JP TRANSNAFTA
PANĈEVO
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku
usluge:
ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE REZERVOARA
R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI
Javna nabavka broj
Objavljivanje dokumentacije
Rok predaje ponuda
Javno otvaranje ponuda odrţaće
se:
JN-27-OP-2014
04.08.2014. godine
03.09.2014. u 09:30 ĉasova
03.09.2014. godine, u 10:00 ĉasova u prostorijama JP
Transnafta Beograd,
Ul. Bjelanovićeva br. 2.
Ukupan broj strana konkursne
dokumentacije
76
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 1 od 76
PODNOSILAC:
PRIMALAC :
JP TRANSNAFTA
11 OOO Beograd
Ulica: Bjelanovićeva br.2
PONUDA
ZA JAVNU NABAVKU br. JN-27-OP-2014
u otvorenom postupku:
ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE REZERVOARA
R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI
NE OTVARATI!!!
Datum i sat podnošenja
(popunjava pisarnica)
Redni broj podnošenja
 Obrazac obavezno prilepiti na prednjoj strani koverte!
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 2 od 76
SADRŢAJ
Naosnovu ĉl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu:
Zakon), ĉl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki i naĉinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), na osnovu Prethodnog
obaveštenja, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 2536 od 16.07.2014.godine i Rešenja o
obrazovanju komisijeza javnu nabavku 2537 od 16.07.2014.godine, pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku usluge: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE REZERVOARA
R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI
JN-27-OP-2014
Konkursna dokumentacija sadrţi:
POGLAVLJE
PREDMET
STRANA
I.
OPŠTI PODACI O NABAVCI
4
II.
III.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
VRSTA, TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE, KOLIĈINA I
OPIS DOBRA
USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
IZ ĈLANA 75.I 76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE
PONUDU
OBRAZAC PONUDE
6
7
IV.
V.
VI.
27
36
45
VI.1.
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈU
47
VI.2.
OBRAZAC - .PODACI O PODIZVOĐAĈU
48
VI.3.
OBRAZAC - PODACI O PONUĐAĈIMA U
ZAJEDNIĈKOJ PONUDI
MODEL UGOVORAI SPOTAZUMA
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM
KAKO DA SE POPUNI
OBRAZAC POTVRDE ZA REFERENCE
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL.
75. ST.2.ZAKONA
POTVRDA O OBILASKU LOKACIJE
IZJAVA O ĈUVANJU POVERLJIVIH PODATAKA
ORAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
49
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
51
65
69
70
71
72
73
74
75
76
Strana 3 od 76
I.
OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1.Podaci o naruĉiocu:
Naziv naruĉioca:
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i
transport derivata nafte produktovodima,
JP TRANSNAFTA PANĈEVO
Sedište naruĉioca:
Panĉevo, ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
Internet stranica naruĉioca
www.transnafta.rs
Kontakt e-mail:
[email protected]
2. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u OTVORENOM
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
postupku u skladu sa Zakonom i
Predmet javne nabavke broj JN-27-OP-2014 je usluga: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, oznaka iz Opšteg reĉnika
nabavke – 71632000- usluge tehniĉkih ispitivanja; 50514200-usluge popravke I odrţavanja rezervoara
3. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zakljuĉenja ugovora o javnoj nabavci.
4. Konkursna dokumentacija se moţe podići liĉno u prostorijama JP Transnafta u Beogradu ul.
Bjelanovićeva br. 2, ili se moţe preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke –
www.portal.ujn.gov.rs ili sajta JP Transnafta – www.transnafta.rs.
5. Rok za dostavljanje ponuda je 03.09.2014. god. do 09:30 ĉasova. PonuĊaĉ ponudu podnosi
neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin da se prilikom otvaranja
ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i
adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi
ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi. Ponudu dostaviti na adresu:
JP TRANSNAFTA
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br.2.
Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Ponuda broj JN -27-OP2014 za javnu nabavku: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE
REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI
-NE OTVARATINa poleĊini koverte mora biti ispisan taĉan naziv, adresa i telefon ponuĊaĉa.
6. Naruĉilac će, po prijemu odreĊene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi,
obeleţiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je
ponuda dostavljena neposredno naruĉilac će ponuĊaĉu predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o
prijemu naruĉilac će navesti datum i sat prijema ponude.
7. Ponuda se smatra blagovremenom ako je naruĉiocu podneta do 03.09. 2014. god. do 09:30
ĉasova. Ponuda koju naruĉilac nije primio u roku odreĊenom za podnošenje ponuda, odnosno koja
je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se
neblagovremenom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 4 od 76
Neblagovremeno podnete ponude komisija za javne nabavke naruĉioca će, po okonĉanju postupka
otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuĊaĉu sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
8. Javno otvaranje, blagovremeno pristiglih ponuda, obaviće se odmah po isteku roka za
podnošenje ponuda, dana 03.09.2014. god. u 10:00 ĉasova, na adresu naruĉioca JP Transnafta,
11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2.
9. Uslovi pod kojima predstavnici ponuĊaĉa mogu uĉestvovati u postupku otvaranja ponuda: U
postupku otvaranja ponuda mogu uĉestvovati opunomoćeni predstavnici ponuĊaĉa. Pre poĉetka
postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuĊaĉa koji će prisustvovati postupku otvaranja
ponuda duţni su da naruĉiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje
za uĉešće u postupku javnog otvaranja ponude.
10. Okvirni rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora za predmetnu javnu
nabavku biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.
11. Kontakt
Osobe za kontakt : Ţeljko Krivaĉević I Slaviša Gavrilović
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku (putem pošte na adresu JP Transnafta 11000 Beograd,
ul. Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail [email protected] ili faksom na
broj.011/2459430), traţiti od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem
ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 5 od 76
II.
PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Vrsta postupka javne nabavke:
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se ureĊuju javne nabavke.
2. Predmet javne nabavke broj JN-27-OP-2014 je usluga: ISPITIVANJE I IZRADA
ELABORATA SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI,
oznaka iz Opšteg reĉnika nabavke – 71632000- usluge tehniĉkih ispitivanja; 50514200-usluge
popravke I odrţavanja rezervoara
3. Predmetna nabavka nije oblikovana u partijama.
4. Vrsta okvirnog sporazuma:
Predmetni postupak se ne sprovodi radi zakljuĉenja okvirnog sporazuma.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 6 od 76
III. VRSTA; TEHNIĈKE KARAKTERISTIKE; KOLIĈINA I TEHNIĈKI OPIS
USLUGE
SADRŢAJ
1. UVOD ........................................................................................................8
1. OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA................................................10
2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA ..........................................11
2.1 OBAVEZE IZVOĐAČA PREMA NARUČIOCU .......................................................................... 11
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Gradilište ................................................................................................................ 11
Radovi .................................................................................................................... 12
Radna snaga .......................................................................................................... 12
Oprema i mehanizacija .......................................................................................... 13
Materijal ................................................................................................................. 14
Ispitivanja ............................................................................................................... 14
Primopredaja radova.............................................................................................. 14
2.2 OBAVEZE NARUČIOCA ....................................................................................................... 14
2.3 GARANTNI ROK ................................................................................................................. 15
3. OPIS SKLADIŠNOG KOMPLEKSA ............................................................16
4. PREDMET I CILJ ISPITIVANJA ...............................................................17
4.1 PRIPREMNI RADOVI ........................................................................................................... 18
4.2 KONTROLA STANJA REZERVOARA ...................................................................................... 18
4.3 KONTROLA STANJA ČELIČNOG PODA I ZIDOVA REZERVOARA .............................................. 19
4.4 KONTROLA STANJA OSTALE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 20
4.5 KONTROLA STANJA ZAŠTITNOG BETONSKOG SVODA REZERVOARA .................................... 20
4.6 PROGRAMI KONTROLISANJA ............................................................................................. 21
4.7 ELABORATI I IZVEŠTAJI O IZVRŠENIM ISPITIVANJIMA .......................................................... 21
4.8 ZAHTEVI ZA ISPITNU ORGANIZACIJU I STRUČNOST ISPITIVAČA METODAMA IBR.................. 22
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 7 od 76
UVOD
Skladište Ledinci predstavlja skladišni kompleks pod upravom Ministarstva odbrane i namenjen je za
skladištenje i manipulaciju pogonskim gorivima. Sastoji se od podzemnog skladišnog kompleksa RGO
zona za ĉuvanje pogonskih goriva i manipulativnog kompleksa koji sluţi za transport i manipulaciju
gorivom (MGO zona).
Obrazloţenja i napomene
Zakljuĉkom Vlade Republike Srbije, Ugovorom o davanju na korišćenje nepokretnosti bez prenosa
prava korišćenja nepokretnosti (saĉinjen izmeĊu Republiĉke direkcije za imovinu republike Srbije i JP
“Transnafta”) i Ugovorom o saradnji u vezi sa korišćenjem skladišta pogonskog goriva sa rezervoarskim
prostorom (saĉinjen izmeĊu ministarstva odbrane i JP “Transnafta”), predviĊeno je da JP “Transnafta” i
Ministarstvo odbrane zajedniĉki koriste Skladište pogonskog goriva „Ledinci“.
Saglasnost za gradnju novih objekata, odnosno rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata u vojnom
kompleksu, JP „Transnafta“ regulisaće sa nadleţnom Upravom Ministarstva odbrane. JP „Transnafta“
je duţna da pristupi izvoĊenju radova po dobijanju obaveštenja o prihvatanju izraĊene investicionotehniĉke dokumentacije.
Vojni kompleks je osnovni element infrastrukture odbrane koji se sastoji iz zemljišta sa izgraĊenim
objektima Vojske i Ministarstva ili bez tih objekata, koji u funkcionalnom i prostornom smislu ĉine
jedinstvenu celinu.
Vojnim objektima smatraju se svi objekti koji se koriste za potrebe Vojske i Ministarstva a nalaze se u
vojnom krugu.
Vojnim krugom smatra se zemljište sa izgraĊenim objektima i infrastrukturom, ili bez njih, koje se po
bilo kom pravnom osnovu koriste za potrebe Vojske i Ministarstva.
Izgradnja vojnih objekata obuhvata pripremu i donošenje odluke o izgradnji, izradu tehniĉke
dokumentacije, izdavanje odobrenja za graĊenje, graĊenje i izdavanje odobrenja za upotrebu.
Rekonstrukcija vojnih objekata je izvoĊenje samo onih radova kojima se menjaju pojedini konstruktivni
elementi, spoljni izgled i dimenzije objekta, namena objekta kao celine ili drugi uslovi pod kojima je
izdato odobrenje za graĊenje, a mogu uticati na stabilnost objekta, bezbednost susednih objekata,
saobraćaja i okoline, povećanje opasnosti od poţara, ţivot i zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu.
Odobrenje za upotrebu objekata ĉije je graĊenje izvršeno na osnovu odobrenja za graĊenje izdaje
organ koji je izdao i odobrenje za graĊenje Ministarstva odbrane.
Odrţavanjem vojnih objekata smatraju se mere za utvrĊivanje stanja objekata i pravovremeno
preduzimanje radnji i postupaka radi njihovog oĉuvanja i dovoĊenja u ispravno stanje, kao i radovi koji
izvode radi zamene ureĊaja, postrojenja, opreme i instalacija i drugi radovi koji ne spadaju u izgradnju,
odnosno rekonstrukciju.
Minimalni garantni rok za objekte za potrebe odbrane zemlje iznosi pet godina. Garantni rok poĉinje da
teĉe danom izvršene primopredaje objekta izmeĊu Naruĉioca i izvoĊaĉa radova i predstavlja period u
kome izvoĊaĉ radova, bez posebne nadoknade, mora da otkloni nedostatke na objektu i radovima koji
su se pojavili, a nisu posledica nepropisnog korišćenja objekta ili više sile („Pravilnik o planiranju,
izgradnji i odrţavanju objekata infrastrukture koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za
potrebe odbrane zemlje“, ĉl.116-120, Sluţbeni vojni list, br.29/11).
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 8 od 76
Ponuda mora da obuhvati sve troškove radne snage, opreme za izvoĊenje radova, alata, HTZ mera,
potrebnog osnovnog, pomoćnog materijala, smeštaj, prevoz i ishranu radnika kao i izradu traţene
projektno tehniĉke dokumentacije.
TakoĊe, pre dostavljanja ponuda potrebno je upoznati se sa predmetom ponude (izvršiti obilazak
lokacije i objekta koji je predmet ponude, kao i objekata koji sa njim ĉine funkcionalnu celinu), pregledati
raspoloţivu tehniĉku dokumentaciju, postaviti sva pitanja koja su od vaţnosti za sastavljanje ponude,
kako bi ponude bile kompletne. Ponude ponuĊaĉa koji nisu obavili prethodno navedeno neće se
razmatrati i proglasiće se nepotpunim.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 9 od 76
1.
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
Radovi se moraju izvesti tako da u svemu odgovaraju odobrenom programu kontrole, uslovima
proizvoĊaĉa opreme, kao i u skladu sa vaţećim propisima i standardima i posebno u skladu sa
“Pravilnikom o planiranju,izgradnji i odrţavanju objekata infrastrukture“ Ministartsva odbrane i Vojske
Republike Srbije Sl.l.br.29 od 22.12.2011.g. i uputstvima Ministartsva odbrane Republike Srbije.
IzvoĊaĉ je duţan :
• da radove izvodi po odobrenom programu kontrole i ispitivanja rezervoara,
• da radove izvodi saglasno propisima, uputstvima i standardima,
• da preduzme sve potrebne mere za osiguranje radnika i objekta ne kojem se izvode radovi.
IzvoĊaĉ se mora upoznati sa procedurama i uputstvima Skladišta pogonskog goriva Ledinci koja se tiĉu
uslova za bezbedno izvoĊenje radova.
IzvoĊaĉ je duţan da dostavi detaljan plan izvršenja aktivnosti u MS Project-u, sa navedenim
aktivnostima, po specijalnostima.
IzvoĊaĉ je duţan da Naruĉiocu dostavi preciznu organizaciju radova i gradilišta, tj. Elaborat o ureĊenju
gradilišta, kojim će obezbediti kvalitet i rokove izvršenja u skladu sa ponuĊenim termin planom,
organizacionu šemu angaţovane radne snage po broju, odgovornosti, struci i specijalnostima, tehniĉku
opremu i uredjaje za rad koji će se angaţovati na radilištu, organizaciju radnog prostora za
predfabrikaciju elemenata sistema i prostora za skladištenje materijala i alata.
IzvoĊaĉ izjavljuje i garantuje Naruĉiocu:
 da je u potpunosti upoznat sa geografskom poloţajem, konfiguracijom terena i, poloţajem
prirodnih, infrastrukturnih i drugih objekata i prepreka na Lokaciji, klimatskim uslovima i
vremenskim prilikama u periodu - od prvog do zadnjeg datuma u kome je obavezan da ispuni
ugovorne obaveze;
 da se za sluĉaj eventualnog produţenja rokova za ispunjenje ili promene Termin plana,
preventivno i potpuno upoznao i sa mogućim meteorološkim uslovima i vremenskim prilikama u
zoni Lokacije u preostalom delu kalendarske godine, koji nije obuhvaćen periodom definisanim
Termin planom.
IzvoĊaĉ je obavezan, ukoliko primeti prilikom izvoĊenja radova da je predloţeno rešenje tehniĉki
neispravno, loše ili nije usaglašeno sa graĊevinskim objektima ili drugim instalacijama, da o tome
obavesti Naruĉioca i traţi izmenu projekta.
IzvoĊaĉ je duţan da se pridrţava kućnog reda i poštuje fundamentalna pravila Naruĉioca koja će biti
prezentovana za vreme obuke.
IzvoĊaĉ je odgovoran Naruĉiocu i nadzornom organu i sa njim komunicira preko graĊevinskog
dnevnika.
Za nadzor nad izvoĊenjem radova, overu graĊevinske knjige i dnevnika, kao i overu drugih sluţbenih
dokumenata, Naruĉilac je duţan da odredi i imenuje jedno struĉno lice sa licencom koje će ga ujedno
zastupati u svim poslovima u vezi izvoĊenja ugovorenih radova. Ime tog lica Naruĉilac je duţan da
pismeno saopšti izvoĊaĉu radova.
Za manje izmene u odnosu na usvojeni program kontrole, tj. takve izmene koje ga funkcionalno ne
menjaju ili ne zahtevaju znatnije povećanje investicija, dovoljna je samo saglasnost nadzornog organa.
Ukoliko se ukaţe potreba za većim izmenama programa kontrole i ispitivanja, onda se preraĊeni
Program mora uputiti ponovo na odobrenje.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 10 od 76
Ako nadzorni organ zahteva dodatna ispitivanje materijala (ĉeliĉna i betonska konstrukcija rezervoara),
izvoĊaĉ će ga podneti na ispitivanje ovlašćenoj ustanovi, a troškove, naplatiće posebno kao višak rada,
s tim što ima pravo na sporazumno produţenje roka.
Kao završetak radova smatra se dan kada izvoĊaĉ podnese nadzornom organu pismeni izveštaj o
završetku ugovorenih radova i ovaj to pismeno potvrdi, u graĊevinskom dnevniku odnosno zatraţi od
Naruĉioca pismeno da se obrazuje komisija za tehniĉki prijem.
Obaveza izvoĊaĉa radova je da za tehniĉki pregled kompletira (pripremi) sledeću atestno tehniĉku
dokumentaciju :
 Kompletnu gradilišnu dokumentaciju: graĊevinski dnevnik
 Kompletnu tehniĉku dokumentaciju-Elaborate o potrebnoj sanaciji rezervoara,
 Sertifikate za upotrebljeni osnovni I dodatni materijal,
 Uverenja ispitivaĉa koji su izvodili IBR radove ,
 Izveštaje o izvršenim ispitivanjima metodama bez razaranja,
 i drugo.
2. TEHNIĈKI USLOVI ZA IZVOĐENjE RADOVA
2.1 Obaveze IzvoĊaĉa prema Naruĉiocu
2.1.1
o
o
o
o
Gradilište
IzvoĊaĉ se obavezuje da pre izvoĊenja radova izradi:
o Elaborat o organizaciji gradilišta
o Elaborat zaštite od poţara (na osnovu Zakona o zaštiti od poţara, Sl. glasnik RS br.
101/05 i RS 111/09 )
o Elaborat o primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu (Na osnovu Zakona o
bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. glasnik RS 101/05)
o Elaborat o zaštiti ţivotne sredine na osnovu Zakona o zaštiti ţivotne sredine (Sl Glasnik
RS br 135/2004, 36/2009 i 43/2011 )
Da zakljuĉi sa Naruĉiocem Sporazum o primeni mera bezbednosti i zdravlja na radu i sprovede
sve mere
IzvoĊaĉ se obavezuje da organizuje gradilište u krugu skladišta na za to predviĊeno i odobreno
mesto i da se u svemu pridrţava odredbi iz Zakona o planiranju i izgradnji za voĊenje gradilišta.
IzvoĊaĉ organizuje gradilište sa potrebnom mehanizacijom, alatom, ispitnom opremom i
kvalifikovanom radnom snagom. Troškovi organizovanja i opremanja gradilišta padaju na teret
IzvoĊaĉa.
IzvoĊaĉ se obavezuje da obezbedi potrebnu infrastrukturu na gradilištu. Pod infrastrukturom se
podrazumeva
 UreĊenje prostora odobrenog od Naruĉioca za organizacione potrebe IzvoĊaĉa na
gradilištu.
 ObezbeĊenje prostora za angaţovani personal IzvoĊaĉa (za presvlaĉenje, odlaganje i
ĉuvanje ureĊaja, alata, i izuzetog alata za montaţu).
 ObezbeĊenje potrebnog broja ispitivaĉa I ispitnu opremu koji poseduju traţene sertifikate/
licence i ateste.
 ObezbeĊenje potrebnog broja kompresorskih agregata, peskara i radnog abrazivnog
materijala (kvarcnog peska), pokretene skele za izvoĊenje radova na gradilištu.
 ObezbeĊenje potrebnih komunikacija ( ruĉne radio stanice, itd).
 Prema Uredbi o BZR na privremenim ili pokretnim gradilištima, da primeni naĉela prevencije
kao i da se pridrţava obaveza poslodavca.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 11 od 76
o
2.1.2
IzvoĊaĉ se obavezuje da u svakom trenutku obezbediti pristup radovima nadzorom organu
Naruĉioca.
Radovi
IzvoĊaĉ je duţan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Da pre poĉetka radova na gradilištu prouĉi dokumentaciju i za sve nejasnoće traţi od Naruĉioca
razjašnjenje, ili izmene za uoĉene nepravilnosti. IzvoĊaĉ ne sme bez saglasnosti Naruĉioca da
menja tehniĉka rešenja u projektnoj dokumentaciji. Po završetku pripremnih radova IzvoĊaĉ je u
obavezi da primljenu dokumentaciju izdatu na korišćenje vrati Naruĉiocu, a najkasnije 30 dana
od završetka radova.
Da sve radove izvodi u skladu sa „Zakonom o planiranju i izgradnji“ (Sl. glasnik RS, broj 72/09,
81/09, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 68//2013 i 98/2013 ).
Da se pridrţava dostavljene tehniĉke dokumentacije i da od Naruĉioca mora uvek predhodno da
zatraţi pisanu saglasnost za sva eventualna odstupanja od tehniĉke dokumentacije.
Da dostavi Zakonom propisanu atestno tehniĉku dokumentaciju (izveštaje, sertifikate, ateste izdate
od relevantnih akreditovanih institucija) i uĉestvuje u prijemu radova,
Da obavezno dostavlja nadzornom organu planove i izveštaje o napredovanju ugovorenih
radova.
Da radove izvede struĉno i kvalitetno i u roku u skladu sa datom ponudom, konkursnom
dokumentacijom, investiciono tehniĉkom dokumentacijom, te u skladu sa vaţećim tehniĉkim
propisima, standardima, normativima i normama kvaliteta koji vaţe za izvoĊenje ugovorenih
radova.
Da uredno vodi graĊevinsku knjigu i graĊevinski dnevnik.
Da prilikom izvoĊenja radova izvrši sva zahtevana potrebna merenja kvaliteta materijala
predviĊena opštim i posebnim tehniĉkim uslovima za izvoĊenje radova iz tehniĉke dokumentacije.
Da osigura unutrašnju kontrolu pri izvoĊenju radova.
Da pismenim putem izvesti Naruĉioca o završetku radova.
