7203 8400 - 09/2002 TR(TR)
Kullaným Kýlavuzu
Gaz Yakýtlý Kombi
Logamax U002 / U004
Logamax U102 / U104
Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz
Kullanýcý için
Kullaným kýlavuzu
Önsöz
Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar ve tavsiyeler
Cihaz yalnýzca tespit edilmiþ olan amaca uygun ve Kullaným
Kýlavuzundaki kayýtlara uyarak kullanýlmalýdýr. Bakým ve
tamirat yalnýzca yetkili uzman elemanlar tarafýndan
yapýlmalýdýr. Cihaz yalnýzca Kullaným Kýlavuzunda belirtilmiþ
olan kombinasyonlar içinde ve orada belirtilmiþ olan
aksesuarlarý ve yedek parçalarý kullanarak çalýþtýrýlmalýdýr.
Baþka kombinasyonlar, baþka aksesuar ve aþýnma
parçalarý ancak bunlar açýkça söz konusu kullaným amacýna
yönelik olarak imal edilmiþlerse ve güç karakteristiði ve
emniyet gereksinimlerini etkilemiyorlarsa kullanýlmalýdýr.
Oda havasýna baðlý iþletmede (U004, U104) kapý ve
duvarlardaki hava alýcý ve hava verici delikler
kapatýlmamalý ve küçültülmemelidir.
Drenaj hattý ve emniyet ventilinde deðiþiklik
yapýlmamalýdýr.
A DÝKKAT!
Patlayýcý ve kolay alev alabilir maddeler, örneðin
benzin, eriyik, boya, kâðýt v. b. kalorifer dairesinde
kullanýlmamalý ve depo edilmemelidir.
J GENEL HUSUSLAR
Korozyondan korunma
Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr!
Sürekli geliþmeler sonucunda þekillerde, fonksiyonlarda ve
teknik verilerde küçük ölçüde deðiþiklikler olabilir.
1
Güvenlikle ilgili hususlar
A
GAZ KOKUSU DUYULMASI HALÝNDE DÝKKAT!
– Açýk ateþ bulunmamalý!
Sigara içilmemelidir!
– Kývýlcým çýkaran iþlemlerden kaçýnýlmalý!
Telefon ve zil de dahil, hiçbir elektrik þalteri
kullanýlmamalýdýr!
– Gaz ana vanalarý kapatýlmalýdýr!
– Pencere ve kapýlar açýlmalýdýr!
– Ev sakinleri uyarýlmalý ve bina terk edilmelidir!
– Gaz besleme þebekesi firmasýna ya da uzman kalorifer
firmasýna binanýn dýþýndan telefon edilmelidir!
Baþka tehlikeli durumlarda derhal gaz ana vanasý
kapatýlmalý ve tesisatýn elektrik akýmý, örneðin kalorifer
dairesinin önündeki kalorifer tesisatý imdat þalteri üzerinden
kesilmelidir.
A
BACA GAZI KOKUSU DUYULMASI HALÝNDE
DÝKKAT!
– Tesisat iþletmeden çýkarýlmalýdýr;
– Pencereler ve kapýlar açýlmalýdýr;
– Uzman iþletme haberdar edilmelidir.
Yerleþtirme / deðiþtirme
Cihazýnýzýn yerleþtirilmesi ve cihazýnýzda deðiþiklikler
yapýlmasý yalnýzca ruhsatlý bir uzman iþletme tarafýndan
gerçekleþtirilmelidir.
Spray, eritici maddeler, klor ihtiva eden temizlik maddeleri,
boyalar, yapýþtýrýcýlar v. b. cihazýn çevresinde
kullanýlmamalýdýr. Bu tür maddeler elveriþli olmayan
koþullarda korozyona - bu arada baca sisteminde de
korozyona - yol açabilirler.
Kalorifer tesisatýnýn doldurulmasý
Su seviyesinin düzenli aralýklarla kontrol edilmesi icap eder.
Basýnç göstergesinin 1 bar ile 1,5 bar arasýndaki bölgede
bulunmasý icap eder. Tesisata yeni su ilave edilmesi
konusunda kalorifer uzmanýnýz size bilgi verecektir.
Tesisat suyuna her hangi bir madde katmayýnýz.
Temizlik
Dýþ sac nemli bir bez ve yumuþak bir temizlik maddesi ile
temizlenir.
J TAVSÝYE!
Cihazýnbakýmý ve temizliði sadece yetkili
servis tarafýndan yapýlmalýdýr.
Arýza
Eðer statü göstergesindeki iki kýrmýzý LED'den biri yanacak
olursa, bu durumda iþletme türleri þalterinin "RESET"
pozisyonuna getirilmesi ve sonra eski durumuna geri
çevrilmesi ile cihaz tekrar iþletmeye sokulabilir.
Eðer bu mümkün olmuyorsa, o zaman bir kalorifer uzmaný
çaðýrmak gerekir.
Gaz yakýtlý kombi Logamax U004 ve U104 gaz yakýtlý kombi
cihazlarý, bir baca gazý kontrol elemaný ile dizayn
edilmiþlerdir.
Baca çekiþi yeterli deðilse cihaz kendiliðinden kapanýr.
Yaklaþýk 10 dakika kadar sonra cihaz otomatik olarak
yeniden açýlýr. Bu müddet zarfýnda statü göstergesindeki
LED yanýp söner.
