Odborná konference IIR
Logistika v potravinářském
průmyslu
19. – 20. října 2010
Hotel IBIS Karlín, Praha
• Jak reagovat na změny v nákupním chování zákazníků
• Je možné mít Vaši logistiku ještě levnější?
• Optimalizace ve skladovém hospodářství
• Efektivní distribuce – cesta ke snížení nákladů
• Využití moderních technologií v logistice
Referují:
Ing. Mgr. Pavel Bartovský
Ing. Miroslav Koberna
Ing. Radka Procházková
STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o., Plzeň-Božkov
Potravinářská komora ČR, Praha
Dr. Oetker, s.r.o., Kladno
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D.
Bc. Jiří Mikšovský
Pieter Vos
Komora logistických auditorů, o.s., Ostrava
Penam, a.s., Brno
Tesco Stores, a.s., Praha
Ing. Jan Gubiš
RNDr. Zdeněk Moravec
Eberhart Werner
Plzeňský prazdroj, a.s., Plzeň
Digitech, s.r.o., Praha
Globus ČR, k.s., Praha
Petr Karkovský
Ing. Marta Nováková
PG Logistic, Praha
U&SLUNO, a.s., Ostrava
Workshop
21. října 2010
Optimalizace a controlling nákladů v logistice.
Držte náklady na uzdě!
Odborné vedení:
Ing. Jitka Pánková,
Mediální spolupráce:
Eurofin Management, s.r.o.
Odborný garant:
Know how to achieve
Institute for International Research
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
IIR
FOCUS
Praha, červenec 2010
Vážené dámy, vážení pánové,
logistika je klíčovou součástí podnikání a důležitým nástrojem ke zvyšování efektivnosti. Udržení konkurenceschopnosti potravinářských podniků se stává čím dál náročnějším úkolem, který leží mimo jiné i na bedrech
manažerů logistiky.
Právě pro Vás připravil Institute for International Research odbornou konferenci „Logistika v potravinářském
průmyslu“, která se bude konat 19. – 20. října 2010 v hotelu IBIS Karlín v Praze. Zástupci renomovaných
podniků působících v potravinářství Vám představí svá řešení problémů, se kterými se ve společnosti potýkáte
dnes a denně.
Na konferenci se dozvíte, jaké jsou trendy ve spotřebitelském chování koncových zákazníků a jak tedy
v současné době předvídat poptávku po zboží. Zabývat se budeme i tématem snižování nákladů a optimalizace procesů v podnikové logistice, které nabývají v dnešní době ještě více na významu. Také nové
technologie pomáhají snižovat náklady na logistiku, budeme se proto věnovat i logistickému IT, systémům
pro plánování distribuce ke zvýšení jejich efektivnosti či technologiím vysledovatelnosti Vašeho zboží.
Náklady jsou stále tím nejžhavějším tématem. Zjistěte, co ještě více můžete udělat pro jejich snížení a zúčastněte se workshopu na téma „Optimalizace a controlling nákladů v logistice“.
Těším se na setkání s Vámi.
Mgr. Markéta Makovská
Conference Producer
Institute for International Research
P.S.: Efektivní logistikou ke zlepšení zákaznického servisu!
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
ÚTERÝ 19. ŘÍJNA 2010
Předseda: Ing. Miroslav Koberna, generální ředitel,
Efektivní logistika – co nejnižší náklady
Potravinářská komora ČR, Praha
Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů konference
13.20 hod.
Logistické procesy pod lupou – lze najít
9.00 hod.
Uvítací projev zástupce Institute for International Research
a předsedy dne
ještě prostor pro zefektivnění?
• Optimalizace logistických procesů a materiálních toků
• Možnosti zefektivnění logistického systému a zvýšení úrovně
Logistika v době ekonomického útlumu
služeb
• Delivery just-in-time: kýžený cíl logistů
Referent kontaktován
9.10 hod.
Trendy ve spotřebě potravin a jejich dopad
na logistiku
• Změny nákupního chování koncových zákazníků
• Dopady na nákup, skladovací zásoby a logistiku potravin
• Změny ve spolupráci mezi obchodníky a potravinářskými
podniky
Werner Eberhart, ředitel pro logistiku, Globus ČR, k.s.,
Praha
14.10 hod.
Jak mohou výrobci přispět na snížení
nákladů v logistickém řetězci
• Nastavení logistického řetězce
• Jak optimálně řídit logistické procesy
• Zákaznický servis – jak dosáhnout správné úrovně
• Využití logistických technologií
• Analýza nákladů jednotlivých komponent logistiky
10.00 hod. Přestávka na kávu
• Řízení skladových zásob
10.20 hod.
• Jaké jsou možnosti snižování nákladů
Jak předvídat poptávku v nejisté době?