Ukoliko IzvoĊaĉ predmetne radove ne izvodi u skladu sa tehniĉkom dokumentacijom, propisima,
standardima i pravilima struke, Naruĉilac ima pravo da zahteva obustavu radova.
Ako je kvalitet izvedenih radova nedovoljan tako da moţe ugroziti sigurnost objekta, ljudstva i
okoline, Naruĉilac ima pravo da zahteva od IzvoĊaĉa da o svom trošku ponovo izvede radove u
skladu sa pravilima struke.
IzvoĊaĉ će planiranu dinamiku izvoĊenja radova prilagoditi zahtevima Naruĉioca bez posebnih
dopunskih naknada.
Ako IzvoĊaĉ radova utvrdi da se usled greške u projektu ili usled pogrešnih uputstava od nadzornog
organa, radovi izvode na štetu trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti i kvaliteta, odgovara sam za
nastalu štetu ako na utvrĊene greške ili pogrešna uputstva pismenim putem ne upozori Naruĉioca.
2.1.3
o
Radna snaga
Angaţovana lica izvoĊaĉa na gradilištu, po priloţenoj organizacionoj šemi, moraju imati
odgovarajuće struĉne, specijalistiĉke ispite, uverenja, odnosno licence, a u skladu sa vaţećom
zakonskom i tehniĉkom regulativom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 12 od 76
o
Svi radnici IzvoĊaĉa moraju da proĊu obuku ZNR i PPZ koju organizuje JP Transnafta. Svi radnici
IzvoĊaĉa angaţovani na gradilištu duţni su da poštuju propisane mere sigurnosti pri radu i boravku
u skladištu. Svakog ko ne poštuje propisana pravila Naruĉioca ima pravo da udalji sa gradilišta.
Po pitanju radne snage obaveze izvoĊaĉa su:
o Da Naruĉiocu dostavi overenu i potpisanu potvrdu o teorijskoj, praktiĉnoj i zdravstvenoj
ospospobljenosti zaposlenih za bezbedan rad,
o Da svoje radnike obezbedi kolektivnim i liĉnim zaštitnim sredstvima,
o Da o svom trošku izvrši osiguranje svojih radnika i mehanizacije,
o Da obavezno pismeno potvrdi Sluţbi zaštite na radu Naruĉioca svaku povredu na radu koja se
dogodi u krugu skladišta,
o Da ukloni svoje zaposlene i stvari sa gradilišta u roku od 7 dana, za sluĉaj da Naruĉilac raskine
ovaj Ugovor bez obzira iz kog razloga.
Izvodjaĉ je obavezan da obezbedi mere zaštite na radu, koje se odnose na :

upotrebu ispravnih oruĊa za rad sa obaveznim uputstvom za bezbedan rad i njihovo
odrţavanje,
 rasporedjivanje radnika na radna mesta u skladu sa lekarskim izveštajem o zdravstvenom
stanju,
 obezbedjivanje ispravnih sredstava i opreme liĉne zaštite i njihovo korišćenje na propisan
naĉin,
 osposobljavanje radnika za bezbedan rad,
 obustavu rada kada utvrdi neposrednu opasnost po ţivot i zdravlje radnika ili zabranu
korišćenja neispravnog orudja za rad, sredstava i opreme liĉne zaštite, primenu propisanih
mera za poboljšanje uslova rada na radnom mestu sa povećanim rizicima i sprovodjenje i
primenu drugih mera ,
 da se pridrţava mera zaštite od poţara,
 da primenjuje liĉna zaštitna sredstva i kolektivnu opremu.
Sve štete od sluĉajeva smrti ili povreda ili oštećenja imovine, koje su nastale zbog nemarnosti
Izvodjaĉa ili zbog kršenja zakonskih obaveza zaštite na radu, padaju iskljuĉivo i u punom iznosu na
teret Izvodjaĉa.
Za kompletno angaţovani personal na gradilištu, IzvoĊaĉ snosi troškove 
 transporta od mesta stanovanja do gradilišta,
 za potrebnim liĉnim zaštitnim sredstvima za rad na gradilištu (šlemovi, radna odela, rukavice i
sva specificirana zaštitna sredstva koja naloţi invistitorov inspektor zaštite na radu)
 za smeštaj i ishranu personala;
2.1.4
o
o
o
o
Oprema i mehanizacija
IzvoĊaĉ obezbeĊuje i svu opremu i alat za kvalitetno izvoĊenje predviĊenog obima posla.
IzvoĊaĉ obezbeĊuje svu neophodnu mehanizaciju za izvoĊenje montaţnih radova i unutrašni
transport opreme i materijala u krugu i van skladišta (RGO zona).
Angaţovana oprema za rad od strane izvoĊaĉa (kompresori, oprema za pripremu površinapeskare sa filterima i diznama za peskarenje, pomoćna oprema-skele i rasveta, oprema za
kontrolu i ispitivanje osnovnog materijala ĉeliĉne konstrukcije i zavarenih spojeva rezervoara, i
dr.), moraju imati vaţeća uverenja – ateste o ispravnosti na osnovu izvršenih periodiĉnih
pregleda, a u skladu sa vaţećom zakonskom i tehniĉkom regulativom i internim propisima JP
Transnafta, koji se mora predati pred poĉetak radova nadzornom organu.
IzvoĊaĉ obezbeĊuje svu potrebnu mehanizaciju sa svim sredstvima za transport opreme i
potrošnog materijala do mesta izvoĊenja radova, kao i transport otpadnog i drugog materijala
(kvarcni pesak, i drugo) sa mesta izvoĊenja radova do lokacije koje odredi Naruĉilac
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 13 od 76
o
o
2.1.5
o
Za sva angaţovana sredstva ( mehanizaciju, ureĊaje, kompresore, peskare, itd. ), IzvoĊaĉ
obezbeĊuje potrebno gorivo, mazivo i servis.
Obaveza IzvoĊaĉa je i da obezbedi hvataĉe varnica tzv. iskrolovce za svu mehanizaciju koju
planira da koristi na gradilištu ako to Naruĉilac zahteva.
Materijal
IzvoĊaĉ je duţan da u skladu sa tenderom, projektno-tehniĉkom dokumentacijom i dobrom
inţenjerskom praksom obezbedi sledeće:


o
o
o
2.1.6
o
o
2.1.7
Svu nephodnu opremu i materijal za izvrešenje predmetne usluge
Pomoćni i potrošni materijal ( kvarcni pesak, i ostalo );
Za sav materijal koji dostavlja IzvoĊaĉ mora do obezbedi odgovarajuće potvrde o kvalitetu
materijala (ateste), koji dostavlja Naruĉiocu pre poĉetka radova
Kao abrazivni materijal za pripremu površina postupkom “peskarenja” koristiće se suvi kvarcni
pesak, koji ne sme da sadrţi neĉistoće, primese I zemlju. Njegova granulacija mora biti u skladu
sa zahtevima I standardima za traţenu vrstu radova.
Nabavka I doprema kvarcnog peska na gradilište mora biti u kontinuitetu prema zahtevanoj
dinamici rada. Uz svaku isporuku abraziva proizvoĊaĉ mora da dostavi Sertifikat (šarţni atest)
za kvalitet abraziva sa rezultatima ispitivanja granulometrijskog I hemijskog sastava abraziva.
Ispitivanja
IzvoĊaĉ je duţan da pri vizuelnom i IBR ispitivanju stanja rezervoara i njegove prateće
instalacije i opreme predvidi i obezbedi adekvatno osvetljenje pri radu, kao i dovoljnu metraţu
produţnih elektrokablova.
Ispitivanje se smatra završenim ako su obavljeni svi specificirani poslovi predmetne kontrole i
ispitivanja rezervoara i njegove prateće instalacije i opreme, o ĉemu će predstavnici Naruĉioca i
izvoĊaĉa saĉiniti posebne zapisnike.
Primopredaja radova
o Posle uspešno sprovedenog ispitivanja stanja svih rezervoara i njihove prateće instalacije i opreme,
Naruĉilac i IzvoĊaĉ će saĉiniti i obostrano potpisati protokol sa kojim će se vršiti konaĉni kvalitativni
prijem od strane Naruĉioca
o Izvodjaĉ će prilikom primopredaje predati Naruĉiocu sledeću dokumentaciju:
 Elaborate o izvršenim ispitivanjima rezervoara ;
 Potrebne akreditacije i sertifikate za izvoĊaĉe radova;
 Potrebnu dokumentaciju i ateste opreme koja se koristi prilikom izvoĊenja radova;
 Dokumentaciju o izvršenoj kontroli zav. spojeva.
o IzvoĊaĉ će formirati atestno-tehniĉku dokumentaciju na kraju završenog posla, za izvedene radova i
zapisniĉki predati Naruĉiocu u 3 (tri) primerka.
2.2 Obaveze Naruĉioca
o Naruĉilac će obezbediti Izvodjaĉu deo ili delove gradilišta koji su potrebni za izvršenje izvodjaĉkih
radova, ali nije obavezan da mu da iskljuĉivi posed ili kontrolu nad bilo kojim delom gradilišta, osim
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 14 od 76
prostora za smeštaj svoje opreme i eventualno objekata odnosno sredstava koje Izvodjaĉ bude
imao na gradilištu, radi obezbedjenja zatvorenog skladišnog prostora;
o Naruĉilac radova obavezan je da dostavi IzvoĊaĉu radova Rešenje o imenovanju Nadzornog
organa;
o Naruĉilac vrši neposredan tehniĉki nadzor predmetnih radova preko svojih nadzornih organa.
o Naruĉilac će obezbediti IzvoĊaĉu raspoloţive projekate i ostalu dokumentaciju potrebnu za
izvoĊenje radova na predmetnim rezervoarima.
2.3 Garantni rok
IzvoĊaĉ garantuje da će predmetna usluga koja će se izvesti biti u skladu sa traţenim opsegom posla i
da će biti izvedena u skladu sa zdravom i opšte priznatom industrijskom praksom. U sluĉaju da je
Usluga ispitivanja manjkava ili ne bude u skladu s traţenim opsegom posla ili opšte prihvaćenim
industrijskim standardima IzvoĊaĉ je duţan o svom trošku osigurati izvršenje svih potrebnih poslova u
cilju zadovoljenja traţenog opsega posla.
IzvoĊaĉ garantuje da će oprema, alat i materijal kojim će izvoditi Uslugu ispitivanja biti bez greške u
izradi i od materijala pogodnih za izvoĊenje traţenog posla.
U sluĉaju da izvršenje Usluge ispitivanja ne uspe zbog neadekvatne opreme, alata i materijala koje je
IzvoĊaĉ isporuĉio, IzvoĊaĉ će po vlastitom izboru popraviti i/ili zameniti na svoj trošak manjkavu
/neadekvatnu opremu, alat i materijal i osigurati bilo koju potrebnu uslugu s tim u vezi kako bi izvršio
traţeni opseg posla.
IzvoĊaĉ prvenstveno garantuje da će izvršiti Uslugu ispitivanja rezervoara u skladu sa Ugovornom
specifikacijom i dobiti kvalitetne podatke.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 15 od 76
3. OPIS SKLADIŠNOG KOMPLEKSA
Skladište Ledinci predstavlja skladišni kompleks pod upravom Ministarstva odbrane i namenjen je za
skladištenje i manipulaciju pogonskog goriva. Sastoji se od pozemnog skladišnog kompleksa za
ĉuvanje goriva (RGO zona) i manipulativnog kompleksa koji sluţi za trasport i manipulaciju goriva
(MGO zona).
Skladišni kompleks u RGO zoni ĉini grupa od 8 podzemna skladišnih rezervora (R1-R8), tehnološki
projektovani za skladištenje tri vrste goriva: euro dizel, motorni benzin i mlazno gorivo. Od ukupno 8
rezervoara, do sada je ispitano, sanirano i funkcionalno osposobljeno 4 rezervoara (R3, R5, R7 i R8).
Temperatura u podzemnom kompleksu je konstantna i iznosi oko 13-150C (povoljno za skladištenje
derivata nafte zbog smanjene evaporacije). Kroz glavni tunel je moguć prolaz vozila.
Preostala 4 skladišna rezervoara (R1, R2, R4 i R6) su predmet sadašnjeg zahteva za ispitivanjem u
cilju utvrĊivanja njihovog trenutnog stanja i donošenja zakljuĉka o daljim aktivnostima vezanim za
njihovo funkcionalno osposobljavanje i korišćenje. Osnovne tehniĉke karakteristike skladišnih
rezervoara date su u narednoj tabeli:
REZERVOAR
KAPACITET (m3)
GODINA IZGRADNJE
PREDVIDJEN ZA
SKLADIŠTENJE
POSLEDNJI USKLADIŠTEN
PROIZVOD
R-1
R-2
R-4
R-6
10.000
10.000
6.000
10.000
1982/84
EVRODIZEL
VODA
VODA
PREĈNIK (m)
10
VISINA (m)
11
DUŢINA (m)
131
VISINA PUNJENJA GORIVA
(m)
PREĈNIK ULAZNOG
OTVORA ZA ISPITIVANJE I
SANACIJE (m)
131
FIKSNI
(stenska masa sa prskanim-torkret betonom)
ARMIRAN BETON
RAVAN SA DVA CILINDRIĈNA DELA RADIJUSA R 2.5 m
ĈELIĈNI LIM –table 6000 x 1300 mm, kvaliteta SRPS
C.B0.500: Ĉ.0361 (~4 mm)
EPOKSI PREMAZ (~240 µm)

POSEBNE NAPOMENE ZA
SVA ĈETIRI REZERVOARA
52
0,6
PODLOGA ISPOD DNA I IZA
ZIDOVA REZERVOARA
MATERIJAL PODA I
ZIDOVA (debljina)
ANTIKOROZIONA ZAŠTITA
(debljina)
PRAZAN
9,5
TIP KROVA
TIP PODA
131
PRAZAN


TUNELSKI PRISTUP (SUŢEN NA JEDNOM MESTU
širina 3m x visina 2m)
POSTOJI VENTILATORSKI SISTEM KOJI JE U
FUNKCIJI
POSTOJI OSVETLJENJE I IZVOR ELEKTRIĈNE
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 16 od 76


ENERGIJE (220 V; 50 Hz) KOJI SU U FUNKCIJI
POSTOJI SISTEM GAS-DETEKCIJE KOJI JE U
FUNKCIJI
POSTOJI
SISTEM
INTERNE
TELEFONSKE
KOMUNIKACIJE KOJI JE U FUNKCIJI DO SVAKOG
REZERVOARA
Sva ĉetiri (4) skladišna rezervoara napravljeni su kao horizontalne cilindriĉne podzemne prostorije u
stenskoj masi, proseĉne duţine od 52-131 m, širine 10 m i visine oko 11m. Pristup svim rezervoarima
izveden je kroz jedan zajedniĉki tunel, duţine oko 1000m. Rezervoari su obloţeni ĉeliĉnim limovima
(debljine lima oko 4 mm), sa nosećom spoljašnjom armirano betonskom konstrukcijom koja se nalazi
izmeĊu ĉeliĉnog lima i stenske mase. Projektovana visina punjenja goriva svih rezervoara je oko 9,5 m.
Konstrukcijski, ĉeliĉno dno rezervoara je izvedeno sa ravnim središnim delom u širini 5 m, dok su boĉni
krajevi dna sferiĉno povijeni na gore u radijusu od R 2.5m. Krov rezervoara ĉini stenska masa sa
prskanim betonom preko koje je postavljena armaturna mreţa. Na svakom od rezervoara postoje tri
reviziona otvora preĉnik Ø600m(1 dole i 2 gore), koji se mogu koristiti za potrebe ispitivanja i sanacije
rezervoara. U rezervoarima se od cevovodne instalacije nalaze: u gornjem delu, horizontalna
ventilaciona cev Ø600mm, koja je priĉvrćena za betonski svod i sluţi za provetravanje rezervoara
prilikom izvoĊenja ispitivaĉkih i sanacionih radova, zatim vertikalno spuštene sprovodne cevi za mernu
traku i uzimaĉ uzoraka, dok se u donjem delu nalazi pomiĉna cev sa zglobom preko koje se puni
odnosno prazni rezervoar. Izvan rezervoara nalazi se prikljuĉna cevovodana instalacija sa armaturom,
dok su na gornjoj galeriji rezervoara postavljeni disajni ventili. U rezervoarima R1 i R2 poslednji
skladišteni proizvod je voda koja se koristila za potrebe HVP ispitivanja, dok su rezervoari R4 i R6 sve
vreme bili prazni. Katodna zaštita rezervoara je u punoj funkciji od 2013 godine.
Iznad samih rezervoara nalaze se ventilacioni kanali koji su povezani na glavni ventilacioni sistem.
Ventilacioni sistem (radni ventilator V2 i rezervni ventilator V1, ventilacioni tuneli, ventilaciona vrata,
ventilaciona cev postavljena po krovu svakog rezervoara samo za potrebe radova sanacija i ispitivanja,
automatika, instrumentacija i dr.) ostavlja mogućnost separatnog rada samo za trenutno radne
rezervoare. Glavni ventilacioni tunel izlazi vertilkalno kroz stensku masu na površinu, odakle se sveţ
vazduh ubacuje u skladišni kompleks.
U skladišnom kopmleksu obezbeĊeno je stabilno napajanje elektriĉnom energijom preko trafo stanice u
krugu objekta i dizel-elektriĉnog-agregata snage 400kVA. Za potrebe ispitivanja i sanacije, ispred
svakog ulaza u rezervoar, postavljeni su razvodni ormani koji su u Ex izvedbi. Zbog potrebe posla,
IzvoĊaĉ radova moţe se povezati na razvodne ormane preko svojih privremenih prikljuĉaka ali uz
obavezu da nakon završetka predmetnih radova, razvodne ormane vrati u prvobitno stanje Ex zaštite i
o tome priloţi izveštajem ovlašćene institucije za pregled i overu Ex opreme.
Do lokacije postoji asfaltni put predviĊen za prolaz teških vozila.
4. Predmet i cilj ispitivanja
Kako su predmetni rezervoari bili van upotrebe u duţem vremenskom periodu i to bez njihove
adekvatne zaštite i odrţavanja, za posledicu je imalo nastanak oštećenja na pojedinim delovima
rezervoara. Uglavnom su to površinska oštećenja osnovnog materijala kao i njihovih zavarenih spojeva
nastalih usled korozionih procesa i delovanja nepovoljnih atmosferskih prilika u samim rezervoarima
(velika vlaţnost vazduha u proseku 60-95% v.v. u zavisnosti od doba godine, kao i moguće doticanje
podzemne vode kroz pukotine svoda stenske mase).
Uzimajući u obzir trenutno stanje rezervoara i iskustvenu proplematiku na predhodna 4 ispitana i
sanirana rezervoara, Investitor se opredelio da izvrši detaljno IBR ispitivanje (metode ispitivanja bez
razaranja), po sledećim procedurama:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 17 od 76
vizuelni pregled kompletne unutrašnjosti rezervoara i prateće instalacije
ispitivanje ravnog dela poda rezervoara MFL metodom (magnetic flux leakage),
ultrazvuĉno merenje debljine osnovnog materijala od koga su izgraĊeni rezervoari
(minimum pet taĉaka/tabli),
ispitivanje svih zavarenih spojeva magnetskim ĉesticama, odnosno teĉnim
penetrantima,
ispitivanje nepropusnosti zavarenih spojeva vakumom.
i kojima će biti obuhvaćeni sledeći delovi rezervoara:
- ravan deo poda rezervoara,
- zakrivljeni deo poda rezervoara,
- boĉni vertikalni zidovi rezervoara,
- ĉela rezervoara,
- cevovodi koji prolaze kroz ĉeoni zid,
- stanje pomiĉne cevi i njenog pripadajućeg zgloba,
- stanje cevi za ventilaciju po krovu (sluţi za potrebe radova ispitivanja i sanacije),
- stanje zaštitnog svoda rezervoara, odnosno prskanog betona preko armaturne mreţe,
- stanje ostale pripadajuće armature, opreme i instalacije.
4.1 Pripremni radovi
Za izvoĊenje predmetnih radova neophodno je sprovesti odgovarajuće pripremne aktivnosti koje
podrazumevaju:
 Praţnjenje rezervoara od eventualno prisutne vode, kroz drenaţnu cevovodnu instalaciju
 Kontrola rada ventilatorskog sistema i postizanja bezbednosnog “gas free” stanja,
 Fiziĉko odvajanje rezervoara od manipulativnih cevovoda (razdvajanje na prirubniĉkim spojevima i
ubacivanje blinde ukoliko je potrebno)
 Mehaniĉko-hemijsko ĉišćenje unutrašnjih i spoljašnjih delova rezervoara (pod, plašt, ulazni, revizioni
i merni otvori, cevovodi, kao i druga pripadajuća ĉeliĉna konstrukcija)
 Peskarenja kompletnog poda i zidova rezervoara do kvaliteta Sa 1, prema ISO-8501-1, a zavarenih
spojeva poda i zidova rezervoara do kvaliteta Sa 2.5 sa ciljem uklanjanja produkata korozije i
mogućnosti sprovoĊenja potrebnih kontrola.
 Otprašivanje, sakupljanje i odnošenje zaprljanog peska na ovlašćenu deponiju do 30 km.
Ova usluga takoĊe podrazumeva i ĉišćenje, odmašćivanje, peskarenje ostalih spoljnih površina
mašinske opreme i delova rezervora kao što su: penjalice, revizioni otvori, vrata, armatura, cevovodni
prikljuĉci i dr.
