora uvući odozgo u
slobodno utično mjesto (sl. 15), sve dok osjetno ne preskoči.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
25
4
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
Kod demontaže odnosno zamjene modula
z Osloboditi vodove dotičnog modula i učvrstiti u položaj
mirovanja (preciznije informacije možete dobiti iz uputa za
montažu regulacijskog uređaja Logamatic 4211).
z Modul izvući iz regulacijskog uređaja.
z Novi modul pritiskom na letvicu senzora uvući odozgo u
slobodno utično mjesto (sl. 15), sve dok osjetno ne preskoči.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
26
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
Sl. 16
4
Izvesti 230-V napajanje naponom
z Vodove senzora odnosno priključke modula utaknuti na za to
predviđena mjesta u modul.
z 230-V priključni utikač modula utaknuti na za to predviđeno
mjesto u utičnu letvicu (za priključak modula na utično
mjesto 2, vidjeti strelicu na sl. 16).
UPUTA ZA KORISNIKA
Kopče utikača osigurane su osiguračem od iskliznuća.
Kod izvlačenja kopči pritisnite sigurnosne kopče prema gore.
z Staviti pokrov stezaljki i ponovno pričvrstiti vijcima.
z Ispitati funkciju modula.
Točnije informacije možete uzeti iz uputa za posluživanje, odnosno
servisiranje regulacijskog uređaja Logamatic 4211.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
27
4
Montaža modula za regulacijski uređaj Logamatic 4211
UPUTA ZA KORISNIKA
Ako nema 230-V napajanja naponom modula, odnosno jedne od
njegovih 230-V komponenti (npr. nije izveden utični spoj), tada se
dotične komponente (npr. pumpi) ne uključuju.
Ovu pogrešnu funkciju ne možete prepoznati na dotičnom
modulu, budući da LED, kao i funkcije regulacije rade neovisno od
ovog napajanja naponom.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
28
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
5
5
Montaža modula za regulacijske uređaje
Logamatic 43xx
Ovo poglavlje opisuje prvenstveno ugradnju funkcijskog modula
FM 4xx u regulacijske uređaje Logamatic 43xx.
UPUTA ZA KORISNIKA
Kontrolirajte da li je vaša pošiljka kompletna.
Ako to nije slučaj obratite se BUDERUS Heiztechnik.
5.1
Mogući ugradbeni moduli za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
Oznaka
Moduli
Tab. 5
43xx
4311
4312
4313
CM 431
O
O
O
NM 482
O
O
O
ZM 432
O
O
–
ZM 433
–
–
O
FM 441
X
X
X
FM 442
X
X
X
FM 443
X
X
X
FM 445
X
X
X
FM 446
X
X
X
FM 447
X
–
–
FM 448
X
X
X
ZM 426
X
X
–
Osnovna oprema regulacijskog uređaja i mogućnosti proširenja
O = Osnovna oprema
X = Dodatna oprema
– = Nije moguća kombinacija/ugradnja
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
29
5
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
UPUTA ZA KORISNIKA
Moduli FM 441 i FM 445 ne smiju se nikada zajedno ugraditi u
jedan regulacijski uređaj.
Ako je modul FM 441 već ugrađen u regulacijski uređaj, tada ga
treba ukloniti prije ugradnje FM 445.
AKO SU UGRAĐENA OBA MODULA FM 441 I FM 445, TADA
SE NA DISPLEJU MEC 2 POJAVLJUJE PORUKA POGREŠKE.
UPUTA ZA KORISNIKA
Položaj ugradnje modula možete uglavnom slobodno odabrati.
Izuzetak od ovog pravila su moduli FM 445 i FM 446.
Ugradite modul FM 446 samo u desni krajnji položaj (sl. 17,
poz. 4) regulacijskog uređaja.
Modul FM 445 možete, ovisno od broja primijenjenih modula,
ugraditi u utično mjesto 3 odnosno 4 (sl. 17, poz. 3 i 4).
UPUTA ZA KORISNIKA
Moduli FM 447 i FM 448 ne smiju se nikada zajedno ugraditi u
jedan regulacijski uređaj.
Ako su ugrađena oba modula (FM 447 i FM 448), tada se na
displeju MEC 2 pojavljuje poruka pogreške.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
30
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
5.2
5
Raspored modula u regulacijskom uređaju
1
2
3
6
4
5
Sl. 17
Pripadnost utičnih mjesta
Poz. 1:
Utično mjesto 1 za daljnji modul
Poz. 2:
Utično mjesto 2 za daljnji modul
Poz. 3:
Utično mjesto 3 za daljnji modul
Poz. 4:
Utično mjesto 4 za daljnji modul
Poz. 5:
Utično mjesto B iza poslužne jedinice MEC 2
Poz. 6:
Utično mjesto A za centralni modul ZM 432
(standardna izvedba)
UPUTA ZA KORISNIKA
Utično mjesto A (sl. 17, poz. 6) stalno je zauzeto centralnim
modulom ZM 432 ili ZM 433, a utično mjesto B (sl. 17, poz. 5)
stalno je zauzeto modulom regulatora CM 431 i poslužnom
jedinicom MEC 2.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
31
5
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
Uglavnom, dodatne module možete ugraditi u proizvoljno
slobodno utično mjesto (1-4). Kod toga morate paziti da napajanje
naponom vodite od modula do modula. Za svrsishodno logično
numeriranje krugova grijanja, ugradite module niza s lijeva na
desno (utično mjesto 1-4).