Ing. Radka Procházková, ředitelka logistiky ČR/SR,
Dr. Oetker, s.r.o., Kladno
• Odhad budoucí poptávky a jeho úloha
v logistickém procesu
• Předpověď poptávky a efektivní řízení zásob
Případová
studie
15.00 hod. Přestávka na kávu
• Metody a nástroje předpovědi poptávky
15.20 hod.
Petr Karkovský, senior konzultant, PG Logistic, Praha
Palety – jsou mrtvým kapitálem nebo lze
11.10 hod.
nalézt řešení?
Optimalizace interních skladovacích procesů
• Možnosti zamezení ztrát a poškození
• Standardizace a optimalizace interních skladových procesů
• Benchmarking jako nástroj pro hledání příležitostí
• KPI jako nástroj pro optimalizaci
• Zavádění principů štíhlé výroby ve skladovém hospodářství
a řízení změny
Diskuze
v logistickém řetězci
• Různá řešení potravinářských podniků k problému paletového
hospodářství
• Výhody a nevýhody jednotlivých řešení
Diskutují:
Ing. Jaroslav Gubiš, manažer speciálních projektů,
Plzeňský prazdroj, a.s., Plzeň
Ing. Radka Procházková, ředitelka logistiky ČR/SR,
Dr. Oetker, s.r.o., Kladno
12.00 hod. Společný oběd
Další účastníci diskuze kontaktováni
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
16.00 hod.
10.10 hod.
Trendy v oblasti automatizace v logistice
potravin
Cross docková centra – kde je jejich přidaná
hodnota?
• Trendy v automatizaci logistických procesů
• Co přináší navíc oproti tradičnímu modelu
• Projekty automatizace ve výrobních podnicích
• Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?
• Náklady a přínosy zavedení jednotlivých technologií
• Za jakých podmínek je vhodné investovat do cross-dockových
center?
Referent kontaktován
• Zkušenosti s provozem cross-docků
17.00 hod. Shrnutí prvního dne konference předsedou
Pieter Vos, Logistic project manager,
Tesco Stores ČR, a.s., Praha
17.10 hod. Následuje koktejl
11.00 hod.
KOKTEJL
Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve
na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální
výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře
Zboží pod kontrolou – víte kdy, kde a co se
nachází?
• Aktuální systémy a postupy vysledovatelnosti zboží v rámci
logistického řetězce
• Přínosy a náklady jednotlivých řešení
• Nové technologie vysledovatelnosti zboží
STŘEDA 20. ŘÍJNA 2010
Předseda: Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., zakládající člen,
Ing. Marta Nováková, General Manager, U&SLUNO, a.s.,
Ostrava
12.00 hod. Společný oběd
Komora logistických auditorů, o.s., Ostrava
13.15 hod.
9.00 hod. Úvodní řeč předsedy dne
Přínosy informačních technologií
pro logistiku
• Možnosti využití IT v logistických procesech
Mapování cesty z potravinářského podniku
k cílovému zákazníkovi
• Jakým způsobem lze podpořit potřeby businessu v logistice?
• Jaký je směr vývoje podpory logistických procesů ze strany IT
9.10 hod.
Ing. Mgr. Pavel Bartovský, manažer IT,
STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o., Plzeň
Distribuce pod kontrolou aneb plánujte
14.00 hod. Přestávka na kávu
a sledujte!
• Vytvořte co nejefektivnější trasy – šetříte čas a náklady
Užitečné nástroje pro zlepšení logistických
procesů
• Nástroje zefektivnění distribuce směrem k zákazníkům
• Sledování vozidel – trasy a spotřeba
14.20 hod.
• Možnosti propojení systému plánování tras a sledování vozidel
a jejich reporting
Logistický controlling – najděte slabá místa!
• Metody a nástroje logistického controllingu
RNDr. Zdeněk Moravec, projektový manažer,
• Jaké klíčové ukazatele sledovat a jak je stanovit?
Digitech, s.r.o., Praha
• Naučte se je správně změřit a vyhodnotit
9.50 hod. Přestávka na kávu
Bc. Jiří Mikšovský, Manager logistiky,
Penam, a.s., Brno
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
15.00 hod.
Logistický audit – brána k systematickému
rozvoji logistiky
• Co vše obnáší logistický audit a jaký je jeho účel
• Principy a metodika provádění logistického auditu
• Dokumentované výstupy logistického auditu
Workshop:
Optimalizace a controlling
nákladů v logistice
ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2010, 9.00 – 16.00 hod.