4.2 Kontrola stanja rezervoara
Kontrola stanja rezervoara obuhvata niz pregleda korišćenjem raznih tehnika u cilju utvrĊivanja stanja
konstrukcije rezervoara i detekcije oštećenja. Kontrola se vrši metodama bez razaranja kao što su
vizuelna, ultrazvuĉna i klasiĉna magnetska kontrola. Za kvalitetnu ocenu stanja limova neophodna je
integralna magnetska kontrola MFL („magnetic flux leakage“) koja radi na principu promene magnetnog
toka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 18 od 76
4.3 Kontrola stanja ĉeliĉnog poda i zidova rezervoara
U cilju otkrivanja svih nastalih oštećenja tokom višegodišnjeg nekorišćenja rezervoara, potrebno je
sada uraditi kompletnu kontrolu stanja untrašnjosti rezervoara: poda (ravan i sferiĉan deo) i zidova
(boĉni i ĉeoni). Kontrola stanja poda i zidova rezervoara obuhvata:
 Vizuelna kontrola ispekarenih površina limova poda i zidova, kao i njihovih zavarenih spojeva
(preklopni spojevi podnih limova, preklopni spoj poda i sferiĉnog zida, ugaoni spojevi poda i zidova kao
i susednih zidova, zavareni spojevi revizionog i drenaţnog otvora, kao i druge pripadajuće opreme i
instalacije)
 Ispitivanje ravnih ĉeliĉnog limova poda integralnom magnetskom metodom (MFL) – magnetno
skeniranje debljine zida ĉeliĉnog lima;
 Ultrazvuĉno merenje debljine osnovnog materijala od koga su izgraĊeni rezervoari, sve osim
ravnog dela poda-ultrazvuĉni deametar (minimum pet taĉaka/tabli),
 Ispitivanje svih zavarenih spojeva metodom magnetskih ĉestica, a u sluĉaju nepristupaĉnosti
primeniti metodu sa teĉnim penetrantima (ugaoni, suĉeoni spojevi),
 Ispitivanje nepropusnosti zavarenih spojeva vakumom.
 Vizuelna i ultrazvuĉna kontrola stanja oslonaca cevi za utakanje/istakanje derivata nafte
Kontrolu na limovima ravnog dela poda primenom metode promene magnetnog toka (MFL), potrebno je
izvršiti sa 'velikim' i 'malim' (HAND SCAN) MFL ureĊajem. 'Malim' (HAND SCAN) MFL ureĊajem se
kontrolišu površine nedostupne 'velikom' MFL ureĊaju. Na limovima poda rezervoara sprovesti kontrolu
tako da se definišu oslabljenja lima u tri nivoa:
1. oslabljenja lima od 40-59 %
2. oslabljenja lima od 60-79 %
3. oslabljenja lima  80 %
Rezultate ovih ispitivanja kompletirati i dostaviti kao posebni Izveštaj Na osnovu rezultata ispitivanja
ovom metodom izvodi se sanacija podnih limova rezervoara.
Tehniĉka specifikacija ispitivaĉkih radova na rezervoarima sa IBR metodama
Rezervoar
Opis ispitivanja i mesta ispitivanja
MFL metoda-ravnog dela poda rezervoara
6.000 m³
(R-4)
Metoda magnetnim ĉesticama (ili teĉnim penetrantima shodno
pristupaĉnosti) -ispitivanje zavarenih spojeva: ravan i
cilindriĉni deo poda, prednja/zadnja ĉela rezervoara –
u obimu 100% (pri dnu podu, rad bez skele)
Metoda magnetnim ĉesticama (ili teĉnim penetrantima shodno
pristupaĉnosti) - ispitivanje zavarenih spojeva: boĉni zidovi i
prednja/zadnja ĉela rezervoara, u obimu 100% (upotreba
skele do pune visine)
Vakuum
metoda
–
ispitivanje
zavarenih
spojeva:
Ravan i cilindriĉni deo poda, prednja/zadnja ĉela rezervoara,
u obimu 100% (pri dnu podu, rad bez skele)
Vakuum
metoda
–
ispitivanje
zavarenih
spojeva:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Jedinica mere
za ispitivanje po
rezervoaru
300 m2
800 m
zavarenih
spojeva
1200 m
zavarenih
spojeva
800 m
zavarenih
spojeva
1200 m
Strana 19 od 76
Zidovi i prednja/zadnja ĉela rezervoara , u obimu 100%
(upotreba skele do pune visine)
Ultrazvuĉno merenje debljine zida limovaCilindriĉni deo poda, boĉni zidovi i prednja/zadnja ĉela
rezervoara, u obimu 5 mernih mesta/ploĉi
(sve osim ravnog dela poda, sa skele)
zavarenih
spojeva
1200
mernih taĉaka
MFL metoda-ravnog dela poda rezervoara
655m2
Metoda magnetnim ĉesticama (ili teĉnim penetrantima shodno 1800 m
pristupaĉnosti)
-ispitivanje zavarenih spojeva: Ravan i zavarenih
cilindriĉni deo poda, prednja/zadnja ĉela rezervoara, spojeva
u obimu 100% (pri dnu podu, rad bez skele)
Metoda magnetnim ĉesticama (ili teĉnim penetrantima shodno 2550 m
pristupaĉnosti) -ispitivanje zavarenih spojeva: boĉni Zidovi i zavarenih
10.000 m3 prednja/zadnja ĉela rezervoara , u obimu 100% (upotreba spojeva
(R-1, R-2, skele do pune visine)
R-6)
Vakuum metoda –ispitivanje zavarenih spojeva
1800 m
Ravan i cilindriĉni deo poda, prednja/zadnja ĉela rezervoara, u zavarenih
obimu 100% (pri dnu podu, rad bez skele)
spojeva
Vakuum metoda –ispitivanje zavarenih spojeva
2550 m
Zidovi i prednja/zadnja ĉela rezervoara, u obimu 100% zavarenih
(upotreba skele do pune visine)
spojeva
Ultrazvuĉno merenje debljine zida limova -Cilindriĉni deo 2450
poda, zidovi i prednja/zadnja ĉela rezervoara, u obimu 1 mernih taĉaka
merno mesto/m2 (sve osim ravnog dela poda, sa skele)
NAPOMENA:
Navedena tabela predstavlja jediniĉnu specifikaciju radova po svakom rezervoaru :
R-1, R-2 i R-6 zapremine po 10.000 m3 i R-4 zapremine po 6.000 m3.
4.4 Kontrola stanja ostale konstrukcije
Kako bi se na vreme otkrila oštećenja nakon višegodišnje neeksploatacije i time spreĉila znatna
oštećenja na ostaloj konstrukciji, potrebno je kontrolisati stanje konstrukcije rezervoara. Kontrolu vršiti
vizuelno te prema potrebi i oceni kombinovati druge tehnike. Kontrolom treba obuhvatiti:




Vizelni pregled svih ograda, podesta, vertikalnih penjalica i stepenica, platformi
Vizuelni pregled stanja pomiĉne cevi i njenog pripadajućeg zgloba
Vizuelni pregled celokupne pripadajuće cevovodne instalacija za
utakanje/istakanje derivata nafte, merenje i ventiliranje rezervoara. Kontrolu
debljine ulazno-izlazne cevi izvršiti I ultrazvuĉnim meraĉem po rasteru 100
x100 mm, a zavarene spojeve ispitati prvo vizuelno, a zatim i magnetnom
metodom.
Vizuelni pregled disajnih ventila i ventilacionih kanala.
4.5 Kontrola stanja zaštitnog betonskog svoda rezervoara
Zaštitni svod rezervoara projektovan je i izveden iz razloga što je na pojedinim delovima svoda
konstatovan prodor podzemnih voda koje su na pojedinim mestima rezervoara izazvale izraţenu
koroziju ĉeliĉnog lima njegove unutrašnje obloge.
Zaštitni sloj je izveden nanošenjem reparaturnog maltera na prethodno pripremljene površine u dva
sloja ukupne debljine 7 cm.
U okviru sanacionih radova na svodu rezervoara R-3 (koji je raĊen tokom 2002 godine), izvršeno je
zapunjavanje obiĉnim betonom odreĊenog broja većih šupljina (kaverni) koje su uoĉene tokom
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 20 od 76
izvoĊenja radova u njemu. U tim definisanim zonama injektiranje je izvedeno kroz otvore koji su
prikazani na crteţima br 3 i br 4 Projekta izvedenog stanja zaštitnog sloja svoda rezervoara R-3 i je
dostupan izvoĊaĉu radova na uvid. Primenjen je materijal BEVEDOL WF na poliuretanskoj osnovi, u
svemu prema uslovima propisanim od strane proizvoĊaĉa (razmere mešanja i drugi parametri
tehnološkog karaktera)
Zadatak IzvoĊaĉa je da utvrdi stanje svoda rezervoara sa aspekta da li je postojeći zaštitni sloj
odgovarajući i da li je došlo do pomeranja stenske mase i promene pravca protoka podzemnih voda
koje mogu izazvati povećanu koroziju na ĉeliĉnoj oblozi rezervoara.
Obaveza IzvoĊaĉa je da na osnovu detaljnog pregleda stanja svoda uradi I dostavi Elaborat, odnosno
izveštaj o stanju zaštitnog svoda za svaki predmetni rezervoar posebno, u kome mora biti sadrţan
predmer neophodnih sanacionih radova.
4.6 Programi kontrolisanja
Od izvoĊaĉa se zahteva da izradi sledeće Programe kontrolisanja rezervoara:
- Program mehaniĉko-(hemijskog) ĉišćenja rezervoara i ostale pripadajuće armature, opreme i
instalacije sa peskarenjem kvaliteta Sa1 prema ISO-8501-1 (u tri primerka)
- Program kontrolisanja osnovnog materijala i zavarenih spojeva rezervoara, prateće armature,
opreme i instalacije, IBR metodama (u tri primerka)
Svi izraĊeni Programi kontrolisanja podleţu internoj tehniĉkoj kontroli Investitora kao i nadleţnog
inspektora Ministarstva odbrane. Tek po dobijanju saglasnosti na navedene programe moguće je
nastaviti dalje radove.
4.7 Elaborati i izveštaji o izvršenim ispitivanjima
Nakon svih obavljenih poslova predviĊenih Programom kontrolisanja, i ocene usaglašenosti svih
rezultata ispitivanja, potrebno je napraviti Elaborat o izvršenim kontrolisanjima i ispitivanjima sa opisom
i predmerom potrebnih radova za sanaciju, servis, rekonstrukciju i AKZ koji će sadrţati:







elaborate /izveštaje o izvršenim IBR ispitivanjima u rezervoarima,
elaborate /izveštaje o izvršenim ispitivanjima zaštitnog betonskog svoda u rezervoarima,
detaljnu analizu rezultata ispitivanja,
CD sa svim podacima i pripadajućim programom za ĉitanje i korišćenje podataka,
zakljuĉke i preporuke u vezi sa funkcionalnošću i daljom periodiĉnom kontrolom,
predmer svih potrebnih radova za izvodenje radova na sanaciji, servisu, rekonstrukciju
rezervoara i pripadajuće instalacije, AKZ, i koji mora biti jasno definisan na naĉin predviĊen
sigurnosnim propisima i standardom za nadzor, popravak i rekonstrukciju rezervoara po API
653.
atestno tehniĉku dokumentaciju.
Elaborate o kontrolisanju uraditi prema zahtevu standarda SRPS EN 13480-5:2012, taĉka 7.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 21 od 76
4.8 Zahtevi za ispitnu organizaciju i struĉnost ispitivaĉa metodama IBR
Ispitivanja bez razaranja moţe da obavlja samo pravno lice koje ispunjava zahteve SRPS ISO/IEC
17025 i SRPS ISO/IEC 17020 za odgovarajuću vrstu i metodu ispitivanja.
Ispitivanja bez razaranja mora vršiti lice ĉija je struĉna osposobljenost potvrĊena u skladu sa SRPS EN
473 i to najmanje za nivo II (licenca ispitivaĉa).
Ispitivanje poda rezervoara MFL metodom mora vršiti lice ĉija je struĉna osposobljenost potvrĊena
sertifikatom iskljuĉivo za tu vrstu usluge.
Ispitivanja stanja betonskog svoda rezervoara i izradu Elaborata mora vršiti pravno lice sa
odgovarajućom vaţećom licencom P132G1 ili I132G1.
Za kriterijume prihvatljivosti grešaka zavarenih spojeva odnosno osnovnog materijala primenjivati
vaţeće standarde (standardi ISO 5817, EN 970 i/ili EN 17637, EN 1593 i drugi).
Ispitivanje zavarenih spojeva magnetnim ĉesticama vrši se u skladu sa SRPS EN 1290 i SRPS EN ISO
23278.
Merenje debljine zida cevi ultrazvukom vrši se u skladu sa SRPS EN 14127:2008.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 22 od 76
PREDMER I PREDRAĈUN
Red
broj
Jed.
mere
PREDMER RADOVA
Koliĉina Jediniĉna
radova
cena
1.
Program mehaniĉko-(hemijskog) ĉišćenja
rezervoara i ostale pripadajuće armature,
opreme
i instalacije sa peskarenjem kom
prema ISO-8501-1 (u tri primerka)
1
2.
Program kontrolisanja i IBR ispitivanja
osnovnog materijala i zavarenih spojeva
rezervoara, prateće armature, opreme i kom
instalacije (u tri primerka)
1
Iznos dinara
(bez PDV)
Pripremni radovi vezani za organizaciju
gradilišta:
-Priprema prostora za skladištenje peska
za peskarenje;
3.
-Priprema
ventilatorskog
rezervoara za rad pri peskarenju
sistema
komplet
1
- Priprema razvodnih ormana sa
izvodjenjem privremenih prikljuĉaka za
korišćenje elektriĉne energije, vraćanje u
prvobitno stanje nakon završetka radova
sa izveštajem o sa izveštajem o ponovnom
pregledu Ex opreme
4.
5.
6.
POD REZERVOARA
Mehaniĉko-(hemijsko) ĉišćenje rezervoara
sa peskarenjem prema ISO-8501-1,
-ĉeliĉne limene table, do kvaliteta Sa1,
-zavareni spojevi, do kvaliteta Sa 2.5
(ravan pod širine 5 m sa dva cilindriĉna
dela radijusa R2.5 m, rad bez skele)
ZIDOVI REZERVOARA (boĉni i ĉela)
Mehaniĉko-hemijsko ĉišćenje rezervoara
sa peskarenjem prema ISO-8501-1,
- ĉeliĉne limene table, do kvaliteta Sa1,
-zavareni spojevi, do kvaliteta Sa 2.5
(uraĉunati jednu ili dve pokretne skele
iskljuĉivo na gumenim toĉkovima tokom
trajanja
svih
predmetnih
radova
peskarenja, ispitivanja, kontrolisanja, njenu
montaţu/demontaţu (preĉnik ulaznog
otvora u rezervoare je 0,6m
OSTALE OPREME I INSTALACIJE
Mehaniĉko-hemijsko
ĉišćenje
ostale
opreme I instalacije rezervoara, sa
njihovim peskarenjem do kvaliteta Sa1
prema ISO-8501-1(penjalice, revizioni
otvori, vrata, ograda, podesti, ukrućenja,
zasuni, prikljuĉni spoljašnji i unutrašnji
m2
6000
m2
9000
m2
1000
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 23 od 76
7.
8.
9.
10.
11.
cevovodi, kao i druga konstrukcija)
Otprašivanje i ĉišćenje kompletnog
rezervoarskog prostora (R-1, 2, 4 i 6) od
Kompl.
zaprljanog peska I njegovim odnošenjem
na ovlašćenu deponiju do 30 km
Vizuelni pregled (R-1, 2, 4 i 6) osnovnog
materijala i zavarenih spojeva nakon
peskarenja I ĉišćenja svih rezervoara i
njihove prateće
spoljne opreme i
instalacije
m2
Obaviti
vizuelni
pregled
osnovnog
materijala poda, cilindriĉnog dela poda,
boĉnih zidova i ĉela rezervoara i ostale
spoljne instalacije u obimu 100 %.
Ukupna površina ispitivanja iznosi 16.000
m2
Ultrazvuĉno
merenje
debljine
zida
osnovnog
materijala
rezervoara
I
prikljuĉnih cevovoda na kome se neće
izvršiti ispitivanje MFL metodom:
Obaviti ultrazvuĉno merenje cilindriĉnog
dela poda, boĉnih zidova i ĉela (prednja i
merna
zadnja) rezervoara u obimu od 5 mernih
mesta
mesta po tabli lima (6000 x 1300 mm) .
Kontrolu uraditi I na prikljuĉnoj ulaznoizlaznoj
cevovodnoj
instalaciji
u
rezervoarima
Ukupno 9.000 mesta
Ispitivanjestanja ravnog dela poda
rezervoara sa MFL metodom (magnetic
flux leakage):
Ukupna površina ispitivanja iznosi 2.300
m2
Ispitivanje svih horizontalnih i vertikalnih
zavarenih spojeva u rezervarima I
cevovodima:
- magnetskim ĉesticama (ili teĉnim
penetrantima) , i
-vakumiranjem
radi utvrdjivanja oštećenja ili
nepropusnosti zavarenog spoja:
1
16.000
9.000
m2
2.300
m
15.000
Obaviti ispitivanje svih zavarenih spojeva
magnetskim ĉesticama i ispitivanje
nepropusnosti vakumom ravnog dela
poda, cilindriĉnog dela poda, zidova i ĉela
rezervoara u obimu od 100%. Sa teĉnim
penetrantima izvesti u zavisnosti od
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 24 od 76
pristupaĉnosti mesta ispitivanja zavarenih
spojeva.
Ukupna duţina zavarenih spojeva za
ispitivanje iznosi 15.000 m
Vizuelni i mehaniĉki pregled stanja prateće
opreme I instalacije u rezervoarima
(R-1, 2, 4 i 6)
-Stanja pomiĉne cevi i njenog
pripadajućeg zgloba.
-Stanje cevi za ventilaciju po krovu (sluţi
za potrebe radova ispitivanja i sanacije).
12.
-Stanja ulazno-izlazne cevovodne
instalacije za punjenje rezervoara
-stanje ostale armature i instalacije
(penjalice, otvori, vrata, ograda, podesta,
ukrućenja, zasuna, platforme unutar
rezervoara, disajni ventili, poklopci,
revizioni otvori, i druge konstrukcije)
Ispitivanje stanja zaštitnog betonskog
svoda u rezervoara R-1, 2, 4 i 6, i izrada
13.
Elaborata sa predmerom neophodnih
sanacionih radova (u tri primerka)
Elaborat o izvršenim kontrolisanjima i
ispitivanjima sa opisom i predmerom
potrebnih radova za sanaciju, servis,
rekonstrukciju i AKZ rezervoara I
pripadajuće instalacije. Izveštaji o
kontrolisanju i ispitivanju rezervoara mora
da sadrţe: izveštaje o izvršenim
ispitivanjima, analizu rezultata ispitivanja,
CD sa svim podacima i pripadajućim
14. programom za ĉitanje i korišćenje
podataka, zakljuĉke i preporuke u vezi sa
funkcionalnošću i daljom periodiĉnom
kontrolom, predmer svih potrebnih radova
za izvodenje radova na sanaciji, servis,
rekonstrukciju rezervoara i pripadajuće
instalacije, AKZ, na naĉin predvidjen
sigurnosnim propisima i standardom za
nadzor, popravak i rekonstrukciju
rezervoara API 653. (u tri primerka)
UKUPNO :
Kompl
1
Kompl
1
kompl
1
Posebni uslovi u pogledu bezbednosti na radu:
RADOVI U TUNELU POD VEŠTAĈKIM SVETLOM A RADOVI PESKARENJA, OTPRAŠIVANJA,
ĈIŠĆENJA VRŠE SE SAMO PRI RADU VENTILATORSKOG SISTEMA.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 25 od 76
Napomena:
Obilazak lokacije predmetnih radova:
Pre dostavljanja ponuda potrebno je upoznati se sa predmetom ponude (izvršiti obilazak
lokacije i objekta koji je predmet ponude, kao i objekata koji sa njim ĉine funkcionalnu celinu),
pregledati raspoloţivu tehniĉku dokumentaciju, postaviti sva pitanja koja su od vaţnosti za
sastavljanje ponude, kako bi ponude bile kompletne. Ponude ponudjaĉa koji nisu obavili
prethodno navedeno neće se razmatrati i proglasiće se nepotpunim.
Otprema na adresu: Skladište pogonskog goriva, Novi Sad, Ledinci, Dunavska 14.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
U ___________, dana _________2014.god.
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 26 od 76
IV. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈLANA 75. I
76. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH
USLOVA
1. USLOVI ZA UĈEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ĈL. 75. I 76. ZAKONA
1.1. Pravo na uĉešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuĊaĉ koji ispunjava obavezne
uslove za uĉešće u postupku javne nabavke definisane ĉl. 75. Zakona, i to:
1) Da je registrovan kod nadleţnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1)
Zakona);
2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane
kriminalne grupe, da nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine,
kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona);
3) Da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja
poziva za podnošenje ponude (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 3) Zakona);
4) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne daţbine u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane drţave kada ima sedište na njenoj teritoriji (ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona);
Obavezni uslovi
propisani ĉlanom 75.
stav 1. taĉ.1) do 4),
Zakona o javnim
nabavkama.:
Lice upisano u Registar ponuĊaĉa nije duţno da prilikom
podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje
ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku javne
nabavke.
5) PonuĊaĉ je duţan da pri sastavljanju ponude izriĉito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze
iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (ĉl. 75. st. 2. Zakona);
Dodatni uslovi
6) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim tehniĉkim kapacitetom, odnosno da obezbeĊuje svu
neophodnu opremu I mehanizaciju:
IzvoĊaĉ obezbeĊuje svu neophodnu opremu i mehanizaciju za izvoĊenje radova i unutrašnji transport
opreme i materijala u krugu i van skladišta.
7) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim finansijskim kapacitetom -.
PonuĊaĉ mora imati ostvaren POSLOVNI PRIHOD u 2011, 2012. i 2013. obraĉunskoj godini u
iznosu od minimum 20.000.000,00 dinara, po jednoj obraĉunskoj godini ili ekvivalentan iznos u
drugoj valuti, a prema srednjem kursu od 31. decembra 2013. godine – u svakoj od prethodne 3 (tri)
fiskalne godine na nivou cele firme: PETI DEO - Saţeti bilans uspeha, redni broj 1, pozicija I.
POSLOVNI PRIHODI. Ujedno, NETO GUBITAK ne sme da postoji: PETI DEO - Saţeti bilans
uspeha, redni broj 26, pozicija E. NETO GUBITAK.
NAPOMENA: Ukoliko za nekog ponuĊaĉa nisu prikazani podaci za neke od navedenih godina
jer ponuĊaĉ nije postojao (osnovan u meĊuvremenu), relevantni su prikazani podaci za period
od osnivanja preduzeća.
8) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je u prethodnih pet
kalendarskih godina imao realizovane referentne poslove na ispitivanju rezervoara za skladištenje
nafte i derivata nafte. Pod referentnim poslom podrazumeva se uspešno izvršena najmanje jedna
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 27 od 76
usluga ispitivanja osnovnog materijala i zavarenih spojeva metodama magnetnim ĉesticama, metodom
MFL, ultrazvukom kao nosilac posla ili kao podizvoĊaĉ ili u konzorcijumu.