Primjer
Pripadnost kruga grijanja kod dva modula kruga grijanja (FM 442)
i jednog modula kruga grijanja i tople vode (FM 441).
Sl. 18
Primjer rasporeda funkcijskih modula
Utično mjesto 1
Utično mjesto 2
Utično mjesto 3
FM 442
FM 442
FM 441
Krug grijanja 1
Krug grijanja 3
Krug grijanja 5
Krug grijanja 2
Krug grijanja 4
Krug tople vode
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
32
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
5.3
5
Montaža
1
2
3
Sl. 19
Skinuti poklopce
OPASNOST ZA ŽIVOT
od električne struje kod otvorenog regulacijskog uređaja.
UPOZORENJE!
z Prije nego što otvorite regulacijski uređaj:
Instalaciju grijanja isključite sa električnog napajanja preko
sigurnosne sklopke sustava grijanja ili je sa električne mreže
odspojite preko kućnog osigurača.
z Otpustite oba vijka na gornjoj strani uređaja (sl. 19, poz. 1 i 3).
z Nadići pokrov stezaljki (sl. 19, poz. 2).
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
33
5
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
Sl. 20
Ugradnja, odnosno demontaža modula
Kod ugradnje novog modula
z Ukloniti slijepu ploču sa utičnog mjesta 1 (sl. 20) u
regulacijskom uređaju.
z Priključni vodovi za senzore odnosno pumpe moraju se prije
ugradnje modula položiti i opremiti stezaljkama (preciznije
informacije možete dobiti u tehničkim podlogama za
regulacijske uređaje Logamatic 4311/4312).
OPASNOST ZA ŽIVOT
od metalnih mostova.
UPOZORENJE!
z Kod skidanja izolacije odnosno rezanja vodova pazite da niti
najmanji komadić voda ne padne u dio elektrike odnosno
elektronike.
z Novi modul pritiskom na letvicu senzora uvući odozgo u
slobodno utično mjesto (sl. 20), sve dok osjetno ne preskoči.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
34
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
5
Kod demontaže odnosno zamjene modula
z Osloboditi vodove dotičnog modula i učvrstiti u položaj
mirovanja (preciznije informacije možete dobiti iz uputa za
montažu regulacijskog uređaja Logamatic 4311/4312).
z Modul izvući iz regulacijskog uređaja.
z Novi modul pritiskom na letvicu senzora uvući odozgo u
slobodno utično mjesto (sl. 20), sve dok osjetno ne preskoči.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
35
5
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
Sl. 21
Izvesti 230-V napajanje naponom
z Vodove senzora odnosno priključke modula utaknuti na za to
predviđena mjesta u modul.
z 230-V priključni utikač modulautaknuti na za to predviđeno
mjesto u utičnu letvicu (za priključak modula na utično
mjesto 1, vidjeti strelicu na 21).
UPUTA ZA KORISNIKA
Kopče utikača osigurane su osiguračem od iskliznuća.
Kod izvlačenja kopči pritisnite sigurnosne kopče prema gore.
z Staviti pokrov stezaljki i ponovno pričvrstiti vijcima.
z Ispitati funkciju modula.
Točnije informacije možete uzeti iz uputa za posluživanje, odnosno
servisiranje regulacijskog uređaja Logamatic 43xx.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
36
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Montaža modula za regulacijske uređaje Logamatic 43xx
5
UPUTA ZA KORISNIKA
Ako nema 230-V napajanja naponom modula, odnosno jedne od
njegovih 230-V komponenti (npr. nije izveden utični spoj), tada se
dotične komponente (npr. pumpi) ne uključuju.
Ovu pogrešnu funkciju ne možete prepoznati na dotičnom
modulu, budući da LED, kao i funkcije regulacije rade neovisno od
ovog napajanja naponom.
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
37
Bilješke
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
38
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
Bilješke
Zadržavamo pravo na promjene zbog tehničkih poboljšanja!
Buderus Heiztechnik GmbH • http://www.heiztechnik.buderus.de
Upute za montažu Moduli za regulacijske uređaje Logamatic 4xxx • Izdanje 06/2004
39
Instalater centralnog grijanja:
Njemačka
Buderus Heiztechnik GmbH, D-35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
E-mail: [email protected]
Austrija
Buderus Austria Heiztechnik GmbH
Rennbahnweg 65, A-1220 Wien
http://www.buderus.at
E-mail: [email protected]
Švicarska
Buderus Heiztechnik AG
Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln
http://www.buderus.ch
E-mail: [email protected]
Download

Preuzimanje (PDF 0.7 MB)