Bu kapanma üst üste tekrarlanýyorsa, mutlaka yetkili servis
çaðýrma zorunluðu var demektir.
Baca gazý taþýyan parçalarda deðiþiklik yapýlmamalýdýr.
Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfuzdur!
2
Buderus Heiztechnik GmbH
• http://www.heiztechnik.buderus.de
Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U002/102 / U004/104 Kullaným Kýlavuzu • Sürüm 09/2002
Kullaným kýlavuzu
2
Donmaya karþý koruma
Cihaz açýk olduðu esnada gaz yakýtlý kombi cihazýnýn
otomatik bir dona karþý koruma teçhizatý bulunmaktadýr.
Donmaya karþý koruyucu maddeler kullanýlmamalýdýr.
Gerektiðinde tesisat boþaltýlmalýdýr.
Su basýncý kontrol edilir.
Basýnç 1 bar'ýn altýna inmiþse, su ilave edilir ve tesisatýn
havasý alýnýr. en yüksek su basýncý 1,5 bar olmalýdýr.
Çok sýk su kaybý söz konusu oluyorsa, sebebinin bir
kalorifer uzman firmasý tarafýndan bulunmasý ve
giderilmesi saðlanmalýdýr.
Garanti
Garanti, ancak tesisatýn kuruluþunun ruhsatlý bir kalorifer
uzman firmasý tarafýndan gerçekleþtirilmiþ olmasý ve
kullaným kýlavuzunun talimatýna uyulmasý halinde geçerli
olur.
Oda sýcaklýðý panelden en yüksek sýcaklýða ayar edilir.
Gaz vanasý açýlýr: Bunun için içeri doðru bastýrmak ve
sola, dikey pozisyona çevirmek icap eder.
Þebeke þalteri "I" pozisyonuna ve iþletme türü þalteri
pozisyonuna getirilir. Cihaz Start programý ile
baþlar ve ýsýtma gereksiniminin var olmasý koþulunda
yaklaþýk 30 saniye kadar sonra brülör ateþlenir.
Bakým
Kullanýcý, tesisatýn temizliðini ve bakýmýný yaptýrmaktan
sorumludur (Yalnýz DE için geçerlidir).
Temizlik ve bakýmýn yýlda bir kez yapýlmasý gerekir!
Bu sýrada tüm tesisatýn hatasýz þekilde çalýþýp çalýþmadýðý
kontrol edilir. Bulunan eksikliklerin derhal giderilmesi icap
eder.
Yetkili servis firmasý ile bir bakým sözleþmesi imzalamanýzý
tavsiye ederiz.
Ýþletme türü þalteri arzu edilen pozisyona getirilir:
–
–
Kontrol panelinin kullanýmý
Þekil 1
Kontrol panelinin kullanýmý
Kullaným
Aç / Kapa Þalteri
D KÝTAPLAR!
Lütfen oda kumandasýnýn kullaným kýlavuzunu da
dikkate alýnýz.
Kis konumu
(ýþýtma + sýcak su)
Yaz konumu
(sadece sýcak su)
Baca gazý testi
Cihaz kapalý, donma
korumasý yok
I
I
I
O
X
Q
---
Ýþletme türü þalteri
X
Kullanma sýcak su
ayarý
40 - 60 °C 1)
40 - 60 °C
---
---
Isýtma sýcaklýk ayarý
40 - 90 °C
---
90 °C
---
Açýk
Açýk
Açýk
Kapalý
Gaz vanasý
Tab. 1
1)
X: Kalorifer ve sýcak su
X: Yalnýz sýcak su,
kalorifer faaliyeti durdurulmuþ
Oda sýcaklýðý panelden arzu edilen sýcaklýða getirilir.
Ýþletme ve kullaným konusunda bilgilendirme
Yetkili servis, kullanýcýya kalorifer tesisatýnýn iþleyiþi ve
kullanýmý hakkýnda bilgilendirmek ve ona teknik
dokümanlarý teslim etmekten sorumludur.
3
Ýþletmeye alma
Kullaným
WW (sýcak su)-Ýlave çalisma süresi 0 dakikaya ayar edilmiþse, en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 55 °C olur.
Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfuzdur!
Buderus Heiztechnik GmbH
• http://www.heiztechnik.buderus.de
Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U002/102 / U004/104 Kullaným Kýlavuzu • Sürüm 09/2002
3
Kullaným kýlavuzu
4
Ýþletmeden çýkarma
Þebeke þalteri "0" pozisyonuna getirilir.
Gaz vanasý saða doðru çevrilerek kapatýlýr.
Daha uzun süre uzak kalýnacaksa su hattý da
kapatýlmalýdýr.
J TAVSÝYE!
Kalorifer tesisatý için donma tehlikesi.
Þebeke þalteri "I" pozisyonuna getirilir ve gaz vanasý
açýk býrakýlýr.
Oda sýcaklýðý panelden en düþük scaklýða göre ayar
edilir ya da söz konusu ise dondan korunma
pozisyonuna getirilir.
Donma tehlikesine raðmen tesisatýn iþletmeden tamamen
çýkmasý icap ederse, tesisatýn suyunun tümüyle boþaltýlmasý
zorunluðu vardýr.
Suya antifiriz maddeler karýþtýrýlmamalýdýr.
Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
E-Mail: [email protected]
720.384A - 3555 - 09/2002
Yetkili Servis:
Download

Kullanım Kılavuzu