9) Da ponuĊaĉ primenjuje integrisani sistem menadţmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima
standarda: ISO 9001
10) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno – da minimalno 2 meseca pre
objavljivanja javnog poziva na ''Portalu javnih nabavki RS“ ima u radnom odnosu minimum 10
zaposlenih od kojih:
- minimum ĉetiri (4) zaposlena, obuĉena za rad na ispitivanju osnovnog materijala i zavarenih
spojeva metodom magnetnim ĉesticama, teĉnim penetrantima, ultrazvukom i vakuumiranjem
- minimum jedan (1) zaposlen, obuĉen za rad na ispitivanju metodom MFL, kao i
- minimum tri (3) zaposlena koji su radili na pripremi površina peskarenjem za potrebe ispitivanja
osnovnog materijala i zavarenih spojeva
11) Pravo na uĉešće u postupku ima ponuĊaĉ koji poseduje vaţeću odgovarajuću licencu P132G1 ili
I132G1.
12) Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o primeni mera bezbednosti I zdravlja na radu.
13) Pravo na uĉešće u postupku ima ponuĊaĉ ako poseduje ili ima Ugovor o saradnji sa akreditovanom
laboratorijom za ispitivanje (zahtevi SRPS ISO/IEC 17025/2006, Sl. glasnik RS, br. 16/06), da poseduje
rešenje o akreditaciji kojim se potvrĊuje da je kompetentan za obavljanje poslova kontrolisanja (zahtevi
SRPS ISO/IEC 17020/2002) ili ima Ugovor o saradnji.
1.2. Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, u skladu sa ĉlanom 80. Zakona,
podizvoĊaĉ mora da ispunjava obavezne uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona, za deo
nabavke koji će ponuĊaĉ izvršiti preko podizvoĊaĉa.
1.3.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa, mora da
ispuni obavezne uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju
zajedno.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 28 od 76
2.
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
Ispunjenost obaveznih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
1) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Zakona
-Dokaz: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda;
2) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 2) Zakona
-Dokaz:
Pravna lica:
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na ĉijem podruĉju se nalazi sedište
domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se
potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne
sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare;
2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu,
kojim se potvrĊuje da pravno lice nije osuĊivano za neko od kriviĉnih dela organizovanog kriminala;
3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrĊuje
da zakonski zastupnik ponuĊaĉa nije osuĊivan za kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv
ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita, kriviĉno delo prevare i neko od kriviĉnih dela
organizovanog kriminala (zahtev se moţe podneti prema mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta
zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuĊaĉ ima više zakonskih zastupnika duţan je da dostavi dokaz za
svakog od njih.
Preduzetnici i fiziĉka lica:
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrĊuje
da nije osuĊivan za neko od kriviĉnih dela kao ĉlan organizovane kriminalne grupe, da nije osuĊivan za
kriviĉna dela protiv privrede, kriviĉna dela protiv ţivotne sredine, kriviĉno delo primanja ili davanja mita,
kriviĉno delo prevare (zahtev se moţe podneti prema mestu roĊenja ili prema mestu prebivališta).
Dokaz ne moţe biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
3) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 3) Zakona –
Dokaz:
Pravna lica:
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili
potvrda Agencije za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda; Preduzetnici:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije
za privredne registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao privrednom subjektu izreĉena
mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za podnošenje ponuda
Fiziĉka lica:
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja odreĊenih poslova.
Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4) Uslov iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 4) Zakona Dokaz:Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i
uverenje nadleţne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih
prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuĊaĉ nalazi u postupku privatizacije.
5) Uslov iz ĉlana ĉl. 75. st. 2. Zakona –
Dokaz: Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XIV).Izjava mora da bude
potpisana od strane ovlašćenog lica ponuĊaĉa i overena peĉatom. Ukoliko ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa i
overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 29 od 76
Ispunjenost dodatnih uslova za uĉešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuĊaĉ dokazuje
dostavljanjem sledećih dokaza:
6)Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim tehniĉkim kapacitetom, odnosno da obezbeĊuje svu
neophodnu opremu I mehanizaciju.
Dokaz: Overena izjava, na memorandumu preduzeća, o posedovanju sve neophodne opreme i
mehanizacije za izvoĊenje predmetne usluge.
7) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim finansijskim kapacitetom
Dokaz: Bilans stanja i Bilans uspeha sa mišljenjem ovlašćenog revizora za za prethodne tri obraĉunske
godine (2011; 2012 I 2013.) (dat u formi Bilansa stanja i bilansa uspeha potpisan i overen od strane
ponuĊaĉa ili u formi Izvornog finansijskog izveštaja koji sadrţi bilans stanja i bilans uspeha, koji izdaje
Agencija za privredne registre ili u formi Potvrde o registraciji finansijskog izveštaja koju izdaje Agencija
za privredne registre, i koja sadrţi bilans stanja i bilans uspeha) ili Izveštaj o bonitetu za javne nabavke
izdat od Agencija za privredne registre – Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih
lica i preduzetnika za obraĉunsku godinu (2013.).
Napomena: Ukoliko ponuĊaĉ u smislu ĉlana 37. Zakona o raĉunovodstvu i reviziji („Sl. Glasnik RS“ broj
46/2006, 111/2009) nema obavezu da vrši reviziju finansijskih izveštaja, Bilans stanja i Bilans uspeha
moţe dostaviti bez mišljenja ovlašćenog revizora;
8) Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim poslovnim kapacitetom, odnosno da je u prethodnih pet
kalendarskih godina imao realizovane referentne poslove na ispitivanju rezervoara za skladištenje nafte
i derivata nafte. Pod referentnim poslom podrazumeva se uspešno izvršena najmanje jedna usluga
ispitivanja osnovnog materijala i zavarenih spojeva metodama magnetnim ĉesticama, metodom MFL,
ultrazvukom kao nosilac posla ili kao podizvoĊaĉ ili u konzorcijumu.
Dokaz:Obrazac Potvrda za reference: Potvrda sa potpisom i peĉatom ovlašćenog lica naruĉioca; za
svaki realizovan posao posebna potvrda
9) Da ponuĊaĉ primenjuje integrisani sistem menadţmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima
standarda: ISO 9001
Dokaz: fotokopija sertifikata ISO 9001
10) Da ponuĊaĉ rapolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom
Dokaz: Izjava ponuĊaĉa data pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću (potpisana i overena)
kojom potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim kadrovskim kapacitetom, odnosno da minimalno 2 meseca pre
objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih nabavki i na internet strani Naruĉioca ima u radnom
odnosu struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa zaposlena na odreĊeno ili neodreĊeno vreme, sa priloženim
fotokopijama validnih sertifikata (domaćih ili stranih) i „M“ obrascima za zaposlena lica (Obrazac Izjave
o dovoljnom kadrovskom kapacitetu ).
11) Pravo na uĉešće u postupku ima ponuĊaĉ koji poseduje vaţeću odgovarajuću licencu P132G1 ili
I132G1.
Dokaz:Vaţeća velika licenca, izdata od nadleţnog ministarstva.
12) Saglasnost za potpisivanje Sporazuma o primeni mera bezbednosti I zdravlja na radu.
Dokaz: Potpisan Sporazuma o primeni mera bezbednosti I zdravlja na radu, od strane dobavljaĉa
13) Pravo na uĉešće u postupku ima ponuĊaĉ ako poseduje ili ima Ugovor o saradnji sa akreditovanom
laboratorijom za ispitivanje (zahtevi SRPS ISO/IEC 17025/2006, Sl. glasnik RS, br. 16/06), da poseduje
rešenje o akreditaciji kojim se potvrĊuje da je kompetentan za obavljanje poslova kontrolisanja (zahtevi
SRPS ISO/IEC 17020/2002) ili ima Ugovor o saradnji.
Dokaz:
Kopija sertifikata o akreditaciji za laboratoriju ili ugovor o poslovno tehniĉkoj saradnji sa laboratorijom
za ispitivanje koja poseduje traţenu akreditaciju po standardu SRPS ISO/IEC 17025/2006, Sl. glasnik
RS, br. 16/06
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 30 od 76
I
Kopija rešenja o akreditaciji da je kompetentan za obavljanje poslova kontrolisanja (zahtevi SRPS
ISO/IEC 17020/2002) ili ima Ugovor o saradnji.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, ponuĊaĉ je duţan da za svakog ĉlana grupe dostavi
navedene dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4). Dodatne uslove grupa
ponuĊaĉa ispunjava zajedno.
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem, ponuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉa dostavi
dokaze da ispunjava uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉ. 1) do 4) Zakona.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuĊaĉ moţe dostaviti u vidu neoverenih kopija, a naruĉilac
moţe pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traţi od ponuĊaĉa, ĉija je ponuda na osnovu izveštaja
za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili
pojedinih dokaza.
Ako ponuĊaĉ u ostavljenom, primerenom roku koji ne moţe biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid
original ili overenu kopiju traţenih dokaza, naruĉilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.
PonuĊaĉi koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave
dokaz iz ĉl. 75. st. 1. taĉ. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na
internet stranici Agencije za privredne registre.
Naruĉilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrţi dokaz odreĊen konkursnom
dokumentacijom, ako ponuĊaĉ navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci koji su traţeni u
okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuĊaĉ dostavlja kopiju elektronskog
dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje elektronski dokument, osim
ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom elektronskom obliku.
Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju traţeni dokazi, ponuĊaĉ moţe, umesto dokaza,
priloţiti svoju pisanu izjavu, datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili
upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim organom te drţave.
Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti kojima ponuĊaĉ
dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te drţave.
2) Dopunske napomene:
PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja pismeno obavesti naruĉioca o bilo kojoj promeni u vezi sa
ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora o javnoj nabavcii da je dokumentuje na propisani
naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 31 od 76
3. SPISAK USLOVA POTREBNIH ZA UĈEŠĆE I UPUSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
PONUĐAĈ:
NARUĈILAC:
NAZIV PONUĐAĈA:
JP TRANSNAFTA
ADRESA PONUĐAĈA:
26000 Panĉevo,
MATIĈNI BROJ:
UL. Zmaj Jovina
br. 1,
PIB – broj:
Republika Srbija
PIB: 104061151
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
NAZIV DOKUMENTA
Datum/broj
Izdat od
strane /
u prilogu
Izvod iz Agencije za privredne registre,
odnosno izvod iz registra nadleţnog
Privrednog suda (za pravna lica i
preduzetnike)
a) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno
uverenje osnovnog suda
b) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog
odeljenja za organizovani kriminal Višeg
suda u Beogradu
c) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno
uverenje nadleţne policijske uprave MUP-a
Potvrde privrednog i prekršajnog suda da
mu nije izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti, ili potvrda Agencije za
privredne registre da kod tog organanije
registrovano, da mu je kao privrednom
društvu izreĉena mera zabrane obavljanja
delatnosti,koja je na snazi u vreme objave
poziva za podnošenje ponuda
a) Uverenje Poreske uprave Ministarstva
finansija i privrede
b) Potvrda jedinice lokalne samouprave
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim
tehniĉkim kapacitetom
Dokaz: Overena izjava, na memorandumu
preduzeća, o posedovanju sve neophodne
opreme i mehanizacije za izvoĊenje
predmetne usluge
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 32 od 76
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim
finansijskim kapacitetom:
Bilans stanja i Bilans uspeha sa mišljenjem
ovlašćenog revizora za prethodne tri
obraĉunske godine (2011; 2012 i 2013.) ili
Izveštaj o bonitetu za javne nabavke izdat od
Agencija za privredne registre – Registar
finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu
pravnih lica i preduzetnika za prethodne tri
obraĉunske godine (2011; 2012 I 2013.).
Da ponuĊaĉ raspolaţe neophodnim
poslovnim kapacitetom
Dokaz:Obrazac Potvrda za reference:
Potvrda sa potpisom i peĉatom ovlašćenog
lica naruĉioca; za svaki realizovan posao
posebna potvrda
Fotokopija sertifikata ISO 9001
Uslov da ponuĊaĉ raspolaţe dovoljnim
kadrovskim kapacitetom
Dokaz: fotokopijama validnih sertifikata
(domaćih ili stranih) i „M“ obrascima za
zaposlena lica (Obrazac Izjave o dovoljnom
kadrovskom kapacitetu ).
Kopija sertifikata o akreditaciji za laboratoriju
ili ugovor o poslovno tehniĉkoj saradnji sa
laboratorijom za ispitivanje koja poseduje
traţenu akreditaciju po standardu SRPS
ISO/IEC 17025/2006, Sl. glasnik RS, br.
16/06
I
Kopija rešenja o akreditaciji da je
kompetentan
za
obavljanje
poslova
kontrolisanja
(zahtevi
SRPS
ISO/IEC
17020/2002) ili ima Ugovor o saradnji
Da
ponuĊaĉ
raspolaţe
neophodnim
tehniĉkim kapacitetom
Overena
izjava,
na
memorandumu
preduzeća, o posedovanju sve neophodne
opreme i mehanizacije za izvoĊenje
predmetne usluge.
Vaţeća velika licenca, izdata od
nadleţnog ministarstva.
Potpisan Sporazuma o primeni mera
bezbednosti I zdravlja na radu, od strane
dobavljaĉa
Obrazac PONUDE
Podaci o ponuĊaĉu
IZJAVA ponuĊaĉa da će izvršenje nabavke
delimiĉno poveriti podizvoĊaĉu i podaci o
podizvoĊaĉu
IZJAVA o podnošenju zajedniĉke ponude i
podaci o ponuĊaĉu iz zajedniĉke ponude
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 33 od 76
18.
17.
20.
21.
22.
23.
24.
24.
25.
26.
Model ugovora I sporazuma
Obrazac strukture cene
IZJAVA o nezavisnoj ponudi
Potvrda o obilasku lokacije
Izjavu o ĉuvanju poverljivih podataka
Obrazac troškova pripreme ponude
Obrazac izjave u skladu sa ĉlanom 75 stav 2
Zakona.
Garancija banke za ozbiljnost ponude
(dostavlja se uz Ponudu).
Pismo o namerama banke za izdavanje
bankarske garancije za dobro izvršenje posla
Obrazac izjave o finansijskom obezbeĊenju
Mesto: …………………………
M.P.
Ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
Datum: …………………………
_______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 34 od 76
NAPOMENE:
1. Ukoliko se ponuda podnosi sa podizvoĊaĉem:
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. stav 1. taĉke 1)
do 4) ZJN na naĉin odreĊen ĉlanom 77. ovog zakona i konkursnom dokumentacijom (Poglavlje IV,
taĉke 1-4).
U pogledu ispunjenosti dodatnih uslova iz ĉlana 76. ZJN i iz konkursne dokumentacije, ponuĊaĉ mora
samostalno ispunjavati uslove u pogledu finansijskog kapaciteta iz ĉega sledi da za taĉku 6. Poglavlja
IV. ponuĊaĉ ne dostavlja dokaze za podizvoĊaĉe.
2. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa:
Svaki ponuĊaĉ iz grupe ponuĊaĉa mora da ispuni uslove iz ĉlana 75. stav 1. taĉke 1) do 4) ZJN, što
dokazuje dostavljanjem dokaza iz ĉlana 77. ZJN i konkursnom dokumentacijom (Poglavlje IV, taĉke 14).
 Dokazi o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN mogu se dostavljati u neoverenim kopijama.
 Ako podneta ponuda bude ocenjena kao prihvatljiva Naruĉilac moţe zahtevati od ponuĊaĉa da
u roku od pet dana od dana prijema pismenog poziva Naruĉioca, dostavi na uvid original ili
overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz ĉlana 75. ZJN (Poglavlje IV . od taĉke 1. do 4.)
 Ukoliko ponuĊaĉ u ostavljenom roku ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traţenih
dokaza, njegova ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva;
 Dokaz, potvrda nadleţnog organa kojom ponuĊaĉ dokazuje da mu nije izreĉena mera zabrane
obavljanja delatnosti, mora biti izdata posle dana objavljivanja poziva na Portalu sluţbenih
glasila Republike Srbije i baza propisa, Portalu javnih nabavki i na internet stranici naruĉioca ;
 Dokazi navedeni u ovom Poglavlju od rednog broja 2 do 4, ne mogu biti stariji od dva meseca
pre otvaranja ponuda.
 Ako ponuĊaĉ ima sedište u drugoj drţavi, naruĉilac moţe da proveri da li su dokumenti kojima
ponuĊaĉ dokazuje ispunjenost traţenih uslova izdati od strane nadleţnih organa te drţave, u
skladu sa ĉlanom 79. stav 7. ZJN.
 Ako se u drţavi u kojoj ponuĊaĉ ima sedište ne izdaju dokazi iz ĉlana 77. ZJN, ponuĊaĉ moţe
umesto dokaza, priloţiti svoju pisanu izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću,
overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beleţnikom ili drugim nadleţnim organom
te drţave.
 Ukoliko ima zahtevanih dokaza koji su javno dostupni na internet stranicama nadleţnih organa
ponuĊaĉ treba da navede internet stranicu na kojoj su traţeni podaci javno dostupni.
 PonuĊaĉ je duţan da bez odlaganja, pismeno obavesti JP Transnaftu o bilo kojoj promeni u vezi
sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zakljuĉenja ugovora, odnosno tokom vaţenja ugovora i da je dokumentuje na propisani naĉin.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 35 od 76
V. UPUTSTVO PONUĐAĈIMA KAKO DA SAĈINE
PONUDU
1. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA BITI SAĈINJENA.
Ponudu treba odštampati ili ĉitko napisati i istu treba da potpiše i peĉatira ponuĊaĉ, na originalnim
obrascima i modelu ugovora.
PonuĊaĉ dostavlja jednu podnudu, u pisanom obliku. Ako ponuĊaĉ dostavi više ponuda, sve ponude
tog ponuĊaĉa biće odbijene kao neispravne.
Ponudu moţe podneti ponuĊaĉ koji nastupa samostalno, ponuĊaĉ koji nastupa sa podizvoĊaĉima i
grupa ponuĊaĉa koja podnosi zajedniĉku ponudu.
PonuĊaĉ moţe da podnese samo jednu ponudu. PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne moţe
istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili kao podizvoĊaĉ.
Ako ponuĊaĉ u ponudi navede da će delimiĉno izvršenje nabavke poveriti podizvoĊaĉu, duţan je da
navede naziv ponuĊaĉa, a ukoliko ugovor izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa bude zakljuĉen, taj podizvoĊaĉ
će biti naveden u ugovoru.
Sastavni deo zajedniĉke ponude je sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema
naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke propisane ĉl.81.st.4.
Zakona.
2.
JEZIK PONUDE
Ponuda i svi dokumenti kao i prepiska vezana za ponudu koju razmenjuju ponuĊaĉ i naruĉilac treba da
bude na sprskom jeziku.
3. NAĈIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAĈINJENA
PonuĊaĉ ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na naĉin
da se prilikom otvaranja ponuda moţe sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa.
U sluĉaju da ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi
ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: JP Transnafta, 11000 Beograd, ul. Bjelanovićeva br. 2, sa naznakom:
,,Ponuda broj JN-27-OP-2014 za javnu nabavku usluge: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI - NE OTVARATI.
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naruĉioca do 03.09.2014. god. do
09:30 ĉasova.
4. PONUDA MORA DA SADRŢI:
a) TEHNIĈKI OPIS I SPECIFIKACIJU;
b) OBRAZAC PONUDE, ispravno popunjen , potpisan i overen peĉatom;
c) PODACI O PONUĐAĈU sa opštim podacima o ponuĊaĉu;
d) PODACI O PODIZVOĐAĈU;
e) ZAJEDNIĈKA PONUDA;
f) MODEL UGOVORA I MODEL SPORAZUMA – popunjen i overen peĉatom i
potpisom;
g) Obrazac strukture cene
h) Izjavu o nezavisnoj ponudi;
i) Troškovi pripreme ponude
j) Obrazac potvrde za reference
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 36 od 76
k)
l)
m)
n)
o)
Izjava o kadrovskom kapacitetu
Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz ĉl. 75. st.2.zakona
Potvrda o obilasku lokacije
Izjava o ĉuvanju poverljivih podataka
Izjava o namerama ponuĊaĉa o finansijskom obezbeĊenju
kao i svi drugi obrasci, izjave i dokazi zahtevani konkursnom dokumentacijom.
5. NAĈIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuĊaĉ moţe da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na naĉin koji
je odreĊen za podnošenje ponude.
PonuĊaĉ je duţan da jasno naznaĉi koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno
dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:JP TRANSNAFTA 11000 Beograd, ul.
Bjelanovićeva br.2., sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku usluge: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE
REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, JN-27-OP-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku usluge : ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE
REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, JN-27-OP-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku usluge : ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE
REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, JN-27-OP-2014 - NE OTVARATI”
ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluge : ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, JN-27-OP-2014 - NE
OTVARATI”.
Na poleĊini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuĊaĉa. U sluĉaju da ponudu podnosi grupa
ponuĊaĉa, na koverti je potrebno naznaĉiti da se radi o grupi ponuĊaĉa i navesti nazive i adresu svih
uĉesnika u zajedniĉkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuĊaĉ ne moţe da povuĉe niti da menja svoju ponudu.
Poţeljno je da svi dokumenti podneti u ponudi budu povezani trakom u celinu i zapeĉaćeni, tako da se
ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinaĉni listovi, odnosno prilozi, a da se
vidno ne oštete listovi ili peĉat.
6. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
7. UĈESTVOVANJE U ZAJEDNIĈKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAĈ
PonuĊaĉ moţe da podnese samo jednu ponudu.
PonuĊaĉ koji je samostalno podneo ponudu ne moţe istovremeno da uĉestvuje u zajedniĉkoj ponudi ili
kao podizvoĊaĉ, niti isto lice moţe uĉestvovati u više zajedniĉkih ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VI.), ponuĊaĉ navodi na koji naĉin podnosi ponudu, odnosno da li
podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedniĉku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem.