• Následná realizace programu změn v oblasti logistiky
• Vybrané zkušenosti z provedených logistických auditů
Postupy logistického controllingu
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., zakládající člen,
• Stanovení cílů – význam strategie a strategického řízení
Komora logistických auditorů, o.s., Ostrava
• Zjištění současného stavu – SWOT analýza,
benchmarking, finanční analýza
16.00 hod. Shrnutí a závěr konference
• Provázaný kalkulační systém jako základ řízení
– nákladové objekty, struktura a úrovně kalkulací
• Hodnocení rentability zákazníků, produktů a služeb
• Logistické náklady – stanovení plánované hodnoty,
vlastní přeprava x outsourcing
Z nabídky odborných konferencí, workshopů,
seminářů a tréninků IIR:
• Pohled z druhé strany – úskalí přepravní firmy
• Řízení zásob a optimalizace nákupního procesu
Certifikovaný Business Continuity Manager
• Plánování, analýza odchylek, přijímání opatření,
modelování
(certifikovaný trénink), 6. – 9. září 2010, Praha
• Výkaznictví a výsledky, návaznost na IS
Výpočty logistických nákladů a výkonu
Certifikovaný Fleet Manager (certifikovaný trénink)
Ing. Jitka Pánková, senior konzultant,
Eurofin Management, s.r.o., Praha
6. – 10. září 2010, Praha
Efektivní management výroby (trénink)
7. – 9. září 2010, Praha
S kým se setkáte na naší konferenci:
s řediteli logistiky
Právní otázky marketingu v sociálních sítích (trénink)
s manažery logistiky
23. – 23. září 2010, Praha
s řediteli nákupu
s obchodními řediteli
Technický manager jako vedoucí pracovník (trénink)
s výrobními řediteli
19. – 20. října 2010, Praha
s řediteli marketingu
s řediteli IT
Social Media Marketing (trénink)
se zástupci IT společností
21. – 22. září 2010, Praha
s konzultanty
Přihlaste se ještě dnes • tel. +420 222 074 555 • fax +420 222 074 524 • www.konference.cz
PŘIHLÁŠKA
Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, 120 00 Praha 2
fax: +420 222 074 524•tel.: +420 222 074 555•e-mail: [email protected]
Titul konference:
Logistika v potravinářském průmyslu, kód konference: C1048
PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI
Ano, závazně se přihlašuji na:
konferenci
workshop
křestní jméno
příjmení
pozice
oddělení
telefon
fax
e-mail
Přeji si dostávat informace e-mailem
Ano, závazně se přihlašuji na:
konferenci
V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete
formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód:
REFC1048
workshop
křestní jméno
příjmení
Kdo schválil Vaši účast na této konferenci?
pozice
oddělení
jméno
příjmení
telefon
fax
pozice
oddělení
Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě?
e-mail
jméno
příjmení
pozice
oddělení
Přeji si dostávat informace e-mailem
Ano, závazně se přihlašuji na:
konferenci
workshop
příjmení
křestní jméno
pozice
oddělení
telefon
fax
e-mail
Přeji si dostávat informace e-mailem
firma
IČ
DIČ
TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference: Logistika v potravinářském průmyslu
Úterý 19. října 2010, 8.30 – 17.10 hod., následuje koktejl
Středa 20. října 2010, 9.00 – 16.00 hod.
Workshop: Optimalizace a controlling nákladů v logistice
Čtvrtek 21. října 2010, 9.00 – 16.00 hod.
Hotel/ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů
za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent
je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem konference.
Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR:
Hotel Ibis Praha Karlín, Šaldova 54, 186 00 Praha 8
tel.: +420 222 332 800, fax: +420 224 812 681
e-mail: [email protected], www.hotelibis.cz
ulice/poštovní přihrádka
město/PSČ
ODSTOUPENÍ
počet zaměstnanců v podniku
Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 3.000,– Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem
konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých
důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne 22. 7. 2010.
oblast podnikání
datum
podpis
Konference se nemohu zúčastnit, objednávám
dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990,– Kč + DPH
Využijte náš atraktivní slevový systém!
při přihlášení 2 účastníků obdržíte 10% slevu
při přihlášení 3 účastníků obdržíte 20% slevu
při přihlášení 4 a více účastníků obdržíte 30% slevu
ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za:
Registrace a cena:
konference
workshop
konference + workshop
zvýhodněná: do 25. 7. 10
18.995,– Kč + DPH
11.500,– Kč + DPH
28.500,– Kč + DPH
zvýhodněná: 26. 7. – 27. 9. 10
19.995,– Kč + DPH
11.995,– Kč + DPH
29.995,– Kč + DPH
základní: od 28. 9. 10
21.995,– Kč + DPH
13.500,– Kč + DPH
33.500,– Kč + DPH
Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto
v České republice. Prosíme – uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C1048. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu.
VÁŠ KONTAKT NA NÁS
Přihláška:
Obsah konference:
Změny adresy/marketing:
Partnerství & výstavnictví:
Mgr. Markéta Makovská
Květoslava Neubauerová, DiS.
Ing. Petra Kopecká
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
PŘIHLASTE SE ON-LINE: www.konference.cz
+420 222 074 555
+420 222 074 510
+420 222 074 513
+420 222 074 528
Download

zde - U&SLUNO as