8. PONUDA SA PODIZVOĐAĈEM
Ukoliko ponuĊaĉ podnosi ponudu sa podizvoĊaĉem duţan je da u Obrascu ponude (poglavlje VI.), i
Obrascu – Podaci o podizvoĊaĉu (poglavlje VI.2.) navede da ponudu podnosi sa podizvoĊaĉem,
procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvoĊaĉu, a koji ne moţe biti veći od 50%, kao i
deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvoĊaĉa, ukoliko će delimiĉno izvršenje
nabavke poveriti podizvoĊaĉu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 37 od 76
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zakljuĉen izmeĊu naruĉioca i ponuĊaĉa koji podnosi ponudu sa
podizvoĊaĉem, taj podizvoĊaĉ će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
PonuĊaĉ je duţan da za podizvoĊaĉe dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju
IV. konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova .
PonuĊaĉ u potpunosti odgovara naruĉiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno
izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvoĊaĉa.
PonuĊaĉ je duţan da naruĉiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvoĊaĉa, radi utvrĊivanja
ispunjenosti traţenih uslova.
9. ZAJEDNIĈKA PONUDA
Ponudu moţe podneti grupa ponuĊaĉa.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, sastavni deo zajedniĉke ponude mora biti Obrazac –
Zajedniĉka ponuda (poglavlje VI.2.), i sporazum kojim se ponuĊaĉi iz grupe meĊusobno i prema
naruĉiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrţi podatke iz ĉlana 81. st.4.
taĉ.1) do 6) Zakona i to podatke o:
 ĉlanu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu
ponuĊaĉa pred naruĉiocem,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa potpisati ugovor,
 ponuĊaĉu koji će u ime grupe ponuĊaĉa dati sredstvo obezbeĊenja,
 ponuĊaĉu koji će izdati raĉun,
 raĉunu na koji će biti izvršeno plaćanje,
 obavezama svakog od ponuĊaĉa iz grupe ponuĊaĉa za izvršenje ugovora.
Kao i da:
 Sporazum sadrţi podatke o ponuĊaĉu koji će u ime grupe potpisivati obrazce iz konkursne
dokumentacije.
Grupa ponuĊaĉa je duţna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV.
konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
PonuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema naruĉiocu.
Zadruga moţe podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za raĉun zadrugara ili zajedniĉku ponudu u
ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj
nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedniĉku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i
ugovora o javnoj nabavci neograniĉeno solidarno odgovaraju zadrugari.
10. VALUTA I ROK PLAĆANJA
.
Cena, odnosno ukupna vrednost usluge, koja je predmet javne nabavke, iskazuju se u dinarima, bez
PDV-a i sa PDV-om, s tim da cena obuhvata i sve troškove vezane za izvršenje predmetne usluge.
U toku vaţenja ugovora cena je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj osnovi za ĉitavo vreme trajanja
Ugovora.
Ako je u ponudi iskazana neuobiĉajeno niska cena, Naruĉilac će postupiti u skladu sa ĉl. 92. ZJN.
Porez (PDV), iskazati posebno.
PonuĊaĉu nije dozvoljeno da zahteva avans.
Ponuda ponuĊaĉa koji ponudi avansno plaćanje biće odbijene kao neprihvatljive.
Plaćanje se vrši na sledeći naĉin:
 80 % po izvršenom ispitivanju, a na osnovu ispostavljenog raĉuna I potpisanog
Zapisniku o konaĉnom kvalitativnom prijemu od strane Naruĉioca
 20 % na osnovu ispostavljenog raĉuna I potpisanog Zapisnika o dostavi Elaborata o
izvršenom ispitivanju
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 38 od 76
Rok plaćanja mora biti definisan u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novĉanih obaveza u
komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS” br. 119/2012), na osnovu dokumenta koji ispostavlja
ponuĊaĉ.
Rokove ponuĊaĉ treba precizno da odredi u obrascu ponude, navodeći taĉan broj dana i momenat od
kada rok poĉinje da teĉe DPO.
Ne mogu se prihvatiti neprecizno odreĊeni rokovi (npr. odmah, po dogovoru, od-do, sukcesivno i sl.). U
sluĉaju da ponuĊaĉ neprecizno odredi rokove, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun ponuĊaĉa.
11. ZAHTEVI OD ZNAĈAJA ZA PRIHVATLJIVOST PONUDE
11.1. Za kvalitet izvršene usluge garantuje i odgovara PonuĊaĉ.
Ukoliko se prilikomprijema konstatuju nedostaci u pogledu kvaliteta izvršene usluge koja je predmet
ponude, ponuĊaĉ je obavezan da nedostatke otkloni odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od
dana prijema pismenog naloga Naruĉioca.
11.2. Zahtevi u pogledu garancije
Izvršilac garantuje da će predmetna usluga koja će se izvesti biti u skladu sa traţenim opsegom posla i
da će biti izvedeni u skladu sa zdravom i opšte priznatom industrijskom praksom. U sluĉaju da je
Usluga ispitivanja manjkava ili ne bude u skladu s traţenim opsegom posla ili opšte prihvaćenim
industrijskim standardima Izvršilac je duţan o svom trošku osigurati izvršenje svih potrebnih poslova u
cilju zadovoljenja traţenog opsega posla.
Izvršilac garantuje da će oprema, alat i materijal kojim će izvoditi Uslugu ispitivanja biti bez greške u
izradi i od materijala pogodnih za izvoĊenje traţenog posla.
U sluĉaju da izvršenje Usluge ispitivanja ne uspe zbog neadekvatne opreme, alata i materijala koje je
Izvršilac isporuĉio, Izvršilac će po vlastitom izboru popraviti i/ili zameniti na svoj trošak manjkavu
/neadekvatnu opremu, alat i materijal i osigurati bilo koju potrebnu uslugu s tim u vezi kako bi izvršio
traţeni opseg posla.
Izvršilac prvenstveno garantuje da će izvršiti Uslugu ispitivanja rezervoara u skladu sa Ugovornom
specifikacijom i dobiti kvalitetne podatke.
11.3. Zahtev u pogledu roka izvršenja predmetne usluge,
Rok izvršenja predmetne usluge, ( u skladu sa tehniĉkim opisom), predstavlja element kriterijuma za
bodovanje i mora biti precizno definisan i izraţen u kalendarskim danima.
Rok izvršenja predmetne usluge ne moţe biti duţi od 50 kalendarskih dana od dana uvoĊenja u posao.
Ukoliko je u ponudi iskazan rok duţi zahtevanog, PONUDA ĆE BITI ODBIJENA KAO
NEPRIHVATLJIVA.
NAPOMENA: U sluĉaju neopravdanog prekoraĉenja roka, Izvršilac će platiti Naruĉiocu na ime
ugovorne kazne 0,5% (pola procenata) od ukupne ugovorene cene za svaki dan zakašnjenja, ali
ne više od 10% (deset procenata) od ukupno ugovorene cene.
12. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA
PonuĊaĉ je duţan da dostavi sredstva finansijskog obezbeĊenja
12.1. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude- PonuĊaĉ je duţan da uz ponudu podnese bankarsku
garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos od 3 % (tri procenata), od vrednosti ponude
bez uraĉunatog PDV-a, sa rokom vaţnosti od najmanje 45 dana od dana otvaranja ponuda.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 39 od 76
PonuĊaĉu ĉija se ponuda ne izabere kao najpovoljnija, bankarska garancija će se vratiti na sopstveni
zahtev, odmah po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuĊaĉa, nakon
donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.
12.2) Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije da će dostaviti bezuslovnu,
na prvi poziv plativu, bez prava na prigovor garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od
10% bez uraĉunatog PDV-a, od ugovorene vrednosti nabavke.
Original izjave banke o spremnosti za izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje posla,
dostavlja se uz ponudu. Izjava mora biti bezuslovna i neopoziva. Ponuda bez izjave (ili sa izjavom
koja ne sadrţi traţene elemente) biće odbijena kao NEPRIHVATLJIVA !
Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla -Izabrani ponuĊaĉ se obavezuje da u roku od 7 dana
od dana zakljuĉenja ugovora, preda naruĉiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će
biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla
izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom vaţnosti koji je 60
(šezdeset) dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla
mora da se produţi. Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da
ponuĊaĉ ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen ugovorom.
Podneta bankarska garancija ne moţe da sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji iznos ili
promenjenu mesnu nadleţnost za rešavanje sporova. PonuĊaĉ moţe podneti garanciju strane banke
samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3
(investicioni rang).
13. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAĈA KOJI
SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
PonuĊaĉ koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa
ĉlanom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu
ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuĊaĉu bude dodeljen ugovor, duţan je da u trenutku
zakljuĉenja ugovora preda naruĉiocu Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa
klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se
u visini od 15%, (umesto 10% iz taĉke 12.2.) od ukupne vrednosti ugovora sa uraĉunatim PDV-om, sa
rokom vaţnosti koji je 30 (trideset) dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje posla. Ako se za
vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost menice za dobro
izvršenje posla mora da se produţi.
14. OTVARANJE PONUDA
Komisija za javne nabavke, otvara ponude (03.09.2014.godine u 10:00 ĉasova), u prisustvu
predstavnika ponuĊaĉa koji ţele da prisustvuju otvaranju ponuda.
Komisija za JN proverava da li ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove za uĉestvovanje u postupku.
Ukoliko ponuĊaĉ ne ispunjava zakonske uslove ili mu je dokumentacija nepotpuna ta ponuda neće se
uopšte uzimati u razmatranje.
Ukoliko ponuĊaĉ ispunjava zakonske uslove i ako je dostavio kompletnu dokumentaciju Komisija za JN
saĉinjava Zapisnik sa otvaranja ponuda koji će sadrţati pregled ponuda, spisak uĉesnika na otvaranju i
pojedinosti sa otvaranja ponuda, koji potpisuju svi ĉlanovi komisije kao i prisutni predstavnici ponuĊaĉa
i svim uĉesnicima u postupku u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda dostaviće fotokopiju
zapisnika sa otvaranja ponuda.
15. ROK VAŢENJA PONUDE
Rok vaţenja ponude ne moţe biti kraći od 40 dana od dana otvaranja ponude. U sluĉaju da ponuĊaĉ
navede kraći rok vaţenja ponude, ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 40 od 76
JP Transnafta moţe, u sluĉaju isteka roka vaţenja ponude, u pisanom obliku da zatraţi od ponuĊaĉa
produţenje roka vaţenja ponude.
PonuĊaĉ koji prihvati zahtev za produţenje roka vaţenja ponude ne moţe menjati ponudu.
16.TAJNOST
PonuĊaĉ-izvoĊaĉ radova, ukljuĉujući i njihove podizvoĊaĉe, se obavezuju da podatke koje dobiju od
Naruĉioca ili do njih dodju tokom rada, ĉuvaju kao poslovnu tajnu i nakon prestanka ugovornih
obaveza, u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima Naruĉioca, kao i da se pridrţavaju
Zakona o tajnosti podataka (Sl.glasnik RS br. 104/09) i Uredbe o kriterijumima za utvrĊivanje podataka
znaĉajnih za odbranu zemlje koji se moraju ĉuvati kao drţavna ili sluţbena tajna i o utvrĊivanju
zadataka i poslova od posebnog znaĉaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera
bezbednosti (Sl.list SRJ br. 54/94 i Sl.glasnik RS br. 88/09 i 111/09) – sluţbena tajna, rang poverljivo.
Lice koje je primilo prethodno navedene podatke, odreĊene kao poverljive, duţno je da ih ĉuva i štiti,
bez obzira na stepen te poverljivosti.
Podaci koji se tiĉu provera, objašnjenja, mišljenja i poreĊenja ponuda, kao i preporuke u vezi sa
dodelom ugovora se neće saopštavati ponuĊaĉima ni licima koja zvaniĉno nisu ukljuĉena u postupak,
dok se ne objavi ime izabranog ponuĊaĉa. Ukoliko uĉesnik u postupku na bilo koji naĉin pokuša da
utiĉe na komisiju za izbor izvoĊaĉa prilikom prouĉavanja ponuda ili donošenja odluke o izboru
ponuĊaĉa, njegova ponuda biće automatski odbijena.
17. POJAŠNJENJE PONUDE
Komisija za javnu nabavku moţe, ukoliko ţeli, da zatraţi od ponuĊaĉa razjašnjenje ponude ukoliko je to
neophodno radi provere i poreĊenja ponuda. Takav zahtev i odgovor na njega će biti dostavljen u
pismenoj formi ili putem faksa, s tim da ne sme da se menja ili koriguje cena ili sadrţaj ponude, osim
ukoliko je potrebno korigovati aritmetiĉke greške koje otkrije Sluţbenik za izbor prilikom prouĉavanja
ponuda.
18. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Shodno ĉlanu 84.i 85. ZJN, kriterijum za ocenjivanje ponuda je EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA
PONUDA , sa sledećim elementima kriterijuma prikazanim u tabeli:
Tabela
1.
Kriterijum
PonuĊena cena
Ponder
80
2.
Rok završetka predmetne usluge
20
1. PONUĐENA CENA, (maksimum 80 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa ukupne cene i
bodova, gde se ponudi sa najniţom cenom dodeljuje maksimalni broj pondera koji iznosi 80
(osamedeset), a svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava prema zakonitosti gde se cena
ponude koja se boduje i minimalna cena nalaze u reciproĉnom odnosu maksimalnog broja bodova
i traţenog broja bodova za cenu koja se boduje.
Cx / Cmin = Bmax / Bx
 Bx = (Cmin / Cx) · Bmax
gde je:
 Cx
– cena ponude koja se boduje
 Cmin – minimalna cena;
 Bmax – maksimalni broj bodova koji iznosi 80;
 Bx – traţeni broj bodova za cenu koja se boduje.
Primer bodovanja:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 41 od 76
Cx = 20 dinara,
Cmin = 16 dinara
Bmax = 80 pondera

Bx = (Cmin / Cx) · Bmax = (16 / 20) · 80 = 64 pondera
Dakle, ponuda sa cenom od 20 dinara dobija 64 pondera.
2. ROK ZAVRŠETKA PREDMETNE USLUGE, ( maksimum 20 pondera)
Pri bodovanju ove stavke primenjuje se matematiĉka metoda relativnog odnosa roka izvršenja i
bodova, gde se ponudi sa najkraćim rokom dodeljuje maksimalni broj bodova koji iznosi 20
(dvadeset), a svim ostalim ponudama broj bodova se izraĉunava prema zakonitosti, da se rok
isporuke koji se boduje i najkraći rok nalaze u reciproĉnom odnosu maksimalnog broja bodova i
traţenog broja bodova za rok koji se boduje:
 Bx = (Rnajkraci /Rx) · Bmax
gde je:
 Rnajkraci
 Rx
 Bmax
 Bx
– najkraći rok isporuke;
– rok koji se boduje;
-maksimalan broj bodova koji iznosi 20;
- traţeni broj bodova za rok koji se boduje.
NPR:
PonuĊeni rok završetka usluge, (koji se boduje) = 10 dana
Najkraći rok završetka usluge = 5 dana
Maksimalan broj pondera = 20
10 pondera = (5 : 10 ) x 20 .

Ponuda sa ponuĊenih 10 dana roka za završetak kompletne usluge, biće
vrednovana sa 10 pondera.
NAPOMENA:

U sluĉaju da je ponuĊena cena identiĉna, naruĉilac kao najpovoljniju ponudu u smislu ĉlana 84.
stav 4. ZJN, bira ponudu onog ponuĊaĉa koji je ponudio najkraći rok rok završetka usluge.

Ukoliko su ponuĊene identiĉne cene, identiĉni rokovi završetka usluge, biće izabrana ponuda
ponuĊaĉa koja je pre podnešena I uredno zavedena kod Naruĉioca
19. RAZLOZI ODBIJANJA PONUDA
Ponuda će biti odbijena ako je neblagovremena, neodgovarajuća ili neprihvatljiva.
1) Neblagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane naruĉioca po isteku roka
odreĊenog u pozivu za podnošenje ponude, odnosno nije predata naruĉiocu u roku odreĊenom u
pozivu. Sve neblagovremeno podnete ponude biće po okonĉanju postupka otvaranja ponuda, vraćene
neotvorene ponuĊaĉima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
2) Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrĊeno da potpuno
ispunjava sve tehniĉke specifikacije.
3) Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, koju naruĉilac nije odbio zbog bitnih
nedostataka, koja je odgovarajuća, koja ne ograniĉava, niti uslovljava prava naruĉioca ili obaveze
ponuĊaĉa i koja ne prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke.
20. PRAVO NARUĈIOCA DA PRIHVATI PONUDU ILI ODBIJE NEKU ILI SVE PONUDE
Naruĉilac zadrţava pravo da prihvati ili odbije bilo koju od ponuda i / ili da poništi ceo postupak javne
nabavke i da odbije sve ponude u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Naruĉilac to moţe da uĉini
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 42 od 76
u bilo koje vreme pre dodele ugovora sa obavezom da svoju Odluku pismeno obrazloţi, posebno
navodeći razloge za odbijanje.
21. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŢEĆIH PROPISA
PonuĊaĉ je duţan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod kriviĉnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava
intelektualne svojine (Obrazac izjave iz poglavlja IV. 3.).
22. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA
INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuĊaĉ.
23. OBAVEŠTENJE O MOGUĆOJ IZMENI OBIMA NABAVKE
Ukoliko ukupna ponuda bude veća od sredstava predviĊenih budţetom, naruĉilac ima pravo da
jednostrano odluĉi o smanjenju koliĉine koju nabavlja.
PonuĊaĉi će uz ponudu dostaviti izjavu da li u sluĉaju smanjenja koliĉine ostaju pri naznaĉenim
jediniĉnim cenama.
24. OBJAŠNJENJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Zainteresovano lice moţe, u pisanom obliku [putem pošte na adresu JP Transnafta 11000 Beograd, ul.
Bjelanovićeva br. 2, elektronske pošte na e-mail
[email protected] ili faksom na
broj.011/2459430 traţiti od naruĉioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem
ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naruĉilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i
istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili
pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN-27-OP-2014.
Ako naruĉilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, duţan je da produţi rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produţenju
roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviĊenog za podnošenje ponuda naruĉilac ne moţe da menja niti da dopunjuje
konkursnu dokumentaciju.
Traţenje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se iskljuĉivo na naĉin odreĊen ĉlanom 20. Zakona.
25. ROK I NAĈIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAĈA
Zahtev za zaštitu prava moţe da podnese ponuĊaĉ, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno
udruţenjeu njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republiĉkoj komisiji, a predaje naruĉiocu. Primerak zahteva za
zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republiĉkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se
dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail. [email protected] ili faksom na
broj.011/2459430 ili preporuĉenom pošiljkom sa povratnicom na adresu JP Transnafta 11000 Beograd,
ul. Bjelanovićeva br. 2. .Zahtev za zaštitu prava se moţe podneti u toku celog postupka javne nabavke,
protiv svake radnje naruĉioca, osim ukoliko Zakonom nije drugaĉije odreĊeno.O podnetom zahtevu za
zaštitu prava naruĉilac obaveštava sve uĉesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje
obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana
prijema zahteva.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 43 od 76
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadrţina poziva za podnošenje ponuda
ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane
naruĉioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na naĉin dostavljanja.
U tom sluĉaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz ĉl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne
nabavke iz ĉl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema
odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naruĉioca preduzete u postupku javne
nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka
roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom
postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u
tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naruĉioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao
znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je duţan da na raĉun budţeta Republike Srbije uplati taksu u skladu sa ZJN (broj
ţiro raĉuna: 840-742221843-57, poziv na broj 50-016, svrha: Republiĉka administrativna taksa sa
naznakom nabavke na kojuse odnosi, korisnik: Budţet Republike Srbije).
Postupak zaštite prava ponuĊaĉa regulisan je odredbama ĉl. 138. -167. Zakona.
26. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUĈEN
Ugovor o javnoj nabavci će biti zakljuĉen sa ponuĊaĉem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od
dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz ĉlana 149. Zakona.
U sluĉaju da je podneta samo jedna ponuda naruĉilac moţe zakljuĉiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa ĉlanom 112. stav 2. Taĉka 5) Zakona.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 44 od 76
VI.
OBRAZAC PONUDE
Ponuda za javnu nabavku,
Br. javnog poziva
JN-27-OP-2014
Naziv ponuĊaĉa:
Sedište i adresa:
Matiĉni broj:
PIB:
Osoba za kontakt:
Broj ponude
Datum ponude
I . Naĉin na koji se daje ponuda:
Ponudu dajem
(zaokružiti naĉin podnošenja ponude):
a.
SAMOSTALNO
b.
SA PODIZVOĐAĈEM
v.
ZAJEDNIĈKA PONUDA (GRUPA PONUĐAĈA - KONZORCIJUM)
II . Uslovi ponude:
Ukupna vrednost
ponude (bez PDV-a),
Element kriterijuma koji se
boduje
Ukupna vrednost
ponude (sa PDV-om)
Napomena:
.............................................. dinara.
.............................................. dinara.
Ukupna cena ponude za nabavku (JN-27-OP2014) je fiksna i ne moţe se menjati ni po kojoj
osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora i sadrţi
sve zavisne troškove Izvršioca za ovu predmetnu
nabavku.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 45 od 76
Rok izvršenja
................... kalendarskih dana od uvoĊenja u
posao
Element kriterijuma koji se
boduje
(maksimum 50 kalend.dana)
Rok mora biti iskazan u kalendarskim danima.
Rok plaćanja:
U roku od ................ kalendarskih dana, od
dana ispostavljanja fakture na osnovu
verifikovanog zapisnika o izvršenoj predmetnoj
usluzi
Minimum 10 a maksimalno 45 kalendarskih dana
Vaţnost ponude
................. dana, od dana otvaranja ponuda.
minimum 40 kalendarskih dana od dana otvaranja
ponuda
NAPOMENA:
Izjavljujem da sam, pri sastavljanju ponude, poštovao obaveze koje proizilaze iz vaţećih propisa o
zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine, i garantujem da sam imalac prava
intelektualne svojine, kao i da snosim naknadu za korišćenje patenata i odgovornost za povredu
zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.
U ___________, dana _________2014.god.
PonuĊaĉ – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
NAPOMENA: Obrazac ponude ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da su taĉni
podaci koji su u obrascu ponude navedeni.
Ukoliko ponuĊaĉi podnose zajedniĉku ponudu, grupa ponuĊaĉa može da se opredeli da obrazac ponude
potpisiju i peĉatom overavaju svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa ili grupa ponuĊaĉa može da odredi jednog
ponuĊaća iz grupe koji će popuniti, potpisati i peĉatom overitiobrazac ponude.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 46 od 76
VI. 1.
PODACI O PONUĐAĈU
OBRAZAC PODACI O PONUĐAĈU
Naziv ponuĊaĉa
Sedište ponuĊaĉa
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Banka:
NAPOMENA: obrazac podaci o ponuĊaĉu, ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime
potvrĊuje da su taĉni podaci koji su u obrascu podaci o ponuĊaĉu navedeni. Ukoliko ugovor bude
potpisalo drugo lice uz potpisani ugovor dostavlja se ovlašćenje zastupnika ponuĊaĉa da to lice može
potpisati ugovor u javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 47 od 76
VI. 2.
PODACI O PODIZVOĐAĈU
U vezi sa javnim pozivom br JN-27-OP-2014 je usluga: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, u svemu u skladu sa
tehniĉkim opisom i specifikacijom, izjavljujemo DA NASTUPAMO sa sledećim podizvoĊaĉem
/podizvoĊaĉima i u nastavku navodimo njegovo o
uĉešće u iznosu od ...........................RSD, odnosno ........... % od ukupne vrednosti ponude.
OBRAZAC IZJAVA PONUĐAĈA DA NASTUPA SA PODIZV0ĐAĆEM
Red.
broj
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
Za delimiĉno izvršenje usluga će biti angaţovan
izvršiti podizvođač i deo predmeta nabavke
kao podizvoĊaĉ
koji će izvršiti podizvođač
(podaci o podizvoĊaĉu):
(upisati):
Naziv i sedište podizvoĊaĉa:
1.
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt:
Telefon /faks:
Elektronska pošta
Tekući raĉun
Matiĉni broj
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Mesto: …………………………
Datum: …………………………

M.P.
Potpis podizvoĊaĉa:
………………………………
(Potpis odgovornog lica)
NAPOMENA:Obrazac 3. - popunjavaju samo oni ponuĊaĉi koji ponudu podnose sa
podizvoĊaĉem.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa većim brojem podizvoĊaĉa ovaj obrazac fotokopirati,
popuniti za svakog podizvoĊaĉa i dostaviti uz ponudu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 48 od 76
VI. 3.
ZAJEDNIĈKA PONUDA
U vezi sa pozivom br. JN-27-OP-2014 je usluga: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, u svemu u skladu sa
tehniĉkim opisom i specifikacijom, kao grupa PonuĊaĉa, u zajedniĉkoj ponudi, su sledeći
PonuĊaĉi:
Red.
br.
1.
PONUĐAĈ
Nosilac posla
Vrsta
usluge
koju će
obavljati
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
2.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
3.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(ime i prezime ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
4.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 49 od 76
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
5.
(naziv PonuĊaĉa, sedište PonuĊaĉa) MP
(potpis ovlašćenog lica)
_____________________- Matiĉni broj;
_____________________ - PIB;
_____________________- Šifra delatnosti
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
M.P.
Ime i prezime – ĉitko napisano
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PRILOG:
Pravni akt o zajedniĉkom nastupanju kojim se obavezuju na zajedniĉko izvršenje
predmetne nabavke i kojim se reguliše ko je Nosilac posla, kao i odnos i obaveza svakog od uĉesnika
PonuĊaĉa u ovom poslu
NAPOMENA: Svaki PonuĊaĉ iz grupe PonuĊaĉa, pored ovog obrasca, popunjava i prethodni
obrazac (Obrazac 3), zavisno da li, u okviru grupe PonuĊaĉa, nastupa sa podizvoĊaĉem ili ne.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 50 od 76
VII. MODEL UGOVORA I SPORAZUMA
MODEL UGOVORA ponuĊaĉ mora da popuni, overi peĉatom i potpiše, ĉime potvrĊuje da je
saglasan sa sadrţinom modela ugovora.
Ukoliko ponuĊaĉ nastupa sa grupom ponuĊaĉa model ugovora popunjava,potpisuje i overava
peĉatom ovlašćeni predstavnik grupe ponuĊaĉa.
U sluĉaju podnošenja zajedniĉke ponude, odnosno ponude sa uĉešćem podizvoĊaĉa, u modelu
ugovora moraju biti navedeni svi ponuĊaĉi iz grupe ponuĊaĉa, odnosno svi podizvoĊaĉi.
MODEL UGOVORA
Ugovorne strane:
JP TRANSNAFTA , sa sedištem u Panĉevu, ul. Zmaj Jovina 1, koju zastupa vršilac duţnosti direktora
(u daljem tekstu: NARUĈILAC),
i
______________________________________________
sa sedištem u _____________, ul.
_____________________________ br._____, koga zastupa _____________________, direktor (u
daljem tekstu: IZVOĐAĈ),
zakljuĉuju:
UGOVOR
Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:
OPŠTE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ugovorne strane konstatuju:
- da je Naruĉilac sproveo otvoren postupak, propisan odredbama Zakona o javnim nabavkama
(''Sluţbeni glasnik RS''br.124/2012), radi nabavke usluge - ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, broj nabavke JN-27-OP2014
- da je IzvoĊaĉ u svojstvu PonuĊaĉa dostavio svoju Ponudu br. _______ od _____________
2014. godine koja je zavedena kod Naruĉioca pod brojem _________ od ______________2014.
godine i sastavni deo je ovog Ugovora (u daljem tekstu: Ponuda);
- da je Naruĉilac svojom Odlukom broj _______________od ____2014. godine dodelio Ugovor
o javnoj nabavci IzvoĊaĉu.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 51 od 76
PREDMET UGOVORA
Ĉlan 2.
Predmet ovog Ugovora je ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE
REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, u svemu prema konkursnoj
dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi IzvoĊaĉa br. _______ od _______2014. godine.
Sastavni deo ovog Ugovora su konkursna dokumentacija Naruĉioca i prihvaćena Ponuda
IzvoĊaĉa br. _______ od _______2014. godine i ĉine njegovu nedeljivu celinu (u daljem tekstu:
Ugovor).
UGOVORENA CENA
Ĉlan 3.
Ukupno ugovorena cena usluga iz ĉlana 2. ovog Ugovora, koje predstavljaju predmet javne
nabavke
a
prema
cenama
datim
u
obrascu
ponude,
iznosi
_______________________(slovima:___________________________________________)
dinara
bez
PDV-a,
a
sa
uraĉunatim
PDV-om
__________________________________________(slovima:_________________________________
___________________) dinara.
Cena iz stava 1. ovog ĉlana obuhvata i sve troškove vezane za izvršenje predmetne usluge.
Ugovorne strane konstatuju da je u toku vaţenja Ugovora cena fiksna i ne moţe se menjati ni
po kojoj osnovi za ĉitavo vreme trajanja Ugovora.
PLAĆANJE
Ĉlan 4.
Plaćanje ugovorene cene vrši se na sledeći naĉin:
 80 % po izvršenom ispitivanju, a na osnovu ispostavljenog raĉuna I potpisanog Zapisniku o
konaĉnom kvalitativnom prijemu od strane Naruĉioca
 20 % na osnovu ispostavljenog raĉuna I potpisanog Zapisnika o dostavi Elaborata o izvršenom
ispitivanju
Naruĉilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na raĉun IzvoĊaĉa, u roku od ______________
(slovima:______________________) dana, od dana prijema valjano saĉinjenog, odnosno ispravnog
raĉuna.
IzvoĊaĉ dostavlja Naruĉiocu raĉun za izvršenu uslugu u 2 (dva) primerka. Raĉun se dostavlja
ovlašćenom licu Naruĉioca. Uz raĉun IzvoĊaĉ dostavlja i zapisnik o izvršenoj usluzi, na kome mora biti
upisano ĉitko ime i prezime, potpis, broj liĉne karte i peĉat Naruĉioca.
Raĉuni koji nisu saĉinjeni u skladu sa odredbama ovog ĉlana biće vraćeni IzvoĊaĉu, a plaćanje
odloţeno na štetu IzvoĊaĉa, sve dok se ne izvrši ispravak i ispostava valjano saĉinjenog raĉuna.
Naruĉilac ima obavezu da izvrši plaćanje ispostavljenog raĉuna, saĉinjenog u skladu sa
predhodno navedenim u stavu 1 i 2 ovog ĉlana i prema dinamici predviĊenoj u ĉlanu 4 stav 2 ovog
Ugovora, saglasno Zakonu o rokovima izmirenja novĉanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl.
glasnik RS“ br. 119/2012), u roku od __________________ (slovima: _____________) kalendarskih
dana od dana prijema valjano saĉinjenog raĉuna.
Plaćanje se vrši uplatom na raĉun IzvoĊaĉa broj ______________ koji se vodi kod __________
Banke.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 52 od 76
Raĉuni iz stava 2.ovog ĉlana, koji nisu saĉinjeni u skladu sa odredbama ovog ĉlana biće vraćeni
IzvoĊaĉu, a plaćanje odloţeno na štetu IzvoĊaĉa, sve dok se ne izvrši korekcija i ispostava valjano
saĉinjenog i ispravnog raĉuna.
UVOĐENJE U POSAO
Ĉlan 5.
Smatra se da je IzvoĊaĉ uveden u posao kad Nadzorni organ Naruĉioca na prvoj strani
graĊevinskog dnevnika konstatuje da je uveo IzvoĊaĉa u posao.
Naruĉilac će uvesti u posao Izvodjaĉa kada se steknu svi zakonom propisani uslovi za to, a
najkasnije u roku od 7 kalendarskih dana od dana zakljuĉenja ovog Ugovora.
OBAVEZE IZVOĐAĈA
Opšte odredbe
Ĉlan 6.
IzvoĊaĉ je duţan da izvrši ugovorene radove, u ugovorenom roku, u svemu prema konkursnoj
dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi IzvoĊaĉa iz ĉlana 2. ovog Ugovora, i u skladu sa zakonom, tehniĉkim
i drugim propisima, vaţećim standardima, tehniĉkim uputstvima i pravilima struke, Pravilnika o
planiranju, izgradnji i odrţavanju objekata infrastrukture koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska
Srbije za potrebe odbrane zemlje“ (Sluţbeni vojni list, br.29/11), uputstvima Ministarstva odbrane
Republike Srbije i drugim vaţećim propisima..
Ĉlan 7.
IzvoĊaĉ je duţan da odmah po potpisivanju ovog Ugovora, a najkasnije u roku od 3 (tri) radna
dana, od dana potpisivanja ovog Ugovora, dostavi Naruĉiocu rešenje o imenovanju odgovornog
rukovodioca za izvoĊenje radova koji ispunjava zakonom predviĊene uslove za obavljanje te duţnosti.
Ĉlan 8.
IzvoĊaĉ je duţan da tokom celokupnog perioda izvršenja radova omogući Naruĉiocu izvršenje
nadzora nad izvoĊenjem radova, kontrole njihovog izvoĊenja, a naroĉito u pogledu vrste, koliĉine,
kvaliteta radova, i opreme predviĊene za obavljanje radova.
IzvoĊaĉ ima obavezu da, prilikom tehniĉkog pregleda predmetnog objekta, bude prisutan i
otkloni sve eventualne nedostatke u datom roku, o svom trošku, koje konstatuje komisija nadleţnog
organa za tehniĉki pregled.
Bezbednost i zdravlje na radu i propisi relevantni za izvršenje ovog Ugovora
Ĉlan 9.
IzvoĊaĉ se obavezuje da pre poĉetka izvoĊenja radova izradi sva neophodne elaborate i
planove koji ureĊuju organizaciju gradilišta, zaštitu od poţara (ZOP), bezbednost i zdravlje na radu
(BZR); zakljuĉi sa Naruĉiocem Sporazum o primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje na radu i
dostavi potvrdu da su lica koja će izvoditi radove obuĉena iz oblasti ZOP i BZR, kao i da poštuje mere
iz ZOP i BZR, u svemu prema konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca i Punudi IzvoĊaĉa iz ĉlana 2. ovog
Ugovora i u skladu sa zakonom, tehniĉkim i drugim propisima.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 53 od 76
Ĉlan 10.
IzvoĊaĉ se obavezuje da se pridrţava svih zakona, tehniĉkih i drugih propisa i drugih eksternih i
internih akata Naruĉioca, kao i uputstava Nadzornog organa, koja se odnose na mesto izvršenja
radova.
IzvoĊaĉ je duţan da za potrebe izvršenja predmeta ovog Ugovora ishoduje sve neophodne
dozvole i saglasnosti nadleţnih organa i javnih preduzeća, ako se traţe.
Za pribavljanje dozvola i saglasnosti iz stava 1. ovog ĉlana Naruĉilac je u obavezi da plati
potrebne takse i naknade.
Rokovi izvršenja radova
Ĉlan 11.
IzvoĊaĉ se obavezuje da izvrši poslove iz ĉlana 2. ovog Ugovora sa paţnjom dobrog
privrednika, prema pravilima struke, u skladu sa vaţećim propisima i standardima za ovu vrstu poslova,
tehniĉkom i konkursnom dokumentacijom Naruĉioca, prihvaćenom Ponudom i ovim Ugovorom.
IzvoĊaĉ se obavezuje da će ugovorene poslove završiti u roku od _________ (slovima:
_____________) kalendarskih dana od dana uvodjenja u posao.
IzvoĊaĉ je duţan da, pre poĉetka radova iz ovog Ugovora, bez posebnih dopunskih naknada
planiranu dinamiku izvoĊenja radova prilagodi zahtevima Naruĉioca, kao i da sa Naruĉiocem usaglasi
detaljan gantogram (dinamiĉki plan) radova i aktivnosti, koji je sastavni deo ovog Ugovora.
IzvoĊaĉ je duţan da u sluĉaju zakašnjenja snosi obavezu plaćanja ugovorne kazne iz ĉlana 25.
ovog Ugovora.
Ĉlan 12.
Radovi na osnovu ovog Ugovora, treba u svemu da ispunjavaju uslove kvaliteta prema
konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca i Ponudi IzvoĊaĉa iz ĉlana 2. ovog Ugovora, koju je dostavio
Naruĉiocu.
Ĉlan 13.
IzvoĊaĉ je duţan da prilikom izvoĊenja radova izvrši sve radnje predviĊene opštim i posebnim
tehniĉkim uslovima za izvoĊenje radova iz konkursne dokumentacije iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
Ako je u sluĉaju iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊeno da je kvalitet radova nezadovoljavajući tako da
moţe ugroziti sigurnost objekta, ljudi i okoline, Naruĉilac ima pravo da zahteva od IzvoĊaĉa da obustavi
radove i da ponovo o svom trošku izvede nove u skladu sa pravilima struke.
Ĉlan 14.
IzvoĊaĉ je duţan da tokom celokupnog perioda aţurno i uredno vodi svu dokumentaciju koja ja
predviĊena Zakonom o planiranju i izgradnji, Pravilnikom o planiranju, izgradnji i odrţavanju objekata
infrastrukture koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za potrebe odbrane zemlje („Sl. vojni list“
br. 29/11) i Uputstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije i drugim vaţećim propisima.
IzvoĊaĉ je duţan da formira atestno-tehniĉku i drugu dokumentaciju, koje je duţan da preda
Naruĉiocu u skladu sa navedenim u konkursnoj dokumentaciji i prihvaćenoj Ponudi.
Osiguranje
Ĉlan 15.
IzvoĊaĉ je duţan da o svom trošku, a da se time na bilo koji naĉin ne ograniĉava obim njegovih
obaveza ili odgovornosti po Ugovoru, za sve vreme trajanja Ugovora, osigura poslove, svoje osoblje i
svoju opremu-alate na predmetnom gradilištu (polisa osiguranja odgovornosti za štetu priĉinjenu trećim
licima i polisa osiguranja gradilišta, ukljuĉujući i svoje zaposlene).
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 54 od 76
OBAVEZE NARUĈIOCA
Ĉlan 16.
Naruĉilac je duţan da:
1) najkasnije u roku od 7 kalendarskih dana, od potpisivanja ovog Ugovora, uvede IzvoĊaĉa u
posao i preda mu rešenje o imenovanju Nadzornog organa;
2) obezbediti IzvoĊaĉu raspoloţivu projektno tehniĉku dokumentaciju potrebnu za izvoĊenje
radova, kao i deo ili delove gradilišta koji su potrebni za izvršenje izvoĊaĉkih radova;
3) zahteva obustavu radova ukoliko IzvoĊaĉ predmetne radove ne izvodi u skladu sa
projektnom dokumentacijom, propisima, standardima i pravilima struke;
4) na naĉin i u roku utvrĊenim ovim Ugovorom plati ugovorenu cenu;
5) izvrši i sve ostale potrebne aktivnosti shodno ovom Ugovoru i konkursnoj dokumentaciji iz
ĉlana 2. ovog Ugovora.
NADZORNI ORGAN
Ĉlan 17.
Nadzorni organ vrši struĉni nadzor u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji
objekata, Pravilnika o planiranju, izgradnji i odrţavanju objekata infrastrukture koje koriste Ministarstvo
odbrane i Vojska Srbije za potrebe odbrane zemlje“ (Sluţbeni vojni list, br.29/11) i Pravilnika o sadrţini i
naĉinu vršenja struĉnog nadzora u toku izvršavanja usluge – predmeta javne nabavke, i Pravilnika o
sadrţini i naĉinu vršenja struĉnog nadzora u toku izvršavanja usluge – predmeta javne nabavke, kao i
u skladu sa drugim vaţećim propisima, a na osnovu rešenja koje donosi Naruĉilac, a naroĉito:
1) vrši kontrolu kvaliteta svih radova koji se izvode;
2) po potrebi zahteva od IzvoĊaĉa ispitivanje materijala u ovlašćenoj ustanovi, o trošku
IzvoĊaĉa;
3) overava dinamiĉki plan realizacije radova,
4) vrši kontrolu usklaĊenosti radova iz Ponude IzvoĊaĉa s radovima koji se izvode i preduzima
potrebne mere kada postoje odstupanja, koja su rezultat opravdanih razloga;
5) vrši kontrolu i overu finansijske dokumentacije koju primi od IzvoĊaĉa radova;
6) overava presek izvedenih radova (obraĉunski list u graĊevinskoj knjizi);
7) obavlja celokupnu struĉnu komunikaciju za IzvoĊaĉem radova preko graĊ.dnevnika;
8) konstatuje završetak ugovorenih radova, na poslednjoj strani graĊ.dnevnika i time daje
saglasnost da je objekat spreman za tehniĉki pregled;
9) i druga prava i obaveze u skladu sa pozitivnim propisima i ovim Ugovorom.
Primedbe i predlozi Nadzornog organa upisuju se u graĊevinski dnevnik.
IzvoĊaĉ je duţan da postupi po primedbama i zahtevima Nadzornog organa i da otkloni
nedostatke u pogledu kojih su stavljene primedbe, i to o svom trošku.
ODGOVORNOST UGOVORNIH STRANA
Ĉlan 18.
IzvoĊaĉ prema Naruĉiocu u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene obaveze.
IzvoĊaĉ je duţan da Naruĉiocu nadoknadi svu štetu koju prouzrokuje Naruĉiocu ili trećim licima
izvršenjem usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora.
IzvoĊaĉ u potpunosti odgovora za štete koje prouzrokuje podizvoĊaĉ koga je angaţovao shodno
ugovoru, kao da ih je sam prouzrokovao.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 55 od 76
VIŠA SILA
Ĉlan 19.
U sluĉaju nastupanja više sile ugovorne strane se oslobaĊaju od odgovornosti za
neblagovremeno izvršenje ili neizvršenje pojedinih ugovornih obaveza, u obimu u kom viša sila
proizvodi dejstvo na izvršenje njihovih obaveza.
Kao sluĉajevi više koji oslobaĊaju ugovorne strane od obaveza iz ovog Ugovora, smatraće se
sluĉajevi, koji svojim nastankom spreĉavaju izvršenje obaveza ugovornih strana, a nisu se u vreme
zakljuĉenja Ugovora mogli predvideti, a pre njihovog nastupanja spreĉiti ili izbeći.
Pod sluĉajevima više sile naroĉito se smatraju: poţar, poplava, zemljotres, epidemije, štrajkovi,
rat, ratna dejstva, sabotaţa, kao i druge okolnosti izvan kontrole i uticaja ugovornih strana.
Ugovorne obaveze ĉije je izvršenje spreĉeno postojanjem više sile, biće odloţene u duţini
trajanja više sile.
Ugovorna strana, koja usled dejstva više sile zahteva da bude osloboĊena od izvršenja
ugovornih obaveza, mora drugu stranu da obavesti u pismenoj formi o nastanku više sile istog dana, a
najkasnije u roku od 3 (tri) dana, od dana nastupanja više sile.
Obaveštenjem iz prethodnog stava, ugovorna strana koja zahteva da bude osloboĊena od
izvršenja ugovornih obaveza, duţna je da navede vrstu više sile i dokaze po postojanju i oĉekivanom
trajanju više sile.
Po prestanku delovanja više sile, ugovorne strane će nastaviti sa izvršavanjem obaveza koje su
bile odloţene za vreme trajanja više sile.
Ako delovanje više sile spreĉi ugovorne strane da izvršavaju svoje obaveze ili deo svojih
obaveza u periodu duţem od 1 (jednog) meseca, ugovorne strane će se sporazumeti o daljem
postupanju u izvršavanju odredbi ovog Ugovora.
PRODUŢENJE ROKA
Ĉlan 20.
Osim iz razloga više sile, Naruĉilac moţe prihvatiti produţenje roka za izvoĊenje radova i usled
nastupanja jednog od sledećih razloga:
1.
2.
3.
4.
5.
izuzetno loših klimatskih uslova;
veštaĉkih prepreka, ili fiziĉkih uslova, koje izvoĊaĉ nije mogao predvideti;
naloga Naruĉioca za dodatne radove, koji podrazumevaju sklapanje novog ugovora;
bilo koja obustava radova koja nije posledica IzvoĊaĉevog propusta;
ĉekanja (ishodovanja) akata drţavnih, sudskih i drugih organa, javnih i drugih
preduzeća.
Izvršenje obaveza koje je onemogućeno iz razloga opisanih u prethodnom stavu odlaţe se za
vreme njihovog trajanja, a po prestanku navedenih razloga obaveze po ovom Ugovoru će se u celosti
izvršavati.
Ugovorne strane neće biti u obavezi da plaćaju nadoknade zbog neizvršavanja obaveza, ukoliko
je neizvršenje posledica produţenja roka iz razloga opisanih u stavu 1 ovog ĉlana.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 56 od 76
U sluĉaju nastupanja jednog do razloga iz stava 1. ovog ĉlana, osim razloga iz alineje 3.
IzvoĊaĉ je duţan da, u pismenoj formi uz detaljno obrazloţenje, istog dana a najkasnije u roku od 3 (tri)
dana, od dana nastupanja razloga iz stava 1. ovog ĉlana, obavesti o tome Naruĉioca.
Najkasnije u roku od tri dana po prijemu obrazloţenog zahteva IzvoĊaĉa, Naruĉilac će proceniti
da li produţava IzvoĊaĉu rok za izvršenje ugovornih obaveza, u kom sluĉaju će produţenje roka
izvršenja usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora biti potvrĊeno od strane ove ugovorne strane, o ĉemu će se
zakljuĉiti poseban aneks ovog Ugovora.
Završetak posla
Ĉlan 21.
IzvoĊaĉ je duţan, da nakon završetka predmetne usluge iz ĉlana 2, o tome pisanim putem
obavesti Naruĉioca.
Prijem izvršene usluge se vrši od strane ovlašćenog predstavnika Naruĉioca i u prisutnosti
ovlašćenog predstavnika IzvoĊaĉa. Sve primedbe Naruĉioca, IzvoĊaĉ je duţan zapoĉeti sa
otklanjanjem odmah, a najkasnije u roku od tri dana od date primedbe, te iste otkloniti u najkraćem
roku.
Nakon izvršene usluge saĉinjava se zapisnik, koji ovlašćeni predstavnici Naruĉioca i IzvoĊaĉa
sastavljaju i potpisuju, u kome će se vršiti konaĉni kvantitativni i kvalitativni prijem od strane Naruĉioca,
uz predaju od strane IzvoĊaĉa projekta izvedenog stanja i druge traţene dokumentacije.
GARANCIJE
Ĉlan 22.
IzvoĊaĉ garantuje da će predmetna usluga koja će se izvesti biti u skladu sa traţenim
opsegom posla i da će biti izvedena u skladu sa zdravom i opšte priznatom industrijskom praksom. U
sluĉaju da je Usluga ispitivanja manjkava ili ne bude u skladu s traţenim opsegom posla ili opšte
prihvaćenim industrijskim standardima IzvoĊaĉ je duţan o svom trošku osigurati izvršenje svih
potrebnih poslova u cilju zadovoljenja traţenog opsega posla.
IzvoĊaĉ garantuje da će oprema, alat i materijal kojim će izvoditi Uslugu ispitivanja biti bez greške u
izradi i od materijala pogodnih za izvoĊenje traţenog posla.
U sluĉaju da izvršenje Usluge ispitivanja ne uspe zbog neadekvatne opreme, alata i materijala koje je
IzvoĊaĉ isporuĉio, IzvoĊaĉ će po vlastitom izboru popraviti i/ili zameniti na svoj trošak manjkavu
/neadekvatnu opremu, alat i materijal i osigurati bilo koju potrebnu uslugu s tim u vezi kako bi izvršio
traţeni opseg posla.
IzvoĊaĉ prvenstveno garantuje da će izvršiti Uslugu ispitivanja rezervoara u skladu sa Ugovornom
specifikacijom i dobiti kvalitetne podatke.
Ĉlan 23.
Kad Naruĉilac ustanovi nedostatke i/ili greške na izvedenim radovima odmah će obavestiti
IzvoĊaĉa i pozvati ga da nastale nedostatke i/ili greške otkloni o svom trošku.
U tom sluĉaju Izvodjaĉ je duţan da:
1) u najkraćem roku, a najduţe 3 dana po prijemu obaveštenja, obavesti Naruĉioca
pismenim putem u kom roku i na koji naĉin namerava da otkloni nedostatke i/ili greške na
izvedenim radovima iz ovog Ugovora;
2) rok poĉetka intervencije za otklanjanje nedostatka i/ili greške na izvedenim radovima iz
ovog Ugovora, po pozivu Naruĉioca iz stava 1. ovog ĉlana, ne sme biti duţi od 7 dana od
dana prijema obaveštenja od strane Naruĉioca;
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 57 od 76
3) zavisno od prirode i obima nedostataka i/ili grešaka na izvedenim radovima iz ovog
ugovora, u najkraćem roku, pristupi otklanjanju istih angaţujući pri tome potrebnu radnu
snagu i sredstva;
4) prilikom otklanjanja nedostataka i/ili grešaka na izvedenim radovima iz ovog Ugovora,
obezbedi prioritet u pogledu nabavke materijala i obezbedjenja radnika za intervenciju.
Efikasnost intervencije u pogledu preuzimanja mera za otklanjanje kvarova i nedostataka u
garantnom roku, po pozivu Naruĉioca ne sme biti umanjena ako Naruĉilac i Izvodjaĉ nisu definitivno sigurni
ĉijom krivicom je došlo do nastanka štete.
Po konaĉnom ustanovljenju odgovornosti po pitanju iz stave 3. ovog ĉlana, sve troškove snosiće
odgovorna ugovorna strana.
Ukoliko se IzvoĊaĉ ne odazove na pisani zahtev naruĉioca iz stava 1. ovog ĉlana, u roku od 10
(deset) dana, Naruĉilac će unovĉiti sredstva obezbeĊenja iz ĉlana 27. ovog Ugovora.
Ĉlan 24.
IzvoĊaĉ će, usled neopravdanog zakašnjenja u ispunjavanju svojih obaveza vezanih za
izvršenje usluge iz ĉlana 2. ovog Ugovora biti izloţen nekoj ili svim od sledećih sankcija: plaćanje
ugovorne kazne i/ili raskid ovog Ugovora zbog neispunjenja obaveza.
UGOVORNA KAZNA
Ĉlan 25.
U sluĉaju kada IzvoĊaĉ svojom krivicom ne izvrši radove u ugovorenom roku, odnosno ukoliko
doĊe do neopravdanog prekoraĉenja roka iz razloga koji se mogu pripisati IzvoĊaĉu, isti je duţan da
Naruĉiocu plati ugovornu kaznu u visini od 0,5% (5/10) procenata dnevno od ukupne ugovorene
vrednosti, ali ne više od 10% (deset procenata) ukupne ugovorene vrednosti bez obraĉunatog PDV-a.
Naruĉilac ima pravo da naplati ugovornu kaznu bez posebnog obaveštavanja IzvoĊaĉa,
realizacijom menice iz ĉl. 27. ovog Ugovora.
Ugovorne strane su saglasne da obaveza IzvoĊaĉa za plaćanje ugovorne kazne dospeva
samim padanjem u docnju, bez obaveze Naruĉioca da ga o tome upozori.
SREDSTVA OBEZBEĐENJA
Ĉlan 26.
IzvoĊaĉ se obavezuje da do zakljuĉenja Ugovora Naruĉiocu preda jednu vaţeću i registrovanu
blanko solo menicu za ugovornu kaznu, u nominalnom iznosu od 0,5% (5/10) procenata dnevno od
ukupno ugovorene vrednosti, ali ne više od 10% (slovima: deset procenata) ugovorne vrednosti bez
obraĉunatog PDV-a, sa rokom vaţenja koji je najmanje 30 (slovima: trideset) dana duţi od isteka roka
za konaĉno izvršenje posla, a poĉinje teĉi od dana potpisivanja ovog Ugovora.
Uz menicu moraju biti dostavljena uredno popunjena i ovrena meniĉna ovlašćenja – pisma, kao i
kopija kartona deponovanih potpisa, koja je izdata od strane poslovne banke koju IzvoĊaĉ navodi u
meniĉnom ovlašćenju – pismu, za Naruĉioca kako bi zaprimljene menice mogao popuniti u skladu sa
ovim Ugovorom.
Ĉlan 27.
IzvoĊaĉ se obavezuje da u roku od najviše 7 (sedam) dana od zakljuĉenja Ugovora Naruĉiocu
preda bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10 % ugovorne vrednosti bez PDV-a.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 58 od 76
Bankarska garancija mora biti bezuslovna, neopoziva, na prvi poziv naplativa, bez prava na
prigovor i sa rokom vaţnosti koji je 60 (šezdeset) dana duţi od isteka roka za konaĉno izvršenje posla,
a poĉinje teći od dana potpisivanja Ugovora.
Ako se za vreme trajanja Ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, vaţnost
bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produţi. Produţena ili nova bankarska
garancija mora se dostaviti Naruĉiocu 3 (tri) dana pre isteka roka vaţeće garancije.
Naruĉilac će unovĉiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u sluĉaju da IzvoĊaĉ ne bude
izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na naĉin predviĊen ovim Ugovorom ili ukoliko IzvoĊaĉ
ne dostavi produţenu ili novu bankarsku garanciju u sluĉaju promene rokova za izvršenje ugovorne
obaveze, do isteka vaţeće bankarske garancije za dobro izvršenje posla.
Podneta bankarska garancija ne moţe da sadrţi dodatne uslove za isplatu, kraće rokove, manji
iznos ili promenjenu mesnu nadleţnost za rešavanje sporova.
IzvoĊaĉ moţe podneti garanciju za dobro izvršenje posla strane banke, samo ako je toj banci
dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).
RASKID UGOVORA
Ĉlan 28.
Naruĉilac moţe jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u celini ili delimiĉno, ukoliko IzvoĊaĉ ne bude
izvršio obaveze koje su predmet ovog Ugovora na naĉin, u rokovima i pod uslovima regulisanim ovim
Ugovorom, odnosno ukoliko neuredno (docnja u ispunjenu i/ili ispunjenje sa nedostacima) ispuni
ugovorne obaveze, uz pisano obaveštenje o neizvršenju, odnosno neispunjenju obaveza poslato
IzvoĊaĉu predmeta ugovora, a posebno ako IzvoĊaĉ:
1) ne izvrši predmetnu uslugu u roku utvrĊenom u ovom Ugovoru;
2) ne izvrši neku drugu obavezu prema Ugovoru, ili
3) u bilo kojem od gornjih sluĉajeva ne ispravi svoj propust u roku od 15 dana (ili u nekom duţem
roku koji Naruĉilac moţe pisano dozvoliti) nakon prijema obaveštenja od Naruĉioca. Ukoliko
IzvoĊaĉ ni u naknadno ostavljenom roku ne ispuni ugovornu obavezu, Ugovor se moţe raskinuti
dostavljanjem izjave Naruĉioca o raskidu Ugovora drugoj ugovornoj strani – IzvoĊaĉu.
Ovaj Ugovor se moţe raskinuti ukoliko IzvoĊaĉ ne dostavi bankarske garancije iz ĉlanova 27
ovog Ugovora i polise iz ĉlana 15. ovog Ugovora.
U sluĉaju raskida Ugovora Naruĉilac ima pravo izvršenje ugovornih obaveza poveriti drugom
licu, uz obavezu IzvoĊaĉa da nadoknadi Naruĉiocu sve troškove i pretrpljenu štetu nastale zbog
neizvršenja, odnosno neispunjenja ugovornih obaveza.
U sluĉaju raskida Ugovora, ugovorne strane su obavezne da meĊusobno izmire obaveze
nastale do dana isteka naknadnog roka iz stava 1 ovog ĉlana, tako što će izvršiti presek stanja
vrednosti izvedenih radova, kao i uloţenih sredstava i plaćenih iznosa, na osnovu ĉega će utvrditi visinu
i naĉin izmirenja meĊusobnih obaveza.
Ukoliko doĊe do raskida Ugovora i prekida radova, Naruĉilac i IzvoĊaĉ su duţni da preduzmu
potrebne mere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.
Troškove zaštite radova iz stave 5. ovog ĉlana, snosi ona ugovorna strana ĉijom krivicom je
došlo do raskida Ugovora, odnosno do prekida radova.
U sluĉaju raskida ovog Ugovora, IzvoĊaĉ je duţan da napusti objekte i gradilište u roku od 7
(sedam) dana od dana prijema obaveštenja o raskidu, i duţan je da ukloni mašine, materijale i sve
predmete koji su vlasništvo IzvoĊaĉa, a koji se nalaze na objektu i gradilištu Naruĉioca u vreme raskida
Ugovora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 59 od 76
OBAVEŠTAVANJE
Ĉlan 29.
Ugovorne strane su duţne da jedna drugu obaveštavaju o svakoj i o svim promenama koje
mogu biti vaţne za realizaciju Ugovora. Sva obaveštenja jedne ugovorne strane data drugoj ugovornoj
strani, a koja su u vezi sa ovim Ugovorom, od dana zakljuĉenja ovog Ugovora biće dostavljana u
pisanoj formi – pismom ili putem elektronske pošte, na dole navedene adrese:
a)Adresa Naruĉioca:
JP Transnafta Panĉevo
ul.Zmaj Jovina br. 1
e-mail:___________
b) Adresa IzvoĊaĉa:
________________
________________
e-mail:___________
Ĉlan 30.
IzvoĊaĉ za izvršenje ove javne nabavke, u skladu sa Ugovorom o poslovno tehniĉkoj saradnji
koji je prilog ovom ugovoru, angaţuje podizvoĊaĉa/je:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
IzvoĊaĉ u potpunosti odgovara za izvršenje ugovorene nabavke Naruĉiocu.
Ĉlan 30 b.
IzvoĊaĉ će ovu javnu nabavku izvršiti kao grupa ponuĊaĉa, u skladu sa Aktom - ugovorom o
zajedniĉkom izvršenju nabavke koji je prilog ovom ugovoru, sa ponuĊaĉem/ima:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ĉlanovi grupe ponuĊaĉa odgovaraju neograniĉeno solidarno prema Naruĉiocu.
TAJNOST PODATAKA
Ĉlan 31.
IzvoĊaĉ predmetnog posla, ukljuĉujući i njegove podizvoĊaĉe, se obavezuju da podatke koje
dobiju od Naruĉioca ili do njih doĊu tokom rada, ĉuvaju kao poslovnu tajnu i nakon prestanka ugovornih
obaveza, u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima Naruĉioca, kao i da se pridrţavaju
Zakona o tajnosti podataka (“Sl.glasnik RS” br. 104/09) i Uredbe o kriterijumima za utvrĊivanje
podataka znaĉajnih za odbranu zemlje koji se moraju ĉuvati kao drţavna ili sluţbena tajna i o
utvrĊivanju zadataka i poslova od posebnog znaĉaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom
posebnih mera bezbednosti (“Sl.list SRJ” br. 54/94 i “Sl.glasnik RS” br. 88/09 i 111/09) – sluţbena
tajna, rang poverljivo.
Lice koje je primilo prethodno navedene podatke, odreĊene kao poverljive, duţno je da ih ĉuva i
štiti, bez obzira na stepen te poverljivosti.
IZMENA UGOVORA
Ĉlan 32.
Ovaj Ugovor se moţe izmeniti samo pisanim aneksom, potpisanim od strane ovlašćenih
zastupnika ugovornih strana, odnosno sve izmene i dopune Ugovora i svi usmeni nalozi i dogovori
ugovornih strana moraju biti sadrţani u aneksu Ugovora, inaĉe ne proizvode pravno dejstvo.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 60 od 76
REŠAVANJE SPOROVA
Ĉlan 33.
Sve eventualne sporove koji nastanu iz, ili povodom, ovog Ugovora – ugovorne strane će
pokušati da reše sporazumno. Ugovorna strana koja se poziva na postojanje spornog pitanja, duţna je
da pisanim putem neodloţno ili u najkasnije u roku od 3 (tri) kalendarska dana o tome obavesti drugu
ugovornu stranu.
Ugovorne strane se obavezuju da, u roku od 3 (tri) kalendarska dana, od dana dostave
obaveštenja, otpoĉnu pregovore radi nalaţenja sporazumnog rešenja, koje su duţne da okonĉaju u
roku od 10 (deset) radnih dana od dana poĉetka pregovora, a najkasnije u roku od 20 (dvadeset)
kalendarskih dana od dana dostave navedenog obaveštenja.
Rešavanje spornih pitanja ne moţe uticati na rok i kvalitet izvršenja ugovorenih radova,
odnosno na izvršenje predmeta ovog Ugovora.
Ukoliko sporovi izmeĊu ugovornih strana ne budu rešeni sporazumno u rokovima iz stava 2
ovog ĉlana, ugovara se nadleţnost stvarno nadleţnog suda u Novom Sadu.
OSTALE ODREDBE
Ĉlan 34.
Ovaj Ugovor stupa na snagu odmah nakon potpisivanja i traje do okonĉanja izvršenja usluge iz
ĉl. 2. ovog Ugovora.
Ovaj Ugovor se smatra zakljuĉenim na dan kada su ga potpisali ovlašćeni zastupnici obe
ugovorne strane, a ako ga ovlašćeni zastupnici nisu potpisali na isti dan, Ugovor se smatra zakljuĉenim
na dan drugog potpisa po vremenskom redosledu.
Ugovor je saĉinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka sa jednakom dokaznom snagom, od kojih po
3 (tri) primerka za svaku ugovornu stranu.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su Ugovor proĉitale, razumele i da ugovorne odredbe u
svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.
Za Naruĉioca
Za IzvoĊaĉa
JP Transnafta Panĉevo
NAPOMENA: Model ugovora, ponuĊaĉ popunjava u skladu sa ponudom, overava peĉatom i potpisom,
ĉime potvrĊuje da prihvata elemente modela ugovora.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 61 od 76
MODEL SPORAZUMA O PRIMENI PROPISANIH MERA ZA BiZR ZAPOSLENIH
Javno preduzeće za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima
„Transnafta“, Panĉevo, ul. Zmaj Jovina 1, koje zastupa v.d. direktora Tomislav Basta, (u daljem tekstu
NARUĈILAC),
i
_____________________ sa sedištem u __________, ul. ______________ br._____, koga zastupa
___________________, direktor (u daljem tekstu: IZVOĐAĈ),
zakljuĉili su:
SPORAZUM
O PRIMENI PROPISANIH MERA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH
Ĉlan 1.
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
da su zakljuĉile Ugovor koji je kod Naruĉioca zaveden pod br. _________ od ______________ a kod
Izvršioca br. __________ od _____________ i da je predmet Ugovora ISPITIVANJE I IZRADA
ELABORATA SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, broj
nabavke JN-27-OP-2014
Ĉlan 2.
Shodno ĉlanu 19. i ĉlanu 69. stav 1. taĉka 20., Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.
Glasnik RS 101/20, i ĉlanom 9. Ugovora, ovim Sporazumom o primeni propisanih mera za bezbednost i
zdravlje na radu (u daljem tekstu Sporazum), preciziraju se obaveze i mere za koordiniranje aktivnosti
Naruĉioca i IzvoĊaĉa a u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu, otklanjanju rizika od
povreĊivanja odnosno oštećenja zdravlja zaposlenih, kao i za obaveštavanje zaposlenih o rizicima na
radu, radi oĉuvanja tehniĉko-tehnološke, sigurnosne i protivpoţarne bezbednosti u toku izvršenja
poslova kod Naruĉioca usluge.
Ĉlan 3.
U izvršenju obaveza po ovom Sporazumu, IzvoĊaĉ je duţan da za svoje zaposlene (i
podizvoĊaĉe) obezbedi i vodi raĉuna:
1. da na poslovima koje obavlja kod Naruĉioca mogu raditi samo zaposleni koji su kod IzvoĊaĉa
obuĉeni teoretski i praktiĉno za bezbedan i siguran rad u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i
zaštite od poţara i da su zdravstveno sposobni za rad kod Naruĉioca o ĉemu IzvoĊaĉ mora
Naruĉiocu dostaviti pismenu IZJAVU za sve zaposlene pre poĉetka pruţanja usluge,
2. pored pisane Izjave iz predhodnog stava, IzvoĊaĉ pre poĉetka radova za sve svoje zaposlene
koji rade kod Naruĉioca mora dostaviti kopije: overenog obrazaca br. 6 (Evidencija o
zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad) i lekarska uverenja za radnike koji rade na
radnim mestima sa povećanim rizikom,
3. da pre poĉetka radova dostavi spisak ljudi, vozila i opreme koju će koristiti kod Naruĉioca
4. da zaposleni imaju odgovarajuće praktiĉno i struĉno obrazovanje i znanje za pruţanje usluga
koji su predmet ugovora sa Naruĉiocem,
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 62 od 76
5. da u toku svog rada kod Naruĉioca koriste ureĊaje, mašine i alate koji su sertifikovani-atestirani
kod ovlašćenih ustanova. Za sve ureĊaje, mašine i alate za koji postoji zakonska obaveza,
vaţeće sertifikate i ateste dostaviti u Elaboratu o ureĊenju gradilišta,
6. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa u toku pruţanja usluga moraju strogo pridrţavati zakona,
tehniĉkih propisa, pravilnika i procedura za bezbedan i siguran rad pri obavljanju ugovorenog
posla, da imaju obezbeĊenu, nose i koriste odgovarajuću zaštitnu opremu i liĉna zaštitna
sredstva za posao koji obavljaju kod Naruĉioca, posebno oprema za rad na visini,
7. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa moraju strogo pridrţavati pravila zaštite od poţara (ZOP) a
posebno: da radove sa iskrećim alatima, otvorenim plamenom i sredstvima koja mogu izazvati
poţar, mogu otpoĉeti tek nakon podnetog pismenog zahteva i dobijene pismene dozvole za te
radove koju izdaje Šef sluţbe ZOP i BiZR kod Naruĉioca; da primenjuju bezbedna sredstva i
procedure za rad; da se pridrţavaju svih naloţenih mera i zabrana kojima se otklanjaju rizici od
povreĊivanja kao i od izbijanja poţara kod Naruĉioca,
8. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa pri radu kod Naruĉioca moraju pridrţavati pravila tehniĉkotehnološke discipline, a posebno da se ne smeju preduzimati bilo kakvi drugi radovi osim radova
predviĊenih Ugovorom. U sluĉaju potrebe za dodatnim radovima, potrebna je dozvola za rad i
odobrenje ovlašćenog radnika Naruĉioca,
9. da se zaposleni kod IzvoĊaĉa moraju pridrţavati i drugih pravila koja obezbeĊuju sigurnost i
bezbednost kod Naruĉioca a posebno: zabrane kretanja izvan propisanog pravca i zone rada,
zabrane pušenja tokom izvoĊenja radova, konzumiranja alkohola, i sl.,
10. Da IzvoĊaĉ obavezno pismeno obavesti Šefa sluţbe ZOP i BiZR kod Naruĉioca, o svakoj povredu
na radu koja se dogodi u toku izvoĊenja radova definisanih u Ugovoru,
11. da zaposleni kod IzvoĊaĉa, otpad koji se generiše tokom radova kod Naruĉioca moraju da
zbrinu na kvalitetan naĉin u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti zaštite ţivotne sredine.
12. Da pre poĉetka izvoĊenja radova obezbedi prisustvo svojih zaposenih na internoj obuci iz
oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od poţara koju sprovodi Šef sluţbe ZOP i BiZR
kod Naruĉioca.
Ĉlan 4.
Sve štete u sluĉaju smrti ili povrede na radu radnika IzvoĊaĉa ili oštećenja imovine Naruĉioca koje
su nastale tokom izvoĊenja radova a koje su nastale zbog nemarnosti IzvoĊaĉa ili zbog kršenja zakonskih
propropisa za siguran i bezbedan rad, kao i naloţenih sigurnosnih procedura iz oblasti bezbednosti i
zdravlja na radu i zaštite od poţara od strane Naruĉioca, padaju iskljuĉivo i u punom iznosu na teret
IzvoĊaĉa.
Ĉlan 5.
Lice za koordinaciju sprovoĊenja zajedniĉkih mera kojima se obezbeĊuje bezbednost i zdravlje
zaposlenih i zaštita od poţara po ovom Sporazumu je Branko Goĉanin, Šef sluţbe ZOP i BiZR kod
Naruĉioca. Obaveza ovog lica je i da organizuje upoznavanje zaposlenih kod IzvoĊaĉa sa uslovima
rada, opasnostima i štetnostima, pravilima bezbednog rada i opasnostima od izbijanja poţara kod
Naruĉioca.
Ĉlan 6.
IzvoĊaĉ je duţan da organizuje rad i obavljanje poslova kod Naruĉioca tako da obezbedi
izvršenje obaveza utvrĊenih ovim Sporazumom.
IzvoĊaĉ je duţan da sa ovim Sporazumom obavezno upozna svog rukovodioca radova.
IzvoĊaĉ odgovara za rad i postupke svojih zaposlenih u izvršenju obaveza iz ovog Sporazuma.
Ĉlan 7.
Neizvršenje, delimiĉno izvršenje ili kršenje obaveza iz ovog Sporazuma bez obzira na obim,
intenzitet ili posledice, razlog su za udaljenje zaposlenih kod IzvoĊaĉa i/ili jednostrani raskid Ugovora sa
IzvoĊaĉem od strane Naruĉioca, prostom izjavom u pismenoj formi.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 63 od 76
Raskidni uslov deluje trenutno kad se ispuni.
IzvoĊaĉ je duţan da naknadi štetu koja je priĉinjena Naruĉiocu
Sporazuma ili štetnom radnjom.
ovakvim prestankom
Ĉlan 8.
Ovaj Sporazum je saĉinjen u 4 (ĉetiri) primerka, po dva za svaku ugovornu stranu.
MP
direktor
_________________________
MP
„JP"TRANSNAFTA", Panĉevo
v. d. direktora
_________________________
Tomislav Basta
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 64 od 76
VIII. OBRAZAC STRUKTURE CENE
Naruĉilac:
JP TRANSNAFTA
26000 Panĉevo,
UL. Zmaj Jovina br. 1,
Republika Srbija
PIB: 104061151
NAZIV PONUĐAĈA:
ADRESA PONUĐAĈA:
MATIĈNI BROJ:
PIB – broj:
ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6
SKLADIŠTA LEDINCI, JN-27-OP-2014
Red
broj
PREDMER RADOVA
Jed.
mere
Koliĉina Jediniĉna
radova
cena
1.
Program mehaniĉko-(hemijskog) ĉišćenja
rezervoara i ostale pripadajuće armature,
opreme i instalacije sa peskarenjem
prema ISO-8501-1 (u tri primerka)
kom
1
2.
Program kontrolisanja i IBR ispitivanja
osnovnog materijala i zavarenih spojeva
rezervoara, prateće armature, opreme i
instalacije (u tri primerka)
kom
1
Iznos dinara
(bez PDV)
Pripremni radovi vezani za organizaciju
gradilišta:
-Priprema prostora za skladištenje peska
za peskarenje;
3.
-Priprema ventilatorskog sistema
rezervoara za rad pri peskarenju
komplet
1
- Priprema razvodnih ormana sa
izvodjenjem privremenih prikljuĉaka za
korišćenje elektriĉne energije, vraćanje u
prvobitno stanje nakon završetka radova
sa izveštajem o sa izveštajem o ponovnom
pregledu Ex opreme
4.
5.
POD REZERVOARA
Mehaniĉko-(hemijsko) ĉišćenje rezervoara
sa peskarenjem prema ISO-8501-1,
-ĉeliĉne limene table, do kvaliteta Sa1,
-zavareni spojevi, do kvaliteta Sa 2.5
(ravan pod širine 5 m sa dva cilindriĉna
dela radijusa R2.5 m, rad bez skele)
ZIDOVI REZERVOARA (boĉni i ĉela)
Mehaniĉko-hemijsko ĉišćenje rezervoara
sa peskarenjem prema ISO-8501-1,
- ĉeliĉne limene table, do kvaliteta Sa1,
-zavareni spojevi, do kvaliteta Sa 2.5
(uraĉunati jednu ili dve pokretne skele
m2
6000
m2
9000
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 65 od 76
iskljuĉivo na gumenim toĉkovima tokom
trajanja svih predmetnih radova
peskarenja, ispitivanja, kontrolisanja, njenu
montaţu/demontaţu (preĉnik ulaznog
otvora u rezervoare je 0,6m
6.
7.
8.
9.
10.
11.
OSTALE OPREME I INSTALACIJE
Mehaniĉko-hemijsko ĉišćenje ostale
opreme I instalacije rezervoara, sa
njihovim peskarenjem do kvaliteta Sa1
m2
prema ISO-8501-1(penjalice, revizioni
otvori, vrata, ograda, podesti, ukrućenja,
zasuni, prikljuĉni spoljašnji i unutrašnji
cevovodi, kao i druga konstrukcija)
Otprašivanje i ĉišćenje kompletnog
rezervoarskog prostora (R-1, 2, 4 i 6) od
Kompl.
zaprljanog peska I njegovim odnošenjem
na ovlašćenu deponiju do 30 km
Vizuelni pregled (R-1, 2, 4 i 6) osnovnog
materijala i zavarenih spojeva nakon
peskarenja I ĉišćenja svih rezervoara i
njihove prateće spoljne opreme i
instalacije
Ispitivanjestanja ravnog dela poda
rezervoara sa MFL metodom (magnetic
flux leakage):
Ukupna površina ispitivanja iznosi 2.300
m2
Ispitivanje svih horizontalnih i vertikalnih
zavarenih spojeva u rezervarima I
1
m2
16.000
Merna
mesta
9.000
m2
2.300
m
15.000
Obaviti vizuelni pregled osnovnog
materijala poda, cilindriĉnog dela poda,
boĉnih zidova i ĉela rezervoara i ostale
spoljne instalacije u obimu 100 %.
Ukupna površina ispitivanja iznosi 16.000
m2
Ultrazvuĉno merenje debljine zida
osnovnog materijala rezervoara I
prikljuĉnih cevovoda na kome se neće
izvršiti ispitivanje MFL metodom:
Obaviti ultrazvuĉno merenje cilindriĉnog
dela poda, boĉnih zidova i ĉela (prednja i
zadnja) rezervoara u obimu od 5 mernih
mesta po tabli lima (6000 x 1300 mm) .
Kontrolu uraditi I na prikljuĉnoj ulaznoizlaznoj cevovodnoj instalaciji u
rezervoarima
Ukupno 9.000 mesta
1000
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 66 od 76
12.
13.
14.
cevovodima:
- magnetskim ĉesticama (ili teĉnim
penetrantima) , i
-vakumiranjem
radi utvrdjivanja oštećenja ili
nepropusnosti zavarenog spoja:
Obaviti ispitivanje svih zavarenih spojeva
magnetskim ĉesticama i ispitivanje
nepropusnosti vakumom ravnog dela
poda, cilindriĉnog dela poda, zidova i ĉela
rezervoara u obimu od 100%. Sa teĉnim
penetrantima izvesti u zavisnosti od
pristupaĉnosti mesta ispitivanja zavarenih
spojeva.
Ukupna duţina zavarenih spojeva za
ispitivanje iznosi 15.000 m
Vizuelni i mehaniĉki pregled stanja prateće
opreme I instalacije u rezervoarima
(R-1, 2, 4 i 6)
-Stanja pomiĉne cevi i njenog
pripadajućeg zgloba.
-Stanje cevi za ventilaciju po krovu (sluţi
za potrebe radova ispitivanja i sanacije).
-Stanja ulazno-izlazne cevovodne
instalacije za punjenje rezervoara
-stanje ostale armature i instalacije
(penjalice, otvori, vrata, ograda, podesta,
ukrućenja, zasuna, platforme unutar
rezervoara, disajni ventili, poklopci,
revizioni otvori, i druge konstrukcije)
Ispitivanje stanja zaštitnog betonskog
svoda u rezervoara R-1, 2, 4 i 6, i izrada
Elaborata sa predmerom neophodnih
sanacionih radova (u tri primerka)
Elaborat o izvršenim kontrolisanjima i
ispitivanjima sa opisom i predmerom
potrebnih radova za sanaciju, servis,
rekonstrukciju i AKZ rezervoara I
pripadajuće instalacije. Izveštaji o
kontrolisanju i ispitivanju rezervoara mora
da sadrţe: izveštaje o izvršenim
ispitivanjima, analizu rezultata ispitivanja,
CD sa svim podacima i pripadajućim
programom za ĉitanje i korišćenje
podataka, zakljuĉke i preporuke u vezi sa
funkcionalnošću i daljom periodiĉnom
kontrolom, predmer svih potrebnih radova
za izvodenje radova na sanaciji, servis,
rekonstrukciju rezervoara i pripadajuće
instalacije, AKZ, na naĉin predvidjen
sigurnosnim propisima i standardom za
nadzor, popravak i rekonstrukciju
rezervoara API 653. (u tri primerka)
Kompl
1
Kompl
1
kompl
1
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 67 od 76
15. UKUPNO RSD (BEZ PDV-a)
16. UKUPAN PDV (IZRAŢEN U RSD)
17. UKUPNO RSD SA URAĈUNATIM PDV-om
U ___________, dana _________2014.god.
M.P.
Ovlašćeno lice ponudjaĉa
____________________________
Svojeruĉni potpis ovlašćenog lica
UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE:
Pozicije pod rednim brojem od 1 do 14 popunjavaju se tako što se upisuju jediniĉne cene
predmetnih usluga koje su specifirane u predmeru radova, bez uraĉunatog PDV-a
U redu 15, upisuje se ukupna cena bez uraĉunatog PDV-a;
U redu 16, upisuje se ukupan PDV;
U redu 17, upisuje se ukupna cena sa uraĉunatim PDV-om.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 68 od 76
IX. OBRAZAC POTVRDA ZA REFERENCE
NAZIV NARUĈIOCA
SEDIŠTE I ADRESA
ODGOVORNO LICE
MATIĈNI BROJ
PIB
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sluţbeni glasnik“ Republike Srbije
br.124/2012), dajemo
POTVRDU
Kojom potvrĊujemo da nam je ____________________________________________
kvalitetno i uspešno izvršila referentne poslove na ispitivanju rezervoara za skladištenje
nafte i derivata nafte. Pod referentnim poslom podrazumeva se uspešno izvršena najmanje
jedna usluga ispitivanja osnovnog materijala i zavarenih spojeva metodama magnetnim
ĉesticama, metodom MFL, ultrazvukom kao nosilac posla ili kao podizvoĊaĉ ili u
konzorcijumu:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________
( Napomena: Dostaviti kratak opis usluge, vrsta i opis, rok i datum zakljuĉenja i sl.).
Potvrda se izdaje na zahtev ______________________________________________ radi uĉešća u
postupku Javne nabavke JN-27-OP-2014 usluge: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, oznaka iz Opšteg reĉnika
nabavke – 71632000- usluge tehniĉkih ispitivanja; 50514200-usluge popravke I odrţavanja rezervoara,
za potrebe Javnog preduzeća „Transnafta“ i u druge svrhe se ne moţe koristiti.
Mesto:__________________
Datum:__________________
Da su podaci taĉni, svojim potpisom i peĉatom potvrĊuje,
NARUĈILAC :
M.P
_____________________________
(potpis i peĉat ovlašćenog lica)
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 69 od 76
X.
IZJAVA O KADROVSKOM KAPACITETU
U skladu sa ĉlanom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (sluţbeni glasnik Republike Srbije
br.124/2013), IZJAVLJUJEM pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću Naruĉiocu :
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
da raspolaţemo neophodnim kadrovskim kapacitetima za ispunjenje uslova za uĉestvovanje u nabavci
JN-27-OP-2014, usluga: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE REZERVOARA, R-1,
R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, oznaka iz Opšteg reĉnika nabavke – 71632000- usluge
tehniĉkih ispitivanja; 50514200-usluge popravke I odrţavanja rezervoara, navedenih u poglavlju IV.1.1.
pod taĉkom 10.
R.br.
Ime i prezime
Struĉna
sprema
Licenca
broj
Radno mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*NAPOMENA: PonuĊaĉ mora da ima minimalno 10 zaposlena radnika.
Kao dokaz Odgovorno lice PonuĊaĉa potpisuje i overava ovaj obrazac kojim potvrĊuje da raspolaţe dovoljnim
kadrovskim kapacitetom, odnosno da minimalno 2 meseca pre objavljivanja javnog poziva na Portalu javnih
nabavki i na internet strani Naruĉioca ima u radnom odnosu struĉna lica koja su kod ponuĊaĉa zaposlena na
odreĊeno ili neodreĊeno vreme, sa priloženim fotokopijama validnih sertifikata (domaćih ili stranih) i „M“
obrascima za zaposlena lica.
Naruĉilac moţe traţiti na uvid originale ugovora o radu.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
PONUĐAČ odgovara za autentičnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 70 od 76
XI.
IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa ĉlanom 26. Zakona o javim nabavkama(„Sluţbeni glasnik RS“, broj 124/2012) Ovlašćeno
lice ponuĊaĉa _____________________________iz ____________________ daje
IZJAVU O NEZAVISNOJ
PONUDI
Pod punom materijalnom i kriviĉnom odgovornošću potvrĊujem da je ponuda za javnu nabavku broj
JN-27-OP-2014, usluga: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE REZERVOARA, R-1,
R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, podneli nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuĊaĉima ili
zainteresovanim licima.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: usluĉaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naruĉulac će
odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.Organizacija nadležna za zaštitu
konkurencije, može ponuĊaĉu, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane uĉešća u postupku
javne nabavke ako utvrdi da je ponuĊaĉ, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u
postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se ureĊuje zaštita konkurencije. Mera zabrane uĉešća u
postupku javne nabavke može trajati do dve godine.Povreda konkurencije predstavlja negativnu
referencu, u smislu ĉlana 82. stav 1. taĉka2)Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica
svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉa i overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 71 od 76
XII.
OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa ĉlanom 88. stav 1.Zakona, ponuĊaĉ:
_____________________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa],
dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA
PRIPREMANJA PONUDE:
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi iskljuĉivo ponuĊaĉ i ne moţe traţiti od naruĉioca
naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naruĉioca, naruĉilac je duţan da
ponuĊaĉu nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izraĊeni u skladu sa
tehniĉkimspecifikacijama naruĉioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeĊenja, pod uslovom da je
ponuĊaĉ traţio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 72 od 76
XIII. OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ĈL. 75. ST.2.ZAKONA
U vezi ĉlana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, kao zastupnik ponuĊaĉa dajem sledeću
IZJAVU
PonuĊaĉ:__________________________________________________________
[navesti naziv ponuĊaĉa]
u postupku javne nabavke JN-27-OP-2014, usluga: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA
SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, poštovao je obaveze koje
proizlaze iz vaţećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti ţivotne sredine i
garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuĊaĉa, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuĊaĉaiz grupe ponuĊaĉai overena peĉatom.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 73 od 76
XIV POTVRDA JN-27-OP-2014 – o obilasku lokacije
POTVRDA
JP Transnafta, Panĉevo,
ul. Zmaj Jovina br. 1, Republika Srbija
PotvrĊujem da je PonuĊaĉ: ___________________________________________,
sa sedištem u _______________, ul.________________________________ br.___.
dana__.__.____.godine, prisustvovao obilasku lokacije i to, skladište Ledinci, 21207 Ledinci Dunavska
broj 14 (put Novi Sad – Beoĉin).
Potvrda se izdaje za uĉestvovanje u nabavci JN-27-OP-2014, usluga: ISPITIVANJE I IZRADA
ELABORATA SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI i u druge
svrhe se ne moţe koristiti.
Mesto : ................. god.
Datum : ................. god.
M.P.
Potpis predstavnika
JP TRANSNAFTA:
........................................
Napomena:
PonuĊaĉ je u obavezi, da pre dostavljanja ponude, obiĊe lokaciju i objekat koji je
predmet ponude, kao I objekte koji sa njim ĉine funkcionalnu celinu o ĉemu će dobiti
peĉatiranu i potpisanu potvrdu od predstavnika naruĉioca.
PonuĊaĉ će svoj obilazak najaviti putem elektronske pošte, na e-mail
:
[email protected], a predstavnik naruĉioca će mu u roku od dva dana po dobijanju
zahteva za obilazak lokacije, zakazati vreme obilaska.
PonuĊaĉ je u obavezi da ponese ovlašćenje predstavnika ponuĊaĉa.
Overena i potpisana Potvrda o obilasku lokacije je sastavni deo ponude.
Naruĉilac odgovara za autentiĉnost podataka.
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 74 od 76
XV. IZJAVA O ĈUVANJU POVERLJIVIH PODATAKA
___________________________
___________________________
Naziv PonuĊaĉa/PodizvoĊaĉa i adresa
___________________________
Zakonski/ovlašćeni zastupnik
U skladu sa ĉl. 15. stav 2) Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS“ broj 124/12) dajem sljedeću
IZJAVU O ĈUVANJU POVERLJIVIH PODATAKA
Poznato mi je da podaci, koji su sadrţani u konkursnoj dokumentaciji Naruĉioca JP Transnafta Panĉevo (u daljem
tekstu: Naruĉilac) radi ISPITIVANJA I IZRADE ELABORATA SANACIJE REZERVOARA, R-1, R-2,
R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI (broj nabavke JN - 27 - OP – 2014), predstavljaju poslovnu tajnu u smislu
zakona kojim se ureĊuje zaštita poslovne tajne i predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojm se ureĊuje
tajnost podataka.
Ovom Izjavom izriĉito izjavljujem da poverljive podatke, koje dobijem od Naruĉioca i koji mi budu dostupni, kao i
one koji će mi tokom rada na predmetu javne nabavke Naruĉioca biti dostupni, neću iznositi, niti na bilo koji drugi
naĉin uĉiniti dostupnim trećim licima, odnosno da ću iste ĉuvati kao poslovnu tajnu i nakon prestanka ugovornih
obaveza u skladu sa propisima Republike Srbije i opštim aktima Naruĉioca, kao i da ću se u pogledu istih
pridrţavati Zakona o tajnosti podataka („Sl.glasnik RS“ br. 104/09) i Uredbe o kriterijumima za utvrĊivanje
podataka znaĉajnih za odbranu zemlje koji se moraju ĉuvati kao drţavna ili sluţbena tajna i o utvrĊivanju
zadataka i poslova od posebnog znaĉaja za odbranu zemlje koje treba štititi primenom posebnih mera
bezbednosti („Sl.list SRJ“ br. 54/94 i „Sl.glasnik RS" br. 88/09 i 111/09), kao i da ću poduzeti sve mere osiguranja
za zaštitu tajnosti poverljivih podataka. Navedene podatke ĉuvaću i štititi bez obzira na stepen poverljivosti tih
podataka.
Obavezujem se da ću u radu na predmetu javne nabavke Naruĉioca postupati s povećanom paţnjom, prema
pravilima struke i obiĉajima (paţnja dobrog struĉnjaka).
Ukoliko na bilo koji naĉin doĊe do otkrivanja gore navedenih podataka mojom krivnjom (namjerno ili nepaţnjom),
obvezujem se da ću naknaditi nastalu štetu.
Ovu Izjavu dajem pod punom moralnom, materijalnom i kriviĉnom odgovornošću.
Ova Izjava se daje iskljuĉivo u svrhu zaštite gore navedenih poverljivih podataka od neovlaštenog raspolaganja,
te se u druge svrhe ne moţe koristiti.
Ovu Izjavu sam u potpunosti proĉitao/la, ona predstavlja moju pravu volju i neopoziva je, te ju u znak suglasnosti
potpisujem.
Mesto i datum
______________________
Ĉitko ime i prezime
M.P. ______________________
Potpis
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 75 od 76
XVI.
OBRAZAC IZJAVE O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
PISMO ONAMERAMA-I Z J A V A
PONUĐAĈA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU
Obavezujem se da ću odmah po potpisivanju dodeljenog ugovora – za javnu nabavku otvoreni
postupak br. JN-27-OP-2014 – nabavka usluge: ISPITIVANJE I IZRADA ELABORATA SANACIJE
REZERVOARA, R-1, R-2, R-4 I R-6 SKLADIŠTA LEDINCI, poloţiti sredstva finansijskog
obezbeĊenja predviĊena konkursnom dokumentacijom i ugovorom.
Obavezujem se da ću istovremeno sa predajom ugovorene vrste sredstva finansijskog obezbeĊenja,
Naruĉiocu predati kopije kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenih lica ponuĊaĉa, kao i ovlašćenje
za Naruĉioca, da ugovorena sredstva finansijskog obezbeĊenja moţe popuniti u skladu sa zakljuĉenim
ugovorom o javnoj nabavci.
U ___________, dana _________2014.god.
Davalac izjave – ovlašćeno lice
____________________________
Ime i prezime – ĉitko napisano
M.P.
______________________________
Svojeruĉni potpis davaoca izjave
KONKURSNA DOKUMENTACIJA U OTVORENOM POSTUPKU – JN-27-OP-2014
Strana 76 od 76
Download

JP TRANSNAFTA PANĈEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA