Direkcija za planiranje sistema i inženjering
PLAN INVESTICIJA
ZA PERIOD
2 0 1 4. – 2 0 1 6. G O D I N A
27. mart 2014. godine
“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka
78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,
Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 501
Operativna područja:
Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla
IB: 402369530009
MB: 11001416
BR: 08-50.3.-01-4/06
Ministarstvo pravde BiH
Sarajevo
Korisničke banke i brojevi računa
Unicredit Bank A.D. Banja Luka
5510010003400849
Raiffeisen Banka
1610450028020039
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
SADRŽAJ
UVOD
3
1. KRITERIJI ZA IZBOR PRIORITETNIH PROJEKATA
3
2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA INVESTICIJE
9
3. PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. – 2016. GODINA
15
3.1. Ulazni podaci za planiranje
15
3.2. Osnove za izradu Plana investicija za period 2014. – 2016. godina
15
3.3. Izbor objekata/projekata za Plan investicija za period 2014. – 2016. godina 17
3.4. Pregled najznačajnijih ulaganja u okviru Plana investicija za
period 2014. – 2016. godina
28
4. ZAKLJUČAK
33
Rekapitulacija (Plan investicija)
36
Prilog 1
38
39
–
Maksimalna opterećenja po čvorištima zaključno sa septembrom 2013.
Prilog 2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Potrebna pojačanja prenosne mreže – rezultat analiza
Radijalno napojene transformatorske stanice
Ugradnja drugog transformatora
Nove transformatorske stanice 110/x kV
Priključni DV za nove transformatorske stanice 110/x kV
Prijedlozi za rekonstrukciju/proširenja SN postrojenja postojećih objekata
dostavljeni od elektroprivreda
Objekti van funkcije
Antenske veze
Kompletiranje DV polja 110 kV u TS
Proširenje TS – izgradnja novog DV polja
Zamjena energetskih transformatora
Priključni DV za objekte bilansno uvrštene u Indikativni plan razvoja
proizvodnje 2014. – 2023.
Procjena potrebnih sredstava po elementima mreže
Prilog 3
–
Pregled investicionih ulaganja za period 2008. – 2016. (tabela preuzeta od DFIA)
Prilog 4 - Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
–
–
–
–
–
Operativno područje Sarajevo
Operativno područje Banja Luka
Operativno područje Mostar
Operativno područje Tuzla
Direkcija
Prilog 5
–
Analiza tokova snaga i naponskih prilika za 2014. za normalno uklopno stanje
(šematski prikaz)
Elektroprenos BiH
46
47
50
51
54
56
58
66
67
68
69
71
81
82
95
96
97
98
154
197
243
278
282
283
2
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
UVOD
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina prvenstveno ima za cilj omogućavanje realizacije
Elektroenergetskog bilansa za navedeni period, što podrazumijeva preuzimanje kompletno
proizvedene električne energije, isporuku maksimalno zahtijevanih količina električne energije
potrošačima, obezbjeđenje uslova za planirani uvoz/izvoz električne energije i obezbjeđenje
priključenja novih potrošača, uz adekvatnu pouzdanost i fleksibilnost sistema i minimalne
troškove, kao i nastavak ranije započetih investicija.
Plan razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023. (Nacrt) je definisao pravce i dinamiku daljeg
razvoja prenosne mreže za navedeni period. Ovaj Nacrt Plana razvoja (u daljem tekstu: Plan
razvoja prenosne mreže) korišten je kao osnovni ulazni podatak za definisanje objekata u okviru
Novih investicija koji će biti predmet investicionih ulaganja tokom, kako 2014. godine, tako i
tokom 2015. i 2016. godine, a u skladu sa Uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti
prijenosa električne energije, tč. 3.24. Objekti iz Plana investicija za 2006. i Plana investicija za
2007. koji nisu završeni nastavljaju se realizovati u planiranom obimu.
Ostali ulazni podaci korišteni za izradu Plana investicija za period 2014. – 2016. godina dobiveni
su od:
- Direkcije za rad i održavanje,
- operativnih područja.
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina urađen je prema teritorijalnom obuhvatu
operativnih područja, što znači da su objekti i planirani i prikazani u okviru operativnog područja u
čijoj su nadležnosti.
1. KRITERIJI ZA IZBOR PRIORITETNIH PROJEKATA
U okviru Plana razvoja prenosne mreže definisani su kriteriji prema kojima je napravljen prijedlog
objekata za rekonstrukciju/proširenje/izgradnju, koji su preuzeti i za Plan investicija za period
2014. – 2016., s tim da su prošireni za kriterije koji se tiču eksploatacije i održavanja opreme (što
nije bilo u domenu koji odgovara dugoročnom planiranju).
Minimum kriterija koji moraju biti zadovoljeni prilikom izrade Dugoročnog plana definisani su
Mrežnim kodeksom, Poglavlje 4. Ove kriterije je bilo potrebno dodefinisati, ali i ustanoviti neke
nove koji nisu obuhvaćeni Mrežnim kodeksom kao što su kriteriji vezani za izgradnju novih
transformatorskih stanica, rekonstrukcije dalekovoda i transformatorskih stanica. Sa ciljem da se
kod izrade dugoročnog plana razvoja ispoštuju odredbe i Mrežnog kodeksa i Uslova za korištenje
licence, uz uvažavanje zaključka UO da se sve predloženo uvrsti u plan, pristupilo se izradi
dugoročnog plana na sljedeći način:
1. Desetogodišnji plan razvoja prenosne mreže, Plan poslovanja za period 2014. – 2016. sa
planom investicija izraditi poštujući: opšte principe planiranja elektroprenosne mreže, tehničke
kriterije planiranja, a na bazi kapital odnosa i principa usvojenih na vanrednoj Skupštini
akcionara/dioničara Kompanije održanoj 03.02.2012. godine, kao i u skladu sa Uslovima
licence za obavljanje djelatnosti prenosa električne energije i Mrežnim kodeksom (Odluka br.
SA-7184/13 od 23.12.2013. godine sa Skupštine akcionara/dioničara od 23.12.2013. godine).
2. Osnova za izradu Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023. godina sa aspekta
novih proizvodnih objekata i prognoze potrošnje je odobreni Indikativni plan razvoja
proizvodnje 2014. – 2023. godina. U Planu razvoja planirati priključenje samo onih novih
Elektroprenos BiH
3
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
proizvodnih objekata koji su bilansno uključeni u Indikativni plan razvoja proizvodnje (tačka
4.2.3. Mrežnog kodeksa).
3. U Planu razvoja se novi proizvodni objekti koji su bilansno uvršteni u Indikativni plan razvoja
proizvodnje 2014. – 2023. godina priključuju na način koji je određen usvojenim Elaboratom
tehničkog rješenja priključka pri čemu je neophodno imati jednak pristup (nediskriminirajući)
za sve Korisnike koji se priključuju na prenosnu mrežu.
4. Kriterij sigurnosti (n-1)
Kriterij (n-1) je ispunjen ako, nakon jednostrukog ispada jednog od elemenata: voda, mrežnog
transformatora, interkonektivnog voda, kao i generatora priključenog na prenosnu mrežu
(tačka 4.2.12. Mrežnog kodeksa):
- nema trajnog narušavanja graničnih vrijednosti pogonskih veličina u prenosnoj mreži,
- nema prekida snabdijevanja električnom energijom.
Kriterij (n-1) ne primjenjuje se na ispad dvosistemskog ili višesistemskog voda (tačka 4.2.13.
Mrežnog kodeksa).
U opštem slučaju, na granici prenosne i distributivne mreže mora biti ispunjen kriterij (n-1). U
slučaju radijalnog priključka na prenosu mrežu jednim vodom ili jednim transformatorom
110/x kV, od kriterija (n-1) može se privremeno odstupiti, ako je osigurano napajanje iz
srednjenaponskih mreža u punom iznosu (tačka 4.2.14. Mrežnog kodeksa).
4.1. Analizom tokova snaga i naponskih prilika za normalno pogonsko stanje i za (n-1) kriterij
sigurnosti provjeravaju se vrijednosti opterećenja elemenata prenosne mreže u odnosu na
utvrđene granične vrijednosti tako da:
• naponi u svim čvorištima ostanu u dozvoljenim granicama:
- u normalnom pogonu:
• za 400 kV mrežu između 380 kV i 420 kV,
• za 220 kV mrežu između 198 kV i 242 kV,
• za 110 kV mrežu između 99 kV i 121 kV,
- u poremećenom pogonu ((n-1)) kriterij):
• za 400 kV mrežu između 360 kV i 420 kV,
• za 220 kV mrežu između 187 kV i 245 kV,
• za 110 kV mrežu između 94 kV i 123 kV.
- opterećenje prenosnih vodova i mrežnih transformatora ne smije biti veće od:
• 80% vrijednosti termičkog opterećenja vodiča, odnosno instalisane snage
transformatora u normalnom pogonskom stanju,
• 90% vrijednosti termičkog opterećenja vodiča, odnosno instalisane snage
transformatora, u slučaju neraspoloživosti bilo kojeg prenosnog elementa
(vod, transformator),
pri čemu se pretpostavlja da su granice dozvoljenog termičkog opterećenja
konstantne neovisno o posmatranom razdoblju u godini (zima, ljeto).
4.2. Ukoliko analiza opterećenja za normalno uklopno stanje ili prema (n-1) kriteriju
sigurnosti pokaže opterećenje elemenata prenosne mreže iznad 80%, odnosno 90%
predlažu se mjere za njihovo rasterećenje u godini kada dostignu navedeni nivo
opterećenja na način da se planira:
Elektroprenos BiH
4
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
-
pojačanje prenosne mreže rekonstrukcijom opterećenog voda (povećanje prenosne
moći),
izgradnjom novih elemenata prenosne mreže.
Ako postoji više varijanti koje rješavaju uočene probleme, odabire se rješenje sa
najmanjim troškovima.
Od aktivnosti za rasterećenje opterećenih elemenata se može privremeno odstupiti
ukoliko je u planskom periodu planirana izgradnja objekata koji dovode do njihovog
rasterećenja.
4.3. Za svaku transformatorsku stanicu potrebno je osigurati napajanje iz najmanje dva
čvorišta ili preko dva voda iz jednog dovoljno pouzdanog čvorišta.
Određivanje prioriteta za rješavanje radijalno napojenih TS 110/x kV vrši se na osnovu:
- dostignutog i prognoziranog opterećenja TS,
- konzuma koji ostaje bez napajanja u slučaju ispada postojećeg voda,
- rezerve po distributivnoj mreži.
4.4. Za transformatorske stanice 110/x kV u koje je ugrađen samo jedan energetski
transformator, potrebno je planirati ugradnju drugog transformatora u onim objektima u
kojima nije obezbijeđena 100% rezerva kroz distributivnu mrežu, osim u izuzetnim
slučajevima (manje od 10% Sn najmanjeg tipskog transformatora).
Određivanje prioriteta za ugradnju drugog transformatora vrši se na osnovu:
- dostignutog i prognoziranog opterećenja na kraju planskog perioda u TS u kojoj je
planirana ugradnja drugog transformatora,
- nivoa rezervnog napajanja koji je moguće obezbijediti kroz srednjenaponsku mrežu,
- starosti postojećeg transformatora,
- analize opterećenja postojećeg transformatora.
U transformatorskim stanicama 400/x kV i 220/x kV ugradnja drugog mrežnog
transformatora se vrši u skladu sa tačkom 4.2.
5. U planskom periodu je potrebno:
- rješiti sve krute tačke u sistemu,
- planirati sanaciju i vraćanje u funkciju svih ratom porušenih objekata prenosne mreže,
- izvršiti kompletiranje svih nekompletnih 110 kV dalekovodnih polja.
6. Zamjena energetskih transformatora 110/x kV se planira na osnovu:
- kvara transformatora (eliminatoran kriterij),
- ispitivanjem utvrđenih loših eksploatacionih karakteristika transformatora (eliminatoran
kriterij) gdje popravak nije ekonomski isplativ,
- neodgovarajućeg prenosnog odnosa i/ili grupe spoja transformatora uzimajući u obzir
kriterij (n-1) i paralelan rad međusobno i sa distributivnom mrežom,
- starosti transformatora (40, 50 i 60 godina),
- prognoziranog opterećenja TS.
Kriteriji koji su označeni kao eliminatorni predstavljaju dovoljan uslov za zamjenu, dok se
kod ispunjavanja neeliminatornih kriterija:
- posmatra ukupan broj zadovoljenih kriterija,
- prednost daje starijim transformatorima i transformatorima u TS koje su opterećene preko
60% instalisane snage postojećih transformatora,
- posmatra ukupno stanje svih transformatora u trafostanici.
Elektroprenos BiH
5
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
7. Zamjena mrežnih transformatora se planira na osnovu:
- kvara transformatora,
- ispitivanjem utvrđenih loših eksploatacionih karakteristika transformatora.
Ukoliko je u TS istekao životni vijek dva ili više mrežnih transformatora, isti se ne mijenjaju
izuzev ukoliko analize tokova snaga i naponskih prilika za normalno pogonsko stanje i prema
(n-1) kriteriju sigurnosti ukažu na opterećenje iznad utvrđenih graničnih vrijednosti (tačka
4.1.), kada se mijenja jedan od opterećenih transformatora.
Ukoliko je u TS istekao životni vijek samo jednog transformatora isti se ne mijenja bez obzira
na rezultate analiza.
Kriteriji za izgradnju nove TS 110/x kV
Analizom dostignutog i prognoziranog opterećenja postojećih TS 110/x kV u planskom periodu
definiše se potreba povećanja snage transformacije u postojećoj TS ugradnjom transformatora veće
snage ili izgradnja novog 110/x kV čvorišta. Ova analiza provodi se prije formiranja modela za
proračun tokova snaga i naponskih prilika.
8. Odluka o izgradnji novog 110/x kV objekta donosi se na osnovu sljedećih kriterija:
-
-
planirano opterećenje nove TS 110/x kV prema prijedlogu nadležne elektroprivrede u
godini njenog puštanja u pogon prelazi 8 MVA (snaga najveće tipske transformatorske
jedinice u distributivnoj mreži) za područja gdje nema 110/x kV trafostanice;
izmjereno vršno opterećenje u postojećoj TS 35/x kV prelazi 8 MVA,
prognozirano opterećenje postojeće TS 110/x kV prelazi 60% instalisane snage
transformatora,
udaljenost rastućeg konzuma za čije se potrebe gradi nova TS 110/x kV prelazi 10, 20,
odnosno 35 km u zavisnosti od vrijednosti nazivnog napona srednjenaponskog voda kojim
se taj konzum napaja iz postojeće TS 110/x kV,
nezadovoljavajućih naponskih prilika u srednjenaponskoj mreži koja se napaja iz postojeće
TS 110/x kV (kvalitet napajanja u skladu sa Opštim uslovima za isporuku i snabdijevanje
električnom energijom),
kada prognozirano vršno opterećenje u nekoj transformatorskoj stanici iz grupe gradskih
TS (dvije ili više TS na međusobnoj udaljenosti do 10 km) dostigne 80% instalisane snage
postojećih transformatora planira se povećanje snage transformacije (maksimalno 2x40
MVA) ili izgradnja novog 110/x kV objekta koji će preuzeti dio opterećenja postojećeg
objekta,
kada prognozirano vršno opterećenje u nekoj transformatorskoj stanici koja napaja šire
područje (nema susjednih TS na udaljenosti do 10 km) dostigne 60% instalisane snage
postojećih transformatora planira se izgradnja novog 110/x kV objekta koji će preuzeti dio
opterećenja postojećeg objekta.
Prilikom odlučivanja o potrebi izgradnje opredjeljenje se formira na osnovu sagledavanja više
kriterija istovremeno.
9. U novim transformatorskim stanicama 110/x kV potrebno je planirati ugradnju dva energetska
transformatora sa mogućnošću paralelnog rada.
Izuzetak čine TS 110/x kV koje se grade zbog popravljanja naponskih prilika u distributivnoj
mreži.
10. Predmetom dugoročnog plana su i rekonstrukcija elemenata sistema i to:
-
značajne rekonstrukcije dalekovoda,
značajne rekonstrukcije transformatorskih stanica.
Elektroprenos BiH
6
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Prioriteti za rekonstrukciju definišu se na osnovu:
-
stanja opreme, odnosno elemenata prenosne mreže,
životnog vijeka opreme u skladu sa životnim vijekom stalnih sredstava kako je
definisano Planom investicija za 2007. godinu:
• zgrade trafostanica i građevinski dio postrojenja: 50 godina,
• dalekovodi: 45 godina,
• kablovski vodovi: 50 godina,
• MOP 110 kV: 35 godina,
• SN ćelije: 30 godina,
• ostala oprema u postrojenjima: 35 godina,
• oprema za zaštitu i upravljanje: 15 godina,
- neodgovarajućih nazivnih karakteristika primarne opreme sa aspekta zadovoljenja
očekivanih struja kratkog spoja.
Prilikom planiranja rekonstrukcija TS treba voditi računa da se, ukoliko je moguće, sve
potrebne rekonstrukcije (zamjene opreme) predviđene u planskom periodu u jednoj TS grupišu
u istoj godini.
Osim kriterija navedenih u tačkama od 1. do 10. poštovani su i sljedeći stavovi:
- Za sve nove DV treba predvidjeti OPGW kao zaštitno uže na dalekovodu.
- Za postojeće DV nadležna OP-a će dostaviti prijedloge za ugradnju OPGW.
- Zamjena postojećih sistema obračunskog mjerenja, sistema zaštite i upravljanja – SCADA
sistemi, te telekomunikacionih sistema nije predmet Plana razvoja prenosne mreže i potrebno ih
je planirati u okviru trogodišnjeg i godišnjeg Plana investicija.
- Plan ugradnje demontiranih transformatora nije predmet Plana razvoja prenosne mreže.
Ugradnja demontiranih transformatora u TS koje su opremljene samo jednim energetskim
transformatorom je predmet Plana investicija, kao i izgradnja i opremanje pripadajućih polja.
- Okvirna procjena sredstava potrebnih za rekonstrukciju dalekovoda vršiće se na osnovu
prosječnih cijena nabavki ostvarenih u prethodnoj godini, koji će biti dio Plana razvoja. Stvarni
iznos sredstava i obim rekonstrukcije će se odrediti nakon izrade odgovarajućih elaborata.
Izrada elaborata će se planirati u okviru godišnjih planova investicija.
Pored prethodno navedenih kriterija planiranja korištenih kod izrade Plana razvoja prenosne
mreže, u okviru izrade Plana investicija za period 2014. – 2016. primjenjeni su i kriteriji na nivou
godišnjeg/trogodišnjeg planiranja investicija:
11. Zamjena opreme koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema Pravilniku o održavanju.
12. Pojedinačna zamjena opreme koja ne zadovoljava dostignute vrijednosti struja kratkog spoja.
13. Ulaganja u sanaciju postojećih objekata u funkciji povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u
objektima prenosne mreže realizovana kroz:
- zamjenu opreme radi loših eksploatacionih svojstava (učestanost kvarova, neekonomično
održavanje, nedostatak rezervnih dijelova, ...),
- zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek (životni vijek opreme naveden u okviru tč. 10),
- ugradnju opreme radi promjene tertmana neutralne tačke,
- sanaciju/rekonstrukciju građevinskog dijela objekata u TS (krovova, fasada, temelja portala
i nosača aparata, antikorozivna zaštita) i stubova na DV (sanacija temelja, antikorozivna
zaštita, sanacija uzemljivača),
- zamjenu tehnološki zastarjele opreme.
Elektroprenos BiH
7
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
14. Zamjena postojećih sistema obračunskog mjerenja, sistema zaštite i upravljanja – SCADA
sistemi, te telekomunikacionih sistema u skladu sa prijedlozima nadležnih operativnih
područja.
15. Ulaganja u projekte koji su u funkciji povećanja sigurnosti rada, efikasnijeg obavljanja posla i
smanjenja troškova.
Ekonomski kriteriji
Zadatak planiranja prenosne mreže je da se odredi njena optimalna konfiguracija i parametri u
razmatranom planskom periodu kako bi se zadovoljili:
- planovi izgradnje novih proizvodnih postrojenja,
- zahtjevi postojećih potrošača,
- prognozirani porast potrošnje, odnosno opterećenja,
pri čemu istovremeno treba zadovoljiti i sve zahtjeve pouzdanog, sigurnog, fleksibilnog, stabilnog
i ekonomičnog rada elektroenergetskog sistema, uz propisani kvalitet isporuke električne energije.
Osnovni kriterij planiranja razvoja prenosne mreže EES BiH je minimizacija ukupnih
(investicionih i eksploatacionih) troškova, uz zadovoljenje zahtjeva sigurnosti funkcija
elektroenergetskog sistema. Dakle, kod planiranja razvoja prenosne mreže neophodna je primjena
kako tehničkih, tako i ekonomskih kriterija, kako bi se postigao tehno – ekonomski optimum.
Elektroprenos BiH
8
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
2. RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA INVESTICIJE
Ukupno raspoloživa vlastita sredstva za investiciono ulaganje u periodu 2014. – 2016. godina
prikazana su u Tabeli 1., u skladu sa podacima Direkcije za finansije i administraciju (tabela
Direkcije za finansije i administraciju data je u Prilogu 3).
Prenesena sredstva zaključno sa 31.12.2013. po Planu investicija iz 2007. godine obuhvataju
ukupna sredstva za investicije u skladu sa Planom investicija za 2007. (maj 2007.), koja nisu
utrošena do 31.12.2013. godine, te se prenose za realizaciju u 2014. godinu za nastavak aktivnosti
u okviru Investicija u toku i stavke Ostalo.
S obzirom da u periodu 2008. – 2013., usljed blokade rada Kompanije, nije usvojen niti jedan plan
investicija, sredstva slobodne amortizacije za navedene godine (od 2008. do 2013. godine)
ostala su neutrošena. Sredstva slobodne amortizacije za svaku godinu ponaosob iz navedenog
perioda, definisana su u visini amortizacije ostvarene za navedenu godinu i otplate kredita, te
umanjena za visinu ostvarene amortizacije donacija. Sredstva za 2008. godinu dodatno su
umanjena sredstvima primjene zlatnog bilansnog pravila na dan 28.02.2006. godine. Za 2013.
godinu od strane DFiA nije planirano izdvajanje sredstava neto dobiti za reinvestiranje.
Slobodna amortizacija za 2014., 2015. i 2016. godinu data je na osnovu planskih iznosa
amortizacije i otplate kredita, umanjena za iznose amortizacije donacija za navedene godine. I za
ove godine, kao i za 2013. godinu, prema podacima DFiA nije planirano izdvajanje sredstava neto
dobiti za reinvestiranje.
Ukupna raspoloživa žiralna sredstva za investicije za period 2014. – 2016. godina obuhvataju:
- prenesena sredstva zaključno sa 31.12.2013. po Planu investicija za 2007. (maj 2007.),
- raspoloživa sredstva iz 2008. godine (sa uključenom amortizacijom donacija i primjenom
zlatnog bilansnog pravila na dan 28.06.2006.),
- raspoloživa sredstva iz 2009. godine (sa uključenom amortizacijom donacija),
- raspoloživa sredstva iz 2010. godine (sa uključenom amortizacijom donacija),
- raspoloživa sredstva iz 2011. godine (sa uključenom amortizacijom donacija),
- raspoloživa sredstva iz 2012. godine (sa uključenom amortizacijom donacija),
- raspoloživa sredstva iz 2013. godine (sa uključenom amortizacijom donacija),
- raspoloživa sredstva iz 2014. godine (planska sredstva sa uključenom amortizacijom
donacija),
- raspoloživa sredstva iz 2015. godine (planska sredstva sa uključenom amortizacijom
donacija),
- raspoloživa sredstva iz 2016. godine (planska sredstva sa uključenom amortizacijom
donacija).
Na osnovu prethodno navedenog, ukupna vlastita raspoloživa sredstva (žiralno) za investiranje
u periodu 2014. – 2016. iznose 333.822.583 KM.
Elektroprenos BiH
9
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
PREGLED UKUPNIH SREDSTAVA ZA INVESTICIONA ULAGANJA ZA PERIOD 2008. - 2016.,
PREMA PODACIMA DIREKCIJE ZA FINANSIJE I ADMINISTRACIJU
Tabela 1.
Slobodna amortizacija
(ostvarena)
Korekcija
Ukupno
KM
KM
KM
Napomena
37.156.553 (prenesena sredstva zaključno sa 31.12.2013. prema
2007. *
37.156.553
0
37.156.553 usvojenom Planu investicija za 2007. (maj 2007.))
2008.
34.514.610
-5.715.913
28.798.697 bilansno pravilo na dan 28.02.2006.)
2009.
40.194.882
-3.482.055
36.712.827 -3.482.055 (amortizacija donacija)
2010.
39.307.618
-3.024.226
36.283.392 -3.024.226 (amortizacija donacija)
2011.
35.544.479
-2.965.456
32.579.023 -2.965.456 (amortizacija donacija)
2012.
33.371.644
-2.864.676
30.506.968 -2.864.676 (amortizacija donacija)
2013.
31.047.659
-2.566.750
28.480.909 -2.514.962 (amortizacija donacija)
2014. (1)
35.115.335
-2.860.510
32.254.825 -2.860.510 (amortizacija donacija)
2015. (1)
35.988.903
-2.448.877
33.540.026 -2.474.718 (amortizacija donacija)
2016. (1)
39.854.121
-2.344.758
37.509.363 -2.474.718 (amortizacija donacija)
Ukupno
362.095.804
-28.273.221
-5.715.913=-4.280.564-1.435.349 (amortizacija donacija + zlatno
333.822.583
* - Plan investicija za 2007. (maj 2007.) je usvojen od strane Upravnog odbora Kompanije i odobren od strane Skupštine akcionara
(1) - sredstva za 2014., 2015. i 2016. godinu predstavljaju planske stavke
Elektroprenos BiH
10
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Uvažavajući kriterij planiranja, gdje se ulaganjem u objekte prenosne mreže na području entiteta
mora ispoštovati kapital odnos (FBiH 58,89%, RS 41,11%), izvršeno je nivelisanje raspoloživih
vlastitih sredstava (žiralno) na način prikazan u Tabeli 2.
Osim zadovoljenja kriterija kapital odnos na nivou entiteta, ukupna sredstva raspoloživa za
ulaganje na nivou operativnih područja, 327.736.191 KM (bez sredstva planiranih za potrebe
Direkcije) su podijeljena i na operativna područja prema sljedećim procentima (u skladu sa
procentualnim učešćem operativnih područja za Plan nabavki opreme i materijala za potrebe rada i
održavanja), Tabela 3.:
OP Banja Luka 23,69%,
OP Mostar
27,18%,
OP Sarajevo
27,34%,
OP Tuzla
21,79%,
te su namjenjena za ulaganje u objekte/projekte nadležnog operativnog područja.
Prilikom izrade Plana investicija vodilo se računa da se:
– investicije, odnosno ulaganja u objekte/projekte planiraju i realizuju isključivo u okviru
raspoloživih vlastitih sredstava (Tabela 4.),
– ispoštuju navedena dva ograničenja, raspodjela sredstava između operativnih područja prema
prethodno navedenim procentualnim iznosima (Tabela 4.) i raspodjela sredstava između
entiteta u skladu sa kapital odnosom (Tabela 5.).
Elektroprenos BiH
11
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Tabela 2.
ODREĐIVANJE I RASPODJELA SREDSTAVA PO ENTITETIMA ZA INVESTICIJE ZA PERIOD: 2014 - 2016. GODINA BEZ DOBITI
Red.br
1
Godina
2
1
2007*
37.156.553
9.599.969
0
37.156.553
2
2008
34.514.610
19.130.743
-5.715.913
28.798.697
3
4
5
6
7
8
2009
2010
2011
2012
2013**
2014***
40.194.882
39.307.618
35.544.479
33.371.644
31.047.659
35.115.335
23.511.946
19.105.383
13.952.169
13.441.994
-3.482.055
-3.024.226
-2.965.456
-2.864.676
-2.566.750
-2.860.510
9
2015***
35.988.903
-2.448.877
36.712.827
36.283.392
32.579.023
30.506.968
28.480.909
32.254.825 -2.860.510 (amortizacija donacija)
33.540.026 -2.448.877 (amortizacija donacija)
10
2016***
39.854.121
-2.344.758
37.509.363 -2.344.758 (amortizacija donacija)
11
Ukupno
Slobodna amortizacija
3
362.095.804
Dobit
4
98.742.203
FBiH
Nivelisanje prema kapital odnosu (%)
Sredstva prema kapital odnosu (KM)
Sredstva izdvojena za potrebe Direkcije (KM)
Preostala sredstva za investiranje (KM)
Elektroprenos BiH
58,89
196.588.119
2.464.237
194.123.882
Korekcija
5
Ukupno
6 (3-5)
-28.273.221
RS
333.822.583
Ukupno
41,11
137.234.464
3.622.155
133.612.309
100,00
333.822.583
6.086.392
327.736.191
12
Napomena
7
37.156.553 (prenesena neutrošena sredstva
zaključno sa 31.12.2013. od usvojenog Plana
investicija za 2007.godinu
-4.280.564 -1.435.349=5.715.913(amortizacija donacija+ zlatno
bilansno pravilo na dan 28.02.2006.)
-3.482.055 (amortizacija donacija)
-3.024.226 (amortizacija donacija)
-2.965.456 (amortizacija donacija)
-2.864.676 (amortizacija donacija)
-2.566.750 (amortizacija donacija)
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Tabela 3.
ODREĐIVANJE I RASPODJELA SREDSTAVA PO OPERATIVNIM PODRUČJIMA ZA PERIOD: 2014 - 2016. GODINA BEZ DOBITI
Nivelisanje prema kapital odnosu (%)
Sredstva prema kapital odnosu
Sredstva izdvojena za potrebe Direkcije
Preostala sredstva za investiranje
58,89
196.588.119
2.464.237
194.123.882
OP SA
Raspodjela na operativna područja (%)
Raspodjela na operativna područja (KM)
Elektroprenos BiH
27,34
89.603.075
OP BL
23,69
77.640.704
41,11
137.234.464
3.622.155
133.612.309
OP MO
27,18
89.078.697
13
100,00
333.822.583
6.086.392
327.736.191
OP TZ
21,79
71.413.716
Ukupno
100,00
327.736.191
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Pored raspoloživih vlastitih sredstava (žiralno), u Plan investicija uključeni su i:
- ranije nabavljena oprema i materijal,
- vlastiti rad,
- donacije i
- naknade za priključak (varijabilni dio) za izgradnju priključka na prenosnu mrežu za
sedam novih korisnika (RS Dub – mHE Dub i mHE Ustiprača, HE Ulog, RS Sastavci –
grupa mHE Sutjeska, TE Stanari, HE Vranduk, Prijedor Cement Company doo, HE
Dabar); naknade za priključak procjenjene su na osnovu raspoloživih cijena opreme i
materijala, a po potpisivanju ugovora sa investitorima novih proizvodnih objekata definisat
će se i precizan iznos naknade.
Elektroprenos BiH
14
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
3. PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. – 2016. GODINA
3.1. Ulazni podaci za planiranje
Ulazni podaci, na osnovu kojih je razmatrana potreba izgradnje/proširenja prenosnih objekata i
redoslijed prioriteta, te za provjeru na kriterije iz 1. su:
o realizacija Plana investicija za 2007. godinu (maj 2007.) zaključno sa 31.12.2013. godine,
o Plan razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023., u skladu sa Uvjetima za korištenje
licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije (tč. 3.24.),
o procjena mogućnosti realizacije investicija uvažavajući realne okvire (raspoložive vlastite
snage na realizaciji investicija, proces nabavke opreme, procedure dobijanja dozvola,
mogućnost isključenja većeg broja objekata i dr.),
o podaci o maksimalnim opterećenjima po čvorištima za period 2006. – septembar 2013. godine
dostavljeni od strane Direkcije za rad i održavanje (Prilog 1),
o transformatorske stanice jednostrano napojene (TS koje su izgrađene kao jednostrano napojene
i TS koje su usljed nerealizovane sanacije ratnih šteta u funkciji sa jednostranim napajanjem)
(Prilog 2),
o transformatorske stanice sa ugrađenim jednim energetskim transformatorom 110/x kV (Prilog
2),
o prijedlozi za rekonstrukciju DV, VN i SN postrojenja dostavljeni od strane nadležnih
operativnih područja;
o prijedlozi za rekonstrukciju/proširenja SN postrojenja postojećih objekata ili izgradnju novih
čvorišta dobijeni od strane elektroprivrednih preduzeća (Prilog 2),
o objekti van funkcije; postojeće antenske veze; nekompletna DV polja 110 kV (Prilog 2);
o podaci iz eksploatacije i održavanja dobijeni iz operativnih područja, a odnose se na potrebu
zamjene opreme:
• koja ne zadovoljava rezultate ispitivanja prema Pravilniku o održavanju,
• koja ne zadovoljava dostignuti nivo struja kratkog spoja,
• koja ne zadovoljava uslove propisane Mrežnim kodeksom,
• koja ima loša eksploataciona svojstva,
• kojoj je istekao životni vijek,
i sanaciju građevinskog dijela objekata;
o opremanje operativnih područja i terenskih jedinica opremom, alatima, stalnim sredstvima, kao
i obezbjeđenje poslovnih prostora,
o analiza mogućnosti korištenja vlastitog rada za realizaciju planiranih projekata.
Na ovaj način su obuhvaćeni svi podaci neophodni za potpuno sagledavanje potreba EE sistema u
cjelini, s tim da tačnost i vjerodostojnost podataka iz operativnih područja i elektroprivrednih
preduzeća nije provjerljiva ili nije u potpunosti provjerljiva.
Na osnovu postignutih cijena kod nabavke opreme, kao i kretanja cijena na tržištu, izvršena je
procjena troškova po pojedinim elementima mreže, te je vrijednost svih novih investicija računata
po istim jediničnim cijenama opreme i materijala.
3.2. Osnove za izradu Plana investicija za period 2014. – 2016. godina
Kod izbora investicija koje se trebaju realizovati tokom perioda 2014. – 2016. godina bili su
opredjeljujući sljedeći razlozi:
- započete investicije iz prethodnog perioda,
- raspoloživa sredstva za investiranje na nivou Kompanije,
Elektroprenos BiH
15
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
-
objekti definisani Planom razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023. (Nacrt) za
realizaciju,
podaci o eksploatacionom stanju elemenata mreže dostavljeni od strane operativnih područja,
realna mogućnost realizacije investicija u navedenom periodu 2014. - 2016. uvažavajući
procjene operativnih područja o mogućnosti realizacije većeg broja investicija, procjene
realizacije nabavki i dr., a s obzirom na značajna akumulirana raspoloživa sredstva za
investiranje.
Bitno je naglasiti da je Plan investicija za period 2014. – 2016. obuhvatio objekte/aktivnosti koji će
se realizovati isključivo iz vlastitih sredstava, odnosno nije planirano kreditno zaduženje
Kompanije. Raspoloživa sredstva su raspoređena na konkretne objekte/projekte, u skladu sa
stvarnim potrebama OP-a proisteklim iz provedenih analiza i jednoznačno primjenjenih kriterija, a
uvažavajući podjelu sredstava prema kapital odnosu, te podjelu sredstava na operativna poručja
prema procentima navedenim u tč. 2.
Na ovaj način, Plan investicija jednim dijelom definisan je investicijama iz ranijeg perioda koje još
uvijek nisu realizovane do kraja, bilo da se radi o prenesenim obavezama iz ranijih godina (prije
2007. godine) ili obavezama iz Plana investicija za 2007. koje nisu realizovane do 31.12.2013. (A.
Investicije u toku), dok je drugim dijelom definisan kroz nova investiciona ulaganja u 2014.
godini i dalje (B. Nove investicije) predložena u okviru Plana razvoja prenosne mreže, kao i od
strane operativnih područja (pojedinačne zamjene opreme i sanacija građevinskog dijela objekata,
rekonstrukcije/proširenja SN postrojenja) i ostala ulaganja (C. Ostalo) u skladu sa prijedlozima
operativnih područja i direkcija.
Takođe, Plan investicija uvažio je potrebu izgradnje priključaka na prenosnu mrežu za sedam
novih korisnika, a koji će se finansirati iz naknade za priključak (Prilog 2):
- RS Dub (mHE Dub i mHE Ustiprača) – izdati Uslovi za priključak na prenosnu mrežu, ulazak
u pogon 2014.,
- HE Ulog – izdati Uslovi za priključak na prenosnu mrežu, ulazak u pogon 2015.,
- RS Sastavci (grupa mHE Sutjeska) – urađen Elaborat, ulazak u pogon 2015.,
- TE Stanari – način uklapanja definisan Planom razvoja prenosne mreže 2014. – 2023., ulazak
u pogon 2016.,
- HE Vranduk - izdati Uslovi za priključak na prenosnu mrežu, ulazak u pogon 2014.,
- Prijedor Cement Company doo - ulazak u pogon 2016.,
- HE Dabar - izdati Uslovi za priključak na prenosnu mrežu, ulazak u pogon 2016.
Investicije su prikazane kao:
A. Investicije u toku,
B. Nove investicije,
C. Ostala ulaganja,
s tim da su Investicije u toku, Nove investicije i Ostala ulaganja data po operativnim područjima,
tako da su:
•
•
•
•
u okviru OP Sarajevo uključeni objekti u nadležnosti OP Sarajevo,
u okviru OP Banja Luka uključeni objekti u nadležnosti OP Banja Luka,
u okviru OP Mostar uključeni objekti u nadležnosti OP Mostar,
u okviru OP Tuzla uključeni objekti u nadležnosti OP Tuzla.
Elektroprenos BiH
16
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
3.3. Izbor objekata/projekata za Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
3.3.1. Analiza elemenata prenosne mreže
a. Tokovi snaga i naponske prilike za 2014. godinu
U okviru Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023. izvršene su analize tokova snaga i
naponskih prilika u prenosnoj mreži, režim maksimalnih opterećenja, za normalno uklopno stanje i
pri jednostrukim ispadima elemenata sistema (n-1 kriterij sigurnosti) za 2014. godinu kao početnu
godinu. U nastavku su dati rezultati analiza tokova snaga i naponskih prilika za režim maksimalnih
opterećenja u 2014., preuzeti iz Plana razvoja, kako bi se definisali neophodni zahvati u prenosnoj
mreži tokom 2014. i dalje, u svrhu prevazilaženja problema.
a.1. Ulazni podaci za model za 2014. godinu
Početno stanje, odnosno topologija prenosne mreže, na osnovu kojeg su vršene analize u 2014.
godini definisano je u tački 8. Plana razvoja, u skladu sa zahtjevima iz Mrežnog kodeksa. U
početno stanje prenosne mreže uvršteni su svi postojeći proizvodni objekti, novi proizvodni objekti
i novi potrošači koji su bilansno uvršteni u Indikativni plan razvoja proizvodnje 2014. – 2023.
godina, pri čemu je njihov način uklapanja i planirana godina izgradnje priključka data u tabeli
8.5. Plana razvoja (HE Vranduk nije uvrštena u model za 2014. godinu jer je u 2014. planirana
samo izgradnja priključka, ali ne i puštanje u pogon elektrane). Vršno opterećenje EES BiH je
modelovano u skladu sa prognozom iz Indikativnog plana razvoja proizvodnje 2014. – 2023.
godina.
a.2. Rezultati analize tokova snaga i naponskih prilika za normalno uklopno stanje mreže
Za pretpostavljeno normalno uklopno stanje mreže svi naponi u mreži su u dozvoljenim
granicama.
Elementi sistema opterećeni preko 80% vrijednosti dozvoljenog termičkog opterećenja vodiča,
odnosno nazivne snage transformatora su:
•
DV 110 kV Trebinje – Herceg Novi – 89,6%.
Do ovakvog opterećenja, u režimu maksimalnih opterećenja, dolazi zbog činjenice da se dio 110
kV mreže Crne Gore napaja preko ovog dalekovoda (sa vodičima AlFe 150/25 mm2) izgrađenog
1969. godine. Pored visokog opterećenja u normalnom uklopnom stanju, opterećenje ovog
dalekovoda prelazi 90% (ali ne prelazi 100% dozvoljenog termičkog opterećenja) i u slučaju
ispada: DV 400 kV Trebinje – Podgorica, DV 400 kV Trebinje – Gacko, DV 220 kV Trebinje –
Perućica, DV 110 kV Trebinje – Trebinje 1, DV 110 kV Trebinje 1 – Bileća, DV 110 kV Bileća –
Nikšić i TR 400/220 kV u RP Trebinju.
Takođe, visoko opterećenje ovog voda je poznato i u praksi i smanjuje se odgovarajućim
dispečerskim akcijama.
a.3. Rezultati analize tokova snaga i naponskih prilika za n-1 kriterij sigurnosti
Elementi prenosnog sistema opterećeni između 80% i 90% vrijednosti dozvoljenog termičkog
opterećenja:
Ispad grane
Opterećenje grane
Sn(%)
DV 110 kV Mostar 4 – Čitluk
DV 110 kV Neum – Ston
82,9
DV 110 kV B. Luka 1 – HE Bočac
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I
80,4
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/II
80,2
Elektroprenos BiH
17
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Elementi sistema opterećeni preko 90% vrijednosti dozvoljenog termičkog opterećenja:
Ispad grane
Opterećenje grane
Sn(%)
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/II DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I
104,1
DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla/I
DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla/II
97,7
TR 1 220/110 kV Zenica 2
TR 2 220/110 kV Zenica 2
96,2
TR 2 220/110 kV Zenica 2
TR 1 220/110 kV Zenica 2
92,8
DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla/II
DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla/I
92,6
DV 110 kV Mostar 4 – Čitluk
DV 110 kV Čapljina – Opuzen
91,2
Sabirnice na kojima je napon izvan dozvoljenih granica:
Sabirnica na kojoj je napon izvan
Ispad grane
dozvoljenih granica
TS Čitluk 110 kV
TS Ljubuški 110 kV
DV 110 kV Mostar 4 – Čitluk
TS Stolac 110 kV
TS Čapljina 110 kV
p.u.
0,844
0,850
0,865
0,869
Uočena opterećenja elemenata sistema iznad 90% vrijednosti nazivne snage transformatora,
odnosno dopuštenog termičkog opterećenja vodiča smanjuju se na vrijednosti manje od 90%
termičkog opterećenja, dok se vrijednosti napona izvan dozvoljenih granica vraćaju u granice
dozvoljenih naponskih odstupanja definisanih Mrežnim kodeksom na sljedeći način:
1. Na potezu Čitluk – Ljubuški – Čapljina – Stolac – Opuzen – Neum – Ston:
•
rekonstrukcijom DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2,
•
rekonstrukcijom DV 110 kV Mostar 2 – Stolac,
•
rekonstrukcijom DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina.
Navedeno područje se gotovo u potpunosti napaja iz samo jedne čvorne tačke (TS
400/220/110/x kV Mostar 4) preko DV 110 kV Mostar 4 – Čitluk. Ovo područje je preko 110
kV mreže povezano sa sistemom susjedne Hrvatske, ali je pri tome dosta udaljeno od čvornih
tačaka iz kojih se može napojiti prilikom ispada DV 110 kV Mostar 4 – Čitluk. Nakon
rekonstrukcije DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 stvorili bi se uslovi za oslobađanje dijela DV
110 kV Mostar 1 – Čapljina, koji se trenutno koristi za vezu TS Mostar 1 – Mostar 2, te
njegovo vraćanje u normalan pogon. Ovim bi uz rekonstrukciju DV 110 kV Mostar 2 – Stolac,
koji se trenutno zajedno sa dijelom DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina koristi za napajanje TS
Stolac, bili u potpunosti otklonjeni problemi na ovom području. Dinamika vraćanja u pogon
prethodno navedenih, ratom porušenih, dalekovoda potrebnih za rješavanje problema na
potezu Čitluk – Ljubuški – Čapljina – Stolac – Opuzen – Neum – Ston je data u tabeli Objekti
van funkcije na osnovu procjene vremena potrebnog za realizaciju rekonstrukcije.
2. DV 110 kV Trebinje – Herceg Novi:
•
izgradnjom novog DV 110 kV Trebinje – Herceg Novi sa provodnikom AlFe presjeka
240/40 mm2 po trasi postojećeg dalekovoda (postojeći dalekovod AlFe 150/25 mm2).
Međutim, zbog planirane izgradnje u EES Crne Gore kojim se rješavaju problemi vezani za
napajanje TS Herceg Novi iz EES Crne Gore pokazuje se da nije potrebno vršiti izgradnju
novog DV 110 kV Trebinje – Herceg Novi na trasi postojećeg dalekovoda u razmatranom
planskom periodu.
Elektroprenos BiH
18
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
3. Odgovarajuće rješenje, za rješavanje problema sa opterećenjem DV 110 kV TE Tuzla –
Lukavac/I, DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac/II i DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I kao i TR
1 220/110 kV, 150 MVA i TR 220/110 kV, 150 MVA u TS 220/110 kV Zenica 2, će biti
predloženo na osnovu rezultata analiza za 2023. godinu u okviru Plana razvoja, koje će
uključiti objekte proistekle iz obaveza prema Mrežnom kodeksu, kao i rekonstruisane i
sanirane objekte, te nove proizvodne objekte prema Indikativnom planu razvoja proizvodnje.
a.4. Dinamika izgradnje objekata prenosne mreže na osnovu provedenih analiza
- Pojačanja prenosne mreže za 2014. godinu
Dinamika izgradnje potrebnih pojačanja se može odrediti na osnovu rezultata analiza za presječnu
godinu. S obzirom da je OP Mostar predložilo rekonstrukcije DV 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg
i DV 110 kV Grude – Široki Brijeg sa završetkom planiranih radova do kraja 2014. godine, a DV
110 kV Mostar 1 – Mostar 6 i DV 110 kV Grude – Imotski do kraja 2015. godine, to je
rekonstrukcije navedenih dalekovoda sa povećanjem presjeka potrebno završiti sa dinamikom
realizacije radova prema prijedlogu nadležnog operativnog područja.
U skladu sa prethodno navedenim u sljedećoj tabeli navedena su pojačanja prenosne mreže koja će
se realizovati do kraja 2014. godine.
Potrebna pojačanja prenosne mreže u periodu 2014. – 2018. godina:
Redni broj Naziv objekta
Obim
Rekonstrukcija DV sa
DV 110 kV Mostar 4 – povećanjem prenosne moći
1.
Široki Brijeg
ugradnjom vodiča AlFe 240/40
mm2
Rekonstrukcija DV sa
DV 110 kV Grude –
povećanjem prenosne moći
2.
Široki Brijeg
ugradnjom vodiča AlFe 240/40
mm2
Godina realizacije
2014.
2014.
Nakon uvrštavanja dvije rekonstrukcije navedene u prethodnoj tabeli u model za 2014. godinu,
izvršena je analiza tokova snaga za normalno uklopno stanje i analiza za (n-1) kriterij sigurnosti.
Rezultati provedenih analiza odgovaraju rezultatima analiza provedenih na modelu EES BiH za
2014. godinu (rezultati dati u tč. a.2. i a.3.) u koji su uključena pojačanja mreže neophodna prema
zahtjevima iz Mrežnog kodeksa, te se mogu izvući isti zaključci. Imajući u vidu da određena
pojačanja prenosne mreže (osim onih navedenih u prethodnoj tabeli), a koja su neophodna na
osnovu analiza za 2014. godinu, nije moguće realizovati zaključno sa 2014. godinom, ista su
uključena u analize u narednim godinama.
b. Tokovi snaga i naponske prilike za 2018. godinu
U okviru Plana razvoja izvršene su analize tokova snaga i naponskih prilika prenosne mreže, režim
maksimalnih opterećenja, za normalno uklopno stanje i pri jednostrukim ispadima elemenata
sistema (n-1 kriterij sigurnosti) za 2018. godinu. U nastavku su dati rezultati analiza tokova snaga i
naponskih prilika za režim maksimalnih opterećenja u 2018., preuzeti iz Plana razvoja, kako bi se
definisali neophodni zahvati u prenosnoj mreži tokom perioda 2014. – 2016. godina, u svrhu
prevazilaženja problema.
Elektroprenos BiH
19
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
b.1. Rezultati analize tokova snaga i naponskih prilika za normalno uklopno stanje mreže
Za pretpostavljeno normalno uklopno stanje mreže svi naponi u mreži su u dozvoljenim
granicama.
Nema elemenata prenosne mreže opterećene preko 80% vrijednosti termičkog opterećenja vodiča,
odnosno nazivne snage transformatora.
b.2. Rezultati analize tokova snaga i naponskih prilika za n-1 kriterij sigurnosti
Elementi prenosnog sistema opterećeni između 80% i 90% vrijednosti dozvoljenog termičkog
opterećenja:
Ispad grane
Opterećenje grane
Sn(%)
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/II
87,0
DV 400 kV Trebinje – Lastva
DV 110 kV Trebinje – Herceg Novi
84,7
DV 110 kV Banja Luka 5 – HE
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I
82,8
Bočac
DV 110 kV Mostar 5 – Mostarsko
DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 6
82,7
Blato
DV 110 kV Lukavac – Lukavac 2
DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla
81,4
TR 2 400/110 kV Banja Luka 6
TR 1 400/110 kV Banja Luka 6
80,9
TR 1 400/110 kV Banja Luka 6
TR 2 400/110 kV Banja Luka 6
80,3
Elementi sistema opterećeni preko 90% vrijednosti dozvoljenog termičkog opterećenja:
Ispad grane
Opterećenje grane
Sn(%)
DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/II DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I
112,7
DV 110 kV Lukavac 2 – TE Tuzla
DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla
96,1
TR 1 220/110 kV Zenica 2
TR 2 220/110 kV Zenica 2
94,1
TR 2 220/110 kV Zenica 2
TR 1 220/110 kV Zenica 2
94,1
DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla
DV 110 kV Lukavac 2– TE Tuzla
91,7
Rezultati analiza pokazuju da se, zbog povećanja opterećenja EES BiH, dodatno opterećuje DV
110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6/I. Pored toga, izgradnjom TS Lukavac 2, rasterećuje se TS
Lukavac 1 i time smanjuje opterećenje DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla/II (u tabelama sada
prikazan kao DV 110 kV Lukavac – TE Tuzla).
Kao i za 2014. godinu, eventualna pojačanja prenosne mreže BiH će biti predložena na osnovu
rezultata analiza za 2023. godinu u okviru Plana razvoja koja će uključiti objekte proistekle iz
obaveza prema Mrežnom kodeksu, kao i rekonstruisane i sanirane objekte, te nove proizvodne
objekte prema Indikativnom planu razvoja proizvodnje.
b.3. Dinamika izgradnje objekata prenosne mreže na osnovu provedenih analiza
- Pojačanja prenosne mreže u periodu 2014. – 2018. godina
Rezultati analiza za presječne godine pokazuju da su u periodu od 2014. do 2018. godine potrebna
sljedeća pojačanja prenosne mreže navedena u narednoj tabeli.
Potrebna pojačanja prenosne mreže u periodu 2014. – 2018. godina:
Redni broj Naziv objekta
Obim
Godina realizacije
Rekonstrukcija DV sa povećanjem
DV 110 kV Mostar 1 –
1.
prenosne moći ugradnjom vodiča
2015.
Mostar 6
2
AlFe 240/40 mm
Elektroprenos BiH
20
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Redni broj Naziv objekta
2.
DV 110 kV Grude –
Imotski
3.
TS 400/110/x kV Jelah
4.
DV 110 kV Banovići –
Zavidovići
5.
TS 110/x kV Banja
Luka 10
Obim
Rekonstrukcija DV sa
povećanjem prenosne moći
ugradnjom vodiča AlFe 240/40
mm2
Izgradnja nove TS
I faza
Izgradnja transformacije 110/x
kV uz uklapanje u 110 kV
mrežu po principu ulaz/izlaz na
DV 110 kV Doboj 1 – Teslić i
izgradnju DV 110 kV Jelah –
Tešanj zbog rješavanja
dvostranog napajanja TS Tešanj
Izgradnja novog DV-a zbog
dvostranog napajanja TS
Banovići
Izgradnja nove TS sa
uklapanjem u 110 kV mrežu
izgradnjom KV 110 kV Banja
Luka 2 – Banja Luka 10 – Banja
Luka 3
Godina realizacije
2015.
2016.
2016.
2017.
Nakon uvrštavanja pojačanja prenosne mreže navedenih u tabelama Potrebna pojačanja prenosne
mreže u periodu 2014. – 2018. godina, u model za 2018. godinu (iz Poglavlja 8.9. Analiza za
2018. godinu Plana razvoja) izvršena je analiza tokova snaga za normalno uklopno stanje i analiza
za (n-1) kriterij sigurnosti.
Za pretpostavljeno normalno uklopno stanje mreže svi naponi u mreži su u dozvoljenim
granicama. Nema elemenata prenosne mreže opterećenih preko 80% vrijednosti termičkog
opterećenja vodiča, odnosno nazivne snage transformatora.
Rezultati analiza uz primjenu (n-1) kriterija sigurnosti za 2018. godinu pokazuju da nakon
uvrštavanja potrebnih pojačanja u mreži iz tabela Potrebna pojačanja prenosne mreže u periodu
2014. – 2018. godina, nema elemenata prenosne mreže opterećenih preko 90% vrijednosti
dozvoljenog termičkog opterećenja. Izgradnjom TS 110/x kV Banja Luka 10 i njenim uklapanjem
u 110 kV smanjuju se opterećenja DV 110 kV B. Luka 1 – B. Luka 6/I i DV 110 kV B. Luka 1 –
B. Luka 6/II. Izgradnjom DV 110 kV Banovići – Zavidovići smanjuje se opterećenje dalekovoda
na potezu TE Tuzla – Lukavac. Pored toga, DV 110 kV Banovići – Zavidovići, zajedno sa
izgradnjom i puštanjem u pogon HE Vranduk, doprinosi i smanjenju opterećenja tranasformatora
220/110 kV, 150 MVA u TS 220/110 kV Zenica 2.
Dakle, pojačanja prenosne mreže određena na osnovu provedenih analiza tokova snaga i
naponskih prilika, navedena u tabelama Potrebna pojačanja prenosne mreže u periodu 2014. –
2018. godina, predstavljaju prihvatljivo rješenje za prenosnu mrežu BiH u 2018. godini sa aspekta
tokova snaga i naponskih prilika.
Na osnovu provedenih analiza utvrđena je potreba realizacije sljedećih objekata za period 2014.
– 2016. godina:
- TS 400/110 kV Jelah – izgradnja transformacije 110/x kV kao I faze, na lokaciji buduće TS
400/110/x kV Jelah,
- TS 110/x kV Banja Luka 10 – izgradnja nove transformatorske stanice,
Elektroprenos BiH
21
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
-
DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 i oslobađanje dijela DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina, koji se
trenutno koristi za vezu TS Mostar 1 – Mostar 2,
DV 110 kV Mostar 2 – Stolac – rekonstrukcija voda do tačke spoja (sadašnje) sa DV 110 kV
Mostar 1 – Čapljina uz zadržavanje krute veze TS Čapljina na DV 110 kV Mostar 2 – Stolac
do sanacije voda Mostar 1 – Čapljina,
DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina – sanacija/rekonstrukcija voda (Investicija u toku),
DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 6 – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći,
DV 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći,
DV 110 kV Grude – Široki Brijeg – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći,
DV 110 kV Grude – Imotski – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći (pripremni
radovi Investicija u toku),
DV 110 kV Banovići – Zavidovići – izgradnja novog DV 110 kV.
Uvažavajući dinamiku realizacije objekata datu u okviru Plana razvoja prenosne mreže, od
objekata za koje je utvrđena potreba realizacije sanacije/rekonstrukcije/izgradnje izvršen je izbor
objekata koji su uvršteni u Plan investicija za period 2014. – 2016. godina (tabela Potrebna
pojačanja prenosne mreže – rezultat analiza Plana razvoja data u Prilogu 2):
- TS 110/x kV Jelah – izgradnja nove transformatorske stanice sa priključnim DV 110 kV,
- TS 110/x kV Banja Luka 10 – izgradnja nove transformatorske stanice,
- DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 i oslobađanje dijela DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina, koji se
trenutno koristi za vezu TS Mostar 1 – Mostar 2,
- DV 110 kV Mostar 2 – Stolac – rekonstrukcija voda do tačke spoja (sadašnje) sa DV 110 kV
Mostar 1 – Čapljina uz zadržavanje krute veze TS Čapljina na DV 110 kV Mostar 2 – Stolac
do sanacije voda Mostar 1 – Čapljina,
- DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina – sanacija/rekonstrukcija voda (Investicija u toku),
- DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 6 – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći,
- DV 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći,
- DV 110 kV Grude – Široki Brijeg – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći,
- DV 110 kV Grude – Imotski – rekonstrukcija voda uz povećanje prenosne moći (pripremni
radovi Investicija u toku),
- DV 110 kV Banovići – Zavidovići – izgradnja novog DV 110 kV.
c. Jednostrano napojene transformatorske stanice
U EE sistemu BiH trenutno postoji 16 jednostrano napojenih transformatorskih stanica (bilo da su
izgrađene kao takve ili su takve usljed nerealizovane sanacije ratnih šteta na dalekovodima).
Ispadom napojnog dalekovoda, ova područja ostaju bez osnovnog napajanja, a kroz rezervno
napajanje obuhvaćeno distributivnom mrežom (ako ono uopšte postoji) napaja se samo dio
konzuma.
U prilogu 2 dat je tabelarni pregled jednostrano napojenih transformatorskih stanica (preuzet iz
Plana razvoja prenosne mreže). U pregledu su označene transformatorske stanice kod kojih su u
ranijem periodu otpočele aktivnosti na obezbjeđenju dvostranog napajanja (Investicije u toku) i
takvih objekata je 5, uključujući i TS Kiseljak i TS Kupres za čije su obezbjeđenje dvostranog
napajanja u toku pripremni radovi na izgradnji vodova 110 kV. Planom razvoja je za obezbjeđenje
dvostranog napajanja za TS Šipovo odabrana varijanta 1.
Obaveza Elektroprenosa BiH je kontinuirano snadbijevanje električnom energijom, ali imajući u
vidu nivo potrebnih sredstava za obezbjeđenje tog zahtjeva, kao i visinu konzuma koji kod ispada
ostaje bez napajanja (pitanje ekonomske opravdanosti investicije – vrijednost investicije u odnosu
na neisporučenu električnu energiju konzumu kojem se ne može obezbijediti rezervno napajanje),
kod razmatranja prioriteta za realizaciju uzeti su u obzir objekti sa slabije razvijenom
srednjenaponskom mrežom i veličinom konzuma koji ostaje bez napajanja. Na osnovu toga i
Elektroprenos BiH
22
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
provedenim analizama, Planom razvoja prenosne mreže definisan je način obezbjeđenja
dvostranog napajanja pojedinačno po objektima, kao i dinamika, što je uvaženo Planom investicija
za period 2014. – 2016. godina.
Stoga su, prema dinamici iz Plana razvoja prenosne mreže, u periodu 2014. – 2016. godina
planirane aktivnosti na obezbjeđenju dvostranog napajanja za još osam objekata (Nove
investicije), a to su:
-
TS Sarajevo 18 - sanacija ratne štete i vraćanje na projektovano rješenje,
TS Foča – izgradnja DV 110 kV Sarajevo 20 – Foča,
TS Gornji Vakuf/Uskoplje – izgradnja DV 110 kV Rama – Uskoplje,
TS Cazin 2 – izgradnja DV 110 kV Cazin 1 – Cazin 2/II,
TS Novi Grad – izgradnja DV 110 kV Novi Grad - Banja Luka 6 (dionica od DV 110 kV B.
Luka 6 – Sisak 1 do TS Novi Grad),
TS Stolac – rekonstrukcija DV 110 kV Bileća – Stolac,
TS Banovići – izgradnja DV 110 kV Banovići – Zavidovići,
TS Šipovo – izgradnja DV 110 kV Kneževo – Šipovo.
d. Transformatorske stanice sa ugrađenim jednim energetskim transformatorom 110/x kV
U prilogu 2 dat je tabelarni pregled transformatorskih stanica sa ugrađenim jednim energetskim
transformatorom 110/x kV (preuzet iz Plana razvoja prenosne mreže), sa navedenim maksimalno
izmjerenim opterećenjem i prognoziranim opterećenjem, mogućnosti rezervnog napajanja po
srednjenaponskoj mreži u slučaju neraspoloživosti energetskog transformatora 110/x kV, nivoom
konzuma kojem se u tom slučaju ne može obezbijediti napajanje putem distributivne mreže, te
starosti postojećeg transformatora u TS. Broj transformatorskih stanica sa ugrađenim jednim
transformatorom 110/x kV je 52.
U pregledu su označene transformatorske stanice u kojima su u ranijem periodu otpočele ili su
okončane aktivnosti na ugradnji drugog transformatora (Investicije u toku) i takvih objekata je 7.
Kod razmatranja prioriteta za ugradnju drugog transformatora u okviru Plana razvoja prenosne
mreže vodilo se računa koliki je nivo dostignutog opterećenja u odnosu na instalisanu snagu
transformatora, da li TS ima ikakvu mogućnost rezervnog napajanja, nivo konzuma kojem je
moguće obezbijediti rezervno napajanje u slučaju ispada energetskog transformatora (u slučaju da
konzum ima mogućnost rezervnog napajanja), te životni vijek postojećeg transformatora u TS. U
skladu sa navedenim, Planom razvoja prenosne mreže definisana je dinamika ugradnje drugog
transformatora za svaki objekat pojedinačno. Data dinamika, uz uzimanje u obzir raspoloživih
sredstava i procjene operativnih područja o realnoj mogućnosti realizacije investicija u navedenom
periodu, uvažena je Planom investicija za period 2014. – 2016. godina, pa je u okviru Novih
investicija planirano otpočinjanje aktivnosti na ugradnji drugog transformatora za 11 objekata i to:
TS Bihać 2, TS Busovača, TS Cazin 1, TS Hak, TS Nevesinje, TS Nova Topola, TS Novi Grad,
TS Srbac, TS Tešanj, TS Trebinje 1, TS Zvornik.
e. Podaci iz eksploatacije i održavanja opreme dobijeni od operativnih područja
U okviru Plana investicija za period 2014. – 2016. godina razmatrani su prijedlozi i podaci
operativnih područja koji se odnose na sanaciju objekata prema rezultatima iz eksploatacije i
održavanja opreme, a koja se odnosi na: hitnost zamjene usljed loših eksploatacionih podataka,
dostignute vrijednosti struja kratkog spoja, nedostatak rezervnih dijelova, nezadovoljavajuće
rezultate ispitivanja, starost opreme, i dr. Takođe, u okviru Plana razmatrani su i objekti u kojima
je planirana sanacija građevinskog dijela. Ovi prijedlozi su u većini uobzireni i uvršteni u
predmetni Plan investicija, s tim što se vodilo računa o opravdanosti zahtjeva uvažavajući stanje
Elektroprenos BiH
23
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
opreme/objekata i kriterij životnog vijeka opreme i objekata, kao i obimu predloženih radova po
objektima, te uvažavajući procjenu mogućnosti realizacije investicija uvažavajući realne okvire
(raspoložive vlastite snage na realizaciji investicija, proces nabavke opreme, procedure dobijanja
dozvola, mogućnost isključenja većeg broja objekata i dr.).
f. Prijedlozi za izgradnju novih čvorišta 110/x kV i rekonstrukciju/proširenje SN postrojenja
U prilogu 2 dat je tabelarni pregled novih objekata 110/x kV predloženih od strane
elektroprivrednih preduzeća i operativnih preduzeća. Predloženi objekti razmatrani su u okviru
predmetnog Plana razvoja prenosne mreže, gdje je izvršena analiza neophodnosti njihove
realizacije na osnovu kriterija datih u okviru tabele (planirano opterećenje TS, dostignuto
opterećenje postojećih TS, udaljenost od postojećih TS, pad napona i dr.), te definisana dinamika i
način uklapanja u EES BiH. Na osnovu definisane opravdanosti izgradnje i dinamike date Planom
razvoja, u okviru Plana investicija uvršteni su objekti u okviru Novih investicija (pored već
započetih 8 objekata u Investicijama u toku) planirani za realizaciju ili otpočinjanje realizacije u
periodu 2014. – 2016. godina:
- TS 110/x kV Gradiška 2,
- TS 110/x kV Ilijaš,
- transformacija 110/x kV u TS Sarajevo 10,
- TS 110/x kV Žepče,
- TS 110/x kV Čitluk 2,
- TS 110/x kV Prnjavor 2,
- TS 110/x kV Kneževo,
- TS 110/x kV Prijedor 6,
- TS 110/x kV Ljubuški 2,
- TS 110/x kV Željuša,
- TS 110/x kV Kostajnica,
- TS 110/x kV Sarajevo 12,
- TS 110/x kV Banja Luka 10,
- TS 110/x kV Jelah,
- TS 110/x kV Stanari sa izmještanjem postojeće TS 110/35 kV Stanari (u skladu sa
zaključcima Upravnog odbora Kompanije od 26.03.2014. godine).
S obzirom da je ulazak u pogon HE Ustikolina predviđen u 2018. godini, te izgradnja i stavljanje u
pogon pod 110 kV Sarajevo 20 – Foča takođe predviđena za kraj 2018. godine, a uvažavajući da je
dinamika izgradnje nove TS predviđena u trajanju od 3 godine, konačna odluka o prijedlogu
izgradnje TS 110/x kV Trnovo u Planu razvoja treba biti definisana do 2016. godine.
U okviru Priloga 2 dat je i tabelarni pregled dinamike i sredstava neophodnih za izgradnju
priključnih DV za uklapanje novih TS u EES BiH.
U Prilogu 2 dati su, takođe, zahtjevi elektroprivrednih preduzeća za rekonstrukciju/proširenja SN
postrojenja u okviru postojećih TS 110/x kV. Izvršena je analiza neophodnosti njihove realizacije,
te definisana dinamika i obim realizacije, a što je naznačeno u okviru priloga ”Prijedlozi za
rekonstrukciju/proširenja SN postrojenja”.
g. Objekti van funkcije
U prilogu 2 dat je tabelarni pregled svih objekata koji su još uvijek van funkcije zbog ratnih
razaranja preuzet iz Plana razvoja prenosne mreže. U toku je realizacija sanacije tri objekta
(Investicije u toku), što je naznačeno u tabelarnom pregledu u prilogu.
Planom razvoja prenosne mreže analiziran je elektroenergetski sistem sa mogućnošću vraćanja u
funkciju preostalih objekata koji nisu u funkciji, na osnovu čega su definisani objekti i dinamika
Elektroprenos BiH
24
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
sanacije. Plan investicija za period 2014. - 2016. godina uvažio je datu dinamiku, te će u okviru
Novih investicija biti realizovane sljedeće aktivnosti:
- DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik – rekonstrukcija dionice voda Kalesija – Zvornik (dionica voda
Tuzla 5 – Kalesija je ranije sanirana i u funkciji pod 35 kV naponom),
- DV 110 kV Tuzla Centar – Lopare (sanacija klizišta),
- DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 2 (rekonstrukcija voda i DV polja Sarajevo 2 u Sarajevo
10, DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 7/II je ranije saniran, dionica voda iskorištena za vezu
Sarajevo 7 – Sarajevo 2),
- DV Sarajevo 18 – Sarajevo 20 (saniran) – rekonstrukcija DV polja 110 kV Sarajevo 20 u TS
Sarajevo 18,
- DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 (rekonstrukcija voda),
- DV 110 kV Mostar 2 – Stolac (rekonstrukcija voda),
- DV 110 kV Stolac – Bileća (rekonstrukcija dionice voda Stolac – Berkovići i stavljanje voda
pod projektovani napon).
h. Postojeće antenske veze u prenosnoj mreži
Pet transformatorskih stanica 110/x kV antenski je vezano na prenosnu mrežu 110 kV. U prilogu 2
dat je tabelarni pregled postojećih antenskih veza u prenosnoj mreži (preuzet iz Plana razvoja
prenosne mreže) sa navedenim objektima, te načinom na koji je ostvarena antenska veza. Planom
razvoja prenosne mreže izvršena je analiza mogućnosti rješavanja preostalih antenskih veza, te su
dati načini rješavanja pojedinačno po objektima, kao i dinamika. Za rješavanje antenske veze za
TS Banja Luka 5 odabrana je varijanta 1. Planom investicija za period 2014. – 2016. godina u
okviru Novih investicija planirane su sljedeće aktivnosti uzimajući u obzir raspoloživa sredstva i
procjenu operativnih područja o mogućnosti realizacije većeg broja investicija u planskom
periodu:
- TS Prijedor 1 – ukidanje antenske veze TS na DV 110 kV B. Luka 6 – Sisak II i svođenje DV
110 kV Prijedor 2 – Banja Luka 6 u TS Prijedor 1,
- TS Pazarić – izgradnja DV 110 kV ulaz – izlaz na DV EVP Konjic – Hadžići,
- TS Banja Luka 5 – izgradnja DV 110 kV Banja Luka 5 – HE Bočac (dionica KT do TS Banja
Luka 5).
i. Nekompletna DV polja 110 kV u transformatorskim stanicama
U dvadeset dvije transformatorske stanice 110/x kV postoji jedno ili dva nekompletna DV polja
110 kV. U prilogu 2 dat je tabelarni pregled nekompletnih DV polja 110 kV (preuzet iz Plana
razvoja prenosne mreže) sa navedenim objektima, te nazivom polja. Planom razvoja prenosne
mreže izvršena je analiza potrebe kompletiranja predmetnih polja, na osnovu čega su definisani
objekti za realizaciju, kao i dinamika. Pored aktivnosti koje se u okviru Investicija u toku provode
na kompletiranju sedam DV polja 110 kV (u pet TS), u periodu 2014. – 2016. godina u okviru
Novih investicija bit će realizovane sljedeće aktivnosti:
- TS K. Dubica – DV polje Banja Luka 6 i DV polje Prijedor 3,
- TS Sarajevo 15 – DV polje Sarajevo 20 i mjerno polje,
- TS Lopare – DV polje Ugljevik,
- TS Mostar 7 – DV polje Mostar 5 i DV polje Mostar 6,
- TS Kotor Varoš – DV polje Čelinac,
- TS Nevesinje – DV polje Mostar 2,
- TS G. Vakuf – DV polje Bugojno,
- TS Rama – DV polje G. Vakuf,
- TS Banovići – DV polje Tuzla,
- TS Novi Grad – DV polje Prijedor 2.
Elektroprenos BiH
25
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
j. Izgradnja novog DV polja u transformatorskim stanicama
Planom razvoja definisana je dinamika izgradnje novog DV polja 110 kV u 38 postojećih
transformatorskih stanica, proizašla iz potrebe izgradnje novog voda, rješavanja postojeće
antenske veze ili priključenja novog korisnika na prenosnu mrežu. U prilogu 2 dat je tabelarni
pregled TS u kojima je planirana izgradnja novog DV polja (preuzet iz Plana razvoja prenosne
mreže) sa navedenim objektima, te nazivom polja. Na osnovu dinamike definisane planom
razvoja, Planom investicija za period 2014. – 2016. godina, pored aktivnosti koje se u okviru
Investicija u toku provode na izgradnji dva DV polja 110 kV u dvije TS, bit će realizovana
izgradnja novih DV polja u okviru Novih investicija za sljedeće objekte:
- TS Kotor Varoš – DV polje 110 kV Ukrina i DV polje 110 kV Kneževo,
- TS Ukrina – DV polje 110 kV Kotor Varoš,
- TS Gacko – DV polje 110 kV RS Sastavci (finansiranje iz priključnine) i DV polje 110 kV
Nevesinje,
- TS Visoko – DV polje 110 kV Fojnica,
- TS Zvornik – DV polje 110 kV Tuzla 5 (Kalesija),
- TS Banja Luka 5 – DV polje 110 kV HE Bočac,
- TS Nevesinje – DV polje 110 kV Gacko,
- TS Kupres – DV polje 110 kV Tomislavgrad,
- TS G. Vakuf – DV polje 110 kV Rama,
- TS Novi Grad – DV polje 110 kV Banja Luka 6,
- TS Prijedor 5 – 2xDV polje 110 kV Cementara Prijedor (finansiranje iz priključnine),
- TS Banovići – DV polje 110 kV Zavidovići.
k. Zamjena energetskih transformatora u transformatorskim stanicama
U prilogu 2 dat je tabelarni pregled svih transformatorskih stanica sa podacima o ugrađenim
energetskim transformatorima u njima (preuzet iz Plana razvoja prenosne mreže), sa navedenim
maksimalno izmjerenim opterećenjem i prognozom opterećenja, starosti i eksploatacionom stanju
transformatora.
Kod razmatranja prioriteta za zamjenu transformatora u okviru Plana razvoja prenosne mreže uzeti
su u obzir eksploatacioni podaci kojima raspolažu nadležna operativna područja, nivo dostignutog
opterećenja u odnosu na instalisanu snagu transformatora, te životni vijek postojećeg
transformatora u TS. U skladu sa navedenim, Planom razvoja prenosne mreže definisani su
potreba i dinamika zamjene transformatora za svaku jedinicu pojedinačno. Data dinamika uvažena
je Planom investicija za period 2014. – 2016. godina, uzimajući u obzir raspoloživa sredstva, pa je
u okviru Novih investicija planirana zamjena 24 transformatora 110/x kV, od toga 4 tranformatora
se mijenja za novi transformator iste snage, 18 transformatora mijenja se za novi transformator
veće snage, dok se zamjenom 2 transformatora postojeća snaga smanjuje na odgovarajuće snage
postojećih transformatora koji ostaju u funkciji u TS. Od mrežnih transformatora, planirana je
zamjena 1 jedinice (150 MVA u TS Zenica 2), dok je za transformator 300 MVA u TS Sarajevo 10
planirana izrada elaborata o eksploatacionom stanju. Detaljan pregled sa naznačenim TS u kojima
je planirana zamjena transformatora dat je u prilogu.
l. Na osnovu iskazanih potreba unutar Kompanije, planirane su i sljedeće aktivnosti za realizaciju
tokom perioda 2014. – 2016. godina:
- realizacija poslovno – informacionog sistema na nivou Kompanije,
- realizacija WAN mreže na nivou Kompanije,
- aktivnosti na opremanju poslovne zgrade sjedišta Kompanije,
- aktivnosti na opremanju poslovnih zgrada i prostora operativnih područja i terenskih jedinica,
Elektroprenos BiH
26
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
-
uključenje sljedećih TS u TK sistem Kompanije (TS Vareš, TS HAK, TS D. Vakuf, TS Cazin
2, TS Uskoplje, TS Rama, TS Kiseljak) polaganjem OPGW-a na:
o TS Vareš ugradnjom OPGW-a na DV 110 kV Visoko – Vareš,
o TS HAK ugradnjom OPGW-a na DV 110 kV TE Tuzla – HAK,
o TS D. Vakuf rekonstrukcijom DV 110 kV Bugojno – D. Vakuf,
o TS Cazin 2 ugradnjom OPGW-a na DV 110 kV Cazin 1 – Cazin 2,
o TS Uskoplje ugradnjom OPGW-a na DV 110 kV Uskoplje – Bugojno,
o TS Rama ugradnjom OPGW-a na DV 110 kV Rama – Jablanica,
o TS Kiseljak ugradnjom OPGW-a na DV 110 kV Sarajevo 10 - Kiseljak;
uključenje TS Banovići u TK sistem realizovat će se polaganjem OPGW-a na pravcu PJ
Banovići – TS 35/10 kV Banovići – TS 110/x kV Banovići od strane JP EP BiH,
nabavka neophodne opreme za potrebe analiza u Službi za fizikalno - hemijska ispitivanja u
DRiO,
nabavka neophodnog softvera i licenci za potrebe planiranja razvoja prenosne mreže,
nabavka neophodne opreme za zaštitu na radu, zaštitu od požara, kao i tehničku zaštitu
objekata,
nabavka neophodne informatičke opreme i softvera, telekomunikacione opreme, vozila, kao i
alata i instrumenata, u skladu sa iskazanim potrebama operativnih područja i direkcija
Kompanije.
-
U okviru Priloga 4. dat je tabelarni pregled Investicija u toku, Novih investicija i Ostalo sa
navedenim objektima/projektima i prenesenim sredstvima, te sredstvima planiranim u 2014., 2015.
i 2016. godini po operativnim područjima i za direkciju, kao i Bilješke kojima su opisane
aktivnosti u okviru objekata/projekata predložene kroz tabele I i II. U okviru tabela predložen je
rebalans prenesenih sredstava, te su pobrojani i svi objekti na kojima je po izvještaju preostalo
sredstava pa se ista preraspodjeljuju po prijedlozima OP-a na druge objekte, a ovi objekti ostaju sa
vrijednosti 0.
Tabelarni pregledi su dati u tabelama I i II za svako operativno područje i za direkciju. Tabele u
dijelu koji se odnosi na vlastita sredstva sadrže:
–
–
–
–
–
rebalans prenesenih sredstava zaključno sa 31.12.2013. u skladu sa usvojenim Planom
investicija za 2007. (maj 2007.) prema prijedlozima OP-a o njihovoj preraspodjeli,
žiralna sredstva u 2014. godini potrebna za završetak već otpočetih i realizaciju novih
objekata/projekata u skladu sa Planom razvoja prenosne mreže i prijedlozima operativnih
područja,
procjenu OP-a vezano za vlastiti rad u 2014. godini,
vrijednost ranije obezbijeđene opreme i materijala planiranih za ugradnju u objekte,
žiralna sredstva u 2015. i 2016. godini, te procjenu vlastitog rada za navedene godine,
potrebna za realizacije objekata/projekata u skladu sa Planom razvoja prenosne mreže i
prijedlozima operativnih područja.
Nadalje, tabele II su proširene dodatnim kolonama kojima su za svaki objekat/projekat definisana
ukupna žiralna sredstva, te njihova podjela prema entitetskoj nadležnosti. Na taj način su se za
svako operativno područje dobila ukupna žiralna sredstva raspodjeljena na entitete.
Osim toga, u tabele I operativnih područja uključena su i procjenjena sredstva naknade za
priključak (varijabilni dio) za izgradnju priključka na prenosnu mrežu za sedam novih korisnika
(RS Dub – mHE Dub i mHE Ustiprača, HE Ulog, RS Sastavci – grupa mHE Sutjeska, TE Stanari,
HE Vranduk, Prijedor Cement Company doo, HE Dabar).
Elektroprenos BiH
27
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
U Tabeli 4. u nastavku, dat je pregled vlastitih sredstava (žiralno) po operativnim područjima,
podprojektima i godinama njihovog angažovanja (prenesena sredstva, 2014., 2015., 2016.).
Tabela 5. daje pregled istih sredstava po operativnim područjima sa entitetskom raspodjelom.
3.4. Pregled najznačajnijih ulaganja u okviru Plana investicija za period
2014. – 2016. godina
Planom investicija za period 2014. – 2016. sljedeće najznačajnije nove investicije će biti
otpočete/realizovane u periodu 2014. – 2016. godina:
– izgradnja novih objekata:
o TS 110/x kV Gradiška 2,
o TS 110/x kV Ilijaš,
o transformacija 110/x kV u TS Sarajevo 10,
o TS 110/x kV Žepče,
o TS 110/x kV Čitluk 2,
o TS 110/x kV Prnjavor 2,
o TS 110/x kV Kneževo,
o TS 110/x kV Prijedor 6,
o TS 110/x kV Ljubuški 2,
o TS 110/x kV Željuša,
o TS 110/x kV Kostajnica.
o TS 110/x kV Sarajevo 12,
o TS 110/x kV Banja Luka 10,
o TS 110/x kV Jelah,
o TS 110/x kV Stanari,
o DV 110 kV Sarajevo 20 – Foča (dionica Dobro Polje – Foča),
o DV 110 kV Kiseljak – Fojnica,
o DV 110 kV N. Grad – Kostajnica – Knežica,
o DV 110 kV Kneževo – Šipovo,
o DV 110 kV K. Varoš – Kneževo,
o DV 110 kV Cazin 1 – Cazin 2/II,
o DV 110 kV B. Luka 2 – B. Luka 10 – B- Luka 3,
o DV 110 kV Rama – Uskoplje,
o DV 110 kV Grude – Ljubuški 2 – Ljubuški,
o DV 110 kV Tomislavgrad – Kupres,
o DV 110 kV Banovići – Zavidovići,
– proširenje TS:
o TS Busovača (ugradnja T2),
o TS Vitez (proširenje SN postrojenja),
o TS Pazarić (izgradnja komandno-pogonske zgrade i ugradnja SN postrojenja),
o TS Sarajevo 2 (proširenje SN postrojenja),
o TS Goražde 1 (proširenje SN postrojenja),
o TS Nevesinje (ugradnja T2),
o TS Novi Grad (ugradnja T2),
o TS Nova Topola (ugradnja T2),
o TS Cazin 1 (ugradnja T2),
o TS Bihać 2 (ugradnja T2),
o TS Srbac (ugradnja T2),
o TS Trebinje 1 (ugradnja T2),
o TS Tešanj (ugradnja T2 i proširenje SN postrojenja),
Elektroprenos BiH
28
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
–
–
–
–
–
o TS Zvornik (ugradnja T2),
o TS Hak (izgradnja SN postrojenja),
o izgradnja novih DV polja 110 kV i kompletiranje nekompletnih DV polja 110 kV u
transformatorskim stanicama,
rekonstrukcija TS:
o TS Sarajevo 15 (rekonstrukcija TS),
o TS Busovača (rekonstrukcija TS),
o TS Sarajevo 14 (rekonstrukcija TS),
o TS Sarajevo 5 (rekonstrukcija TS),
o TS Sarajevo 13 (rekonstrukcija SN postrojenja),
o TS Banja Luka 3 (rekonstrukcija 110 kV postrojenja),
o TS Kozarska Dubica (rekonstrukcija TS),
o TS Novi Grad (rekonstrukcija TS),
o TS Banja Luka 1 (rekonstrukcija SN postrojenja),
o TS Kotor Varoš (rekonstrukcija TS),
o TS Laktaši 1 (rekonstrukcija SN postrojenja),
o TS Mostar 2 (rekonstrukcija 110 kV postrojenja),
o TS Mostar 6 (rekonstrukcija SN postrojenja),
o TS Konjic (rekonstrukcija TS),
o TS Posušje (rekonstrukcija TS),
o TS Bileća (rekonstrukcija TS),
o TS Grude (rekonstrukcija TS),
o TS Ljubuški (rekonstrukcija TS),
o TS Nevesinje (rekonstrukcija TS),
o TS Mostar 1 (transformacija 110/x kV),
o TS Tuzla (VN postrojenje),
o TS Lukavac (rekonstrukcija 110 kV postrojenje),
o TS Srebrenik (rekonstrukcija TS),
o TS Bijeljina 1 (rekonstrukcija TS),
o TS Vlasenica (rekonstrukcija SN postrojenja),
o TS Brod (rekonstrukcija TS),
o TS Teslić (rekonstrukcija TS),
rekonstrukcija DV:
o DV 110 kV Jajce – D. Vakuf,
o DV 400 kV B. Bijela – Sarajevo 20,
o DV 110 kV Sarajevo 1 – Jablanica II/III,
o DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla,
o DV 110 kV Mostar 4 – Š. Brijeg,
o DV 110 kV Š. Brijeg - Grude,
o DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac,
o DV 220 kV Mostar 3 - RP Trebinje,
o DV 110 kV Bileća – Trebinje 1,
o DV 110 kV Bileća – Stolac,
o DV 220 kV RP Trebinje – HE Trebinje 1,
o DV 220 kV RP Trebinje – HE Perućica,
o DV 110 kV Grude - Imotski,
o DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik,
zamjena energetskih transformatora (mrežni):
o TS Zenica 2 (150 MVA),
o TS Sarajevo 10 (300 MVA – izrada elaborata o stanju transformatora),
zamjena energetskih transformatora 110/x kV – 24 jedinice,
priključak na prenosnu mrežu za sedam novih korisnika:
Elektroprenos BiH
29
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
–
o RS Dub (mHE Dub i mHE Ustiprača),
o HE Ulog,
o RS Sastavci (grupa mHE Sutjeska),
o TE Stanari,
o HE Vranduk,
o Prijedor Cement Company doo,
o HE Dabar,
realizacija poslovno – informacionog sistema na nivou Kompanije, realizacija WAN mreže na
nivou Kompanije, aktivnosti na opremanju poslovne zgrade sjedišta Kompanije, poslovnih
zgrada i prostora operativnih područja i terenskih jedinica, nabavke neophodne opreme,
vozila, alata i dr. u okviru stavke C. Ostalo.
Elektroprenos BiH
30
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016.
VLASTITA SREDSTVA ŽIRALNO - RASPODJELA PO OPERATIVNIM PODRUČJIMA
Tabela 4.
KM
OP Sarajevo
prenesena iz
2007.*
A.
A-I
A-I-1
A-I-2
A-I-3
INVESTICIJE U TOKU
Sanacija/rekonstrukcija
Transformatorske stanice
Dalekovodi
POWER III
žiralna u
2014.
OP Banja Luka
žiralna u
2016.
žiralna u
2015.
prenesena iz
2007.*
žiralna u
2014.
OP Mostar
prenesena iz
2007.*
žiralna u
2016.
žiralna u
2015.
žiralna u
2014.
žiralna u
2015.
OP Tuzla
žiralna u
2016.
prenesena iz
2007.*
žiralna u
2014.
Direkcija
žiralna u
2016.
žiralna u
2015.
prenesena iz
2007.*
žiralna u
2014.
žiralna u
2015.
Ukupna
prenesena iz
2007.
žiralna u
2016.
Ukupno
žiralna u
2014.
Ukupno
žiralna u
2015.
Ukupno
žiralna u
2016.
Ukupno
3.654.871
1.911.281
1.469.281
442.000
0
9.462.680
890.000
890.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.239.517
7.228.115
7.228.115
0
0
13.490.643
1.630.000
1.630.000
0
0
1.102.000
1.102.000
1.102.000
0
0
0
0
0
0
0
4.791.874
2.035.509
2.010.659
24.850
0
7.169.000
2.424.000
1.774.000
650.000
0
9.070.441
4.250.000
350.000
3.900.000
0
0
0
0
0
0
4.215.933
2.306.297
1.940.668
365.629
0
8.856.079
3.727.797
3.272.797
455.000
0
2.821.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.902.195
13.481.202
38.978.402
8.671.797
12.994.191
5.352.000
0
0
80.874.788
27.504.999
1.743.590
1.683.590
60.000
8.572.680
5.160.000
3.412.680
0
0
0
0
0
0
9.011.402
8.270.246
741.156
11.860.643
8.233.311
3.627.332
0
0
0
0
0
0
2.756.365
1.818.000
938.365
4.745.000
2.100.000
2.645.000
4.820.441
170.000
4.650.441
0
0
0
1.909.636
1.116.086
793.550
5.128.282
4.228.282
900.000
2.821.750
1.700.000
1.121.750
0
0
0
15.420.993
30.306.605
7.642.191
0
53.369.789
NOVE INVESTICIJE
Sanacija/rekonstrukcija
Transformatorske stanice
Dalekovodi
0
0
0
0
26.334.000
21.644.000
17.139.000
4.505.000
29.294.246
14.159.246
10.139.000
4.020.246
14.341.486
9.021.486
7.544.337
1.477.149
350.000
350.000
0
350.000
34.079.831
13.954.006
12.120.256
1.833.750
1.879.000
0
0
0
5.860.000
0
0
0
0
0
0
0
18.830.000
16.780.000
12.760.000
4.020.000
24.210.000
13.670.000
6.450.000
7.220.000
19.832.305
13.404.798
4.240.000
9.164.798
60.000
0
0
0
20.927.770
10.277.770
9.447.770
830.000
23.058.338
20.458.338
17.073.238
3.385.100
5.964.635
5.060.000
5.060.000
0
410.000
350.000
100.171.601
62.655.776
78.441.584
48.287.584
45.998.426
27.486.284
225.021.611
138.779.644
Izgradnja
B-II
B-II-1 Transformatorske stanice
B-II-2 Dalekovodi
0
0
0
4.690.000
3.750.000
940.000
15.135.000
15.135.000
0
5.320.000
4.465.000
855.000
0
0
0
20.125.825
19.018.313
1.107.512
1.879.000
974.000
905.000
5.860.000
4.560.000
1.300.000
0
0
0
2.050.000
1.400.000
650.000
10.540.000
9.190.000
1.350.000
6.427.507
3.430.000
2.997.507
60.000
60.000
0
10.650.000
10.650.000
0
2.600.000
2.550.000
50.000
904.635
904.635
0
60.000
37.515.825
30.154.000
18.512.142
86.241.967
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zašt. od požara, na radu, tehn.
2.635.475
79.985
0
0
2.291.642
236.392
17.710
6.930
2.816
2.158.358
100.000
600.000
0
958.358
400.000
100.000
0
0
1.271.959
100.000
0
0
411.959
510.000
150.000
50.000
50.000
450.000
200.000
0
0
0
0
150.000
50.000
50.000
1.574.690
680.677
100.000
120.791
193.054
242.947
118.400
68.821
50.000
1.815.023
150.000
100.000
0
721.987
593.036
0
0
250.000
1.250.000
150.000
100.000
0
300.000
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205.077
0
0
0
0
205.077
0
0
0
2.530.000
200.000
110.000
0
300.000
900.000
400.000
300.000
320.000
1.420.000
100.000
70.000
0
300.000
300.000
400.000
50.000
200.000
1.020.000
100.000
70.000
0
200.000
300.000
100.000
50.000
200.000
709.911
71.626
10.000
0
221.559
101.431
109.540
145.755
50.000
4.799.300
315.700
314.500
0
1.900.000
955.000
678.100
616.000
20.000
0
0
2.579.903
363.903
150.000
300.000
850.000
680.000
40.000
196.000
0
3.506.489
2.685.097
100.000
0
636.392
0
85.000
0
0
0
0
7.705.056
14.809.170
3.941.959
1.470.000
27.926.185
UKUPNO (A+B+C):
6.290.346
37.955.038
30.566.205
14.791.486
18.164.207
49.385.497
4.231.000
5.860.000
4.996.951
28.529.000
34.700.441
20.852.305
4.985.844
34.583.149
25.880.088
5.964.635
2.579.903
3.506.489
0
0
37.017.251
153.959.173
95.377.734
47.468.426
333.822.584
A-II Izgradnja
A-II-1 Transformatorske stanice
A-II-2 Dalekovodi
B.
B-I
B-I-1
B-I-2
C.
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Sveukupno
89.603.075
77.640.704
89.078.697
71.413.716
NAPOMENA:
* - prenesena sredstva iz 2007. (prema Planu investicija za 2007. (maj 2007.)) kod kojih je uzet u obzir prijedlog OP-a za rebalans sredstava
Elektroprenos BiH
31
6.086.392
333.822.584
333.822.584
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016.
VLASTITA SREDSTVA ŽIRALNO - RASPODJELA PREMA ENTITETIMA
Tabela 5.
KM
OP Banja Luka
OP Sarajevo
FBiH
27.390.119
8.398.115
8.398.115
0
0
12.575.335
6.507.010
1.932.160
4.574.850
0
8.455.980
2.202.499
2.202.499
0
0
10.604.025
3.579.094
2.758.465
820.629
0
5.289.737
2.455.000
2.455.000
0
0
39.408.952
14.119.385
41.465.836
13.385.614
80.874.788
27.504.999
A-II Izgradnja
A-II-1 Transformatorske stanice
A-II-2 Dalekovodi
10.316.270
6.843.590
3.472.680
0
0
0
1.880.041
1.880.041
0
18.992.004
14.623.516
4.368.488
6.068.325
4.088.000
1.980.325
6.253.481
0
6.253.481
7.024.931
6.701.231
323.700
2.834.737
343.137
2.491.600
25.289.567
28.080.222
53.369.789
B.
B-I
B-I-1
B-I-2
NOVE INVESTICIJE
Sanacija/rekonstrukcija
Transformatorske stanice
Dalekovodi
65.044.732
40.754.732
32.242.337
8.512.395
4.925.000
4.070.000
2.580.000
1.490.000
5.361.950
1.801.950
1.616.950
185.000
36.806.881
12.502.056
10.503.306
1.998.750
45.512.507
30.245.000
18.660.000
11.585.000
17.359.798
13.609.798
4.790.000
8.819.798
24.280.662
18.166.027
16.077.597
2.088.430
25.730.081
17.630.081
15.503.411
2.126.670
140.199.851
90.967.709
84.821.760
47.811.935
225.021.611
138.779.644
Izgradnja
B-II
B-II-1 Transformatorske stanice
B-II-2 Dalekovodi
24.290.000
23.350.000
940.000
855.000
0
855.000
3.560.000
2.560.000
1.000.000
24.304.825
21.992.313
2.312.512
15.267.507
10.270.000
4.997.507
3.750.000
3.750.000
0
6.114.635
6.064.635
50.000
8.100.000
8.100.000
0
49.232.142
37.009.825
86.241.967
5.915.792
379.985
600.000
0
3.461.959
946.392
367.710
76.930
82.816
600.000
100.000
0
0
200.000
200.000
50.000
30.000
20.000
600.000
0
0
0
600.000
0
0
0
0
4.039.713
980.677
300.000
120.791
615.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
83.748.075
5.855.000
9.403.991
68.236.713
UKUPNO (A+B+C):
Sveukupno
89.603.075
77.640.704
4.155.077
1.020.000
3.844.211
1.665.000
350.000
50.000
237.326
150.000
200.000
50.000
224.500
100.000
0
0
0
0
600.000
700.000
100.000
1.521.559
1.305.077
400.000
761.431
295.000
800.000
100.000
537.640
250.000
350.000
50.000
511.755
250.000
450.000
270.000
50.000
20.000
0
62.242.919 26.835.778 38.728.898 32.684.818
89.078.697
71.413.716
2.464.237
1.864.237
0
175.000
0
300.000
125.000
0
0
3.622.155
1.184.763
250.000
125.000
1.486.392
380.000
0
196.000
0
16.979.317
10.946.868
27.926.185
2.464.237
3.622.155
196.588.120
137.234.464
333.822.584
6.086.392
Iznos u %
Elektroprenos BiH
RS
Ukupno
3.442.041
1.562.000
1.562.000
0
0
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zašt. od požara, na radu, tehn.
FBiH
Ukupna
sredstva
RS
330.000
330.000
0
330.000
0
C.
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
RS
Ukupna
sredstva
FBiH
12.787.551
2.471.281
2.359.281
112.000
0
INVESTICIJE U TOKU
Sanacija/rekonstrukcija
Transformatorske stanice
Dalekovodi
POWER III
FBiH
Direkcija
FBiH
FBiH
RS
OP Tuzla
RS
A.
A-I
A-I-1
A-I-2
A-I-3
RS
OP Mostar
333.822.584
58,89
32
333.822.584
41,11
100,00
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
4. ZAKLJUČAK
1. Plan investicija za period 2014. – 2016. godina urađen je prema nadležnosti operativnih
područja u skladu sa Statutom Kompanije.
2. Planom investicija za period 2014. – 2016. godina ispoštovan je kriterij planiranja, gdje
ulaganje u objekte u vlasništvu entiteta mora ispoštovati kapital odnos (FBiH 58,89%, RS
41,11%). Raspoloživa vlastita sredstva za investiranje u periodu 2014. – 2016. raspoređena su
na konkretne objekte/projekte.
3. Osnova za izradu Plana investicija za period 2014. - 2016. godina bili su: stepen realizacije
investicija (u skladu sa Planom investicija za 2007.) zaključno sa 31.12.2013., Plan razvoja
prenosne mreže za period 2014. – 2023. godina (Nacrt) i prijedlozi nadležnih operativnih
područja.
4. Ukupna raspoloživa vlastita sredstva za investiranje u periodu 2014. – 2016. prema Tabeli 1.
iznose 333.822.583 KM. U iznos su uključena prenesena sredstva iz 2007. (rebalans
prenesenih sredstava urađen je u skladu sa prijedlozima OP-a) i raspoloživa vlastita sredstva za
2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu.
5. Gledajući sistem u cjelini, kao i zadovoljenje EE bilansa pri normalnom uklopnom stanju za
2014. godinu (svi dalekovodi i sve transformatorske stanice sa mrežnim transformatorima u
pogonu), svi naponi su u dozvoljenim granicama i svi elementi sistema su u dozvoljenim
granicama termičkog opterećenja vodiča, odnosno nazivne snage transformatora, izuzev DV
110 kV Trebinje – Herceg Novi (za normalno uklopno stanje opterećen 89,6% termičkog
opterećenja vodiča).
6. Primjenjujući standardni (n-1) kriterij sigurnosti EE sistema (u okviru provedenih analiza u
Planu razvoja prenosne mreže), neophodna pojačanja sistema su uvrštena u investicije i
dinamički definisana tako da se realizuju u što kraćem roku uvažavajući raspoloživa sredstva i
procjene operativnih područja o realnoj mogućnosti realizacije većeg broja investicija u
planskom periodu.
7. U Novim investicijama, u okviru obezbjeđenja dvostranog napajanja planirano je rješavanje
dvostranog napajanja za 8 objekata, pored aktivnosti koje se provode za 5 objekata u okviru
Investicija u toku.
8. Za 11 transformatorskih stanica planirana je ugradnja drugog transformatora 110/x kV u
okviru Novih investicija, a u skladu sa dostignutim opterećenjem i kriterijem za ugradnju
drugog transformatora. U Investicijama u toku u sedam TS provode se ili su već okončane
aktivnosti na ugradnji drugog transformatora.
9. Zahtjevi proistekli iz procesa eksploatacije i održavanja, te zahtjevi proistekli iz definisanog
životnog vijeka opreme i stanja građevinskog dijela objekata su uobzireni i uvršteni u Plan
investicija za period 2014. – 2016. godina u skladu sa prijedlozima nadležnih operativnih
područja uzimajući u obzir kriterij životnog vijeka opreme i eksploatacione podatke.
10. U okviru Novih investicija Plana investicija za period 2014. – 2016. godina predviđene su
aktivnosti na izgradnji ili otpočinjanju izgradnje za 15 novih transformatorskih stanica 110/x
kV (uključena i nova TS Stanari u skladu sa zaključcima Upravnog odbora Kompanije od
26.03.2014.), čime će se obezbijediti uslovi za kontinuiran rast potrošnje postojećih potrošača,
te priključenje i napajanje novih potrošačkih područja. U Investicijama u toku realizuje se
izgradnja osam novih TS 110/x kV.
Elektroprenos BiH
33
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
11. U skladu sa definisanim budućim statusom objekata koji su van funkcije usljed ratnih
razaranja, kao i dinamikom njihovog stavljanja u funkciju datom Planom razvoja prenosne
mreže, Planom investicija u okviru Novih investicija predviđena je sanacija sedam 110 kV
veza, dok je u toku realizacija stavljanja u funkciju tri veze.
12. Planom investicija, u okviru Novih investicija predviđeno je ukidanje tri antenske veze.
13. Izgradnja novog 110 kV polja ili kompletiranje postojećih nekompletnih DV polja 110 kV
predviđeno je u 17 transformatorskih stanica, a s obzirom na potrebu proizašlu iz izgradnje
novog voda, rješavanja postojećih antenskih veza ili priključenja novog korisnika. U okviru
Investicija u toku provode se aktivnosti na izgradnji ili kompletiranju DV polja 110 kV u
sedam transformatorskih stanica.
14. Zamjena energetskog transformatora (kao najznačajnijeg i najskupljeg elementa postrojenja) i
u okviru Plana razvoja i u okviru Plana investicija tretirana je odvojeno od ostalog dijela
postrojenja u transformatorskim stanicama. Planom investicija za period 2014. – 2016. godina
predviđena je zamjena 24 transformatora 110/x kV u okviru Novih investicija. Od toga, 4
transformatora se mijenja za transformator iste snage, 18 transformatora mijenja se za novi
transformator veće snage, dok se zamjenom 2 transformatora prenosna snaga smanjuje. Od
mrežnih transformatora predviđena je zamjena 1 transformatora (150 MVA u TS Zenica 2),
dok je za jedan transformator (300 MVA) planirana izrada elaborata o stanju transformatora
nakon čega će se donijeti odluka o njegovoj zamjeni. Ugradnja demontiranih transformatora bit
će predmetom jednogodišnjih planova investicija nakon njihovog detaljnog ispitivanja i
utvrđivanja eksploatacionog stanja.
15. Takođe, na osnovu iskazanih potreba unutar Kompanije, za period 2014. – 2016. godina
planirane su i aktivnosti na: realizaciji poslovno – informacionog sistema i WAN mreže na
nivou Kompanije, opremanju poslovne zgrade sjedišta Kompanije, uključenju TS Vareš, TS
HAK, TS D. Vakuf, TS Cazin 2, TS Rama, TS Uskoplje i TS Kiseljak u TK sistem Kompanije
polaganjem OPGW-a, te nabavci neophodne opreme za potrebe Službe za fizikalno - hemijska
ispitivanja u DRiO, softvera i licenci za potrebe planiranja razvoja prenosne mreže.
16. U skladu sa sredstvima planiranim za operativna područja u okviru stavke C. Ostalo realizovat
će se nabavka neophodne opreme za potrebe poslovno informacionog sistema u OP-ima,
zamjenu stare opreme novom (računari, oprema – osnovna sredstva, vozila, alati i instrumenti i
dr.) u skladu sa prioritetima OP-a, realizacija i opremanje neophodnih poslovno – tehničkih
zgrada i prostora, te nabavka telekomunikacione opreme za ugradnju u TS za koje je planirana
realizacija uvezivanja u TK sistem putem OPGW-a tokom 2014. – 2016. godine. Planirana
realizacija u okviru stavke C., pojedinačno po svim podprojektima, bit će predmetom
odobrenja od strane Uprave usvajanjem investicionih odluka.
17. U okviru aktivnosti planiranih za realizaciju, odnosno otpočinjanje realizacije u periodu 2014.
– 2016. godina predviđene su aktivnosti na izgradnji priključka na prenosnu mrežu za sedam
novih korisnika (RS Dub – mHE Dub i mHE Ustiprača, HE Ulog, RS Sastavci – grupa mHE
Sutjeska, TE Stanari, HE Vranduk, Prijedor Cement Company doo, HE Dabar). Sam priključak
novih korisnika će se finansirati iz varijabilnog dijela naknade za priključak.
18. Vrijednost ukupnih ulaganja predviđena Planom investicija za period 2014. – 2016. godina
iznosi 369.671.240 KM, sa sljedećom strukturom:
- prenesena sredstva
- žiralna sredstva u 2014.
- vlastiti rad u 2014.
- ranije obezbjeđena oprema i materijal
Elektroprenos BiH
37.017.251 KM
153.959.173 KM
5.714.626 KM
5.901.030 KM
34
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
- ukupna sredstva u 2015.
- ukupna sredstva u 2016.
- krediti
- donacije
- naknada za priključak (varijabilni dio)
98.636.734 KM
49.104.426 KM
0 KM
180.000 KM
19.158.000 KM
s tim da su neophodna vlastita sredstva (žiralna) za realizaciju investicija:
- prenesena sredstva
37.017.251 KM
- žiralna sredstva u 2014.
153.959.173 KM
- žiralna sredstva u 2015.
95.377.734 KM
- žiralna sredstva u 2016.
47.468.426 KM
odnosno 333.822.584 KM (nisu uključeni iznosi za vlastiti rad, ranije obezbjeđenu opremu,
kredite, donacije i naknadu za priključak), te nije potrebno kreditno zaduženje Kompanije za
realizaciju investicija planiranih u periodu 2014. – 2016. godina po predmetnom Planu
investicija.
19. Prije otpočinujanja aktivnosti neophodno je za svaku investiciju donijeti investicionu odluku
od strane Uprave Kompanije, u kojoj su detaljno definisani obim investicije, te dinamika i
nosioci izgradnje.
Vrijednost ukupnih ulaganja predviđena Planom investicija za period 2014. – 2016. godina data je
u Tabeli Rekapitulacija Plana investicija za period 2014. – 2016. godina.
Detaljan Plan investicija po operativnim područjima i projektima sa opisom projekata dat je u
Prilogu u tabelama:
Tabela I Elektroprenos BiH
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Tabela I-1 Operativno područje Sarajevo
Tabela I-2 Operativno područje Banja Luka
Tabela I-3 Operativno područje Mostar
Tabela I-4 Operativno područje Tuzla
Tabela I-d Direkcije
Tabela II Elektroprenos BiH
Ukupna vrijednost investicije, sredstva u
2014., 2015., 2016. i procjena završetka
Tabela II-1 Operativno područje Sarajevo
Tabela II-2 Operativno područje Banja Luka
Tabela II-3 Operativno područje Mostar
Tabela II-4 Operativno područje Tuzla
Tabela II-d Direkcije
i u Bilješkama za Plan investicija za Investicije u toku, Nove investicije i Ostala ulaganja:
-
Operativno područje Sarajevo
Operativno područje Banja Luka
Operativno područje Mostar
Operativno područje Tuzla
Direkcije
Elektroprenos BiH
opis projekata
opis projekata
opis projekata
opis projekata
opis projekata
35
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
REKAPITULACIJA PLANA INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
KM
Vlastita sredstva 2014.
Red.
br.
Projekat
0
1
OP Sarajevo
A.
Investicije u toku
A-I Sanacija/rekonstrukcija
A-II Izgradnja
B.
Nove investicije
B-I Sanacija/rekonstrukcija
B-II Izgradnja
C.
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sr.
Zašt. na radu, od požara, tehn.
OP Banja Luka
A.
Investicije u toku
A-I Sanacija/rekonstrukcija
A-II Izgradnja
B.
Nove investicije
B-I Sanacija/rekonstrukcija
B-II Izgradnja
C.
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sr.
Zašt. na radu, od požara, tehn.
OP Mostar
A.
Investicije u toku
A-I Sanacija/rekonstrukcija
A-II Izgradnja
B.
Nove investicije
B-I Sanacija/rekonstrukcija
B-II Izgradnja
C.
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sr.
Zašt. na radu, od požara, tehn.
Elektroprenos BiH
prenesena
žiralna u 2014.
sredstva 2007.
2
6.290.346
3.654.871
1.911.281
1.743.590
0
0
0
2.635.475
79.985
0
0
2.291.642
236.392
17.710
6.930
2.816
18.164.207
16.239.517
7.228.115
9.011.402
350.000
350.000
0
1.574.690
680.677
100.000
120.791
193.054
242.947
118.400
68.821
50.000
4.996.951
4.791.874
2.035.509
2.756.365
0
0
0
205.077
0
0
0
0
205.077
0
0
0
3
37.955.038
9.462.680
890.000
8.572.680
26.334.000
21.644.000
4.690.000
2.158.358
100.000
600.000
0
958.358
400.000
100.000
0
0
49.385.497
13.490.643
1.630.000
11.860.643
34.079.831
13.954.006
20.125.825
1.815.023
150.000
100.000
0
721.987
593.036
0
0
250.000
28.529.000
7.169.000
2.424.000
4.745.000
18.830.000
16.780.000
2.050.000
2.530.000
200.000
110.000
0
300.000
900.000
400.000
300.000
320.000
vlastiti rad
4
3.196.711
912.711
184.000
728.711
2.284.000
1.835.000
449.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
1.080.000
720.000
360.000
520.000
520.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680.000
335.000
255.000
80.000
345.000
290.000
55.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ranije obez.
oprema
5
960.000
450.000
0
450.000
510.000
120.000
390.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.958.459
1.958.459
321.423
1.637.036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno
vlastita
sredstva
2014.
6 (2+3+4+5)
48.402.095
14.480.262
2.985.281
11.494.981
29.128.000
23.599.000
5.529.000
4.793.833
179.985
600.000
0
3.250.000
636.392
117.710
6.930
2.816
71.108.163
32.768.619
9.899.538
22.869.081
34.949.831
14.824.006
20.125.825
3.389.713
830.677
200.000
120.791
915.041
835.983
118.400
68.821
300.000
34.205.951
12.295.874
4.714.509
7.581.365
19.175.000
17.070.000
2.105.000
2.735.077
200.000
110.000
0
300.000
1.105.077
400.000
300.000
320.000
Vlastita
sredstva
2015.
7
33.240.205
0
0
0
31.968.246
15.275.246
16.693.000
1.271.959
100.000
0
0
411.959
510.000
150.000
50.000
50.000
4.241.000
1.102.000
1.102.000
0
1.889.000
10.000
1.879.000
1.250.000
150.000
100.000
0
300.000
700.000
0
0
0
35.270.441
9.145.441
4.280.000
4.865.441
24.705.000
13.995.000
10.710.000
1.420.000
100.000
70.000
0
300.000
300.000
400.000
50.000
200.000
Vlastita
sredstva
2016.
Ukupno
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
8
9 (6+7+8)
10
16.072.486
0
0
0
15.622.486
9.831.486
5.791.000
450.000
200.000
0
0
0
0
150.000
50.000
50.000
5.860.000
0
0
0
5.860.000
0
5.860.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.207.305
0
0
0
20.187.305
13.609.798
6.577.507
1.020.000
100.000
70.000
0
200.000
300.000
100.000
50.000
200.000
97.714.786
14.480.262
2.985.281
11.494.981
76.718.732
48.705.732
28.013.000
6.515.792
479.985
600.000
0
3.661.959
1.146.392
417.710
106.930
102.816
81.209.163
33.870.619
11.001.538
22.869.081
42.698.831
14.834.006
27.864.825
4.639.713
980.677
300.000
120.791
1.215.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
90.683.697
21.441.315
8.994.509
12.446.806
64.067.305
44.674.798
19.392.507
5.175.077
400.000
250.000
0
800.000
1.705.077
900.000
400.000
720.000
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Donacije
Naknada za
priključak
(varijabilni
dio)
Ukupno
11
12
13 (9+10+11+12)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265.000
0
0
0
265.000
0
265.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
946.000
0
0
0
946.000
0
946.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.540.000
0
0
0
16.540.000
0
16.540.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.979.786
14.480.262
2.985.281
11.494.981
76.983.732
48.705.732
28.278.000
6.515.792
479.985
600.000
0
3.661.959
1.146.392
417.710
106.930
102.816
82.155.163
33.870.619
11.001.538
22.869.081
43.644.831
14.834.006
28.810.825
4.639.713
980.677
300.000
120.791
1.215.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
107.403.697
21.441.315
8.994.509
12.446.806
80.787.305
44.854.798
35.932.507
5.175.077
400.000
250.000
0
800.000
1.705.077
900.000
400.000
720.000
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Vlastita sredstva 2014.
Red.
br.
Projekat
0
1
OP Tuzla
A.
Investicije u toku
A-I Sanacija/rekonstrukcija
A-II Izgradnja
B.
Nove investicije
B-I Sanacija/rekonstrukcija
B-II Izgradnja
C.
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sr.
Zašt. na radu, od požara, tehn.
Direkcije
C.
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sr.
Zašt. na radu, od požara, tehn.
KOMPANIJA UKUPNO
A.
Investicije u toku
A-I Sanacija/rekonstrukcija
A-II Izgradnja
B.
Nove investicije
B-I Sanacija/rekonstrukcija
B-II Izgradnja
C.
Ostalo
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sr.
Zašt. na radu, od požara, tehn.
Elektroprenos BiH
prenesena
sredstva
2007.
2
4.985.844
4.215.933
2.306.297
1.909.636
60.000
0
60.000
709.911
71.626
10.000
0
221.559
101.431
109.540
145.755
50.000
2.579.903
2.579.903
363.903
150.000
300.000
850.000
680.000
40.000
196.000
0
37.017.251
28.902.195
13.481.202
15.420.993
410.000
350.000
60.000
7.705.056
1.196.191
260.000
420.791
3.556.255
1.465.847
285.650
417.506
102.816
žiralna u 2014.
3
34.583.149
8.856.079
3.727.797
5.128.282
20.927.770
10.277.770
10.650.000
4.799.300
315.700
314.500
0
1.900.000
955.000
678.100
616.000
20.000
3.506.489
3.506.489
2.685.097
100.000
0
636.392
0
85.000
0
0
153.959.173
38.978.402
8.671.797
30.306.605
100.171.601
62.655.776
37.515.825
14.809.170
3.450.797
1.224.500
0
4.516.737
2.848.036
1.263.100
916.000
590.000
vlastiti rad
4
237.915
237.915
105.465
132.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.714.626
2.565.626
1.264.465
1.301.161
3.149.000
2.645.000
504.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ranije obez.
oprema
5
2.982.571
2.982.571
0
2.982.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.901.030
5.391.030
321.423
5.069.607
510.000
120.000
390.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno
vlastita
sredstva
2014.
6 (2+3+4+5)
42.789.479
16.292.498
6.139.559
10.152.939
20.987.770
10.277.770
10.710.000
5.509.211
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
6.086.392
6.086.392
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
202.592.080
75.837.253
23.738.887
52.098.366
104.240.601
65.770.776
38.469.825
22.514.226
4.646.988
1.484.500
420.791
8.072.992
4.313.883
1.548.750
1.333.506
692.816
Vlastita
sredstva
2015.
7
Vlastita
sredstva
2016.
Ukupno
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
8
9 (6+7+8)
10
25.885.088
2.821.750
0
2.821.750
23.063.338
20.463.338
2.600.000
0
5.964.635
0
0
0
5.964.635
5.060.000
904.635
0
0
0
0
0
98.636.734
13.069.191
5.382.000
7.687.191
81.625.584
49.743.584
31.882.000
3.941.959
350.000
170.000
0
1.011.959
1.510.000
550.000
100.000
250.000
49.104.426
0
0
0
47.634.426
28.501.284
19.133.142
1.470.000
300.000
70.000
0
200.000
300.000
250.000
100.000
250.000
74.639.202
19.114.248
6.139.559
12.974.689
50.015.743
35.801.108
14.214.635
5.509.211
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
6.086.392
6.086.392
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
350.333.240
88.906.444
29.120.887
59.785.557
233.500.611
144.015.644
89.484.967
27.926.185
5.296.988
1.724.500
420.791
9.284.951
6.123.883
2.348.750
1.533.506
1.192.816
37
Donacije
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Naknada za
priključak
(varijabilni
dio)
Ukupno
12
13 (9+10+11+12)
1.407.000
0
0
0
1.407.000
0
1.407.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.158.000
0
0
0
19.158.000
0
19.158.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76.046.202
19.114.248
6.139.559
12.974.689
51.422.743
35.801.108
15.621.635
5.509.211
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
6.086.392
6.086.392
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
369.671.240
88.906.444
29.120.887
59.785.557
252.838.611
144.195.644
108.642.967
27.926.185
5.296.988
1.724.500
420.791
9.284.951
6.123.883
2.348.750
1.533.506
1.192.816
Plan investicija 2014. – 2016. god.
PRILOG 1
Maksimalna opterećenja po čvorištima zaključno sa septembrom 2013.
Elektroprenos BiH
38
Plan investicija 2014. – 2016. god.
MAX. OPTEREĆENJA PO ČVORIŠTIMA
(registrovana opterećenja u 2013. su zaključno sa septembrom)
Red.
br.
Naziv objekta
Oznaka
transf.
Registrovano vršno opterećenje
Nazivna
snaga
Pmax (MW)
S (MVA)
prethodni
period
2011.
2012.
2013.
T1
T2
31,5
31,5
15,77
14,78
14,55
14,30
T1
40,0
T2
40,0
43,83
36,88
40,16
34,71
T1
31,5
T2
31,5
45,60
43,86
48,06
43,18
T1
40,0
T2
T1
T2
T1
T3
T4
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T1
T2
T3
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T3
T4
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
40,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
12,5
12,5
20,0
40,0
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
16,0
31,5
48,08
46,46
49,14
44,64
17,65
18,11
14,77
12,34
10,28
9,19
9,80
8,59
6,47
6,40
5,89
4,12
5,23
5,28
5,32
5,43
11,33
10,87
9,58
8,60
18,46
15,91
15,24
15,09
11,65
12,06
10,73
9,93
37,90
49,37
44,20
51,15
40,04
0,48
0,46
0,46
0,46
28,56
27,94
23,99
23,02
7,26
7,56
7,22
7,50
8,86
12,73
8,50
18,07
18,34
18,50
4,54
4,78
0,72
0,67
1.
Banovići
2.
Banja Luka 1
3.
Banja Luka 2
4.
Banja Luka 3
5.
Banja Luka 4
6.
Banja Luka 5
7.
Banja Luka 6
8.
Banja Luka 7
9.
Banja Luka 8
10.
Bihać 1
11.
Bihać 2
12.
Bijeljina 1
13.
Bijeljina 2
14.
Bijeljina 3
15.
Bileća
16.
Bosanska Krupa
17.
Bosanski Brod
18.
Bosanski Petrovac
T1
20,0
4,73
19.
Bosansko Grahovo
Brčko 1
40,84
30,69
38,09
28,81
21.
Brčko 2
20,0
40,0
40,0
20,0
40,0
1,63
20.
T1
T1
T2
T1
T2
4,45
5,19
0,86
32,70
46,74
42,44
38,81
25,99
Elektroprenos BiH
**)
8,93
18,28
**)
**)
**)
7,36
12,85
**)
39
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
Naziv objekta
22.
Breza
23.
Bugojno
24.
25.
Oznaka
transf.
Registrovano vršno opterećenje
Nazivna
snaga
S (MVA)
Pmax (MW)
prethodni
period
2011.
2012.
2013.
16,09
14,29
14,52
15,92
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
14,75
13,17
10,90
10,43
Busovača
Cazin 1
T1
T1
T2
T1
T1
7,10
17,35
7,85
16,97
6,79
16,78
26.
Cazin 2
T1
20,0
5,14
7,49
16,38
4,92
**)
6,99
4,45
4,74
27.
Cementara Kakanj
13,64
13,20
13,64
12,32
28.
Cementara
14,35
13,44
11,34
10,60
29.
Čapljina
17,33
16,61
15,89
14,02
30.
Čelinac
6,72
7,24
7,40
6,59
31.
Čitluk
22,42
22,66
21,12
21,79
32.
Derventa
16,38
21,93
15,76
16,20
13,90
33.
Doboj 1
21,53
21,41
21,41
16,90
34.
Doboj 2
15,88
14,51
14,51
35.
36.
7,85
7,97
7,97
4,22
4,06
4,17
3,37
4,30
2,97
2,63
T2
T3
T1
T1
31,5
20,0
Doboj 3
Doboj Istok
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T1
T1
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
37.
Donji Vakuf
T1
20,0
4,03
38.
Drvar
T1
20,0
3,88
39.
Đurđevik
T1
T2
31,5
31,5
22,96
22,29
19,91
20,58
40.
EAL
233,38
230,21
223,87
41.
Foča
242,35
9,64
**)
12,30
9,44
9,32
8,63
42.
Gacko
10,25
12,56
10,11
8,62
9,58
43.
44.
*)
Glamoč
Glinica
1,82
15,93
1,70
12,85
1,66
12,94
1,56
12,76
45.
Goražde 1
10,04
10,76
12,09
10,59
46.
Goražde 2
2,23
2,14
2,08
2,02
47.
Gračanica
22,93
21,91
48.
Gradačac
17,36
16,62
Elektroprenos BiH
T1
T2
T1
T2
T1, T2
20,0
20,0
31,5
31,5
T1
T2
T1
T1
T2
T2
T3
20,0
20,0
20,0
20,0
31,5
20,0
20,0
**)
**)
**)
***)
18,72
16,78
11,24
15,40
**)
7,12
5,22
3,50
**)
4,80
19,28
16,64
40
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
Naziv objekta
Oznaka
transf.
T1
T2
T1
T2
T1
T1
T2
Registrovano vršno opterećenje
Nazivna
snaga
S (MVA)
20,0
20,0
14,0
14,0
31,5
40,0
40,0
Pmax (MW)
prethodni
period
2011.
2012.
2013.
19,01
18,66
19,52
15,99
13,40
12,75
12,15
10,58
11,11
10,96
10,95
10,85
1,22
0,17
0,17
0,06
5,66
11,90
5,50
8,87
5,50
3,40
5,15
3,16
26,55
32,87
8,18
6,06
21,38
-
-
-
6,20
6,08
5,80
6,13
116,07
32,08
27,59
32,21
49.
Gradiška
50.
Grude
51.
Hadžići
52.
HAK – Polihem
53.
54.
Ilijaš
Jablanica
55.
Jajce 1
56.
Jajce 2
57.
Janja
58.
Jug
59.
Kiseljak
T1
20,0
18,07
18,46
17,64
16,67
60.
Kladanj
T1
20,0
5,96
6,21
6,55
6,49
61.
Ključ
4,93
12,96
11,41
63.
Kotor Varoš
11,48
5,04
12,49
**)
18,81
10,92
5,02
Konjic
11,73
10,52
64.
Kozarska Dubica
17,91
**)
17,86
19,67
18,26
17,37
65.
Kupres
4,20
4,01
3,62
2,74
66.
Laktaši
19,44
18,59
21,03
17,01
67.
Livno
15,28
14,69
14,54
68.
Lopare
3,66
3,54
3,04
69.
Lukavac
37,50
43,18
39,31
41,48
70.
Ljubuški
26,04
23,02
22,36
20,87
71.
Maglaj
22,76
19,05
16,26
19,67
72.
Modriča
20,0
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
31,5
20,0
20,0
20,0
40,0
20,0
5,31
62.
T1
T1
T2
T1
T1
T2
T1
T1
T2
T1
T2
T1
T1
T2
T3
T1
T2
T1
T2
T1
16,86
16,94
15,67
16,63
73.
Mostar 1
-
-
-
-
74.
Mostar 2
26,99
25,84
26,51
26,47
Elektroprenos BiH
T1
T1
T2
T2
T3
T4
20,0
40,0
20,0
40,0
40,0
63,0
T1
20,0
T1
T2
40,0
20,0
12,61
**)
***)
11,00
16,05
**)
2,63
38,28
41,69
**)
41
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
Naziv objekta
Oznaka
transf.
Registrovano vršno opterećenje
Nazivna
snaga
S (MVA)
T5
20,0
T6
T1
T2
T1
T2
T1
T2
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Pmax (MW)
prethodni
period
2011.
2012.
2013.
2,59
3,22
3,024
2,59
10,82
10,11
8,87
8,82
32,50
29,09
32,26
27,89
23,52
25,73
29,86
22,66
3,71
3,70
4,19
16,32
6,12
5,23
13,60
13,96
**)
15,78
15,91
5,78
5,27
12,93
16,14
6,46
5,53
14,17
3,10
5,24
15,97
6,46
4,75
11,86
13,32
13,45
12,17
6,72
75.
Mostar 4
76.
Mostar 5
77.
Mostar 6
78.
Mostar 7
79.
*)
80.
81.
82.
83.
Mrkonjić Grad
Neum
Nevesinje
Nova Topola
T1
T1
T1
T1
20,0
20,0
20,0
20,0
84.
Novi Grad
T1
20,0
85.
Novi Travnik
T1
T2
20,0
10,0
8,06
8,16
9,84
86.
Odžak
T1
20,0
11,50
8,66
8,78
87.
Orašje
15,20
14,89
13,19
Pale
17,80
17,28
17,27
16,35
89.
Pazarić
4,60
4,34
4,28
5,14
90.
Posušje
13,30
11,81
11,62
11,76
91.
Prijedor 1
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
17,01
88.
T1
T2
T1
T2
T1
T1
T2
T1
29,71
26,30
26,52
92.
Prijedor 3
17,00
17,56
16,10
15,10
93.
Prijedor 5
11,58
11,98
11,69
11,01
94.
Mostar 9
**)
**)
7,21
13,04
22,54
25,41
**)
T2
20,0
T1
T1
T2
T3
20,0
20,0
20,0
20,0
Prnjavor
T1
20,0
21,77
20,72
20,92
19,39
95.
Rama
T1
20,0
5,99
6,25
5,16
4,92
96.
Rogatica
5,58
4,49
4,44
Sanski Most
20,0
20,0
20,0
5,28
97.
T1
T1
T2
12,46
11,45
11,24
11,94
98.
Sarajevo 1
T2
20,0
22,84
23,13
22,68
24,98
13,41
10,44
99.
Sarajevo 2
T3
63,0
T1
31,5
T2
Elektroprenos BiH
63,0
22,60
25,34
28,44
**)
**)
***)
10,56
42
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
Naziv objekta
Oznaka
transf.
Registrovano vršno opterećenje
Nazivna
snaga
S (MVA)
T1
20,0
T2
20,0
T1
31,5
Pmax (MW)
prethodni
period
2011.
2012.
2013.
14,00
14,57
15,79
13,88
29,47
27,49
100.
Sarajevo 4
101.
Sarajevo 5
102.
Sarajevo 7
103.
Sarajevo 8
104.
Sarajevo 11
105.
Sarajevo 13
106.
Sarajevo 14
107.
Sarajevo 15
108.
Sarajevo 18
109.
Sarajevo 20
110.
Sjever
111.
Sokolac
T1
20,0
8,68
112.
Srbac
113.
Srebrenica
114.
Srebrenik
115.
Stanari
T1
T1
T2
T1
T2
T1
20,0
40,0
20,0
20,0
16,0
10,0
116.
Stolac
T1
20,0
117.
Šamac
118.
Široki Brijeg
119.
120.
Teslić
Tešanj
121.
Tomislavgrad
122.
Travnik 1
123.
Travnik 2
T1
T2
T1
T2
T1
T1
T1
T2
T1
T2
T1
16,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
40,0
20,0
Elektroprenos BiH
T2
31,5
T1
31,5
T2
31,5
T1
T2
T1
T2
T1
31,5
31,5
31,5
31,5
31,5
T2
31,5
T1
31,5
T2
31,5
T1
T2
T1
T1
T2
31,5
31,5
31,5
20,0
20,0
34,76
51,90
**)
***)
31,44
33,84
37,09
32,88
31,12
23,53
23,13
23,82
21,48
-
22,94
23,92
22,95
27,27
25,22
31,42
45,18
**)
***)
27,30
33,73
37,48
31,83
34,45
30,95
21,03
23,19
19,22
21,16
17,62
12,88
13,10
11,90
10,51
19,22
19,22
20,02
14,40
94,60
41,27
74,71
7,01
8,67
12,67
38,46
7,61
**)
12,58
11,65
12,10
10,23
12,81
14,53
15,22
12,19
12,93
11,03
11,02
10,26
5,54
7,11
**)
8,72
5,62
5,63
5,19
6,77
6,71
5,79
12,76
10,50
10,56
8,81
23,86
20,30
20,40
18,67
18,83
18,06
19,09
17,88
18,04
18,14
18,23
17,88
13,06
11,94
11,77
10,19
19,93
19,23
15,84
9,88
9,43
10,02
**
**)
16,02
19,02
**)
8,75
43
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
Naziv objekta
Oznaka
transf.
Registrovano vršno opterećenje
Nazivna
snaga
Pmax (MW)
S (MVA)
prethodni
period
2011.
2012.
2013.
14,35
12,28
11,77
12,39
13,44
17,88
12,30
13,24
11,50
49,27
45,56
44,21
43,15
31,14
27,57
25,85
29,31
124.
Trebinje
T4
T5
20,0
20,0
125.
Trebinje 1
T1
20,0
126.
Tuzla Centar
127.
Tuzla 5
T1
T2
T1
40,0
40,0
31,5
T2
31,5
128.
Ugljevik
T2
31,5
14,31
14,14
13,24
129. Ukrina
130.. Uskoplje
T1
T1
10,0
20,0
2,19
7,06
1,82
6,41
131.
Vareš
T1
40,0
2,58
7,08
5,27
**)
9,20
5,77
4,20
132.
Velika Kladuša
10,02
9,32
Visoko
23,24
26,00
24,24
134.
Višegrad
135.
Vitez
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
16,0
20,0
20,0
10,08
133.
T1
T2
T1
T2
T3
T4
T1
T2
136.
Vlasenica
T1
137.
Vrnograč
138.
Zavidovići
139.
Zenica 1
140.
Zenica 3
141.
**)
10,90
23,05
23,54
25,54
**)
**)
13,13
16,88
1,98
6,19
3,93
**)
9,48
**)
9,07
8,17
9,05
9,18
16,32
15,31
17,14
13,73
20,0
11,89
12,00
12,62
10,81
T1
20,0
8,93
8,24
8,70
T1
T1
T2
T1
T2
40,0
20,0
31,5
20,0
31,5
21,54
20,45
21,49
7,63
8,40
19,04
15,78
9,02
14,21
10,65
38,85
34,98
32,63
37,12
Zenica 4
T1
40,0
22,82
142.
Zvornik
T1
T1
20,0
4,0
15,50
19,16
27,86
15,75
143.
*)
T2
4,0
8,22
T3
T1, T2
4,0
Žepče
144.
145.
146.
147.
148.
149.
EVP Banja Luka
EVP Blažuj
EVP Doboj
EVP Dobrinje
EVP Konjic
EVP Zenica 1
150.
EVP Zavidovići
151.
EVP Kulen Vakuf
Elektroprenos BiH
**)
22,18
27,86
14,58
14,10
8,26
8,51
7,75
4,98
6,33
3,83
2,99
13,20
4,31
3,74
5,37
3,51
2,55
13,90
3,08
4,39
5,10
3,48
2,73
13,02
3,26
4,76
5,28
3,41
2,64
12,94
3,70
2,97
2,90
2,90
2,64
-
-
-
-
**)
**)
25,99
44
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
152.
153.
154.
155.
Naziv objekta
EVP Prijedor 5
EVP Novi Grad
EVP Šamac
EVP Ukrina
Napomena:
Elektroprenos BiH
Oznaka
transf.
T1
T1
Nazivna
snaga
S (MVA)
Registrovano vršno opterećenje
Pmax (MW)
prethodni
period
2011.
2012.
2013.
2,36
1,83
2,77
2,11
1,42
3,74
4,44
1,87
4,04
3,23
1,27
1,33
3,02
*)
– TS 35/10 kV u vlasništvu Elektroprenosa
– Pmax registrovano uz nizak faktor opterećenja
***)
– izvršeno usklađivanje Pmax usljed rasterećenja izgradnjom novih TS
- „prethodnim periodom” obuhvaćena mjerenja od 2006. do 2010.
**)
45
Plan investicija 2014. – 2016. god.
PRILOG 2
-
Potrebna pojačanja prenosne mreže – rezultat analiza
Radijalno napojene transformatorske stanice
Ugradnja drugog transformatora
Nove transformatorske stanice 110/x kV
Priključni DV za nove transformatorske stanice 110/x kV
Prijedlozi za rekonstrukciju/proširenja SN postrojenja postojećih objekata
dostavljeni od elektroprivreda
Objekti van funkcije
Antenske veze
Kompletiranje DV polja 110 kV u TS
Proširenje TS – izgradnja novog DV polja
Zamjena energetskih transformatora
Priključni DV za objekte bilansno uvrštene u Indikativni plan razvoja
proizvodnje 2014. – 2023.
Procjena potrebnih sredstava po elementima mreže
Elektroprenos BiH
46
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Potrebna pojačanja prenosne mreže - rezultat analiza
Period 2014. – 2018 . godina
Redni
broj
1.
Naziv objekta
TS 400/110/x kV Jelah
Obim
Godina završetka realizacije
Izgradnja nove TS 110/x kV
2016.
Napomena
Izgradnja nove TS:
Izgradnja transformacije 110/x kV.
Uklapanje u 110 kV mrežu po
principu ulaz/izlaz na DV 110 kV
Doboj 1 – Teslić. Izgradnja DV 110
kV Jelah – Tešanj zbog dvostranog
napajanja Tešnja.
Nova investicija
2.
TS 110/x kV Banja Luka 10
Izgradnja nove TS
2017
Izgradnja nove TS sa uklapanjem
u 110 kV mrežu izgradnjom KV
110 kV Banja Luka 2 – Banja
Luka 10 – Banja Luka 3
Nova investicija
3.
4.
5.
DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2
DV 110 kV Mostar 2 – Stolac
DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina
Rekonstrukcija
Rekonstrukcija
Rekonstrukcija
2015.
2015.
2015.
Nova investicija
Nova investicija
Investicija u toku
6.
DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 6
Rekonstrukcija
2015.
Povećanje prenosne moći DV.
Analize su pokazale da je nakon
2018. godine potrebno izvršiti
povećanje prenosne moći ovog DVa. S obzirom da je planirana
rekonstrukcija DV-a u 2015.
godini, planirati kroz rekonstrukciju
i povećanje prenosne moći.
Nova investicija – izrada
elaborata o rekonstrukciji
Elektroprenos BiH
47
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Redni
broj
7.
Naziv objekta
Obim
Godina završetka realizacije
Napomena
Povećanje prenosne moći DV.
Analize su pokazale da je nakon
2018. godine potrebno izvršiti
povećanje prenosne moći ovog DV-a.
S obzirom da je planirana
rekonstrukcija DV-a u 2014. godini,
planirati kroz rekonstrukciju i
povećanje prenosne moći.
Nova investicija
Povećanje prenosne moći DV.
Analize su pokazale da je nakon
2018. godine potrebno izvršiti
povećanje prenosne moći ovog DV-a.
S obzirom da je planirana
rekonstrukcija DV-a u 2014. godini,
planirati kroz rekonstrukciju i
povećanje prenosne moći.
Nova investicija
DV 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg
Rekonstrukcija
2014.
8.
DV 110 kV Grude – Široki Brijeg
Rekonstrukcija
2014.
9.
DV 110 kV Grude – Imotski
Rekonstrukcija
2015.
Povećanje prenosne moći DV.
Analize su pokazale da je nakon
2018. godine potrebno izvršiti
povećanje prenosne moći ovog
DV-a. S obzirom da je planirana
rekonstrukcija DV-a u 2015.
godini, planirati kroz
rekonstrukciju i povećanje
prenosne moći.
Investicija u toku – pripremni
radovi
10.
DV 110 kV Banovići – Zavidovići
Izgradnja novog DV-a
2016.
Nova investicija
Elektroprenos BiH
48
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Period 2018. – 2023 . godina
Redni
broj
1.
Naziv objekta
TS 400/110/x kV Jelah
Obim
Izgradnja nove TS
II faza
Godina završetka realizacije
2019.
Napomena
Izgradnja nove TS:
II faza 2019. godina: Proširenje sa
transformacijom 400/110 kV,
uklapanje na 400 kV po principu
ulaz/izlaz na DV 400 kV Tuzla – TE
Stanari. Izgradnja novog DV 110 kV
Jelah – Doboj 1.
2
DV 400 kV Banja Luka – Lika
Elektroprenos BiH
Izgradnja novog DV-a
2020.
49
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Radijalno napojene TS
Red.
br.
Naziv TS
Način obezbjeđenja dvostranog
napajanja
DV 110 kV Kotor Varoš - Ukrina
Rekonstrukcija DV polja 110 kV
Sarajevo 20 u TS Sarajevo 18
Plan 2014. 2023.
2014.
1.
TS Kotor Varoš
2.
TS Sarajevo 18
3.
4.
TS Gacko
TS Nevesinje
DV 110 kV Nevesinje - Gacko
2015.
5.
TS Tešanj
DV 110 kV Jelah - Tešanj
2016.
6.
TS Kiseljak
2016.
7.
TS Foča
8.
TS Uskoplje
DV 110 kV Kiseljak - Fojnica
DV 110 kV Sarajevo 20 - Foča
(dionica Miljevina - Foča)
DV 110 kV Rama - Uskoplje
9.
TS Srebrenica
10.
TS Cazin 2
11.
TS Novi Grad
12.
TS Kupres
13.
TS Stolac
14.
TS Banovići
15.
TS Šipovo
16.
TS Vareš
Ukupno (V1):
Ukupno (V2):
UKUPNO (V1):
UKUPNO (V2):
DV 110 kV Srebrenica - Vlasenica
(dionica Konjević Polje - Srebrenica)
DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2/II
DV 110 kV Novi Grad - Banja Luka 6
(dionica od DV 110 kV Banja Luka 6 Sisak do TS Novi Grad)
DV 110 kV Tomislavgrad - Kupres
Rekonstrukcija DV 110 kV Bileća Stolac (dionica Berkovići - Stolac)
DV 110 kV Banovići - Zavidovići
DV 110 kV Kneževo – Šipovo (V1) ili
DV 110 kV Jajce – Šipovo (V2)
DV 110 kV Vareš - Kladanj
2014.
Sredstva po entitetima
Napomena
(mil. KM)
F BiH
RS
Inv. u toku
4,37
0,38
6,20
0,78
4,10
2,60
2016.
2017.
2,96
1,50
2016.
Inv. u toku
OP predložio
otpočinjanje
aktivnosti 2017.
pripremni radovi
Inv. u toku
3,14
2018.
2016.
Nova inv.
Nova inv.
Nova inv.
OP predložio
otpočinjanje
aktivnosti 2017.
Nova inv.
3,91
Nova inv.
2016.
pripremni radovi
Inv. u toku
3,77
2017.
0,42
2016.
2016.
2020.
2022.
3,88
1,00
6,59
23,06
24,06
2,09
5,12
1,49
Nova inv.
Nova inv.
Nova inv.
28,75
25,12
51,81
49,18
- Varijantom V2 nije obezbijeđeno dvostrano napajanje po 110 kV TS Kneževo
Elektroprenos BiH
50
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Ugradnja drugog transformatora
Red. br.
Naziv TS
Oznaka
transf.
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Opterećenje
Rezervno
Prognoz.
Nazivna
Dostig
napajanje
Godina
u 2023.
snaga transf.
Star. u
pušt. u
% (u
(MVA/MVA/
2023
pogon
odnosu
MVA)
MVA
MVA (MVA) na dost.
opt.)
1*
Kiseljak
2*
Kladanj
3*
Prijedor 3
4*
Maglaj
5*
Teslić
6*
Laktaši
7*
Plan 2014. Opt. u 2023. Starost T1
Prijedl.
2023.
Prijedlog (n-1) Analiza
nadlež.
opter.
OP Banja po
OP-a
MK
Luka
T1
>4 >8
snaga
godina
(MVA)
> 40 > 50 > 60
(MVA) ugrad.
MVA MVA
T1
T2
T1
T2
Т1
T1
T2
T
Т1
110/10/35
36,75/10,5
110/36,75(21)/10,5
36,75/10,5
110/21/10,5
110/36,75/10,5
110/36,75/10,5
110/36,75/10,5
110/36,75/10,5
20/20/14
8/8
20/20/6,67
4/4
20/20/13,33
20/20/14
20/20/6,67
40/40/13
20/20/6,67
1979
1975
1976
1983
1980
1989
1972
1976
1972
44
48
47
40
43
34
51
47
51
T2
110/36,75/10,5
20/20/6,67
1970
53
Т1
110/36,75/21
20/20/20
1984
39
T2
110/21(10,5)/10,5
20/20/13,4
2006
17
Т1
110/21/10,5
20/20/13,6
1984
39
T2
110/21(10,5)/36,75
20/20/14
2011
12
Т1
T2
T1
T
T1
T2
110/21/10,5
35/20
110/21/10,5
110/10,5(21)/36,75
110/36,75/10,5
35/10,5
20/20/6,67
4/4
20/14/14
20/20/14
20/14/20
2,5/2,5
2001
22
10,82
13,56
5,50
50,83
x
x
x
x
1975
1986
2001
1969
48
37
22
12,69
4,98
20,41
8,08
4,70
0,00
37,02
0,00
x
x
x
x
x
x
x
1,72
2,11
0,00
0,00
x
20/14/20
1999
24
16,94
6,01
10,16
59,99
20
47
46
47
42
8,26
18,26
7,36
10,27
22,74
11,98
0,00
4,15
1,00
0,00
22,72
13,59
20
15,11
20,71
0,00
0,00
F BiH
9,28
20
2014.
1,40
0,00
20
2014.
0,00
20
2014.
7,10
40
2014.
0,00
20
0,34
Banja Luka 5
9
10
Bihać 2
B. Petrovac
11
B. Grahovo
12
Breza
T
110/36,75/10,5(21)
13
14
15
Busovača
Cazin 1
Cazin 2
1976
1977
1976
1981
16
Cementara
110/20/10
16/16/10,6
110/10,5(21)/36,75
20/20/14
110/21/10,5
20/14/14
110/10,5/36,75
31,5/31,5/21
110/6
110/6
110/2x10,5/36,75
20/20/14
20
17
Doboj 3
2004
19
8,39
11,61
2,80
33,38
20
18
Donji Vakuf
T
110/21(10,5)/36,75
16/16/14
1976
47
4,39
6,35
4,24
96,59
20
19
Drvar
T1
110/35/10
20/20/14
1976
47
4,24
4,57
0,00
0,00
20/20/14
31,5/31,5/10,
5
40/40/13,4
1988
35
2,35
2,54
1,00
42,60
20
x
1999
24
11,54
21,82
6,35
55,04
31,5
x
x
x
x
1976
47
1,28
36,71
x
x
x
x
20
Goražde 2
Т1
110/21/10,5
Hadžići
T
110/,10,5(21)/10,5
T1
110/36,75/6,3
22
HAK
T2
x
20
2020.
20
20
2015.
2020.
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
51
x
Trafo ugrađen. OP B.Luka
predvidjelo sredstva samo
za polje.
Trafo ugrađen. Završena
investicija.
Trafo ugrađen, ali će se po
nabavci drugog
transformatora prebaciti u
TS K.Varoš.
Inv. u toku
1,27
1,27
1,29
Nova inv.
Izgradnjom TS Ilijaš
obezbjediće se 100%
rezerva u napajanju za
potrošače TS Breza.
Nova inv.
Nova inv.
x
T1
T
T
T1
T2
T3
Т1
21
1,27
2014.
Trafo u krugu TS.
Inv. u toku
Inv. u toku
Inv. u toku
0,00
20
8
Inv. u toku
1,11
2014.
20
Napomena
RS
1,29
20
Prnjavor
Elektroprenos BiH
Sredstva po
entitetima (mil.
KM)
20
20
20
2016.
2015.
2018.
1,35
1,29
1,27
20
2020.
20
2019.
1,29
20
2020.
1,27
40
2016.
1,10
1,29
Po mogućnosti zamjena
starim demontiranim
trafoom.
Drugi transformator
prebačen u TS Lukavac (u
kvaru).
Nova inv.
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red. br.
Naziv TS
Oznaka
transf.
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Opterećenje
Rezervno
Prognoz.
Nazivna
Dostig
napajanje
Godina
u
2023.
snaga transf.
Star. u
pušt. u
% (u
(MVA/MVA/
2023
pogon
odnosu
MVA)
MVA
MVA (MVA) na dost.
opt.)
Plan 2014. Opt. u 2023. Starost T1
Prijedl.
2023.
Prijedlog (n-1) Analiza
nadlež.
opter.
OP Banja po
OP-a
Luka
MK
T1
>4 >8
snaga
godina
(MVA)
> 40 > 50 > 60
(MVA) ugrad.
MVA MVA
23
Jablanica
T
110/10,5(21)/36,75
20/20/14
1979
44
3,58
5,51
12,53
>100
20
24
Janja
T1
110/10.5(20)/35
20/20/14
2008
15
6,53
8,16
1,50
22,98
20
25
Ključ
T
110/21/10,5
20/20/14
1984
39
5,59
8,02
0,00
0,00
T1
110/20(10)/10
20/20/14
2004
19
26
Kupres
4,42
5,51
0,00
0,00
20
T2
20/10
4/4
1999
27
Lopare
Т1
110/2x10,5/36,75
20/20/14
2002
21
3,85
4,87
4,77
>100
20
28
29
30
31
Neum
Nevesinje
Nova Topola
Novi Grad
T1
Т1
Т1
Т1
T1
T2
T
T1
T2
Т1
Т1
Т2
T3
Т4
Т5
T1
T2
Т1
Т1
Т1
110/10/10
110/2x10,5/10,5
110/21/10,5
110/21/10,5
110/10/35
35/10
110/10,5/36,75
110/35/10(20)
35/10
110/10,5/36,75
400/231/31.5
220/115/10,.5
220/115/10,.5
110/36,75/10,5
110/36,75/10,5
110/10,5/36,75
36,75/10,5
110/10,5/36,75
110/2x10,5/10,5
110/36,75
20/20/14
20/20/3
20/20/13,6
20/13,4/13,4
20/20/14
8
20/20/14
20/14/20
8/8
20/20/14
400/400/100
150/150/50
150/150/50
20/20/6,7
20/20/6,67
31,5/21/21
8/8
20/20/14
20/20/13,4
10/10
1980
1973
1975
1983
1999
1998
1986
2004
1967
1980
1979
1968
1987
1976
1972
1980
1995
1980
1987
1954
43
50
48
40
24
6,80
5,82
14,92
14,69
8,45
6,85
18,20
13,34
0,00
0,00
0,00
4,30
0,00
0,00
0,00
29,26
20
20
20
20
12,11
15,05
12,11
100,00
20
37
19
4,78
8,87
4,78
100,00
20
6,58
8,18
6,58
100,00
20
5,87
6,56
8,00
>100
20
32
Odžak
33
Pazarić
34
Rama/Prozor
35
Rogatica
36
RP Trebinje
37
Sarajevo 18
38
39
Sokolac
Srbac
Stanari
40
43
44
55
36
47
51
43
43
36
69
Stanari 400/x
kV
41
Stolac
42
Tešanj
43
44
Travnik 2
Trebinje 1
Elektroprenos BiH
T1
T2
T3
T1
T2
T
T1
110/10(20)/35
35/10
35/10
110/10,5(21)/36,75
36,75/10,5
110/21(10,5)/10,5
110/10,5/36,75
20/20/14
4/4
4/4
20/20/14
8/8
20/20/14
20/20/14
1977
1975
1975
1987
1981
1985
1986
x
20
20
F BiH
x
x
20
2020.
x
x
x
20
2020.
x
x
1,29
1,27
x
x
x
20
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20
20
20
20
x
2018.
2015.
2015.
2017.
1,27
1,27
1,27
1,27
20,73
13,79
100,00
31,5
9,14
13,34
10,42
16,47
6,00
0,00
65,67
0,00
20
20
5,93
8,21
0,00
0,00
7,48
9,29
7,48
100,00
20
19,09
12,58
4,23
22,15
20
10,55
14,15
11,89
16,67
10,55
13,90
100,00
98,25
20
20
20
OP B.Luka: Predviđeno
0,2 mil. KM za transport
trafoa iz TS Višegrad, nisu
predviđena sredstva za
izgradnju polja.
x
x
x
x
x
x
31,5
2022.
x
x
x
x
x
x
x
20
20
20
2022.
2017.
2018.
x
x
x
20
2023.
1,29
Zbog starosti T1 (preko 40
god.).
x
x
x
20
2015.
1,29
Nova inv.
x
x
x
x
x
20
2016.
x
x
x
x
x
1,60
1,50
1,27
1,29
300
46
36
38
37
x
20
Nova inv.
Nova inv.
Nova inv.
x
400
13,79
Prijedlog OP B.Luka: trafo
iz TS Bijeljina 1 (0,569
mil.KM).
Po mogućnosti zamjena
starim demontiranim
trafoom.
Rezervno napajanje se
može obezbjediti po 20 kV
naponu po postojećem
vodu iz TS Bugojno.
Prijedlog OP B.Luka: trafo
iz TS Bijeljina 1 (0,569
mil.KM).
x
x
x
x
x
Napomena
RS
x
x
20
Sredstva po
entitetima (mil.
KM)
52
1,29
Nova inv.
Transformator 10 MVA
OP B.Luka planira
premjestiti u TS 400/x kV
Stanari.
Nova inv.
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red. br.
Naziv TS
Oznaka
transf.
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Opterećenje
Rezervno
Prognoz.
Nazivna
Dostig
napajanje
Godina
u
2023.
snaga transf.
Star. u
pušt. u
% (u
(MVA/MVA/
2023
pogon
odnosu
MVA)
MVA
MVA (MVA) na dost.
opt.)
Т1
45
Ugljevik
46
Ukrina
Uskoplje/Gornji
Vakuf
47
Т2
400/115/31.5
300/300/100
110/35/7.2
31.5/31.5/10.
5
Т1
110/21
T1
110/20(10)/10
1984
1982
Plan 2014. Opt. u 2023. Starost T1
Prijedl.
2023.
Prijedlog (n-1) Analiza
nadlež.
opter.
OP Banja po
OP-a
Luka
MK
T1
>4 >8
snaga
godina
(MVA)
> 40 > 50 > 60
(MVA) ugrad.
MVA MVA
39
41
300
15,06
18,65
0,00
0,00
31,5
x
10/10
1953
70
2,72
3,33
1,00
36,82
20
x
20/20/14
1986
37
7,45
9,27
0,00
0,00
20
x
48
Vareš
T
110/10,5(21)/36,75
40/36/27
1977
46
6,07
10,09
6,07
100,00
20
49
Vlasenica
Т1
110/36,75/10,5
20/20/14
1983
40
13,28
16,47
10,00
75,28
20
50
Vrnograč
T
110/10,5(21)/36,75
20/20/14
1987
36
9,40
7,69
51
Zenica 4
T
110/21(10,5)/36,75
40/40/27
1987
36
24,02
42,41
24,02
100,00
40
Zvornik
Т1
110/36,75/10,5
20/20/66,67
1978
45
16,58
20,62
7,00
42,22
20
52
20
20
40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2020.
20
2015.
F BiH
20
2021.
2018.
1,27
1,50
x
x
x
20
2023.
x
x
20
2021.
x
x
x
x
x
x
x
x
1,29
Izgradnjom TS Bužim
obezbjediće se 100%
rezerva u napajanju za
potrošače u TS Vrnograč.
x
40
2015.
40
2015.
OP predložio pomjeranje
dinamike ugradnje T2
1,85
1,50
21,26
45,24
UKUPNO
53
OP predložio pomjeranje
dinamike ugradnje T2
1,27
23,98
* - investicija u toku
Napomena
RS
1,29
20
x
x
Ukupno
Elektroprenos BiH
x
300
Sredstva po
entitetima (mil.
KM)
Nova inv.
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Nove transformatorske stanice 110/x kV
Red. br.
Objekat
P max
x
x
x
x
x
2012.
2012.
2012.
2014.
2014.
Plan
Prijedlog OP
Prijedlog OP 2006. i
BL
2007.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
TS 110/x kV Tuzla 3
TS 110/x kV Bužim
TS 110/x kV Kalesija
TS 110/x kV B.Luka 9
TS 110/x kV Laktaši 2
TS 110/x kV Mostar 9
TS 110/x kV Šipovo
TS 110/x kV Fojnica
TS 110/x kV Gradiška 2
TS 110/x kV Ilijaš
TS 400/110/x kV Sarajevo10
12.
TS 110/x kV Živinice
13.
TS 110/x kV Tušanj
14,0/ 17,2 x
2012.
14.
15.
16.
TS Tuzla 2
TS 110/x kV Jelah
TS 110/x kV Žepče
11,4
11/18,82 x
8,5/10,58
2015.
17.
TS 110/x Čitluk 2
20,21 x
2013.
18.
TS 110/x kV Prnjavor 2
14,36 x
2015.
19.
TS 110/x kV Lukavac 2
32,62 x
2014.
20.
21.
TS 110/x kV Kneževo
TS 110/x kV Prijedor 6
10,22
8/ 13,95 x
2015.
22.
TS 110/x kV Ljubuški 2
17,1 x
2016.
x
2017.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
TS Željuša
TS Zalik
TS Kerep
TS Kostajnica
TS Zenica 5
TS Bijeljina 5
TS 110/x kV Sarajevo 12
TS 110/x kV Mostar 11
TS Tuzla 1
TS Bugojno 2
TS Sarajevo 6 (Betanija)
2012.
x
2017.
34.
TS B. Luka 10
Elektroprenos BiH
10,1
5,85
5,54
21,43
13,37
4,19
10,44
Prijedlog EP
NOSu
x
2014.
x
2015.
x
x
x
13,45 x
10,5 x
6,0/ 19,0 x
2014.
2012.
2015.
2015.
2015.
x
2015.
2015.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2016.
x
2015.
x
x
x
2017.
x
2017.
x
x
x
2015.
2014.
2015.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2016.
2016.
2016.
x
x
2015.
x
2012.
2016.
2016.
x
x
x
x
2020.
x
x
2016.
x
2017.
2018.
x
2021.
x
2014.
2021.
x
x
x
x
2015.
2016.
2017.
x
x
x
x
10
20
35
60%
80%
x
x
x
x
x
FBiH
4
2016.
5,70
OP predložio
pomjeranje dinamike
izgradnje
x
4
2017.
6,11
OP predložio
pomjeranje dinamike
izgradnje
x
4
6,09
4,00
Nova inv.
3
2016.
2015.
4,90
Preopt.dist. mreža
Nova inv.
Nova inv.
x
x
x
4,81
x
x
3
2016.
x
x
x
3
2016.
x
x
x
3
3
2016.
2017.
x
x
3
2017.
5,29
2017.
5,70
x
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
x
2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
54
Nova inv.
Nova inv.
Napajanje iz T.Centar
x
x
Investicija u toku.
Nova inv.
4,46
4,75
2016.
x
x
x
Investicija u toku.
Investicija u toku.
4,50
3
x
Investicija u toku.
Investicija u toku.
4,25
x
x
Investicija u toku.
3,53
x
x
Investicija u toku.
4,07
4,94
x
x
x
Investicija u toku.
4
4
4
x
x
x
Napomena
RS
0,95
1,85
4,70
x
x
x
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
2014.
2014.
2015.
2016.
2014.
2015.
2014.
2015.
2016.
2016.
2016.
2014.
2016.
2016.
x
Plan
2014. 2023.
Kriterij OP BL
2013.
2020.
2018.
x
x
x
x
Udaljenost > km
ΔU≥
35/10 kV > postojeće
8 MVA
60%
x
x
x
x
33,6 x
18,62 x
12,1
x
20,91 x
Opterećenje > 8 MVA
2014.
x
x
Plan.opter
> 8 MVA
2016.
2014.
26,6
3,58/ 8,86
9,25
5,8
9,11
Prijedlog EP
BiH Prenosu
2018.
2020.
2021.
2016.
Nova inv.
5,19
OP predložio
pomjeranje dinamike
izgradnje
6,11
3,35
4,09
Nova inv.
Nova inv.
Ne dominira 35 kV
Nova inv.
Nova inv.
4,09
Nova inv.
5,29
4,56
Nova inv.
9,10
Napajanje iz TS HAK
2017.
12,05
rezultat analiza
Nova inv.
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Objekat
Red. br.
Prijedlog EP
NOSu
P max
35.
TS Bihać 4
36.
TS 110/x kV Doboj Istok
4,26/ 9,40 x
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
TS 110/x kV Kočerin
TS Olovo
TS Turbe
TS Čapljina 2
TS Ivanjica
TS Bihać 3
TS B. Luka 11
TS B. Luka 12
TS Tinja
TS Trebinje 3
TS Glamoč
TS Konjević polje
TS Trnovo
TS Trnovo
TS Novi Travnik 2
TS Buturović Polje
TS Ustikolina
TS Gračanica 2
TS Prača
TS Voljevac
TS 220/110 kV Prijedor 2
Transformacija 110/x kV
TS Prijedor 4
Ukupno (Varijanta 1.)
Ukupno (Varijanta 2.)
UKUPNO (Varijanta 1.)
18,8 x
x
x
17,54 x
x
/16,23 x
x
x
3,8/18,58 x
x
1,78/
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Plan
Prijedlog OP
Prijedlog OP 2006. i
BL
2007.
Prijedlog EP
BiH Prenosu
x
2012.
x
2016.
x
x
x
x
x
x
x
x
Opterećenje > 8 MVA
Udaljenost > km
10
20
35
2014.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0
x
0
FBiH
2016.
Napomena
RS
OP predložio
pomjeranje dinamike
izgradnje
3,98
2,96 Varijanta 1.
Varijanta 2.
2018.
Priklj. MHE
Priklj. MHE
Priklj. MHE
Priklj. MHE
87,01
87,01
UKUPNO (Varijanta 2.)
Elektroprenos BiH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
80%
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
2
x
x
60%
x
x
x
Plan
2014. 2023.
Kriterij OP BL
ΔU≥
35/10 kV > postojeće
8 MVA
60%
x
x
x
x
x
1/
1/
Plan.opter
> 8 MVA
54,36
51,40
141,37
138,41
55
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Priključni DV za nove transformatorske stanice 110/x kV
Red. br.
Priključni DV za
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
TS 110/x kV Tuzla 3
TS 110/x kV Bužim
TS 110/x kV Kalesija
TS 110/x kV B.Luka 9
TS 110/x kV Laktaši 2
TS 110/x kV Mostar 9
TS 110/x kV Šipovo
TS 110/x kV Fojnica
TS 110/x kV Žepče
TS 110/x Čitluk 2
TS 110/x kV Doboj Istok
TS 110/x kV Gradiška 2
TS 110/x kV Prnjavor 2
TS 110/x kV Sarajevo 12
TS 110/x kV Mostar 11
TS 110/x kV Jelah
TS 110/x kV Lukavac 2
TS 110/x kV Ilijaš
TS 400/110/x kV Sarajevo 10
TS 110/x kV Kneževo
TS 110/x kV Živinice
TS 110/x kV Tušanj
TS 110/x kV Prijedor 6
TS 110/x kV Ljubuški 2
TS 110/x kV Kočerin
TS Željuša
TS Olovo
TS Zalik
TS Turbe
TS Novi Travnik 2
TS Tuzla 1
TS Buturović Polje
TS Bihać 3
TS Prača
TS Voljevac
TS Tuzla 2
TS Tinja
TS Bugojno 2
39.
TS Sarajevo 6 (Betanija)
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
TS Kerep
TS Ustikolina
TS Gračanica 2
TS Čapljina 2
TS Ivanjica
TS B. Luka 10
TS B. Luka 11
TS B. Luka 12
TS Kostajnica
TS 220/110 kV Prijedor 2
Transformacija 110/x kV
TS Prijedor 4
Elektroprenos BiH
Plan
2014. 2023.
2014.
2014.
2015.
2016.
2014.
2015.
2014.
2015.
2015.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
FBiH
Napomena
RS
Investicija u toku.
0,19
Investicija u toku.
0,13
0,00
0,01
Inv u toku. Sredstva u okviru izgradnje TS.
Investicija u toku.
Investicija u toku.
0,55
0,00
Investicija u toku.
3,40
0,55
0,16
0,05
Nova inv.
Nova inv.
0,10
0,01
Nova inv. u okviru izgradnje TS
Nova inv. u okviru izgradnje TS
0,40
Nova inv.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2017.
2017.
2017.
0,16
0,46
0,00
0,00
Nova inv. u okviru izgradnje TS
3,72
Nova inv.
2017.
0,08
Nova inv.
2,64
Nova inv.
0,12
Nova inv.
0,41
6,17
Napajanje iz TS HAK
Priklj. MHE
Priklj. MHE
Priklj. MHE
Napajanje iz TS T.Centar
Priklj. MHE
2017.
3,36
Nova inv.
2018.
1,15
Nova inv.
56
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red. br.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Priključni DV za
TS Trebinje 3
TS Zenica 5
TS Bihać 4
TS Glamoč
TS Bijeljina 5
TS Konjević polje
TS Trnovo
TS Trnovo
Ukupno (Varijanta 1.)
Ukupno (Varijanta 2.)
UKUPNO (Varijanta 1.)
UKUPNO (Varijanta 2.)
Elektroprenos BiH
Plan
2014. 2023.
2020.
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
FBiH
Napomena
RS
0,15
2021.
1,55
2018.
0,00
16,58
16,58
Varijanta 1. Sredstva predviđena u okviru
izgradnje/rekonstrukcije DV 110 kV Sarajevo
20 - Foča.
Varijanta 2.
8,94
8,94
25,52
25,52
57
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Prijedlozi za rekonstrukciju/proširenja SN postrojenja postojećih objekata dostavljeni od EP
R.br.
Objekat
1.
TS Sarajevo 1
2.
TS Sarajevo 2
3.
TS Sarajevo 5
4.
TS Sarajevo 14
5.
TS Hadžići
6.
TS Pazarić
7.
TS Goražde 1
8.
TS Gračanica
9.
TS Bihać 1
10.
TS Cazin 2
Elektroprenos BiH
Obim proširenja/izgradnje
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 20 kV
• 4 ćelije 10(20) kV
• 10 ćelija 10(20) kV
- rekonstrukcija SN
postrojenja
- rekonstrukcija SN
postrojenja
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 6 ćelija 10(20) kV
Obrazloženje prijedloga
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- TS izgrađena 1977.
- TS izgrađena 1976.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
Planirani ulazak u
pogon
Napomena
EP/Plan inv.
2009./2014.
zahtjev JP EPBiH
- investicija u toku (20 kV)
- za 10 kV potrebno definisati
idejno rješenje
2012./2016.
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
do 2020./2016.
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
do 2020./2015.
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
2010./zahtjev JP EPBiH
- u TS postoje 3 rezervne ćelije
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./2016.
2012./2015.
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 20 kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2014.
• 5 ćelija 20 kV
2010./2014.
2010./-
58
zahtjev JP EPBiH
- nova inv. (potrebno uraditi
idejno rješenje)
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
zahtjev JP EPBiH
- u TS postoji slobodna ćelija
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
- kompletirati postojeće
rezervne ćelije
Plan investicija 2014. – 2016. god.
R.br.
Objekat
Obim proširenja/izgradnje
Obrazloženje prijedloga
Planirani ulazak u
pogon
EP/Plan inv.
2009.2010./2014.
Napomena
11.
TS Bihać 2
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 20 kV
• 1 ćelija 10 kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
12.
TS Sanski Most
TS Bosanski
Petrovac
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./2015.
13.
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 20 kV
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
14.
TS Vitez
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2015.
zahtjev JP EPBiH i JP EPHZHB
- nova investicija
15.
TS Busovača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2015.
zahtjev JP EPBiH i JP EPHZHB
- nova investicija
16.
TS Gornji Vakuf Uskoplje
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelije 10(20) kV
• 4 ćelija 20 kV
- proširenje SN postrojenja
• 3 ćelije 10(20) kV
• 1 ćelija 20 kV
- proširenje SN postrojenja
• 3 ćelije 20 kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2014.
17.
TS Novi Travnik
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./2014.
18.
TS Breza
- proširenje SN postrojenja
• 3 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./-
19.
TS Visoko
TS Zenica 4
21.
TS Zavidovići
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./2017.
20.
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 6 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 10(20) kV
• 2 ćelije 35 kV
zahtjev JP EPBiH i JP EPHZHB
- nova investicija (ćelije iz TS
Čapljina i TS Ljubuški)
zahtjev JP EPBiH
- inv. u toku – proširenje SN; u
okviru iste planirati ugradnju
potrebnih odvoda
zahtjev JP EPBiH
- u TS postoji jedna rezervna
10 kV ćelija
zahtjev JP EPBiH
Elektroprenos BiH
2009./-
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
- kompletiranje rezervnih ćelija
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija
zahtjev JP EPBiH
- u TS postoji slobodna ćelija
2010./-
zahtjev JP EPBiH
2010./2017.
zahtjev JP EPBiH
59
Plan investicija 2014. – 2016. god.
R.br.
Objekat
Obim proširenja/izgradnje
Obrazloženje prijedloga
Planirani ulazak u
pogon
EP/Plan inv.
2009./2015.
22.
TS Tešanj
- proširenje SN postrojenja
• 6 ćelija 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
23.
TS Jablanica
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./2014.
24.
TS Konjic
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2014.
25.
TS Mostar 2
TS Mostar 6
27.
TS Mostar 7
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./-
26.
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 5 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
28.
TS Mostar 4
29.
TS Čapljina
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- rasterećenje postojećih odvoda
2010./2014.
30.
TS Čitluk
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- rasterećenje postojećih odvoda
2010./-
31.
TS Neum
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
Elektroprenos BiH
2009.2012./2015.
2009./2014.
2009./-
2010./2015.
60
Napomena
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija (u sklopu
rekonstrukcije SN postrojenja)
zahtjev JP EPBiH
- u TS postoje dvije slobodne
ćelije od kojih je jedna
nekompletna
- nova investicija
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija (ćelije iz TS
Rama)
zahtjev JP EPBiH
zahtjev JP EPHZHB
- nova investicija
zahtjev JP EPHZHB
- nova investicija (ćelije iz TS
Čapljina)
zahtjev JP EPHZHB
- u TS postoji ćelija
zahtjev JP EPHZHB
- investicija u toku (proširenje
izvesti kroz rekonstrukciju SN)
zahtjev JP EPHZHB
- u TS postoje dvije slobodne
ćelije
zahtjev JP EPHZHB
- u TS postoji jedna slobodna
ćelija
- nova investicija (ćelije iz TS
Ljubuški)
Plan investicija 2014. – 2016. god.
32.
TS Široki Brijeg
- proširenje SN postrojenja
• 3 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
Planirani ulazak u
pogon
EP/Plan inv.
2009.2012./2015.
33.
TS Ljubuški
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009.2012./2015.
34.
TS Grude
- proširenje SN postrojenja
• 3 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2008.,2010.2012./2015.
35.
TS Posušje
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2008.,2010.2012./2014.
36.
TS Tomislavgrad
37.
TS Kupres
TS B. Grahovo
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- reaktiviranje postojećih odvoda i
rezervna ćelija
2009.2011./2014.
2009./2014.
38.
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 3 ćelije 10(20) kV
39.
TS Kiseljak
- nepostojanje rezervne ćelije
2010./-
40.
TS Žepče
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2015.
41.
TS Orašje
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača, odnosno
razdvajanje postojećih vodova
2009.2012./2014.
R.br.
Objekat
Elektroprenos BiH
Obim proširenja/izgradnje
- proširenje SN postrojenja
• 5 ćelija 10(20) kV
Obrazloženje prijedloga
2009./-
61
Napomena
zahtjev JP EPHZHB
- nova investicija
- u TS postoje dvije slobodne
ćelije (ćelije iz TS Ljubuški)
zahtjev JP EPHZHB
- proširenje izvršiti kroz
rekonstrukciju
- nova investicija
zahtjev JP EPHZHB
- nova inv. (demontirane ćelije
iz TS MO6 bit će ugrađene u
predmetnu TS)
zahtjev JP EPHZHB
- u TS postoji jedna slobodna
ćelija
- nova investicija
zahtjev JP EPHZHB
- nova investicija
zahtjev JP EPHZHB
- nova investicija
zahtjev JP EPHZHB
- sve tražene ćelije već postoje
u TS
zahtjev JP EPHZHB
- tražena ćelija postoji u TS
zahtjev JP EPHZHB
- Planom investicija predviđena
realizacija u okviru izgradnje TS
(nova investicija)
zahtjev JP EPHZHB
- postoje 3 nekompletne ćelije i
pripadajuća oprema
Plan investicija 2014. – 2016. god.
R.br.
Objekat
Obim proširenja/izgradnje
Obrazloženje prijedloga
Planirani ulazak u
pogon
EP/Plan inv.
2009.-2012./-
42.
TS Odžak
- proširenje SN postrojenja
• 5 ćelija 10(20) kV
43.
TS Srebrenik
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača, odnosno
razdvajanje postojećih vodova
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
44.
TS Gradačac
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 35 kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2014.
45.
TS Banja Luka 2
- zamjena postojećih ćelija
• 4 ćelije 20 kV
- TS izgrađena 1972.
2009./2014.
46.
TS Prijedor 1
TS Gradiška
48.
TS Prijedor 3
49.
TS Kozarska
Dubica
- TS izgrađena 1962.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- TS izgrađena 1979.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- TS izgrađena 1982.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- TS izgrađena 1973.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2014.
47.
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 27 ćelija 20 kV
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 30 ćelija 20 kV
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 16 ćelija 20 kV
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 27 ćelija 20 kV
50.
TS Novi Grad
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 29 ćelija 20 kV
- TS izgrađena 1977.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./2015.
Elektroprenos BiH
2012./2015.
2009./2014.
2009./2014.
2009./2015.
62
Napomena
zahtjev JP EPHZHB
zahtjev JP EPBiH
- nova investicija (proširenje
izvršiti kroz rekonstrukciju SN)
zahtjev JP EPBiH i EPRS
- inv. u toku – trafo ćelija; u TS
postoji jedna slobodna ćelija;
planirati nabavku druge
odvodne ćelije
zahtjev MH ERS
- investicija u toku
(rekonstrukcija TS)
zahtjev MH ERS
- investicija u toku
(rekonstrukcija TS)
zahtjev MH ERS
- investicija u toku
(rekonstrukcija TS)
zahtjev MH ERS
- investicija u toku
(rekonstrukcija TS)
zahtjev MH ERS
- proširenje izvršiti kroz
rekonstrukciju SN
- nova investicija
zahtjev MH ERS
- proširenje izvršiti kroz
rekonstrukciju SN
- nova investicija
Plan investicija 2014. – 2016. god.
R.br.
51.
Objekat
Obim proširenja/izgradnje
TS Laktaši 1
- proširenje SN postrojenja
• 6 ćelija 20 kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
TS Stanari
- proširenje SN postrojenja
• 5 ćelija 35 kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009.,
2012./2015.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./-
zahtjev MH ERS
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./-
zahtjev MH ERS
2009./-
zahtjev MH ERS
- TS izgrađena 1981.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010.,2011./-
zahtjev MH ERS
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./-
52.
Obrazloženje prijedloga
Planirani ulazak u
pogon
EP/Plan inv.
2010./2015.
• 7 ćelija 20 kV (u 2012.)
53.
TS Doboj 2
54.
TS Doboj 3
55.
TS Derventa
56.
TS Modriča
57.
TS Ugljevik
58.
TS Bijeljina 4
(Janja)
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 35 kV
• 2 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./-
59.
TS Bijeljina 1
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 9 ćelija 35 kV
• ukupno 20 ćelije 20 kV
- TS izgrađena 1972.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2015.
Elektroprenos BiH
- proširenje SN postrojenja
• 6 ćelija 35 kV
• 6 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 35 kV
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 35 kV
• 6 ćelija 10(20) kV
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 9 ćelija 35 kV
• ukupno 24 ćelije 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 35 kV
63
Napomena
zahtjev MH ERS
- proširenje izvršiti kroz
rekonstrukciju SN
- nova investicija
zahtjev MH ERS
- investicija u toku (35 kV
postrojenje)
- nova investicija (20 kV)
zahtjev MH ERS
- u TS postoji jedna slobodna
35 kV ćelija
zahtjev MH ERS
- u TS postoji jedna slobodna
35 kV i četiri slobodne 10 kV
ćelije
zahtjev MH ERS
- proširenje izvršiti kroz
rekonstrukciju TS, nova
investicija
Plan investicija 2014. – 2016. god.
R.br.
Objekat
60.
TS Zvornik
61.
TS Sarajevo 20
62.
Obim proširenja/izgradnje
Obrazloženje prijedloga
Planirani ulazak u
pogon
EP/Plan inv.
2009./2015.
- zamjena postojećih ćelija
• 7 ćelija 35 kV
- proširenje SN postrojenja
• 4 ćelije 10(20) kV
- TS izgrađena 1977.
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2015.
TS Pale
- proširenje SN postrojenja
• 3 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./2015.
63.
TS Višegrad
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2009./-
64.
TS Rogatica
TS Foča
66.
TS Sokolac
67.
TS Šamac
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
2010./-
65.
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 2 ćelije 35 kV
• 6 ćelija 10(20) kV
68.
TS Nevesinje
69.
TS Prnjavor 1
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
70.
TS Mrkonjić Grad
71.
TS Doboj 1
- proširenje SN postrojenja
• 1 ćelija 10(20) kV
- rekonstrukcija i proširenje
SN postrojenja
• ukupno 25 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 6 ćelija 10(20) kV
- proširenje SN postrojenja
• 7 ćelija 35 kV
Elektroprenos BiH
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
Napomena
2011./-
zahtjev MH ERS
- investicija u toku
zahtjev MH ERS
- nova investicija
- u TS postoje tri slobodne
nekompletne 10 kV ćelije
zahtjev MH ERS
- nova investicija
- u TS postoje dvije slobodne
nekompletne 10 kV ćelije
zahtjev MH ERS
- u TS postoji jedna slobodna
10 kV ćelija
zahtjev MH ERS
- tražena ćelija postoji u TS
zahtjev MH ERS
- tražena ćelija postoji u TS
zahtjev MH ERS
- tražena ćelija postoji u TS
zahtjev MH ERS
- proširenje izvršiti kroz
rekonstrukciju SN
- - nova investicija
zahtjev MH ERS
- nova investicija
zahtjev MH ERS
2012./-
zahtjev MH ERS
2012. i 2017./-
zahtjev MH ERS
2010./2010./2012.2015./2015.
2015.
64
Plan investicija 2014. – 2016. god.
R.br.
Objekat
Obim proširenja/izgradnje
72.
TS Bijeljina 3
- proširenje SN postrojenja
• 1+1 ćelije 35 kV
• 3 ćelije 10(20) kV
- potreba priključenja novih
distributivnih potrošača
73.
TS Travnik 1
- proširenje SN postrojenja
• 5 ćelija 10(20) kV
- proširenje do konačnog obima
izgradnje
Elektroprenos BiH
Obrazloženje prijedloga
Planirani ulazak u
pogon
EP/Plan inv.
2012./-
2015.
65
Napomena
zahtjev MH ERS
- u TS postoji jedna slobodna
35 kV ćelija i 4 rezervne 10 kV
ćelije
- nova investicija
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Objekti van funkcije
Red.
broj
Naziv objekta
Plan 2014. 2023.
Sredstva po entitetima
(mil.KM)
F BiH
RS
0,78
0,52
0,02
0,04
0,00
0,81
0,07
0,38
1.
2.
3.
4.
5.
DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik
DV 110 kV Tuzla Centar – Lopare
DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 7/II
DV 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 2
DV 2x110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 20
2015.
2014.
2014.
2014.
2014.
6.
DV 110 kV Sarajevo 18 – Sarajevo 20
2014.
0,00
0,00
7.
DV 110 kV Goražde 1 – Pljevlja
2014.
0,36
1,54
8.
9.
10.
11.
12.
DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2
DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina
DV 110 kV Mostar 2 – Stolac
DV 2x110 kV Mostar 1 – HE Jablanica
DV 110 kV Stolac – Bileća
Ukupno:
UKUPNO:
2014.
2015.
2015.
2015.
2017.
0,46
4,00
0,56
4,14
0,86
12,06
Elektroprenos BiH
Napomena
Nova inv.
Nova inv.
DV saniran
Nova inv.
Inv. u toku
DV p. SA 20 Nova inv.
OP predložio pomjeranje
dinamike
Nova inv.
Inv. u toku
Nova inv.
Inv. u toku
Nova inv.
1,65
4,13
16,19
66
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Antenske veze
Red.
broj
Naziv objekta
Antenska veza na
Način rješavanja
Sredstva po entitetima (mil.
KM)
Plan 2014. 2023.
F BiH
1.
TS Prijedor 1
DV 110 kV Banja Luka Ulaz/izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 Prijedor 2
6 - Sisak II
2014.
2.
TS Brčko 2
DV 110 kV Gradačac Derventa
2015.
0,69
2015.
0,15
3.
TS Pazarić
4.
TS B. Luka 5
5.
TS Vlasenica*
DV 110 kV Gradačac – Brčko 2
(dionica KT - TS Gradačac)
DV 110 kV EVP Konjic
Ulaz/izlaz na DV 110 kV EVP Konjic – Hadžići
Hadžići
DV 110 kV Sarajevo 1
– HE Jablanica/II
DV 110 kV B. Luka 5 - HE Bočac
DV 110 kV HE Bočac –
(dionica KT do B.Luka 5) (V1) ili
Banja Luka 1
DV 110 kV B. Luka 5 - HE Bočac (V2)
DV 110 kV Zvornik Srebrenica
DV 110 kV Srebrenica-Vlasenica
(dionica Konjević Polje - Srebrenica)
Ukupno (V1)
Ukupno (V2)
UKUPNO (V1)
UKUPNO (V2)
RS
0,10
Nova inv.
OP predložio
otpočinjanje
aktivnosti 2017.
0,27
Nova inv.
2015.
0,33
2019.
3,88
2016.
2,96
0,84
0,84
Nova inv.
OP predložio
otpočinjanje
aktivnosti 2017.
3,66
7,21
4,50
8,05
* - Izgradnja DV-a predviđena kroz rješavanje radijalno napojenih TS
Elektroprenos BiH
Napomena
67
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Kompletiranje DV polja 110 kV u TS
Red.
br.
Kompletiranje DV polja u TS
3.
TS 110/20/10 kV Kozarska Dubica - kompletiranje DV 110 kV polja
Prijedor 3 i B. Luka 6
TS 110/20/10 kV Prijedor 3 - kompletiranje DV polja Dubica i Prijedor
2
TS 110/20 kV Laktaši - kompletiranje DV polja Banja Luka 8
4.
TS 110/20/10 kV Prnjavor - kompletiranje DV polja Derventa i Ukrina
1.
2.
Plan
2014. 2023.
Sredstva po
entitetima
(mil.KM)
F BiH
Napomena
RS
2014.
0,76
Nova inv.
2014.
0,76
Inv. u toku
2014.
0,38
Inv. u toku
2014.
0,76
Inv. u toku
TS 110/10 kV Sarajevo 15 - kompletiranje DV polja 110 kV Sarajevo 14
i Sarajevo 20 i izgradnja MP
TS 110/35/10 Kladanj - kompletiranje DV polja 110 kV Đurđevik
TS 110/35/10 kV Lopare - kompletiranje DV polja 110 kV Ugljevik
TS 110/35/10 kV Jablanica - kompletiranje DV polja 110 kV HE
Jablanica
2014.
0,80
2014.
2014.
0,16
2018.
0,38
9.
TS 110/10 kV Mostar 7 - kompletiranje DV polja 110 kV Mostar 5 i
Mostar 6
2016.
0,76
Nova inv.
10.
TS 110/35/10 kV Kiseljak - kompletiranje DV polja Sarajevo 10
2016.
0,37
OP predložio definisanje dinamike
naknadno
11.
TS 110/35/10 kV Foča - kompletiranje DV polja 110 kV Goražde 1
2018.
0,37
Izgradnja DV 110 kV Sarajevo 20 - Foča.
12.
TS 110/20 kV Kotor Varoš - kompletiranje DV polja Čelinac
2014.
0,38
Izgradnja DV 110 kV Kotor Varoš Ukrina.
Nova inv.
13.
TS 110/10 kV Nevesinje - kompletiranje DV polja 110 kV Mostar 2
2015.
0,38
Izgradnja DV 110 kV Nevesinje - Gacko.
Nova inv.
14.
TS 110/20/10 kV G. Vakuf (Uskoplje) - kompletiranje DV polja 110 kV
Bugojno
2016.
0,38
Izgradnja DV 110 kV Rama - Uskoplje.
Nova inv.
15.
TS 110/35/10 kV Rama - kompletiranje DV polja 110 kV G.Vakuf
(Uskoplje)
2016.
0,38
Izgradnja DV 110 kV Rama - Uskoplje.
Nova inv.
16.
TS 110/20/10 kV Cazin 2 - kompletiranje DV polje 110 kV Cazin 1/1
2017.
0,38
Izgradnja DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2/II.
17.
TS 110/35/10 kV Tešanj - kompletiranje DV polja 110 kV Maglaj
2016.
0,38
OP predložio pomjeranje dinamike
18.
TS 110/35/20 kV Zenica 4 - kompletiranje DV polja 110 kV Sjever i Jug
2015.
i izgradnja MP
0,80
OP predložio pomjeranje dinamike
19.
TS 110/35/6 kV Banovići - kompletiranje DV polja 110 kV Tuzla
2016.
0,38
Izgradnja DV 110 kV Banovići Zavidovići.
Nova inv.
20.
TS 110/35/10 kV Vareš - kompletiranje DV polja 110 kV Visoko
2022.
0,37
Izgradnja DV 110 kV Vareš - Kladanj.
21.
TS 110/10 kV Sarajevo 8 - kompletiranje DV polja 110 kV Sarajevo 10/I
2022.
i Sarajevo 10/II
0,73
22.
TS 110/20/10 kV Novi Grad - kompletiranje DV polja 110 kV Prijedor 2 2014.
5.
6.
7.
8.
Ukupno
UKUPNO
Elektroprenos BiH
DV polje SA 14 Inv. u toku
DV polje SA 20 i MP Nova inv.
Inv. u toku
0,38
0,38
6,27
Nova inv.
Rekonstrukcija VN postrojenja.
Nova inv.
4,55
10,82
68
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Proširenje TS - izgradnja novog DV polja
Red. br.
Izgradnja novog DV polja u TS
Plan
2014. 2023.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TS 110/35/10 kV Ljubuški - Polje DV 110 kV Vrgorac
TS 110/20/10 kV Mrkonjić Grad - DV polje 110 kV Šipovo
TS 110/20 kV Kotor Varoš - DV polje 110 kV Ukrina
TS 110/20 kV Ukrina - DV polje 110 kV Kotor Varoš
TS 110/35/6 kV Gacko - DV polje 110 kV RS Sastavci
TS 110/35/10 kV Visoko - DV polje 110 kV Fojnica
TS 110/35/10 kV Zvornik - DV polje 110 kV Tuzla 5 (Kalesija)
TS 110/20/10 kV Banja Luka 5 - DV polje 110 kV HE Bočac (V1)
TS 110/35/10 kV Foča - DV polje 110 kV Sarajevo 20
TS 400/220/110/35/10 kV Sarajevo 20 - DV polje 110 kV Foča
2015.
2015.
2015.
2018.
2018.
11.
TS 110/20/10 kV Prijedor 1 - DV polje 110 kV Prijedor 2
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
Sredstva po
entitetima
(mil.KM)
FBiH
Nova inv.
Nova inv.
2015.
0,38
2015.
0,38
14.
TS 110/35/10 kV Kiseljak - DV polje 110 kV Fojnica
2016.
0,38
15.
16.
17.
18.
TS 110/35/6 kV Gacko - DV polje 110 kV Nevesinje
TS 110/10 kV Nevesinje - DV polje 110 kV Gacko
TS 110/20/10 kV Kupres - DV polje 110 kV Tomislavgrad
TS 110/20/10 kV G. Vakuf (Uskoplje) - DV polje 110 kV Rama
2015.
2015.
2016.
2016.
Nova inv.
0,38
DV polje Incel
rekonstruisano
OP predložio
pomjeranje
dinamike
0,40
30.
TS 110/35/10 kV Tešanj - DV polje 110 kV Jelah
2016.
0,38
31.
32.
33.
34.
TS 110/35/10 kV Ljubuški - DV polje 110 kV Ljubuški 2
TS 110/35/10 kV Grude - DV polje 110 kV Ljubuški 2
TS 110/ kV Prijedor 5 - 2xDV polje 110 kV Cementara Prijedor
TS 400/220/110 kV Tuzla 4 - DV polje za TE Tuzla blok 7
2017.
2017.
0,38
0,38
OP predložio
pomjeranje
dinamike
Nova inv.
Nova inv.
Nova inv.
0,38
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nova inv.
Nova inv.
0,38
0,38
TS 220/110/35/10 kV Gradačac - DV polje 110 kV Brčko 2
TS 110/20/10 kV Novi Grad - DV polje 110 kV Banja Luka 6
TS 110/35/6 kV Hak - DV polje 110 kV Tušanj
TS 110/20/10 kV Tuzla 3 - DV polje 110 kV Tušanj
TS 110/35/10 kV Cazin 1 - DV polje 110 kV Cazin 2/II
TS 110/20/10 kV Cazin 2 - DV polje 110 kV Cazin 1/II
TS 110/20 kV Kotor Varoš - DV polje 110 kV Kneževo
TS 110/20 kV Šipovo - DV polje 110 kV Kneževo (V1)
TS 110/35/10 kV Jajce 1 - DV polje 110 kV Šipovo (V2)
TS 110/20 kV Šipovo - DV polje 110 kV Jajce 1 (V2)
2016.
2017.
2017.
2017.
2017.
2016.
2016.
0,40
0,39
0,38
0,41
0,40
0,38
2016.
2015.
Nova inv.
0,38
TS 110/35/10 kV Pazarić - DV polje 110 kV Hadžići
Elektroprenos BiH
Inv. u toku.
Nova inv.
TS 110/35/10 kV Pazarić - DV polje 110 kV EVP Konjic
20.
Inv. u toku.
0,38
0,38
0,38
12.
TS 110/35/10 Srebrenica - DV polje 110 kV Vlasenica
RS
0,22
13.
19.
Napomena
0,38
OP predložio
pomjeranje
dinamike
OP predložio
pomjeranje
dinamike
Nova inv.
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
Nova inv.
0,38
2020.
0,38
OP predložio
pomjeranje
dinamike
Nova inv.
69
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red. br.
35.
Izgradnja novog DV polja u TS
TS 110/35/6 kV Banovići - DV polje 110 kV Zavidovići
Sredstva po
entitetima
(mil.KM)
Plan
2014. 2023.
FBiH
2016.
0,38
Nova inv.
OP predložio
definisanje
dinamike
naknadno
36.
TS 110/35/10 kV Zavidovići - DV polje 110 kV Banovići
2016.
0,38
37.
38.
39.
40.
41.
42.
TS 110/35/10 kV Kladanj - DV polje 110 kV Vareš
TS 110/35/10 kV Vareš - DV polje 110 kV Kladanj
TS 110/35/10 kV Doboj 1 - DV polje 110 kV Jelah
TS 400/110 kV Banja Luka 6 - DV polje 400 kV Lika
TS 110/20/10 kV Banja Luka 3 - DV polje 110 kV Banja Luka 10
TS 110/10 kV Banja Luka 2 - DV polje 110 kV Banja Luka 10
Ukupno (V1)
Ukupno (V2)
UKUPNO (V1)
UKUPNO (V2)
2022.
2022.
2019.
2020.
2017.
2017.
0,38
0,38
Elektroprenos BiH
7,08
7,46
Napomena
RS
0,38
1,20
0,38
0,38
7,74
7,35
14,82
14,81
70
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Zamjena transformatora
Red.
br.
1*
2*
3*
4*
5
6
7
8
9
10
Naziv TS
Bileća
Oznaka
transf.
13
14
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
Kraj životnog
vijeka
110/36,75/6
10/10/3
rezerva
1953
61
70
1993
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1979
35
44
2019
T1
110/10,5(21)/10,
5
20/20/14
pogon
1986
28
37
2026
N. Travnik
Tuzla Centar
Banja Luka 2
Banovići
Banja Luka 1
Banja Luka 3
Banja Luka 4
Banja Luka 5
Banja Luka 6
Banja Luka 7
Banja Luka 8
Bihać 1
Bihać 2
Opterećenje (MW)
Dostignuto
MW
MVA
MW
MVA
7,56
7,96
8,97
9,44
T2
110/36,75
10/10
pogon
1957
T1
110//10,5(21)/36,
75
66
40/40/27
pogon
1982
32
41
2022
T2
110/36,75/10,5
40/40/27
pogon
1982
32
41
2022
Т1
110/10,5/10,5
31.5/31.5/10.5
pogon
2005
9
18
2045
10,36
12,24
Т2
110/10,5/10,5
31.5/31.5/10.5
pogon
1998
16
25
2038
110/36,75/6,3
31,5/21/21
pogon
1983
31
40
2023
T2
110/36,75/6,3
31,5/21/21
pogon
1983
31
40
2023
Т1
110/2x10,5/36,75
40/36/27
pogon
1978
36
45
2018
Т2
110/2x10,5/36,75
40/36/27
pogon
1979
35
44
2019
Т1
110/21/10,5
40/26,6/26,6
pogon
1976
38
47
2016
Т2
110/21/10,5
20/20/13,4
pogon
1978
36
45
2018
Т1
110/21/10,5
20/20/13,4
pogon
1978
36
45
2018
Т2
110/21/10,5
20/20/6,67
rezerva
1978
36
45
2018
2001
13
22
2041
>40
>50
>60
X
X
X
X
49,27
51,86
49,52
52,13
X
48,06
50,59
52,96
55,75
15,77
16,60
19,72
20,76
43,83
46,14
45,47
47,86
49,14
51,73
51,92
54,65
X
18,11
19,06
22,19
23,36
400/115/31.5
300/300/100
pogon
1979
35
44
X
Т2
400/115/31,5
300/300/100
pogon
1979
35
44
X
20/20/6.7
pogon
2006
8
17
2046
20/20/6.7
kvar
2006
8
17
2046
6
15
2048
2008
6
15
2048
Т1
110/2x10,5/10,5
40/40/14
pogon
2007
7
16
2047
Т2
110/2x10,5/10,5
40/40/14
pogon
2007
7
16
2047
T
220/115/10,5
150/150/50
pogon
2002
12
21
T1
110/36,75/10,5
20/20/14
pogon
1981
33
42
2021
T2
110/36,75/21(10,
5)
20/14/20
pogon
2005
9
18
2045
39
48
2015
T3
35/10,5
4/4
rezerva
1968
T1
110/21/10,5
20/14/14
pogon
1975
Elektroprenos BiH
10,28
6,93
2008
X
X
2014.
0,82 Inv. u toku
X
X
20
20
2014.
0,82
X
X
40
40
2014.
1,03
Inv. u toku
40
2014.
31,5
2023.
40
2018
1,03
40
2015.
1,03
20
2018.
0,82
X
31,5
X
Inv. u toku: zamjena
1,03 jednog trafoa i
povećanje snage na 40
MVA.
0,93
X
40
X
Т1
pogon
20
analiza opterećenja
Nova inv.
X
pogon
pogon
20
deformacija namotaja
X
pogon
20/20/14
godina
Napomena
RS
degradacija ulja,
prenosni odnos
Inv. u toku
X
4/4
20/20/14
MVA
F BiH
X
20/20/6,67
110/21/6.3
20
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
X
X
35/20
110/21/6.3
Kvar
Plan 2014.-2023.
Prijedlog
OP Banja
Luka
X
110/21/10,5
Т2
>80
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
X
X
Т1
Т1
>60
Stanje TR
X
T2
110/21(10.5)/10.
5
110/21(10.5)/10.
5
Planirano
opterećenje
TS u %
12,88
1997
T1
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
X
9,84
57
Prognoz. u 2023.
Starost
u 2023
Т1
Т4
12
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
Т2
Т3
11
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Kriterij starosti
40 god.
10,82
7,29
12,88
8,53
13,56
8,98
Ugradnja drugog trafoa.
X
20
X
5,32
5,60
6,48
6,82
11,33
11,93
13,96
14,69
18,46
19,43
24,06
25,33
12,06
12,69
19,39
20,41
X
X
X
X
X
300
2019.
4,79
20
2015.
0,82
OP predložio
prolongiranje
Prognoza potrošnje nije
uzela u obzir
proizvodnju HE Una
Kostela (max 8 MW).
Neodgovarajuća grupa
spoja
Ugradnja drugog trafoa
X
71
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
15
16
Naziv TS
Bijeljina 1
Bijeljina 2
17
Bijeljina 3
18
Bosanska
Krupa
Oznaka
transf.
20
21
22
23
Bosanski
Petrovac
B. Grahovo
Brčko 1
Brčko 2
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
Kraj životnog
vijeka
110/36,75/10,5
20/20/x
pogon
1966
48
57
2006
110/36,75/10,5
20/20/14,3
pogon
1983
31
40
2023
Т3
110/2x10,5/10,5
20/20/14,3
povr.pogon
1999
15
24
2039
Т1
110/2x10.5
12,5/12,5
pogon
1982
32
41
2022
Т2
110/2x10.5
12,5/12,5
pogon
1982
32
41
2022
Т1
110/36,75/10,5
20/20/6.7
pogon
2000
14
23
2040
T1
T2
110/36,75/10,5
110/10,5(21)/36,
75
110/36,75/21(10,
5)
110/36,75(21)/10
,5
40/27/27
pogon
2003
11
20
2043
20/20/14
pogon
1977
37
46
2017
20/14/20
pogon
2011
3
12
2051
MVA
MW
MVA
51,15
53,84
53,09
55,88
0,48
0,51
3,59
3,78
>40
>50
X
X
X
>60
>80
X
X
Stanje TR
Kvar
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
40
Plan 2014.-2023.
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
MVA
F BiH
Prijedlog
OP Banja
Luka
Napomena
godina
RS
40
40
2016.
1,03
40
40
2016.
1,03
40
40
40
2017.
1,03
analiza opterećenja
Nova inv.
20
40
20
2015.
0,82
Nema 10 kV napona
Nova inv.
Analiza opterećenja
Nova inv.
X
28,56
30,06
35,46
37,33
8,93
9,40
12,07
12,71
X
X
pogon
1973
41
50
2013
X
pogon
1979
35
44
2019
X
T3
110/6,3
31,5/31,5
pogon
1987
27
36
2027
T
110/10,5/6,3
20/20/20
kvar
1981
33
42
2021
T
110/10,5(21)/36,
75
20/20/14
pogon
1986
28
37
2026
T1
110/36,75/10,5
20/14/20
pogon
2001
13
22
2041
T2
35/10,5
2,5/2,5
pogon
1969
Т1
110/10,5/36,75
40/27/27
pogon
2002
12
21
2042
Т2
110/10,5/36,75
40/27/27
pogon
2002
12
21
2042
Т1
110/36,75/10,5
40/27/27
pogon
Т2
110/36,75/10,5
20/20/6,67
pogon
1972
42
51
2012
T
110/36,75/10,5(2
1)
20/14/20
pogon
1999
15
24
2039
T1
110/21/10,5
20/14/14
pogon
1975
39
48
2015
18,34
19,31
25,39
26,73
X
X
X
4,73
4,98
6,96
7,33
1,63
1,72
2,00
2,11
40,84
42,99
59,03
62,14
38,81
40,85
56,96
59,96
X
Ugradnja drugog trafoa
2009
X
X
X
40
16,94
5,71
6,01
14,75
15,53
18,33
19,29
2016
7,85
8,26
9,67
10,18
X
X
2017
17,35
18,26
21,60
22,74
X
X
6,99
7,36
11,38
11,98
X
X
T2
110/21/10,5
20/14/14
pogon
1975
39
48
2015
Busovača
T1
110/20/10
16/16/10,6
pogon
1976
38
47
27
Cazin 1
T
110/10,5(21)/36,
75
20/20/14
pogon
1977
37
46
28
Cazin 2
T
110/21/10,5
20/14/14
pogon
1976
38
47
2016
T1
110/10,5/36,75
31,5/31,5/21
pogon
1981
33
42
2021
T2
110/6
T3
110/6
T1
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
1995
19
28
2035
T2
110/(20)10/35
20/20/14
pogon
1979
35
44
2019
X
X
16,09
26
Elektroprenos BiH
>60
Planirano
opterećenje
TS u %
X
16/16
Bugojno
Čapljina
MW
20/20/6.7
25
30
Prognoz. u 2023.
110/6,3
Breza
Cementara
Dostignuto
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
T2
24
29
Opterećenje (MW)
Starost
u 2023
Т1
Т1
Brod
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
Т2
Т2
19
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Kriterij starosti
40 god.
20
X
40
40
2016.
20
2017.
1,03 Nova inv.
0,82
OP predložio
prolongiranje
X
Ugradnja drugog trafoa.
Ugradnja drugog trafoa.
X
Ugradnja drugog trafoa.
31,5
X
14,35
15,11
19,67
20,71
17,33
18,24
21,54
22,67
X
X
72
31,5
2017.
0,93
OP predložio
prolongiranje
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
31
32
33
34
35
Naziv TS
Čelinac
Čitluk
Derventa
Doboj 1
Doboj 2
Oznaka
transf.
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
Kriterij starosti
40 god.
Opterećenje (MW)
Dostignuto
Prognoz. u 2023.
Starost
u 2023
Kraj životnog
vijeka
T1
110/21/10,5
20/20/14
pogon
2006
8
17
2046
T2
110/21/10,5
20/20/14
pogon
2006
8
17
2046
T1
110/(20)10/10
20/20/14
pogon
1980
34
43
2020
T2
110/(20)10/10
20/20/14
pogon
2004
10
19
2044
Т1
110/36,75/10,5
20/20/13,12
pogon
1978
36
45
2018
Т2
110/36,75/10,5
20/20/66,67
pogon
1971
43
52
2011
Т1
110/36,75/10,5
20/20/14
pogon
1998
16
25
2038
Т2
110/36,75/6,3
20/20/6
pogon
1964
50
59
Т1
110/10,5/36,75
20/20/13,4
pogon
1978
36
Т2
110/10,5/36,75
20/20/13,4
pogon
1989
25
MW
MVA
MW
MVA
7,40
7,79
9,11
9,59
22,66
23,85
11,18
11,77
16,38
17,24
22,67
23,86
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
>40
X
2004
X
X
45
2018
X
34
2029
15,88
22,66
28,24
29,73
16,72
21,98
23,14
Doboj 3
Т1
110/2x10,5/36,75
20/20/14
pogon
2004
10
19
2044
7,97
8,39
11,03
11,61
Donji Vakuf
T
110/21(10,5)/36,
75
16/16/14
pogon
1976
38
47
2016
4,17
4,39
6,03
6,35
X
38
Drvar
T1
110/35/10
20/20/14
pogon
1976
38
47
2016
3,49
3,67
4,34
4,57
X
T1
110/36,75/6,3
31,5/21/21
pogon
1983
31
40
2023
T2
110/36,75/6,3
31,5/21/21
pogon
1983
31
40
2023
Т1
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1981
33
42
2021
Т2
110/10,5/36,75
20/20/14
rezerva
1981
33
42
2021
Т2
110/35/6
20/20/14
pogon
1979
35
44
2019
40
41
Foča
Gacko
42
Goražde 1
43
Goražde 2
44
45
46
47
Gračanica
Gradačac
Gradiška
Grude
Т3
110/35/6
20/20/14
rezerva
1977
37
46
2017
T1
110/36,75/21(10,
5)
20/14/20
pogon
2005
9
18
2045
T2
110/36,75/10,5
20/20/6,67
pogon
1970
44
53
2010
T3
36,75/10,5
4/4
pogon
1973
Т1
110/21/10,5
20/20/14
pogon
1988
26
35
2028
T1
110/10,5(21)/10,
5
20/20/14
pogon
2002
12
21
2042
T2
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1979
35
44
2019
T1
220/115/10,5
150/150/50
pogon
1987
27
36
2027
T2
110/36,75/10,5
20/20/14
pogon
1980
34
43
2020
T3
110/36,75/10,5
20/20/14
pogon
1980
34
43
2020
Т1
110/2x10,5/10,5
20/20/13,4
pogon
1985
29
38
2025
Т2
110/21/10,5
20/20/13,4
pogon
1985
29
38
2025
T1
110/35/10
20/14/14
pogon
1976
38
47
2016
T2
110/35/10
16/16/10,7
pogon
1978
36
45
2018
Elektroprenos BiH
22,96
24,17
22,59
23,78
>80
Kvar
Plan 2014.-2023.
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
MVA
godina
F BiH
Prijedlog
OP Banja
Luka
Napomena
RS
OP predložio
prolongiranje
20
20
20
2017.
0,82
40
40
40
2018.
1,03 nema 10 kV napona
X
37
Đurđevik
>60
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
X
X
21,53
>60
Stanje TR
X
36
39
>50
Planirano
opterećenje
TS u %
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
31,5
31,5
2023.
20
20
2021.
0,82
31,5
20
2017.
0,82
20
20
2015.
0,82
31,5
2018.
0,93
40
2020.
1,03
0,93
X
9,64
10,15
11,35
11,95
X
X
10,25
10,79
12,17
12,81
X
OP predložio
prolongiranje
X
12,09
12,73
18,34
19,31
2,23
2,35
2,41
2,54
18,72
19,71
28,79
30,31
X
X
X
X
OP predložio
prolongiranje
2013
X
X
150
17,36
18,27
27,95
29,42
X
X
20
X
19,52
20,55
11,58
12,19
13,40
14,11
16,66
17,54
X
Ugrađuju se dva trafoa
20 MVA iz Mostara 6
X
73
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
48
49
Naziv TS
Hadžići
Ilijaš
Oznaka
transf.
T
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
110/,10,5(21)/10,
31,5/31,5/10,5
5
T1
110/21
---
T2
110/21
---
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
pogon
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
1999
15
Kriterij starosti
40 god.
Opterećenje (MW)
Dostignuto
Prognoz. u 2023.
Starost
u 2023
24
Kraj životnog
vijeka
MW
MVA
MW
MVA
2039
10,96
11,54
20,73
21,82
5,26
5,54
18,26
19,22
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
>40
Jablanica
T
110/10,5(21)/36,
75
20/20/14
pogon
1979
35
44
2019
3,40
3,58
5,23
5,51
51
Janja
T1
110/10.5(20)/35
20/20/14
pogon
2008
6
15
2048
6,20
6,53
7,73
8,14
T1
110/36,75/10,5
40/40/13,3
pogon
1978
36
45
2018
X
T2
110/21/10,5
20/20/14
pogon
1978
36
45
2018
X
T3
35/10,5
4/4
pogon
1974
2014
T4
35/10,5
8/8
pogon
1975
2015
53
54
55
56
57
Jajce 1
Jajce 2
Kiseljak
Kladanj
Ključ
Konjic
T5
35/10
4/4
rezerva
1980
T1
220/115/10.5
150/150/50
pogon
1975
39
48
T2
110/36,75/10.5
40/40/13,33
pogon
1970
44
53
2010
T3
110/36,75/10.5
40/40/13,33
pogon
1972
42
51
2012
T4
110/36,75/10.5
63/63/21
pogon
2002
12
21
2042
T1
110/10/35
20/20/14
pogon
1979
35
44
T2
36,75/10,5
8/8
pogon
1975
T1
110/36,75(21)/10
,5
20/20/6,67
pogon
1976
T2
36,75/10,5
4/4
pogon
1983
2019
38
47
2016
T
110/21/10,5
20/20/14
pogon
1984
30
39
2024
T1
110/36,75
10/10
pogon
1956
58
67
1996
T2
110/36,75/10,5
16/14/14
pogon
1976
38
47
2016
T3
36,75/10,5
8/8
pogon
1995
110/21/10,5
20/20/13,3
pogon
1986
28
37
2026
59
110/21/10,5
20/20/13,4
pogon
1975
39
48
2015
Т2
110/21(10,5)/10,
5
20/20/13,4
pogon
1978
36
45
2018
T1
110/20(10)/10
20/20/14
pogon
2004
10
19
2044
T2
20/10
4/4
pogon
1999
63
Livno
Lopare
Napomena
RS
Ugradnja drugog trafoa.
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
43,01
40
2016.
predloženo
prolongiranje
1,03
X
60,00
63,16
18,46
19,43
16,98
17,87
6,55
6,89
9,83
10,35
5,31
5,59
7,52
7,92
X
X
X
X
X
X
Ugradnja drugog trafoa
20 MVA
X
X
Ugradnja drugog trafoa.
Ugradnja drugog trafoa.
X
12,96
13,64
17,77
18,71
11,73
12,35
9,86
10,38
X
X
X
X
20
20
2015.
40
20
2018.
Nema 10 kV napona
Nova inv.
0,82
X
18,26
19,22
18,88
19,87
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
4,20
4,42
5,23
5,51
21,03
22,14
16,14
16,99
15,28
16,08
19,00
20,00
3,66
3,85
4,63
4,87
2039
Т1
110/36,75/21
20/20/20
pogon
1984
30
39
2024
T2
110/21(10,5)/10,
5
20/20/13,4
pogon
2006
8
17
2046
T1
110/(20)10/35
20/20/14
pogon
1979
35
44
2019
T2
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
1999
15
24
2039
Т1
110/2x10,5/36,75
20/20/14
pogon
2002
12
21
2042
Elektroprenos BiH
F BiH
godina
2035
Т1
62
MVA
Prijedlog
OP Banja
Luka
2023
Т1
Laktaši
Kvar
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
2015
Kozarska
Dubica
61
40,86
>80
Plan 2014.-2023.
X
Kotor Varoš
Kupres
34,60
>60
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
2020
58
60
32,87
>60
Stanje TR
X
50
52
>50
Planirano
opterećenje
TS u %
X
74
0,82
Prognoza prema DM
24,5 MW.
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
64
65
66
67
68
69
Naziv TS
Lukavac
Ljubuški
Maglaj
Modriča
Mostar 2
Mostar 4 (Čule)
Oznaka
transf.
70
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
Opterećenje (MW)
Dostignuto
Prognoz. u 2023.
Starost
u 2023
Kraj životnog
vijeka
MW
MVA
MW
MVA
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
>40
>50
X
X
T1
110/36,75/10,5
20/20/6,67
pogon
1966
48
57
2006
T2
110/36,75/6,3
20/20/6,67
pogon
1958
56
65
1998
X
X
T3
110/36,75/6,3
31.5/31.5/10.5
pogon
1967
47
56
2007
X
X
X
X
T
110/36,75/6,3
31,5/31,5/10,5
u kvaru
1963
51
60
2003
T1
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
1998
16
25
2038
T2
110/(20)10/35
20/20/14
pogon
1979
35
44
2019
T1
110/36,75/10,5
20/20/14
pogon
1989
25
34
2029
T2
110/36,75/10,5
20/20/6,67
pogon
1972
42
51
2012
39,31
26,04
41,38
27,41
42,11
17,15
44,33
22,76
23,96
28,13
29,61
X
110/36,75/10,5
40/40/13
kvar
1976
38
47
2016
X
110/2x10,5/36.75
20/20/14
pogon
1980
34
43
2020
X
T2
110/10,5/10,5
20/20/6,7
pogon
T1
110/36,75/10,5
40/40/13,3
pogon
1973
41
50
2013
T2
110/10,5
20/20
pogon
1976
38
47
2016
400/231/10,5
400/400/100
pogon
2003
11
20
T2
400/231/10,5
400/400/100
pogon
2003
11
20
T3
220/115/10,5
150/150/50
pogon
1973
41
50
T4
220/115/10,5
150/150/50
pogon
2006
8
17
T5
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
2002
12
21
2042
T6
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
1997
17
26
2037
20/14/20
pogon
1999
15
24
2039
20/14/20
pogon
1999
15
24
8/8
pogon
2003
T3
35/(20)10
16,94
17,83
23,45
24,68
2039
26,99
28,41
23,39
24,62
X
2,69
2,83
3,34
3,52
10,82
11,39
13,41
14,12
32,50
34,21
40,42
42,55
X
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
1995
19
28
2035
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
2004
10
19
2044
T1
110/10(20)/10
20/20/14
pogon
1977
37
46
2017
T2
110/10(20)/10
20/20/14
pogon
2004
10
19
2044
Т1
110/2x10,5/10,5
20/20/14
pogon
1983
31
40
2023
T2
110/21/10,5
20/20/14
pogon
2008
6
15
2048
16,32
17,18
7,12
7,49
T3
110/36,75
10/10
pogon
Neum
T1
110/10/10
20/20/14
pogon
1980
34
43
2020
6,46
6,80
8,03
8,45
X
75
Nevesinje
Т1
110/2x10,5/10,5
20/20/3
pogon
1973
41
50
2013
5,33
5,61
6,51
6,85
X
76
Nova Topola
Т1
110/21/10,5
20/20/13,6
pogon
1975
39
48
2015
14,17
14,92
17,29
18,20
X
72
73
74
Mostar 7
(Balinovac)
Mrkonjić Grad
Elektroprenos BiH
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
MVA
godina
F BiH
40
2015.
1,03
Nova inv.
1,03
OP predložio
prolongiranje
Prijedlog
OP Banja
Luka
40
X
Plan 2014.-2023.
Napomena
40
X
X
2015.
RS
X
20
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
X
40
40
2020.
40
2015.
1,03
X
X
40
1,03
(prenosni odnos)
Nova inv.
Nova inv.
150
X
2043
T1
Mostar 6
(Rudnik)
Kvar
X
T2
71
>80
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
X
T1
T2
>60
Stanje TR
X
T
110/36,75/2110,5
110/35,75/2110,5
>60
Planirano
opterećenje
TS u %
18,05
Т1
T1
Mostar 5
(Rodoč)
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Kriterij starosti
40 god.
29,86
31,43
37,23
39,19
X
X
X
X
X
40
40
2016.
1,03
40
40
2016.
1,03
20
40
2016.
1,03
40
2016.
1,03
Nova inv.
OP - prijedlog za
zamjenu sa 20 MVA
OP predložio
prolongiranje
X
Ugradnja drugog trafoa.
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
75
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
77
78
79
Naziv TS
Novi Grad
Odžak
Orašje
80
Pale
81
Pazarić
82
Posušje
83
Prijedor 1
Oznaka
transf.
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
Kriterij starosti
40 god.
Opterećenje (MW)
Dostignuto
Prognoz. u 2023.
Starost
u 2023
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
Kraj životnog
vijeka
MW
MVA
MW
MVA
>40
13,96
14,69
12,67
13,34
X
11,50
12,11
14,30
15,05
17,01
17,91
21,15
22,26
17,80
18,74
20,97
22,07
4,54
4,78
8,43
8,87
13,30
14,00
16,54
17,41
29,71
31,27
25,89
27,25
Т1
110/21/10,5
20/13,4/13,4
pogon
1983
31
40
2023
T1
110/10/35
20/20/14
pogon
1999
15
24
2039
T2
35/10
8
pogon
1998
T1
110/35/10
20/14/20
pogon
1997
17
26
2037
T2
110/35/10
20/14/20
pogon
1999
15
24
2039
Т1
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1977
37
46
2017
Т2
110/10,5(21)/36,
75
20/20/14
rezerva
1979
35
44
2019
T
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1986
28
37
2026
T1
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
2004
10
19
2044
T2
110/35/10(20)
20/14/20
pogon
1995
19
28
2035
Т1
110/21/10,5
20/20/13,6
pogon
2006
8
17
2046
Т2
110/21/10,5
20/20/13,33
pogon
1984
30
39
2024
150/150/50
pogon
1972
42
51
X
220/115/10,5
150/150/50
pogon
1975
39
48
X
T3
220/115/10,5
150/150/150
rezerva
1975
39
48
85
Prijedor 3
Т1
110/21/10,5
20/20/13,33
pogon
1980
34
43
2020
Т1
110/6
16/16
pogon
1979
35
44
2019
89
90
Rama/Prozor
Rogatica
Trebinje
MVA
F BiH
Prijedlog
OP Banja
Luka
Napomena
godina
RS
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
20
20
2015.
0,82
Loše eksp. karak-ke
Nova inv.
X
40
40
2015.
1,03
OP predložio
prolongiranje
X
X
Т2
110/21/6,3
20/20/14
pogon
2003
11
20
2043
Т3
110/21(10,5)/10,
5
20/20/13,4
rezerva
2003
11
20
2043
Т1
110/21/10,5
20/20/13,6
pogon
1984
30
39
2024
T2
110/21(10,5)/36,
75
20/20/14
pogon
2011
3
12
2051
T1
110/35/10(20)
20/14/20
pogon
2004
10
19
T2
35/10
8/8
pogon
1967
Т1
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1980
34
43
Т1
400/231/31.5
400/400/100
pogon
1979
35
44
Т2
220/115/10,.5
150/150/50
pogon
1968
46
55
T3
220/115/10,.5
150/150/50
rezerva
1987
27
36
2044
17,56
18,48
18,52
19,49
X
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
11,98
12,61
14,73
15,51
21,77
22,92
12,65
13,32
6,25
6,58
7,77
8,18
5,58
5,87
6,23
6,56
Ugradnja drugog trafoa.
2007
2020
X
X
X
13,35
14,05
15,83
X
16,66
Т4
110/36,75/10,5
20/20/6,7
pogon
1976
38
47
2016
X
Т5
110/36,75/10,5
20/20/6,67
rezerva
1972
42
51
2012
X
Elektroprenos BiH
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
X
220/115/10,5
88
Kvar
Plan 2014.-2023.
X
Т2
Prnjavor
>80
X
Т1
87
>60
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
X
Prijedor 2
Prijedor 5
>60
Stanje TR
2038
84
86
>50
Planirano
opterećenje
TS u %
20
X
76
20
20
2016.
0,82
OP predložio
prolongiranje
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
91
92
Naziv TS
Sanski Most
Sarajevo 1
Oznaka
transf.
94
95
96
97
98
99
Sarajevo 4
101
102
103
Kraj životnog
vijeka
110/21/10,5
20/20/14
pogon
1970
44
53
2010
20/20/14
pogon
1999
15
24
2039
T1
110/36,75/10,5
16/20
rezerva
(za otpis)
1954
60
69
1994
T2
110/36,75/10,5
63/63/21
pogon
1968
46
55
2008
110/36,75/10,5(2
1)
110/36,75/21(10,
5)
20/14/20
pogon
1999
15
24
2039
31,5/21/31,5
pogon
2005
9
18
2045
38
47
2016
T2
110/36,75/10,5
63/63/21
pogon
1976
T3
36,75/10,5
8/8
pogon
1967
T4
36,75/10,5
8/8
pogon
1973
T1
110/10,5/10,5
16/16/5,35
pogon
1973
Sarajevo 8
Dostignuto
MW
MVA
MW
MVA
12,46
13,12
18,33
19,29
22,84
24,04
23,69
24,94
13,41
14,12
18,14
19,09
15,79
16,62
27,00
28,42
Sarajevo 13
Sarajevo 14
Sarajevo 15
Sarajevo 18
>40
>50
X
X
X
X
X
X
50
2013
>80
Plan 2014.-2023.
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
MVA
godina
F BiH
20
2015.
0,82
20
20
2015.
0,82
31,5
31,5
2015.
0,93
(ekspl. karakt-ke)
Nova inv.
OP - 2016.
X
20
20 ili 40 ?
2015.
0,82
OP predložio
prolongiranje
X
40
40
2015.
1,03
Stanje TR
Kvar
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
Prijedlog
OP Banja
Luka
Napomena
X
X
110/10,5/10,5
16/16/5,35
pogon
1973
41
50
2013
X
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1977
37
46
2017
X
T2
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1977
37
46
2017
31,44
T1
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1977
37
46
2017
T2
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1977
37
46
2017
T1
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1984
30
39
2024
T2
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1984
30
39
2024
Т1
400/115/31,5
300/300/100
pogon
1984
30
39
Т2
400/115/31,5
300/300/100
pogon
1978
36
45
#REF! #####
33,09
42,54
44,78
X
X
X
X
X
X
37,09
39,04
47,87
50,39
X
X
31,5/31,5/10,5
pogon
2007
7
16
2047
31,5/31,5/10,5
pogon
2007
7
16
2047
110/10,5/10,5
20/20/14
pogon
2002
12
21
2042
T2
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1982
32
41
2022
T1
110/10,5
31,5/31,5
pogon
1976
38
47
2016
X
(ekspl. karakt-ke)
Nova inv.
(prelazak na 20 kV)
Nova inv.
23,82
25,07
20,89
21,99
17,57
18,49
24,93
26,24
31,00
32,63
27,30
28,74
24,45
25,74
40
40
2015.
1,03
40
2015.
1,03
Nova inv.
X
31,5
31,5
2018.
0,93
(ekspl. karakteristike)
X
300
300
2015.
4,79
(ekspl. karakteristike)
Nova inv. elaborat o
stanju trafoa
TS stavljena u
eksploataciju 2011.
godine
X
40
40
2015.
40
2015.
1,03
34,45
36,26
41,09
43,25
X
X
(ekspl. karakt-ke)
Nova inv.
OP - prijedlog T1
T2
110/10,5
31,5/31,5
pogon
1976
38
47
2016
X
X
40
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1977
37
46
2017
X
X
40
40
2015.
1,03
T2
110/10,5/10,5
31,5/31,5/10,5
pogon
1980
34
43
2020
X
X
40
40
2015.
1,03
36,75/10,5
8/8
pogon
1966
T1
110/10,5/36,75
31,5/21/21
pogon
1980
34
43
2020
T2
36,75/10,5
8/8
pogon
1995
19
28
2035
Nova inv.
X
T1
T3
(ekspl. karakt-ke)
Nova inv.
OP - 2016.
(ekspl. karakt-ke)
Nova inv.
40
X
X
X
T1
Elektroprenos BiH
RS
X
X
X
T1
110/21(10,5)/10,
5
110/21(10,5)/10,
5
>60
X
T2
T1
>60
Planirano
opterećenje
TS u %
2013
41
Sarajevo 10
Sarajevo 11
Prognoz. u 2023.
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
2007
Sarajevo 5
Sarajevo 7
Opterećenje (MW)
Starost
u 2023
110/21(10,5)/10,
5
T2
100
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
T2
T3
Sarajevo 2
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
T1
T1
93
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Kriterij starosti
40 god.
21,16
22,27
33,11
34,85
13,10
13,79
19,69
20,73
1,03
(ekspl. karakt-ke)
Nova inv.
2006
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
77
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
104
Naziv TS
Sarajevo 20
(Lukavica)
Oznaka
transf.
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
Kriterij starosti
40 god.
Kraj životnog
vijeka
400/115/31.5
300/300/100
pogon
1979
35
44
Т2
400/231/31.5
400/400/100
pogon
2004
10
19
20/20/14
pogon
2004
10
19
2044
20/20/14
pogon
2004
10
19
2044
2028
Т3
110/21(10,5)/10,
5
110/21(10,5)/10,
5
Dostignuto
Prognoz. u 2023.
Starost
u 2023
Т1
Т3
Opterećenje (MW)
MW
MVA
MW
MVA
20,02
21,07
24,89
Т4
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1988
26
35
Т1
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1980
34
43
2020
8,68
9,14
9,90
10,42
106
Srbac
Т1
110/2x10,5/10,5
20/20/13,4
pogon
1987
27
36
2027
12,67
13,34
15,65
16,47
Т1
110/36,75/2x10,5
20/20/14
pogon
2001
13
22
2041
15,22
16,02
18,85
19,84
Т2
110/36,75/10,5
40/27/27
pogon
1987
27
36
2027
T1
110/36,75/10,5
20/20/14
pogon
1987
27
36
2027
12,39
13,04
15,85
16,68
T2
110/10,5/21
16/16/5,35
pogon
1973
41
50
2013
Т1
110/36,75
10/10
pogon
1954
60
69
1994
5,63
5,93
7,80
8,21
T1
110/10(20)/35
20/20/14
pogon
1977
37
46
T2
35/10
4/4
pogon
1975
7,11
7,48
8,83
9,29
12,76
13,43
17,66
18,59
108
Srebrenik
109
Stanari
110
Stolac
111
112
113
114
115
Šamac
Š. Brijeg
Teslić
Tešanj
Tomislavgrad
116
Travnik 1
117
Travnik 2
118
Trebinje 1
35/10
4/4
pogon
1975
Т1
110/36,75(21)/10
,5
16/16/6,67
pogon
1973
41
50
2013
Т2
110/36,75/10,5
20/13.4/13.4
kvar
1970
44
53
2010
T1
110/2x10/10
20/20/14
pogon
1987
27
36
2027
T2
110/2x10/10
16/16/10,7
pogon
1979
35
44
2019
Т1
110/36,75/10,5
20/20/6,67
pogon
1972
42
51
2012
T2
110/36,75/10,5
20/20/6,67
pogon
1970
44
53
2010
T1
110/10,5(21)/36,
75
20/20/14
pogon
1987
27
36
2027
T2
36,75/10,5
8/8
pogon
1981
T1
110/10(20)/35
20/20/14
pogon
1986
28
37
2026
T2
110/35/(20)10
20/14/20
pogon
1999
15
24
2039
110/36,75/6,3
20/20/6,67
pogon
1963
51
60
2003
40/36/27
pogon
1977
37
46
2017
20/20/14
pogon
1985
29
38
T2
119
Tuzla
2017
2015
T3
T1
T
110/10,5(21)/36,
75
110/21(10,5)/10,
5
>60
>60
>80
Stanje TR
Kvar
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
Plan 2014.-2023.
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
MVA
godina
F BiH
40
2020.
Prijedlog
OP Banja
Luka
Napomena
RS
300
X
Varijanta 1.
1,03 Varijanta 2.
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ugradnja drugog trafoa.
20
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
Ugradnja drugog trafoa.
2015
23,86
25,12
29,68
X
X
X
X
20
X
31,24
X
19,09
20,09
26,43
27,82
18,14
19,09
11,95
12,58
13,06
13,75
16,23
17,08
19,93
20,98
23,44
24,67
2025
10,02
10,55
11,30
11,89
2026
13,44
14,15
15,84
16,67
20
20
X
X
X
X
20
2015.
40
2016.
40
2017.
0,82 Nova inv.
X
X
1,03
OP predložio
prolongiranje
X
40
1,03 Nova inv.
Ugradnja drugog trafoa.
X
2021
X
X
X
X
40
40
2016.
1,03
OP predložio
prolongiranje
X
T1
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1986
28
37
T1
400/231/31,5
400/400/100
pogon
1974
40
49
X
T2
400/231/31,5
400/400/100
pogon
1974
40
49
X
T3
220/115/10.5
150/150/50
pogon
1978
36
45
X
T4
220/115/10.5
150/150/50
pogon
1999
15
24
Elektroprenos BiH
>50
26,20
Sokolac
Srebrenica
>40
Planirano
opterećenje
TS u %
X
105
107
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
400
150
78
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
120
121
122
Naziv TS
Tuzla 5
Oznaka
transf.
31,5/21/21
pogon
1986
28
37
2026
110/36,75/6,3
31,5/21/21
pogon
1988
26
35
2028
Т1
400/115/31.5
300/300/100
pogon
1984
30
39
2024
Т2
110/35/7.2
31.5/31.5/10.5
pogon
1982
32
41
2022
Т1
110/21
pogon
1953
61
70
1993
T
Vareš
Velika Kladuša
T1
T2
128
Visoko
Višegrad
110/20(10)/10
110/10,5(21)/36,
75
110/10,5(21)/36,
75
110/36,75/10,5(2
1)
MVA
31,82
33,49
25,67
27,02
14,31
15,06
17,72
18,65
2,58
2026
7,08
7,45
8,81
9,27
2017
5,77
6,07
9,59
10,09
20/20/14
pogon
1978
36
45
2018
20/14/20
pogon
1999
15
24
2039
19
28
2035
11
20
2043
Т1
400/231/31.5
400/400/100
pogon
1979
35
44
2019
T2
400/115/10.5
300/300/100
pogon
1988
26
35
2028
Т3
110/10,5/36,75
20/20/14
pogon
1979
35
44
2019
Т4
110/2x10.5/10,5
16/16/5,35
rezerva
1972
42
51
2012
T1
110/2x10,5/10,5
20/20/14
pogon
1980
34
43
2020
10,90
11,47
16,04
16,88
23,54
24,78
36,41
38,33
131
Zavidovići
T1
T2
110/36,75/10,5
20/20/14
pogon
1988
26
35
40
2023
12,62
13,28
15,65
16,47
2027
8,93
9,40
7,31
7,69
21,54
22,67
28,77
30,28
15,78
16,61
23,97
25,23
40/36/27
pogon
1977
37
46
2017
31,5/21/31,5
pogon
2011
3
12
2051
56
65
1998
T2
110/36,75/6,3
20/6,67
pogon
1958
56
65
1998
T2
55
220/115/10,5
150/150/50
pogon
1987
27
36
16/10,6/10,6
pogon
1976
38
47
Elektroprenos BiH
36,75/10,5
40/40/27
pogon
1981
8/8
rezerva
1975
33
42
MVA
F BiH
Prijedlog
OP Banja
Luka
Napomena
godina
RS
Ugradnja drugog trafoa.
Ugradnja drugog trafoa.
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
Ugradnja drugog trafoa.
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
X
X
40
40
2019.
1,03
40
40
2019.
1,03
20
20
2018.
20
20
2018.
400
X
X
X
X
0,82 Nema 35 kV napona
0,82
2016
X
40,89
44,53
46,87
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
38,85
Zbog različitog Uk
trafoi se u paralelnom
radu ne mogu teretiti do
100% Sn.
X
X
2021
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
X
36
46
Kvar
Plan 2014.-2023.
22,42
31
1958
T3
21,30
27
1968
>80
X
18,04
1983
pogon
X
X
1987
pogon
T1
10,79
pogon
31,5/31,5/10
110/21(10,5)/10,
5
110/21(10,5)/36,
75
10,25
pogon
110/36,75/6,3
T2
9,67
20/20/14
150/150/50
>60
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
300
9,19
20/20/14
220/115/10,5
>60
Loše
eksploatac.
karakteristike
2028
T1
T1
>50
Stanje TR
X
17,14
110/10,5(21)/36,
75
110/10,5(21)/36,
75
110/36,75/21(10,
5)
3,33
37
1995
T
3,16
46
2003
Т1
2,72
28
pogon
>40
Planirano
opterećenje
TS u %
300
37
pogon
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
X
1986
20/20/14
Vrnograč
Zenica 3
MW
1977
20/14/20
Vlasenica
134
MVA
pogon
110/10,5/36,75
130
Zenica 2
MW
pogon
110/36,75/21(10,
5)
110//21/10,5
Prognoz. u 2023.
20/20/14
Vitez
Zenica 1
Dostignuto
40/36/27
T1
129
133
10/10
T2
T2
132
Kraj životnog
vijeka
Ugljevik
Ukrina
Opterećenje (MW)
Starost
u 2023
110/36,75/6,3
T1
127
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
T2
124
126
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
T1
Uskoplje/Gornji
123
Vakuf
125
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Kriterij starosti
40 god.
X
X
20
31,5
2015.
0,93
OP predložio
prolongiranje
X
150
150
2017.
3,21
(ekspl. karakt-ke)
Nova inv.
OP - 2015. (ekspl. k-ke
i provedena
ispitivanja)
X
40
40
2015.
1,03
OP predložio
prolongiranje
X
40
79
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
Naziv TS
Oznaka
transf.
Nazivni napon
(kV/kV/kV)
Nazivna snaga
transf.
(MVA/MVA/
MVA)
Status
(pogon,
rezerva,
kvar)
Godina
Starost
puštanja u
u 2014
pogon
Kriterij starosti
40 god.
Opterećenje (MW)
Dostignuto
Prognoz. u 2023.
Starost
u 2023
Kraj životnog
vijeka
MW
MVA
MW
MVA
135
Zenica 4
T
110/21(10,5)/36,
75
40/40/27
pogon
1987
27
36
2027
22,82
24,02
40,29
42,41
136
Zvornik
Т1
110/36,75/10,5
20/20/6,67
pogon
1978
36
45
2018
15,75
16,58
19,59
20,62
137
Transformacija
pri TE Kakanj
T1
220/115/10,5
150/150/50
pogon
1978
36
45
Starost
tranforamatora na
kraju planskog
perioda
>40
X
>50
>60
Planirano
opterećenje
TS u %
>60
>80
Stanje TR
Kvar
Loše
eksploatac.
karakteristike
Neodgovara
Prijedlozi
jući
nadležnog
prenosni
OP-a
odnos ili
(MVA)
grupa spoja
Plan 2014.-2023.
Sredstva po
entitetima
(mil. KM)
MVA
F BiH
Prijedlog
OP Banja
Luka
Napomena
godina
RS
X
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
X
Ugradnja drugog trafoa.
X
Ukupno (Varijanta 1.)
43,73
25,14
Ukupno (Varijanta 2.)
43,73
26,17
UKUPNO (Varijanta 1.)
68,87
UKUPNO (Varijanta 2.)
69,90
* - investicija u toku
**-zamjena mrežnih trafoa je predložena na osnovu analize tokova snaga za stanje mreže 2023. godine koje nije uzelo u obzir potrebna pojačanja mreže na osnovu opterećenja pojedinih grana preko 90%. Konačano stanje mreže za 2023. godinu može dati drugačije rezultate
Elektroprenos BiH
80
68,87
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Priključni DV za objekte bilansno uvrštene u Indikativni plan razvoja proizvodnje 2014. - 2023.
Red.
br.
I
1
2
3
4
Projekat/Objekat
Bilansno uvršteni
mHE Dub i mHE Ustiprača
Sistem mHE na rijeci Sutjesci
HE Ulog
HE Vranduk
5
TE Stanari
6
7
8
9
10
HE Ustikolina
HE Dabar
TE Tuzla blok 7
TE Kakanj blok 8
Cementara Prijedor
Elektroprenos BiH
Projekat/Objekat
Način uklapanja
Ulaz/izlaz na DV 110 kV Goražde 2 - Višegrad
DV 110 kV RS Sastavci - Gacko
Ulaz/izlaz na DV 110 kV Gacko - Nevesinje
Ulaz/izlaz na DV 110 kV Zavidovići - Zenica 1
Ulaz/izlaz na DV 400 kV Banja Luka - Tuzla
Ulaz/izlaz na DV 110 kV Stanari - Ukrina
Ulaz/izlaz na DV 110 kV Goražde 1 - Foča
Ulaz/izlaz na DV 220 kV Mostar 3 - Trebinje/2
DV 400 kV TS Tuzla - TE Tuzla
Ulaz/izlaz na DV 400 kV Sarajevo 10 - Tuzla
DV 2x110 kV Cementara Prijedor - Prijedor 5
Sredstva
(mil. KM)
2020 2021 2022 2023
34,06
0,04
2,79
4,77
0,23
Planirana godina puštanja pod napon (mil. KM)
2014
0,04
2015
2016
2017
2018
2019
2,79
4,77
0,23
1,06
0,35
1,41
0,13
8,58
3,19
12,74
0,18
81
0,13
8,58
3,19
12,74
0,18
Plan investicija 2014. – 2016. god.
PROCJENA TROŠKOVA POLJA I POJEDINAČNIH ELEMENATA U TRAFOSTANICI
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DALEKOVODNA POLJA
Prekidač tropolni
Sabirnički rastavljač tropolni
Izlazni rastavljač tropolni
Strujni transformator
Naponski transformator
Ormar zaštite i upravljanja
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica,
spojne opreme i kablova)
Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica)
Izrada projektne dokumentacije
UKUPNO
60.631,00
12.713,00
16.625,00
35.205,00
11.735,00
55.741,00
90.000,00
220 kV-2 sistema
sabirnica
(KM)
123.217,00
19.754,00
24.996,00
58.675,00
13.691,00
127.129,00
197.539,00
400 kV-2 sistema
sabirnica
(KM)
215.141,00
45.453,00
59.121,00
93.880,00
18.580,00
127.129,00
293.375,00
80.000,00
18.133,00
380.783,00
195.583,00
38.029,00
798.612,00
293.375,00
57.303,00
1.203.378,00
110 kV
(KM)
SPOJNO POLJE
Prekidač tropolni
Sabirnički rastavljači tropolni
Ormar zaštite i upravljanja
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom sab.)
Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom sabirnica)
Izrada projektne dokumentacije
UKUPNO
Elektroprenos BiH
220 kV
(KM)
400 kV
(KM)
123.217,00
19.754,00
127.129,00
100.000,00
100.000,00
23.505,00
493.605,00
215.141,00
45.453,00
127.129,00
200.000,00
200.000,00
39.386,00
827.109,00
82
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Red.
br.
MJERNO POLJE
1.
2.
Naponski transformator
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom
sab.)
Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom
sabirnica)
Izrada projektne dokumentacije
UKUPNO
3.
4.
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
TRANSFORMATORSKA POLJA
Prekidač tropolni
Sabirnički rastavljač
Strujni transformator
Ormar zaštite i upravljanja
Odvodnik prenapona
Elektromontažni radovi (sa pripadajućim djelom
sabirnica, spojne opreme i kablova)
Građevinski radovi (sa pripadajućim djelom
sabirnica)
Izrada projektne dokumentacije
UKUPNO
Red.
br.
1.
2.
3.
ENERGETSKI TRANSFORMATORI
110/x kV, 20 MVA
110/x kV, 31,5 MVA
110/x kV, 40 MVA
Elektroprenos BiH
110 kV
(KM)
220 kV
(KM)
400 kV
(KM)
35.205,00
14.000,00
41.073,00
20.000,00
55.740,00
30.000,00
12.000,00
20.000,00
30.000,00
3.060,00
64.265,00
4.054,00
85.127,00
5.787,00
121.527,00
60.631,00
12.713,00
35.205,00
57.697,00
11.736,00
90.000,00
220 kV-2 sistema
sabirnica
(KM)
123.217,00
19.754,00
58.675,00
127.129,00
23.500,00
134.000,00
400 kV-2 sistema
sabirnica
(KM)
215.141,00
45.453,00
93.880,00
127.129,00
46.900,00
134.000,00
80.000,00
200.000,00
300.000,00
17.399,00
365.381,00
34.314,00
720.589,00
48.125,00
1.010.000,00
110/x kV
(KM)
Cijena (KM)
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
Građevinski radovi
(temelji, uljna jama)
Cijena (KM)
27.000,00
33.000,00
39.000,00
83
Plan investicija 2014. – 2016. god.
UKU
PNO
TS 110/x kV/kV ---------------------(Ime trafostanice)
KM:
KM:
703.300,00
0,00
(%/100)
1
2
3
4
Lista opreme i materijala potrebne za
rekonstrukciju
Projektovanje 5 %
Elektromontažni radovi 15 %
Zemljište i legalizacija 10 %
541.000,00
0,05
0,15
0,1
27.050,00
81.150,00
54.100,00
Lista opreme i materijala za rekonstrukciju:
Br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oprema
Jed.
mjere
kom
kom
kom
kom
kol.
Energetski transformator
Energetski transformator 110/x kV, 40 MVA
Energetski transformator 110/x kV, 31,5 MVA
Energetski transformator 110/x kV, 20 MVA
Prekidač snage 123 kV
Prekidač snage SF 6, 123 kV-jednopolni
kom
Prekidač snage SF 6, 123 kV-tropolni
kom
Rastavljači
Sabirnički rastavljač 123 kV
kom
Linijski rastavljač 123 kV
kom
Mjerni transformatori 123 kV
CT 123 kV - 2 x 300 /1/1/1/1 A/A
kom
CT 123 kV - 2 x 150 /1/1/1/1 A/A
kom
CVT 123 kV
kom
Odvodnici prenapona
Surge arrester 123 kV
kom
Surge arrester 24 kV
kom
Surge arrester 36 kV
kom
Surge arrester 10 kV
kom
Potporni izolatori 110 kV
Potporni izolatori 110 kV
kom
Ormari zaštite i upravljanja i ormari mjerenje
Ormari zaštite i upravljanja za TR 110/x kV
Ormar zaštite i upravljanja za DV
Ormar obračunskog mjerenja (4 mjerna mjesta)
Ormar obračunskog mjerenja (2 mjerna mjesta)
Scada sistem (2 DV polja, 2 TR polja i 20 SN
ćelija)
Stanični SCADA sistem upravljanja i nadzora
Finkcija gateway
Komunikaciona oprema na staničnom nivou (ruteri, svičevi peč paneli)
Programiranje, ugradnja, testiranje, sat tačnog mjerenja i dr. sitni mat.
Telekomunikaciona oprema
Telekomunikaciona oprema (SDH, PDH, pomoćno napajanje,
razdjelnici, ostali pomoćni materijal)
SDH terminalna oprema
PDH terminalna oprema
Oprema za napajanje TK opreme
Telefonska centrala
Mrežna oprema (router, switch)
Video nadzor na nivou stanice
Elektroprenos BiH
Cijena
(KM)
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
60.630,73
41.072,43
12.712,90
16.624,56
11.734,98
11.734,98
11.734,98
2.933,75
293,37
488,96
195,58
850,00
57.696,99
55.741,16
40.000,00
25.000,00
UKUPNO
(KM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.116,60
29.337,45
29.337,45
0,00
0,00
0,00
48.895,75
0,00
0,00
0,00
56.000,00
50.000,00
27.000,00
10.000,00
80.000,00
15.000,00
50.000,00
0,00
84
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Br
Oprema
10
Srednjenaponsko postrojenje 36 kV i 21 kV
38 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom
38 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom
38 kV mjerna ćelija
24 kV odvodna ćelija sa zaštitnim terminalom
24 kV trafo ćelija sa zaštitnim terminalom
24 kV mjerna ćelija sa zaštitnim terminalom
24 kV ćelija za poduž. sekcionisanje sa zaštitnim
terminalom (prekidač+zaš. terminal) (2 celije)
24 kV spojna + busriser ćelija sa zaštitnim
terminalom (2 ćelije)
24 kV ćelija za priključenje kućnog trafoa
Trafo boks sa kućnim transformatorom (suhi)
100 KVA, 2x10,5 kV/0,4 kV
Bezprekidno napajanje 0,4 kV AC i 220 V DC
Baterija
Ispravljač i Invertor
Ormar za AC/DC napajanje
Komandno signalni kablovi
NyCy 4x1.5 mm
NyCy 8x1.5 mm
NyCy 12x1.5 mm
NyCy 24x1,5 mm
NyCy 30x1.5 mm
NyCy 4x2.5 mm
NyCy 4x4 mm
NyCy 2x6 mm
NyCy 4x6 mm
Energetski SN kablovi i kablovske završnice
XHP 48 24kV/Cu 1x300
XLPE- 20kV/Cu 1x95
Kablovske zavrsnice za vanjsku montazu za
XHP 48 24kV/Cu 1x300
Kablovske zavrsnice za unutrasnju montazu za
XHP 48 24kV/Cu 1x300
Kablovske zavrsnice za unutrasnju montazu za
XLPE- 20kV/Cu 1x95
11
12
13
14
Spojna oprema (TS sa cijevnim sabirnicama)
"T" stezaljka za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na cijev
fi 100/88 mm
Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču
(4fi a 50)
90 stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču
50x50mm
Ravna stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na ploču
r45
"T" stezaljka za spoj uže-uže AlČe 240/40 mm2
Ravna elastična stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na
ploču 100x100 sa rupama na rastojanju 50mm
Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na
ploču 100x100 sa rupama na rastojanju 50mm
Stez. za spoj AlČe užeta 240/40 mm na odvodnik
prenapona
Ravna FIKSNA stez. za spoj cijevi fi 70/60 mm na
AlČe uže 240/40 mm2
Elektroprenos BiH
Jed.
mjere
kol.
Cijena
(KM)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
58.674,90
60.630,73
33.249,11
37.160,77
38.138,69
14.001,96
43.028,26
kom
53.785,33
kom
kom
25.425,79
25.621,37
kom
kom
kom
19.558,30
26.403,71
16.233,39
m
m
m
m
m
m
m
m
m
1,85
3,13
4,16
8,00
9,60
2,83
3,89
3,73
5,57
m
m
kom
45,00
25,00
90,00
kom
60,00
kom
60,00
kom
90,65
kom
46,33
kom
81,75
kom
80,58
kom
kom
60,44
648,67
kom
141,02
kom
237,71
kom
84,79
UKUPNO
(KM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
25.000,00
23.000,00
85
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Br
15
16
17
Oprema
45 stez. Za spoj AlČe užeta 240/40 mm na bolcn fi 30
Ravna stez za spoj AlČe užeta 240/40 mm2 na kraj
cijevi fi 100/88 mm
Dilataciona stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na
potporni izolator
Fiksna stez. za spoj cijevi fi 100/88 mm na potporni
izolator
Kapa za zatvaranje cijevi fi 100/88 mm sa prstenom
za oblikovanje potencijala
Uzemljenje
Cu uže za 50 mm2
Cu uže za 70 mm2
H klema 50 mm2
H klema 70 mm2
Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu
50mm2
Mesingana klema sa jednim vijkom za 2xCu
70mm2
Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =
mm
Kompresiona klema za CU 50 mm2 fi rupe =
mm
Čelična konstrukcija
Građevinski radovi
Komandno pogonska zgrada sa komplet
instalacijama: voda, kanalizacija, elektro jake i
slabe struje.
Temelji aparata i transformatora, portala,
transporne staze, ograda, drenaža terena,
planiranje terena itd.
UKUPNO
Elektroprenos BiH
Jed.
mjere
kom
kom
kol.
Cijena
(KM)
58,42
102,74
kom
648,67
kom
163,17
kom
181,89
UKUPNO
(KM)
10.000,00
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
4,10
set
0,00
0,00
450.000,00
200.000,00
set
250.000,00
KM:
86
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Procjena cijene koštanja izgradnje/rekonstrukcije/sanacije dalekovoda 110 kV
Jedinična cijena
(KM/km)
1,
Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV
Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji
Tip 1
Tip 2
Tip 3
135.000,00 KM
155.000,00 KM
175.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 17-22%
OPGW .....................................8-10%
Ovjesna oprema........................3-4%
Izolatori .....................................3-4%
Pripremno-završni radovi...........2-8%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose
približno 10% cijene izgradnje dalekovoda
2,
Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV
Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odšteta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Najnepovoljniji slučaj
205.000,00 KM
230.000,00 KM
265.000,00 KM
330.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 15-25%
OPGW .......................................5-6%
Ovjesna oprema........................3-6%
Izolatori .....................................4-6%
Pripremno-završni radovi..........1-5%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose
6% cijene izgradnje dalekovoda
3,
Izgradnja novog jednostrukog dalekovoda 110 kV na trasi
postojećeg dalekvoda istog ili nižeg naponskog nivoa
Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
- Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja
- Izgradnju novog dalekovoda
-Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih
mjesta
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Elektroprenos BiH
135.000,00 KM
155.000,00 KM
170.000,00 KM
87
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Jedinična cijena
(KM/km)
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 17-22%
OPGW .....................................8-10%
Ovjesna oprema........................3-4%
Izolatori .....................................3-4%
Pripremno-završni radovi...........2-8%
Demontažni radovi ..................8-12%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose
približno 1% cijene izgradnje dalekovoda
4,
Izgradnja novog dvostrukog dalekovoda 110 kV na trasi
postojećeg dalekvoda istog ili nižeg naponskog nivoa
Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih mjesta
Legalizacija
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
- Demontažu postojećeg dalekovoda i obijanje starih temelja
- Izgradnju novog dalekovoda
-Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa zbog povećane površine stubnih
mjesta
Tip 1
Tip 2
Tip 3
205.000,00 KM
230.000,00 KM
260.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 15-25%
OPGW .......................................5-6%
Ovjesna oprema........................3-6%
Izolatori .....................................4-6%
Pripremno-završni radovi..........1-5%
Demontažni radovi ....................6-7%
Legalizacija ...............................2-3% cijene izgradnje dalekovoda
Računato je da troškovi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i odštete iznose
približno 1% cijene izgradnje dalekovoda
5,
Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV na čelično-rešetkastim
stubovima sa povećanjem strujne opteretivnosti
dalekvoda
Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Legalizacija
Kompletni radovi na rekonstrukciji koji uključuju:
- Radove na povećanju visine postojećih stubova za 3-4 m
-Ojačanje postojeće konstrukcije i temelja
- Antikorozivnu zaštitu stubova
-Zamjenu postojećih provodnika kompozitnim provodnicima 150/25 mm
2
- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Elektroprenos BiH
110.000,00 KM
125.000,00 KM
135.000,00 KM
88
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Jedinična cijena
(KM/km)
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................55-65%
Provodnici ............................ 17-22%
OPGW .....................................8-10%
Ovjesna oprema........................3-4%
Izolatori .....................................3-4%
Pripremno-završni radovi..............2%
Demontažni radovi .................12-14%
Legalizacija ...............................2-3% cijene rekonstrukcije dalekovoda
6,
Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na čeličnorešetkastim stubovima
Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Kompletni radovi na sanaciji koji uključuju:
-Zamjenu oštećenih dijelova postojeće konstrukcije
-Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)
- Antikorozivnu zaštitu stubova
-Sanaciju oštećenih temelja stuba
-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa
- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova
Tip 1
Tip 2
Tip 3
61.000,00 KM
66.000,00 KM
75.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................30-40%
Provodnici ............................ 25-30%
OPGW ...................................17-20%
Ovjesna oprema........................6-8%
Izolatori .....................................6-8%
Pripremno-završni radovi.............3%
Demontažni radovi ...................1-2%
(demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)
7,
Sanacija jednostrukog dalekovoda 110 kV na betonskim
stubovima
Uključeno je:
Izrada projektne dokumentacije
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
-Zamjenu kompletnih stubova gdje je to neophodno (oko 10%)
- Sanaciju stubova reparaturnim malterom
-Sanaciju oštećenih temelja stuba
-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa
- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
- Sanaciju uzemljivača dalekovodnih stubova
Tip 1
Tip 2
Tip 3
71.000,00 KM
76.000,00 KM
85.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Stubovi ..................................40-50%
Provodnici ............................ 25-30%
Elektroprenos BiH
89
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Jedinična cijena
(KM/km)
OPGW ...................................17-20%
Ovjesna oprema........................6-8%
Izolatori .....................................6-8%
Pripremno-završni radovi.............3%
Demontažni radovi ...................1-2%
(demontaža starih provodnika uključena u cijenu montaže novih)
8,
Zamjena provodnika provodnicima istog tipa, zamjena
ovjesne i spojne opreme i ugradnja OPGW
Uključeno je:
Izrada elaborata
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
-Zamjenu postojećih provodnika provodnicima istog tipa
- Ugradnju OPGW
- Zamjenu ovjesne, spojne opreme i izolatora
Tip 1
Tip 2
Tip 3
38.000,00 KM
41.000,00 KM
44.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Provodnici ............................ 40-46%
OPGW ...................................28-31%
Ovjesna oprema......................9-14%
Izolatori ...................................9-14%
Pripremno-završni radovi..........2-3%
Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže
9,
Montaža OPGW
Uključeno je:
Izrada elaborata
Kompletni radovi na izgradnji koji uključuju:
- Ugradnju OPGW sa demontažom postojećeg zaštitnog užeta
- Funkcionalna ispitivanja
Tip 1
Tip 2
Tip 3
19.000,00 KM
19.000,00 KM
19.000,00 KM
Struktura troškova izgradnje po elementima dalekovoda (materijal+radovi):
Materijal ............................ 57%
Radovi ...............................46%
Demontažni radovi - uključeni u cijenu montaže
Tip 1 - dalekovod na uobičajenom ravnom ili blago brdovitom terenu, trasa pristupačna
Tip 2 - dionica na brdovirom ili planinskom terenu, trasa teško pristupačna
Tip 3 - dionica u urbanoj zoni ili priključni vodovi za nove trafostanice
Elektroprenos BiH
90
Plan investicija 2014. – 2016. god.
DV 110 kV ---------------------(Ime dalekovoda)
UKU
PNO
KM:
Rad i
mat.
0,00
0,00
(%/100)
1
2
3
4
Projektovanje i legalizacija
Oprema i materijal potreban za izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju
Elektromontažni radovi
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i odštete
0,1
0,00
0,00
0,00
0,00
Usluge projektovanja, otkup zemljišta i legalizacija
Br
1
2
3
4
Oprema
Projektovanje
Projektovanje novog dalekovoda
Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na
ČRS uz izbor optimalnog rješenja
Projektovanje rekonstrukcije postojećeg dalekovoda na
betonskim uz izbor optimalnog rješenja
Revizija projekta
Revizija projektne dokumentacije (0,3 % cijene izgradnje)
Izrada UT uslova i pribavljanje potrebnih saglasnosti
Izrada UT-dokumentacije (sa pribavljanjem potrebnih
saglasnosti) - 1% cijene izgradnje
Tehnički pregled 0,7 % cijene izgradnje
Građevinska dozvola 0,3 % cijene izgradnje
Takse i dozvole
Otkup poljoprivrednog zemljišta (zemljište + taksa)
Jed.
mjere
kol.
Cijena
KM
km
km
4.000,00
5.500,00
UKUPNO
(KM)
0,00
0,00
0,00
km
4.500,00
0,00
km
400,00
km
1.500,00
km
km
1.050,00
450,00
m2
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO Projektovanje, dozvole i saglasnosti:
KM:
0,00
Cijena
KM
4,10
UKUPNO
(KM)
0,00
Lista opreme i materijala za
izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju:
Br
Oprema
1
Toplcinčana čelična konstrukcija dalekvodnih stubova
sa vijcima
Provodici
Provodici AlFe 490/65 mm2
Provodici AlFe 360/57, 240/40 ili 150/25 mm2
Provodici BTAL/ACS 150/25 mm2
Zaštitna užad
Zaštitno uže Fe III 95, 70 ili 50 mm2
OPGW AA/ACS xx/xx mm2 24 SMF za DV 110 kV
Izolatori
Kompozitni štapni izolator 123 kV
Kompozitni štapni izolator 245 kV (sa varničarem)
Stakleni kapasti izolator U160BS
Stakleni kapasti izolator U160PS
Ovjesna i spojna oprema za provodnike
JN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe
240/40 mm2
DN lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe
240/40 mm2
JZ lanac, 120 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe
240/40 mm2
2
3
4
5
Elektroprenos BiH
Jed.
mjere
kg
kol.
kom
kom
kom
kom
180,00
400,00
70,00
70,00
kom
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
280,00
0,00
kom
200,00
0,00
kg
kg
kg
7,00
6,50
16,00
kg
m
3,60
6,85
91
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Br
6
7
Oprema
DZ lanac, 210 kN, sa varničarima, za provodnike AlFe
240/40 mm2
JN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike
AlFe 240/40 mm2
DN lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike
AlFe 240/40 mm2
JZ lanac za kompozitne izolatore 120 kN, za provodnike
AlFe 240/40 mm2
DZ lanac za kompozitne izolatore 210 kN, za provodnike
AlFe 240/40 mm2
Završna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2
Završna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm2
Završna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm2
Završna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm2
Završna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm2
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 360/57 mm2
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 240/40 mm2
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 150/25 mm2
Nastavna kompresiona spojnica za BTAL/ACS 150/25 mm2
Nastavna kompresiona spojnica za AlFe 490/65 mm2
Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 360/57 mm2
Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 240/40 mm2
Kompresiona spojnica za popravku užeta AlFe 150/25 mm2
Kompresiona spojnica za popravku užeta BTAL/ACS
150/25 mm2
Prigušivač vibracija za provodnike AlFe 240/40 mm2
Zastavica 70 mm, 120 kN
Zastavica 90 mm, 210 kN
Uteg 25 kg sa nosačem
Tablica za upozorenje i numeraciju stubova
Oprema za OPGW i zaštitnu užad
Zatezni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe III 70 mm2
Nosni set za zaštitno uže Fe III 50 mm2 ili Fe III 70 mm2
Zatezni set za OPGW
Nosni set za OPGW
Priključne stezaljke i stezaljke za spustove
Prigušivači vibracija
Spojne kutije za OPGW
"G" nosači
Uzemljivači dalekovodnih stubova
Okruglo pocinčano željezo ∅ 10 mm
Stezaljka za uzemljenje
UKUPNO OPREMA:
Jed.
mjere
kom
kol.
Cijena
KM
320,00
UKUPNO
(KM)
0,00
kom
100,00
0,00
kom
230,00
0,00
kom
135,00
0,00
kom
250,00
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
105,00
105,00
60,00
50,00
60,00
70,00
60,00
50,00
45,00
50,00
42,00
36,00
30,00
27,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kom
kom
kom
kom
kom
60,00
20,00
20,00
150,00
15,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
150,00
75,00
250,00
100,00
20,00
45,00
1.500,00
100,00
kg
kom
3,60
15,00
KM:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Radovi na izgradnji/rekonstrukciji/sanaciji dalekovoda:
Br
1
Oprema
Stubovi
Mašinski skop za temelje u zemljištu II, III i IV kategorije
Ručni iskop za temelje u zemljištu V i VI kategorije sa
miniranjem
Betonirenje temelja
Zatrpavanje temelja u slojevima uz propisno nabijanje
Elektroprenos BiH
Jed.
mjere
kol.
Cijena
KM
m3
m3
25,00
80,00
UKUPNO
(KM)
0,00
0,00
0,00
m3
m3
320,00
15,00
0,00
0,00
92
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Br
2
3
4
5
6
Oprema
Fino planiranje temelja sa izradom odvodnih kanala
Armirački radovi
Montaža uzemljivača dalekvodnog stuba
Montaža čelično - rešetkaste konstrukcije stubova
Demontaža rešetkaste konstrukcije stubova
Demontaža - rušenje betonskog stuba
Sanacija temelja i ankernih dijelova dalekovodnog stuba
Sanacija vrata temelja dalekovodnog stuba
Obijanje temelja dalekvodnog stuba do dubine 0.5 m
Sanacija glave betonskog stuba (ugradnja proteza na
betonske stubove)
Sanacija betonskih stubova reparaturnim malterom
Sanacija uzemljivača stuba (sa iskopom)
Antikorozivna zaštita stubova
Provodici
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 360/57 mm2
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 + 1xFe 50
mm2
Elektromontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 1xFe 50
mm2
Elektromontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm2+1xAlFe
95/55 mm2
Elektromontaža 3 provodnika BTAL/ACS 150/25 mm2
Demontaža 3 provodnika AlFe 240/40 mm2 + 1xFe 50 mm2
Demontaža 3 provodnika AlFe 150/25 mm2 + 1xFe 50 mm2
Demontaža 6 provodnika AlFe 240/40 mm2+1xAlFe 95/55
mm2
Demontaža 3 provodnika, ovjesne spojne opreme i
izolatora
Popravka jednog provodnika (ugranja nastavnih ili spojnica
za popravku)
Zaštitna užad
Elektromontaža jednog zaštitnog užeta Fe III 50-70 mm2
Elektromontaža OPGW
Demontaža zaštotnog užeta
Popravka zaštitnog užeta (ugranja nastavnih ili spojnica za
popravku)
Izolatori
Ugradnja kompozitnog štapnog izolatora 123 kV
Ugradnja staklenog kapastog izolatora
Ovjesna i spojna oprema za provodnike
Ugradnja JN lanca (bez izolatora)
Ugradnja DN lanca (bez izolatora)
Ugradnja JZ lanca (bez izolatora)
Ugradnja DZ lanca (bez izolatora)
Ugradnja prigušivača vibracija
Oprema za OPGW i zaštitnu užad
Ugradnja zateznog seta
Ugradnja nosnog seta
Ugradnja "G" nosača
Ugradnja prigušivača vibracija
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (24 vlakna)
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-OPGW (48 vlakana)
Elektroprenos BiH
Jed.
mjere
m3
kg
kg
kg
kg
m3
kom
kom
kom
kg
Cijena
KM
12,00
3,00
1,00
1,10
0,90
200,00
1.700,00
590,00
100,00
2,60
UKUPNO
(KM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
m2
set
t
200,00
700,00
1.000,00
km
km
km
km
6.500,00
5.500,00
4.500,00
6.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
km
5.600,00
0,00
km
10.500,00
0,00
km
km
km
km
5.500,00
4.600,00
3.950,00
7.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
km
3.950,00
0,00
raspon
2.000,00
0,00
2.200,00
3.600,00
1.600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
km
km
km
raspon
kol.
kom
kom
5,00
5,00
kom
kom
kom
kom
kom
80,00
120,00
80,00
120,00
15,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
300,00
100,00
30,00
15,00
900,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Br
7
8
9
Oprema
Jed.
mjere
kom
kom
set
kol.
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (24 vlakna)
Instalacija spojne kutije za spoj OPGW-POK (48 vlakana)
Funkcionalno ispitivanje OPGW ODF-ODF
Mjerenja
Mjerenje otpora uzemljenja dalekovodnog stuba
kom
Oprema za signalizaciju (u koridorima poletno-sletnih staza aerodroma)
Ugradnja kugla za signalizaciju
Ugradnja seta za svjetlosnu signalizaciju na vrhu stunba sa
napajanjem
Pripremni i završni radovi
Pripremno-završni radovi (organizacija gradilišta)
Sanacija pristupnih puteva (postojeći dalekovod)
Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod, pristupačna
trasa)
Izgradnja pristupnih puteva (novi dalekovod, teško
pristupačna trasa)
Prokres trase dalekovoda sa pravljenjem šumskog reda
UKUPNO OPREMA:
Elektroprenos BiH
Cijena
KM
800,00
1.200,00
5.000,00
120,00
kom
kom
UKUPNO
(KM)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
km
km
km
1.250,00
750,00
1.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
km
10.000,00
0,00
ha
2.000,00
KM:
0,00
0,00
94
Plan investicija 2014. – 2016. god.
PRILOG 3
Pregled investicionih ulaganja za period 2008. – 2016.
(tabela preuzeta od DFIA)
Elektroprenos BiH
95
Plan investicija 2014. – 2016. god.
PREGLED INVESTICIONIH ULAGANJA ZA PERIOD 2008-2016
Red.br
Godina
Slobodna amortizacija
Dobit
Korekcija
Ukupno
Napomena
1
2
3
4
5
6 (3-5)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2007*
2008
2009
2010
2011
2012
2013**
2014***
2015***
2016***
Ukupno
Napomena:
Elektroprenos BiH
37.156.553
34.514.610
40.194.882
39.307.618
35.544.479
33.371.644
31.047.659
35.115.335
35.988.903
39.854.121
362.095.805
9.599.969
19.130.743
23.511.946
19.105.383
13.952.169
13.441.994
98.742.203
0
-5.715.913
-3.482.055
-3.024.226
-2.965.456
-2.864.676
-2.566.750
-2.860.510
-2.448.877
-2.344.758
-28.273.221
37.156.553 (prenesena neutrošena sredstva
zaključno sa 31.12.2013. od usvojenog
37.156.553 Plana investicija za 2007.godinu
-4.280.564 -1.435.349=5.715.913(amortizacija donacija+ zlatno
28.798.697 bilansno pravilo na dan 28.02.2006.)
36.712.827 -3.482.055 (amortizacija donacija)
36.283.392 -3.024.226 (amortizacija donacija)
32.579.023 -2.965.456 (amortizacija donacija)
30.506.968 -2.864.676 (amortizacija donacija)
28.480.909 -2.566.750 (amortizacija donacija)
32.254.825 -2.860.510 (amortizacija donacija)
33.540.026 -2.448.877 (amortizacija donacija)
37.509.363 -2.344.758 (amortizacija donacija)
333.822.584
*Plan investicija za 2007 koji je usvojen od strane Upravnog odbora Kompanije
**Sredstva u 2013. godini se odnose na ostvarenje amortizacije, kredita i amortizacije donacija
***Sredstva za 2014, 2015 i 2016. godinu predstavljaju planske stavke.
96
Plan investicija 2014. – 2016. god.
PRILOG 4
Plan investicija za period 2014. – 2016. godina
Elektroprenos BiH
97
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OPERATIVNO PODRUČJE SARAJEVO
Elektroprenos BiH
98
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ INVESTICIJE U TOKU
A-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
A-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-1
Zamjena opreme u trafostanicama
NO-26-9480-2.63./05 iz 2005.god.
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte;
A-I-1-2
Zamjena opreme u trafostanicama
01-1160-1/2006 iz 2006. god..
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte;
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-3
Zamjena starih OMM
01-1155 – 1/2006 iz 2006. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
A-I-1-4
TS 110/x kV Sarajevo 1
01-1649/2007 iz 2007. god.
Napomena: Potrebno dopuniti IO u skladu sa Planom nabavke za
2010. god. i 2011.god.
1954. godina
Planirana nabavka u 2007.god.:
Sabirnički rastavljač 123 kV – 14 kom, linijski rastavljač 123 kV – 6
kom, naponski transformator 123 kV – 2 kom (SSI, SSII), spojne i
ovjesne opreme, nabavka i ugradnja čelične konstrukcije nosača aparata,
projektovanje i montaža opreme.
Planirana nabavka u 2010.god.:
Prekidač 123 kV – 1 kom (Spojno polje), 35 kV prekidač (Spojno polje)
– 1 kom, spojna i ovjesna oprema, građevinski radovi, projektovanje i
montaža opreme.
Planirana nabavka u 2011god.:
Prekidač 123 kV – 1 kom (polje DV Sarajevo 18);
Planirana nabavka u 2013god.:
Polje DV Jablanica III: prekidač 123 kV – 1 kom, sabirnički rastavljač
123 kV – 2 kom, SMT – 3 kom, NMT – 3 kom, izlazni rastavljač – 1
kom, komandno signalni kablovi, oprema za uzemljenje i primarno
povezivanje, pripadajući temelji i čelično rešetkasta konstrukcija nosača
aparata;
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0%.
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte;
99
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-5
TS 110/x kV Sarajevo 2
01-1649/2007 iz 2007. god.
Napomena: Potrebno dopuniti IO u skladu sa Planom nabavke za
2010. god.
1963. godine
Planirana nabavka u 2007.god.:
Prekidača 123 kV – 3 kom, sabirnički rastavljač 123 kV – 4 kom,
ispravljača i invertora, spojne i ovjesne opreme, nabavka i ugradnja
čelične konstrukcije nosača aparata, projektovanje i montaža opreme.
Planirana nabavka u 2009.god.:
Izlazni rastavljač 123 kV – 3 kom.
Planirana nabavka u 2010.god.:
Nabavka i ugradnja čelične konstrukcije nosača izlaznih rastavljača,
spojne i ovjesne opreme, ugovaranje građevinskih radova za izlazne
rastavljače - veza nominacija 2009.
Sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom, nabavka i ugradnja čelične
konstrukcije nosača rastavljača, spojne i ovjesne opreme, ugovaranje
građevinskih radova za rastavljače, projektovanje i montaža opreme.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
A-I-1-6
TS 110/x kV Zenica 1
01-1649/2007 iz 2007. god.
Napomena: Potrebno dopuniti IO u skladu sa Planom nabavke za
2010. god. i 2011.god.
1954. godina
Planirana nabavka u 2007.god.:
Prekidač 123 kV – 4 kom, naponski transformator 123 kV – 2 kom (SSI,
SSII), prekidač 35 kV – 1 kom, sabirnički rastavljać 123 kV - 14 kom i
linijski rastavljač 123 kV – 4 kom, nabavka komandno signalnih
kablova, spojne i ovjesne opreme, nabavka i ugradnja čelične
konstrukcije nosača aparata, projektovanje i montaža opreme.
Planirano ugovaranje i realizacija u 2008.god.:
Sanacija potpornog zida od pogonske zgrade do T1;
Sanacija fasade komandno pogonske zgrade sa zamjenom prozora na
komandi, prostoriji VF-a i AKU baterije, radionici i drugim pomoćnim
prostorijama, zamjena ulaznih vrata u zgradu, skidanje masne farbe sa
zidova i plafona i krečenje prostorija u komandnoj zgradi i zamjena
itisona; Sanacija i rekonstrukcija svih električnih instalacija NN-a u
komandno pogonskoj zgradi;
Temelji aparata i transformatora, portala, transportne staze, ograda,
drenaža terena, planiranje terena, itd;
Planirana nabavka u 2010.god.:
prekidač 123 kV – 1 kom, SMT 123 kV – 3 kom, nabavka komandno
signalnih kablova, spojne i ovjesne opreme, nabavka i ugradnja čelične
konstrukcije nosača aparata, projektovanje i montaža opreme.
Planirana nabavka u 2011.god.:
Sabirnice 110 kV (SSI, SSII) – zamjena postojećih užastih sabirnica,
pripadajuće ovjesne i spojne opreme;
Nominovano za 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja projekata kandidiranih u proteklom planskom periodu u
okviru predmetne investicije;
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0%.
100
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
A-I-1-7
Zamjena opreme u trafostanicama (po planu 2007)
01-1649/2007 iz 2007. god.
Planirana nabavka u 2007.god:
● TS Sarajevo 14 –baterija,
● TS Zenica 3 – ispravljač,
● TS Sarajevo 18 – 123 kV izlazni rastavljač za polje DV 110 kV
Sarajevo 1,
● TS Sarajevo 15: – ormar polja za energetski trafoT1,
– polje DV 110 kV Sarajevo 14 (prekidač - 1 kom,
sabirnički rastavljač - 1 kom, SMT – 3 kom),
– polje Mjerno 110 kV: NMT – 3 kom
Ugovaranje nabavke opreme i izvođenje radova na ugradnji iste.
Stepen realizacije 20%.
A-I-1-8
Sanacija građevinskog dijela
01-1158/2006 i 01-1630/2007
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014.god. zbog preraspodjele sredstava.
A-I-1-9
TS Kiseljak – Sanacija klizišta
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014.god. zbog preraspodjele sredstava.
101
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-1
AKZ dalekovoda
NO-26-9480-2.6.4./05 iz 2005.god.
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-2
DV 110 kV Zenica 1 – TE Kakanj
01-940-1/2006 iz 2006. god.
1954.god.
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-3
DV 110 kV TE Kakanj - Ilijaš
01-937-1/2006 iz 2006. god.
1957.god.
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-4
DV 220 kV Višegrad – Požega
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Planirana nabavka u 2007.god.:
OPGW-a, spojne i ovjesne opreme, te ugovaranje i izvođenje radova na
ugradnji OPGW-a, dionica Višegrad – Vardište.
OP Banja Luka odustala od investicije, sredstva preraspoređena na
druge objekte.
A-I-2-5
DV 2x110 kV Sarajevo 20 – Sarajevo 13
01-1657/2007
1970. god.
Planirana nabavka u 2007.god. i 2008.god.:
Ugovaranje nabavke opreme i izvođenja radova na sanaciji dalekovoda
na kompletnoj dužini dalekovoda.
Stepen realizacije je 0%.
Elektroprenos BiH
102
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-I-3 POWER III
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
A-I-3-1
POWER III – EIB
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte.
A-I-3-2
POWER III – SAS
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte.
A-I-3-3
POWER III – SCADA
/
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava na
druge objekte.
103
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-II IZGRADNJA
A-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-1
TS 110/x Visoko (proširenje 35 kV postrojenja)
IO NO-10-14181-4.1.1./04 iz 2004. god.
1970.god.
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014. god. zbog preraspodjele sredstava
na druge objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-2
TS 110/x Fojnica
IO NO-10-14181-4.1.1./04 iz 2004. god.
Elektroprenos BiH
Planirana nabavka u 2008:
DV polje 110 kV Visoko i 110 kV Kiseljak:
prekidač 123 kV - 2 kom, sabirnički rastavljač 123 kV – 2 kom, linijski
rastavljač 123 kV - 2 kom, SMT 123 kV - 6 kom, NMT 123 kV – 2
kom; Polje Trafo 1 110 kV, polje Trafo 1 35 kV i polje Trafo 1 20 kV:
prekidač 123 kV - 1 kom, sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom, SMT
123 kV - 3 kom, odvodnik prenapona 123 kV -3 kom, izlazni rastavljač
35 kV – 2 kom, odvodnici prenapona 20 kV i 35 kV – 7 kom, potporni
izolatori 35 kV – 7 kom; Mjerno polje 110 kV: NMT – 3 kom; Sabirnice
110 kV: Potporni izolatori 123 kV – 12 kom, cijevne sabirnice; Oprema
za zaštitu i upravljanje (ormar polja za DV - 2 kom; ormar polja za T1 –
1 kom); Oprema za OMM (ormar mjerenja
– 1 kom);
Telekomunikaciona oprema (SDH,PDH,UPS i mrežna oprema);
SN postrojenje: Postrojenje 35 kV unutrašnje montaže (2 trafo, 1 mjerna
i 3 odvodne ćelije); Postrojenje 10(20) kV unutrašnje montaže (1 trafo, 1
mjerna ćelija, 1 ćelija za priključenje kućnog transformatora, trafo box
sa kućnim trafoom, 10 odvodnih ćelija, podužno sekcionisanje 20 kV
sabirnica koje se sastoji iz dvije ćelije);
Oprema za PN (baterija, ispravljač, ormari AC/DC); Spojna i ovjesna
oprema; Oprema za uzemljenje; Čelično rešetkasta konstrukcija nosača
aparata i izlaznih portala;
Komandno pogonska zgrada, temelji nosača aparata i energetskog
transformatora T1, portala, izgradnja transportnih staza, vanjske ograde
TS-e, drenaža i planiranje terena;
Transport energetskog transformatora Pauwels 20 MVA iz TS Sarajevo
1 u TS Fojnica;
Planirana nabavka u 2010:
SCADA sistem, komandno signalni kablovi i energetski kablovi;
Planirana nabavka u 2011:
Planirana su preostala potrebna sredstva za realizaciju cjelokupne
investicije;
Nominovano za 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja planiranih aktivnosti;
104
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-3
RP Grdonj i KV 110 kV Sarajevo 5 – RP Grdonj (odabir trase i izrada
idejnog rješenja)
IO UO-15705/05-13-11-5.1. iz 2005.god.
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014. god. zbog preraspodjele sredstava
na druge objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-4
TS 110/x kV Sarajevo 11
NO-15-2130-7/05
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014 god. zbog preraspodjele sredstava
na druge objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-5
TS 110/x kV Zavidovići
01-1161-1/06
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 201.4 god. zbog preraspodjele sredstava
na druge objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-6
TS 110/x kV Bugojno
01-1162-1/06
Investicija realizovana 100%;
Uvrštena u plan investicija za 2014.god. zbog preraspodjele sredstava.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
A-II-1-7
TS 110/x kV Sarajevo 1
03-2594/2006
Napomena: Potrebno dopuniti IO u skladu sa Planom nabavke
2010;
Proširenje TS Sarajevo 1 – Izgradnja postrojenja 20 kV
Planirana nabavka u 2007.god.:
Obezbjeđenje novog 20 kV postrojenja: odvodna ćelija 20 kV – 8 kom,
transformatorska ćelija - 2 kom, mjerna ćelija - 1 kom, podužno
sekcionisanje sa mjernim poljem – 1 kom, ćelija za priključenje kućnog
transformatora – 1 kom, trafo-box sa kućnim transformatorom – 1 kom,
spojni most – 1 kom.;
Izrada Idejnog i Glavnog projekta, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
nabavka energetskih i komandno signalnih kablova, , građevinski radovi
na rekonstrukciji prizemlja komandno pogonske zgrade u cilju stvaranja
uvjeta za montažu novog 20 kV postrojenja, građevinski radovi na
prilagođenju/izradi temelja aparata u polju Trafo 1 110 kV i temelja
energetskog transformatora, transport transformatora Končar D&ST sa
mjesta privremenog skladištenja na pripadajući temelj i izmještanje
postojećeg transformatora T1 ACEC.
Važna napomena:
Predmetni transformator je privremeno ugrađen u TS Sarajevo 13
umjesto havarisanog transformatora T1 (februar 2011.god.);
Planirana nabavka u 2010.god.:
Obezbjeđenje 20 kV napona u TS Sarajevo 1 za potrebe napajanja
industrijske zone Hadžića, Rakovice i Blažuja zahtijeva ugradnju
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
105
Plan investicija 2014. – 2016. god.
raspoloživog transformatora KONČAR D&ST na mjesto T1 (isti bi bio u
u funkciji sve do 2015. godine , a predviđen je za ugradnju u TS Ilijaš).
U cilju realizacije predhodno navedenog potrebna je nabavka 123 kV
opreme: prekidač – 1 kom, sabirnički rastavljać – 2 kom, SMT – 3 kom,
odvodnik prenapona - 3 kom, zemljospojnik – 1 kom;
24 kV opreme: odvodnik prenapona – 4 kom, potporni izolator – 4 kom;
Sekundarne opreme: ormar polja – 1 kom i integriranje u postojeći
SCADA sistem;
Obezbjeđenje spojne, ovjesne opreme i opreme za uzemljenje, čelično
rešetkaste konstrukcije nosača aparata, izvođenje elektromontažnih
radova;
Funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem i puštanje u pogon.
Stepen realizacije je 0%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-8
TS 110/x kV Kiseljak
01-1633/2007
Napomena: Potrebno dopuniti IO u skladu sa Planom nabavke
2008.god. i 2010.god.;
Planirana nabavka u 2007.god.:
Proširenje VN postrojenja ugradnjom energetskog transformatora T2
110/2x10/35 kV, 20 MVA i izgradnjom pripadajućih polja, kako slijedi:
- Energetski transformator 110/35/10(20) kV, 20 MVA – 1 kom;
- Trafo 2 110 kV za koje je predviđeno obezbjeđenje 110 kV opreme:
prekidač – 1 kom, sabirnički rastavljač – 1 kom, strujni transformator –
3 kom, odvodnik prenapona – 3 kom, potporni izolatori – 3 kom;
- Trafo 2 35 kV i Trafo 2 10(20) kV vanjske montaže: 35 kV potporni
izolator – 7 kom, 35 kV i 10 kV odvodnici prenapona – 7 kom.
Obezbjeđenje spojne i ovjesne opreme, opreme za uzemljenje, komandno
signalnih kablova, čelične konstrukcije nosača aparata, ugovaranje i
izvođenje građevinskih radova na izradi temelja energetskog
transformatora T2 i nosača aparata u pripadajućim transformatorskim
poljima transformatora T2 – veza Plan nabavke 2007.;
Planirano u 2008.god.:
Iskazana potrebna sredstva za pokrivanje nedovoljno predviđenih
sredstava u 2007.god.;
Planirana nabavka u 2010.god.:
Ormar za zaštitu i upravljanje za T2 – 1 kom, ormar za OMM za T2 –
1 kom, zemljospojnik za 110 kV zvjezdište T2 – 1 kom, odvodnik
prenapona za 110 kV zvjezdište T2 –
1 kom, 35 kV izlazni rastavljač –
2 kom, 20/35 kV i 12/20 kV energetskih kablova;
Izrada Glavnog porojekta, obezbjeđenje odobrenja za građenje, izvođenje
elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem i
puštanje u pogon.
Stepen realizacije je 0%.
Elektroprenos BiH
106
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-9
TS 110/x kV Novi Travnik
01-1637/2007
Napomena: Potrebno dopuniti IO u skladu sa Planom nabavke za
2008.god., 2009.god. i 2010.god.
Planirana nabavka u 2007.god.:
Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja sa osam 20 kV ćelija (šest
odvodnih, jedna ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem i jedna
transformatorska ćelija);
Planirana nabavka u 2008.god.:
Energetskog transformatora T2 110/2x10/10 kV, 20 MVA – zamjena
postojećeg T2 110/35 kV.
Prenosni odnos novog T2 uslovljava potrebu za definiranjem statusa 35 kV
napona u ovom postrojenju (isti bi bio napušten a postojeće 35 kV
postrojenje unutarnje montaže trebalo bi biti demontirano);
Planirana nabavka u 2009.god.:
U okviru realizacije investicije bit će realizovana ugradnja četiri dodatne
odvodne SN ćelije u skladu sa zahtjevom JP EP BiH za priključenjem
novih potrošača.
Planirana nabavka u 2010.god.:
Obezbjeđenje 10(20) kV opreme predviđene za ugradnju u polje Trafo 2
10(20) kV: 10 kV odvodnik prenapona – 4 kom, potporni izolator - 4 kom,
12/20 kV energetskih kablova;
Obezbjeđenje spojne i opreme za uzemljenje, komandno signalnih
kablova, pripadajuće čelično rešetkaste konstrukcije nosača aparata,
ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na prilagođenju postojećeg
temelja energetskog transformatora T2 i izradi temelja u polju Trafo 2
10(20) kV .
Postrojenje 10(20) kV unutarnje montaže:
Obzirom da je predviđeno proširenje postojećeg SN postrojenja dodatno
predvidjeti: jedan spojni most za vezu postojećeg niza SN ćelija sa nizom
ćelija koji je predmet obezbjeđenja, jednu ćeliju za priključenje kućnog
transformatora;
Izrada Glavnog projekta, obezbjeđenje odobrenja za građenje, izvođenje
elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem i
puštanje u pogon.
Planirano u 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja projekata kandidiranih u proteklom planskom periodu u
okviru predmetne investicije;
Stepen realizacije je 0%.
Elektroprenos BiH
107
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-1
DV 110 kV Kiseljak – Fojnica
Planirano 2007.god. i 2008.god.:
Određivanje trase dalekovoda, obezbjeđenje saglasnosti, okolinske
dozvole i urbanističke saglasnosti, deminiranje trase i projektovanje
dalekovoda;
Planirano u 2011.god.:
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa;
Stepen realizacije je 0%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-2
DV 110 kV Visoko – Fojnica
NO-10-14181-4.1.1/04
Napomena: Potrebno dopuniti IO u skladu sa Planom nabavke
2008.god., 2009.god. i 2010.god.;
Planirano u 2007.god.
Obezbjeđenje saglasnosti i odobrenja za građenje i rješavanje imovinskopravnih odnosa.
Planirana nabavaka u 2008.god.:
Nabavka jednog dijela čelično rešetkaste konstrukcije, provodnog užeta
Al/Fe 240/40 mm2 , zaštitna užad, polimerni izolatori, ovjesna i spojna
oprema, OPGW kabl, uzemljivač dalekovodnih stubova.
Planirana nabavka u 2009.god.:
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i nabavka preostalog dijela čelično
rešetkaste konstrukcije;
Planirana nabavka u 2010.god.:
Ugovaranje i izvođenje radova na izgradnji dalekovoda.
Stepen realizacije je 10%.
Elektroprenos BiH
108
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ NOVE INVESTICIJE
B-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
B-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
B-I-1-1
TS Sarajevo 15
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U prijeratnom periodu TS Sarajevo 15 bila je dvostrano uvezana u EES
preko DV 110 kV Sarajevo 14 – Sarajevo 15 i Sarajevo 20 – Sarajevo
15, čime je obezbjeđeno sigurno i pouzdano napajanje predmetne TS e. Ratnim razaranjima prekinute su obje 110 kV veze.
Nakon sanacije i stavljanja u pogon DV Sarajevo 14 – Sarajevo 15,
TS Sarajevo 15 bila je jednostrano napojena po 110 kV naponu iz
pravca TS Sarajevo 14 (polje DV 110 kV Sarajevo 14 u TS Sarajevo
15 u funkciji kao nekompletno opremljeno polje).
U proteklom periodu izvršena je sanacija DV 110 kV Sarajevo 15 –
Sarajevo 20 i njegovo energiziranje. Predmetni dalekovod je u
TS Sarajevo 15 priključen na polje DV 110 kV Sarajevo 20 koje je u
funkciji kao nekompletno opremljeno.
U cilju stvaranja uvjeta za selektivan rad zaštitnih uređaja predviđeno
je kompeltiranje predmetnih dalekovodnih polja u TS Sarajevo 15 kao
i opremanje Mjernog polja 110 kV (veza Zamjena opreme u TS – A-I1-7).
Izmjereno maksimalno opterećenje predmetne TS iznosi 23,19(21,16)
MW uz mogućnost obezbjeđenja rezervnog napajanja po SN mreži u
iznosu od 13,5 MW;
Zamjena energetskog transformatora T2 Minel 110/10/10 kV 31,5
MVA (1979.god.) zbog loših eksploatacionih k-a (vađen aktivni dio
radi odstranjivanja gelera iz namotaja transformatora, potrebna
sanacija hladnjaka radi vlaženja ulja na njima i potpuna antikorozivna
zaštita transformatora);
Zamjena energetskog transformatora T1 Končar 110/10/10 kV
31,5 MVA (1977.god.) zbog loših eksploatacionih k-a (sušena izolacija
transformatora 1997.god., transformator bio na popravci u Končaru
1999.god.);
Rekonstrukcija postojećeg 10 kV postrojenja po kriteriju starost (1979.
god.). Vezano za planirano povećanje instalirane snage objekta sa
sadašnjih 2 x 31,5 MVA na 2 x 40 MVA novo SN postrojenje
dimenzionirati u skladu sa prethodno navedenim.;
Radovi na sanaciji TS obuhvataju:
- opremanje DV polja 110 kV Sarajevo 20 kao kompletnog,
- ugradnja ormara polja
- zamjena energetskog transformatora T2
- zamjena energetskog transformatora T1
- rekonstrukcija postojećeg 10 kV postrojenja;
Planirana nabavka u 2008.god.:
Prekidač 123 kV – 1 kom, sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom,
izlazni rastavljač 123 kV – 1 kom, SMT 123 kV (2x300/1/1/1/1 A/A) –
3 kom, NMT 123 kV – 1 kom, ormar zaštite i upravljanja za DV polje
Sarajevo 20, komandno signalnih kablova, spojne i ovjesne opreme,
opreme za uzemljenje, nabavka i ugradnja čelične konstrukcije nosača
aparata, izvođenje građevinskih radova na sanaciji postojećih temelja
aparata u polju DV 110 kV Sarajevo 20.
109
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Planirana nabavka u 2009.god.:
Ormar zaštite i upravljanja za polje DV 110 kV Sarajevo 14 – 1 kom i
ormar zaštite i upravljanja za energetski trafo T2 -1 kom.
Planirana nabavka u 2010.god.:
Energetski transformator T2 110/10(20)/10 kV 40 MVA – 1 kom;
Iskazana potrebna sredstva za pokrivanje nedovoljno predviđenih
sredstava u 2009.god.;
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje, tehnički
prijem;
Planirano u 2014.god.:
- Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja projekata kandidiranih u proteklom planskom periodu u
okviru predmetne investicije;
- Energetski transformator T1 110/10(20)/10 kV 40 MVA – 1 kom;
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje, tehnički
prijem;
Napomena: Sabirnice u postojećem SN postrojenju su dimenzionirane
za In=2000 A. Povećanje instalirane snage u TS Sarajevo 15 sa
sadašnjih 2x31,5 MVA na budućih 2x40 MVA zahtijevati će
ograničenje snage energetskih transformatora na 34,5 MVA, sve do
rekonstrukcije SN postrojenja;
Važno: U 2015.god. planirana realizacija radova vezanih za ugradnju
opreme koja je nominovana u 2008.god., 2009.god., 2010.god., i
2014.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Nominovano u 2016.god.: Realizacija se prolongira na 2017.god.
zbog ograničenja vezanog za iznos odobrenih sredstava za
investiranje u planskom periodu 2014.-2016.god.
Postrojenje 10 kV
Obezbjeđenje opreme: transformatorska ćelija – 2 kom, odvodna ćelija
– 36 kom, mjerna ćelija – 1 kom, ćelija podužnog sekcionisanja sa
mjernim poljem – 1 kom, ćelija za priključenje kućnog transformatora
– 2 kom, trafo boks – 1 kom, spojni most – 2 kom,
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
izvođenje građevinskih radova, obezbjeđenje neophodne čelične
konstrukcije, opreme za uzemljenje, komandno signalnih kablova,
izvođenje elektromontažnih radova na ugradnji opreme, funkcionalno
ispitivanje;
Predviđeni obim radova biće realiziran etapno, a procjena završetka
planiranih radova po fazama bila bi kraj 2015.god., odnosno kraj
2017.god.;
110
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Elektroprenos BiH
B-I-1-2
MRT
Prijedlog OP Sarajevo
Proširenje sistema za daljinski nadzor i parametriranje
- ugradnja opreme za integrisanje zaštita u sistem daljinskog
nadzora i parametriranja
Planirana nabavka u 2008.god.:
Obezbjeđenje i ugradnja opreme za integriranje zaštita u sistem
daljinskog nadzora i parametriranja - OP Sarajevo (Sektor za Tehničke
poslove/Služba za MRT) će definirati TS – e koje će biti obuhvaćene
predmetnim projektom;
Planirana nabavka u 2010.god.:
Obezbjeđenje i ugradnja opreme za integriranje zaštita u sistem
daljinskog nadzora i parametriranja - OP Sarajevo (Sektor za Tehničke
poslove/Služba za MRT) će definirati TS – e koje će biti obuhvaćene
predmetnim projektom;
Prema definisanim prioritetima aktivnosti će biti realizovane tokom
2014. god.
B-I-1-3
Zamjena opreme u TS
Prijedlog OP Sarajevo
Zamjena opreme radi loših eksploatacionih svojstava, opreme kojoj je
istekao životni vijek, tehnološki zastarjele opreme i opreme koja ne
zadovoljava rezultate ispitivanja prema pravilniku o održavanju.
Planirana nabavka u 2008.god.:
TS Sarajevo 15: prekidač 35 kV (1 kom), zamjena zaštita SN odvoda;
TS Rogatica: SMT 123 kV (6 kom, 2x300/1/1/1/1 A/A), SMT 123 kV
(3 kom, 2x150/1/1/1/1 A/A), NMT 123 kV (3 kom), odvodnik
prenapona 36 kV (9 kom), odvodnik prenapona 10 kV (9 kom),
potporni izolatori 110 kV (18 kom), potporni izolator 35 kV (21 kom),
distantna zaštita (2 kom) diferencijalna zaštita (1 kom);
TS Sokolac: odvodnik prenapona 123 kV (3 kom), odvodnik
prenapona 36 kV (3 kom), odvodnik prenapona 10 kV (3 kom),
potporni izolatori 110 kV (18 kom), potporni izolator 35 kV (21 kom),
distantna zaštita (2 kom);
TS Foča: odvodnik prenapona 123 kV (6 kom), odvodnik prenapona
36 kV (12 kom), odvodnik prenapona 10 kV (12 kom), potporni
izolatori 110 kV (18 kom), potporni izolator 35 kV (21 kom), baterija
(1 kom), ispravljač (1 kom);
TS Žepče: prekidač 10(20) kV (2 kom), ispravljač (1 kom);
TS Višegrad: linijski rastavljač 220 kV (1 kom), odvodnik prenapona
10 kV (6 kom), potporni izolatori 110 kV (18 kom), potporni izolator
35 kV (21 kom);
TS Goražde 2: odvodnik prenapona 123 kV (3 kom), odvodnik
prenapona 24 kV (3 kom), odvodnik prenapona 10 kV (3 kom),
potporni izolatori 110 kV (18 kom), potporni izolator 35 kV (21 kom),
baterija (1 kom);
TS Goražde 1: potporni izolatori 110 kV (21 kom), potporni izolator
35 kV (99 kom);
TS Zenica 3: baterija (1 kom);
TS Travnik 2: ispravljač (1 kom)
TS Visoko: baterija ( 1 kom);
TS Pale: baterija ( 1 kom), ispravljač (1 kom);
111
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
TS Visoko: ispravljač (1 kom);
Rezerva: SMT 123 kV (9 kom, 2x300/1/1/1/1 A), SMT 123 kV
(9 kom, 2x150/1/1/1/1 A), NMT 123 kV (9 kom), odvodnik prenapona
123 kV (9 kom), odvodnik prenapona 36 kV (9 kom), odvodnik
prenapona 10 kV (9 kom), baterija (1 kom);
Fleksibilni multiplekseri za objekte: TS Visoko, TS Ilijaš, TS Vareš,
TS Donji Vakuf, TS Sarajevo 10, TS Zenica 2, EVP Dobrinje i EVP
Blažuj .
Izrada projektne dokumentacije,obezbjeđenje komandno signalnih
kablova, spojne i opreme za uzemljenje, izvođenje elektromontažnih
radova,funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon;
Planirana nabavka u 2009.god.:
TS Visoko: 10 kV postrojenje – SMT 30 kom (za potrebe opremanja
odvoda sa po tri SMT-a i zamjena SMT-a u ćeliji podužnog
rastavljanja);
TS Sarajevo 20: odvodnici prenapona 123 kV – 3 kom, odvodnici
prenapona 35 kV – 3 kom, odvodnici prenapona 10 kV – 3 kom;
TS Pale: odvodnici prenapona 123 kV – 6 kom, odvodnici prenapona
35 kV – 6 kom, odvodnici prenapona – 6 kom;
TS Travnik 2: baterija – 1 kom;
TS Zenica 2: zamjena postojećeg BTS-a novim 10 kV postrojenjem
(predviđeni obim 1 trafo , 1 mjerna i 3 odvodne ćelije),
TS Sarajevo 18:
DV polje 110 kV Sarajevo 1 (123 kV oprema: prekidač,sabirnički
rastavljač, SMT – 3 kom, zaštita),
DV polje 110 kV Sarajevo 20 (123 kV oprema: prekidač, sabirnički
rastavljač, SMT – 3 kom, NMT – 1 kom, izlazni rastavljač, zaštita),
mjerno polje (123 kV NMT – 3 kom),
Rezerva: (123 kV oprema: SMT 300-600/1/1/1 A – 12 kom,
SMT 150-300/1/1/1 A – 23 kom, SMT 200-400/1/1/1 A – 3 kom,
NMT – 10 kom, 220 kV oprema: NMT – 3 kom, 35 kV SMT –
10 kom, 20 kV SMT – 10 kom);
TS Busovača: 110 kV odvodnici prenapona – 3 kom;
TS Vitez: 110 kV odvodnici prenapona – 6 kom;
TS Kiseljak: 110 kV NMT – 1 kom, 110 kV SMT – 1 kom, 110 kV
odvodnici prenapona – 3 kom, 35 kV odvodnici prenapona – 3 kom;
TS Foča: invertor – 1 kom;
TS Sokolac: ispravljač (1 kom)
TS Sarajevo 4: baterija – 1 kom;
TS Sarajevo 8: AC/DC razvod – 1 komplet;
TS Sarajevo 15: AC/DC razvod – 1 komplet;
Rezerva: Kućni transformator 20(10)/0,4 kV, 400 kVA, suha izvedba
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje komandno signalnih
kablova, spojne opreme, opreme za uzemljenje i čelično rešetkaste
konstrukcije nosača aparata, elektromontažni radovi, funkcionalno
ispitivanje i puštanje u pogon;
Planirana nabavka u 2010.god.:
TS Sarajevo 10: AKU baterija (400 Ah)– 2 kom ;
TS Sarajevo 5: AKU baterija – 1 kom;
TS Sokolac: ispravljač – 1 kom;
TS Vitez: 35 kV izlazni rastavljači uz T1 i T2– 4 kom;
TS Sarajevo 8: zaštita u trafo poljima T1 i T2;
TS Zenica 3: zaštita u trafo poljima T1, T2 i T3;
TS Sarajevo 4: zaštita u trafo polju T2;
Elektroprenos BiH
112
Plan investicija 2014. – 2016. god.
TS Sarajevo 5: NMT 123 kV – 6 kom;
TS Sarajevo 14: NMT 123 kV – 10 kom;
Rezerva: baterija za TS 110/x kV;
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje komandno signalnih
kablova, elektromontažni radovi na zamjeni NMT SF6 izvedbe,
funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon;
Planirana nabavka u 2011.god.:
TS Sokolac: diferencijalna zaštita za T1 (1 kom);
TS Rogatica: baterija (1 kom);
TS Foča: diferencijalna zaštita za T1 i T2 (2 kom);
TS Goražde 1: baterija (1 kom);
TS Sarajevo 13: baterija (1 kom);
TS Sarajevo 15: baterija (1 kom);
TS Sarajevo 20: 220 kV NMT za DV Piva (3 kom);
TS Cementara: otpornik za uzemljenje 35 kV zvjezdišta transformatora
T1 (1 kom), transformator za formiranje vještačkog zvjezdišta
(1 kom);
TS N.Travnik: izlazni rastavljač 123 kV za DV Vitez (1 kom);
Kompletiranje SN ćelija u OP Sarajevo: 10(20) kV prekidač (12 kom);
Zbog odustajanja od nominacija za TS Sokolac,TS Rogatica i TS Foča
(SN prekidači, SN zaštite) dio raspoloživih sredstava ćemo iskoristiti
za pokrivenje niže navedenih nominacija:
Sarajevo 8: baterija (1 kom)
TS Sarajevo 18: baterija (1 kom)
TS Hadžići: baterija (1 kom)
TS Vareš: baterija (1 kom)
TS Sarajevo 4: zamjena postojećih elektromehaničkih zaštita sa
mikroprocesorskim (DV 110 kV Sokolac, DV 110 kV Sarajevo 2, DV
110 kV Sarajevo 10) – 3 kom
TS Vareš: zamjena postojećih elektromehaničkih zaštita sa
mikroprocesorskim: transformator T1 – 1 kom, odvodi 10 kV – 9 kom;
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje komandno signalnih
kablova, elektromontažni radovi, funkcionalno ispitivanje i puštanje u
pogon;
Nominovano za 2014:
TS Cementara: Mikroprocesorske zaštite za: energetski transformator –
1 kom., 10 kV postrojenje – 8 kom.
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Elektroprenos BiH
Važno: OP Sarajevo će za period 2014. - 2016.god. izvršiti odabir
opreme prema prioritetima a sve u skladu sa iskazanim sredstvima iz
tabela investicija;
Nabavka i ugradnja opreme;
Planirane aktivnosti realizirale bi se po fazama, u skladu sa dinamikom
povlačenja sredstava koja je data u tabelama investicija.
B-I-1-4
Sanacija građevinskog dijela objekta
Prijedlog OP Sarajevo
Ulaganje u sanaciju/rekonstrukciju objekata u funkciji povećanja
sigurnosti i pouzdanosti rada i u funkciji zaštite okoline.
Planirano izvođenje radova u 2008.god.:
TS Sarajevo 15: izgradnja kade za prihvat ulja ispod transformatora
113
Plan investicija 2014. – 2016. god.
35/10, 8 MVA;
TS Pazarić: ugradnja separatora ulja;
Planirano izvođenje radova u 2009.god.:
TS Vareš:
Sanacija fasade pogonske zgrade 35 kV i 10 kV postrojenja i ograde
objekta;
Planirano izvođenje radova u 2010.god.:
TS Sarajevo 14:
Sanacija prekida gromobranskih spustova sa komandno pogonske
zgrade;
TS Sarajevo 10:
Nabavka i ugradnja vodenih pumpi za uljnu jamu;
Planirano izvođenje radova u 2011.god.:
TS Rogatica: Sanacija fasade komandne zgrade;
RP Kakanj:
- Asvaltiranje kruga objekta i pristupnih puteva 220 kV postrojenju;
- Sanacija fasade komandne zgrade;
- Sanacija južnog dijela fasade garaže sa zamjenom oluka;
TS Visoko:
- Izrada dvovodnog krova na komandno pogonskoj zgradi;
- Sanacija fasade komandno pogonske zgrade;
TS Zenica 3:
- Asvaltiranje transportne staze u 110 kV postrojenju;
Napomena:
Obzirom da je dio planiranih građevinskih aktivnosti zbog hitnosti
realiziran iz sredstava održavanja, za predviđena investiciona sredstva
nominiramo nove objekte/projekte, kako slijedi:
TS Sarajevo 1:
- Rekonstrukcija pristupnog puta;
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
TS Sarajevo 2:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
TS Sarajevo 5:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta;
TS Sarajevo 7:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta;
- Sanacija fasade i zamjena vanjskih otvora;
TS Sarajevo 10:
- Zamjena bravarskih pozicija na komandnoj zgradi;
- Sanacija fasade komnandne zgrade;
TS Sarajevo 13:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta;
- Sanacija ravnog krova pogonske zgrade;
TS Sarajevo 14:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta;
- Sanacija ravnog krova iznad trafo boksova;
- Sanacija fasade komandne zgrade;
TS Sarajevo 15:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
- Zamjena bravarskih pozicija na komandno pogonskoj zgradi;
TS Sarajevo 18:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
TS Pazarić:
- Izgradnja nove vanjske ograde;
TS Hadžići:
Elektroprenos BiH
114
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
- Izgradnja kosog krova na komandno pogonskoj zgradi;
TS Busovača:
- Izgradnja kosog krova na komandno pogonskoj zgradi;
TS Kiseljak:
- Zamjena bravarskih pozicija na komandno pogonskoj zgradi;
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
TS Žepče:
- Izgradnja kosog krova na komandno pogonskoj zgradi;
TS Vitez:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
- Sanacija fasade i zamjena vanjskih otvora;
TS Visoko:
- Zamjena bravarskih pozicija na komandnoj zgradi;
TS Bugojno:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
- Izgradnja kosog krova na pogonskoj zgradi 10 kV postrojenja;
TS Zenica 1:
- Rekonstrukcija pristupnog puta;
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i staza unutar postrojenja;
TS Zenica 2:
- Sanacija fasade i zamjena vanjskih otvora;
TS Goražde 1:
- Rekonstrukcija platoa oko objekta i pristupnih puteva;
TS Sokolac:
- Sanacija fasade komandne i pogonske zgrade;
TS Foča:
- Sanacija fasade i zamjena vanjskih otvora;
Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova;
Aktivnosti će biti realizovane u periodu 2014.-2016.god., u skladu sa
dinamikom povlačenja sredstava koja je data u tabelama investicija.
Izbor projekata i dinamika realizacije biće određeni u skladu sa
prioritetima;
B-I-1-5
TS Sarajevo 1
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa Nacrtom desetogodišnjeg plana uvrštena je zamjena
transformatora T3 Pauwels 110/35/10(20) kV; 20 MVA novim
transformatorom T3 110/20(10)/10 kV snage 31,5 MVA, u skladu sa
ranije dogovorenom dinamikom uvođenja 20 kV napona u TS Sarajevo
1 (porast konzuma i potreba za priključenjem novih potrošača na 20
kV u TS Sarajevo 1).
Postojeći T3 Pauwels 20 MVA će se prerasporediti u TS 110/x kV
Fojnica (za TS Fojnica nije planirana kupovina novog energetskog
transformatora).
S obzirom na navedeno, te potrebu obezbjeđenja transformatora za
TS Fojnica (planirano puštanje u pogon je do kraja 2014.god.)
potrebno je realizovati nabavku i ugradnju novog transformatora T3 u
TS Sarajevo 1.
Prognozirano vršno opterećenje TS Sarajevo 1 u 2022.god. iznosilo bi
34,75 MW (bez izgradnje novih objekata), a uz planiranu izgradnju
novih TS-a isto bi na kraju planskog perioda 2022.god. dostiglo 15,65
MW – veza Nacrt plana razvoja 2014.-2023.
Zamjena postojećeg transformatora T2 Minel 110/35/10 kV 63 MVA
115
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
sa novim transformatorom T2 nazivnih k-a 110/20(10)/10 kVA
20 MVA, u svrhu obezbjeđenja dvostranog napajanja postojećeg 10 kV
postrojenja i novog 20 kV postrojenja.
Isto će rezultirati napuštanjem 35 kV naponskog nivoa u TS Sarajevo
1.
Radovi u TS obuhvataju:
- zamjenu postojećeg transformatora T3 Pauwels novim
transformatorom T3 110/20(10)/10 kV 20 MVA.
- kompletiranje pripadajućih transformatorskih polja T3
- zamjenu postojećeg transformatora T2 Minel novim transformatorom
T2 110/20(10)/10 kV 20 MVA i izgradnja pripadajućih trafo polja
vanjske montaže;.
Planirana nabavka u 2009.god:
Energetskog transformatora 110/20(10)/10 kV; 20 MVA – 1 kom
(plaćanje avansa);
Planirana nabavka u 2010.god.:
Plaćanje preostalih sredstava za energetski transformator T3;
Nabavka opreme:
Polje Trafo 3 110 kV: prekidač – 1 kom, SMT – 3 kom,
Polje Trafo 3 20(10) kV i polje Trafo 3 10 kV: izlazni rastavljač – 2
kom, odvodnik prenapona 20 kV – 4 kom, 12/20 kV energetski kablovi
za priključenje na novo 20 kV postrojenje, komandno signalni kablovi,
čelična konstrukcija nosača aparata, spojna oprema i oprema za
uzemljenje, ugovaranje građevinskih radova za prilagođenje
postojećeg temelja energetskog transformatora T3 i izradu temelja
nosača aparata u polju Trafo 3 20(10) kV i polju Trafo 3 10 kV;
Planirana nabavka u 2014.god.:
Energetskog transformatora 110/20(10)/10 kV; 20 MVA – 1 kom
Oprema u transformatorskim poljima 20 kV i 10 kV vanjske montaže:
izlazni rastavljač – 2 kom, odvodnici prenapona – 7 kom, potporni
izolatori – 7 kom, energetski i komandno signalni kablovi, čelično
rešetkasta konstrukcija nosača aparata, ugovaranje građevinskih radova
za prilagođenje postojećeg temelja energetskog transformatora T2 i
izradu temelja nosača aparata u polju Trafo 2 20(10) kV i polju Trafo 2
10 kV;
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Izrada projektne dokumantacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
izvođenje elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje, tehnički
prijem i puštanje u pogon;
Planirano energiziranje novougrađene opreme je kraj 2015.godine.
116
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
B-I-1-6
Nabavka i opremanje SN ćelija
Prijedlog EP preduzeća
Prijedlog OP Sarajevo
Nabavka i ugradnja SN odvodnih ćelija za potrebe priključka novih
potrošača.
Planirana nabavka u 2009.god.:
TS Sarajevo 20 - 4 odvodne ćelije 10 kV;
TS Pale - 3 odvodne ćelije 10 kV;
Integrisanje predmetnih proširenja u postojeći SCADA sistem,
obezbjeđenje komandno signalnih kablova, opreme za uzemljenje,
ugovaranje građevinskih radova na prilagođenju pogonskih prostorija u
skladu sa planiranim proširenjem SN postrojenja;
Planirana nabavka u 2010.god.:
TS Žepče – Planirana ugradnja dvije 10(20) kV ćelije za potrebe
priključenja novih distributivnih potrošača;.
Izrada
pripadajuće
projektne
dokumentacije
i
izvođenje
elektromontažnih radova;
Za potrebe predmetnih proširenja SN postrojenja predvidjeti nabavku
prilagodnih ćelija za spoj postojećeg SN postrojenja sa novim dijelom;
Ugovaranje isporuke ćelija i njihova ugradnja tokom 2015. godine.
Povlačenje sredstava potrebnih za realizaciju planirane investicije
prolongira se na 2015.god., u skladu sa tabelama investicija.
Energiziranje nove opreme predviđeno do kraja 2015.god.;
B-I-1-7
OMM
Prijedlog OP Sarajevo
-
Zamjena brojila u skladu sa odlukom DERK-a broj 04-28-24837/05 od 21.03.2006. godine.
- Centar obračunskih mjerenja OP Sarajevo – Zamjena starog
SEP2W V1.95 sa novim Sep2System-om;
Planirano u 2009.god.:
Nabavka i zamjena brojila u objektima:
TS Kiseljak, TS Busovača, TS Vitez, TS N. Travnik – nabavka brojila
za energetske transformatore – predviđena nabavka i zamjena brojila
za SN stranu energetskih transformatora i 110 kV dalekovode;
Planirano u 2012.god.:
Nabavka i zamjena brojila u objektima:
RP Kakanj, TS Bugojno, TS D.Vakuf, TS Goražde 1, TS Sarajevo 1,
TS Sarajevo 10, TS Sarajevo 14, TS Sarajevo 4, TS Sarajevo 5,
TS Travnik 2, TS Zenica 2, Rezerva OP Sarajevo (brojila) – nabavka i
zamjena brojila za 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovode;
Napomena:
Obzirom da je dio planiranih aktivnosti zbog hitnosti realiziran iz
sredstava održavanja, za predviđena investiciona sredstva nominiramo
realizaciju projekta - ¨Zamjena starog SEP2W V1.95 sa novim
Sep2System-om¨.
U okviru realizacije predmetnog projekta potrebno je obezbijediti novi
server (HW i SW), konfiguraciju istog, obezbjeđenje licence za
Sep2System Base + Web Service i usluge nadgradnje sistema za
daljinsko očitavanje podataka sa brojila i generisanje reporta;
Ugovaranje isporuke brojila, njihova zamjena i realizacija projekta
¨Zamjena starog SEP2W V1.95 sa novim Sep2System-om¨ tokom
117
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
2014. godine.
Aktivnosti će biti realizovane tokom 2014.godine.
B-I-1-8
Daljinski nadzor i upravljanje - SCADA
Prijedlog OP Sarajevo
Ugradanja Scada sistema radi ostvarivanja daljinskog nadzora i
upravljanja.
-Nabavka i ugradnja SCADA sistema za TS Cementara i TS Novi
Travnik;
-Zamjena komunikacionog uređaja SCU i računara za lokalnu
SCADA-u u TS Zenica 4 i TS Hadžići zbog dotrajalosti i nemogućnosti
nabavke rezervnih dijelova;
- Realizacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u objektima:
TS Sarajevo 14, TS Sarajevo 13 i TS Sarajevo 5;
- DC OP Sarajevo – proširenje postojećeg SCADA sistema i
RP Kakanj – realizacija projekta daljinskog nadzora i upravljanja
transformacijom 150 MVA pri TE Kakanj iz RP Kakanj;
Planirana nabavka u 2010:
• TS Cementara – Scada sistem,
• TS Novi Travnik – Scada sistem.
Nabavka i ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje.
Planirana nabavka u 2011:
• TS Zenica 4: Zamjena postojećeg komunikacionog SCU uređaja i
računara za lokalnu SCAD-u, update software-a;
•TS Hadžići: Zamjena postojećeg komunikacionog SCU uređaja i
računara za lokalnu SCAD-u, update software-a;
• Za TS Sarajevo 14 i TS Sarajevo 13: nabavka i ugradnja SCADA
sistema;
Planirano u 2012.god.:
• TS Sarajevo 5: nabavka i ugradnja SCADA sistema;
Napomena:
OP Sarajevo za Plan 2013. predlaže realizaciju SCADA sistema u
TS Sarajevo 14, TS Sarajevo 13 i TS Sarajevo 5.
Navedeni objekti su prvobitno bili sadržani u projektu Power III –
SCADA, a aneksom na ugovor izostavljeni zbog nedostatka kreditnih
sredstava.
Planirano u 2013.god.:
• DC OP SA: proširenje SCADA sistema sa serverima za mrežne
aplikacije i njihova integracija u postojeći sistem;
• RP Kakanj: Ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje
Transformacijom 220/110 kV 150 MVA pri TE Kakanj iz RP Kakanj;
Planirane aktivnosti biće realizirane po fazama, u skladu sa dinamikom
povlačenja sredstava koja je data u tabelama investicija. Pregled
projekata po fazama biće naknadno dostavljen od strane OP Sarajevo;
Dinamika realizacije ovog projekta vezana je za realizaciju planiranih
investicija za TS Sarajevo 5, TS Sarajevo 13 i TS Sarajevo 14.
Stoga se završetak planiranih aktivnosti predviđa se za 2018.god.
118
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-9
TS Busovača
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa Nacrtom desetogodišnjeg plana uvrštena je rekonstrukcija
VN i SN postrojenja. Rekonstrukcija VN i SN postrojenja je uvrštena u
Plan razvoja prenosne mreže u skladu sa kriterijumom Starosti opreme
kao i otežanog održavanja iste – problem obezbjeđenja rezervnih
dijelova.
Rekonstrukcija SN postrojenja sa proširenjem uslovljenim
elektrodistributivnim zahtjevima i rekonstrukcija VN postrojenja.
Planirana nabavka u 2009.god.:
Četiri 20 kV odvodne ćelije za priključenja novih potrošača –
realizacija planirana u sklopu rekonstrukcije postojećeg 20 kV
postrojenja koja je predviđena 2010.;
Obezbjeđenje komandno signalnih kablova i opreme za uzemljenje, dio
sredstava za potrebne građevinske radove na prilagođenju pogonske
prostorije;
Planirana nabavka u 2010.god.:
Rekonstrukcija SN postrojenja:
Trafo ćelija 10(20) kV – 4 kom,
Odvodna ćelija 10(20) kV – 11 kom (ukupan broj odvodnih ćelija biće
15 kom kada se uobziri planirano proširenje sa 4 odvodne ćelije prema
zahtjevu EP preduzeća),
Mjerna ćelija 10 (20) kV – 1 kom,
Sekcionisanje sa mjernim poljem 10(20) kV – 2 kom,
Ćelija za priključenje kućnog trafoa 10(20) kV – 1 kom,
Trafo box sa kućnim trafoom 10(20) kV/0,4 kV – 1 kom,
Spojni most 10(20) kV – 1 kom.
Obezbjeđenje komandno signalnih kablova, opreme za uzemljenje i
ugovaranje građevinskih radova za prilagođenje postojeće pogonske
prostorije potrebama ugradnje novog SN postrojenja;
Planirana nabavka u 2011.god.:
Rekonstrukcija VN postrojenja:
Polje DV 110 kV Vitez i polje DV 110 kV Zenica 2:
123 kV prekidač – 2 kom, 123 kV sabirnički rastavljač – 2 kom, 123 kV
izlazni rastavljač – 2 kom, 123 kV SMT – 6 kom;
Mjerno polje 110 kV: 123 kV naponski transformator – 3 kom, 123 kV
potporni izolator – 3 kom;
Polje Trafo 1 110 kV:
123 kV prekidač – 1 kom, 123 kV sabirnički rastavljač – 1 kom, 123 kV
SMT – 3 kom, 123 kV odvodnik prenapona – 3 kom, 123 kV potporni
izolator – 3 kom;
Polje Trafo 1 10 kV i Trafo 1 20 kV: 35 kV izlazni rastavljač – 2 kom,
35 kV potporni izolator – 7 kom, 20 kV i 10 kV odvodnik prenapona –
7 kom, plosni bakar, energetski kablovi 12/20 kV sa pripadajućim
kablovskim priborom;
Sabirnice 110 kV: 123 kV potporni izolator – 9 kom, cijevni vodiči;
Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na prilagođenju postojećih
temelja potrebama ugradnje nove opreme, obezbjeđenje neophodne
čelično rešetkaste konstrukcije, spojne i ovjesne opreme,E-AlMgFe
cijevnih i Cu plosnih vodiča, komandno signalnih kablova;
Planirana nabavka u 2012.god.:
Građevinski radovi na sanaciji komandno-pogonske zgrade i kruga
TS-e.
Ugradnja opreme će biti realizovana do kraja 2015. godine.
119
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-I-1-10
TS Sarajevo 14
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa Nacrtom desetogodišnjeg plana uvrštena je:
- zamjena transformatora T1 (TUR 110/10 kV; 31,5 MVA) sa
energetskim transformatorom 40 MVA u skladu sa kriterijumom
zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek, koji za energetske
transformatore iznosi 35 godina.
S obzirom na zabilježeni rast opterećenja u predmetnoj TS max.37,48(34,45) MW, uz zamjenu transformatora ujedno će se
povećati i snaga transformacije, a u skladu sa kriterijima planiranja
(godina proizvodnje 1976.). Takođe, u okviru TS planirana je
rekonstrukcija starog dijela VN (MOP) postrojenja za koja je već
istekao životni vijek. Pored toga, radi se o MOP postrojenju koje je
prvo razvijeno i ugrađeno u predmetnu TS, za isto nema odgovarajućih
rezervnih dijelova, te je i samo održavanje dosta otežano.
- rekonstrukcija SN postrojenja (1976.god.)
- zamjena starog dijela 110 kV MOP-a (1976.god.);
- Zamjena postojećeg transformatora T1 novim transformatorom
veće nazivne snage (40 MVA)
- Rekonstrukcija SN postrojenja u skladu sa kriterijem zamjena
opreme kojoj je istekao životni vijek
- Zamjena starog 110 kV MOP-a u skladu sa kriterijem zamjena
opreme kojoj je istekao životni vijek
Planirana nabavka u 2010.god.:
Energetskog transformatora 110/20(10)/10 kV; 40 MVA – 1 kom;
Planirana nabavka u 2011.god.:
- 20 kV postrojenje odgovarajućeg obima
- 110 kV MOP obima dva DV polja, dva Trafo polja, sekcionisanje 110
kV sabirnica,dva mjerna polja 110 kV, adaptivni elementi za potrebe
povezivanja novog sa postojećim 110 kV postrojenjem;
Planirana nabavka u 2012.god.:
Građevinski radovi na sanaciji komandno pogonske zgrade i
prilagođenja zbog potreba rekonstrukcije VN i SN postrojenja.
Nabavka energetskih i komandno-signalnih kablova.
Sredstva za uvođenje SCADA sistema u TS Sarajevo 14 nominovana
su u okviru tačke A-I-3-3 (nominacija 2011.god.) .
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
elektromontažni radovi, funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem;
Planirane aktivnosti biće realizirane po fazama, a okončanje svih
planiranih radova se predviđa za 2017.god.;
B-I-1-11
TS Sarajevo 5
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U okviru predmetne TS planirana je zamjena postojećeg energetskog
transformatora T2 uz povećanje snage na 40 MVA. Za postojeći
transformator već duži niz godina su provedenim ispitivanjima
utvrđene veoma loše eksploatacione karakteristike. Uvažavajući
dostignuto opterećenje TS od 31,44 MW, te važnost TS koja napaja
uže gradsko područje sa važnim potrošačima, planirana je njegova
zamjena uz povećanje snage. Takođe, u okviru TS planirana je
rekonstrukcija VN (MOP) i SN postrojenja za koja je već istekao
120
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
životni vijek. Pored toga, radi se o MOP postrojenju koje je među
prvim razvijeno i ugrađeno u predmetnu TS, za isto nema
odgovarajućih rezervnih dijelova, te je i samo održavanje dosta
otežano. Postojeće SN postrojenja (koje je takođe iz 1977.) se
rekonstruiše iz razloga isteka životnog vijeka, kao i nemogućnosti
obezbjeđenja rezervnih dijelova za redovito održavanje.
- Zamjena transformatora T2 uz povećanje snage na 40 MVA,
- Rekonstrukcija starog dijela MOP postrojenja,
- Rekonstrukcija i proširenje 10(20) kV postrojenja ugradnjom
neophodnog broja ćelija.
Nominovano za 2012.god.:
- Nabavka energetskog transformatora T2 40 MVA;
- Obezbjeđenje 110 kV MOP obima: transformatorsko polje – 2 kom,
DV polje – 2 kom, podužno sekcionisanje sabirnica – 1 kom, mjerno
polje – 2 kom;
- SN postrojenje obima: transformatorska ćelija – 2 kom, odvodna
ćelija – 32 kom, mjerna ćelija – 1 kom, ćelija za priključenje kućnog
transformatora – 2 kom, trafo boks sa ugrađenim kućnim
transformatorom – 1 kom, spojni most – 1 kom, ćelija podužnog
sekcionisanja sa mjernim poljem – 1 kom;
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
ugovaranje
neophodnih
građevinskih
radova,
izvođenje
elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje postrojenja i
tehnički prijem.
Planirano za 2012.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava za realizaciju predmetne
investicije;
Nominovano u 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja projekta;
Realizacija planiranih aktivnosti predviđena je po fazama, a završetak
rekonstrukcije predviđen je tokom 2018.god.
B-I-1-12
TS Sarajevo 13
Prijedlog OP Sarajevo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.-2023.
• Zamjena energetskog transformatora T1 110/10/10 kV, 31,5 MVA
(1982. godine) zbog havarije (februar 2011.).
Na havarisanom energetskom transformatoru provedena su ispitivanja
– veza Izvještaji br.:
- 09-6-2-06/2011 od 11.02.2011. (Služba za RP TJ Zenica)
- IX-064-02/2011 od 15.02.2011. (Služba za specijalna mjerenja,
Sektor za tehničke poslove)
- FHI 018-011 od 02.03.2011. (Fizikalno-hemijska laboratorija)
- ETM-002/2011 od 14.02.2011. (IRCE)
- ETM-004/2011 od 10.03.2011. (IRCE).
OP Sarajevo se dopisom broj 09-1147/11 od 10.03.2011. godine
obratilo Upravi Kompanije sa prijedlozima kojim bi se riješila
novonastala situacija u TS Sarajevo 13. Obzirom da se Uprava
Kompanije nije oglasila po predmetnom dopisu potrebno je da se u
Plan investicija 2012. uvrsti nabavka nove jedinice umjesto havarisane.
Vezano za energetske prilike i registrovano vršno opterećenje nova
energetska jedinica treba biti dimenzionirana za 40 MVA.
• Rekonstrukcija postojećeg SN postrojenja u cilju obezbjeđenja
121
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
pouzdanog napajanja gravitirajućeg konzuma;
• Zamjena havarisanog transformatora T1 sa novim transformatorom
110/20(10)/10 kV, 40 MVA;
• Rekonstrukcija SN postrojenja;
Planirano u 2012.:
Obezbjeđenje energetskog transformatora 110/20(10)/10 kV; 40 MVA
– 1 kom, izrada projektne dokumentacije i montaža;
Planirano u 2013.:
Obezbjeđenje novog 10(20) kV postrojenja: odvodna ćelija – 36 kom,
transformatorska ćelija - 2 kom, mjerna ćelija - 1 kom, podužno
sekcionisanje sa mjernim poljem – 1 kom, ćelija za priključenje kućnog
transformatora – 2 kom, trafo-box sa kućnim transformatorom – 1 kom,
spojni most – 2 kom.
Izrada Glavnog projekta, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
obezbjeđenje energetskih i komandno signalnih kablova, sredstava za
izvođenje neophodnih građevinskih radova, elektromontažni radovi,
funkcionalno ispitivanje postrojenja, tehnički prijem;
Nominovano u 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja projekata kandidiranih u proteklom planskom periodu u
okviru predmetne investicije;
Realizacija planiranih aktivnosti predviđena je po fazama, a završetak
cjelokupnog obima rekonstrukcije predviđen je do kraja 2016.god.;
B-I-1-13
TS Sarajevo 10
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Planom razvoja prenosne mreže predviđeno je stavljanje u funkciju
veze 110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 2 krajem 2014. godine. S obzirom
na navedeno u 2014. će započeti aktivnosti na rekonstrukciji DV polja
110 kV Sarajevo 2, kako bi ista bila okončana tokom 2014. te se tako
stvorili preduslovi za stavljanje u funkciju voda (čiji je kraj
rekonstrukcije takođe predviđen tokom 2014.).
Pored toga, po kriteriju isteka životnog vijeka, u 2013. godini ističe
životni vijek za transformator T2 300 MVA. S obzirom da se radi o
velikoj jedinici, čija zamjena zahtjeva značajna sredstva, neophodno je
prvenstveno izraditi Elaborat o stanju transformatora koji bi obuhvatio
neophodna ispitivanja i mjerenja, a čime bi se utvrdilo stanje
transformatora i opravdanost njegove zamjene.
Tek po završetku neophodnih ispitivanja i utvrđivanju stanja planirat će
se eventualna zamjena.
- Rekonstrukcija polja DV 110 kV Sarajevo 2,
- Izrada elaborata o stanju transformatora T2 300 MVA.
Nominovano za 2012.god.:
- Rekonstrukcija polja DV 110 kV Sarajevo 2;
- Izrada elaborata o stanju transformatora T2.
Planirane aktivnosti za realizaciju predviđene po fazama, u skladu sa
sredstvima iskazanim u tabelama investicija.
Završetak rekonstrukcije 110 kV dalekovodnog polja peredviđen je za
2015.god., dok se izrada Elaborata o stanju transformatora T2
300 MVA prolongira za 2017.god.;
122
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-14
TS Sarajevo 7
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Planom razvoja prenosne mreže predviđena je zamjena obje energetske
jedinice zbog loših eksploatacionih karakteristika i starosti
transformatora.
Planirano je uvećanje instalirane snage sa postojećih 2x31,5 MVA na
2x40 MVA, u skladu sa prognozom porasta opterećenja TS-e u
promatranom planskom periodu.
- Zamjena energetskih transformatora T1 i T2 (2X40 MVA)
Nominovano za 2013.god.:
- Obezbjeđenje novih energetskih transformatora T1 i T2 (2x40
MVA).
- Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za
građenje, obezbjeđenje neophodnih sredstava za nabavku komandno
signalnih kablova, opreme za uzemljenje i spojne opreme, izvođenje
elektromontažnih radova, funkcionalnog ispitivanja, tehnički prijem;
Nominovano u 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja projekta;
Napomena: Sabirnice u postojećem SN postrojenju su dimenzionirane
za In=2000 A. Povećanje instalirane snage u TS Sarajevo 7 sa
sadašnjih 2x31,5 MVA na budućih 2x40 MVA zahtijevati će
ograničenje snage energetskih transformatora na 34,5 MVA, sve do
rekonstrukcije SN postrojenja;
Planirani završetak je 2015. god.
B-I-1-15
TS Sarajevo 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Planom razvoja prenosne mreže 2014. – 2023. predviđeno je zamjena
energetskog transformatora T2 110/35 kV, 63 MVA po kriteriju starost
opreme, loše eksploatacione karakteristike i nodgovarajući prenosni
odnos;
Planirano je je obezbjeđenje novog T2 31,5 MVA;
- Zamjena energetskog transformatora T2 110/35 kV, 63 MVA sa
transformatorom 110/x/y kV 31,5 MVA;
Napomena: Sa nadležnim distributivnim preduzećem dogovoriti
dinamiku napuštanja postrojenja 35 kV obzirom da ista utječe na
odabir prenosnog odnosa transformatora T2;
Planirano za 2013.god.:
- Obezbjeđenje novog energetskog transformatora T2 (31,5 MVA).
- Obezbjeđenje primarne opreme predviđene za ugradnju u polje
Trafo 2 10(20) kV – vanjska montaža, energetskih i komandno
signalnih kablova, spojne opreme i opreme za uzemljenje, izrada
projektne dokumentacije, ugovaranje izvođenja neophodnih
građevinskih radova, elektromontažni radovi i funkcionalno ispitivanje;
Nominovano u 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja projekta;
Obezbjeđenje odobrenja za građenje i tehnički prijem;
Okončanje radova na realizaciji planskih aktivnosti predviđeno je za
2017. god.
123
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
B-I-1-16
TS Pale
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Planom razvoja prenosne mreže 2014. – 2023. predviđeno je zamjena
energetskog transformatora T1 110/35/10 kV, 20 MVA po kriteriju
starost opreme;
Rekonstrukcija VN postrojenja po kriteriju starost opreme (1980. god.)
- Zamjena energetskog transformatora T1 (20 MVA);
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Planirano za 2013.god.:
- Obezbjeđenje novog energetskog transformatora T1
- Izgradnja transformatorskih polja 35 kV i 10 kV vanjske montaže za
transformator T1 što podrazumijeva obezbjeđenje sljedeće opreme:
izlazni rastavljač – 2 kom, odvodnici prenapona – 7 kom, potporni
izolator – 7 kom, energetski i komandno signalni kablovi, spojna
oprema i oprema za uzemljenje.
- Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje čelično rešetkaste
konstrukcije nosača aparata, ugovaranje neophodnih građevinskih
radova na izradi pripadajućih temelja, izvođenje elektromontažnih
radova i funkcionalno ispitivanje;
Faznost projekta
Završetak planiranih radova predviđa se za 2016.god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-1-17
Daljinski nadzor i upravljanje – SCADA sistem
Prijedlog OP Sarajevo
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Za četiri RTU objekta koja su opremljena na nižem nivou
automatizacije uraditi automatizaciju objekta na ISAS nivou;
Za jedan objekat izvršiti kompletnu zamjenu ISAS opreme novom
(kriterij starost opreme), a demontiranu koristiti kao rezervu za ostale
objekte. Predmetne nominacije odnose se na TS 110/x/y kV;
Uvođenje ISAS koncepcije u četiri TS 110/x/y kV koje su u
eksploataciji kao RTU objekti i zamjena postojeće ISAS opreme u
jednoj TS 110/x/y kV;
Nominovano u 2015.god.:
- TS 110/x/y kV (četiri objekta) :
u svrhu prelaska sa sadašnjeg RTU na ISAS nivo automatizacije
objekta neophodno je realizirati:
ugradnju upravljačko zaštitne opreme, lokalnog SCADA sistema i
integrisanje u SCADA sistem u DC OP Sarajevo.
- TS 110/x/y kV (jedan objekat)
Kompletna zamjena ISAS opreme novom opremom. Demontiranu
opremu koristiti kao rezervu za druge objekte;
Planirani završetak radova na ugradnji nove opreme i njeno puštanje u
pogon planira se za kraj 2015. god.
124
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
B-I-1-18
TS Zenica 2 – zamjena T1 150 MVA
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
Zbog starosti postojećeg transformatora T1 150 MVA (1968.g.),
rezultata ispitivanja provedenih od strane nadležnog OP-a koji su
ukazali na neophodnost njegove zamjene, a uvažavajući važnost istog
za EES planirana je njegova zamjena novim transformatorom.
Zamjena postojećeg transformatora T1 220/110 kV, 150 MVA
Planirana nabavka u 2011:
Energetski transformator 220/110 kV; 150 MVA – 1 kom;
Planirana nabavka u 2012:
Nabavka komandno-signalnih kablova te izvođenje neophodnih
građevinskih radova u skladu sa projektom zamjene transformatora.
Energiziranje novougrađene opreme planirano je za kraj 2015.god.
B-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-1
DV 110 kV Bugojno – Donji Vakuf (rekonstrukcija)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
DV 110 kV Bugojno – Donji Vakuf izgrađen je i stavljen u pogon
1965. godine. Izgrađen je na željezno - rešetkastim stubovima kao 35
kV vod, s tim da su konzole i izolacija za 110 kV, provodnici AlFe
120/20 mm2, zaštitno uže Fe III 1x35 mm2, dužine 5,7 km i drugi dio
voda sa provodnicima AlFe 240/40 mm2dužine 2,9 km.
Planom razvoja predviđena je rekonstrukcija predmetnog voda na
110 kV vod, kojom će se ujedno povećati propusna moć (bit će
ugrađeno novo uže 240/40 mm2), produžiti životni vijek objekta, a
ujedno povećati pouzdanost i kvalitet isporučene enektrične energije.
Ujedno će biti realizovana ugradnja OPGW-a na kompletnoj dionici
voda kako bi se TS D.Vakuf uključila u TK sistem putem optičkih
veza.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda na dionici 5,7 km kojom je
obuhvaćena zamjena postojećih stubova, ugradnja novih provodnih
užadi, zamjena izolacije ugradnjom polimerne, te zamjena spojne i
ovjesne opreme. Takođe planirana je ugradnja OPGW-a na kompletnoj
dionici voda.
Tokom 2010. godine planirano je otpočinjanje aktivnosti na
rekonstrukciji dalekovoda: ugovaranje izrade projektne dokumentacije
za rekonstrukciju i obezbjeđenje odobrenja za građenje.
Planirano u 2011.god.:
Obezbjeđenje potrebne opreme i izvođenje radova;
Planirano u 2012.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava za realizaciju predmetne
investicije.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
125
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-2
DV 110 kV Visoko – Vareš (OPGW)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Na predmetnom DV 110 kV planirana je realizacija ugradnje OPGW-a
u dužini 19,8 km kako bi se TS Vareš uključila u TK sistem
Kompanije putem OPGW - a.
Planirana je ugradnja OPGW-a na kompletnoj dionici voda.
Obzirom da se u 2008. godini nisu realizovale planirane aktivnosti, za
2010. godinu planiraju se sljedeće aktivnosti:
Nabavka OPGW kabla, spojne i ovjesne opreme, prateće TK opreme,
izrada Elaborata ugradnje OPGW kabla, ugovaranje i izvođenje radova
na zamjeni zemnog užeta sa OPGW kablom.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
B-I-2-3
DV 110 kV Sarajevo 1 - Ilijaš
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa Nacrtom desetogodišnjeg plana uvrštena je sanacija
dalekovda u skladu sa kriterijumom: zamjena opreme kojoj je istekao
životni vijek, koji za dalekovde iznosi 45 godina.
Predmetni dalekovod pušten je u funkciju 1957.
Planirana je sanacija dalekovoda na dionici 14,2 km: izrada projekta
sanacije - ne postoji izvorna projektna dokumentacija za predmetni
DV-od, izrada Elaborata ugradnje OPGW kabla, ugradnja OPGW
kabla na kompletnoj dionici voda, ugradnja novih provodnih užadi,
zamjena izolacije ugradnjom polimerne, te zamjena spojne i ovjesne
opreme.
Tokom 2010. godine planirana je realizacija aktivnosti na sanaciji
dalekovoda koja podrazumjeva izradu projekta sanacije, izradu
Elaborata ugradnje OPGW kabla, nabavku opreme (provodna užad,
polimerni izolatori, spojna i ovjesna oprema) kao i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
B-I-2-4
DV 110 kV Jajce – D. Vakuf
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa kriterijumom zamjena opreme kojoj je istekao životni
vijek, koji za dalekovde iznosi 45 godina planirana je rekonstrukcija
predmetnog voda.
Predmetni dalekovod pušten je u funkciju 1965.
Rekonstrukcija kompletnog dalekovoda koja podrazumijeva slijedeće:
Izrada projekta rekonstrukcije koji obuhvata: zamjena svih postojećih
stubova čija je nosivost predviđena za uže Al/Fe 120/20 mm2 sa novim
stubovima za uže Al/Fe 240/40 mm2 (59 stubova), zamjena faznih
vodiča Al/Fe 120/20 mm2 sa novim Al/Fe 240/40 mm2(17,2 km),
zamjena zemnog užeta OPGW kablom (21,9 km), ugradnja nove
ovjesne opreme i polimernih izolatora, AK zaštita postojećih stubova
(21 kom), sanacija dotrajalih uzemljivača (21 kom).
Tokom 2010. godine planirano je otpočinjanje aktivnosti na
rekonstrukciji dalekovoda:
- ugovaranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju
- obezbjeđenje odobrenja za građenje.
Rok za završetak planiranog obima posla je kraj 2015.godine.
126
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-5
DV 400 kV Buk Bijela -Sarajevo 20
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
Na predmetnom dalekovodu je zbog većeg broja oštećenja nastalih
tokom ratnih dejstava potrebno hitno izvršiti sanaciju kako bi se isti
doveo u tehnički ispravno stanje, s ciljem povećanja pogonske
sigurnosti i produženja vijeka trajanja predmetnog dalekovoda.
Sanacija kompletnog dalekovoda koja podrazumijeva slijedeće:
Zamjena oštećenih vodiča: zamjena 3 faze: 10,58 km; zamjena 2 faze:
1 km; zamjena 1 faze: 2,12 km;
Zamjena oštećenih zemnih užadi: 6,51 km.
Sanacija faznih i zemnih užadi ugradnjom nastavnih spojnica i
spojnica za popravak u više raspona.
Zamjena oštećenih izolatorskih članaka u izol. lancima.
Zamjena oštećene spojne i ovjesne opreme.
Ugradnja nedostajućih ili oštećene čelično-rešetkaste konstrukcije
stubova.
Tokom 2011. godine planirana je nabavka opreme definisane kroz
osnovni projekat predmetnog dalekovoda, te izvođenje radova.
Planirano u 2012.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava za realizaciju predmetne
investicije;
Planirani rok za završetak radova je tokom 2014. godine.
B-I-2-6
DV 110 kV Sarajevo 1 – Sarajevo 10
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Rekonstrukcija dalekovoda se obavlja usljed starosti objekta s ciljem
povećanja pogonske sigurnosti i produženja vijeka trajanja predmetnog
dalekovoda.
Zbog velikog broja oštečenih vodiča potrebno je izvršiti zamjenu sa
novim provodnim vodičima na kompletnoj dužini dalekvoda. Zamjena
ovjesne opreme, ugradnja nove polimerne izolacije, te zamjena
pojedinih betonskih stubova sa čelično – rešetekastim stubovima,
rekonstrukcija uzemljivača.
Tokom 2010. godine planirane su aktivnosti na rekonstrukciji
dalekovoda:
- ugovaranje izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju
- obezbjeđenje odobrenja za građenje
Planirano u 2011.god.:
- obezbjeđenje potrebne opreme
- izvođenje radova na rekonstrukciji dalekovoda
- stavljanje u pogon.
Planirani rok za završetak radova kraj 2014.godine.
127
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-7
DV 110 kV Sarajevo 1 – Jablanica II/III
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Rekonstrukcija dalekovoda se obavlja usljed starosti objekta (1955.
godine) s ciljem povećanja pogonske sigurnosti i produženja vijeka
trajanja predmetnog dalekovoda.
Rekonstrukcija kompletnog dalekovoda koja podrazumijeva slijedeće:
zamjenu dotrajalih faznih vodiča novim, ugradnja nove ovjesne opreme
i polimernih izolatora, antikorozivna zaštita stubova, sanacija dotrajalih
uzemljivača. Tačan obim aktivnosti bit će poznat po izradi projekta
rekonstrukcije.
Tokom 2012. godine planirana je:
- izrada projekta rekonstrukcije na kompletnoj dionici dalekovoda.
Po urađenom projektu definisat će se neophodna sredstva, kao i
dinamika same rekonstrukcije.
Nominacija za 2014.god.:
Na osnovu projekta rekonstrukcije potrebno izvršiti nabavku opreme i
materijala te ugovaranje izvođenja radova na rekonstrukciji
dalekovoda;
Rok za realizaciju planiranih aktivnosti je kraj 2015.god.
B-I-2-8
DV 110 kV Sarajevo 1 – Visoko
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Završetak započete rekonstrukcije DV 110 kV Sarajevo 1 - Visoko
Rekonstrukcija kompletnog dalekovoda koja podrazumijeva sljedeće:
ugradnju čelično rešetkastih vrhova stubova na svim betonskim
stubovima, zamjenu ovjesne opreme i saniranje uzemljenja na svim
stubovima;
Planirano u 2011.god.:
Obezbjeđenje potrebne opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji
predmetnog DV-a, na osnovu raspoložive projektne dokumentacije;
Planirani rok za završetak rekonstrukcije je kraj 2014.godine.
Faznost projekta
B-I-2-9
DV 110 kV Sarajevo 10 – Kiseljak
Prijedlog OP Sarajevo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Na predmetnom DV 110 kV planirana je realizacija ugradnje OPGW-a
u dužini 21,4 km kako bi se TS Kiseljak uključila u TK sistem
Kompanije putem OPGW-a.
Planirana je ugradnja OPGW-a na kompletnoj dionici voda.
Planirano u 2012.god.:
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje OPGW kabla, spojne i
ovjesne opreme, prateće TK opreme i izvođenje radova na zamjeni
zemnog užeta sa OPGW kablom.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-10
DV 110 kV Sarajevo 2 – Sarajevo 10
Prijedlog OP Sarajevo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Predmetni dalekovod je van funkcije od 1992.god. radi ratnih
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
128
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
razaranja. Isti je nominovan za rekonstrukciju i po kriteriju starost
objekta (1954. god.).
Rekonstrukcijom dalekovoda i njegovim uključenjem u EES BiH
mreža na području Sarajeva se dovodi na projektovano stanje.
Isto podrazumijeva:
- napuštanje privremene veze DV 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 2
- stavljanje u funkciju sistema II DV 2x110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo
7;
Rekonstrukcija kompletnog dalekovoda koja podrazumijeva slijedeće:
izrada projekta rekonstrukcije, ugradnja novih faznih i zemnog vodiča,
ugradnja nove ovjesne opreme i polimernih izolatora, te ostale
neophodne aktivnosti.
Tačan obim aktivnosti bit će poznat po izradi projekta rekonstrukcije.
Planirano u 2012.god.:
Tokom 2012. godine planirana je izrada projekta rekonstrukcije na
kompletnoj dionici dalekovoda i obezbjeđenje potrebnih dozvola.
Planirano u 2013.god.:
Nabavka potrebne opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji DV-a;
Nominovano za 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja planiranih aktivnosti;
Planirani rok za rekonstrukciju je kraj 2015.god.
B-I-2-11
DV 110 kV Zenica 1 – Željezara Sjever
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
Sanacija dalekovoda se obavlja usljed starosti objekta (1955. god.) s
ciljem povećanja pogonske sigurnosti i produženja vijeka trajanja
predmetnog dalekovoda.
Sanacija kompletnog dalekovoda koja podrazumijeva slijedeće:
ugradnja novih faznih i zemnog vodiča, ugradnja nove ovjesne opreme
i polimernih izolatora, te ostale neophodne aktivnosti.
Planirano u 2013.god.:
Tokom 2013.god. planirana je nabavka potrebne opreme i izvođenje
radova na sanaciji DV-a prema postojećem projektu;
Faznost projekta
Završetak sanacije planira se za kraj 2014.godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-12
DV 110 kV Cementara Kakanj – TE Kakanj
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
Sanacija dalekovoda se obavlja usljed starosti objekta (1958. godine) s
ciljem povećanja pogonske sigurnosti i produženja vijeka trajanja
predmetnog dalekovoda.
Sanacija kompletnog dalekovoda koja podrazumijeva slijedeće:
ugradnja novih faznih i zemnog vodiča, ugradnja nove ovjesne opreme
i polimernih izolatora, te ostale neophodne aktivnosti.
Planirano u 2013.god.:
Tokom 2013.god. planirana je nabavka potrebne opreme i izvođenje
radova na sanaciji DV-a prema postojećem projektu;
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Planirani rok za završetak sanacije je kraj 2014.god.
129
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-13
DV 110 kV Bugojno – Gornji Vakuf
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
Na predmetnom DV 110 kV planirana je ugradnja OPGW-a na
kompletnoj dionici DV-a, čime se stvaraju uvjeti za uvezivanje TS
G.Vakuf u TK sistem Kompanije.
Planirana je ugradnja OPGW-a na kompletnoj dionici voda.
Nominovano za 2014.god.:
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje OPGW kabla, spojne i
ovjesne opreme, prateće TK opreme i izvođenje radova na zamjeni
zemnog užeta sa OPGW kablom.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
B-I-2-14
DV 220 kV RP Kakanj - Tuzla
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla izgrađen je 1962./1977.god.
Predmetni DV-od predstavlja kičmu EES BiH.
U poslijeratnom periodu isti je stavljen u funkciju bez značajnije
sanacije.
Uvažavajući važnost predmetnog DV-da, starost objekta kao i stanje
opreme: užad, izolatori, ovjesna oprema, čelično rešetkasta
konstrukcija stubova, isti nominujemo za sanaciju.
Sanacija kompletnog DV-a koja podrazumijeva ugradnju novih faznih
vodiča, zaštitnog užeta, spojne i ovjesne opreme, izolatora, sanaciju
konstrukcije čelično rešetkastih stubova, AKZ stubova i pojedinačnu
sanaciju temelja stubova;
Nominovano za 2014.god.:
Sanacija 20 km DV 220 kV RP Kakanj – Tuzla.
Ukupna dužina DV-a u nadležnosti OP Sarajevo je 38,4 km.
Sanacija preostale dionice predmetnog DV-a biće planirana u
narednom planskom periodu.
Nominovano u 2015. god.
Sanacija preostale dionice predmetnog dalekovoda u nadležnosti OP
Sarajevo - dužina od 18,4 km.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.god.
130
Plan investicija 2014. – 2016. god.
B-II IZGRADNJA
B-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Elektroprenos BiH
B-II-1-1
TS 110/x kV Sarajevo 12
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
TS 35/10 kV Grbavica, instalisane snage 4x8 MVA, prije rata je
napajala konzum naselja Grbavica i Hrasno čije je vršno opterećenje
iznosilo 22 MW. Trenutno TS 35/10 kV Grbavica radi kao 10 kV
rasklopište, a konzum prijeratne TS 35/10 kV Grbavica preuzele su TS
110/10 kV Sarajevo 13, TS 110/10 kV Sarajevo 7 i TS 110/10 kV
Sarajevo 14. Rasklopište Grbavica trenutno ima 18 odlaznih 10 kV
ćelija i sve su iskorištene. Napajanje konzuma ovog područja iz
susjednih TS 110/10 kV podrazumijeva duge SN odvode sa velikim
brojem distributivnih TS, te je sigurnost napajanja nedopustivo niska
jer svaki prekid u napajanju podrazumijeva i dugotrajne beznaponske
pauze kod velikog broja potrošača. Osim toga, konzum se napaja preko
rezervnih 10(20) kV kablova tipa NKBA presjeka 70 mm2 i 95 mm2, te
su pojedine dionice često preopterećene, što uz starosnu dob i
evidentan veliki broj kvarova dodatno smanjuje pouzdanost u
napajanju na ovom području. Aktuelno vršno opterećenje konzumnog
područja koje gravitira prijeratnoj TS 35/10 kV Grbavica iznosi 12
MW s tendencijom rasta za postojeće kupce u iznosu od 3,5% godišnje
(prema prognozi ED Sarajevo). S obzirom da je u toku izgradnja novih
konzularnih predstavništava i ambasada, poslovno-tehničkih zgrada,
obnavljanje stambenih objekata i izgradnja novih, to je prema
Regulacionim planovima Kantona Sarajevo neophodno obezbijediti
dodatnih 14 MW za napajanje novih potrošača. Na ovom području ED
Sarajevo planira izgradnju šest novih RP sa ukupnom instalisanom
snagom TS 10(20)/0,4 kV od 56 MVA.
Uzimajući u obzir nivo konzuma (sadašnji i prognozirani), dužine i
stanje 10 kV odvoda, potrebne odlaze za priključenje novih potrošača,
planirana je izgradnja nove TS 110/10(20) kV Sarajevo 12 koja bi se u
EES uklopila po principu ulaz – izlaz na K.V. 110 kV Sarajevo 13 –
Sarajevo 7 koji prolazi u neposrednoj blizini lokacije buduće TS.
Studija energetskog sektora u BiH, Modul 5 – Distribucija električne
energije (konačni izvještaj) takođe predviđa izgradnju TS 110/10(20)
kV Sarajevo 12 (2x31,5 MVA) u periodu do 2010. godine. Vršno
opterećenje nove TS 110/10(20) kV Sarajevo 12 bi, prema prognozi
EP BiH, iznosilo 26,52 MW u trenutku njenog ulaska u pogon koje je
predviđeno za 2015. godinu. Nova TS 110/10(20) kV Sarajevo 12 bi
rasteretila TS Sarajevo 13, TS Sarajevo 14 i TS Sarajevo 7 sa oko 18
MW. Pored postojećih 18 ćelija na osnovu novih regulacionih planova
potrebno je ugraditi još 7 novih ćelija.
S obzirom na dostignuti nivo opterećenja i veliki broj zahtjeva za
priključenje novih potrošača na području Grbavice i Hrasnog, JP EP
BiH je, kao privremeno rješenje do izgradnje nove TS 110/10(20) kV
Sarajevo 12, kupila mobilnu TS 110/10(20) kV, a Elektroprenos BiH je
dao odobrenje za njeno priključenje na 110 kV mrežu po principu ulaz
– izlaz na KV 110 kV Sarajevo 13 – Sarajevo 7.
Izgradnja TS u obimu:
- dva energetska transformatora 40 MVA,
- 110 kV postrojenje u MOP izvedbi: kablovsko polje – 2 kom,
transformatorsko polje – 2 kom, podužno sekcionisanje – 1 kom,
131
Plan investicija 2014. – 2016. god.
mjerno polje – 2 kom;
SN postrojenje 10(20) kV sa 28 odvodnih ćelija i ostalim ćelijama,
sistem daljinskog nadzora i upravljanja, TK sistem, sistem
obračunskog mjerenja, oprema vlastite potrošnje i dr.
Planirana nabavka u 2008: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa,
izrada Idejnog projekta i dobijanje urbanističke saglasnosti;
Planirana nabavka u 2009: Izrada građevinskog projekta zgrade;
Planirana nabavka u 2010: Dobijanje potrebnih saglasnosti i dozvola
za izgradnju građevinskog dijela projekta; Ugovaranje građevinskog
dijela projekta i izvođenje građevinskih radova; Izrada tenderske
dokumentacije za obezbjeđenje primarne i sekundarne opreme;
Planirana nabavka u 2012.god.:
- Energetski transformator 110/20(10)/10 kV; 40 MVA – 2 kom;
- 110 kV MOP obima: dva KV polja, dva Trafo polja, sekcionisanje
110 kV sabirnica, dva mjerna polja;
Nominovano za 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja planiranih aktivnosti;
Nominovano u 2016. god.:
Polje Trafo 1 10(20) kV i polje Trafo 2 10(20) kV vanjska montaža:
Izlazni rastavljač – 2 kom., odvodnici prenapona – 6 kom., potporni
izolatori – 6 kom.,čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata,
spojna oprema i oprema za uzemljenje, 12/20 kV energetski kabl sa
pripadajućim kablovskim priborom;
Oprema za uzemljenje neutralne tačke 10(20) kV transformatora T1 i
T2:
Otpornik za uzemljenje neutralne tačke – 2 kom., jednopolni rastavljač
– 2 kom., odvodnik prenapona – 2 kom., potporni izolator – 2 kom.,
jednožilni energetski kabl sa pripadajućim kablovskim pribororom,
spojna oprema i oprema za uzemljenje, komandno signalni kablovi;
Postrojenje 10(20) kV unutrašnje montaže:
Transformatorslka ćelija – 2 kom., odvodna ćelija – 28 kom., mjerno
polje – 1 kom., podužno sekcionisanje sa mjernim poljem – 1 kom.,
ćelija za priključenje kućnog transformatora – 2 kom., trafo boks – 1
kom., spojni most – 2 kom.,
Sistem daljinskog nadzora i upravljanja;
Telekomunikacioni sistem (SDH, PDH, pomoćno napajanje);
Sistem obračunskog mjerenja;
Oprema vlastite potrošnje (ormari razvoda pomoćnih napona,
akumulatorska baterija, ispravljač);
Sistem zaštite od požara;
OP Sarajevo će u periodu 2014.-2016.god. izvršiti povlačenje
sredstava u skladu sa dostavljenim tabelama investicija a vezano za
predhodno navedeni obim izgradnje TS Sarajevo 12;
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016.god.
-
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-II-1-2
TS 110/x kV Žepče
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Konzum Žepča se napaja iz TS 35/10 kV Žepče, koja se u normalnom
uklopnom stanju napaja iz TS Zavidovići preko 35 kV dalekovoda
dužine 8,1 km, vodiča AlFe 50 mm2.
Prije rata postojao je još jedan DV 35 kV Zavidovići – Žepče, ali je isti
potpuno uništen i nakon rata nije saniran.
Rezervno napajanje TS 35/10 kV Žepče ostvaruje se preko priključnog
132
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
DV 35 kV sa DV 35 kV Zavidovići – Nemila uz potrebno
beznaponsko stanje.
Registrovana vršna snaga TS 35/10 kV Žepče iznosi 8,26 MW, sa
daljnjom tendencijom rasta. Početkom 2006. godine u TS 35/10 kV
Žepče je ugrađena treća jedinica od 4 MVA kao privremeno rješenje
do izgradnje 110/x kV transformacije.
S obzirom na dostignuti nivo opterećenja, dolazi do velikih padova
napona, značajnog gubitka električne energije, odstupanja kvaliteta
električne energije od propisanih granica, kao i do preopterećenja
jedinog napojnog voda 35 kV, te je planirana izgradnja TS 110/x kV
na lokaciji postojeće 35/10 kV Žepče. Izgradnjom TS 110/x kV će se
pored zadovoljenja sadašnje i prognozirane buduće potrošnje, kao i
povećanja sigurnosti u napajanju konzuma, smanjiti i gubici u
distributivnoj mreži.
Studija energetskog sektora u BiH, Modul 5 – Distribucija električne
energije (konačni izvještaj) takođe predviđa izgradnju TS
110/35/10(20) kV Žepče u periodu 2011. – 2015. godina.
Uklapanje TS 110/x kV Žepče planirano je po principu ulaz – izlaz
(cca 2x1,1 km) na DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići.
Izgradnja TS u obimu:
- jedan energetski transformator 20 MVA,
- 110 kV postrojenje sa dva DV i jednim transformatorskim poljem i
jednim mjernim poljem,
- sistem zaštite i upravljanja, TK sistem, sistem za OMM, oprema
vlastite potrošnje i dr;
Planirano u 2008:
Izrada Idejnog projekta za uvođenje 110 kV napona u TS Žepče i
obezbjeđenje urbanističke saglasnosti;
Planirana nabavka u 2009:
Energetski transformator (20 MVA) – 1 kom;
DV polje 110 kV Zenica 1 i Zavidovići:
prekidač 123 kV – 2 kom, sabirnički rastavljači 123 kV – 2 kom,
linijski rastavljači 123 kV – 2 kom, SMT 123 kV – 6 kom, NMT 123
kV – 2 kom;
Polje Trafo 1 110 kV, Trafo 1 20 kV i Trafo 1 10 kV T1:
prekidač 123 kV – 1 kom, sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom, SMT
123 kV – 3 kom, odvodnici prenapona 123 kV– 3 kom potporni
izolatori 123 kV - 3 kom; izlazni rastavljač 35 kV – 2 kom , odvodnici
prenapona – 7 kom; potporni izolatori – 7 kom,
Mjerno polje 110 kV:
NMT 123 kV – 3 kom;
Sabirnice 110 kV:
Potporni izolatori 123 kV – 12 kom, cijevne sabirnice
Oprema za OMM (ormar mjerenja – 1 kom);
Obezbjeđenje čelično rešetkaste konstrukcije nosača aparata,izlaznih i
sabirničkih portala;
Ugovranje i izvođenje građevinskih radova u vanjskom dijelu
postrojenja na izradi temelja energetskog transformatora T1, izlaznih i
sabirničkih portala, nosača aparata;
Planirana nabavka u 2012:
- Ormar zaštite i upravljanja za transformator T1 20 MVA,
- Ormar zaštite i upravljanja za DV polje 110 kV Zenica 1 i DV 110
kV Zavidovići,
- Stanični Scada sistem upravljanja i nadzora,
- TK oprema za TS Žepče,
- Energetski, komandno-signalni kablovi, spojna oprema,
133
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Elektroprenos BiH
uzemljenje,
Planirano u 2013:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava za okončanje predmetne
investicije;
Završetak izgradnje transformacije TS Žepče planiran je do kraja 2015.
B-II-1-3
TS 110/x kV Visoko
Prijedlog OP Sarajevo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Izgradnja polja DV 110 kV Fojnica u TS Visoko za potrebe
priključenja DV 110 kV Visoko – Fojnica;
Izgradnja polja DV 110 kV Fojnica u TS 110/x kV Visoko i integrisanje
istog u postojeći SCADA sistem.
Planirana nabavka za 2009:
DV polje 110 kV Fojnica:
Prekidač 123 kV – 1 kom, sabirnički rastavljači 123 kV – 1 kom,
linijski rastavljači 123 kV – 1 kom, SMT 123 kV – 3 kom, NMT 123
kV – 1 kom;
Scada sistem: ormar za DV polje,
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje građevinske dozvole,
nabavka komandno signalnih kablova, spojne opreme, opreme za
uzemljenje, čelično rešetkaste konstrukcije nosača aparata, ugovaranje
građevinskih radova na izradi pripadajućih temelja, izvođenje
elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje postrojenja, tehnički
prijem;
Energiziranje predmetnog polja planirano za 2015.god.
B-II-1-4
TS 110/x kV Vitez
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Zahtjev elektroprivrednih preduzeća
S obzirom na potrebu priključka novih potrošača, a prema zahtjevu EP
BiH i EP HZHB (pet novih odvodnih ćelija) neophodno je izvršiti
proširenje SN postrojenja ugradnjom novih ćelija predviđenih za rad
po naponu 20 kV.
Građevinski radovi na proširenju pogonske zgrade;
Nabavka i ugradnja SN ćelija;
Planirano u 2009.god.:
Ugovaranje i nabavka primarne i sekundarne opreme, izrada projektne
dokumentacije, ugovaranje i izvođenje građevinskih radova, montaža
opreme, funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem novog dijela SN
postrojenja.
Planirani rok za završetak radova je 2014.god.
B-II-1-5
TS 110/x kV Busovača
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
134
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Obrazloženje
U TS Busovača ugrađen je jedan energetski transformator 110/20/10
kV; 16/10,6/10,6 MVA. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS
iznosi 7,69 MW. Ne postoji mogućnost rezervnog napajanja kroz SN
mrežu. S obzirom na navedeno, a uvažavajući kriterij za ugradnju
drugog transformatora u TS u 2009. godini planirana je ugradnja T2
20 MVA, čime će se obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje
potrošača, te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Sadržaj
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/21/10,5 kV, 20/20/14 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- oprema zaštite i upravljanja za trafo T2 i druga potrebna oprema.
Planirana nabavka 2009.god.:
Energetski transformator T2 110/20/10 kV, 20 MVA – 1 kom;
Planirana nabavka 2010.god.:
Trafo polje T2: prekidač 123 kV – 1 kom, SMT 123 kV - 3 kom,
sabirnički rastavljač 123 kV – 1 kom, odvodnik prenapona 123 kV – 4
kom, zemljospojnik 110 kV – 1 kom, izlazni rastavljač 35 kV – 2 kom,
odvodnici prenapona 20 kV i 10 kV – 7 kom, potporni izolatori 35 kV
– 7 kom; Komandno signalni kablovi i energetski kablovi; Spojna i
ovjesna oprema; Čelično rešetkasta konstrukcija nosača aparata.
Oprema za zaštitu i integrisanje u postojeći SCADA sistem;
Ugovaranje građevinskih radova na izgradnji trafo polja T2.
Nominovano za 2014.god.:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava u svrhu finansijskog
zaokruženja planiranih aktivnosti;
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
B-II-1-6
TS Pazarić
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Na osnovu nacrta Plana razvoja prenosne mreže, te zahtjeva EP BiH za
obezbjeđenje dodatnih odvoda radi priključenja novih 10(20) kV
odvoda nameće se potreba rekonstrukcije postojećeg SN postrojenja uz
proširenje sa odgovarajućim brojem odvodnih ćelija.
S obzirom da je postojeće SN postrojenje smješteno u kontejneru, te da
ne postoji bilo kakva mogućnost ugradnje novih odvoda neophodno je
razmotriti mogućnost izgradnje nove komandno - pogonske zgrade.
U tom smislu potrebno je uraditi idejni projekat rekonstrukcije SN
postrojenja koji
bi trebao obuhvatiti mogućnost izgradnje
odgovarajuće komandno - pogonske zgrade na novoj lokaciji, te
ugradnju odgovarajućeg broja odvodnih i ostalih pratećih ćelija. Tek po
izradi navedenog idejnog projekta, definisati će se neophodna sredstva
i dinamika rekonstrukcije odnosno izgradnje novog SN postrojenja.
• Izrada Idejnog projekta izgradnje nove komandno - pogonske zgrade
i rekonstrukcije/proširenja 10(20) kV postrojenja;
• Obezbjeđenje novog 10(20) kV i 35 kV postrojenja unutarnje
montaže i opreme za izgradnju Trafo polja 10(20) kV i 35 kV vanjske
montaže energetskog transformatora T1;
Nominovano za 2010.god.:
Izrada Idejnog projekta SN postrojenja;
Napomena: Zbog planirane rekonstrukcije/izgradnje TS Pazarić
potrebno uraditi Idejni projekat TS 110/35/10 kV Pazarić koji će pored
SN postrojenja uobziriti planiranu izgradnju postrojenja 110 kV
135
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Elektroprenos BiH
(sabirnički sistem, dva DV polja, dva transformatorska polja, mjerno
polje) – veza Nacrt Plana razvoja 2014.-2023.
Nominovano za 2013.god.:
Izgradnja komandno pogonske zgrade;
Obezbjeđenje 10(20) kV postrojenja: transformatorska ćelija – 1 kom;
odvodna ćelija – 10 kom, spojni most – 1 kom, mjerna ćelija – 1 kom,
ćelija za priključenje kućnog transformatora – 1 kom, limeni trafo boks
sa ugrađenim kućnim transformatorom – 1 kom;
Obezbjeđenje postrojenje 35 kV: transformatorska ćelija – 2 kom,
odvodna ćelija – 1 kom, mjerno polje – 1 kom, spojni most – 1 kom;
Obezbjeđenje opreme za izgradnju transformatorskih polja 10(20) kV i
35 kV vanjske montaže: izlazni rastavljač – 2 kom, odvodnik
prenapona – 7 kom, potporni izolatori – 7 kom, pripadajuća čelično
rešetkasta konstrukcija, spojna oprema i oprema za uzemljenje;
Uvođenje novog SN postrojenja u postojeći SCADA/RTU sistem.
Planirani rok za završetak svih radova je 2017.god.
B-II-1-7
TS 110/x kV Ilijaš
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
Šire područje općine Ilijaš napaja se električnom energijom iz TS
35/10 kV Ilijaš, 2x4 MVA koja je u distributivni sistem uvezana 35 kV
dalekovodima iz pravca TS 110/x kV Sarajevo 1 i TS 110/x kV Breze,
sa instalisanom opremom starijom od trideset godina, što utiče na
smanjenje pouzdanosti i sigurnosti u isporuci električne energije
potrošačima. Poseban problem u napajanju predstavljaju napojni
dalekovodi 35 kV, koji dodatno pogoršavaju pokazatelje sigurnosti i
pouzdanosti. Minimalno rezervno napajanje postoji preko dva 10 kV
dalekovoda iz pravca Visokog i Breze i jednog 10 kV dalekovoda iz
pravca Semizovca. Maksimalno ostvareno vršno opterećenje TS 35/10
kV Ilijaš iznosi 7 MW. Na području Ilijaša očekuje se razvoj industrije
posebno na lokaciji Željezare Ilijaš što će za posljedicu imati porast
konzuma i porast vršnog opterećenja. Prema regulacionim planovima
Kantona Sarajevo neophodno je obezbijediti novih 9 MW za buduće
kupce na tom području dok za postojeće kupce ED Sarajevo predviđa
godišnji rast potrošnje od 3,5%, tako da bi ukupno vršno opterećenje
na 10(20) kV naponu bilo 20 – 22 MW. Evidentno je da TS 35/10 kV
Ilijaš neće moći podmiriti rastuće potrebe konzuma. Kao rješenje
nameće se izgradnja nove transformacije 110/10(20)/10 kV i SN
postrojenja u krugu postojeće TS 110/20/6 kV Željezara Ilijaš čije
trenutno opterećenje iznosi oko 5,66 MW (industrijska zona Željezare).
Ovo rješenje je odabrano upoređujući vrijednost potrebne investicije u
tri slučaja: da se 110 kV napon na ovom području obezbjeđuje
izgradnjom nove TS 110/x kV na novoj lokaciji, izgradnjom
transformacije 110/x kV u krugu postojeće TS 35/10 kV Ilijaš ili
izgradnjom nove transformacije 110/10(20)/10 kV i SN postrojenja u
krugu postojeće TS 110/20/6 kV Željezara Ilijaš. Ukupno opterećenje
nove transformacije 110/10(20)/10 kV u krugu postojeće TS 110/20/6
kV Željezara Ilijaš bi, prema podacima EP BiH, iznosilo 14 MW u
trenutku ulaska u pogon koji je predviđen za 2016. godinu.
Studija energetskog sektora u BiH – Konačni izvještaj takođe predviđa
izgradnju TS 110/10(20)/10 kV Ilijaš uz postojeću u krugu Željezare,
koja bi rasteretila TS 35/10 kV Ilijaš, u periodu 2011. – 2015. godina.
Izgradnja transformacije 110/10(20)/10 kV u krugu postojeće TS
110/20/6 kV Željezara Ilijaš.
136
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
Planirano u 2013:
Izrada Idejnog projekta;
Nominovano u 2015:
Obezbjeđenje opreme:
Energetski transformator 110/10(20)/10 kV , 20 MVA – 2 kom.,
(predviđena je ugradnja transformatora Končar D&ST 20 MVA koji je
privremeno ugrađen u TS Sarajevo 13 i kupovina jedne energetske
jedinice 20 MVA);
Polje Trafo 1 110 kV i polje Trafo 2 110 kV:
prekidač – 2 kom., sabirnički rastavljač – 4 kom., strujni transformator
– 6 kom., odvodnik prenapona – 7 kom., zemljospojnik – 1 kom.,
potporni izolator – 6 kom., ormar polja – 2 kom.;
Transformatorska polja 10 (20) kV i 10 kV T1 i T2 - vanjska montaža:
izlazni rastavljač – 4 kom., potporni izolator – 14 kom., odvodnik
prenapona – 14 kom., energetski kabl sa pripadajućim kablovskim
priborom;
SN postrojenje odgovarajućeg obima: transformatorska ćelija – 4 kom.,
odvodna ćelija – 20 kom.,mjerna ćelija – 2 kom., ćelija za priključenje
kućnog transformatora – 2 kom., trafo boks – 1 kom.;
Izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa,
obezbjeđenje odobrenja za građenje, nabavka komandno signalnih
kablova, čelično rešetkaste konstrukcije nosača aparata, spojne i
opreme za uzemljenje;
Oprema vlastite potrošnje: baterija -1 kom, ispravljač – 1 kom, ormari
razvoda pomoćnih napona – 2 kom;
Sistem daljinskog nadzora i upravljanja;
Sistem obračunskog mjerenja;
Telekomunikacioni sistem (SDH, PDH, pomoćno napajanje);
Izgradnja komandno pogonske zgrade, izgradnja temelja energetskih
transformatora i nosača aparata, uređenje vanjskog platoa, izvođenje
elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje postrojenja, tehnički
prijem objekta i puštanje u pogon;
Planirani završetak izgradnje transformacije 110/10(20)/10 kV i SN
postrojenja u TS 110/x kV Ilijaš je 2016.god.
B-II-1-8
TS 110/x kV Sarajevo 10
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Sarajevo
Područje Reljeva i Rajlovca sa okolinom napaja se iz TS 35/10 kV
Rajlovac (1x8 MVA). TS 35/10 kV Rajlovac se napaja iz TS Sarajevo
1 preko 35 kV dalekovoda, dužine 8,7 km, izvedenog AlFe vodičima
različitog presjeka (od 50 mm2 do 120 mm2). Maksimalno ostvareno
opterećenje TS 35/10 kV Rajlovac iznosi 6 MW. Prema planovima
Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na području između TS
Sarajevo 1 i TS Rajlovac u planu je razvoj stambenih kvartova i
industrije. Na ovom području ED Sarajevo planira izgradnju devet
novih TS 10(20)/0,4 kV sa ukupnom instalisanom snagom od 65
MVA. Da bi se obezbijedilo pouzdano snabdijevanje električnom
energijom potrošača u zoni Reljevo – Rajlovac, te područja
Dobroševići, Ahatovići, Mihaljevići, Bojnik i Krivoglavci, neophodna
je izgradnja nove transformacije 110/10(20)/10 kV u krugu postojeće
TS 400/110 kV Sarajevo 10.
Ukupno opterećenje nove transformacije 110/10(20)/10 kV u krugu
postojeće TS 400/110 kV Sarajevo 10 bi, prema podacima EP BiH,
iznosilo 15 MW u trenutku njenog ulaska u pogon 2016. godine. Nova
137
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
TS 400/110/10(20)/10 kV Sarajevo 10 bi rasteretila TS Sarajevo 1 i TS
Sarajevo 8 sa po 6 MW na 35 kV i 10 kV. Pored toga, ova TS bi
obezbijedila rezervno ili osnovno napajanje za potrošače Centra
Vogošće, Semizovca, Svraka i Nišića koji se napajaju iz TS 110/10 kV
Sarajevo 4 i potrošača prema Ilijašu koji se napajaju električnom
energijom iz TS 35/10 kV Ilijaš. Nakon što se polože četiri kabla 20
kV ova TS bi trebala imati rezervu u napajanju iz TS Sarajevo 1.
Imajući u vidu i ekonomski aspekt, odnosno upoređujući troškove
izgradnje novog 110 kV objekta i transformacije 110/20/10 kV u
postojećoj TS, kao rješenje nameće se izgradnja transformacije
110/10(20)/10 kV u TS 400/110 kV Sarajevo 10. S obzirom da će nova
transformacija biti locirana bliže centru potrošnje smanjili bi se gubici i
padovi napona na distributivnoj mreži. Izgradnjom ove transformacije
obezbijedit će se i napajanje dijela konzuma koji je u planu za
izgradnju, dok će se drugi dio konzuma napajati iz TS Sarajevo 1, pri
čemu će ove dvije stanice biti rezerva jedna drugoj po 20 kV naponu.
Studija energetskog sektora u BiH, Modul 5 – Distribucija električne
energije (konačni izvještaj) takođe predviđa ugradnju dva
transformatora 110/20/10 kV 31,5/31,5/21 MVA (prvi u periodu 2011.
– 2015. godina, a drugi u periodu 2016. – 2020. godina) u TS 400/110
kV Sarajevo 10.
Izgradnja transformacije 110/10(20)/10 kV u krugu postojeće TS
400/110 kV Sarajevo 10.
Planirano u 2013:
Izrada Idejnog projekta;
Nominovano u 2015:
Obezbjeđenje opreme:
Energetski transformator 110/10(20)/10 kV , 31.5 MVA – 2 kom.,
Polje Trafo 1 110 kV i polje Trafo 2 110 kV:
prekidač – 2 kom., sabirnički rastavljač – 6 kom., izlazni rastavljač – 2
kom., strujni transformator – 6 kom., odvodnik prenapona – 7 kom.,
zemljospojnik – 1 kom., potporni izolator – 6 kom.; ormar polja – 2
kom.;
Transformatorska polja 10 (20) kV i 10 kV T1 i T2 - vanjska montaža:
izlazni rastavljač – 4 kom., potporni izolator – 14 kom., odvodnik
prenapona – 14 kom., energetski kabl sa pripadajućim kablovskim
priborom;
SN postrojenje odgovarajućeg obima: transformatorska ćelija – 4 kom.,
odvodna ćelija – 20 kon., mjerna ćelija – 2 kom.;
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
nabavka komandno signalnih kablova, čelično rešetkaste konstrukcije
nosača aparata, spojne i opreme za uzemljenje,
Integrisanje novog dijela postrojenja u postojeći SCADA sistem;
Sistem obračunskog mjerenja;
Izgradnja komandno pogonske zgrade, izgradnja temelja energetskih
transformatora i nosača aparata, uređenje vanjskog platoa, izvođenje
elektromontažnih radova, funkcionalno ispitivanje postrojenja, tehnički
prijem objekta i puštanje u pogon;
Planirani završetak izgradnje transformacije 110/10(20)/10 kV i SN
postrojenja u krugu TS 400/x kV Sarajevo 10 je 2016.god.
138
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-9
TS 110/x kV Sarajevo 2
Prijedlog OP Sarajevo
Zahtjev ED Sarajevo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja u TS 110/x kV Sarajevo 2
ugradnjom deset odvodnih ćelija u skladu sa zahtjevom JP EP BiH –
veza dopis br.0821134/08 od 13.11.2008.god.;
Zahtjev je uslovljen porastom potrošnje postojećeg konzuma,
potrebom za priključenjem novih potrošača, te poboljšanjem
pouzdanosti i kvaliteta napajanja distributivnog konzuma;
Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja ugradnjom deset odvodnih
ćelija;
Planirana nabavka u 2013.god.:
Obezbjeđenje 10(20) kV odvodnih ćelija – 10 kom, komandno
signalnih kablova, opreme za uzemljenje, opreme za integriranje
predmetnog proširenja u postojeći sistem daljinskog nadzora i
upravljanja;
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova;
Završetak proširenja postojećeg 10(20) kV postrojenja i njegovo
energiziranje planira su u 2016. god.
B-I-1-10
TS 110/x kV Goražde 1
Prijedlog OP Sarajevo
Zahtjev ED Sarajevo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja u TS 110/x kV Goražde 1
ugradnjom pet odvodnih ćelija u skladu sa zahtjevom JP EP BiH –
veza dopis br.0821134/08 od 13.11.2008.god.
Zahtjev je uslovljen porastom potrošnje postojećeg konzuma,
potrebom za priključenjem novih potrošača, te poboljšanjem
pouzdanosti i kvaliteta napajanja distributivnog konzuma;
- Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja ugradnjom pet
odvodnih ćelija, jedne 10(20) kV transformatorske ćelije, jedne
ćelije za priključenje kućnog transformatora, trafo boks sa
ugrađenim kućnim transformatorom i spojni most ;
Planirana nabavka u 2013.god.:
Obezbjeđenje 10(20) kV odvodnih ćelija – 5 kom, transformatorska
ćelija 10(20) kV – 1 kom, komandno signalnih kablova, opreme za
uzemljenje, opreme za integriranje predmetnog proširenja u postojeći
sistem daljinskog nadzora i upravljanja;
Nominovano za 2014.god.:
Ćelija 10(20) kV za priključenje kućnog transformatora – 1 kom, trafo
boks sa ugrađenim kućnim transformatorom 10(20)/0,4 kV – 1 kom,
spojni most – 1 kom;
Izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje odobrenja za građenje,
izvđenje neophodnih građevinskih radova, elektromontažni radovi na
ugradnji nove opreme, funkcionalno ispitivanje, tehnički prijem i
puštanje u pogon;
Završetak proširenja postojećeg 10(20) kV postrojenja i njegovo
energiziranje planira su u 2016. god.
139
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-II-1-11
TS 110/x kV Travnik 1
Prijedlog OP Sarajevo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja u TS 110/x kV Travnik 1 i
svođenje na konačan obim izgradnje 10(20) kV postrojenja.
Sadržaj
Proširenje postojećeg 10(20) kV postrojenja ugradnjom trafo boksa sa
ugrađenim kućnim transformatorom 10(20)/0,4 kV, dvije ćelije za
priključenje kućnog transformatora, ćelijom podužnog sekcionisanja i
prilagodnim ćelijama za spoj postojećeg 10(20) kV postrojenja sa
novim dijelom;
Nominovano u 2014.god.:
Proširenje postojećeg postrojenja 10(20) kV: trafo boks sa ugrađenim
kućnim transformatorom 10(20)/0,4 kV – 1 kom, ćelija za priključenje
kućnog transformatora – 2 kom, ćelija podužnog sekcionisanja bez
mjernog polja – 1 kom, prilagodna ćelija za spoj postojećeg 10(20) kV
postrojenja sa novim dijelom – 2 kom;
Izrada projektne dokumentacije, izvođenje elektromontažnih radova,
integrisanje novog dijela 10(20) kV postrojenja u postojeći SCADA
sistem, funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon;
Završetak proširenja postojećeg 10(20) kV postrojenja i njegovo
energiziranje planira su u 2015. god.
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
B-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-II-2-1
DV 110 kV ulaz-izlaz u TS Žepče
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa realizacijom uvođenja 110 kV napona u TS Žepče planirati
priključenje predmetne TS u EES.
Izgradnja Ulaz – Izlaz za TS 110/x kV Žepče presijecanjem postojećeg
DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići.
Planirano u 2009.god.:
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju priključnog dalekvoda i
obezbjeđenje građevinske dozvole.
Planirano u 2012.god.:
Ugovaranje nabavke opreme i izvođenja radova.
Planirano u 2013:
Obezbjeđenje preostalih potrebnih sredstava za okončanje predmetne
investicije;
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015.god.
140
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-II-2-2
DV 110 kV Sarajevo 20 – Foča (dionica Dobro polje – Foča)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa kriterijem obezbjeđenja dvostranog napajanja TS 110/x kV
planirana je izgradnja dionice predmetnog voda u dužini od 25 km, dok
je druga dionica već izgrađena i u funkciji pod 35 kV naponom. Na
ovaj način TS Foča (max. izmjereno opterećenje 9,64 MVA) će biti
dvostrano uvezana u 110 kV mrežu, te će se povećati sigurnost i
pouzdanost napajanja potrošača.
Izgradnja dionice voda u dužini od 25 km.
Odabir trase DV-a, izrada projektne dokumentacije za izgradnju
dalekovoda i obezbjeđenje neophodnih dozvola, rješavanje imovinskopravnih odnosa..
Planirani rok za završetak radova je kraj 2018.godine.
B-II-2-3
110 kV ulaz-izlaz TS Pazarić na DV EVP Konjic - Hadžići
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa kriterijem ukidanja antenskih veza planirana je izgradnja
ulaz-izlaz za TS Pazarić na DV 110 kV EVP Konjic – Hadžići, dionice
u dužini od cca 0,9 km.
Na ovaj način TS Pazarić će biti dvostrano uvezana u EES BiH po 110
kV naponu te će se ukinuti postojeća antenska veza TS Pazarić na DV
2x110 kV Sarajevo 1 – HE Jablanica sistem II.
Izgradnja dionice voda u dužini od 0,9 km.
Planirano u 2012.god.:
Izrada idejnog projekta, Glavnog projekta, rješavanje imovinsko
pravnih odnosa i dobijanje odobrenja za građenje;
Nominovano za 2014.:
Obezbjeđenje potrebnih sredstava za nabavku neophodne opreme,
izvođenje radova i tehnički prijem;
Planirani rok za završetak radova je 2015.god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
B-II-2-4
DV 2x110 kV ulaz - izlaz za RS Dub (na DV 110 kV Višegrad Goražde 2)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2014. – 2023.
U skladu sa izdatim Uslovima za priključak korisnika na prenosnu
mrežu i definisanom dinamikom ulaska mHE Dub i mHE Ustiprača u
pogon do kraja 2013. godine (bilansno uvršteno u Indikativni plan
razvoja proizvodnje), potrebno je realizovati izgradnju DV 2x110 kV
ulaz – izlaz za RS Dub u dužini od 150 m na DV 110 kV Višegrad –
Goražde 2. Planirana izgradnja priključnog DV-a bit će finansirana iz
varijabilnog dijela naknade za priključak.
Izgradnja voda 2x110 kV u dužini od 150 m.
Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, otpočinjanje
aktivnosti na izgradnji voda.
Planirani rok za završetak planiranih radova je kraj 2014. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
B-II-2-5
K.V. 110 kV Ulaz - Izlaz za TS Sarajevo 12
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
141
Plan investicija 2014. – 2016. god.
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Prijedlog OP Sarajevo
Izgradnja K.V. 110 kV Ulaz – Izlaz za potrebe priključenja nove
TS 110/10(20) kV Sarajevo 12 (2x40 MVA);
Za potrebe priključenja nove TS 110/10(20) kV Sarajevo 12
(2x40 MVA) u EES BiH planirana je izgradnja K.V. 110 kV Ulaz –
Izlaz presijecanjem postojećeg K.V. 110 kV Sarajevo 7 – Sarajevo 13;
Obzirom da je Elektroprenos BiH a.d. Banja Luka dopisom br.014347/12 od 13.07.2012.god. dao saglasnost JP Elektroprivreda BiH za
privremeno priključenje mobilne TS 110/10(20) kV 10 MVA
Grbavica, u skladu sa istom planirana je izgradnja 110 kV kablovskog
priključka presijecanjem postojećeg K.V. 110 kV Sarajevo 7 –
Sarajevo 13.
K.V. 110 kV Ulaz – Izlaz za mobilnu TS 110/10(20) kV 10 MVA
Grbavica bi se u perspektivi iskoristio za kablovski priključak buduće
TS 110/10(20) kV Sarajevo 12 (2x40 MVA).
Planirano u 2013.god.:
Izgradnja K.V. 110 kV Ulaz – Izlaz za privremeni priključak mobilne
TS 110/10(20) kV 10 MVA Grbavica;
I faza: Izgradnja K.V. 110 kV Ulaz – Izlaz za potrebe privremenog
priključenja mobilne TS 110/10(20) kV 10 MVA Grbavica. Planirani
rok za završetak radova je 2014.god.;
II faza: Priključenje TS 110/10(20) kV Sarajevo 12. Planirani rok za
završetak radova je 2016.god.
B-II-2-6
DV 110 kV ulaz - izlaz za HE Vranduk na DV 110 kV Zenica 1 –
Zavidovići (Žepče)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2013. – 2022.
HE Vranduk je bilansno uključena u Indikativni plan razvoja
proizvodnje za period 2013. – 2022. u 2015. godini (godina ulaska u
pogon HE). U skladu sa tim i definisanom dinamikom ulaska HE
Vranduk u pogon do kraja 2015. godine, potrebno je realizovati
izgradnju DV 110 kV ulaz – izlaz za HE Vranduk u dužini od cca 1 km
na DV 110 kV Zenica 1 – Zavidovići (Žepče). Planirana izgradnja
priključnog DV-a bit će finansirana iz varijabilnog dijela naknade za
priključak.
Izgradnja voda ulaz - izlaz 110 kV u dužini od cca 1 km.
Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, otpočinjanje
aktivnosti na izgradnji voda.
Rok za završetak planiranih aktivnosti je kraj 2015.god.
142
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ OSTALA ULAGANJA
C OSTALO
Pozicija iz plana
Kategorija iz projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta za period 2014.2016.god.
Pozicija iz plana
Kategorija iz projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta za period 2014.2016.god.
Elektroprenos BiH
C1
Informacioni sistemi
Prijedlog OP Sarajevo
Sredstva iz Rebalansa plana za 2007. godinu:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Planirana nabavka 2010.god.:
Nabavka Microsoft licences-i putem Enterprise Agreement-a
i računarske opreme.
Planirana nabavka 2011.god.:
Nabavka servera, računara, mobilnih računara, i druge
opreme.
Konaćna struktura hardwerske opreme biće utvrđena u
skladu sa raspoloživim sredstvima a na osnovu dostavljenih
nominacija;
Planirana nabavka 2012.god.:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Akumulirana sredstva biće povučena u skladu sa
dostavljenim
tabelama investicija za period 2014.2016.god., a specifikacija opreme biti će naknadno urađena u
skladu sa prioritetima.
C2
Telekomunikacije
Prijedlog OP Sarajevo
Planirana nabavka 2010.god.:
Sistem besprekidnog napajanja SBN – 48 VDC za napajanje
TK opreme.
Planirana nabavka 2011.god.:
SDH prenosna oprema uz sisitem za daljinski nadzor i
upravljanje (hardware i software);
Planirana nabavka 2012.god.:
- Obezbjeđenje dodatnih sredstava za potrebe realizacije
projekta kandidiranog u 2011.god.
- Podzemni optički kabl za uvezivanje:
• sjedišta TJ Višegrad – TS Višegrad
• TS Sarajevo 7 – TJ Zenica (Garaža)
Planirana nabavka 2013.god.:
- Digitalna telefonska centrala za sjedišta TJ Višegrad;
- Digitalna telefonska centrala za sjedišta TJ Zenica i
TJ Sarajevo;
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. godine
143
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz plana
Kategorija iz projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta za period 2014.2016.god.
Pozicija iz plana
Kategorija iz projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta za period 2014.2016.god.
Pozicija iz plana
Kategorija iz projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Elektroprenos BiH
C4
Poslovni objekti
Prijedlog OP Sarajevo
Sredstva akumulirana tokom 2007., 2008., 2009., 2010
godine, i sredstva za 2011. godinu namijenjena su realizaciji
slijedećih projekata:
Unutrašnje uređenje i opremanje PTZ sjedišta OP Sarajevo,
Izgradnju sjedišta TJ Zenica;
Sanacija službenih zgrada u Klopčama i Banlozima;
Sanacija objekata u sjedištu TJ Sarajevo – Blažuj;
Sanacija objekata u sjedištu TJ Višegrad;
Izgradnja nadstrešnice za transformatorsko ulje u CM
Reljevo.
Realizacija aktivnosti planirana je u periodu 2014.2016.god., kako slijedi:
2014.god. :
PTZ sjedišta OP Sarajevo i izgradnja nadstrešnice za
transformatorsko ulje u CM Reljevo;
2015.god.:
Sanacija službenih zgrada u Klopčama i Banlozima;
Sanacija objekata u sjedištu TJ Sarajevo – Blažuj;
Sanacija objekata u sjedištu TJ Višegrad;
2016.god.:
Izgradnju sjedišta TJ Zenica.
C5
Vozila
Prijedlog OP Sarajevo
Sredstva iz Rebalansa plana za 2007. godinu:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu vozila predviđene za
obezbjeđenje.
Planirana nabavka 2011.god:
Nabavka vozila u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Planirana nabavka 2012.god:
Nabavka vozila u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Planirana nabavka 2013.god:
Nabavka vozila u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Akumulirana sredstva biti će povučena u skladu sa
dostavljenim tabelama investicija za period 2014.-2015.god.
u skladu sa prioritetima, a specifikacija vozila biti će
naknadno urađena.
C6
Alati i instrumenti
Prijedlog OP Sarajevo
Sredstva iz Rebalansa plana za 2007. godinu:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Planirana nabavka 2011.god:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima a prema
144
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta za period 2014.2016.god.
Pozicija iz plana
Kategorija iz projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta za period 2014.2016.god.
Pozicija iz plana
Kategorija iz projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta za period 2014.2016.god.
Elektroprenos BiH
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Planirana nabavka 2012.god:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima a prema
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Akumulirana sredstva biti će povučena u skladu sa
dostavljenim tabelama investicija za period 2014.-2016.god.
u skladu sa prioritetima, a specifikacija alata biti će
naknadno urađena.
C7
Oprema - stalna sredstva
Prijedlog OP Sarajevo
Sredstva iz Rebalansa plana za 2007. godinu i sredstva iz
2008. godine:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Planirana nabavka 2011.god:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Akumulirana sredstva biti će povučena u skladu sa
dostavljenom tabelom investicija za period 2014.-2016.god.
u skladu sa prioritetima, a specifikacija opreme – stalna
sredstva biti će naknadno urađena.
C8
Zaštita od požara, zaštita na radu, tehnička zaštita
Prijedlog OP Sarajevo
Sredstva iz Rebalansa plana za 2007. godinu i sredstva iz
2008. godine:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu projekata predviđene za
realizaciju.
Planirana nabavka 2012.god:
OP Sarajevo će u skladu sa raspoloživim sredstvima i
prioritetima odrediti strukturu opreme predviđene za
obezbjeđenje.
Akumulirana sredstva biti će povučena u skladu sa
dostavljenim tabelama investicija za period 2015.-2016.god.
u skladu sa prioritetima, a specifikacija opreme za zaštitu od
požara, zaštitu na radu i tehničku zaštitu biti će naknadno
urađena.
145
Plan investicija 2014. – 2016. god.
I - 1 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
UKUPNO A+B+C
A
A-I
A-I-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A-I-2
1
2
3
4
5
A-I-3
1
2
3
A-II
A-II-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
2
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
6.290.346
37.955.038
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
3.654.871
UKUPNO san./rekonstrukcija
1.911.281
Ukupno san./rekonstrukcija TS
Investiciona odluka NO-26-9480-2.6.3./05
(zamjena opreme u TS) - preraspodjela
Investiciona odluka 01-1160-1/2006
(zamjena opreme u TS) - preraspodjela
Investiciona odluka 01-1155-1/2006
(zamjena starih OMM) - preraspodjela
TS Sarajevo 1 (01-1649/2007) - rek. VN
TS Sarajevo 2 (01-1649/2007) - rek. VN
TS Zenica 1 (01-1649/2007) - rek. VN
Zamjena opreme u trafostanicama
(01-1649/2007)
Sanacija građevinskog dijela
(01-1158-1/2006 i 01-1630/2007)
TS Kiseljak - sanacija klizišta
Ukupno san./rekonstrukcija DV
Investiciona odluka NO-26-9480-2.6.4./05
110 kV Zenica 1 - TE Kakanj (IO 01-940-1/06)
110 kV TE Kakanj - Ilijaš (IO 01-937-1/06)
220 kV Višegrad - Požega (OPGW)
110 kV Sarajevo 20 - Sarajevo 13
(01-1657/2007)
Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
POWER III - EIB preraspodjela
POWER III - SAS preraspodjela
POWER III - SCADA preraspodjela
UKUPNO IZGRADNJA
Ukupno izgradnja TS
TS Visoko (NO-10-14181-4-1-1/04) prerasp.
TS Fojnica (NO-10-14181-4-1-1/04)
RP Grdonj (UO-15705/05-13-11-5.1.) prerasp.
TS Sarajevo 11 (NO-15-2130-7/05) prerasp.
TS Zavidovići (01-1161-1/06) prerasp.
TS Bugojno (01-1162-1/06) preraspodjela
TS Sarajevo 1 (03-2594/2006)
(20 kV SN i VN polje T1)
TS Kiseljak (01-1633/2007) (ugradnja T2)
TS Novi Travnik (01-1637/2007)
(20 kV SN i ugradnja T2)
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
1
110 kV Kiseljak - Fojnica (pripremni radovi)
110 kV Visoko - Fojnica
2
(NO-10-14181-4.1.1/04)
Elektroprenos BiH
ranije obezbj.
oprema i materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
6
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
8
3.196.711
960.000
48.402.095
9.462.680
912.711
450.000
14.480.262
890.000
184.000
0
2.985.281
1.469.281
890.000
174.000
0
2.533.281
0
0
0
0
0
0
0
0
33.240.205
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
9
10 (7+8+9)
11
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
16.072.486
97.714.786
0
0
265.000
97.979.786
0
0
14.480.262
0
0
0
14.480.262
0
0
2.985.281
0
0
0
2.985.281
0
0
2.533.281
0
0
0
2.533.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
290.679
427.222
400.000
140.000
350.000
35.000
30.000
54.000
0
0
0
785.000
460.679
831.222
0
0
0
0
0
0
785.000
460.679
831.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
785.000
460.679
831.222
401.380
0
55.000
0
456.380
0
0
456.380
0
0
0
456.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
442.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452.000
0
0
0
0
442.000
0
10.000
0
452.000
0
0
452.000
0
0
0
452.000
0
0
0
0
1.743.590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.572.680
728.711
450.000
11.494.981
0
0
11.494.981
0
0
0
11.494.981
1.683.590
0
0
0
0
0
0
5.160.000
0
3.000.000
0
0
0
0
671.800
0
300.000
0
0
0
0
450.000
0
450.000
0
0
0
0
7.965.390
0
3.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.965.390
0
3.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.965.390
0
3.750.000
0
0
0
0
593.900
360.000
71.800
0
1.025.700
0
0
1.025.700
0
0
0
1.025.700
849.690
550.000
130.000
0
1.529.690
0
0
1.529.690
0
0
0
1.529.690
240.000
1.250.000
170.000
0
1.660.000
0
0
1.660.000
0
0
0
1.660.000
60.000
60.000
3.412.680
200.000
56.911
20.000
0
3.529.591
280.000
0
0
3.529.591
280.000
0
0
0
0
0
0
3.529.591
280.000
0
3.212.680
36.911
0
3.249.591
0
0
3.249.591
0
0
0
3.249.591
146
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
2
žiralna u 2014.
4
vlastiti rad
ranije obezbj.
oprema i materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
5
6
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
8
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
9
10 (7+8+9)
11
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
0
26.334.000
2.284.000
510.000
29.128.000
31.968.246
15.622.486
76.718.732
0
0
265.000
76.983.732
B-I
UKUPNO san./rekonstrukcija
0
21.644.000
1.835.000
120.000
23.599.000
15.275.246
9.831.486
48.705.732
0
0
0
48.705.732
B-I-1
Ukupno san./rekonstrukcija TS
0
17.139.000
1.695.000
0
18.834.000
11.129.000
8.284.337
38.247.337
0
0
0
38.247.337
TS Sarajevo 15 (zamjena T2 40 MVA, DV polje Sa 20)+T1
0
2.531.000
250.000
0
2.781.000
0
0
2.781.000
0
0
0
2.781.000
MRT
Zamjena opreme u TS
Sanacija građevinskog dijela objekta TS
TS Sarajevo 1 (zamjena T3 20 MVA) + T2
Nabavka i opremanje SN ćelija (Sa20,Pale i Žepče)
OMM
Daljinski nadzor i upravljanje - SCADA
TS Busovača (rekonstrukcija TS-a)
TS Sarajevo 14 (zamjena T1 - 40 MVA,
rekonstr. MOP-a i SN postrojenja)
TS Sarajevo 5 (zamjena T2 - 40 MVA, rek.SNiVN)
TS Sarajevo 13 (zamjena T1 - 40 MVA i rek. SN)
TS Sarajevo 10 (elaborat o zamj. T2, polje SA2)
TS Sarajevo 7 (zamjena T1 i T2 - 40 MVA)
TS Sarajevo 2 (zamjena T2 - 31,5 MVA)
TS Pale (zamjena T1 - 20 MVA)
SCADA - zamjena opreme u TS 400/x kV i 220/x kV
TS Zenica 2 (zamjena T1 - 150 MVA)
Ukupno san./rekonstrukcija DV
110 kV Bugojno - Donji Vakuf (rek.)
110 kV Visoko - Vareš (OPGW)
110 kV Sarajevo 1 - Ilijaš (san.)
110 kV Jajce - D. Vakuf (rek.)
400 kV Buk Bijela - Sarajevo 20 (san.)
110 kV Sarajevo 1 - Sarajevo 10 (rek.)
110 kV Sarajevo 1 - Jablanica II/III (rek.)
110 kV Sarajevo 1 - Visoko (rek.)
110 kV Sarajevo 10 - Kiseljak (OPGW)
110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 10 (rek.)
110 kV Zenica 1 - Ž. Sjever (san.)
110 kV C. Kakanj - TE Kakanj (san.)
110 kV Bugojno - G. Vakuf (OPGW)
220 kV RP Kakanj - Tuzla
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
700.000
150.000
1.980.000
0
580.000
1.000.000
1.868.000
5.000
50.000
15.000
200.000
0
85.000
100.000
190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
750.000
165.000
2.180.000
0
665.000
1.100.000
2.058.000
0
710.000
330.000
0
480.000
0
1.100.000
0
0
1.100.000
260.000
0
0
0
904.337
0
105.000
2.560.000
755.000
2.180.000
480.000
665.000
3.104.337
2.058.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
2.560.000
755.000
2.180.000
480.000
665.000
3.104.337
2.058.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.870.000
0
2.150.000
0
0
0
3.210.000
4.505.000
0
380.000
700.000
0
1.690.000
495.000
0
100.000
350.000
0
250.000
300.000
240.000
0
0
0
280.000
0
200.000
0
0
0
320.000
140.000
0
11.000
21.000
0
50.000
15.000
0
3.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.390.000
0
5.390.000
0
0
0
5.390.000
0
3.150.000
0
2.350.000
0
0
0
3.530.000
4.765.000
0
391.000
721.000
0
1.860.000
510.000
0
103.000
360.000
0
260.000
310.000
250.000
0
0
0
489.000
0
0
980.000
1.650.000
0
4.146.246
0
0
0
103.000
0
0
1.440.000
0
0
813.000
0
0
0
1.790.246
4.930.000
0
0
0
1.090.000
0
0
0
1.547.149
110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.437.149
4.930.000
3.150.000
489.000
2.350.000
1.090.000
980.000
1.650.000
3.530.000
10.458.395
110.000
391.000
721.000
103.000
1.860.000
510.000
1.440.000
103.000
360.000
813.000
260.000
310.000
250.000
3.227.395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.930.000
3.150.000
489.000
2.350.000
1.090.000
980.000
1.650.000
3.530.000
10.458.395
110.000
391.000
721.000
103.000
1.860.000
510.000
1.440.000
103.000
360.000
813.000
260.000
310.000
250.000
3.227.395
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
B-I-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Elektroprenos BiH
147
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
0
1
2
B-II
B-II-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
UKUPNO IZGRADNJA
Ukupno izgradnja TS
TS Sarajevo 12
TS Žepče
TS Visoko (polje 110 kV Fojnica)
TS Vitez (SN postrojenje)
TS Busovača (ugradnja T2)
TS Pazarić (izgradnja SN, kom-pog.zg.)
TS Ilijaš
TS Sarajevo 10
TS Sarajevo 2 (proširenje SN - sa 10 ćelija)
TS Goražde 1 (proširenje SN)
TS Travnik 1 (proširenje SN postrojenja)
B-II-2 Ukupno izgradnja DV
1
110 kV ulaz-izlaz u Žepče
110 kV Sarajevo 20 - Foča
2
(dionica Dobro Polje - Foča)
3
4
5
6
110 kV ulaz-izlaz TS Pazarić na DV EVP Konjic - Hadžići
DV 2x110 kV ulaz - izlaz za RS Dub
(na DV 110 kV Višegrad - Goražde 2)
KV 110 kV priključni za TS Sarajevo 12
(I faza mobilna TS Grbavica)
DV 110 kV ulaz - izlaz za HE Vranduk
(na DV 110 kV Zenica 1 - Žepče)
Elektroprenos BiH
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije obezbj.
oprema i materijal
4
5
6
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
8
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
9
10 (7+8+9)
11
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
0
4.690.000
449.000
390.000
5.529.000
16.693.000
5.791.000
28.013.000
0
0
265.000
28.278.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.750.000
500.000
2.800.000
350.000
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
940.000
500.000
380.000
50.000
280.000
40.000
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
69.000
50.000
300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
90.000
0
4.430.000
550.000
3.080.000
390.000
0
0
0
355.000
55.000
0
0
0
4.926.000
3.050.000
0
0
0
0
1.061.000
0
0
440.000
375.000
0
865.000
0
26.049.000
9.100.000
3.080.000
390.000
390.000
1.485.000
1.061.000
4.800.000
4.730.000
440.000
375.000
198.000
1.964.000
550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.049.000
9.100.000
3.080.000
390.000
390.000
1.485.000
1.061.000
4.800.000
4.730.000
440.000
375.000
198.000
1.099.000
550.000
16.693.000
5.500.000
0
0
390.000
1.485.000
0
4.445.000
4.675.000
0
0
198.000
0
0
0
0
0
0
265.000
0
2.229.000
550.000
0
0
0
0
0
0
865.000
865.000
0
0
0
865.000
0
150.000
4.500
0
154.500
0
0
154.500
0
0
0
154.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
35.000
0
290.000
14.500
90.000
394.500
0
0
394.500
0
0
0
394.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230.000
230.000
148
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
C
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
1
UKUPNO OSTALO
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - stalna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
žiralna u 2014.
vlastiti rad
5
ranije obezbj.
oprema i materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
6
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
8
9
10 (7+8+9)
11
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Donacije
2
4
2.635.475
2.158.358
0
0
4.793.833
1.271.959
450.000
6.515.792
0
0
0
6.515.792
79.985
0
0
2.291.642
236.392
17.710
6.930
2.816
100.000
600.000
0
958.358
400.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.985
600.000
0
3.250.000
636.392
117.710
6.930
2.816
100.000
0
0
411.959
510.000
150.000
50.000
50.000
200.000
0
0
0
0
150.000
50.000
50.000
479.985
600.000
0
3.661.959
1.146.392
417.710
106.930
102.816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479.985
600.000
0
3.661.959
1.146.392
417.710
106.930
102.816
149
12
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
Plan investicija 2014. – 2016. god.
II - 1 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
UKUPNO A+B+C
A.
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
A-I
Ukupno san./rekonstrukcija
A-I-1 Ukupno san./rekonstrukcija TS
Investiciona odluka NO-26-9480-2.6.3./05
1
(zamjena opreme u TS) - preraspodjela
Investiciona odluka 01-1160-1/2006
2
(zamjena opreme u TS) - preraspodjela
Investiciona odluka 01-1155-1/2006
3
(zamjena starih OMM) - preraspodjela
4
TS Sarajevo 1 (01-1649/2007) - rek. VN
5
TS Sarajevo 2 (01-1649/2007) - rek. VN
6
TS Zenica 1 (01-1649/2007) - rek. VN
Zamjena opreme u trafostanicama
7
(01-1649/2007)
Sanacija građevinskog dijela
8
(01-1158-1/2006 i 01-1630/2007)
9
TS Kiseljak - sanacija klizišta
A-I-2 Ukupno san./rekonstrukcija DV
1
Investiciona odluka NO-26-9480-2.6.4./05
2
110 kV Zenica 1 - TE Kakanj (IO 01-940-1/06)
3
110 kV TE Kakanj - Ilijaš (IO 01-937-1/06)
4
220 kV Višegrad - Požega (OPGW)
110 kV Sarajevo 20 - Sarajevo 13
5
(01-1657/2007)
A-I-3 Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
1
POWER III - EIB preraspodjela
2
POWER III - SAS preraspodjela
3
POWER III - SCADA preraspodjela
A-II Ukupno izgradnja
A-II-1
1
2
3
4
5
6
Ukupno izgradnja TS
TS Visoko (NO-10-14181-4-1-1/04) prerasp.
TS Fojnica (NO-10-14181-4-1-1/04)
RP Grdonj (UO-15705/05-13-11-5.1.) prerasp.
TS Sarajevo 11 (NO-15-2130-7/05) prerasp.
TS Zavidovići (01-1161-1/06) prerasp.
TS Bugojno (01-1162-1/06) preraspodjela
TS Sarajevo 1 (03-2594/2006)
7
(20 kV SN i VN polje T1)
TS Kiseljak (01-1633/2007) (ugradnja T2)
8
TS Novi Travnik (01-1637/2007)
9
(20 kV SN i ugradnja T2)
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
1
110 kV Kiseljak - Fojnica (pripremni radovi)
110 kV Visoko - Fojnica
2
(NO-10-14181-4.1.1/04)
Elektroprenos BiH
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
Vrijednost ukupne
investicije
2
žiralna u 2014.
3
vlastiti rad
4
5
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
8
Vlastita sredstva
2015.
9
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
Vlastita sredstva
2016.
12
13 (11+12)
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
14 (7+10+13)
Procjena potreba
u 2017. god.
Vlastita sr. žiralno
15
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
18
19
114.864.982
6.290.346
37.955.038
3.196.711
960.000
48.402.095
30.566.205
2.674.000
33.240.205
14.791.486
1.281.000
16.072.486
97.714.786
16.485.605
89.603.075
83.748.075
5.855.000
14.877.652
3.654.871
9.462.680
912.711
450.000
14.480.262
0
0
0
0
0
0
14.480.262
0
13.117.551
12.787.551
330.000
3.143.222
1.911.281
890.000
184.000
0
2.985.281
0
0
0
0
0
0
2.985.281
0
2.471.281
330.000
2.691.222
1.469.281
890.000
174.000
0
2.533.281
0
0
0
0
0
0
2.533.281
0
2.801.281
2.359.281
2.359.281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
0
0
785.000
470.000
831.222
350.000
290.679
427.222
400.000
140.000
350.000
35.000
30.000
54.000
0
0
0
785.000
460.679
831.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
785.000
460.679
831.222
0
0
0
2014.
2014.
2014.
750.000
430.679
777.222
750.000
430.679
777.222
605.000
401.380
0
55.000
0
456.380
0
0
0
0
0
0
456.380
0
2014.
401.380
401.380
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
0
0
442.000
0
0
0
0
0
442.000
0
0
0
0
0
112.000
0
0
0
0
452.000
442.000
0
10.000
0
452.000
0
0
0
0
0
0
452.000
0
442.000
112.000
330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.734.430
1.743.590
8.572.680
728.711
450.000
11.494.981
0
0
0
0
0
0
11.494.981
0
10.316.270
0
7.965.390
1.683.590
0
0
0
0
0
0
5.160.000
0
3.000.000
0
0
0
0
671.800
0
300.000
0
0
0
0
450.000
0
450.000
0
0
0
0
7.965.390
0
3.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.965.390
0
3.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.843.590
0
3.000.000
0
0
0
0
0
/
2015.
/
/
/
/
0
0
0
0
10.316.270
6.843.590
0
3.000.000
0
0
0
0
1.025.700
593.900
360.000
71.800
0
1.025.700
0
0
0
0
0
0
1.025.700
0
2014.
953.900
953.900
1.529.690
849.690
550.000
130.000
0
1.529.690
0
0
0
0
0
0
1.529.690
0
2014.
1.399.690
1.399.690
1.660.000
240.000
1.250.000
170.000
0
1.660.000
0
0
0
0
0
0
1.660.000
0
2014.
1.490.000
1.490.000
3.769.040
320.000
60.000
60.000
3.412.680
200.000
56.911
20.000
0
0
3.529.591
280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.529.591
280.000
0
0
2015.
3.472.680
260.000
3.472.680
260.000
3.449.040
0
3.212.680
36.911
0
3.249.591
0
0
0
0
0
0
3.249.591
0
2014.
3.212.680
3.212.680
452.000
3.750.000
150
/
/
/
2014.
/
/
/
330.000
0
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
0
B.
B-I
B-I-1
Projekat/Objekat
1
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
5
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
8
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
9
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
18
RS
19
26.334.000
2.284.000
510.000
29.128.000
29.294.246
2.674.000
31.968.246
14.341.486
1.281.000
15.622.486
76.718.732
15.135.605
69.969.732
65.044.732
4.925.000
Ukupno san./rekonstrukcija
60.606.337
0
21.644.000
1.835.000
120.000
23.599.000
14.159.246
1.116.000
15.275.246
9.021.486
810.000
9.831.486
48.705.732
11.900.605
44.824.732
40.754.732
4.070.000
46.962.337
0
17.139.000
1.695.000
0
18.834.000
10.139.000
990.000
11.129.000
7.544.337
740.000
8.284.337
38.247.337
8.715.000
34.822.337
32.242.337
2.580.000
4.431.000
0
2.531.000
250.000
0
2.781.000
0
0
0
0
0
0
2.781.000
1.650.000
2017.
2.531.000
2.531.000
105.000
4.625.000
755.000
2.180.000
480.000
665.000
3.104.337
2.058.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
700.000
150.000
1.980.000
0
580.000
1.000.000
1.868.000
5.000
50.000
15.000
200.000
0
85.000
100.000
190.000
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
750.000
165.000
2.180.000
0
665.000
1.100.000
2.058.000
0
645.000
300.000
0
450.000
0
1.000.000
0
0
65.000
30.000
0
30.000
0
100.000
0
0
710.000
330.000
0
480.000
0
1.100.000
0
0
1.000.000
240.000
0
0
0
824.337
0
0
100.000
20.000
0
0
0
80.000
0
0
1.100.000
260.000
0
0
0
904.337
0
105.000
2.560.000
755.000
2.180.000
480.000
665.000
3.104.337
2.058.000
0
2.065.000
0
0
0
0
0
0
2014.
2017.
2017.
2015.
2015.
2014.
2018.
2015.
100.000
2.345.000
690.000
1.980.000
450.000
580.000
2.824.337
1.868.000
0
1.345.000
440.000
1.980.000
120.000
580.000
2.824.337
1.868.000
5.390.000
0
0
0
0
0
4.900.000
490.000
5.390.000
0
0
0
5.390.000
0
2017.
4.900.000
4.900.000
4.930.000
3.150.000
5.489.000
2.350.000
1.090.000
980.000
0
0
0
0
0
0
0
2.870.000
0
2.150.000
0
0
0
280.000
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.150.000
0
2.350.000
0
0
0
0
444.000
0
0
900.000
0
0
45.000
0
0
80.000
0
0
489.000
0
0
980.000
4.480.000
0
0
0
1.000.000
0
450.000
0
0
0
90.000
0
4.930.000
0
0
0
1.090.000
0
4.930.000
3.150.000
489.000
2.350.000
1.090.000
980.000
0
0
5.000.000
0
0
0
2018.
2016.
2017.
2015.
2017.
2016.
4.480.000
2.870.000
444.000
2.150.000
1.000.000
900.000
4.480.000
2.870.000
444.000
2.150.000
1.000.000
0
1.650.000
0
0
0
0
0
1.500.000
150.000
1.650.000
0
0
0
1.650.000
0
2015.
1.500.000
1.500.000
3.530.000
13.644.000
826.000
391.000
721.000
1.600.000
1.860.000
510.000
1.440.000
103.000
360.000
813.000
260.000
310.000
250.000
4.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.210.000
4.505.000
0
380.000
700.000
0
1.690.000
495.000
0
100.000
350.000
0
250.000
300.000
240.000
0
320.000
140.000
0
11.000
21.000
0
50.000
15.000
0
3.000
10.000
0
10.000
10.000
10.000
0
0
120.000
0
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.530.000
4.765.000
0
391.000
721.000
0
1.860.000
510.000
0
103.000
360.000
0
260.000
310.000
250.000
0
0
4.020.246
0
0
0
100.000
0
0
1.400.000
0
0
790.000
0
0
0
1.730.246
0
126.000
0
0
0
3.000
0
0
40.000
0
0
23.000
0
0
0
60.000
0
4.146.246
0
0
0
103.000
0
0
1.440.000
0
0
813.000
0
0
0
1.790.246
0
1.477.149
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377.149
0
70.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
1.547.149
110.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.437.149
3.530.000
10.458.395
110.000
391.000
721.000
103.000
1.860.000
510.000
1.440.000
103.000
360.000
813.000
260.000
310.000
250.000
3.227.395
0
3.185.605
716.000
0
0
1.497.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
972.605
2015.
3.210.000
10.002.395
100.000
380.000
700.000
100.000
1.690.000
495.000
1.400.000
100.000
350.000
790.000
250.000
300.000
240.000
3.107.395
3.210.000
8.512.395
100.000
380.000
700.000
100.000
200.000
495.000
1.400.000
100.000
350.000
790.000
250.000
300.000
240.000
3.107.395
SCADA - zamjena opreme u TS 400/x kV i 220/x kV
18
B-I-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4
vlastiti rad
0
17
10
3
žiralna u 2014.
92.119.337
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
Ukupno san./rekonstrukcija TS
TS Sarajevo 15 (zamjena T2 40 MVA, DV polje Sa
20) +T1, SN postr.
MRT
Zamjena opreme u TS
Sanacija građevinskog dijela objekta TS
TS Sarajevo 1 (zamjena T3 20 MVA) + T2
Nabavka i opremanje SN ćelija (Sa20,Pale, Žepče)
OMM
Daljinski nadzor i upravljanje - SCADA
TS Busovača (rekonstrukcija TS-a)
TS Sarajevo 14 (zamjena T1 - 40 MVA,
rekonstr. MOP-a i SN postrojenja)
TS Sarajevo 5 (zamjena T2 - 40 MVA, rek.SNiVN)
TS Sarajevo 13 (zamjena T1 40 MVA, SN post.)
TS Sarajevo 10 (elaborat o zamj. T2, polje SA2)
TS Sarajevo 7 (zamjena T1 i T2, 40 MVA)
TS Sarajevo 2 (zamjena T2 - 31,5 MVA).
TS Pale (zamjena T1 20 MVA.)
1
Vrijednost ukupne
investicije
Procjena potreba
u 2017. god.
Procjena
Ukupno vlastita
ukupno žiralna
Vlastita sredstva
završetka
sredstva
2016.
2007. - 2016.
2014. - 2016. Vlastita sr. žiralno (godina)
TS Zenica 2 (zamjena T1 - 150 MVA)
Ukupno san./rekonstrukcija DV
110 kV Bugojno - Donji Vakuf (rek.)
110 kV Visoko - Vareš (OPGW)
110 kV Sarajevo 1 - Ilijaš (san.)
110 kV Jajce - D. Vakuf (rek.)
400 kV Buk Bijela - Sarajevo 20 (san.)
110 kV Sarajevo 1 - Sarajevo 10 (rek.)
110 kV Sarajevo 1 - Jablanica II/III (rek.)
110 kV Sarajevo 1 - Visoko (rek.)
110 kV Sarajevo 10 - Kiseljak (OPGW)
110 kV Sarajevo 2 - Sarajevo 10 (rek.)
110 kV Zenica 1 - Ž. Sjever (san.)
110 kV C. Kakanj - TE Kakanj (san.)
110 kV Bugojno - G. Vakuf (OPGW)
220 kV RP Kakanj - Tuzla
Elektroprenos BiH
151
2017.
2014.
2014.
2017.
2014.
2014.
2015.
2014.
2014.
2015.
2014.
2014.
2014.
2017.
100.000
1.000.000
250.000
330.000
900.000
1.490.000
1.490.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
B-II
B-II-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B-II-2
1
2
3
4
5
6
1
Ukupno izgradnja
Ukupno izgradnja TS
TS Sarajevo 12
TS Žepče
TS Visoko (polje 110 kV Fojnica)
TS Vitez (SN postrojenje)
TS Busovača (ugradnja T2)
TS Pazarić (izgradnja SN, kom-pog.zg.)
TS Ilijaš
TS Sarajevo 10
TS Sarajevo 2 (proširenje SN - sa 10 ćelija)
TS Goražde 1 (proširenje SN)
TS Travnik 1 (proširenje SN postrojenja)
Ukupno izgradnja DV
110 kV ulaz-izlaz u Žepče
110 kV Sarajevo 20 - Foča
(dionica Dobro Polje - Foča)
110 kV ulaz-izlaz TS Pazarić na DV EVP Konjic Hadžići
DV 2x110 kV ulaz - izlaz za RS Dub
(na DV 110 kV Višegrad - Goražde 2)
KV 110 kV priključni za TS Sarajevo 12
(I faza mobilna TS Grbavica)
DV 110 kV ulaz - izlaz za HE Vranduk
(na DV 110 kV Zenica 1 - Žepče)
Elektroprenos BiH
Vrijednost ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
4
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
8
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
9
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
Procjena potreba
u 2017. god.
Procjena
Ukupno vlastita
ukupno žiralna
Vlastita sredstva
završetka
sredstva
2016.
2007. - 2016.
2014. - 2016. Vlastita sr. žiralno (godina)
5
6
31.513.000
0
4.690.000
449.000
390.000
5.529.000
15.135.000
1.558.000
16.693.000
5.320.000
471.000
13 (11+12)
5.791.000
14 (7+10+13)
28.013.000
3.235.000
15
16
26.049.000
9.100.000
3.080.000
390.000
390.000
1.485.000
1.061.000
4.800.000
4.730.000
440.000
375.000
198.000
5.464.000
550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.750.000
500.000
2.800.000
350.000
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
940.000
500.000
380.000
50.000
280.000
40.000
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
69.000
50.000
300.000
0
0
0
0
0
0
300.000
0
0
0
0
90.000
0
4.430.000
550.000
3.080.000
390.000
0
0
0
355.000
55.000
0
0
0
1.099.000
550.000
15.135.000
5.000.000
0
0
355.000
1.350.000
0
4.000.000
4.250.000
0
0
180.000
0
0
1.558.000
500.000
0
0
35.000
135.000
0
445.000
425.000
0
0
18.000
0
0
16.693.000
5.500.000
0
0
390.000
1.485.000
0
4.445.000
4.675.000
0
0
198.000
0
0
4.465.000
2.750.000
0
0
0
0
965.000
0
0
400.000
350.000
0
855.000
0
461.000
300.000
0
0
0
0
96.000
0
0
40.000
25.000
0
10.000
0
4.926.000
3.050.000
0
0
0
0
1.061.000
0
0
440.000
375.000
0
865.000
0
26.049.000
9.100.000
3.080.000
390.000
390.000
1.485.000
1.061.000
4.800.000
4.730.000
440.000
375.000
198.000
1.964.000
550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.235.000
0
2016.
2015.
2015.
2015.
2016.
2017.
2016.
2016.
2016.
2016.
2015.
2015.
17 (3+4+8+11)
25.145.000
23.350.000
8.250.000
2.800.000
350.000
355.000
1.350.000
965.000
4.050.000
4.300.000
400.000
350.000
180.000
1.795.000
500.000
FBiH
RS
18
19
24.290.000
855.000
23.350.000
8.250.000
2.800.000
350.000
355.000
1.350.000
965.000
4.050.000
4.300.000
400.000
350.000
180.000
940.000
500.000
0
4.100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
855.000
10.000
865.000
865.000
3.235.000
2018.
855.000
0
154.500
0
150.000
4.500
0
154.500
0
0
0
0
0
0
154.500
0
2015.
150.000
150.000
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014.
0
0
394.500
0
290.000
14.500
90.000
394.500
0
0
0
0
0
0
394.500
0
2016.
290.000
290.000
230.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2015.
0
0
152
855.000
855.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
Vrijednost ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
8
9
Vlastita
sredstva
2015.
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
10 (8+9)
11
12
Vlastita
sredstva
2016.
13 (11+12)
Procjena potreba
ukupno
Procjena
Ukupno vlastita u 2017. god.
završetka
sredstva
žiralna
(godina) 2007. - 2016.
Vlastita sr.
2014. - 2016.
žiralno
14 (7+10+13)
15
7.867.993
2.635.475
2.158.358
0
0
4.793.833
1.271.959
0
1.271.959
450.000
0
450.000
6.515.792
1.350.000
479.985
600.000
0
5.014.160
1.146.392
417.710
106.930
102.816
79.985
0
0
2.291.642
236.392
17.710
6.930
2.816
100.000
600.000
0
958.358
400.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179.985
600.000
0
3.250.000
636.392
117.710
6.930
2.816
100.000
0
0
411.959
510.000
150.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
411.959
510.000
150.000
50.000
50.000
200.000
0
0
0
0
150.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
150.000
50.000
50.000
479.985
600.000
0
3.661.959
1.146.392
417.710
106.930
102.816
0
0
0
1.350.000
0
0
0
0
153
16
2016.
2014.
2014.
2017.
2015.
2016.
2016.
2016.
17 (3+4+8+11)
FBiH
18
RS
19
6.515.792
5.915.792
600.000
479.985
600.000
0
3.661.959
1.146.392
417.710
106.930
102.816
379.985
600.000
0
3.461.959
946.392
367.710
76.930
82.816
100.000
200.000
200.000
50.000
30.000
20.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OPERATIVNO PODRUČJE BANJA LUKA
Elektroprenos BiH
154
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ INVESTICIJE U TOKU
A-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
A-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
A-I-1-1
TS 110/x kV Banja Luka 2
Investiciona Odluka
broj: 7643/2005 od 26.12.2005. godine i
01-1655/2007 od 04.04.2007. godine
Godina puštanja u pogon
1972. godina
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Nabavka i zamjena transformatora 110/10 kV, 20 MVA
transformatorom 110/2x10,5/10,5 kV, 40/40/27 MVA, sistema
staničnog upravljanja, video nadzora i protivprovalnog nadzora i
zaštite, što je predviđeno planom nabavki za 2007. god.
Sredstva preusmjerena sa DV 110 kV Laktaši - Topola u iznosu
od 440.740,05 KM+200.000,00 KM sa TS Janja, predviđena su za
nabavku ćelija 24 kV (dvije TR ćelije i dvije spojne ćelije) sa
vakumskim prekidačima 2000 A, proizvodnje ABB, tip: ZS1,
odvodnika prenapona 110 kV, strujnih mjernih transformatora 110
kV, ormara zaštita za trafo polja 110/x kV i za povećanje cijene
energetskog transformatora u odnosu na plansku cijenu za 2007. godinu.
Građevinski i elektromontažni radovi na zamjeni dvije trafo ćelije i
dvije spojne ćelije sa vakumskim prekidačima 2000 A .
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 92%.
Napomena: Radovi na zamjeni SN postrojenja, 24 kV, nisu se mogli završiti zato što nije
realizovana nabavka SN ćelija (2 trafo ćelije i 2 spojne ćelije). Prijedlog za provođenje
postupka javnih nabavki za SN ćelije, 24 kV, je upućen Upravi Kompanije na odobrenje
13.02.2008. god., broj 07-3-741/08 i do danas nije odobren.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
A-I-1-2
TS 110/x kV Topola
Investiciona Odluka
broj: 7654/2005 od 26.12.2005. godine i
01-1660/2007 od 04.04.2007. godine
1962. god.
Rekonstrukcija 1973.
Ud2007. godini planirana je nabavka ormara zaštite i upravljanja za
trafo polje110kV.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 100%
Napomena: Obzirom da je rekonstrukcija objekta završena, prenesena
sredstva ostaju za nabavku ormara zaštite i upravljanja za drugo trafo
polje.
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
155
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
A-I-1-3
TS 110/x kV Gradiška
Investiciona Odluka
broj: 7653/2005 od 26.12.2005. godine i
01-1658/2007 od 04.04.2007. godine.
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
1979. godina
Adaptacija pogonske zgrade i zamjena SN postrojenja (30 ćelija). Izrada
projektne dokumentacije i izvođenje elektromontažnih radova
planirani su iz vlastitih resursa. ¸
Planirana nabavka u 2007.god.:
Ormar zaštite i upravljanja za jedno trafo polje, SN ćelije, nabavka
video nadzora i protivprovalnog nadzora i zaštite. Provedena je
procedura nabavke građevinskih i zanatskih radova na
rekonstrukciji trafostanice, izabrani su izvođači i potpisani ugovori.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 66 % .
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-04-18/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Gradiška zaključen 14.08.2007.
god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007. godine, radovi se ne
mogu završiti.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
A-I-1-4
TS 110/x kV Banja Luka 4
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
broj: 01-3508-1/2006 od 01.12.2006. godine.
1972. godina
U 2007. god. planirana je zamjena primarne i sekundarne opreme
u kompletnom 110 kV postrojenju (dva DV polja, dva trafo polja,
jedno mjerno polje).
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su
iz vlastitih resursa.
Planirana je nabavka primarne i sekundarne oprema za dva DV polja,
dva trafo polja i jedno mjerno polje, sistema staničnog upravljanja,
nabavka i ugradnja video nadzora i protivprovalnog nadzora i zaštite,
konstrukcije i građevinskih radova.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 1%.
Elektroprenos BiH
156
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
A-I-1-5
TS 110/xkV Prijedor 3
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
broj: 01-3508-2/2006 od 01.12.2006. godine
1982. godina
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Zamjena primarne i sekundarne opreme u kompletnom 110 kV
postrojenju: dva DV polja (uz kompletiranje polja), jedno trafo polje,
jedno mjerno polje, postrojenje vlastite potrošnje, sistem staničnog
upravljanja, SN postrojenje 14 ćelija - 24 kV.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su
iz vlastitih resursa.
U 2007. god. planirana je nabavka primarne opreme za dva DV
polja, jedno trafo polje i jedno mjerno polje, ormar zaštite i
upravljanja za trafo polje, sistem staničnog upravljanja, postrojenje
vlastite potrošnje, SN postrojenje 14 ćelija 24 kV, nabavka i
ugradnja video nadzora i protivprovalnog nadzora i zaštite .
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 12 %.
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-09-31/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Prijedor 3 zaključen
08.11.2007. god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007.
godine, radovi se ne mogu završiti.
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-I-1-6
TS 110/x kV Mrkonjić Grad
broj: 01-3506-2/2006 od 01.12.2006. godine
1978. godina
Zamjena primarne opreme u kompletnom 110 kV postrojenju (dva
DV polja, jedno trafo polje, jedno mjerno polje). Izrada projektne
dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz vlastitih resursa.
Planirana nabavka u 2007.god:
Primarna oprema za dva DV polja, jedno trafo polje i jedno mjerno
polje, nabavka i ugradnja video nadzora i protivprovalnog nadzora i
zaštite.
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 5%.
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-09-30/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Mrkonjić Grad zaključen
08.11.2007. god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007. godine,
radovi se ne mogu završiti.
Elektroprenos BiH
157
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-I-1-7
TS 110/x kV Prnjavor 1
broj: 01-3505/2006 od 01.12.2006. godine
1984. godina
Zamjena primarne i sekundarne opreme u kompletnom 110 kV
postrojenju: dva DV polja (uz kompletiranje polja), jedno trafo polje,
jedno mjerno polje) i postrojenje vlastite potrošnje.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa.
U 2007. god. planirana je nabavka primarne i sekundarne oprema za
dva DV polja, jedno trafo polje i jedno mjerno polje, sistem
staničnog upravljanja, postrojenje vlastite potrošnje, konstrukcija,
nabavka i ugradnja sistema za dojavu požara, video nadzora i
protivprovalnog nadzora i zaštite.
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 5%
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-09-33/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Prnjavor zaključen 08.11.2007.
god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007. godine, radovi se ne
mogu završiti.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
A-I-1-8
TS 110/x kV Prijedor 1
broj: 01-1659/2007 od 04.04.2007. godine
7646/2005 od 26.12.2005. godine
Godina puštanja u pogon
1962. godina (rekonstrukcija 1973.)
Završetak građevinskih i zanatskih radova na adaptaciji pogonske zgrade
Planirani radovi u 2014.i sanaciji komandne zgrade.
2016.god..
U 2007. god. planirana je nabavka SN postrojenja 24 ćelije - 24
kV, otpornika za uzmeljenje zvjezdišta transformatora, sistema
staničnog upravljanja, nabavka i ugradnja sistema za dojavu požara,
video nadzora i protivprovalnog nadzora i zaštite.
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 30 %.
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-05-21/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Prijedor 1 zaključen
16.08.2007. god., radovi su 90 % realizovani.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
A-I-1-9
TS 110/x kV Jajce 1
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
broj: 01-1632/2007 iz 2007. god.
1954. godina
Otpočinjanje aktivnosti na građevinskim radovima, a po izradi idejnog
projekta rekonstrukcije kompletnog SN postrojenja. Nabavka opreme.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Elektroprenos BiH
158
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-I-1-10
Rezervna oprema
Planirano u 2007. i 2009.god.
Nabavka opreme koja je u funkciji povećanja sigurnosti rada
objekata i smanjenja troškova rada.
A-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-I-2-1
DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 2
br. 01-3504/2006. iz 2006. god.
1971. godina
Investicija realizovana 100%. Uvrštena u plan investicija za 2014 god.
zbog preraspodjele sredstava na druge objekte. (80.970 KM na DV
110 kV Kotor Varoš - Ukrina i 130.000 KM na DV 35(110) kV
M.Grad - Šipovo)
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-I-2-2
DV 110 kV Laktaši – Topola
br. 01-3504-1/2006 iz 2006. god.
1957. god.
Investicija realizovana 100%, neutrošena sredstva preusmjerena za
rekonstrukciju TS 110/x kV Banja Luka2
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-I-2-3
DV 110 kV Banja Luka 3 – Banja Luka 6
br. 01-3506/2006 iz 2006. god.
1957. godina
Investicija realizovana 100%, neutrošena sredstva preusmjerena na
TS 110/x kV Šipovo (građevinski radovi).
A-I-3 POWER III
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
A-I-3-1
POWER III SCADA
/
Investicija realizovana 100%, neutrošena sredstva preusmjerena na
DV 110 kV Kotor Varoš – Ukrina.
159
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-II IZGRADNJA
A-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
A-II-1-1
TS 110/x kV Banja Luka 9 i priključni 2x110 kV dalekovod
broj: 7650/2005 iz 2005. god. i
01-1656/2007 iz 2007. god.
.
Planirano u 2007. god.
Izgradnja TS 110/x kV sa 2 transfomatora 110/20/10 kV 20 MVA, 2
trafo, 2 dalekovodna i jednim mjernim poljem 110 kV, pripadajući
građevinski radovi na uređenju platoa TS. Izgradnja priključnog
dalekovoda 2x110 kV dužine 4,5 km (priključak na DV 110 kV Banja
Luka 2 - Banja Luka 5). Prvobitno je nabavljena sva primarna oprema
za postrojenje 110 kV i dva transformatora 110/20/10 kV.
Transformatori su u međuvremenu ugrađeni u TS Mrkonjić Grad drugi transformator i u TS Prijedor 1 (kvar transformatora).
Potrebno je nabaviti jedan transformator 110/21/10,5 kV, 20/20/14
MVA, a što je planirano za realizaciju u okviru Novih investicija izgradnja TS, dok bi se drugi transformator nadomjestio nabavkom
transformatora za TS Mrkonjić Grad. Za TS 110/x kV Banja Luka 9
(Sitari) riješen dio imovinsko-pravnih odnosa. Za priključni dalekovod
su pribavljeni lokacijski uslovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 9 %.
A-II-1-2
TS 110/x kV Šipovo
broj: 01-3507/2006 iz 2006. god.
Izrada projektne dokumentacije, građevinski i elektromontažni radovi
na izgradnji 110 kV postrojenja (jedno DV polje, jedno trafo polje,
jedno mjerno polje, transformatora 110/21/10,5 kV, 20/20/14 MVA),
SN postrojenja 10 ćelija - 24 kV, postrojenja vlastite potrošnje,
sistema daljinskog upravljanja.
U 2008. god. planirana nabavka primarne i sekundarne opreme za 110
kV postrojenje, SN postrojenje, postrojenje vlastite potrošnje,
komandno signalnih kablova, konstrukcije, užeta, spojne i ovjesne
opreme, sistema daljinskog upravljanja, opreme video nadzora i
protivprovalnog sistema i izvođenje građevinskih radova (komandno
pogonska zgrada, plato TS, temelji transformatora i opreme).
Nabavka dijela opreme planirana je 2007. godine.
Sredstva za izvođenje građevinskih radova su obezbijeđena kroz
rebalans prenesenih neutrošenih sredstava po Planu za 2007. god. na
završenim objektima DV 110 kV Banja Luka 3 - Banja Luka 6 i TS
400/x kV Gacko u iznosu ( 191.318,00+ 157.252,55=348.570,00 KM).
Naknadnim sagledavanjima planirana je ugradnja dva transformatora
110/20/10 kV u TS Šipovo.
Isto tako, naknadnim sagledavanjima planirana je izgradnja još jednog
DV polja 110 kV (za priključak DV 110 kV Kneževo – Šipovo).
U 2014. godini planirana je nabavka energetskog transformatora,
opreme za trafo polje 110 kV, dodatnih odvodnih ćelija i drugih ćelija
potrebnih za priključak T2.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 7%.
160
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-II-1-3
TS 110/x Laktaši 2
broj: 01-3504-2/2006 iz 2006. god.
Izrada projektne dokumentacije, građevinski i elektromontažni radovi
na izgradnji 110 kV postrojenja (dva DV polja, dva trafo polja,
dva transformatora 110/21/10,5 kV, 20/20/14 MVA), komandno
pogonske zgrade, SN postrojenja 20 ćelija - 24 kV, postrojenjem
vlastite potrošnje, sistema daljinskog upravljanja bez lokalne SCADE.
U 2008. god. planirana je nabavka primarne i sekundarne opreme za
110 kV postrojenje, SN postrojenje, postrojenje vlastite potrošnje,
komandno signalnih kablova, konstrukcije, užeta, spojne i ovjesne
opreme, sistema daljinskog upravljanja, opreme video nadzora i
protivprovalnog sistema i izvođenje građevinskih radova (komandno
pogonska zgrada, plato TS, temelji transformatora i opreme).
Nabavka dijela opreme planirana je 2007. godine.
Sredstva za izvođenje građevinskih radova su obezbijeđena kroz
rebalans prenesenih neutrošenih sredstava po Planu za 2007. god. na
završenim objektimaTS 110/xkV Banja Luka 7 u iznosu 503.780,0
KM + 60.000 KM sa TS Bijeljina 4.
Pribavljeno je odobrenja za građenje i započeti pripremni radovi na
platou TS.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 18%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-II-1-4
TS 110/x kV Laktaši 1
broj: 01-1653/2007 iz 2007. god.
1981. god.
Planirano u 2007. god.
Zamjena primarne i sekundarne opreme u kompletnom 110 kV
postrojenju. Nabavka primarne i sekundarne opreme za dva DV polja
(uz kompletiranje polja), dva trafo polja i jedno mjerno polje.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi su iz
vlastitih resursa.
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 5%.
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-05-20/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kVLaktaši zaključen 14.08.2007.
god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007. godine, radovi se
ne mogu završiti.
Elektroprenos BiH
161
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-II-1-5
TS 110/x kV Mrkonjić Grad (ugradnja T2 i DV polje Šipovo)
broj: 01-3506-2/2006 iz 2006. god.
1978. god.
Planirano u 2007. god.
Nabavka energetskog transformatora i primarne i sekundarne opreme
za jedno trafo polje.
Sredstva u 2008. god. planirana su za nabavku opreme i radova
za izgradnju DV polja 110 kV Šipovo i za povećanje cijene
energetskog transformatora u odnosu na plansku cijenu za 2007.
godinu. Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi su iz
vlastitih resursa.
Transformator koji se ovom prilikom nabavlja biće ugrađen u TS
Banja Luka 9, s obzirom da je transformator koji je bio nabavljen za
TS Banja Luka 9 ugrađen u TS Mrkonjić Grad.
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 5%.
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-09-30/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Mrkonjić Grad zaključen
08.11.2007. god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007. godine,
radovi se ne mogu završiti.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-II-1-6
TS 110/x kV Prnjavor 1 (ugradnja T2)
broj: 01-3505/2006 iz 2006. god.
1984. god.
Planirano u 2007. god.
Nabavka energetskog transformatora i primarne i sekundarne opreme
za jedno trafo polje 110 kV.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi iz
vlastih resursa.
Sredstva u 2008. god. planirana su za povećanje cijene
energetskog transformatora u odnosu na plansku cijenu za 2007.
godinu.
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 5%.
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-09-33/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Prnjavor zaključen 08.11.2007.
god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007. godine, radovi se ne
mogu završiti.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
A-II-1-7
TS 110/x Prijedor 3 (ugradnja T2)
broj: 01-3508-2/2006 iz 2006. god.
1982. god.
Planirano u 2007. god.
Nabavka energetskog transformatora i primarne i sekundarne opreme
za jedno trafo polje 110 kV.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi su iz
vlastitih resursa.
Sredstva u 2008.god. planirana su za povećanje cijene
energetskog transformatora u odnosu na plansku cijenu za 2007.
godinu.
Ugovoreni su građevinski radovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 12%.
162
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Napomena: Obzirom da je Ugovor br. 01-T-09-31/07 za nabavku materijala i izvođenje
građevinskih i zanatskih radova na rekonstrukciji TS 110/x kV Prijedor 3 zaključen
08.11.2007. god., radovi su započeti ali kako nije realizovan Plan nabavke opreme iz 2007.
godine, radovi se ne mogu završiti.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-II-1-8
TS 110/x kV Banja Luka 7 sa priključnim DV
broj: 01-7649/2007 iz 2007. god.
2008. god.
Investicija realizovana 100%, neutrošena sredstva preusmjerena na TS
110/20 kV Laktaši 2.(građevinski radovi).
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-II-1-9
TS 110/x kV Čelinac
broj: 01-7651/2005 iz 2005. god.
2007. god.
Investicija realizovana 100%, neutrošena sredstva preusmjerena za
rekonstrukciju TS 400/x kV Trebinje.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
A-II-1-10
TS 110/35/10(20) Bužim
broj: 01-936-1/06 iz 2006. god.
Elektroprenos BiH
Pribavljanje građevinske dozvole.
Planirana nabavka prema tabeli nabavke za 2007 godinu:
Izgradnja komandno pogonske zgrade i temelja aparata.
110 kV/35/10(20) kV primarna oprema uz trafo T1
(123 kV: sabirnički rastavljač, SMT – 3 kom)
Primarna oprema za dva DV polja: (123 kV: sabirnički rastavljači – 2
kom, linijski rastavljači – 2 kom, SMT – 6 kom, NMT – 2 kom);
Primarna oprema za mjerno polje:(123 kV NMT – 3 kom);
Planirana nabavka za 2008 godinu:
110 kV/35/10(20) kV primarna oprema uz trafo T1
(123 kV: odvodnici prenapona – 4 kom, potporni izolatori – 15 kom; 35
kV: izlazni rastavljač, potporni izolatori - 3 kom, odvodnici prenapona –
3 kom; 10(20) kV: izlazni rastavljač, potporni izolatori – 4 kom,
odvodnici prenapona – 4 kom);
Nabavka SCADA sistema sa opremom i projektovanje;
SN postrojenje 35 kV unutrašnje montaže (2 trafo, 1 mjerna i 1 odvodna
ćelija);
SN postrojenje 10(20) kV unutrašnje montaže (1 trafo, 9 odvodnih ćelija,
1 mjerna, 1 trafo box sa kućnim trafoom);
Oprema za uzemljenje;
Konstrukcija za opremu 110 kV.
Planirana nabavka za 2009 godinu:
Oprema za OMM;
Oprema za TK;
Oprema PN (baterija, invertor-ispravljač, AC/DC ormar);
Komandno signalni kablovi, energetski kablovi,
Izgradnja komandno-pogonske zgrade i postrojenja 110 kV.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 20 %.
163
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
A-II-2-1
DV 110 kV Kotor Varoš - Ukrina (26 km)
broj: 01-3508/2006 iz 2006. god.
Nabavka materijala i opreme i izvođenje radova "ključ u ruke". Urađena
je i revidovana projektna dokumentacija. Riješeni su imovinsko-pravni
odnosi. Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 23%.
Napomena: Neutrošeni dio sredstava sa DV 110 kV Banja Luka 1Banja Luka 2 u iznosu 80.970 KM , dio neutrosenih sredstava u iznosu
136.529,62 KM sa TS Bijeljina 4 i dio sredstava sa DV 220 kV
Višegrad - Požega u iznosu 80.000 KM, te neutrošena sredstva sa
projekta SCADA u iznosu 179.392 KM (80.970+136529,62+
80.000+179.392 = 476.891,62 KM) se preusmjerava na izgradnju DV
110 kV Kotor Varoš-Ukrina (radi izvođenja dijela građevinskih radova temeljenje stubova).
164
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ NOVE INVESTICIJE
B-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
B-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-1
TS 110/x kV Banja Luka 3
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014 – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka.
Povećanje konzuma, usaglašavanja sa karakteristikama transformatora
T1 i zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek .
U TS 110/x kV Banja Luka 3 zbog povećanja konzuma i usaglašavanja
sa karakteristikama energetskog transformatora T1 potrebno je
zamijeniti transformator T2, 20 MVA sa transformatorom snage
40/40/27 MVA.
Zamjena primarne opreme i ormara zaštite i upravljanja u postrojenju
110 kV po kriteriju starosti ugrađene opreme (dva trafo polja, dva
DV polja i mjerno polje).
Nabavka građevinskih radova (plato TS i temelji opreme).
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa.
Nabavka i ugradnja energetskog transformatora.
Nabavka primarne opreme i ormara zaštite i upravljanja za 110 kV
postrojenje, nabavka, komandno signalnih kablova, energetskih
SN kablova, spojne opreme, opreme za uzemljenje, nabavka
čelične konstrukcije nosača aparata i projektovanje.
Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji TS i
izvođenje elektromontažnih radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-1-2
TS 110/x kV Kozarska Dubica
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014 – 2023.
prijedlog EPRS
Kompletiranje DV polja u cilju sigurnosti i pouzdanosti rada sistema i
zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek.
Zamjena primarne opreme u 110 kV postrojenju za dva trafo polja i
jedno mjernog polja, zamjena i kompletiranje primarne opreme za dva
DV polja,
zamjena ormara zaštite i upravljanja, zamjena SN
postrojenja 24 kV i postrojenja vlastite potrošnje.
Građevinskih radovi (rekonstrukcija komandno pogonske zgrade, plato
TS, temelji opreme).
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa.
Nabavka primarne opreme, ormara zaštite i upravljanja za 110 kV
postrojenje, SN postrojenje, oprema vlastite potrošnje, nabavka
komandno signalnih kablova, spojne opreme, opreme za
uzemljenje, čelične konstrukcije nosača aparata, opreme video
nadzora i protivprovalnog sistema i izrada projektne dokumentacije.
Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova (rekonstrukcija komandno
pogonske zgrade, plato TS i temelji opreme) i izvođenje
elektromontažnih radova.
Planirani rok za završetak radova je 2015. god.
165
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-I-1-3
TS 110/x kV Novi Grad
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014 – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka.
Obrazloženje
Sadržaj
Faznost projekta
Zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek.
Zamjena primarne i sekundarne opreme u 110 kV postrojenju za jedno
trafo polje, jedno DV polje (uz kompletiranje polja) i mjerno polje,
zamjena postrojenja vlastite potrošnje.
Potrebno je izvršiti proširenje predmetne TS odgovarajućim brojem
odvodnih ćelija, a u svrhu priključenja novih potrošača. Kako bi se
isto realizovalo, neophodno je izvršiti rekonstrukciju postojećeg SN
postrojenja, ugradnjom novih ćelija, te ugradnju neophodnog broja
novih odvodnih ćelija.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa.
Planirana je nabavka primarne i sekundarne opreme za 110 kV
postrojenje za jedno trafo polje, jedno DV polje i mjerno polje, oprema
vlastite potrošnje, nabavka komandno signalnih kablova, spojne
opreme, opreme za uzemljenje, čelične konstrukcije nosača
aparata, opreme video nadzora i protivprovalnog sistema i izrada
projektne dokumentacije.
Nabavka SN postrojenja.
Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova (temelji opreme i
rekonstrukcija komandno pogonske zgrade) i izvođenje elektromontažnih
radova
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-I-1-4
TS 110/xkV Banja Luka 1
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014 – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka.
Zamjena 20 (10) kV postrojenja kojem je istekao životni vijek. Dio
postrojenja je dislociran u TS 400/220/110/x kV Trebinje.
Sadržaj
Nabavka i ugradnja 20 (10) kV postrojenja (32 odvodne ćelije, 2 trafo
ćelije, dvije mjerne ćelije, ćelija za priključenje kućnog trafoa i ćelija za
sekcionisanje sabirnica).
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa.
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Izrada projektne dokumentacije, nabavka i ugradnja 8 odvodnih ćelija, 2
trafo ćelije, dvije mjerne ćelije, ćelija za priključenje kućnog trafoa i
ćelija za sekcionisanje sabirnica.
Nabavka i ugradnja 24 odvodne ćelije 20 (10) kV.
Faznost projekta
Planirani rok za završetak radova je 2015. godina.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-1-5
TS 110/x kV Kotor Varoš
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014 – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka.
Zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek.
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Elektroprenos BiH
166
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Zamjena primarne i sekundarne opreme u 110 kV postrojenju za trafo
polje, DV polje i mjerno polje i kompletiranje DV polja 110 kV
"Čelinac".
Zamjena 20 kV postrojenja (16 odvodnih ćelija, 2 trafo ćelije, ćelija
sekcionisanje sabirnica, 2 mjerne ćelije, ćelija za priključenje kućnog
trafoa, trafo boks sa kućnim transformatorom).
Planirana je nabavka primarne i sekundarne opreme za 110 kV
postrojenje, nabavka SN postrojenja, otpornika za uzemljenje zvjezdišta,
energetskih SN kablova, komandno signalnih kablova, spojne
opreme, opreme za uzemljenje, čelične konstrukcije nosača
aparata.
Nabavka građevinskih radova (rekonstrukcija komandno pogonske
zgrade, plato TS i temelji opreme).
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa
Nabavka opreme i izrada projektne dokumentacije.
Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji TS
(rekonstrukcija komandno pogonske zgrade, plato TS i temelji opreme) i
izvođenje elektromontažnih radova.
Faznost projekta
Planirani rok za završetak radova je 2015. godina.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-I-1-6
TS 110/x kV Laktaši 1
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014 – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka.
Proširenje SN postrojenja u TS neophodno je zbog povećanja konzuma.
Proširenje se ne može izvršiti sa postojećim tipom ćelija jer su ugrađene
ćelije značajne dubine. U raspoloživom prostoru se ne može postaviti
drugi red ćelija, tako da se mora izvršiti zamjena postojećih ćelija uz
dogradnju novih.
Rekonstrukcija i proširenje SN postrojenja 20 kV odgovarajućim brojem
ćelija (22 odvodne ćelije, 2 trafo ćelije, ćelija sekcionisanje sabirnica, 2
mjerne ćelije, ćelija za priključenje kućnog trafoa, trafo boks sa kućnim
transformatorom).
Izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji pogonske zgrade.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa.
Planirana je nabavka SN postrojenja, komandno signalnih kablova, spojne
opreme, energetskih SN kablova, opreme za uzemljenje i građevinskih
radova, rekonstrukcija pogonske zgrade.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcija pogonske zgrade i nabavka
i ugradnja SN postrojenja.
Faznost projekta
Planirani rok za završetak radova predviđen je tokom 2014. godine.
Elektroprenos BiH
167
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Elektroprenos BiH
B-I-1-7
TS 110/x kV Sanski Most
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014 – 2023.
Prijedlog EP BiH
Prema zahtjevu EP BiH, zahtjev za dogradnjom SN ćelija 20 kV,
potrebno je realizovati rekonstrukciju SN postrojenja, kojom prilikom
bi se ujedno izvršilo i proširenje sa neophodnim brojem ćelija (dvije
odvodne ćelije 20 kV).
U okviru pogonske zgrade izvršit će se rekonstrukcija SN postrojenja,
kojom prilikom će se ugraditi dodate ćelije za potrebe priključenja novih
potrošača. U skladu sa idejnim rješenjem rekonstrukcije, planirat će se i
eventualni građevinski radovi na adaptaciji pogonske zgrade za smještaj
novih ćelija.
Tokom 2014. godine planirana je nabavka opreme i izrada projektne
dokumentacije rekonstrukcije SN postrojenja, te otpočinjanje aktivnosti
na realizaciji ugradnje.
Planirani rok za završetak radova je 2014. god.
B-I-1-8
TS 110/x kV Drvar
Prijedlog TJ Bihać
TS Drvar je izgrađena 1976. god., dok je SN postrojenje još starije
(preko 40 godina), tako da je oprema u veoma lošem stanju, bez
mogućnosti redovnog održavanja (nedostatak adekvatnih rezervnih
dijelova). Planirana zamjena opreme 110 kV, te rekonstrukcija 35 kV
postrojenja je u skladu sa kriterijem zamjene opreme kojoj je istekao
životni vijek, odnosno zamjene opreme radi loših eksploatacionih
svojstava.
Zamjena kompletnog SN postrojenja 35 kV, zamjena SMT i odvodnika
prenapona u trafo polju 110 kV i zamjena odvodnika prenapona u trafo
polju 35 kV.
Oprema za vlastitu potrošnju - ugradnja diodnog protuspoja i bypass
preklopke radi ograničavanja napona na potrošačima i omogućavanja
autom. prelaska na mrežu kod kvara invertora.
Nabavka opreme, izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na
rekonstrukciji SN postrojenja.
Planirani rok za završetak radova je 2014. god.
B-I-1-9
Nabavka i opremanje SN ćelija
Prijedlog TJ Bihać
Prijedlozi elektroprivrede
Prema zahtjevu EP BiH, zahtjev za dogradnjom SN ćelija 20 kV u TS
Bihać 2 i TS Cazin 2, potrebno je realizovati opremanje odgovarajućih
ćelija nedostajućom opremom.
Ispunjenje zahtjeva EP BiH za proširenje SN postrojenja. EP BiH je
iskazala potrebu za 2 odvodne 20 kV i jednom 10 kV ćelijom u TS Bihać
2. U TS postoje 3 nekompletne 20 kV ćelije. Planirati nabavku opreme
za opremanje nekompletnih ćelija. Prelaskom na 20 kV napon postojećih
dalekovoda u 10 kV postrojenju ostaju slobodne 10 kV ćelije koje se
mogu iskoristiti za priključenje novih 10 kV odvoda.
Ispunjenje zahtjeva EP BiH za proširenje SN postrojenja u TS Cazin 2.
EP BiH je iskazala potrebu za 2 odvodne 20 kV ćelije. U TS postoji 5
slobodnih nekompletnih 20 kV ćelija. Planirati nabavku opreme za
168
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
kompletiranje ćelija.
Tokom 2014. godine planirana je nabavka i ugradnja opreme u SN
ćelije.
Planirani rok za završetak radova je 2014. god.
B-I-1-10
Zamjena opreme u TS TJ Bihać
Prijedlog TJ Bihać
Zamjena opreme radi loših eksploatacionih svojstava, opreme kojoj je
istekao životni vijek, tehnološki zastarjele opreme i opreme koja ne
zadovoljava rezultate ispitivanja prema pravilniku o održavanju.
TS Bosanska Krupa: Trafo I, 20 MVA - nabavka i zamjena ulja
TS Velika Kladuša: Trafo I, 20 MVA - nabavka i zamjena ulja
TS Bihać 2: zamjena prekidača i SMT u dvije ćelije
TS Bosansko Grahovo: ugradnja diodnog protuspoja i bypass preklopke
Nabavka i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je 2014. god.
B-I-1-11
Građevinski radovi u TS TJ Bihać
Prijedlog TJ Bihać
Ulaganje u sanaciju/rekonstrukciju objekata u funkciji povećanja
sigurnosti i pouzdanosti rada i u funkciji zaštite okoline.
TS Cazin 1: sanacija pomoćne zgrade i vodovodnih instalacija i mokrog
čvora
TS Bosanska Krupa: sanacija pomoćne zgrade
TS Velika Kladuša: sanacija fasade komandno - pogonske zgrade
TS Bihać 2: sanacija fasade komandno - pogonske zgrade
TS Bosanski Petrovac: sanacija vodovodnih instalacija i mokrog čvora
TS Ključ: sanacija vodovodnih instalacija i mokrog čvora
TS Bosansko Grahovo: sanacija temelja aparata, transformatora, portala
i kablovskih kanala
TS Drvar: izgradnja kosog krova na komandno - pogonskoj zgradi i
sanacija vodovodnih instalacija i mokrog čvora
Nabavka i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je 2014. god.
169
Plan investicija 2014. – 2016. god.
B-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
B-I-2-1
DV 35 (110) kV Mrkonjić Grad - Šipovo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Rekonstrukcija dalekovoda i prelazak sa naponskog nivoa 35 kV na
110 kV, zbog izgradnje TS 110/20 kV Šipovo.
Aktivnosti na sanaciji i rekonstrukciji dalekovoda radi prelaska sa
naponskog nivoa 35 kV na naponski nivo 110 kV, koje obuhvataju:
izgradnju priključka na TS 110/20 kV Mrkonjić Grad i TS 110/20 kV
Šipovo, zamjenu izolacije, radi prelaska sa naponskog nivoa 35 kV na
110 kV, sanaciju stubova, uzemljivača, usklađivanje sa novoizgrađenim
objektima u trasi, te izradu projekta izvedenog stanja i elaborata,
tehnički pregled i pribavljanje upotrebne dozvole za rad dalekovoda
pod naponom 110 kV.
Nabavka opreme, izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova i
stavljanje u funkciju pod naponom 110 kV.
Sredstva za realizaciju investicije su obezbijeđena kroz rebalans
prenesenih neutrošenih sredstava po Planu za 2007. godinu i to dio
neutrošenih sredstva na završenom objektu DV 110 kV Banja Luka 1Banja Luka 2 u iznosu 130.000 KM i dio planiranih sredstava za
polaganje OPGW na DV 220 kV Višegrad - Požega (18.1 km) u
iznosu 220.000 KM u ukupnom iznosu 350.000 KM (130.000
+220.000 =350.000 KM).
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-I-2-2
DV 220 kV Kakanj - Prijedor 2 (81,1 km)
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Zbog stanja i starosti dalekovoda (izgrađen 1962. godine) potrebno je
izvršiti zamjenu izolacije, sanaciju oštećenja provodnika i sanaciju i
antikorozivnu zaštitu stubova.
Izvođenje radova na zamjeni izolacije. Izvođenje radova na
antikorozivnoj zaštiti i sanaciji dalekovodnih stubova nabavka opreme i
izvođenje radova na popravci oštećenja provodnika.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Izvođenje radova na zamjeni izolacije. Oprema je ranije obezbijeđena,
(dio nedostajućih izolatora i zaštitni prstenovi nabavljeni su iz sredstava
redovnog održavanja, zbog zastoja u realizaciji investicija).
Izvođenje radova na sanaciji i antikorozivnoj zaštiti dalekovodnih
stubova.
Nabavka opreme i izvođenje radova na popravci oštećenja provodnika.
Faznost projekta
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-I-2-3
DV 2x110 kV HE Jajce - HE Bočac
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Elektroprenos BiH
170
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Zbog stanja i starosti dalekovoda (dalekovod izgrađen 1957. godine)
potrebno je predvidjeti zamjenu provodnika, izolacije, dijela konstrukcije
uz prethodno ispitivanje i izradu elaborata za sanaciju.
Nabavka izolatora, provodnika i dijela ovjesne i spojne opreme. Izvođenje
radova na sanaciji dalekovoda (zamjena izolacije, provodnika i sanacija
stubova).
Nabavka opreme, izrada elaborata i izvođenje radova.
Radovi će se izvesti u jednoj etapi. Planirani rok za završetak radova je
kraj 2014. godine.
B-I-2-4
DV 110 kV Banja Luka I - Banja Luka 6/I (11,1 km)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Zbog starosti i stanja provodnika i izolacije, kao i zbog zastoja u
realizaciji investicija zamjena provodnika i izolatora na dionici od TS
Banja Luka 1 do SM 17 je finansirana iz sredstava redovnog i
investicionog održavanja, sa korišćenjem ranije nabavljene opreme
(provodnici Al/Č 150/25 i polimerni štapni izolatori 123 kV) i
realizovana u maju 2012. godine. Na dionici od SM 17 do SM 38 su
2000. godine zamijenjeni provodnici i izolacija, a 2007. godine je
zamijenjeno zaštitno uže i ugrađeno OPGW-uže na cijeloj dužini
dalekovoda.
Zbog visokog opterećenja provodnika planira se ugradnja sistema za
mjerenje temperature provodnika u realnom vremenu, radi
omogućavanja maksimalnog iskorišćenja prenosne moći dalekovoda i u
cilju pravovremenih dispečerskih akcija na rasterećenju dalekovoda.
Osim ovoga, na dalekovodu je potrebno planirati obnavljanje
antikorozivne zaštite dalekvoodnih stubova i zamjenu stuba broj 6 zbog
objekata izgrađenih u u trasi dalekovoda.
Nabavka i ugradnja sistema za mjerenje temeperature provodnika u
realnom vremenu. Antikorozivna zaštita dalekovodnih stubova.
Nabavka materijala, opreme i radova na zamjeni stuba broj 6.
Nabavka i ugradnja sistema za mjerenje temeperature provodnika u
realnom vremenu. Antikorozivna zaštita dalekovodnih stubova.
Nabavka materijala, opreme i radova na zamjeni stuba broj 6.
Planirani rok za završetak radova je 2014. godina.
B-I-2-5
DV 110 kV Cazin 1 – Cazin 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Na predmetnom DV 110 kV planirana je ugradnja OPGW-a u dužini
9,7 km kako bi se TS Cazin 2 uključila u TK sistem Kompanije putem
OPGW-a.
Planirana je ugradnja OPGW-a na kompletnoj dionici voda.
Tokom 2014. godine planirana je realizacija svih aktivnosti na ugradnji
novog zaštitnog užeta.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
171
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-I-2-6
DV 2x110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6/II (1957/1980)+DV 2x110
kV HE Bočac - Banja Luka 1 na dionici: od priključka KT Banja Luka
do TS Banja Luka 1
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Zbog stanja i starosti dalekovoda (izgrađen 1957. godine) potrebno je
izvršiti zamjenu izolacije, provodnika i sanaciju i antikorozivnu zaštitu
stubova, kao i ugradnju dodatnih stubova radi usklađivanja sa objektima u
trasi i izbjegavanja situacija da zbog veoma dugačkih raspona (nisu rijetki
rasponi preko 500 m) na ovom dalekovodu i nejednakih dodatnih tereta
dolazi do ispada voda i ugrožavanja objekata u trasi dalekovoda.
Sadržaj
Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju postojećih i
ugradnju dodatnih stubova, te obaviti ispitivanje stanja provodnika,
izvršiti kontrolu provjesa sigurnosnih visina i sigurnosnih rastojanja. U
slučaju da provodnici zadovolje rezultate ispitivanja, aktivnosti će se
ograničiti na sanaciju stubova, ugradnju dodatnih stubova i zamjenu
izolatora, ovjesne i spojne opreme.
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Izrada sanacionih elaborata i projektne dokumentacije sa ispitivanjem i
procjenom stanja opreme. Nabavka opreme i izvođenje radova.
Faznost projekta
Planirani rok za završetak radova je kraj 2018. godine.
Elektroprenos BiH
172
Plan investicija 2014. – 2016. god.
B-II IZGRADNJA
B-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
B-II-1-1
TS 110/x kV Novi Grad
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Povećanje konzuma i rezervno napajanje. U TS Novi Grad ugrađen je
jedan energetski transformator 110/20/10 kV; 20 MVA. Maksimalno
izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi 13,96 MW.
Rezervno napajanje kroz SN mrežu je ograničeno na cca 2,5 MW, tako
da u slučaju neraspoloživosti jedinog energetskog transformatora
značajan konzum ostaje bez napajanja. S obzirom na navedeno,
planirana je ugradnja drugog transformatora 20 MVA, čime će se
obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje potrošača, te
zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
U okviru TS biće realizovano i proširenje za DV polje za potrebe
priključenja DV-a 110 kV Novi Grad – Kostajnica-Slabinja SM 173,
čime će se obezbijediti dvostrano napajanje TS N. Grad.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- DV polje 110 kV,
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
Planirana je nabavka primarne opreme za jedno DV polje 110 kV,
ormara zaštite i upravljanja, nabavka komandno signalnih kablova,
spojne opreme, opreme za uzemljenje, čelične konstrukcije nosača
aparata i izrada projektne dokumentacije.
Nabavka transformatora je planirana u 2016. godini.
Planirani rok za završetak svih radova je kraj 2017. godine.
B-II-1-2
TS 110/x kV Banja Luka 9
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Elektroprenos BiH je od Elektrokrajine Banja Luka preuzeo TS 35/10
kV Sitari koja treba biti dio TS 110/x kV Banja Luka 9. Obzirom da je
građevinski objekat star i nedovoljan za smještaj zaštita 110 kV
opreme, mjerne opreme, postrojenja vlastite potrošnje i SN postrojenja
potrebno je izgraditi novu komandno pogonsku zgradu.
Planirana je nabavka energetskog transformatora 110/21/10,5 kV;
20/20/14 MVA (prethodno nabavljen i instaliran u TS Prijedor 1),
nabavka SN postrojenja zbog povećanja struja kratkih spojeva na
10(20) kV naponskom nivou nastale promjenom napojnog
transformatora (dva transformatora 35/10 kV, 4 MVA, se zamjenjuju sa
dva transformatora 110/x kV, 20 MVA).
Nabavka i ugradnja energetskog transformatora 110/21/10,5 kV;
20/20/14 MVA, izgradnja komandno pogonske zgrade, nabavka i
ugradnja SN postrojenja 10(20) kV, 21 ćelija.
Nabavka građevinskih radova - izgradnja komandno pogonske zgrade,
nabavka transformatora i SN postrojenja.
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za stambeni objekat na platou TS
35/10kV Sitari.
173
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-II-1-3
TS 110/x kV Nova Topola
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
U TS Nova Topola ugrađen je jedan energetski transformator 110/20/10
kV; 20 MVA. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi
14,17 MVA. S obzirom da se kroz distributivnu mrežu može
obezbijediti samo 3,42 MVA rezervnog napajanja u slučaju
neraspoloživosti jedinog transformatora, u skladu sa kriterijima
planiranja (za TS koje imaju rezervu u napajanju kroz SN manju od
50%), planirana je ugradnja drugog transformatora 20 MVA, čime će se
obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje potrošača, te
zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/21/10,5 kV, 20 MVA,
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Tokom 2014. godine planirana je nabavka energetskog transformatora,
projektovanje i otpočinjanje radova na ugradnji.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-II-1-4
TS 110/x kV Prnjavor 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Uže područje Vijaka trenutno se napaja iz TS 110/20/10 kV Prnjavor
čije zabilježeno vršno opterećenje iznosi 21,77 MW. Urbanističkim
planovima za period do 2020. godine na području Prnjavora planirano je
značajno povećanje industrijske potrošnje i povećanje konzuma široke
potrošnje posebno na području Vijaka. S obzirom na dislokaciju
budućih potrošača u odnosu na postojeću TS Prnjavor, ugradnja nove
transformacije ili povećanje instalisane snage transformatora, prema
podacima EP RS, ne bi imalo tehno-ekonomsku opravdanost jer bi to
značilo duge distributivne vodove, padove napona i gubitke u
distributivnoj mreži. Stoga je planirana nova TS 110/20 kV Prnjavor 2
čija lokacija bi bila na području Vijaka, u centru konzuma planirane
potrošnje. Ukupno opterećenje nove TS 110/20 kV Prnjavor 2 bi u
godini ulaska u pogon (2016. godina) iznosilo cca. 8,70 MW.
TS 110/20 kV Prnjavor 2 u 110 kV mrežu će se uvezati po principu ulaz
– izlaz na DV 110 kV Prnjavor – Derventa (cca 2x2 km).
Studija energetskog sektora u BiH, Modul 5 – Distribucija električne
energije (konačni izvještaj) takođe predviđa izgradnju TS 110/20/10 kV
Prnjavor 2 u periodu 2011. – 2015. godina upravo zbog dislociranosti
novih potrošača od postojećih TS 110/x kV.
Izgradnja TS u obimu:
Postrojenje 110 kV (vanjsko potrojenje 123 kV sa jednim sistemom
sabirnica):
2 dalekovodna polja (2+ prostor za 1 rezervno polje)
2 transformatorska polja
1 mjerno polje
Transformatori:
2 transformatora 110/21/10,5 kV snage 20/20/14 MVA, sprega Y-yo-d5
2 otpornika za uzemljenje zvjezdišta transformatora
SN postrojenje 20 kV
Sadržaj
Elektroprenos BiH
174
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta
10 odvodnih ćelija
2 transformatorske ćelije
2 mjerne ćelije
1 spojna ćelija
1 ćelija za kućni transformator sa kućnim transformatorom 100 kVA
Postrojenje VP, SCADA, TK, videonadzor, sistem PPZ i vatrodojave,
komandno-pogonska zgrada.
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za planiranu lokaciju.
Nabavka dva energetska transformatora, primarne i sekundarne opreme
za 110 kV postrojenje (dva trafo polja, dva DV polja i jedno mjerno
polje), SN postrojenja 24 kV, postrojenje vlastite potrošnje, SCADA,
TK, videonadzor, sistem PPZ i vatrodojave, komandno signalnih
kablova, spojne opreme, opreme za uzemljenje, čelične konstrukcije i
ostale neophodne opreme i materijala, izrada projektne dokumentacije,
ugovaranje i izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
B-II-1-5
TS 110/x kV Gradiška 2 sa priključnim DV
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
Područje G. Podgradci, Berek i Trebovljani se trenutno napajaju iz TS
110/20/10 kV Gradiška, čije zabilježeno vršno opterećenje iznosi 19,52
MW. Urbanističkim planovima planirano je značajno povećanje
industrijske potrošnje i povećanje konzuma široke potrošnje na
području G. Podgradci, Berek i Trebovljani. S obzirom na lokaciju
budućih potrošača, koji su izmješteni u odnosu na lokaciju TS
Gradiška, prema podacima EP RS, ne bi imalo tehno-ekonomsku
opravdanost ove potrošače napojiti iz TS Gradiška jer bi isti stvaralo
velike padove napona i gubitke u distributivnoj mreži. Iz tog razloga
planirana je nova TS 110/20 kV Gradiška 2 čija lokacija je smještena u
centar novog konzuma. U godini ulaska u pogon (2016. godina) ukupno
opterećenje nove TS 110/20 kV Gradiška 2 bi iznosilo 8,70 MW.
TS 110/20 kV Gradiška 2 će se u 110 kV mrežu uklopiti se po principu
ulaz – izlaz na DV 110 kV Banja Luka 6 – Gradiška (cca 2x1 km).
Izgradnja TS u obimu:
Postrojenje 110 kV (vanjsko potrojenje 123 kV sa jednim sistemom
sabirnica):
2 dalekovodna polja (2+ prostor za 2 rezervna polja)
2 transformatorska polja
1 mjerno polje
Transformatori:
2 transformatora 110/21/10,5 kV snage 20/20/14 MVA, sprega Y-yo-d5
2 otpornika za uzemljenje zvjezdišta transformatora
SN postrojenje 20 kV
10 odvodnih ćelija
2 transformatorske ćelije
2 mjerne ćelije
1 spojna ćelija
1 ćelija za kućni transformator sa kućnim transformatorom 100 kVA
Postrojenje VP, SCADA, TK, videonadzor, sistem PPZ i vatrodojave,
komandno-pogonska zgrada.
Izbor lokacije i izrada UTU i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
nabavka, energetskog transformatora, primarne i sekundarne opreme za
175
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta
110 kV postrojenje, SN postrojenja 24 kV, postrojenje VP, SCADA,
TK, videonadzor, sistem PPZ i vatrodojave, komandno signalnih
kablova, spojne opreme, opreme za uzemljenje, čelične konstrukcije i
ostale neophodne opreme i materijala i izrada projektne dokumentacije.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-II-1-6
TS 110/x kV Kotor Varoš
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Trenutno je TS K. Varoš jednostrano napojena TS. S obzirom na
navedeno u toku su aktivnosti na izgradnji DV 110 kV kojim će se
predmetna TS dvostrano uvezati u 110 kV mrežu. Iz navedenog razloga
neophodno je planirati izgradnju DV polja 110 kV Ukrina, za potrebe
priključenja novog DV K. Varoš – Ukrina.
Isto tako, obzirom na izgradnju dalekovoda 110 kV Kotor Varoš –
Kneževo, neophodno je planirati izgradnju DV polja 110 kV
Kneževo u predmetnoj TS.
Sadržaj
Proširenje TS u obimu:
- dva DV polja 110 kV,
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
Nabavka opreme i izrada projektne dokumentacije.
Ugovaranje i izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-II-1-7
TS 110/x kV Ukrina
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
U okviru ove TS planirana je izgradnja DV polja 110 kV K. Varoš, za
potrebe priključenja novog DV K. Varoš – Ukrina.
Proširenje TS u obimu:
- jedno DV polje 110 kV,
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema
Nabavka opreme i izrada projektne dokumentacije.
Ugovaranje i izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
B-II-1-8
TS 110/x kV Banja Luka 5
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Trenutno je TS Banja Luka 5 krutom vezom 110 kV na DV 110 kV HE
Bočac – Banja Luka 1 uklopljena u 110 kV sistem. Ovakav način
uklapanja ne doprinosi sigurnom radu, kako same TS, tako i susjednih
TS Banja Luka 1 i HE Bočac. Kako bi se realizovalo ukidanje krute
veze i predmetna TS uklopila u EES po sistemu ulaz/izlaz, planirana je
izgradnja dijela voda od krute veze do TS B. Luka 5. S obzirom na
navedeno, u TS je potrebno planirati izgradnju pripadajućeg DV polja
110 kV.
176
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Proširenje TS u obimu:
- DV polje 110 kV,
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi planirani su iz
vlastitih resursa.
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Tokom 2014. godine planirana je nabavka opreme, te radovi na
proširenju TS izgradnjom DV polja.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-II-1-9
TS 110/x kV Kneževo
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Područje Kneževa se trenutno napaja iz TS Kotor Varoš 20 kV
dalekovodom dužine 17 km (AlFe 50 mm2). Rezervno napajanje ovog
područja ostvaruje se iz TS Banja Luka 5 20 kV dalekovodom dužine
40 km sa užetom AlFe 50 mm2, na kojem postoji i dionica sa AlFe 35
mm2. Dalekovod iz pravca Kotor Varoši je bivši 35 kV dalekovod koji
ima nepovoljnu trasu koja prolazi kroz planinske predjele. Predviđena
nova TS 110/20 kV Kneževo bi služila za poboljšanje naponskih prilika
na području Kneževa i zadovoljenje potreba povećanog konzuma.
Ukupno opterećenje nove TS 110/20 kV Kneževo bi iznosilo 4 MW u
trenutku njenog ulaska u pogon 2016. godine. Ova TS bi u trenutku
ulaska u pogon rasteretila TS Kotor Varoš čije maksimalno zabilježeno
opterećenje iznosi 11,73 MW.
Nova TS 110/20 kV Kneževo će se uvezati u EES BiH izgradnjom DV
110 kV Kotor Varoš – Kneževo (cca 17 km).
Izgradnja TS u obimu:
Postrojenje 110 kV (vanjsko potrojenje 123 kV sa jednim sistemom
sabirnica):
1 dalekovodno polje (+ prostor za 2 rezervna polja)
1 transformatorsko polje
1 mjerno polje
Transformatori:
1 transformator 110/36,75/2x10,5 kV snage 20/20/14 MVA,
1 otpornik za uzemljenje zvjezdišta transformatora
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Elektroprenos BiH
SN postrojenje 35 kV
3 odvodne ćelije (jedna za MHE Novakovići, Zapeće i Ilomska, jedna
za TS Kotor Varoš i jedna rezervna)
1 transformatorska ćelija
1 mjerna ćelija
SN postrojenje 20 kV
5 odvodnih ćelija
2 transformatorske ćelije
1 mjerna ćelija
1 ćelija za kućni transformator sa kućnim transformatorom 100 kVA
Postrojenje VP, SCADA, TK, videonadzor, sistem PPZ i vatrodojave,
komandno-pogonska zgrada.
U 2014. god. planirana su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa za lokaciju, izradu projektne dokumentacije, pribavljanje
potrebnih saglasnosti za izgradnju, nabavku jednog energetskog
transformatora 20 MVA, primarne i sekundarne opreme za 110 kV
postrojenje (trafo polje, DV polje i mjerno polje), SN postrojenja 24
kV i 35 kV , postrojenje VP, SCADA, TK, videonadzor, sistem PPZ i
177
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
vatrodojave, spojne opreme, komandno signalnih kablova, konstrukcije
i ostale neophodne opreme i materijala, ugovaranje građevinskih i
elektromontažnih radova na izgradnji TS.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
B-II-1-10
TS 110/x kV Cazin 1
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U TS Cazin 1 ugrađen je jedan energetski transformator 110/35/10 kV;
20 MVA. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi
17,35 MVA, dok se kroz SN mrežu može obezbijediti 4,15 MVA
rezervnog napajanja u slučaju neraspoloživosti energetskog
transformatora. S obzirom na navedeno, te uzimajući u obzir očekivani
porast potrošnje,. planirana je ugradnja drugog transformatora 20 MVA,
čime će se obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje potrošača,
te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/x kV; 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- oprema zaštite i upravljanja za transformator i druga potrebna
oprema.
Nabavka energetskog transformatora i opreme, projektovanje i
ugradnja.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-II-1-11
TS 110/x kV Bihać 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U TS Bihać 2 ugrađen je jedan energetski transformator 110/20/10 kV;
20 MVA. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi 12,06
MVA. S obzirom da se kroz distributivnu mrežu može obezbijediti 4,7
MVA rezervnog napajanja u slučaju neraspoloživosti jedinog
transformatora, planirana je ugradnja drugog transformatora 20 MVA,
čime će se obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje potrošača,
te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/20/10 kV, 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- oprema zaštite i upravljanja za transformator i druga potrebna oprema.
Nabavka energetskog transformatora i opreme, projektovanje i
ugradnja.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
178
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
B-II-1-12
TS 110/20 kV Kostajnica
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Obrazloženje
Postojeće stanje:
Područje Kostajnice se prije rata napajalo iz TS 110/x kV Hrvatska Kostajnica
dok je rezervno napajanje bilo obezbijeđeno iz TS 110/20/10 kV Novi Grad
putem 20 kV dalekovoda dužine 25 km. Nakon rata rezervno napajanje iz
Novog Grada postaje glavno napajanje, a izgrađena je i druga veza 20 kV duga
29 km iz TS 110/20/10 kV Kozarska Dubica. Budući da su obje veze, prema
području Kostajnice, na 20 kV naponu izuzetno duge, veliki su padovi napona,
odnosno ne osigurava se neophodan kvalitet i pouzdanost u napajanju
potrošača područja Kostajnice, te je za njihovo napajanje planirana izgradnja
nove TS 110/20 kV Kostajnica.
Perspektivno stanje:
Prognozirano opterećenje TS Kostajnica će u 2018. godini iznositi 7,41 MW.
Ulaskom u pogon rasteretiće se TS Novi Grad za oko 4 MW i TS Kozarska
Dubica za oko 3,4 MW.
Izgradnja TS 110/20 kV sa vanjskim postrojenjem 110 kV, sa priključnim
nadzemnim vodom 110 kV dužine 2x5 km (priključak na DV 110 kV Banja
Luka 6 - Novi Grad).
Postrojenje 110 kV (vanjsko potrojenje 123 kV sa jednim sistemom sabirnica):
2 dalekovodna polja (+ prostor za 2 rezervna polja)
2 transformatorska polja
1 mjerno polje
Transformatori:
1 transformator 110/21/10,5 kV snage 20/20/14 MVA, sprega Y-yo-d5
1 transformator 110/21/10,5 kV snage 20/20/13,4 MVA, sprega Y-yo-d5
(postojeći T1 iz TS TS Kozarska Dubica)
2 otpornika za uzemljenje zvjezdišta transformatora
SN postrojenje 20 kV
10 odvodnih ćelija
2 transformatorske ćelije
2 mjerne ćelije
1 spojna ćelija
1 ćelija za kućni transformator sa kućnim transformatorom 100 kVA
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Postrojenje VP, SCADA, TK, videonadzor, sistem PPZ i vatrodojave,
komandno-pogonska zgrada.
Izbor lokacije, izrada UTU i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2018. godine.
179
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
B-II-1-13
TS 110/20 kV Prijedor 6
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Obrazloženje
Postojeće stanje:
Područje Kozarca i dijela Potkozarja trenutno se napaja iz TS Prijedor 1 i TS
Prijedor 3. Vršno opterećenje TS Prijedor 1 iznosi 29,71 MW dok vršno
opterećenje TS Prijedor 3 iznosi 17,56 MW. U TS Prijedor 3 planirana je
ugradnja drugog transformatora (investicija u toku), a u TS Prijedor 1
planirana je zamjena transformatora T2 (u kvaru) transformatorom snage 20
MVA.
Perspektivno stanje:
Prognozirano opterećenje TS Prijedor 1 u 2019. godini iznosiće 29,16 MW, a
prognozirano opterećenje TS Prijedor 3 iznosiće 19,4 MW. Zbog porasta
potrošnje postojećih i najavljenih novih potrošača, poboljšanja sigurnosti i
pouzdanosti napajanja, planirana je izgradnja nove TS 110/20 kV Prijedor 6. S
obzirom na dislociranost novih potrošača na području Kozarca i dijela
Potkozarja u odnosu na postojeća čvorišta 110/x kV, prema zahtjevu
Elektrokrajine, predviđena je izgradnja nove TS 110/20 kV Prijedor 6 u centru
konzuma nove potrošnje na lokalitetu Kozarca.
Ukupno opterećenje nove TS 110/20 kV Prijedor 6 bi, prema podacima ERS,
iznosilo 9,50 MW u trenutku njenog ulaska u pogon koji je predviđen za 2017.
godinu. Pored preuzimanja novog konzuma, ova TS će u godini ulaska u
pogon preuzeti i dio konzuma TS Prijedor 1 i TS Prijedor 3.
Izgradnja TS 110/20 kV sa vanjskim postrojenjem 110 kV, sa priključnim
nadzemnim vodom 110 kV dužine 2x0,5 km (priključak na DV 110 kV Banja
Luka 6 - Kozarska Dubica).
Postrojenje 110 kV (vanjsko potrojenje 123 kV sa jednim sistemom sabirnica):
2 dalekovodna polja (+ prostor za 2 rezervna polja)
2 transformatorska polja
1 mjerno polje
Transformatori:
1 transformator 110/21/10,5 kV snage 20/20/14 MVA, sprega Y-yo-d5
1 transformator 110/21/10,5 kV snage 20/20/6,67 MVA, sprega Y-yo-d5
(postojeći T2 iz TS Banja Luka 3)
2 otpornika za uzemljenje zvjezdišta transformatora
SN postrojenje 20 kV
10 odvodnih ćelija
2 transformatorske ćelije
2 mjerne ćelije
1 ćelija za kućni transformator sa kućnim transformatorom 100 kVA
1 spojna ćelija
Postrojenje VP, SCADA, TK, videonadzor, sistem PPZ i vatrodojave,
komandno-pogonska zgrada.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Izbor lokacije, izrada UTU i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
180
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
B-II-1-14
TS 110/20 kV Srbac
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
U TS Srbac ugrađen je jedan energetski transformator 110/20/10 kV;
20/20/14 MVA. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi 12,27
MW (registrovano u decembru 2007. godine), dok se kroz SN mrežu ne
može obezbijediti niti minimum rezervnog napajanja, tako da u slučaju
neraspoloživosti jedinog energetskog transformatora kompletan konzum
ostaje bez napajanja. S obzirom na navedeno, a uvažavajući kriterij za
ugradnju drugog transformatora u TS,. planirana je ugradnja drugog
transformatora 20 MVA, čime će se obezbijediti preduslovi za kontinuirano
napajanje potrošača, te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/21/10,5 kV, 20/20/14 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- oprema zaštite i upravljanja za transformator i druga potrebna oprema.
Nabavka energetskog transformatora i ostale opreme i izrada projektne
dokumentacije.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-II-1-15
TS 110/20 kV Banja Luka 10
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Područje centralnog gradskog jezgra Grada Banja Luka se trenutno napaja
iz TS Banja Luka 1, TS Banja Luka 2 i TS Banja Luka 3. Karakteristično
za ove tri TS da su sve tri izuzetno visoko opterećene. Njihovo do sada
izmjereno vršno opterećenje iznosi: TS Banja Luka 1 – 43,83 MW, TS
Banja Luka 2 – 48,06 MW i TS Banja Luka 3 – 49,14 MW. Prema
prognozi vršno opterećenje postojećih potrošača će u 2023. godini
iznositi: TS Banja Luka 1 – 51,34 MW, TS Banja Luka 2 – 59,12 MW i
TS Banja Luka 3 – 60,08 MW. Ove TS se napajaju iz 110 kV mreže iz TS
400/110/35/10 kV Banja Luka 6 putem DV 2x110 kV Banja Luka 1 –
Banja Luka 6, kao i iz pravca HE Bočac i HE Jajce 1.
Izgradnjom TS Banja Luka 9, čija je izgradnja u toku, doći će rasterećenja
ove tri TS. Međutim, prema usvojenim regulacionim planovima previđen
je porast instalisane snage transformacije 10(20)/0,4 kV na prostoru koje
pokrivaju TS Banja Luka 2 i TS Banja Luka 3 i to: RP "Centar Aleja"
(27,7 MVA), RP "Nova Varoš" (21,2 MVA), RP "Ul. Jovana Dučića"
(10,8 MVA), RP "Centar" (27,4 MVA) i RP "Jug 7" (29,7 MVA).
Uzmajući u obzir i planirani porast potrošnje TS Banja Luka 1, TS Banja
Luka 2 i TS Banja Luka 3, te ostalih TS na širem području Banja Luke
provedene analize tokova snaga i naponskih prilika za 2023. godinu (čiji
su rezultati prethodno navedeni) prije izgradnje DV 400 kV Banja Luka –
Lika i TS 400/110/x kV Jelah su pokazale da dolazi do propterećenja DV
110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6/I (značajno preko 100%
dozvoljenog termičkog opterećenja) i DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja
Luka 6/II (između 90% i 100% dozvoljenog termičkog opterećenja).
181
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Elektroprenos BiH
Nakon izgradnje DV 400 kV Banja Luka – Lika i TS 400/110/x kV Jelah
analize za 2023. godinu su pokazale da se DV 110 kV Banja Luka 1 –
Banja Luka 6/I opterećava između 90% i 100% dozvoljenog termičkog
opterećenja u slučaju smanjenog angažmana HE Bočac. Budući da je
opterećenje DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6/I i DV 110 kV
Banja Luka 1 – Banja Luka 6/II direktno vezano za opterećenje TS Banja
Luka 1 i TS Banja Luka 2 neophodno je rasteretiti ove dvije TS. Pored
toga, zbog povećanog opterećenja TS Banja Luka 3 potrebno je izvršiti i
rasterećenje ove TS.Izgradnja TS 110/x Banja Luka 10 na lokaciji
planiranoj Prostornim planom Grada Banja Luka do 2030. godine (2013.
nacrt) u centru grada (na prostoru između TS Banja Luka 1, TS Banja
Luka 2 i TS Banja Luka 3) imaće vrlo značajan efekat u prelasku gradske
mreže u pogon po naponu 20 kV budući da će biti locirana u blizini nove
kablovske kanalizacije sa infrastrukturom 20 kV. Na taj način značajno će
se ubrzati i olakšati prelazak novoizgrađene infrastrukture na napajanje po
naponskom nivou 20 kV. Takođe, TS Banja Luka 10 će rasteretiti TS
Banja Luka 1 (potrošnju na 10 kV) za oko 4 MW, TS Banja Luka 2 za
oko 14 MW i TS Banja Luka 3 za oko 10 MW, te će preuzeti napajanje
većeg dijela novozgrađenih objekata u centralnoj gradskoj zoni, tako da
će opterećenje TS Banja Luka 2 i TS Banja Luka 3 pri kraju planskog
perioda iznositi oko 50% instalisane snage. Rasterećenjem TS Banja Luka
1 i TS Banja Luka 2 dolazi i do rasterećenja DV 110 kV Banja Luka 1 –
Banja Luka 6/I i DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6/II.
Pored toga, način uklapanja TS Banja Luka 10 u 110 kV mrežu značajno
doprinosi rasterećenju DV 110 kV Banja Luka 1 – Banja Luka 6/I.
Naime, uklapanje TS Banja Luka 10 na način da se izgrade KV 110 kV
Banja Luka 2 – Banja Luka 10 i KV 110 kV Banja Luka 3 – Banja Luka
10 dovodi do toga da se praktično formira još jedna veza iz TS Banja
Luka 6 prema TS Banja Luka 1 i TS Banja Luka 2 čime se dodatno
rasterećuju postojeći dalekovodi na ovom putezu.
Stoga je izgradnja TS 110/x kV Banja Luka 10 planirana u 2017. godini,
pri čemu se ona uklapa u 110 kV mrežu izgradnjom KV 110 kV Banja
Luka 2 – Banja Luka 10 i KV 110 kV Banja Luka 3 – Banja Luka 10.
Izgradnja TS 110/20/10 kV u potpunosti smještene u zidanom objektu, sa
priključnim kablovskim vodovima 110 kV (priključak na DV 110 kV
Banja Luka 1 - Banja Luka 2 - 2x2,2 km).
Postrojenje 110 kV (MOP 123 kV sa jednim sistemom sabirnica) - H
šema:
4 dalekovodna polja (2+2 rezervna)
2 transformatorska polja
2 mjerna polja
rastavljač za sekcionisanje sabirnica
Transformatori:
2 transformatora 110/21/10,5 kV snage 40/40/27 MVA, sprega Y-yo-d5
4 otpornika za uzemljenje zvjezdišta transformatora
SN postrojenje 20 kV
(metalom oklopljene, vazduhom izolovane ćelije 24 kV sa jednim
sistemom sabirnica):
15 odvodnih ćelija
2 transformatorske ćelije
2 mjerne ćelije
2 ćelije za sekcionisanje sabirnica
1 ćelija za kućni transformator sa kućnim transformatorom 100 kVA
182
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
SN postrojenje 10(20) kV
(metalom oklopljene, vazduhom izolovane ćelije 24 kV sa jednim
sistemom sabirnica):
15 odvodnih ćelija
2 transformatorske ćelije
2 mjerne ćelije
2 ćelije za sekcionisanje sabirnica
Izbor lokacije, izrada UTU i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Izrada projektne dokumentacije, izgradnja zgrade za smještaj postrojenja,
građevinski radovi na uređenju platoa, zemljišta i ograde, nabavka dva
transformatora 110/21/10,5 kV snage 40/40/27 MVA i postrojenja 110
kV(MOP 123 kV)
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
B-II-1-16
TS 110/ x kV Prijedor 5
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2014. – 2023.
Uvažavajući dinamiku iz Indikativnog plana razvoja proizvodnje uvršten
je novi potrošač koji će biti priključen direktno na prenosnu mrežu:
Prijedor Cement Company d.o.o., instalisane snage 25 MW, čije je
priključenje planirano 2016. godine, a koji se na prenosnu mrežu
priključuje sa DV 2x110 kV Prijedor 5 – Cementara (cca 800 m). Pored
toga, za priključak predmetnog voda potrebno je izgraditi i dva DV polja
110 kV u TS Prijedor 5.
Planirana izgradnja će biti finansirana iz varijabilnog dijela naknade za
priključak.
Izgradnja dva DV polja 110 kV.
Nabavka opreme, izrada projektne dokumentacije, izgradnji polja.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-II-2-1
DV 110 kV Novi Grad - Kostajnica- Knežica (27,75 km)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Ostvarivanje dvostranog napajanja trafostanice 110/x kV Novi Grad.
Izgradnja DV 110 kV u dužini od 27,75 km.
Izbor trase , izrada UTU i izrada projektne dokumentacije.
Nabavka materijala i opreme i izvođenje radova "ključ u ruke"
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
183
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-II-2-2
DV 110 kV Kneževo – Šipovo (33 km)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Kako bi se izvršilo uklapanje nove TS Kneževo (planirano stavljanje
u pogon do kraja 2016. godine) i njeno dvostrano napajanje
planirana je izgradnja DV 110 kV Kneževo – Šipovo u dužini od cca
33 km.
Izgradnja DV 110 kV u dužini od cca 33 km.
Izbor trase , izrada UTU i izrada projektne dokumentacije.
Nabavka materijala i opreme i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
B-II-2-3
DV 110 kV K. Varoš – Kneževo (17,5 km)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Područje Kneževa se trenutno napaja iz TS Kotor Varoš 20 kV
dalekovodom dužine 17 km (AlFe 50 mm2). Rezervno napajanje
ovog područja ostvaruje se iz TS Banja Luka 5 20 kV dalekovodom
dužine 40 km sa užetom AlFe 50 mm2, na kome postoji i dionica sa
AlFe 35 mm2.
Izgradnjom predmetnog dalekovoda i TS 110/20 kV Kneževo će se
obezbijediti poboljšanje naponskih prilika na području Kneževa i
zadovoljenje potreba povećanog konzuma i priključenja niza MHE
kapaciteta do 15 MVA na rijeci Ugar.
Izgradnja DV 110 kV, dužine 17,4 km.
Izbor trase, izrada UTU, projektovanje, rješavanje imovinskopravnih odnosa.
Obezbjeđenje potrebih sredstava za nabavku materijala i opreme i
izvođenje radova "ključ u ruke".
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
B-II-2-4
DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS Prijedor 1 na DV 110 kV Banja Luka
6 – Prijedor 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
Trenutno se kao drugi napojni vod za snabdijevenje TS Prijedor 1
električnom energijom koristi antenska veza na DV 2x110 kV Banja
Luka 6 – Sisak. Kako bi se eliminisala ova antenska veza, te
poboljšala pouzdanost napajanja potrošača koji gravitiraju TS
Prijedor 1, planirano je uvođenje DV 110 kV Banja Luka 6 –
Prijedor 2 u TS Prijedor 1 po sistemu ulaz/izlaz.
Izgradnja DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS Prijedor 1 na DV 110 kV
Banja Luka 6 – Prijedor 2 u dužini od 0,5 km.
Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na svođenju DV
110 kV Banja Luka 6 - Prijedor 2 u TS Prijedor 1 uz korišćenje
lokacija postojećih stubova na raspletu vodova ispred TS Prijedor 1.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014.godine.
184
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-II-2-5
DV 2x110 kV ulaz/izlaz za TS Banja Luka 5 (dionica od KT do TS
Banja Luka 5)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Trenutno je TS Banja Luka 5 antenskom vezom je uvezana na DV
Banja Luka 1 – HE Bočac. Kako bi se obezbijedilo dvostrano
napajanje predmetne TS, te eliminisala antenska veza koja doprinosi
nepouzdanosti napajanja potrošača, planirana je izgradnja dionice
DV 2x110 kV do krute tačke u dužini 1,83 km.
Izgradnja DV 2x110 kV Banja Luka 5 – kruta tačka u dužini od 1,83
km.
Izbor trase , izrada UTU i izrada projektne dokumentacije.
Nabavka materijala i opreme i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015.godine.
B-II-2-6
DV 2x110 kV ulaz/izlaz za TS Prijedor 6 na DV 110 kV Banja Luka
6 - Sisak
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.- 2023.
Prijedlog OP Banja Luka
U skladu sa realizacijom izgradnje TS 110/x kV Prijedor 6
neophodno je planirati priključenje predmetne TS u EES (DV 2x110
kV Banja Luka 6-Sisak).
Izgradnja DV 2 x 110 kV, dužine 1,5 km.
Izbor trase, izrada UTU, pribavljanje lokacijskih uslova, izrada
projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
B-II-2-7
DV 2x110 kV ulaz/izlaz za TS Kostajnica na DV 110 kV Banja
Luka 6 – Novi Grad
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa realizacijom izgradnje TS 110/x kV Kostajnica
neophodno je planirati priključenje predmetne TS u EES (DV 2x110
kV Banja Luka 6-Novi Grad).
Izgradnja DV 2 x 110 kV.
Izbor trase, izrada UTU, pribavljanje lokacijskih uslova, izrada
projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2018.godine.
B-II-2-8
DV 110 kV Cazin 1 – Cazin 2/II
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
TS Cazin 2 (izmjereno opterećenje TS iznosi 6,79 MW, dok je kroz
distributivnu mrežu moguće obezbijediti 25% rezervnog napajanja)
je jednostrano napojena TS. S obzirom na dostignuto opterećenje i
nivo konzuma koji ostaje bez napajanja prilikom ispada DV 110 kV
Cazin 1 – Cazin 2, Planom razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
predviđeno je da se do kraja 2017. izgradi i stavi u funkciju i druga
185
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god..
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
110 kV veza između predmetnih TS. u dužini od 9,7 km.
Izgradnja DV 110 kV Cazin 1 – Cazin 2/II dužine 9,7 km.
Izbor trase, projektovanje, rješavanje imovinsko – pravnih odnosa,
nabavka dijela opreme.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
B-II-2-9
KV 110 kV Banja Luka 2 – Banja Luka 10 – Banja Luka 3
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Uklapanje nove TS 110/x kV Banja Luka 10 u EES BiH.
Izgradnja kablovskih veza za uklapanje u EES nove TS Banja Luka
10.
Izbor trase, izrada UTU, pribavljanje lokacijskih uslova, izrada
projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa,
nabavka dijela opreme.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
B-II-2-10
DV 2x110 kV Cementara Prijedor - Prijedor 5
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Banja Luka.
Prijedor Cement Company d.o.o., instalisane snage 25 MW, čije je
priključenje planirano 2016. godine, a koji se na prenosnu mrežu
priključuje sa DV 2x110 kV Prijedor 5 –Cementara (cca 800 m).
Planirana izgradnja priključnog DV-a se finansira iz varijabilnog
dijela naknade za priključak.
Izgradnja dalekovoda 2x110 kV u dužini cca 800 m.
Izrada projektne dokumentacije, pribavljanje dozvola, nabavka
materijala i opreme i izvođenje radova.
Objekat će se graditi u jednoj etapi. Planirani rok za završetak radova
je kraj 2016. godine
186
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ OSTALA ULAGANJA
C OSTALO
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C1
Informacioni sistemi
Prijedlog OP Banja Luka.
Nabavka opreme za potrebe poslovno informacionog sistema operativnog
područja.
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
C2
Telekomunikacije
Prijedlog OP Banja Luka
Potrebno je izvršiti nabavku neophodne telekomunikacione opreme.
Tokom 2015. godine planirana je nabavka elektroprivredne telefonske
centrale- EATC za potrebe OP Banja Luka.
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C3
Studije
Prijedlog OP Banja Luka.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
C4
Poslovni objekti
Prijedlog OP Banja Luka.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Spisak neophodnih studija utvrdit će se naknadno
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
Potrebno je izvršiti nabavku radova za izgradnju novih poslovnih
objekata i proširenje objekata za potrebe smještaja osoblja i nesmetano
odvijanje poslovnih procesa.
Zamjena dotrajale bravarije, sanacija fasada, krovova (kosi krovovi) i
sanitarnih čvorova na poslovnim objektima.
Sanacija objekata u sjedištu TJ Trebinje.
Sanacija objekata u sjedištu TJ Višegrad.
Izgradnja poslovnog, radioničkog i garažnog prostora u TS Bihać 1.
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
C5
Vozila
Prijedlog OP Banja Luka.
Potrebno je izvršiti nabavku vozila prema potrebama i posebnoj
specifikaciji kao i zamjenu rashodovanih vozila novim.
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
187
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C6
Alati i instrumenti
Prijedlog OP Banja Luka.
Potrebno je izvršiti nabavku ispitne opreme i alata za rad i održavanje
EES-a prema posebnoj specifikaciji.
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C7
Oprema - stalna sredstva
Prijedlog OP Banja Luka.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga
za kandidovanje projekta
Sadržaj
C8
Zaštita od požara, zaštita na radu, tehnička zaštita
Prijedlog OP Banja Luka.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Potrebno je izvršiti nabavku nove opreme - osnovnih sredstava.
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
Potrebno je izvršiti nabavku nove i zamjenu stare neispravne opreme, te
planirati ugradnju sistema za tehničku zaštitu: sistema za dojavu požara,
video nadzora i protivprovalnog sistema i zaštite. Isto tako, potrebno je
realizovati nabavku PP aparata u sjedištu OP-a i transformatorskim
stanicama (prema specifikaciji OP-a).
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014. – 2016. godine
188
Plan investicija 2014. – 2016. god.
I - 2 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
1
2
UKUPNO A+B+C
A.
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
A-I
Ukupno san./rekonstrukcija
A-I-1 Ukupno san./rekonstrukcija TS
TS 110/x kV Banja Luka 2 (IO br. 7643/2005 i 011
1655/2007)
TS 110/x kV Topola (IO br. 7654/2005 i 012
1660/2007)
TS 110/x kV Gradiška (IO br. 7653/2005 i 013
1658/2007)
4
5
6
7
8
9
10
A-I-2
1
2
TS 110/x kV Banja Luka 4 (IO br. 01-3508-1/2006)
žiralna u 2014.
5
4
Vlastita sredstva
2015.
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
vlastiti rad
6
7 (2+3+4+5+6)
8
18.164.207
49.385.497
1.600.000
1.958.459
71.108.163
4.241.000
16.239.517
13.490.643
1.080.000
1.958.459
32.768.619
1.102.000
7.228.115
1.630.000
720.000
321.423
9.899.538
1.102.000
7.228.115
1.630.000
720.000
321.423
9.899.538
1.102.000
1.580.795
0
0
0
1.580.795
207.780
0
0
0
1.330.183
0
80.000
1.015.647
0
140.000
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
9
10 (7+8+9)
11
5.860.000
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
81.209.163
0
0
946.000
82.155.163
0
33.870.619
0
0
0
33.870.619
0
11.001.538
0
0
0
11.001.538
0
11.001.538
0
0
0
11.001.538
0
0
1.580.795
0
0
0
1.580.795
207.780
0
0
207.780
0
0
0
207.780
0
1.410.183
0
0
1.410.183
0
0
0
1.410.183
59.088
1.214.735
0
0
1.214.735
0
0
0
1.214.735
TS 110/x kV Prijedor 3 (IO br. 01-3508-2/2006)
955.435
0
170.000
86.687
1.212.122
0
0
1.212.122
0
0
0
1.212.122
TS 110/x kV M.Grad (IO br. 01-3506-2/2006)
TS 110/x kV Prnjavor 1 (IO br. 01-3505/2006)
TS 110/x kV Prijedor 1 (IO br. 01-1659/2007)
TS 110/x kV Jajce 1 (IO br. 01-1632/2007)
Rezervna oprema
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 2 (4.5 km) (IO
br. 01-3504/2006)
392.079
692.187
894.009
60.000
100.000
0
0
0
0
400.000
1.230.000
0
110.000
170.000
50.000
0
0
0
94.921
80.727
0
0
0
0
597.000
942.914
944.009
460.000
1.330.000
0
0
0
0
1.102.000
0
0
0
0
0
0
0
0
597.000
942.914
944.009
1.562.000
1.330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
597.000
942.914
944.009
1.562.000
1.330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DV 110 kV Laktaši - Topola (IO br. 01-3504-1/2006)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.011.402
11.860.643
360.000
1.637.036
22.869.081
0
0
22.869.081
0
0
0
22.869.081
8.270.246
8.233.311
360.000
1.637.036
18.500.593
0
0
18.500.593
0
0
0
18.500.593
2.107.116
0
0
730.921
2.838.037
0
0
2.838.037
0
0
0
2.838.037
1.076.215
1.311.432
714.449
2.350.234
2.807.949
0
0
0
140.000
0
0
0
3.426.449
4.119.381
854.449
0
0
0
0
0
0
3.426.449
4.119.381
854.449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.426.449
4.119.381
854.449
993.948
678.898
40.000
0
1.712.846
0
0
1.712.846
0
0
0
1.712.846
993.097
298.115
40.000
0
1.331.212
0
0
1.331.212
0
0
0
1.331.212
993.948
298.115
40.000
0
1.332.063
0
0
1.332.063
0
0
0
1.332.063
DV 110 kV Banja Luka 3 - Banja Luka 6
km)
A-I-3 Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
1
POWER III - SCADA
3
(1.4
A-II Ukupno izgradnja
A-II-1 Ukupno izgradnja TS
TS 110/x kV B. Luka 9 (Sitari) sa priključ. DV
1
(3,7km) (IO br. 7650/05 i 01-1656/07)
2
TS 110/x kV Šipovo (IO br. 01-3507/2006)
3
TS 110/x kV Laktaši 2 (IO br. 01-3504-2/2006)
4
TS 110/x kV Laktaši 1 (IO br. 01-1653/2007)
TS 110/x kV Mrkonjić Grad (ugradnja T2 i DV polje
5
Šipovo) (IO br. 01-3506-2/2006)
TS 110/x kV Prnjavor 1 (ugradnja T2) (IO br 016
3505/2006)
TS 110/x kV Prijedor 3 (ugradnja T2) (IO br. 01-35087
2/2006)
TS 110/x kV Banja Luka 7 sa priključnim DV (838 m)
8
(IO br. 7649/2005)
9
TS 110/x kV Čelinac (IO 7651/2005)
10 TS Bužim (IO 01-936-1/06)
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 26 km (IO br. 011
3508/2006)
Elektroprenos BiH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.041
741.156
0
1.800.000
3.627.332
0
100.000
0
0
906.115
0
0
2.886.156
4.368.488
0
0
0
0
0
0
0
2.886.156
4.368.488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886.156
4.368.488
741.156
3.627.332
0
0
4.368.488
0
0
4.368.488
0
0
0
4.368.488
189
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
1
2
0
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
4
5
6
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
10 (7+8+9)
11
Donacije
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
8
9
B.
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
350.000
34.079.831
520.000
0
34.949.831
1.889.000
5.860.000
42.698.831
0
0
946.000
43.644.831
B-I
Ukupno san./rekonstrukcija
350.000
13.954.006
520.000
0
14.824.006
10.000
0
14.834.006
0
0
0
14.834.006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
12.120.256
2.265.994
2.393.784
1.538.203
1.404.436
1.647.107
1.253.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
1.833.750
520.000
120.000
150.000
70.000
10.000
120.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.640.256
2.385.994
2.543.784
1.608.203
1.414.436
1.767.107
1.303.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
2.183.750
10.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.650.256
2.385.994
2.543.784
1.608.203
1.424.436
1.767.107
1.303.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
2.183.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.650.256
2.385.994
2.543.784
1.608.203
1.424.436
1.767.107
1.303.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
2.183.750
B-I-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B-I-2
1
2
3
4
5
6
Ukupno san./rekonstrukcija TS
TS Banja Luka 3 (T2 40 MVA, VN postr.)
TS K. Dubica (VN i SN postr.)
TS Novi Grad (VN i SN postr.)
TS Banja Luka 1 (SN postr.)
TS K. Varoš (VN i SN postr.)
TS Laktaši 1 (SN postr.)
TS Sanski Most
TS Drvar
Nabavka i opremanje SN ćelija
Zamjena opreme u TS TJ Bihać
Građevinski radovi u TS TJ Bihać
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 35 (110) kV Mrkonjić Grad-Šipovo (21,8
km)
DV 220 kV Kakanj - Prijedor 2
DV 2x110 kV HE Jajce - HE Bočac
DV 110 kV B. Luka 1 - B. Luka 6/I
DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2 (OPGW)
DV 2x110 kV BL 1 - BL 6/II + DV 2x110 kV
HE Bočac - BL 1 na dionici od priključka KT
BL do TS BL 1
Elektroprenos BiH
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
350.000
0
0
0
350.000
0
0
350.000
0
0
0
350.000
0
0
0
0
250.000
900.000
276.000
185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
900.000
276.000
185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
900.000
276.000
185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
900.000
276.000
185.000
0
222.750
0
0
222.750
0
0
222.750
0
0
0
222.750
190
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
1
2
0
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Vlastita sredstva
2015.
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
6
7 (2+3+4+5+6)
8
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
9
10 (7+8+9)
11
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
B-II
Ukupno izgradnja
0
20.125.825
0
0
20.125.825
1.879.000
5.860.000
27.864.825
0
0
946.000
28.810.825
B-II-1
1
2
3
4
5
6
7
Ukupno izgradnja TS
TS Novi Gard
TS Banja Luka 9
TS Nova Topola
0
0
0
0
0
0
0
0
19.018.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.736.055
1.350.598
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.018.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.736.055
1.350.598
400.000
974.000
0
0
0
0
124.000
0
0
4.560.000
0
0
0
0
0
0
0
24.552.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.860.055
1.350.598
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
762.000
0
0
0
0
0
0
0
25.314.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.860.055
1.350.598
400.000
TS Prnjavor 2
TS Gradiška 2 sa priključnim DV
TS K. Varoš
TS Ukrina
8
TS Banja Luka 5
0
390.000
0
0
390.000
0
0
390.000
0
0
0
390.000
9
10
11
12
13
14
15
TS Kneževo
TS Cazin 1
TS Bihać 2
TS Kostajnica
0
0
0
0
0
0
0
200.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
150.000
0
0
0
0
0
0
850.000
350.000
0
0
0
0
0
4.210.000
550.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
5.210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
5.210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
762.000
762.000
0
1.107.512
0
0
1.107.512
905.000
1.300.000
3.312.512
0
0
184.000
3.496.512
0
325.541
0
0
325.541
0
0
325.541
0
0
0
325.541
0
200.000
254.471
0
0
200.000
254.471
0
0
0
0
200.000
254.471
0
0
0
200.000
254.471
0
52.500
0
0
52.500
0
0
52.500
0
0
0
52.500
TS Prijedor 6
TS Srbac
TS Banja Luka 10
TS Prijedor 5 (2 DV polja 110 kV Cementara
16
Prijedor )
B-II-2 Ukupno izgradnja DV
1
DV 110 kV N. Grad - Kostajnica - Knežica
2
3
DV 110 kV Kneževo - Šipovo
DV 110 kV K. Varoš - Kneževo
DV 2x110 kV ulaz/izlaz za TS Prijedor 1
na DV 110 kV B. Luka 6 - Prijedor 2
DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS B. Luka 5
(dionica KT do BL 5)
DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS Prijedor 6
Priključni DV 110 kV za TS Kostajnica
DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2/II
KV 110 kV B. Luka 2 - B. Luka 10 - B. Luka
3
4
5
6
7
8
9
10
DV 2x110 kV Cementara Prijedor - Prijedor 5
Elektroprenos BiH
0
225.000
0
0
225.000
105.000
0
330.000
0
0
0
330.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
200.000
0
500.000
800.000
50.000
500.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
500.000
1.000.000
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184.000
184.000
191
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
1
0
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
8
9
10 (7+8+9)
11
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Donacije
Ukupno
žiralna u 2014.
vlastiti rad
2
4
5
1.574.690
1.815.023
0
0
3.389.713
1.250.000
0
4.639.713
0
0
0
4.639.713
680.677
100.000
120.791
193.054
242.947
118.400
68.821
50.000
150.000
100.000
0
721.987
593.036
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
830.677
200.000
120.791
915.041
835.983
118.400
68.821
300.000
150.000
100.000
0
300.000
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980.677
300.000
120.791
1.215.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980.677
300.000
120.791
1.215.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
6
7 (2+3+4+5+6)
192
12
14 (10+11+12+13)
13
Plan investicija 2014. – 2016. god.
II - 2 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
Vrijednost ukupne
investicije
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
0
1
2
3
4
5
6
7 (3+4+5+6)
8
9
10 (8+9)
11
12
UKUPNO A+B+C
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr. žiralno
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
FBiH
RS
16
17 (3+4+8+11)
18
19
123.107.396
18.164.207
49.385.497
1.600.000
1.958.459
71.108.163
4.231.000
10.000
4.241.000
5.860.000
0
5.860.000
81.209.163
37.308.940
77.640.704
9.403.991
68.236.713
A.
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
37.956.431
16.239.517
13.490.643
1.080.000
1.958.459
32.768.619
1.102.000
0
1.102.000
0
0
0
33.870.619
1.648.000
30.832.160
3.442.041
27.390.119
A-I
Ukupno san./rekonstrukcija
12.123.349
7.228.115
1.630.000
720.000
321.423
9.899.538
1.102.000
0
1.102.000
0
0
0
11.001.538
0
9.960.115
1.562.000
8.398.115
A-I-1 Ukupno san./rekonstrukcija TS
12.123.349
7.228.115
1.630.000
720.000
321.423
9.899.538
1.102.000
0
1.102.000
0
0
0
11.001.538
0
9.960.115
1.562.000
8.398.115
1.580.795
1.580.795
0
0
0
1.580.795
0
0
0
0
0
0
1.580.795
0
2014.
1.580.795
0
1.580.795
207.780
207.780
0
0
0
207.780
0
0
0
0
0
0
207.780
0
2014.
207.780
0
207.780
1
2
TS 110/x kV Banja Luka 2 (IO br. 7643/2005 i 011655/2007)
TS 110/x kV Topola (IO br. 7654/2005 i 011660/2007)
TS 110/x kV Gradiška (IO br. 7653/2005 i 011658/2007)
1.675.405
1.330.183
0
80.000
0
1.410.183
0
0
0
0
0
0
1.410.183
0
2014.
1.330.183
0
1.330.183
4
TS 110/x kV Banja Luka 4 (IO br. 01-3508-1/2006)
1.216.000
1.015.647
0
140.000
59.088
1.214.735
0
0
0
0
0
0
1.214.735
0
2014.
1.015.647
0
1.015.647
5
TS 110/x kV Prijedor 3 (IO br. 01-3508-2/2006)
1.487.189
955.435
0
170.000
86.687
1.212.122
0
0
0
0
0
0
1.212.122
0
2014.
955.435
0
955.435
TS 110/x kV M.Grad (IO br. 01-3506-2/2006)
TS 110/x kV Prnjavor 1 (IO br. 01-3505/2006)
TS 110/x kV Prijedor 1 (IO br. 01-1659/2007)
TS 110/x kV Jajce 1 (IO br. 01-1632/2007)
Rezervna oprema
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV Banja Luka 1 - Banja Luka 2 (4.5 km)
(IO br. 01-3504/2006)
712.532
1.040.541
1.311.107
1.562.000
1.330.000
0
392.079
692.187
894.009
60.000
100.000
0
0
0
0
400.000
1.230.000
0
110.000
170.000
50.000
0
0
0
94.921
80.727
0
0
0
0
597.000
942.914
944.009
460.000
1.330.000
0
0
0
0
1.102.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.102.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
597.000
942.914
944.009
1.562.000
1.330.000
0
0
0
0
0
0
0
2014.
2014.
2014.
2015.
2014.
392.079
692.187
894.009
1.562.000
1.330.000
0
0
0
0
1.562.000
0
0
392.079
692.187
894.009
3
6
7
8
9
10
A-I-2
1
2
DV 110 kV Laktaši - Topola (IO br. 01-3504-1/2006)
3
DV 110 kV Banja Luka 3 - Banja Luka 6
A-I-3 Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
1
POWER III - SCADA
A-II Ukupno izgradnja
A-II-1 Ukupno izgradnja TS
TS 110/x kV B. Luka 9 (Sitari) sa priključ. DV
1
(3,7km) (IO br. 7650/05 i 01-1656/07)
2
TS 110/x kV Šipovo (IO br. 01-3507/2006)
3
TS 110/x kV Laktaši 2 (IO br. 01-3504-2/2006)
4
TS 110/x kV Laktaši 1 (IO br. 01-1653/2007)
TS 110/x kV Mrkonjić Grad (ugradnja T2 i DV polje
5
Šipovo) (IO br. 01-3506-2/2006)
TS 110/x kV Prnjavor 1 (ugradnja T2) (IO br 016
3505/2006)
TS 110/x kV Prijedor 3 (ugradnja T2) (IO br. 017
3508-2/2006)
TS 110/x kV Banja Luka 7 sa priključnim DV (838
8
m) (IO br. 7649/2005)
9
TS 110/x kV Čelinac (IO 7651/2005)
10 TS Bužim (IO 01-936-1/06)
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
DV 110 kV Kotor Varoš-Ukrina 26 km (IO br. 011
3508/2006)
Elektroprenos BiH
1.330.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.833.082
9.011.402
11.860.643
360.000
1.637.036
22.869.081
0
0
0
0
0
0
22.869.081
1.648.000
1.880.041
18.992.004
21.227.858
8.270.246
8.233.311
360.000
1.637.036
18.500.593
0
0
0
0
0
0
18.500.593
1.648.000
0
0
0
20.872.045
16.503.557
1.880.041
14.623.516
3.282.285
2.107.116
0
0
730.921
2.838.037
0
0
0
0
0
0
2.838.037
0
2016.
2.107.116
0
2.107.116
4.308.928
4.995.725
1.113.948
1.076.215
1.311.432
714.449
2.350.234
2.807.949
0
0
0
140.000
0
0
0
3.426.449
4.119.381
854.449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.426.449
4.119.381
854.449
824.000
824.000
0
2014.
2014.
2014.
3.426.449
4.119.381
714.449
0
0
0
3.426.449
4.119.381
714.449
1.712.846
993.948
678.898
40.000
0
1.712.846
0
0
0
0
0
0
1.712.846
0
2014.
1.672.846
0
1.672.846
1.332.063
993.097
298.115
40.000
0
1.331.212
0
0
0
0
0
0
1.331.212
0
2014.
1.291.212
0
1.291.212
1.332.063
993.948
298.115
40.000
0
1.332.063
0
0
0
0
0
0
1.332.063
0
2014.
1.292.063
0
1.292.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.150.000
4.605.224
0
80.041
741.156
0
1.800.000
3.627.332
0
100.000
0
0
906.115
0
0
2.886.156
4.368.488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886.156
4.368.488
0
0
0
2014.
0
1.880.041
4.368.488
0
1.880.041
0
4.368.488
4.605.224
741.156
3.627.332
0
0
4.368.488
0
0
0
0
0
0
4.368.488
0
2014.
4.368.488
0
4.368.488
193
0
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
0
B.
Projekat/Objekat
1
Vrijednost ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
8
9
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr. žiralno
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
18
19
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
79.305.772
350.000
34.079.831
520.000
0
34.949.831
1.879.000
10.000
1.889.000
5.860.000
0
5.860.000
42.698.831
35.660.940
42.168.831
5.361.950
36.806.881
B-I
Ukupno san./rekonstrukcija
17.111.256
350.000
13.954.006
520.000
0
14.824.006
0
10.000
10.000
0
0
0
14.834.006
2.277.250
12.502.056
Ukupno san./rekonstrukcija TS
12.650.256
0
12.120.256
520.000
0
12.640.256
0
10.000
10.000
0
0
0
12.650.256
0
14.304.006
12.120.256
1.801.950
B-I-1
1.616.950
10.503.306
1
TS Banja Luka 3 (T2 40 MVA, VN postr.)
2.385.994
0
2.265.994
120.000
0
2.385.994
0
0
0
0
0
0
2.385.994
0
2015.
2.265.994
0
2.265.994
2
3
TS K. Dubica (VN i SN postr.)
TS Novi Grad (VN i SN postr.)
2.543.784
1.608.203
0
0
2.393.784
1.538.203
150.000
70.000
0
0
2.543.784
1.608.203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543.784
1.608.203
0
0
2015.
2014.
2.393.784
1.538.203
0
0
2.393.784
1.538.203
4
5
6
7
8
9
10
11
B-I-2
1
2
3
4
5
6
TS Banja Luka 1 (SN postr.)
1.424.436
0
1.404.436
10.000
0
1.414.436
0
10.000
10.000
0
0
0
1.424.436
0
2015.
1.404.436
0
1.404.436
TS K. Varoš (VN i SN postr.)
TS Laktaši 1 (SN postr.)
TS Sanski Most (SN postr.)
TS Drvar
Nabavka i opremanje SN ćelija
Zamjena opreme u TS TJ Bihać
Građevinski radovi u TS TJ Bihać
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 35 (110) kV Mrkonjić Grad - Šipovo
(21,8 km)
DV 220 kV Kakanj - Prijedor 2
DV 2x110 kV HE Jajce - HE Bočac (SM 26HE Bočac)
DV 110 kV B. Luka 1 - B. Luka 6/I
DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2 (OPGW)
DV 2x110 kV BL 1 - BL 6/II + DV 2x110 kV
HE Bočac - BL 1 na dionici od priključka KT
BL do TS BL 1
1.767.107
1.303.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
4.461.000
0
0
0
0
0
0
0
350.000
1.647.107
1.253.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
1.833.750
120.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.767.107
1.303.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
2.183.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.767.107
1.303.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
2.183.750
0
0
0
0
0
0
0
2.277.250
2015.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
1.647.107
1.253.782
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
2.183.750
0
0
800.000
200.000
146.950
395.000
75.000
185.000
1.647.107
1.253.782
350.000
350.000
0
0
0
350.000
0
0
0
0
0
0
350.000
0
2014.
350.000
0
350.000
1.250.000
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
250.000
1.000.000
2014.
250.000
0
250.000
Elektroprenos BiH
1.998.750
900.000
0
900.000
0
0
900.000
0
0
0
0
0
0
900.000
0
2014.
900.000
0
900.000
276.000
185.000
0
0
276.000
185.000
0
0
0
0
276.000
185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276.000
185.000
0
0
2014.
2014.
276.000
185.000
0
185.000
276.000
1.500.000
0
222.750
0
0
222.750
0
0
0
0
0
0
222.750
1.277.250
2018.
222.750
0
222.750
194
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
B-II
1
Ukupno izgradnja
B-II-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ukupno izgradnja TS
TS Novi Grad
TS Banja Luka 9
TS Nova Topola
TS Prnjavor 2
TS Gradiška 2 sa priključnim DV
TS K. Varoš
TS Ukrina
TS Banja Luka 5
TS Kneževo
TS Cazin 1
TS Bihać 2
TS Kostajnica
TS Prijedor 6
TS Srbac
TS Banja Luka 10
TS Prijedor 5 (2 DV polja 110 kV Cementara
16
Prijedor)
B-II-2 Ukupno izgradnja DV
Vrijednost ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
8
9
Vlastita sredstva
2015.
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr. žiralno
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
62.194.516
0
20.125.825
0
0
20.125.825
1.879.000
0
1.879.000
5.860.000
0
5.860.000
27.864.825
33.383.690
44.072.016
1.650.472
2.215.365
819.558
4.940.838
4.684.055
1.350.598
400.000
390.000
3.349.761
1.290.000
1.270.000
3.836.056
3.836.055
1.229.427
12.047.831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.018.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.736.055
1.350.598
400.000
390.000
200.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.018.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.736.055
1.350.598
400.000
390.000
200.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
150.000
974.000
0
0
0
0
124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
974.000
0
0
0
0
124.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850.000
4.560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
0
0
0
4.210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
0
0
0
0
0
4.210.000
24.552.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.860.055
1.350.598
400.000
390.000
550.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
5.210.000
18.757.702
0
0
0
824.000
824.000
0
0
0
2.799.761
0
0
3.736.055
3.736.055
0
6.837.831
2017.
2016.
2015.
2017.
2017.
2016.
2014.
2014.
2017.
2015.
2015.
2018.
2017.
2016.
2017.
2016.
27.864.825
24.552.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.860.055
1.350.598
400.000
390.000
550.000
1.290.000
1.270.000
100.000
100.000
1.229.427
5.210.000
FBiH
RS
18
3.560.000
19
24.304.825
2.560.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.290.000
1.270.000
0
0
0
0
21.992.313
1.650.472
2.215.365
819.558
4.116.838
3.860.055
1.350.598
400.000
390.000
550.000
100.000
100.000
1.229.427
5.210.000
762.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.122.500
0
1.107.512
0
0
1.107.512
905.000
0
905.000
1.300.000
0
1.300.000
3.312.512
14.625.988
0
0
0
3.312.512
1.000.000
2.312.512
0
0
325.541
0
0
0
0
0
0
325.541
3.350.459
2017.
325.541
0
325.541
0
0
0
0
0
0
0
200.000
254.471
4.920.000
2.380.529
2017.
2017.
200.000
254.471
0
0
200.000
254.471
1
DV 110 kV N. Grad - Kostajnica - Knežica
3.676.000
0
325.541
2
3
DV 110 kV Kneževo - Šipovo
DV 110 kV K. Varoš - Kneževo
DV 2x110 kV ulaz/izlaz za TS Prijedor 1
na DV 110 kV B. Luka 6 - Prijedor 2
DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS Banja Luka 5
(dionica od KT do BL 5)
DV 2x110 kV ulaz/izlaz u TS Prijedor 6
Priključni DV 110 kV za TS Kostajnica
DV 110 kV Cazin 1 - Cazin 2/II
KV 110 kV B. Luka 2 - B. Luka 10 - B. Luka
3
5.120.000
2.635.000
0
200.000
254.471
0
0
200.000
254.471
0
0
0
52.500
0
52.500
0
0
52.500
0
0
0
0
0
0
52.500
0
2014.
52.500
0
52.500
330.000
0
225.000
0
0
225.000
105.000
0
105.000
0
0
0
330.000
0
2015.
330.000
0
330.000
115.000
1.150.000
1.500.000
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
200.000
0
500.000
800.000
0
0
0
0
500.000
800.000
50.000
500.000
1.000.000
65.000
650.000
500.000
2017.
2018.
2017.
50.000
500.000
1.000.000
0
0
1.000.000
50.000
500.000
4
5
6
7
8
9
10
DV 2x110 kV Cementara Prijedor - Prijedor 5
Elektroprenos BiH
3.360.000
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
0
0
0
600.000
2.760.000
2017.
600.000
0
600.000
184.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016.
0
0
0
195
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
Vrijednost
ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
8
9
Vlastita sredstva
2015.
Žiralna u
2016.
10 (8+9)
11
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016. Vlastita sr. žiralno
Vlastiti rad u
2016.
12
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
5.845.193
1.574.690
1.815.023
0
0
3.389.713
1.250.000
0
1.250.000
0
0
0
4.639.713
0
980.677
435.000
120.791
2.235.521
1.535.983
118.400
68.821
350.000
680.677
100.000
120.791
193.054
242.947
118.400
68.821
50.000
150.000
100.000
0
721.987
593.036
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
830.677
200.000
120.791
915.041
835.983
118.400
68.821
300.000
150.000
100.000
0
300.000
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
100.000
0
300.000
700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
980.677
300.000
120.791
1.215.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
196
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
2015.
2015.
2014.
2015.
2015.
2014.
2014.
2014.
FBiH
18
RS
19
4.639.713
600.000
4.039.713
980.677
300.000
120.791
1.215.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
0
0
0
600.000
0
0
0
0
980.677
300.000
120.791
615.041
1.535.983
118.400
68.821
300.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OPERATIVNO PODRUČJE MOSTAR
Elektroprenos BiH
197
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ INVESTICIJE U TOKU
A-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
A-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-1
RS 110 kV Mostar 1
IO 01-3505-1/06 iz 2006. god.
1955.
U 2007.g. je isporučena i ugrađena primarna oprema za rekonstrukciju
110 kV postrojenja, te građevinski radovi na sanaciji dijelova VN
postrojenja. Sekundarna oprema zaštite i upravljanja nabavljena je kroz
projekt SCADA i EMS, a uvjet za ugradnju iste je završetak
predviđene rekonstrukcije komandno-poslovne zgrade. Rekonstrukcija
iste nije ni započela, mada postoji građevinska dozvola i izvješće o
izboru najpovoljnijeg ponuđača na javnoj nabavci. Od 03.12.2007.
godine čeka se odluka Uprave o izboru ponuđača.
Predviđena je sanacija DV 110 kV polja Jablanica opremanjem
primarnom i sekundarnom opremom.
U 2014.g. predviđen je završetak započetih poslova.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 75%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-2
Nabavka i ugradnja SN ćelija 10 (20) kV
01-3509-1/2006 iz 2006. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte.
A-I-1-3
Nabavka i ugradnja zemljospojnika i odvodnika prenapona nul točke
110 kV strane transformatora
01-888/2006 iz 2006. god.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava sa drugih
objekata na ovu stavku.
A-I-1-4
TS 110/35/10 kV Čapljina
IO 01-1624/07 iz 2007. god.
1963.
U 2007.g. je pokrenuta procedura nabave ćelija 20 kV kao zamjena
postojećim. Ugovor još nije potpisan, a isporuka se očekuje tek u
2014.g., te se iste godine planira izvršiti projektiranje zamjene,
građevinski radovi na zamjeni, nabavka potrebnih kabela i opreme te
ugradnja novih ćelija.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0%.
198
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-5
TS 400-110/x kV Gacko
01-1267/06 iz 2006. god.
1983. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija. zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-6
TS 400/220/110/x kV Trebinje
broj: 1-1279/06 iz 2006.god.
1964. g.
U 2009. godini planirana je nabavka ormara zaštita i upravljanja za
drugo transformatorsko polje 220/110 kV, odvodnika prenapona 220
kV i mjernih transformatora 110 kV, sredstvima preusmjerenim sa TS
110/x kV Čelinac u iznosu od 780.407,00 KM.
U 2014.g. je predviđen završetak investicije.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 97%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-7
TS 110/x kV Bileća
broj: 01-1644/2007 iz 2007. god.
1956. g.
Planirana zamjena energetskog transformatora 110/x kV, 10 MVA
tranformatorom 20 MVA, nabavka sekundarne opreme za 110 kV
postrojenje i postrojenja vlastite potrošnje (postrojenje vlastite
potrošnje predviđeno planom nabavki za 2007. god.).
U 2014.g. je predviđen završetak investicije.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-8
Zamjena opreme i rezerva
IO 01-1650/07 iz 2007. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-9
TS 110/35/10 kV Livno
IO 01-1629/07 iz 2007. god.
1980. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava sa drugih
objekata na ovu stavku.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-10
TS 110/35/10 kV Mostar 5
IO 01-1629/07 iz 2007. god.
1978. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava sa drugih
objekata na ovu stavku.
Elektroprenos BiH
Planirana nabava opreme u 2007.g. Ugovor još nije potpisan, a
isporuku očekujemo u 2014.g.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 50%.
199
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-11
TS 400/220/110/35/10 kV Mostar 4
1977. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte.
A-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-1
DV 110 kV Grude – Imotski (pripremni radovi)
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006. i 2007. g.
1955. g.
Završena izrada projektne dokumentacije u 2007.g., u 2014. g. se
očekuje završetak ishođenja odgovarajućih dozvola i rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 45%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-2
DV 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg (pripremni radovi)
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006. i 2007. g.
1955. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava sa drugih
objekata na ovu stavku.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-3
DV 110 kV Široki Brijeg – Grude (pripremni radovi)
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006. i 2007. g.
1955. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava sa drugih
objekata na ovu stavku.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-4
DV 110 kV Mostar 1 - Čapljina
IO 01-1640/07 iz 2007. god.
1960. g.
Od ranije je predviđeno projektiranje, ishođenje dozvola za
rekonstrukciju u cijeloj dužini trase dalekovoda i rješavanje imovinsko
pravnih odnosa.
U 2014.g. je predviđena dalja realizacija investicije što uključuje
završetak projektiranja i rješavanja imovinsko-pravnih poslova za
dionicu voda napadnutu ilegalnom gradnjom.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 10%.
Elektroprenos BiH
200
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-5
DV 110 kV Mostar 1 - Jablanica
IO 01-1639/07 iz 2007. god.
Od ranije je predviđeno projektiranje, te ishođenje dozvola za
rekonstrukciju u cijeloj dužini trase dalekovoda, kao i početak
rekonstrukcije.
U 2014. je predviđeno izvođenje rekonstrukcije u cijeloj dužini trase
dalekovoda.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 5%.
A-I-2-6
DV 220 kV HE Dubrovnik - Trebinje
IO 01-1643/07
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava sa drugih
objekata na ovu stavku.
A-I-3 POWER III
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
A-I-3-1
POWER III - SCADA
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte. Ostatak sredstava predviđen za realizaciju ugradnje SCADA
sustava po ovom projektu u RS Mostar 1.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 99%.
201
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-II IZGRADNJA
A-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-1
TS 110/35/10(20) kV Mostar 9 (Buna)
IO 01-3507-1/06 iz 2006. god.
Od ranije su predviđeni građevinski radovi na izgradnji 110 kV
postrojenja, nabavka transformatora, primarne, sekundarne i ostale
opreme te radovi na ugradnji iste. Izmještanje distributivnih vodova na
lokaciji budućeg VN postrojenja TS.
U 2014.g. je predviđena dalja realizacija investicije.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 20%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-2
TS 110/35/10 kV Ljubuški
IO 01-3509/06 iz 2006. god.
1982. g.Od ranije su predviđeni završetak radova na proširenju 110 kV
postrojenja, završetak nabavke i ugradnje VN opreme, nabavka kabela,
te lokalnog ormarića za DV polje 110 kV Vrgorac.
U 2014.g. je predviđen završetak investicije.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 30%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-3
TS 110/20/10 kV Kupres
IO 01-1635/07 iz 2007. god.
Planirana nabava opreme u 2007.g., ali će biti isporučena u 2014.g., te
će se ista ugraditi i pustiti u rad.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 20%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-4
TS 110/x kV Jablanica
IO 01-1156/06 iz 2006. god.
1980. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-5
RS 220 kV Jablanica
IO 01-1914/06 iz 2006. god.
1968. g.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte.
Elektroprenos BiH
202
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-1
DV 2x220 kV Posušje - Rama
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
U tijeku je proces pred nadležnim sudom za utvrđivanja naknada zbog
umanjenja vrijednosti zemljišta usljed ustanovljenja prava služnosti te
izdavanje uporabne dozvole.
U 2013.g. predviđena su dodatna sredstva za imovinsko-pravne
poslove, a u 2014.g. i završetak ove investicije.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 99%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-2
DV 110 kV Vrgorac - Ljubuški, svođenje u TS Ljubuški
01-3507-2/2006 iz 2006. god.
Investicija realizovana 100%.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-3
DV 110 kV Tomislavgrad - Rama
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Završetak izgradnje DV 110 kV Tomislavgrad - Rama što
podrazumijeva rješavanje imovinsko pravnih odnosa u smislu
donošenja rješenja o utvrđivanju prava služnosti, što je obveza
nadležne službe u Općini Tomislavgrad.
U 2013.g. predviđena su dodatna sredstva za imovinsko-pravne
poslove i završetak ove investicije.
Predviđena su i sredstva za zamjenu dijela OPGW-a (SM73-SM86 i
SM100-SM102) zbog oštećenja na postojećem.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 98%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-4
DV 110 kV Tomislavgrad - Livno
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Završetak izgradnje DV 110 kV Tomislavgrad - Livno što
podrazumijeva rješavanje imovinsko pravnih odnosa u smislu
donošenja rješenja o utvrđivanju prava služnosti, što je obveza
nadležne službe u Općini Tomislavgrad.
U 2013.g. predviđena su dodatna sredstva za imovinsko-pravne
poslove, a u 2014.g. i završetak ove investicije.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 98%.
Elektroprenos BiH
203
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-5
DV 110 kV Bugojno – Kupres, svođenje u TS Kupres
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Investicija realizirana 100% - izgrađen DV i ishođena uporabna
dozvola. U tijeku je proces pred nadležnim sudom za utvrđivanja
naknada zbog umanjenja vrijednosti zemljišta usljed ustanovljenja
prava služnosti.
U 2013.g. predviđena su dodatna sredstva za imovinsko-pravne
poslove.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-6
DV 110 kV Mostar 1 – Čapljina, svođenje u TS Mostar 9 (Buna)
IO 01-3505-2/06 iz 2006. god.
U 2014.g. predviđen završetak rješavanja imovinsko pravnih poslova,
te je predviđena realizacija svođenja (građevinski i elektromontažni
radovi).
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 16%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-7
DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9 (Buna) (pripremni radovi)
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Ishođeno rješenje o Općem interesu, ishođena Urbanistička dozvola u
tijeku rješavanje imovinsko-pravnih poslova za potrebe ishođenja
građevne dozvole za izgradnju predmetnog DV-a, te rekonstrukcije
DV 35 kV Mostar 4 - Mostar 5 koji se nalazi u trasi (sastavni dio)
budućeg DV 110 kV kao preduvjet izgradnje istog.
U 2013.g. predviđena su dodatna sredstva za imovinsko-pravne
poslove.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 60%.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-2-8
DV 110 kV Tomislavgrad (SM27) – Kupres (pripremni radovi)
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Elektroprenos BiH
Ishođenje potrebnih dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih poslova.
Za navedene poslove planirana su sredstva u 2011.g. za izradu Studije
utjecaja na okoliš, te potrebne dokumentacije za utvrđivanje općeg
interesa.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 60%.
204
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
A-II-2-9
DV 110 kV HE Mostar – Mostar 1
IO 01-1631/07 iz 2007. god.
Završetak radova na izradi svođenja (građevinski i elektromontažni
radovi) uz zamjenu stupnog mjesta na lijevoj strani Neretve koji
pripada DV 110 kV Mostar 1 –Čapljina.
Ishođen Opći interes te je u 2014.g. predviđeno rješavanje imovinskopravnih poslova.
Za završetak izgradnje u 2011.g. osigurana su i određena dodatna
sredstva koja se odnose na isplate za umanjenje vrijednosti zemljišta
zbog ustanovljenja prava služnosti.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 12%.
A-II-2-10
DV 110 kV Nevesinje – Gacko
Usvojeni Plan poslovanja Kompanije za 2006.g. i 2007.g.
Projektiranje, dozvole i imovinsko-pravni poslovi.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 4%.
U 2014.g. predviđen je početak izgradnje DV-a.
205
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ NOVE INVESTICIJE
B-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
B-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-1
TS 110/35/10 kV Mostar 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Trenutno je 110 kV veza između TS Mostar 1 i TS Mostar 2
uspostavljena korištenjem dijela DV-a Mostar 1 – Čapljina , koji se
preko DV polja Stolac uvodi u TS Mostar 2. Provedene analize tokova
snaga i naponskih prilika za n-1 kriterij sigurnosti pokazale su
neophodnost sanacije i stavljanja u funkciju 110 kV veza Mostar 1 –
Mostar 2, Mostar 2 – Stolac i Mostar 1 – Čapljina (redoslijedom kako
je i navedeno). S obzirom da je za postojeću vezu Mostar 1 – Mostar 2,
u TS Mostar 2 iskorišteno DV polje Stolac, to je za potrebe uspostave
prijeratne veze potrebno u TS Mostar 2 rekonstruisati DV polje Mostar
1. Završetkom ovih radova omogućava se nastavak daljih aktivnosti na
sanaciji i uspostavi dijela prijeratnih 110 kV veza na području Mostara.
Isto tako, zbog potrebe za obezbjeđenjem sigurnog i pouzdanog
napajanja šireg sjeveroistočnog dijela Mostara (trenutno se napaja po
35 kV naponu preko transformacije 110/35/10 kV; 40 MVA iz TS
Mostar 2) predviđena je zamjena postojećeg transformatora 110/10 kV;
20 MVA (nema 35 kV izlaz) sa novim snage 40 MVA koji će imati i
35 kV napon što će doprinijeti pouzdanom i sigurnom napajanju
potrošača.
U 2011.g. planirana je i zamjena prekidača na DV polju 110 kV
Jablanica i DV polju 110 kV Nevesinje, kao i 3 SMT 110 kV (2x300A)
U 2012.g. zbog starosti kao i povećanja snage transformacije
predviđena je zamjena ćelija u SN postrojenju i to 8x35 kV i
20x10(20) kV, kao i prekidača u transformatorskom polju 2 i spojnom
polju 110 kV, i SMT 2x150 u trafo polju zbog dotrajalosti.
U 2014.g. je planirano saniranje fasade komandno-pogonske zgrade uz
zamjenu otvora
Radovi u TS obuhvataju:
- rekonstrukcija (opremanje) DV polja 110 kV Mostar 1
- zamjena energetskog transformatora snage 20 MVA sa novim 40
MVA
- zamjena prekidača na DV poljima Jablanica i Nevesinje i 3 SMT
110 kV
- rekonstrukcija krovišta TS.
- zamjena prekidača na spojnom polju 110 kV, trafo polju 2, 3 SMT
2x150
- saniranje fasade komandno-pogonske zgrade uz zamjenu otvora
Nabavka potrebne VN opreme, transformatora i SN ćelija,
projektiranje, montaža i stavljanje u funkciju. Rekonstrukcija krovišta.
Sredstva planirana ranijih godina.
U 2014.g. planirana sredstva za saniranje fasade komandno-pogonske
zgrade uz zamjenu otvora.
Završetak svih radova na rekonstrukciji predmetnog objekta, planiran
je u 2016. god.
206
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Elektroprenos BiH
B-I-1-2
TS 110/35/10 kV Mostar 6
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Zbog porasta opterećenja i zabilježenog maksimuma od preko 32
MVA što je više od 80% opterećenja u TS Mostar 6 je predviđena
zamjena oba postojeća transformatora 110/2x10/35 kV, 20 MVA sa
novim 110/2x10/35 kV, 40 MVA (u 2016. god. po Nacrtu Plana
razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.) uz premještanje postojećih u
TS Grude.
Nabavka i ugradnja SN ćelija 20 kV zbog ugradnje transformatora 40
MVA uz premještanje dijela postojećih u TS Grude
Zamjena ormara upravljanja na 2 DV polja 110 kV i 2
transformatorska polja 110 kV
Radovi u TS obuhvataju:
- zamjena energetskih transformatora 110/2x10/35 kV, 20 MVA sa
novim snage 40 MVA
- izmještanje KT u vanjsko postrojenje
- odvodne i ostale prateće ćelije u TS Mostar 6 (obezbjeđenje novih
odvoda i prihvat snage transformatora 40 MVA) ukupno nove
ćelije 21 vodna ćelija (16 kao zamjena za postojeće + 5 za
proširenje), 2 transformatorske, 1 mjerna i 1 spojna sa funkcijom
mjerne ćelije, kao i ugradnju kućnih transformatora izvan SN
postrojenja
- zamjena ormara upravljanja i zaštita za VN (2TR i 2DV)
- zamjena VN odvodnika prenapona na oba transformatora (8 kom)
- zamjena ispravljača
Nabavka ćelija, ormara upravljanja i odvodnika, kao i ostale potrebne
opreme, te projektiranje.
Sredstva za nabavku transformatora biće obezbijeđena u 2015. god., a
ugradnja je planirana u 2016.
Završetak svih radova planiran je u 2016. god.
B-I-1-3
TS 110/35/10 kV Konjic
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Zbog porasta konzuma u zimskom periodu T1 u kombinaciji sa T3
35/10 kV ne može u potpunosti napojiti područje, a kako je T1 u vrlo
lošem stanju (proizveden 1956. god. - kriterij isteka životnog vijeka)
predviđena je zamjena istog sa novim transformatorom koji može
paralelno raditi sa T2 110/35/10 kV. Predviđena je i zamjena prekidača
trafo polja 110 kV T1 110/35 kV kao i zamjena DV 110 kV prekidača
(2 kom) zbog dotrajalosti.
U 2014.g. planirana je i neophodna rekonstrukcija SN 35 kV
postrojenja, te proširenje 10 kV postrojenja, nabavka SN ćelija 35 i
10(20) kV, zamjena prekidača trafo polja T2 110 kV, zamjena 6 SMT
2x150 i 6 SMT 2x300, kao i zamjena rastavljača 110 kV, te saniranje
fasade komandno-pogonske zgrade uz zamjenu otvora
Radovi u TS obuhvataju:
- zamjenu transformatora T1 snage 12,5 MVA novim
transformatorom 20 MVA,
- zamjenu prekidača trafo polja 110 kV T1 i T2
- zamjenu prekidača na svim DV poljima 110 kV
- zamjena SMT u VN postrojenju
207
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
- rekonstrukciju SN postrojenja 35 i 10 kV
- rekonstrukcija krovišta TS
- zamjena rastavljača 110 kV
- saniranje fasade komandno-pogonske zgrade uz zamjenu otvora
Nabava opreme (osim ćelija), projektiranje i ugradnja. Rekonstrukcija
krovišta i fasade.
Nabava ćelija SN.
Završetak svih radova na zamjeni transformatora, prekidača, te
rekonstrukciji SN postrojenja i krovišta planiran je u 2015. god.
B-I-1-4
Nabavka i opremanje SN ćelija 24 kV
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlozi elektroprivreda
Nabavka i ugradnja SN ćelija za TS Mostar 7, TS Š. Brijeg, TS
Kupres, TS Uskoplje i TS Nevesinje radi zahtjeva elektroprivrednih
preduzeća za priključak novih potrošača u navedenim TS.
Ugradnja ćelija planirana u 2014.g. obuhvaća:
- 2 odvodne ćelije u TS Mostar 7 (prebacivanje postojećih iz TS
Čapljina)
- 4 nove odvodne ćelije u TS Kupres
- 3 odvodne ćelije u TS Uskoplje (prebacivanje postojećih iz TS
Čapljina i TS Ljubuški)
- 4 vodne ćelije za TS Tomislavgrad (prebacivanje postojećih iz TS
Posušje)
- ćelije demontirane u TS Ljubuški za ugradnju – proširenje u TS
Široki Brijeg i TS Neum,
- 1 vodna ćelija za TS Nevesinje (prebacivanje postojećih iz TS
Bileća)
- te kompletiranje dvije ćelije u TS Jablanica neophodnom
opremom.
2014.g. Nabavka opreme
2015.g. Projektiranje, montaža i stavljanje u pogon.
Svi radovi, kao i stavljanje u funkciju novih SN ćelija planirani su u
2015. godini.
B-I-1-5
TS 110/35/10 kV Rama
Prijedlog OP Mostar
Zbog neuvođenja sustava SCADA-e u ovaj objekt kroz projekt
SCADA/EMS na nivou cijele BiH jer je ista bila u izgradnji, sada je
neophodno istu dovesti na razinu upravljanja kao i ostale TS.
Potrebno izvršiti zamjenu baterije.
Nabavka i ugradnja opreme za daljinski nadzor i upravljanje.
Tokom 2014. godine planirana je realizacija ranije planiranih
aktivnosti na ugradnji SCADA sustava i zamjena baterije
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
208
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
B-I-1-6
TS (110)/20/10 kV Kupres
Prijedlog OP Mostar
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-1-7
TS 110/35/10 kV Posušje
Prijedlog OP Mostar;
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023..
Planirana je zamjena 2 DV 110 kV prekidača i ispravljača kroz stavku
Zamjena opreme i rezerva, a kroz stavku Nabavka i opremanje SN
ćelija nabavka 4 ćelije 10(20) kV. Zbog dotrajalosti postojećih otvora,
njihovog propuštanja vode i lošeg brtvljenja ranije je predviđena
zamjena otvora na komandnoj zgradi u TS Posušje
Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu prekidača
110 kV na trafo poljima.
Potrebno je i izvršiti rekonstrukciju SN postrojenja, zamjenom dijela
ćelija 10(20) kV novim, a postojeće se radi kompatibilnosti prebacuju
u TS Tomislavgrad. Potrebno je nabaviti 6 ćelija 10(20) kV + spojni
most.
Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu sekundarne
opreme 110 kV, kao i zamjenu razvoda vlastite potrošnje i ispravljača
u TS.
Ugradnja ormara lokalnog upravljanja (OLU) u VN postrojenje, te
projektiranje i elektromontažni radovi na rekonstrukciji cijele TS
Rekonstrukcija VN i SN postrojenja, zamjena ormara upravljanja i
zaštita (2 TR i 2 DV), zamjena dijela opreme vlastite potrošnje i
zamjena otvora i ugradnja OLU.
2014.g. Vlastita potrošnja i sanacija otvora
2016.g. Nabava ostale opreme, montaža i puštanje u rad.
Planirani rok za završetak radova je 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Zamjena prekidača 110 kV na Tr.I
U 2016.g. planirana zamjena prekidača 110 kV na Tr.I
2016.g. Nabavka opreme i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je 2016. god.
B-I-1-8
Zamjena opreme i rezerva
Prijedlog OP Mostar;
Nacrt Plana investicija za 2014.g.
Zbog starosti i dotrajalosti postojeće opreme, te problema sa
kvarovima na staroj opremi predviđena je zamjena opreme u TS-ima:
Zamjena dotrajale VN opreme i opreme vlastite potrošnje prema slj.:
SMT 400 kV, 2x800 A
NMT 400 kV
SMT 220 kV, 2x600 A
NMT 220 kV
SMT 110 kV, 2x300 A
SMT 110 kV, 2x150 A
NMT 110 kV,
Prekidači jednopolni 220 kV
Odvodnik prenapona 400 kV
Odvodnik prenapona 220 kV
Odvodnik prenapona 110 kV
Baterija
Elektroprenos BiH
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
17 kom
16 kom
15 kom
1 kom
3 kom
6 kom
9 kom
4 kom
209
Plan investicija 2014. – 2016. god.
UPS u DC Mostar
OPGW uže - rezerva
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Nabavka opreme i ugradnja iste
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-1-9
Zamjena opreme obračunskog mjerenja
Prijedlog OP Mostar
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
1 kom
6 km
Planirani rok za završetak radova je 2014.god.
Zbog problema sa pouzdanošću veze brojilo-registrator pri
prikupljanju podataka sa obračunskih mjernih mjesta (problem davača
impulsa u brojilima starije generacije), predviđena je zamjena starije
mjerne opreme opremom nove generacije sa ugrađenom registracijom
u sklopu brojila.
Zamjena dijela mjernih garnitura novom generacijom brojila
U 2015.g. planirana zamjena 120 brojila, zamjena opreme u centru
obračunskog mjerenja (hardware i software) sa projektiranjem,
ugradnjom i puštanjem u rad
2015.g. Nabavka i ugradnja opreme.
Planirani rok za završetak radova je 2015. god.
B-I-1-10
TS 110/35/10 kV Bileća
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.-2023.
Prijedlog OP Mostar
Zbog starosti i dotrajalosti postojeće opreme (TS iz 1956.g.), te
problema sa kvarovima na staroj opremi predviđena je zamjena
opreme SN postrojenja i to projektiranje, građevinska prilagodba za
ugradnju novih SN ćelija, te nabavka i ugradnja 35 kV i 20 kV ćelija.
Planirana je i zamjena prekidača na svim DV 110 kV.
Zbog starosti i dotrajalosti neophodno je izvršiti zamjenu prekidača
110 kV i na trafo poljima i SMT u VN postrojenju.
Planirana su sredstva za el.montažne radove na rekonstrukciji.
Planirana su sredstva za zamjenu prekidača na trafo poljima i SMT u
VN postrojenju (9 kom)
Rekonstrukcija SN postrojenja i zamjena dotrajale VN opreme i
opreme vlastite potrošnje
U 2014.g.
Nabavka opreme i projektiranje i to:
38 kV ćelije (2 vodne, 2 transformatorske i 1 mjerna)
24 kV ćelije (10 vodnih, 2 transformatorske, 2 mjerne i 1 spojna)
Ugradnja novih kućnih transformatora 10(20)/0,4 kV u vanjsko
postrojenje
110 kV prekidač (5 kom)
NMT 110 kV (2 kom)
SMT 2x150 (6 kom)
SMT 2x300 (3 kom)
El.montažni radovi i puštanje u rad
Planirani rok za završetak svih radova je 2014. god.
210
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-11
Izrada Elaborata o stanju energetskih transformatora
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.-2023.
Prijedlog OP Mostar
Zbog starosti postojećih energetskih transformatora te važnosti istih za
EES predviđena je izrada Elaborata o stanju transformatora te procjena
njihovog stanja. Na osnovu Elaborata procijenit će se potreba i
dinamika zamjene transformatora.
U 2014.g. predviđena izrada elaborata za T3 150 MVA (1973.g.) u TS
Mostar 4, TS Nevesinje, TS Stolac, TS Jablanica i TS Uskoplje.
U 2015.g. predviđena izrada elaborata stanja transformatora kojima je
istekao ili su pred kraj životnog vijeka
U 2016.g. predviđena izrada elaborata stanja transformatora kojima je
istekao ili su pred kraj životnog vijeka
Izrada Elaborata o stanju transformatora
Izrada Elaborata
Planirani rok za završetak je 2016. god.
B-I-1-12
TS 110/10(20) kV Široki Brijeg
Prijedlog OP Mostar
Zamjena dotrajale primarne VN opreme.
Planirana zamjena SMT 110 kV (6 kom 2x300A), zamjena prekidača
na oba DV 110 kV, NMT 110 kV (4 kom), zamjena prekidača na oba
trafo polja 110 kV, zamjena rastavljača 110 kV.
2014.g. Izrada projektne dokumentacije, nabava opreme i izvođenje
radova
Planirani rok za završetak je 2014. god.
B-I-1-13
Sanacija i izgradnja uljnih jama
Prijedlog OP Mostar
U objektima TS Grude, TS Jablanica, TS Ljubuški i TS Mostar 4
potrebno je izvršiti sanaciju postojećih uljnih jama, kako bi iste mogle
u potpunosti zadovoljavati svoju funkciju.
U objektima TS Uskoplje i TS Nevesinje potrebno je izvršiti izgradnju
uljnih jama, pošto je uvidom u stanje na terenu utvrđeno da iste ne
postoje.
Sanacija i izgradnja uljnih jama
Projektiranje i izvođenje radova u 2014.g.
Planirani rok za završetak je 2014. god.
211
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-14
TS 110/35/10 kV Grude
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.-2023.
Prijedlog OP Mostar
Zbog starosti postojeće opreme predviđena je zamjena dotrajale
primarne VN opreme, kao i zamjena sekundarne VN opreme. Ugradnja
SN ćelija iz TS Mostar 6, te novih SN ćelija
Nabavka i ugradnja SN ćelija 20 kV radi zahtjeva Distribucije za
prelazak područja na napajanje 20 kV naponom u TS Grude
SN ćelije demontirane u TS Mostar 6 za ugradnju u TS Grude (8
vodnih i 1 transformatorska) uz nabavku novih (2 vodne, 1
transformatorska, 2 mjerne i 1 spojna). Planirano je i:
zamjena prekidača na DV 110 kV (3 kom).
zamjena SMT 110 kV (6 kom 2x300A),
zamjena NMT 110 kV (2 kom)
zamjena ormara upravljanja za VN postrojenje (5 kom)
zamjena prekidača na trafo poljima (2 kom)
sekundarna rekonstrukcija SN postrojenja (4 ormara)
zamjena rastavljača 110 kV, zamjena opreme vlastite potrošnje (osim
baterije) i ugradnja OLU (5 kom).
2016.g. Izrada projektne dokumentacije, nabava opreme i izvođenje
radova
Planirani rok za završetak je 2016. god.
B-I-1-15
TS 110/35/10 kV Ljubuški
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.-2023.
Prijedlog OP Mostar
Zbog starosti postojeće opreme predviđena je zamjena dotrajale
primarne VN opreme, opreme vlastite potrošnje, te nabava i ugradnja
SN ćelija 20 kV.
Zbog stanja komandno-pogonske zgrade usljed djelovanja vremenskih
nepogoda predviđena je zamjena fasade, otvora, te rekonstrukcija
krovišta
Nabava i ugradnja SN ćelija 20 kV:
- odvodne i ostale prateće ćelije u TS Ljubuški ukupno nove ćelije
14 vodnih ćelija (12 kao zamjena za postojeće + 2 za proširenje), 2
transformatorske, 1 mjerna i 1 spojna sa funkcijom mjerne ćelije.
Planirana je i:
zamjena SMT 110 kV (6 kom 2x300A), SMT 110 kV (3 kom 2x150A)
zamjena prekidača na DV 110 kV Čitluk i DV 110 kV Čapljina
zamjena prekidača na trafo poljima (2 kom)
zamjena NMT 110 kV (1 kom) i zamjena rastavljača 110 kV
zamjena opreme vlastite potrošnje
zamjena otvora i rekonstrukcija krovišta
sanacija fasade kom.pogonske zgrade.
2014.g. zamjena otvora i rekonstrukcija krovišta, sanacija fasade
kom.pogonske zgrade i rekonstrukcija vlastite potrošnje
2015.g. nabava i ugradnja SN ćelija 20 kV
2016.g. rekonstrukcija VN postrojenja
Planirani rok za završetak je 2016. god.
212
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-16
TS 110/10 kV Nevesinje
Prijedlog OP Mostar
Zbog lošeg stanja komandno-pogonske zgrade usljed djelovanja
vremenskih nepogoda predviđena je sanacija fasade cijelog objekta,
zamjena otvora, te rekonstrukcija krovišta. Predviđena je i zamjena
sekundarne opreme i SCADA sustav, rekonstrukcija SN postrojenja,
zamjena VN opreme i opreme vlastite potrošnje.
Sanacija fasade komandno-pogonske zgrade, zamjena otvora i
rekonstrukcija krovišta.
Zamjena SN postrojenja.
Zamjena VN u TR polju.
Zamjena baterije, ispravljača i invertora
Zamjena opreme upravljanja i zaštita (1 DV i 1 TR), te ugradnja
SCADA sustava u TS
2014.g. zamjena otvora i rekonstrukcija krovišta, sanacija fasade
kom.pogonske zgrade i rekonstrukcija vlastite potrošnje
2015.g. zamjena SN postrojenja, zamjena VN u TR polju, zamjena
opreme upravljanja i zaštita (1 DV i 1 TR), te ugradnja SCADA
sustava u TS
Planirani rok za završetak radova je 2015. god.
B-I-1-17
TS 110/20/10 kV Uskoplje
Prijedlog OP Mostar
Zbog lošeg stanja krova komandno-pogonske zgrade usljed djelovanja
vremenskih nepogoda predviđena je sanacija krovišta.
Zamjena 3 SMT 2x150, 110 kV
Zamjena prekidača 110 kV na transformatoru 1.
Zamjena rastavljača 110 kV
Sanacija krovišta.
Zamjena SMT (3 kom). Zamjena prekidača 110 kV na Tr1 i rastavljača
110 kV.
2014.g. sanacija krovišta
2016.g. nabava ostale opreme i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je 2016. god.
B-I-1-18
TS 110/35/10 kV Stolac
Prijedlog OP Mostar
Zamjena 3 SMT 2x300, 110 kV, zamjena 1 NMT 110 kV.
Zamjena prekidača i rastavljača 110 kV.
Zamjena mjernih transformatora i prekidača 110 kV na Tr1 i DV 110
kV polju Čapljina kao i zamjena rastavljača 110 kV.
2016.g. Nabava oprema i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je 2016. god.
213
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-19
RS 110 kV Mostar 1
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014.-2023.
Zahtjev nadležne distribucije
Prijedlog OP Mostar
Sanacija transformacije 110/35/10 kV (nabava i ugradnja
transformatora 110/x kV i opreme pripadajućih transformatorskih
polja) na zahtjev JP EP BiH u cilju „uspostave energetskog prstena oko
grada Mostara“, te sanacija SN postrojenja odgovarajućim brojem
odvodnih i ostalih pratećih ćelija. Transformacija je postojala prije
rata, ali je tokom ratnih dejstava kompletna TS bila uništena. Dio TS
već je saniran u prethodnom periodu.
Nabava i ugradnja:
- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- oprema zaštite i upravljanja za transformator i druga potrebna
oprema,
- SN postrojenje 35 kV i 10(20) kV sa potrebnim brojem odvodnih
ćelija i ostalim pratećim ćelijama,
- jedan NMT 110 kV (planiran u Zamjena opreme i rezerva u 2010.g.)
2014.g. planirana je nabavka energetskog transformatora i ostale
opreme za trafo polja, projektovanje, te aktivnosti na ugradnji
transformatora kao i rekonstrukcija SN postrojenja (projektiranje,
zgrada, nabava i ugradnja SN ćelija i opreme)
Planirani rok za završetak svih radova je 2014. god.
B-I-1-20
TS 400/x kV Mostar 4 – Rekonstrukcija 110 kV postrojenja
Prijedlog OP Mostar
Zbog stanja primarne opreme u 110 kV postrojenju neophodno je
izvršiti zamjenu dijela opreme i to:
Zamjena prekidača 110 kV (1 kom) na DV 110 kV polju Mostar 9.
Zamjena SMT 110 kV (3 kom) i NMT (1 kom)
Nabava i ugradnja:
- prekidača 110 kV, SMT i NMT,
Tokom 2016. godine planirana je nabavka opreme i ugradnja.
Planirani rok za završetak svih radova je 2016. god.
B-I-1-21
TS 110/35/10 kV Jablanica – Rekonstrukcija VN postrojenja
Prijedlog OP Mostar
Zbog stanja primarne i sekundarne opreme u 110 kV postrojenju
neophodno je izvršiti zamjenu dijela opreme i to:
Zamjena SMT 110 kV (3 kom). Zamjena prekidača 110 kV (1 kom) na
trafo 110 kV polju. Zamjena sekundarne opreme i to 1 ormar DV, 1
TR i 2 ormara za SN, te zamjena rastavljača 110 kV (2 kom).
Nabava i ugradnja:
- prekidača 110 kV, rastavljača, SMT, ormara upravljanja i zaštita.
Tokom 2016. godine planirana je nabavka opreme i ugradnja.
Planirani rok za završetak svih radova je 2016. god.
214
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
B-I-1-22
TS 110/35/10 kV Mostar 5 – građevinska sanacija
Prijedlog OP Mostar
Zbog stanja komandno-pogonske zgrade usljed djelovanja vremenskih
nepogoda predviđena je zamjena fasade i otvora
Zamjena baterije.
Planirana je sanacija fasade kom.pogonske zgrade. i zamjena otvora,
kao i zamjena baterije
Tokom 2014. godine planirano je izvođenje radova i nabava opreme.
Planirani rok za završetak svih radova je 2014. god.
B-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-1
DV 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
DV 110 kV Mostar 4 – Široki Brijeg izgrađen je i stavljen u pogon
1955. godine: Izgrađen je na betonskim stubovima, provodnici Cu 95
mm2, zaštitno uže Fe III 1x50 mm2, ukupne dužine 16,8 km. Usljed
starosti voda (spada u najstarije vodove), te neodgovarajuće propusne
moći (na dionicama gdje je još uvijek ugrađeno Cu 95 mm2), potrebno
je izvršiti rekonstrukciju predmetnog voda na dionici Žovnica – Široki
Brijeg, za šta su u prethodnom periodu već završeni pripremni radovi
(urađena projektna dokumentacija rekonstrukcije). Rekonstrukcijom
navedene dionice obezbijedit će se povećanje pogonske sigurnosti.
Provedene analize su pokazale da u određenim slučajevima dolazi do
preopterećenja DV-a, što će se eliminisati ugradnjom provodnog užeta
240/40 mm2 umjesto postojećeg. Dio dalekovoda od TS Mostar 4 do
Žovnice je izgrađen kao novi dalekovod.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda na dionici Žovnica – Široki
Brijeg kojom su obuhvaćeni zahvati na postojećim betonskim
stupovima (prema urađenoj projektnoj dokumentaciji), zamjena
provodnih užadi, zamjena izolacije, zamjena spojne i ovjesne opreme,
te ugradnja/zamjena postojećeg zaštitnog užeta (portalni stupovi).
Tokom 2014. godine planirana je realizacija svih aktivnosti na
rekonstrukciji i stavljanju u funkciju predmetnog voda
Planirani rok za završetak radova je 2014. godine.
215
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-I-2-2
DV 110 kV Široki Brijeg – Grude
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
DV 110 kV Široki Brijeg - Grude izgrađen je i stavljen u pogon 1955.
godine. Izgrađen je na betonskim stubovima, provodnici Cu 95 mm2,
zaštitno uže Fe III 1x50 mm2, ukupne dužine 15,5 km. Usljed starosti
voda (spada u najstarije vodove), te neodgovarajuće propusne moći,
potrebno je izvršiti rekonstrukciju predmetnog voda, za šta su u
prethodnom periodu već završeni pripremni radovi (urađena projektna
dokumentacija rekonstrukcije). Rekonstrukcijom predmetnog voda
produžit će se životni vijek cjelokupnog objekta, te povećati propusna
moć s obzirom da će biti ugrađeno provodno uže 240/40 mm2.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda na cjelokupnoj dionici kojom
su obuhvaćeni zahvati na postojećim betonskim stupovima (prema
urađenoj projektnoj dokumentaciji), zamjena provodnih užadi, zamjena
zaštitnog užeta, zamjena izolacije, te zamjena spojne i ovjesne opreme.
Tokom 2014. godine planirana je nabavka opreme i završetak
rekonstrukcije.
Planirani rok za završetak radova je 2015. godine.
B-I-2-3
DV 110 kV Mostar 1 – Mostar 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Usljed ratnih dejstava na području Mostara predmetni vod pretrpio je
značajne ratne štete, te nije u funkciji (oštećeni stupovi, nema vodiča).
Za realizaciju veze 110 kV Mostar 1 – Mostar 2 iskorištena je dionica
voda 110 kV Mostar 1 – Čapljina, te dio voda Mostar 2 – Stolac i DV
polje 110 kV Stolac za priključak dalekovoda u TS Mostar 2. Tokom
2009. godine bila je predviđena rekonstrukcija i stavljanje u funkciju
veze Mostar 2 – Stolac, te nastavak aktivnosti na realizaciji sanacije
DV 110 kV Mostar 1 - Čapljina. Kako bi to bilo i fizički izvodljivo,
neophodno je uspostaviti vezu Mostar 1 – Mostar 2 po projektovanom
rješenju, te time osloboditi zauzete dijelove vodova i polja.
Planirani radovi na rekonstrukciji DV Mostar 1 – Mostar 2 obuhvataju
sanaciju temelja i stubova, ugradnju izolatora, montažu provodnog
užeta 240/40 mm2, spojne i ovjesne opreme, te njegovo stavljanje u
funkciju. Kroz projekat SCADA realizovana je ugradnja OPGW kabla
na vodu.
2014.g. planirana realizacija svih aktivnosti na rekonstrukciji i
stavljanju u funkciju predmetnog voda.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
B-I-2-4
DV 110 kV Mostar 2 - Stolac
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Ratna dejstva prouzrokovala su značajne štete na dalekovodima na
području Mostara. Takođe, djelimično je došlo i do rekonfiguracije
ovog dijela mreže. Tako je i dio voda Mostar 2 – Stolac značajno
uništen ratnim dejstvima, dok je dionica voda (od SM 77 do TS
Stolac), kao i dionica DV-a 110 kV Mostar 1 – Čapljina iskorištena za
uspostavljanje 110 kV veze Čapljina - Stolac (formiranjem krute veze
ovih vodova). Da bi se napajanje TS Stolac vratilo na prvobitno
216
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
rješenje (napajanje iz TS Mostar 2), te omogućila rekonstrukcija DV
110 kV Mostar 1 – Čapljina, potrebno je izvršiti rekonstrukciju DV
110 kV Mostar 2 – Stolac i njegovo stavljanje u funkciju. Dalekovod
110 kV Mostar 2 - Stolac je značajan iz razloga što sa vodom Stolac –
Bileća po 110 kV naponu povezuje područje Mostara sa Istočnom
Hercegovinom. Takođe, ovim vodom se omogućava dvostrano
napajanje za TS Stolac, uz sanaciju DV Stolac - Bileća. Provedene
analize sistema utvrdile su neophodnost sanacije i uspostavljanja veza
110 kV, prvenstveno Mostar 2 – Stolac. Stavljanjem u funkciju ovog
voda (uz zadržavanje krute veze prema TS Čapljina) onemogućiće se
lokalni naponski slom na području Ston – Neum – Opuzen – Čapljina –
Ljubuški – Stolac (znatan pad napona na sabirnicama 110 kV ispod
dozvoljenih vrijednosti u predmetnim TS) do koga dolazi kod ispada
DV 110 kV Mostar 4 – Čitluk.
Planirani radovi na rekonstrukciji voda obuhvaćaju dionicu voda od TS
Mostar 2 do SM 77 (rijeka Bunica). Rekonstrukcija obuhvata radove
na izradi projektne dokumentacije rekonstrukcije, radove na ugradnji
novih čeličnorešetkastih stubova umjesto srušenih betonskih, ugradnju
čeličnorešetkastih proteza konzola i vrhova betonskih stubova, sanaciju
uzemljivača, ugradnju nove spojne i ovjesene opreme, izolatora,
OPGW kabla na cijeoj dužini DV-a i provodnika Al/Fe 240/40 mm2,
umjesto prvobitnog Cu 120 mm2.
Tokom 2014. godine planirano je rješavanje imovinsko – pravnih
odnosa za dionicu predmetnog voda napadnutu nelegalnom gradnjom.
U 2017.g. nastavak radova na rekonstrukciji voda
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
B-I-2-5
DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
Potrebno je izvršiti kompletnu rekonstrukciju DV-a
DV je izgrađen 1958.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima. Specifičnost ovog DV-a je projektiranje na granici
tehničke korektnosti prema tada važećim Pravilnicima i normativima
zbog uštede u materijalima.
Karakteristika ovog DV-a je velik broj raspona preko 500 m što je uz
veliku pogonsku opteretivost u različitim razdobljima, čestim dodatnim
teretima na užadima i starošću samih vodiča rezultiralo pogoršanim
sigurnosnim visinama u velikom broju raspona. Znatan broj ovih
raspona prolazi kroz ili u blizini naseljenih mjesta čime je direktno
ugrožena sigurnost ljudi i imovine.
Zbog problema sigurnosnih visina potrebno je kod rekonstrukcije
planirati dodatne stupove.
Zbog problema sigurnosnih visina i trajnih izduženja fazne užadi
(starost, termička opterećenja uslijed velikih tereta tijekom
eksploatacije, veliki dodatni tereti na užadima uslijed leda i snijega ...)
potrebno je izvršiti zamjenu provodne užadi.
Zaštitno uže je OPGW novijeg datuma i u dobrom je stanju.
Staru porculansku izolaciju zamjeniti sa staklenom.
Praksa održavanja je pokazala da zbog smanjenja troškova ugradnje
prilikom zamjene užadi i izolacije treba mjenjati i ovjesnu opremu.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije (preko 50 god.) i njezine
velike napregnutosti zbog izuzetno velikih raspona treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova osim nekoliko koji su u skorije vrijeme
217
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
zamjenuti uslijed havarija.
Potrebito je sanirati oko 50 % betonskih kruna temelja i ankernih
dijelova stupova. Oko 60% uzemljivača stupnih mjesta treba sanirati
zbog oštećenosti uslijed starosti ili čak fizičkog otuđivanja istih.
Kompletna rekonstrukcija i AKZ
2014.g. projektiranje rekonstrukcije
2015.g. rekonstrukcija DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-2-6
DV 220 kV Mostar 3 - Trebinje (I)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
Potrebno je izvršiti kompletnu rekonstrukciju DV-a
DV je izgrađen 1965.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima.
Karakteristika ovog DV-a je prolazak izuzetno teškim kraškim
terenima i izuzetno velika izloženost jakim atmosferskim pražnjenjima.
Česti dodatni tereti na užadima i starost samih vodiča rezultira
pogoršanim sigurnosnim visinama u velikom broju raspona. Znatan
broj ovih raspona prolazi kroz ili u blizini naseljenih mjesta čime je
direktno ugrožena sigurnost ljudi i imovine.
Zbog problema sigurnosnih visina potrebno je kod rekonstrukcije
planirati dodatne stupove.
Zbog problema sigurnosnih visina i trajnih izduženja fazne užadi
(starost, termička opterećenja uslijed velikih tereta tijekom
eksploatacije, veliki dodatni tereti na užadima uslijed leda i snijega ...)
potrebno je izvršiti zamjenu provodne užadi. Zaštitno uže je Č 95 mm²
i treba ga u cijelosti zamjenuti novim.
Staru porculansku izolaciju zamjenuti sa staklenom.
Praksa održavanja je pokazala da zbog smanjenja troškova ugradnje
prilikom zamjene užadi i izolacije treba mjenjati i ovjesnu opremu.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije (preko 45 god.) treba
planirati anti-korozivnu zaštitu svih stupova osim nekoliko koji su u
skorije vrijeme zamjenuti uslijed havarija.
Potrebito je sanirati oko 50 % betonskih kruna temelja i ankernih
dijelova stupova. Oko 65 % uzemljivača stupnih mjesta treba sanirati
zbog oštećenosti uslijed starosti ili čak fizičkog otuđivanja istih.
Kompletna rekonstrukcija i AKZ
2014.g. projektiranje rekonstrukcije
2015.g. rekonstrukcija DV-a
2016.g. rekonstrukcija DV a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
218
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-7
DV 110 kV Trebinje – H. Novi
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
DV 110 kV Trebinje – H. Novi izgrađen je 1969. godine, na željezno –
rešetkastim stubovima, sa provodnim užetom Al/Fe 150/25 mm2 i
zaštitnim užetom Fe 50 mm2, ukupne dužine 33,5 km, od čega je na
teritoriji BiH 18,1 km.
Na osnovu starosti DV-a i podataka iz eksploatacije planirana je
rekonstrukcija dalekovoda.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda uz ugradnju neophodne spojne i
ovjesne opreme.
2014.g. projektiranje rekonstrukcije
2015.g.-2016.g. rekonstrukcija DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-I-2-8
DV 110 kV Bugojno – Kupres
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV 110 kV Bugojno – Kupres prolazi veoma zahtjevnom trasom preko
planine Stožer gdje su teški vremenski uvjeti (led, snijeg, niske
temperature), te je to rezultiralo s više havarija u zimskom periodu.
Osim pojave ekstremno niskih temperatura i orkanskih vjetrova u
zateznom polju 46-49 česte su pojave dodatnog tereta (snijeg, led) i to
s različitim intenzitetom u susjednim rasponima što izaziva
proklizavanje užadi u nosnim stezaljkama i čestim lomljenjem
konzola, špica ili cijelog stupa. Ugradnjom dodatnih zateznih stupova
spriječilo bi se priklizavanje užadi uslijed nejednakih dodatnih tereta u
susjednim rasponima, užad bi se spustila na manju visinu te bi stupovi
bili niži i čvršći.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda u rasponima SM 46-49
Tokom 2014. godine planirana je izrada projektne dokumentacije
rekonstrukcije i izvođenje rekonstrukcije.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
B-I-2-9
DV 110 kV Bileća – Nikšić
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV 110 kV Bileća – Nikšić izgrađen je 1957. godine
Na osnovu starosti DV-a i podataka iz eksploatacije planirana je
rekonstrukcija dalekovoda.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda kojom je obuhvaćena zamjena
postojećeg provodnog užeta novim veće propusne moći (240 mm2), te
ugradnja neophodne spojne i ovjesne opreme.
2014.g. projektiranje, imovinsko-pravni poslovi, dozvole
2017.g.- rekonstrukcija DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-10
DV 110 kV Bileća – Trebinje 1
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 izgrađen je 1960. godine
Sadržaj
Elektroprenos BiH
219
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Na osnovu starosti DV-a i podataka iz eksploatacije planirana je
rekonstrukcija dalekovoda.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda, te ugradnja neophodne spojne i
ovjesne opreme.
Tokom 2016. godine planirana je izrada projektne dokumentacije
rekonstrukcije i kompletna rekonstrukcija DV-a.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-I-2-11
DV 110 kV Bileća – Stolac
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
DV 110 kV Bileća – Stolac izgrađen je 1957. godine, a usljed ratnih
šteta ostao je izvan pogona. Planom razvoja predviđena je
sanacija/rekonstrukcija dionice dalekovoda od Berkovića do TS Stolac
i njegovo stavljanje u funkciju pod projektovani napon. Na ovaj način
ponovno će biti obezbjeđeno dvostrano napajanje TS Stolac, u skladu
sa kriterijem 3 planiranja.
Kako se dionica predmetnog voda od Bileće do Berkovića trenutno
koristi po 35 kV naponu za napajanje TS 35/x kV Berkovići, to je od
strane nadležnog distributivnog preduzeća potrebno obezbijediti
adekvatno napajanje predmetnog konzumnog područja prije stavljanja
predmetnog voda u eksploataciju pod projektovanim naponom.
Planirana je sanacija/rekonstrukcija dionice dalekovoda od Berkovića
do TS Stolac kojom je obuhvaćena ugradnja porušenih stubova,
provodnog i zemnog užeta, te neophodne spojne i ovjesne opreme.
Takođe, u dijelu DV-a od SM 139 do SM 142 potrebno je izmjestiti
trasu, jer je u međuvremenu u postojećoj trasi DV-a u predgrađu Stoca
izgrađeno stambeno naselje.
2015.g. projektiranje, imovinsko-pravni poslovi, dozvole
2016.g.- izgradnja dijela koji se izmješta
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-12
Izrada Elaborata rekonstrukcije i idejnog rješenja za DV
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Izrada Elaborata rekonstrukcije i idejnog rješenja
Tokom 2014.-2016.g. planirana je izrada Elaborata
Elektroprenos BiH
U skladu sa tehničkim kriterijima planiranja plana razvoja, za DV-e
kojima ističe životni vijek, planirana je izrada Elaborata rekonstrukcije
i idejnog rješenja za sljedeće DV-e:
2014.g. 7 eleborata
2015.g. 7 eleborata
2016.g. 7 eleborata
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
220
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-13
DV 110 kV Uskoplje – Bugojno (OPGW)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
Za kvalitetno telekomunikacijsko povezivanje objekata neophodna je
ugradnja OPGW-a na DV 110 kV Uskoplje – Bugojno čime će se TS
Uskoplje uključiti u TK sistem Kompanije putem OPGW-a.
Planirana je ugradnja OPGW-a
Tokom 2016. godine planirana je izrada dokumentacije, nabava
opreme i ugradnja.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-I-2-14
DV 110 kV Rama – Jablanica (OPGW)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
Za kvalitetno telekomunikacijsko povezivanje objekata neophodna je
ugradnja OPGW-a na DV 110 kV Rama – Jablanica.
Planirana je ugradnja OPGW-a
Tokom 2015. godine planirana je izrada dokumentacije, nabava
opreme i ugradnja.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-2-15
DV 220 kV RP Kakanj – HE Salakovac
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
Nabava i ugradnja novog stupa tipa N500/I visine 26,10 m na SM 124.
Demontaža, montaža i uzimanje provjesa užadi. Ugradnja zemnog
užeta u rasponu 124-125. U ratu je na ovom mjestu ugrađen znatno
kraći stup i to od crnog čelika (bez AKZ). Sigurnosne visine i
međufazni razmaci su time pogoršani. Zemno uže je skinuto da bi se
dobili kakvi takvi međufazni razmaci.
DV je izgrađen 1965.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima. To ne uključuje novu dionicu DV sagrađenu 1981.
god.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova.
Potrebito je sanirati betonske temelje i ankerne dijelove stupova.
Mjerenja su pokazala da je potrebito sanirati uzemljivače stupnih
mjesta.
Planirana je ugradnja stupa, i sanacija uzemljivača, temelja i AKZ
Tokom 2015. godine planirana je izrada dokumentacije, nabava stupa
te izvođenje radova na ugradnji i sanaciji DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
221
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-16
DV 2x110 kV Sarajevo - HE Jablanica
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
Cijela dionica pod nadzorom OP Mostar, SM 75-HE Jablanica.
DV je izgrađen 1955.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova.
Potrebito je sanirati oko 30 % betonskih temelja i ankernih dijelova
stupova. Oko 50 % uzemljivača stupnih mjesta treba sanirati uglavnom
zbog fizičkog otuđivanja istih.
Planirana sanacija uzemljivača, betonskih temelja, temeljnih ankera i
AKZ stupova
Tokom 2015. godine planirana je izrada dokumentacije, te izvođenje
radova na sanaciji DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-2-17
DV 220 kV Mostar 3 – Mostar 4 (Spojni I)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV je izgrađen 1965.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova.
Potrebito je sanirati betonske temelje i ankerne dijelove stupova.
Planirana sanacija uzemljivača, betonskih temelja, temeljnih ankera i
AKZ stupova
Tokom 2015. godine planirana je izrada dokumentacije, te izvođenje
radova na sanaciji DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-2-18
DV 220 kV HE Salakovac – Mostar 3
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV je izgrađen 1965.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima. To ne uključuje novu dionicu DV sagrađenu 1981.
god.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova.
Potrebito je sanirati betonske temelje i ankerne dijelove stupova.
Mjerenja su pokazala da je potrebito sanirati veći dio uzemljivača
stupnih mjesta.
Planirana sanacija uzemljivača, betonskih temelja i AKZ stupova
Tokom 2015. godine planirana je izrada dokumentacije, te izvođenje
radova na sanaciji DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
222
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-I-2-19
DV 220 kV Mostar 3 - Trebinje (II)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV je izgrađen 1968.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova.
Potrebito je sanirati betonske temelje i ankerne dijelove stupova. Jedan
broj uzemljivača stupnih mjesta treba sanirati uglavnom zbog fizičkog
otuđivanja istih.
Planirana sanacija uzemljivača, betonskih temelja i AKZ stupova
Tokom 2015. godine planirana je izrada dokumentacije, te izvođenje
radova na sanaciji DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-2-20
DV 220 kV RP Trebinje – HE Trebinje 1
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV je izgrađen 1965.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova.
Potrebito je sanirati betonske temelje i ankerne dijelove stupova. Jedan
broj uzemljivača stupnih mjesta treba sanirati uglavnom zbog fizičkog
otuđivanja istih.
Planirana sanacija uzemljivača, betonskih temelja i AKZ stupova
Tokom 2016. godine planirana je izrada dokumentacije, a izvođenje
radova na sanaciji DV-a u 2017.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
B-I-2-21
DV 220 kV RP Trebinje – HE Perućica
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
DV je izgrađen 1965.g. i do danas na njemu nije vršena rekonstrukcija
značajnijeg obima.
Zbog starosti čelično-rešetkaste konstrukcije treba planirati antikorozivnu zaštitu svih stupova.
Potrebito je sanirati betonske temelje i ankerne dijelove stupova. Jedan
broj uzemljivača stupnih mjesta treba sanirati uglavnom zbog fizičkog
otuđivanja istih.
Planirana sanacija uzemljivača, betonskih temelja i AKZ stupova
Tokom 2016. godine planirana je izrada dokumentacije, a izvođenje
radova na sanaciji DV-a u 2017.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
B-I-2-22
DV 110 kV Grude – Imotski
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
DV 110 kV Grude –Imotski izgrađen je i stavljen u pogon 1951.
godine (zadnja rekonstrukcija 1982.). Izgrađen je na betonskim i
223
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
željeznim stubovima, sa dionicama provodnika Cu 95 mm2, zaštitno
uže Fe 1x50 mm2, ukupne dužine 20,85 km, od toga u BiH 12,90 km.
Usljed starosti voda, te neodgovarajuće propusne moći, potrebno je
izvršiti rekonstrukciju predmetnog voda, za šta su u prethodnom
periodu već završeni pripremni radovi. Rekonstrukcijom predmetnog
voda produžit će se životni vijek cjelokupnog objekta, te povećati
propusna moć s obzirom da će biti ugrađeno provodno uže 240/40
mm2.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda na cjelokupnoj dionici kojom
će se povećati propusna moć obzirom na ugradnju provodnog užeta
240/40 mm2.
Tokom 2015. i 2016. godine planirana je nabavka opreme i izvođenje
radova.
Planirani rok za završetak radova je 2016. godine.
224
Plan investicija 2014. – 2016. god.
B-II IZGRADNJA
B-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.Elektroprenos BiH
B-II-1-1
TS 110/10(20) kV Mostar 7
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
Kompletiranje oba DV polja 110 kV (postoji linijski rastavljač i NMT)
neophodnom primarnom i sekundarnom opremom radi selektivnosti
isključenja kod kvarova u mreži, čime će se obezbijediti kontinuirano
napajanje potrošača, bez nepotrebnih ispada vodova.
Dostignuto maksimalno opterećenje TS je 29,86 MW.
Zbog nedostatka prostora za klasična polja, planirana je kompaktna
izvedba DV polja.
- Kompletiranje dva DV polja 110 kV neophodnom opremom.
2015.g. Nabavka opreme i ugradnja.
Realizacija je planirana tokom 2016. godine.
B-II-1-2
TS 110/x kV Čitluk 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Distributivna mreža na području Međugorja napaja se iz TS 110/20/10
kV Čitluk. Ovo područje je značajno sa aspekta razvoja turizma, a
pored toga JP EP HZ HB je upućeno više zahtjeva za priključenje
potrošača u industrijskoj zoni Ljubuški – Čitluk. S obzirom da je
distributivna mreža ovog područja preopterećena, za zadovoljenje
rastućih potreba konzuma potrebno je izgraditi novu TS 110/10(20) kV
Čitluk 2 (Međugorje). Izgradnjom nove TS rasteretiće se postojeća TS
110/20/10 kV Čitluk.
Vršno opterećenje konzuma TS 110/20/10 kV Čitluk iznosi 22,66
MW. Prognozirano opterećenje nove TS 110/10(20) kV Čitluk 2 bi,
prema prognozi EP HZ HB, iznosilo 14,8 MW u godini njenog ulaska
u pogon koje je predviđeno za 2015. godinu. Ulaskom u pogon nove
TS Čitluk 2 rasteretiće se TS Čitluk sa cca 8 MW.
Nova TS 110/10(20) kV Čitluk 2 će se u EES BiH uvezati po 110 kV
naponu i to po principu ulaz – izlaz (cca 2x0,5 km) na DV 110 kV
Čitluk – Ljubuški
Prema Integralnoj studiji razvoja EP HZ HB 2006-2010 godina sa
projekcijom na 2020. godinu prognozirano vršno opterećenje TS
Čitluk iznosi 38,58 MVA u 2020. godini. Navedena Studija predviđa
da će nova TS 110/10(20) kV Čitluk 2 ući u pogon 2010. godine.
Studija energetskog sektora u BiH, Modul 5 – Distribucija električne
energije (konačni izvještaj) takođe predviđa izgradnju TS 110/10(20)
kV Čitluk 2 (1x20 MVA) u periodu 2011. – 2015. godina.
Izgradnja TS u obimu:
- dva energetska transformatora 20 MVA,
- 110 kV postrojenje sa dva DV i dva transformatorska polja,
- SN postrojenje 10(20) kV sa potrebnim brojem odvodnih ćelija i
ostalim pratećim ćelijama,
- sistem zaštite i upravljanja, oprema vlastite potrošnje i dr.
2014.g. izrada projekta za izgradnju TS, rješavanje imovinsko pravnih
225
Plan investicija 2014. – 2016. god.
2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
odnosa za planiranu lokaciju i ishođenje neophodnih dozvola, nabava
dijela opreme, čelične konstrukcije i građevinskih radova na izgradnji
TS.
2015.g. planirana su sredstva za završetak izgradnje ove TS
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015.godine.
B-II-1-3
TS 110/10(20) kV Ljubuški 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Vršno opterećenje konzuma TS Ljubuški iznosi 26,04 MW, a prema
podacima EP HZ HB prognozirano opterećenje na kraju planskog
perioda iznositi će 33,02 MW, što predstavlja više od 80% instalisane
snage ugrađenih transformatora. Osim toga, na području opštine
Ljubuški intenzivirani su radovi na uvođenju 20 kV naponskog nivoa
što zahtjeva novu izvornu tačku 110/20 kV.
Stoga je planirana izgradnja nove TS 110/10(20) kV Ljubuški 2
(Vitina) koja bi, pored obezbjeđenja 20 kV napona, služila za
rasterećenje postojeće TS 110/35/10 kV Ljubuški i napajanje konzuma
na području Vitine (potez Ljubuški – Grude). Ukupno opterećenje
nove TS 110/10(20) kV Ljubuški 2 bi, prema podacima JP EP HZ HB,
iznosilo 12,5 MW u godini njenog ulaska u pogon (2016. godina).
Nova TS 110/10(20) kV Ljubuški 2 će se uvezati u EES BiH
izgradnjom DV 110 kV Ljubuški – Ljubuški 2 (cca 7 km) i DV 110 kV
Ljubuški 2 – Grude (cca 17 km).
TS 110/10(20) kV Ljubuški 2 planirana je i u Integralnoj studiji
razvoja EP HZ HB 2006 – 2010 godina sa projekcijom na 2020.
godinu u kojoj je predviđeno da ova TS uđe u pogon 2015. godine, a
Studija energetskog sektora u BiH – Konačni izvještaj takođe predviđa
izgradnju TS 110/10(20) kV Ljubuški 2 u periodu 2011. – 2015.
godina, sa dva transformatora 20 MVA i izgradnju DV 110 kV
Ljubuški – Grude na koji bi se uklopila ova transformatorska stanica.
Iz dosadašnjeg iskustva možemo reći da je kod izgradnje TS-a i DV-a
najveći problem kod planiranja dinamike izgradnje, rješavanje
imovinsko-pravnih poslova i ishođenje dozvola za gradnju, koji može
trajati i više godina, te je to bitan razlog za započinjanje pripremnih
radova što je prije moguće.
Radovi za izgradnju TS u obimu:
- dva energetska transformatora 20 MVA,
- 110 kV postrojenje sa dva DV i dva transformatorska polja,
- SN postrojenje 10(20) kV sa potrebnim brojem odvodnih ćelija i
ostalim pratećim ćelijama,
- sistem zaštite i upravljanja, oprema vlastite potrošnje i dr.
2016.g. izrada projekta za izgradnju TS, rješavanje imovinsko pravnih
odnosa za planiranu lokaciju i ishođenje neophodnih dozvola, nabava
dijela opreme, čelične konstrukcije i građevinskih radova na izgradnji
TS.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
226
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Elektroprenos BiH
B-II-1-4
TS 110/35/10 kV Ljubuški
Prijedlog OP Mostar
Ulaganja u projekte koji su u funkciji povećanja sigurnosti rada,
efikasnijeg obavljanja posla i smanjenja troškova.
Kompletiranje spojnog polja 110 kV
2016.g. Nabavka opreme, projektovanje, montaža i stavljanje u pogon.
Realizacija se očekuje u 2016.g.
B-II-1-5
TS 110/x kV Uskoplje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Proširenje za jedno DV 110 kV polje za potrebe priključenja DV 110
kV Rama – Uskoplje i kompletiranje DV 110 kV polja Bugojno.
Proširenje TS u obimu:
- jedno DV polje 110 kV
- prekidač, sabirnički rastavljač,
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
Nabavka opreme i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je 2016. godine.
B-II-1-6
TS 110/x kV Nevesinje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
U TS Nevesinje ugrađen je jedan energetski transformator 110/10 kV;
20 MVA. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi 5,82
MVA, dok se kroz SN mrežu ne može obezbijediti niti minimum
rezervnog napajanja, tako da u slučaju neraspoloživosti jedinog
energetskog transformatora kompletan konzum ostaje bez napajanja. S
obzirom na navedeno, planirana je ugradnja drugog transformatora 20
MVA, čime će se obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje
potrošača, te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Proširenje za jedno DV 110 kV polje za potrebe priključenja DV 110
kV Gacko –Nevesinje i kompletiranje DV 110 kV polja Mostar 2.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- jedno DV polje 110 kV
- prekidač, sabirnički rastavljač,
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
Nabavka transformatora i ostale opreme i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-II-1-7
TS 110/x kV Trebinje 1
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
227
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
U TS Trebinje 1 ugrađen je jedan energetski transformator 110/35/10
kV; 20 MVA. Dostignuto opterećenje TS iznosi 14,15 MVA, dok se
kroz distributivnu mrežu može osigurati rezervno napajanje u
cjelokupnom iznosu. Uvažavajući dostignuto opterećenje TS i
mogućnost rezervnog napajanja, Planom razvoja prenosne mreže
predviđena je ugradnja drugog transformatora, koja treba biti
realizirana do kraja 2016. godine. Uvažavajući navedeno, planirana je
ugradnja drugog transformatora 20 MVA, čime će se obezbijediti
preduvjeti za kontinuirano napajanje potrošača, te zadovoljenje potreba
porasta potrošnje.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- oprema zaštite i upravljanja za transformator i druga potrebna
oprema.
Tokom 2015. godine planirana je nabavka energetskog transformatora,
nabava neophodne primarne i sekundarne opreme i izrada projektne
dokumentacije.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-II-1-8
TS 110/x kV Gacko (DV polje RS Sastavci i Nevesinje)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2014. – 2023.
U skladu sa zahtjevom Investitora i definisanom dinamikom ulaska
grupa mHE Sutjeska u pogon do kraja 2015. godine (bilansno uvrštena
u Indikativni plan razvoja proizvodnje), potrebno je realizovati
izgradnju DV 110 kV Gacko – RS Sastavci u dužini od 18 km.
Planirana izgradnja priključnog DV-a bit će finansirana iz varijabilnog
dijela naknade za priključak. Pored toga, za priključak predmetnog
voda potrebno je izgraditi i DV polje 110 kV RS Sastavci u TS Gacko
koje će, takođe, biti finansirano iz varijabilnog dijela naknade za
priključak.
Proširenje za jedno DV 110 kV polje za potrebe priključenja DV 110
kV Gacko –Nevesinje.
Proširenje TS u obimu:
- dva DV polja 110 kV
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
Izrada projektne dokumentacije, nabavka opreme, aktivnosti na
izgradnji polja.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-II-1-9
TS 110/x kV Željuša
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Konzumno područje jugoistoka, starog grada i dio konzuma sjevera
Grada Mostara napajaju se iz samo jedne izvorne tačke TS 110/35/10
kV Mostar 2. Dio konzuma na sjevernom dijelu Mostara koji obuhvata
područje Bijelog polja napaja se po 35 kV naponu iz TS Mostar 2,
preko TS 35/10 kV Zalik, TS 35/10 kV Vrapčići iz TS 35/10 kV Bijelo
Polje (Željuša). Dužina 35 kV veze od TS 110/35/10 kV Mostar 2 do
TS 35/10 kV Željuša iznosi 16,47 km. Rezervno napajanje konzuma
ovog područja, kao i područja Grabovice, Drežnice i Salakovca,
obezbjeđeno je iz TS 35/10 kV Padina, preko TS 35/10 kV Grabovica i
228
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
TS 35/10 kV Salakovac. S obzirom da se radi o dugoj vezi (preko 25
km), dolazi do značajnijih padova napona kod krajnjih kupaca na 10
kV u slučaju neraspoloživosti osnovnog napajanja iz TS Mostar 2, što
smanjuje pouzdanost napajanja potrošača. Ovo je nepouzdan način
napajanja i sa aspekta HE s obzirom da smetnje u distributivnoj mreži
mogu prouzrokovati poremećaje u radu HE. Područje Drežnice na
kojem se u pogonu nalazi 19 stubnih stanica napojeno je samo jednom
10 kV vezom koja prolazi preko nepristupačnog terena, te sa aspekta
pouzdanosti i kvaliteta napajanja električnom energijom ovo područje
predstavlja najveći problem.
Maksimalno zabilježeno opterećenje TS 110/35/10 kV Mostar 2 iznosi
26,99 MW. S obzirom da u TS Mostar 2 ima samo jedan energetski
transformator sa 35 kV naponom, to u slučaju neraspoloživosti ovog
transformatora veći dio konzuma ostaje bez napajanja.
Na osnovu navedenog može se zaključiti da je napajanje konzumnog
područja sjevernog dijela Grada Mostara slabo povezano na
distributivnom naponskom nivou na osnovu čega i proizlazi veliki
stepen nepouzdanosti i nezadovoljavajući kvalitet u napajanju
električnom energijom kupaca pomenutog područja.
Osim toga, pored nagle ekspanzije izgradnje objekata iz kategorije
domaćinstva na sjevernom području Mostara planirana je i
revitalizacija objekata bivše pamučne industrije sa ukupnom snagom u
transformaciji od 10,5 MVA, izgradnja izletišta Rujište, izgradnja
rekreacionog centra Drežanka u Drežnici, te brz razvoj male privrede.
Prema regulacionom planu predviđene su poslovne zone na 4
lokaliteta.
Uvažavajući planirani razvoj sjevernog dijela Mostara i gore opisane
probleme u napajanju potrošača, kao potreba se nameće izgradnja nove
izvorne tačke TS 110/x kV. Na osnovu predviđenih lokaliteta novih
potrošača optimalna lokacija nove TS 110 kV bila bi na području
Željuše, na lokalitetu pored postojeće TS 35/10(20) kV Željuša gdje
već postoji zemljište za izgradnju nove TS.
Ukupno opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Željuša bi, u trenutku
njenog ulaska u pogon 2017. godine, iznosilo 13 MW.
Uklapanje ove TS planirano je po principu ulaz/izlaz na DV 110 kV
HE Jablanica – Mostar 1 pri čemu dužina priključnog voda iznosi cca
350 m.
Izgradnja TS u obimu:
- dva energetska transformatora 20 MVA,
- 110 kV postrojenje sa dva DV i dva transformatorska polja,
- SN postrojenje 10(20) kV sa potrebnim brojem odvodnih ćelija i
ostalim pratećim ćelijama,
- sistem zaštite i upravljanja, oprema vlastite potrošnje i dr.
2015. i 2016.g. izrada projekta za izgradnju TS, rješavanje imovinsko
pravnih odnosa za planiranu lokaciju i ishođenje neophodnih dozvola,
nabava dijela opreme, čelične konstrukcije i otpočinjanje građevinskih
radova na izgradnji TS.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017.godine.
229
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
B-II-1-10
TS 110/x kV Kupres
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Proširenje za jedno DV 110 kV polje za potrebe priključenja DV 110
kV Kupres – Tomislavgrad.
Proširenje TS u obimu:
- jedno DV polje 110 kV
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
2016. g: Nabavka opreme , projektovanje i izgradnja.
Planirani rok za završetak radova je tokom 2016. godine.
B-II-1-11
TS 110/x kV Rama
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Proširenje za jedno DV 110 kV polje za potrebe priključenja DV 110
kV Rama – Uskoplje..
Proširenje TS u obimu:
- jedno DV polje 110 kV
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
2016. g: Nabavka opreme , projektovanje i izgradnja.
Planirani rok za završetak radova je tokom 2016. godine.
B-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-II-2-1
DV 110 kV Rama - Uskoplje
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
U skladu sa kriterijem obezbjeđenja dvostranog napajanja TS 110/x kV
planirana je izgradnja voda 110 kV Rama - Uskoplje u dužini od 15
km. Na ovaj način TS Uskoplje (max. izmjereno opterećenje 7,4
MVA) će biti dvostrano uvezana u 110 kV mrežu, te će se povećati
sigurnost i pouzdanost napajanja potrošača.
Izgradnja dionice voda u dužini od 15 km.
2014.g. odabir trase DV-a, izrada projektne dokumentacije za
izgradnju dalekvoda, te druge aktivnosti na obezbjeđenju neophodnih
dozvola.
2015.g. planirano je rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
2016.g. prva faza izgradnje DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
230
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-II-2-2
DV 110 kV Čitluk – Ljubuški (ulaz-izlaz TS Čitluk 2)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
U skladu sa tehničkim kriterijima planiranja plana razvoja, planirana je
izgradnja ove dionice DV-a za prihvat nove TS Čitluk 2.
Projektiranje, dozvole i izvođenje svođenja DV-a u TS Čitluk 2
2014.g. izrada projektne dokumentacije, te aktivnosti na osiguranju
neophodnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
2015.g. izgradnja DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-II-2-3
DV 110 kV Ljubuški – Ljubuški 2 – Grude
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Prijedlog OP Mostar
U skladu sa tehničkim kriterijima planiranja plana razvoja, planirana je
izgradnja ovog DV-a koji će povezati novu TS 110/x kV Ljubuški 2 na
mrežu 110 kV.
Planirani su pripremni radovi na izgradnji DV-a koji podrazumijevaju
odabir trase DV-a, izradu idejnog projekta, rješavanje imovinsko
pravnih odnosa za planiranu trasu i ishođenje neophodnih dozvola.
Nakon pripremnih radova planirani su radovi na izgradnji dionice DVa od TS Ljubuški do TS Ljubuški 2.
Radovi za izgradnji DV-a 110 kV Ljubuški – Ljubuški 2
2015.g. odabir trase DV-a, izrada projektne dokumentacije za
izgradnju dalekvoda, te druge aktivnosti na obezbjeđenju neophodnih
dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
2016.g. prva faza izgradnje DV-a (dionica Ljubuški-Ljubuški 2)
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
B-II-2-4
DV 2x110 kV ulaz - izlaz za HE Ulog (na DV 110 kV Nevesinje Gacko)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2012. – 2021.
U skladu sa izdatim Uslovima za priključak korisnika na prenosnu
mrežu i definisanom dinamikom ulaska HE Ulog u pogon do kraja
2015. godine (bilansno uvršteno u Indikativni plan razvoja
proizvodnje), potrebno je realizovati izgradnju DV 2x110 kV ulaz –
izlaz za HE Ulog u dužini od 20,75 km na DV 110 kV Nevesinje –
Gacko. Planirana izgradnja priključnog DV-a bit će finansirana iz
varijabilnog dijela naknade za priključak.
Izgradnja voda 2x110 kV u dužini od 20,75 km.
2014.g. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola,
otpočinjanje aktivnosti na izgradnji voda.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-II-2-5
DV 110 kV Gacko – RS Sastavci
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2012. – 2021.
U skladu sa zahtjevom Investitora i definisanom dinamikom ulaska
grupa mHE Sutjeska u pogon do kraja 2015. godine (bilansno uvrštena
u Indikativni plan razvoja proizvodnje), potrebno je realizovati
231
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
izgradnju DV 110 kV Gacko – RS Sastavci u dužini od 18 km.
Planirana izgradnja priključnog DV-a bit će finansirana iz varijabilnog
dijela naknade za priključak.
Izgradnja voda 110 kV u dužini od 18 km.
2014.g. Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola,
otpočinjanje aktivnosti na izgradnji voda.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015.godine.
B-II-2-6
DV 110 kV Tomislavgrad - Kupres
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
U skladu sa kriterijima planiranja iz plana razvoja, planirana je
izgradnja ovog DV-a za obezbjeđenje dvostranog napajanja TS
Kupres.
Planira se izgradnja dionice Šuica – Kupres (24,3 km) čime se
osigurava dvostrano napajanje TS Kupres (dio DV 110 kV
Tomislavgrad – Kupres u dužini od 8 km je izgrađen 2000. godine).
Izgradnja dijela DV-a
2015.g. izrada projektne dokumentacije, te aktivnosti na osiguranju
neophodnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
2016.g. prva faza izgradnje DV-a
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
B-II-2-7
DV 110 kV ulaz-izlaz za TS Željuša (na DV 110 kV HE Jablanica –
Mostar 1)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Uklapanje nove TS Željuša u EES.
Izgradnja DV 2x110 kV u dužini od cca 350 m.
2015.g. izrada projektne dokumentacije, te aktivnosti na osiguranju
neophodnih dozvola i rješavanje imovinsko-pravnih poslova.
2016.g. izgradnja DV-a
Planirani rok za završetak radova je tokom 2017. godine.
B-II-2-8
DV 2x220 kV ulaz – izlaz za HE Dabar (na DV 220 kV Mostar 3 –
Trebinje /II)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2014. – 2023.
U skladu sa izdatim Uslovima za priključak korisnika na prenosnu
mrežu i definisanom dinamikom ulaska HE Dabar u pogon do kraja
2016. godine (bilansno uvršteno u Indikativni plan razvoja
proizvodnje), potrebno je realizovati izgradnju DV 2x220 kV ulaz –
izlaz za HE Dabar u dužini od 24 km na DV 220 kV Mostar 3 –
Trebinje /II. Planirana izgradnja priključnog DV-a bit će finansirana iz
varijabilnog dijela naknade za priključak.
Izgradnja voda 2x220 kV u dužini od 24 km.
Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, otpočinjanje
aktivnosti na izgradnji voda.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
232
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ OSTALA ULAGANJA
C OSTALO
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
C1
Informacioni sistemi
Prijedlog OP Mostar
Nabavka neophodne računalne opreme, te zamjena rashodovane
opreme novom
Realizacija aktivnosti planirana je tijekom 2014.-2016.g.
C2
Telekomunikacije
Prijedlog OP Mostar
Nabavka neophodne telekomunikacijske opreme, te zamjena
rashodovane opreme novom
Realizacija aktivnosti planirana je tijekom 2014.-2016.g.
C3
Studije
Prijedlog OP Mostar
Planirano 2010.g.:
Izrada Studije zaštite dalekovoda od atmosferskog pražnjenja na
području južne i istočne Hercegovine.
Izrada Elaborata o načinu uzemljenja neutralnih točaka SN strana
energetskih transformatora u TS:
- TS Mostar 6
- TS Mostar 7
- TS Mostar 5
- TS Čitluk
- TS Tomislavgrad
- TS Široki Brijeg
Planirano 2013.g.:
Izrada Elaborata o načinu uzemljenja neutralnih točaka SN strana
energetskih transformatora u TS (sukladno rezultatima Studija razvoja
distribucije):
- TS Ljubuški
- TS Čapljina
- TS Grude
- TS Posušje
Realizacija aktivnosti planirana je tijekom 2014.g., a sredstva su
obezbjeđena na stavci C3 - Direkcija
C4
Poslovni objekti
Prijedlog OP Mostar
Sanacija poslovne zgrade u TJ Trebinje (bivša zgrada HET-a) ranije
planirana u 2009.g.
Realizacija aktivnosti planirana je tijekom 2014.g.
233
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C5
Vozila
Prijedlog OP Mostar
Nabavka vozila prema potrebama i posebnoj specifikaciji, kao i
zamjena rashodovanih vozila novim
Realizacija aktivnosti planirana je tijekom 2014.-2016.g.
C6
Alati i instrumenti
Prijedlog OP Mostar
Nabavka ispitne opreme, alata i instrumenata za rad i održavanje
prema posebnoj specifikaciji
Realizacija aktivnosti planirana je tijekom 2014.-2016.g.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C7
Oprema - stalna sredstva
Prijedlog OP Mostar
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C8
Zaštita od požara, zaštita na radu, tehnička zaštita
Prijedlog OP Mostar
Elektroprenos BiH
Nabavka nove i zamjena dotrajale i rashodovane opreme - inventara
Realizacija aktivnosti planirana je tijekom 2014.-2016.g.
Nabavka opreme za videonadzor i vatrodojavu objekata OP Mostar
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.-2016.g.
234
Plan investicija 2014. – 2016. god.
I - 3 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
0
1
2
4
5
6
UKUPNO A+B+C
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
Donacije
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
7 (2+3+4+5+6)
8
9
10 (7+6+9)
11
12
13
14 (10+11+12+13)
4.996.951
28.529.000
680.000
0
34.205.951
35.270.441
21.207.305
90.683.697
0
180.000
16.540.000
107.403.697
A.
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
4.791.874
7.169.000
335.000
0
12.295.874
9.145.441
0
21.441.315
0
0
0
21.441.315
A-I
Ukupno san./rekonstrukcija TS
2.035.509
2.424.000
255.000
0
4.714.509
4.280.000
0
8.994.509
0
0
0
8.994.509
2.010.659
617.160
0
1.774.000
350.000
0
240.000
20.000
0
0
0
0
4.024.659
987.160
0
360.000
360.000
0
0
0
0
4.384.659
1.347.160
0
0
0
0
0
0
0
4.384.659
1.347.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
100.000
20.000
0
570.000
0
0
570.000
0
0
0
570.000
0
818.499
60.000
65.000
0
0
0
24.850
24.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.324.000
0
0
0
0
650.000
200.000
0
0
200.000
250.000
0
0
0
0
170.000
20.000
10.000
0
0
0
15.000
5.000
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988.499
1.404.000
75.000
0
0
0
689.850
229.850
0
0
200.000
260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.920.000
0
0
0
3.920.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988.499
1.404.000
75.000
0
0
0
4.609.850
229.850
0
0
200.000
4.180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988.499
1.404.000
75.000
0
0
0
4.609.850
229.850
0
0
200.000
4.180.000
0
0
0
2.756.365
4.745.000
80.000
0
7.581.365
4.865.441
0
12.446.806
0
0
0
12.446.806
1.818.000
1.600.000
180.000
2.100.000
2.100.000
0
30.000
20.000
5.000
0
0
0
3.948.000
3.720.000
185.000
170.000
170.000
0
0
0
0
4.118.000
3.890.000
185.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.118.000
3.890.000
185.000
38.000
0
5.000
0
43.000
0
0
43.000
0
0
0
43.000
0
0
938.365
0
0
2.645.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
3.633.365
0
0
4.695.441
0
0
0
0
0
8.328.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.328.806
105.000
A-I-1 Ukupno san./rekonstrukcija TS
1
RS 110 kV Mostar 1 (IO 01-3505-1/06)
2
Nabavka i ugradnja SN ćelija 10(20) kV
Nabavka i ugradnja zemljospojnika i odvodnika p.n. nul3
točke 110 kV trafoa
TS 110/35/10 kV Čapljina
4
SN postrojenje (IO 01-1624/07)
5
TS Gacko (IO 01-1267/06)
6
TS 400/x kV Trebinje (IO 01-1279/06)
7
TS 110/x kV Bileća (IO 01-1644/2007)
8
Zamjena opreme i rezerva (IO 01-1650/07)
9
TS Livno (IO 01-1629/07)
10 TS Mostar 5 (IO 01-1629/07)
11 TS Mostar 4 (IO 01-1629/07)
A-I-2 Ukupno san./rekonstrukcija DV
1
DV 110 kV Grude - Imotski (pripremni r.)
2
DV 110 kV Mostar 4 - Š. Brijeg (prip.r.)
3
DV 110 kV Š.Brijeg - Grude (prip.r.)
4
DV 110 kV Mostar 1 - Čapljina (IO 01-1640/07)
5
DV 110 kV Mostar 1- Jablanica (IO 01-1639/07)
6
DV 220 kV HE Dubrovnik - Trebinje (IO 01-1643/07)
A-I-3 Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
1
POWER III - SCADA
A-II Ukupno izgradnja
A-II-1 Ukupno izgradnja TS
1
TS 110/35/10(20) kV Mostar 9 (IO 01-3507-1/06)
2
TS 110/35/10 kV Ljubuški (IO 01-3509/06)
3
TS 110/20/10 kV Kupres - VN postrojenja (IO 01-1635/07)
4
TS 110/x kV Jablanica (IO 01-1156/06)
5
RS 220 kV Jablanica (IO 01-1914/06)
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
DV 2x220 kV Posušje –Rama (Plan poslovanja JP EPHZHB
1
za 1996.)
2
DV 110 kV Vrgorac - Ljubuški
DV 110 kV Tomislavgrad –Rama (Plan poslovanja JP
3
EPHZHB za 1999.)
DV 110 kV Tomislavgrad – Livno (Plan poslovanja JP
4
EPHZHB za 1999.)
DV 110 kV Bugojno - Kupres, svođenje u TS Kupres (Plan
5
poslovanja JP EPHZHB za 2005.)
svođenje DV Mostar 1-Čapljina u TS Mostar 9 (IO 01-35056
2/06)
7
DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 (prip. radovi)
DV 110 kV Tomislavgrad (SM 27) –Kupres (pripremni
8
radovi)
9
DV 110 kV HE Mostar - Mostar 1 (IO 01-1631/07)
10 DV 110 kV Nevesinje - Gacko (IO 01-1652/07)
Elektroprenos BiH
0
100.000
5.000
0
105.000
0
0
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
5.000
0
105.000
0
0
105.000
0
0
0
105.000
8.039
100.000
5.000
0
113.039
0
0
113.039
0
0
0
113.039
0
50.000
5.000
0
55.000
0
0
55.000
0
0
0
55.000
650.000
0
10.000
0
660.000
0
0
660.000
0
0
0
660.000
6.706
270.000
5.000
0
281.706
105.000
0
386.706
0
0
0
386.706
0
300.000
5.000
0
305.000
0
0
305.000
0
0
0
305.000
95.580
178.040
200.000
1.525.000
5.000
5.000
0
0
300.580
1.708.040
0
4.590.441
0
0
300.580
6.298.481
0
0
0
0
0
0
300.580
6.298.481
235
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
1
2
0
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
4
5
6
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
Vlastita sredstva 2015. Vlastita sredstva 2016.
7 (2+3+4+5+6)
8
9
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
10 (7+6+9)
11
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
B.
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
0
18.830.000
345.000
0
19.175.000
24.705.000
20.187.305
64.067.305
0
180.000
16.540.000
80.787.305
B-I
Ukupno san./rekonstrukcija TS
0
16.780.000
290.000
0
17.070.000
13.995.000
13.609.798
44.674.798
0
180.000
0
44.854.798
Ukupno san./rekonstrukcija TS
0
12.760.000
195.000
0
12.955.000
6.640.000
4.370.000
23.965.000
0
0
0
23.965.000
TS Mostar 2 - sanacija DV polja 110 kV Mostar 1,
zamjena transformatora, rekonstrukcija VN
postrojenja, građevinska rekonstrukcija
0
1.970.000
20.000
0
1.990.000
0
0
1.990.000
0
0
0
1.990.000
0
1.815.000
20.000
0
1.835.000
2.020.000
0
3.855.000
0
0
0
3.855.000
0
1.620.000
20.000
0
1.640.000
1.120.000
0
2.760.000
0
0
0
2.760.000
B-I-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TS Mostar 6 - nabavka transformatora 110/x kV 40
MVA, rekonstrukcija SN, sekundarna rekonstrukcija
VN, ispravljač
TS Konjic- Nabavka transformatora 110/x kV,
rekonstrukcija VN i SN postrojenja, građevinska
rekonstrukcija
Nabavka i ugradnja SN ćelija 24 kV
TS Rama- nabavka i ugradnja opreme za daljinski
nadzor i upravljanje, zamjena baterije
TS Kupres - zamjena prekidača na Tr1
TS Posušje - rekonstrukcija VN i SN postrojenja,
sekundarna rek., VP, sanacija otvora
Zamjena opreme i rezerva
Oprema obračunskog mjerenja
TS Bileća - rekonstrukcija VN i SN postr.
Elaborati stanja energetskih transformatora
TS Široki Brijeg - rekonstrukcija VN
Sanacija i izgradnja uljnih jama
TS Grude - rekonstrukcija VN i SN postr.
TS Ljubuški - rekonstrukcija VN i SN postrojenja,
građevinska rekonstrukcija
TS Nevesinje - građevinska rekonstrukcija, zamjena
VN u TR polju i zamjena SN postrojenja zamjena
ormara upravljanja i zaštita za DV i TR, SCADA
0
300.000
20.000
0
320.000
55.000
0
375.000
0
0
0
375.000
0
110.000
10.000
0
120.000
0
0
120.000
0
0
0
120.000
0
0
0
0
0
0
75.000
75.000
0
0
0
75.000
0
100.000
5.000
0
105.000
0
1.135.000
1.240.000
0
0
0
1.240.000
0
0
0
0
0
0
0
1.050.000
0
2.700.000
150.000
500.000
80.000
0
20.000
0
20.000
5.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.070.000
0
2.720.000
155.000
510.000
85.000
0
0
770.000
0
105.000
0
0
0
0
0
0
105.000
0
0
1.580.000
1.070.000
770.000
2.720.000
365.000
510.000
85.000
1.580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.070.000
770.000
2.720.000
365.000
510.000
85.000
1.580.000
0
100.000
5.000
0
105.000
870.000
540.000
1.515.000
0
0
0
1.515.000
0
50.000
5.000
0
55.000
1.700.000
0
1.755.000
0
0
0
1.755.000
0
70.000
5.000
0
75.000
0
135.000
210.000
0
0
0
210.000
20.000
0
0
0
2.135.000
0
0
260.000
0
260.000
2.135.000
0
0
0
0
0
0
260.000
2.135.000
18
19
TS Uskoplje - Sanacija krovišta kom.pog. zgrade,
zamjena prekidača na Tr I
TS Stolac - rekonstrukcija VN postrojenja
TS Mostar 1
20
TS Mostar 4 - rekonstrukcija 110 kV postrojenja
0
0
0
0
140.000
140.000
0
0
0
140.000
21
22
TS Jablanica - rekonstrukcija VN postrojenja
TS Mostar 5 - građevinska sanacija, baterija
0
0
0
0
0
35.000
0
0
400.000
0
400.000
35.000
0
0
0
0
0
0
400.000
35.000
17
Elektroprenos BiH
0
0
2.115.000
30.000
5.000
236
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
1
2
4
5
6
0
B-I-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
B-II
B-II-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
B-II-2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
Vlastita sredstva 2015. Vlastita sredstva 2016.
7 (2+3+4+5+6)
8
9
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
10 (7+6+9)
11
Donacije
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
12
13
14 (10+11+12+13)
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV Mostar 4 - Široki Brijeg
DV 110 kV Široki Brijeg - Grude
DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2
DV 110 kV Mostar 2 - Stolac
DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac AKZ i rek.
DV 220 kV Mostar 3 - RP Trebinje AKZ i rek.
DV 110 kV Trebinje - H. Novi
0
0
0
0
0
0
0
0
4.020.000
1.240.000
1.220.000
450.000
150.000
300.000
300.000
0
95.000
20.000
20.000
10.000
5.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.115.000
1.260.000
1.240.000
460.000
155.000
310.000
310.000
0
7.355.000
0
0
0
0
1.020.000
1.020.000
1.200.000
9.239.798
0
0
0
0
0
0
0
20.709.798
1.260.000
1.240.000
460.000
155.000
1.330.000
1.330.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
130.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.889.798
1.260.000
1.240.000
460.000
155.000
1.460.000
1.380.000
1.200.000
DV 110 kV Kupres - Bugojno - rekonstrukcija DV
na dionici preko planine Stožer
0
100.000
5.000
0
105.000
0
0
105.000
0
0
0
105.000
0
0
0
50.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
55.000
0
0
0
0
160.000
550.000
1.520.000
1.120.000
605.000
1.520.000
1.280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
605.000
1.520.000
1.280.000
0
210.000
10.000
0
220.000
220.000
220.000
660.000
0
0
0
660.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470.000
600.000
310.000
60.000
320.000
810.000
0
645.000
520.000
105.000
0
0
0
0
0
0
1.490.000
934.798
3.300.000
105.000
470.000
600.000
310.000
60.000
320.000
810.000
1.490.000
1.579.798
3.820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
470.000
600.000
310.000
60.000
320.000
810.000
1.490.000
1.579.798
3.820.000
DV 110 kV Bileća - Nikšić
DV 110 kV Bileća - Trebinje 1
DV 110 kV Bileća - Stolac
Izrada Elaborata rekonstrukcije i idejnog rješenja za
DV-e
DV 110 kV Uskoplje - Bugojno (OPGW)
DV 110 kV Rama - Jablanica (OPGW)
DV 220 kV Kakanj - Salakovac
DV 2x110 kV Sarajevo - HE Jablanica
DV 220 kV Mostar 3 - Mostar 4 (Spojni I)
DV 220 kV HE Salakovac - Mostar 3
DV 220 kV Mostar 3 - Trebinje (II)
DV 220 kV RP Trebinje - HE Trebinje
DV 220 kV RP Trebinje - HE Perućica
DV 110 kV Grude - Imotski
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ukupno izgradnja
0
2.050.000
55.000
0
2.105.000
10.710.000
6.577.507
19.392.507
0
0
16.540.000
35.932.507
Ukupno izgradnja TS
TS Mostar 7 - kompletiranje DV 110 kV polja
TS 110/x kV Čitluk 2
TS 110/x kV Ljubuški 2
TS 110/35/10 kV Ljubuški (SP)
TS Uskoplje (DV polja Rama i Bugojno)
TS Nevesinje (T2, DV polja Gacko i Mostar 2)
TS Trebinje 1 (drugi transformator 20 MVA)
TS Gacko (DV p. RS Sastavci i Nevesinje)
TS 110/x kV Željuša
TS 110/x kV Kupres
TS 110/x kV Rama (DV p. Uskoplje)
Ukupno izgradnja DV
DV 110 kV Rama - Uskoplje
DV 110 kV Čitluk - Ljubuški (ulaz-izlaz TS Čitluk
2)
DV 110 kV Grude - Ljubuški 2 - Ljubuški
DV 2x110 kV ulaz - izlaz za HE Ulog (na DV 110
kV Nevesinje - Gacko)
DV 110 kV Gacko - RS Sastavci
DV 110 kV Tomislavgrad - Kupres
DV 110 kV ulaz - izlaz za TS Željuša
DV 220 kV ulaz - izlaz za HE Dabar (na DV 220 kV
Mostar 3 - Trebinje II)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400.000
0
1.400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650.000
500.000
20.000
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.420.000
0
1.420.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685.000
515.000
9.330.000
920.000
3.870.000
0
0
760.000
2.040.000
820.000
410.000
510.000
0
0
1.380.000
470.000
3.535.000
0
0
1.020.000
260.000
0
0
550.000
0
820.000
565.000
320.000
3.042.507
1.615.000
14.285.000
920.000
5.290.000
1.020.000
260.000
760.000
2.040.000
1.370.000
410.000
1.330.000
565.000
320.000
5.107.507
2.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
397.000
0
0
0
0
0
0
0
397.000
0
0
0
16.143.000
0
14.682.000
920.000
5.290.000
1.020.000
260.000
760.000
2.040.000
1.370.000
807.000
1.330.000
565.000
320.000
21.250.507
2.600.000
160.000
Elektroprenos BiH
0
150.000
10.000
0
160.000
0
0
160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
515.000
440.000
955.000
0
0
0
955.000
0
0
5.000
0
5.000
0
0
5.000
0
0
4.773.000
4.778.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
310.000
85.000
0
782.507
205.000
5.000
1.092.507
290.000
0
0
0
0
0
0
2.790.000
0
0
2.795.000
1.092.507
290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.580.000
8.580.000
237
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
1
2
0
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
6
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
10 (7+6+9)
11
Donacije
8
9
205.077
2.530.000
0
0
2.735.077
1.420.000
1.020.000
5.175.077
0
0
0
0
0
0
205.077
0
0
0
200.000
110.000
0
300.000
900.000
400.000
300.000
320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
110.000
0
300.000
1.105.077
400.000
300.000
320.000
100.000
70.000
0
300.000
300.000
400.000
50.000
200.000
100.000
70.000
0
200.000
300.000
100.000
50.000
200.000
400.000
250.000
0
800.000
1.705.077
900.000
400.000
720.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
0
5.175.077
400.000
250.000
0
800.000
1.705.077
900.000
400.000
720.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
II - 3 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
UKUPNO A+B+C
Vrijednost ukupne
investicije
2
131.129.554
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
4.996.951
žiralna u 2014.
4
5
28.529.000
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
vlastiti rad
Žiralna u
2015.
7 (3+4+5+6)
Vlastiti rad u
2015.
8
Vlastita sredstva
2015.
9
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
13 (11+12)
14 (7+10+13)
Procjena potreba u
2017. god.
Vlastita sr. žiralno
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
15
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
18
19
680.000
0
34.205.951
34.700.441
570.000
35.270.441
20.852.305
355.000
21.207.305
90.683.697
19.252.695
89.078.697
62.242.919
26.835.778
A.
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
29.714.477
4.791.874
7.169.000
335.000
0
12.295.874
9.070.441
75.000
9.145.441
0
0
0
21.441.315
3.800.000
21.031.315
12.575.335
8.455.980
A-I
Ukupno san./rekonstrukcija
15.249.290
2.035.509
2.424.000
255.000
0
4.714.509
4.250.000
30.000
4.280.000
0
0
0
8.994.509
3.800.000
8.709.509
6.507.010
2.202.499
6.839.440
2.200.000
2.010.659
617.160
0
1.774.000
350.000
0
240.000
20.000
0
0
0
0
4.024.659
987.160
0
350.000
350.000
0
10.000
10.000
0
360.000
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.384.659
1.347.160
0
0
2015.
4.134.659
1.317.160
0
1.932.160
1.317.160
0
2.202.499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650.000
450.000
100.000
20.000
0
570.000
0
0
0
0
0
0
570.000
2014.
550.000
550.000
0
0
0
1.324.000
0
0
0
0
650.000
200.000
0
0
200.000
0
170.000
20.000
10.000
0
0
0
15.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988.499
1.404.000
75.000
0
0
0
689.850
229.850
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
3.900.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.920.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
988.499
1.404.000
75.000
0
0
0
4.609.850
229.850
0
0
200.000
0
0
0
65.000
0
0
0
4.574.850
224.850
0
0
200.000
0
818.499
1.384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A-I-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A-I-2
1
2
3
4
5
6
A-I-3
1
A-II
Ukupno san./rekonstrukcija TS
RS 110 kV Mostar 1 (IO 01-3505-1/06)
Nabavka i ugradnja SN ćelija 10(20) kV
Nabavka i ugradnja zemljospojnika i odvodnika p.n.
nul-točke 110 kV trafoa
TS 110/35/10 kV Čapljina
SN postrojenje (IO 01-1624/07)
TS Gacko (IO 01-1267/06)
TS 400/x kV Trebinje (IO 01-1279/06)
TS 110/x kV Bileća (IO 01-1644/2007)
Zamjena opreme i rezerva (IO 01-1650/07)
TS Livno (IO 01-1629/07)
TS Mostar 5 (IO 01-1629/07)
TS Mostar 4 (IO 01-1629/07)
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV Grude - Imotski (pripremni r.)
DV 110 kV Mostar 4 - Š. Brijeg (prip.r.)
DV 110 kV Š.Brijeg - Grude (prip.r.)
DV 110 kV Mostar 1 - Čapljina (IO 01-1640/07)
2.135.440
1.404.000
450.000
4.000.000
0
818.499
60.000
65.000
0
0
0
24.850
24.850
0
0
0
DV 110 kV Mostar 1- Jablanica (IO 01-1639/07)
4.180.000
0
250.000
10.000
0
260.000
3.900.000
20.000
3.920.000
0
0
0
4.180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DV 220 kV HE Dubrovnik - Trebinje (IO 011643/07)
Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
POWER III - SCADA
Ukupno izgradnja
A-II-1 Ukupno izgradnja TS
8.409.850
229.850
0
3.800.000
2017.
0
818.499
1.384.000
65.000
0
0
0
4.574.850
224.850
0
0
200.000
0
2015.
4.150.000
4.150.000
0
0
0
0
0
0
12.321.806
0
0
0
0
6.068.325
6.253.481
0
0
0
2014.
2015.
2014.
3.800.000
0
2014.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.465.187
2.756.365
4.745.000
80.000
0
7.581.365
4.820.441
45.000
4.865.441
0
0
0
12.446.806
0
4.555.000
1.818.000
2.100.000
30.000
0
3.948.000
170.000
0
170.000
0
0
0
4.118.000
0
4.088.000
4.088.000
0
1
TS 110/35/10(20) kV Mostar 9 (IO 01-3507-1/06)
3.890.000
1.600.000
2.100.000
20.000
0
3.720.000
170.000
0
170.000
0
0
0
3.890.000
0
2015.
3.870.000
3.870.000
0
2
TS 110/35/10 kV Ljubuški (IO 01-3509/06)
TS 110/20/10 kV Kupres - VN postrojenja (IO 011635/07)
TS 110/x kV Jablanica (IO 01-1156/06)
RS 220 kV Jablanica (IO 01-1914/06)
535.000
180.000
0
5.000
0
185.000
0
0
0
0
0
0
185.000
0
2014.
180.000
180.000
0
130.000
38.000
0
5.000
0
43.000
0
0
0
0
0
0
43.000
0
2014.
38.000
38.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.910.187
938.365
2.645.000
50.000
0
3.633.365
4.650.441
45.000
4.695.441
0
0
0
8.328.806
0
8.233.806
1.980.325
6.253.481
1.000.000
0
100.000
5.000
0
105.000
0
0
0
0
0
0
105.000
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
5
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
DV 2x220 kV Posušje –Rama (Plan poslovanja JP
1
EPHZHB za 1996.)
2
DV 110 kV Vrgorac - Ljubuški
DV 110 kV Tomislavgrad –Rama (Plan poslovanja
3
JP EPHZHB za 1999.)
DV 110 kV Tomislavgrad – Livno (Plan poslovanja
4
JP EPHZHB za 1999.)
DV 110 kV Bugojno - Kupres, svođenje u TS Kupres
5
(Plan poslovanja JP EPHZHB za 2005.)
svođenje DV Mostar 1-Čapljina u TS Mostar 9 (IO
6
01-3505-2/06)
7
DV 110 kV Mostar 4 - Mostar 9 (prip. radovi)
DV 110 kV Tomislavgrad (SM 27) –Kupres
8
(pripremni radovi)
9
DV 110 kV HE Mostar - Mostar 1 (IO 01-1631/07)
10
DV 110 kV Nevesinje - Gacko (IO 01-1652/07)
Elektroprenos BiH
2014.
305.000
0
100.000
5.000
0
105.000
0
0
0
0
0
0
105.000
0
2014.
100.000
100.000
0
205.000
8.039
100.000
5.000
0
113.039
0
0
0
0
0
0
113.039
0
2014.
108.039
108.039
0
250.000
0
50.000
5.000
0
55.000
0
0
0
0
0
0
55.000
0
2014.
50.000
50.000
0
660.000
650.000
0
10.000
0
660.000
0
0
0
0
0
0
660.000
0
2014.
650.000
650.000
0
386.706
6.706
270.000
5.000
0
281.706
100.000
5.000
105.000
0
0
0
386.706
0
2014.
376.706
376.706
0
385.000
0
300.000
5.000
0
305.000
0
0
0
0
0
0
305.000
0
2014.
300.000
300.000
0
420.000
95.580
200.000
5.000
0
300.580
0
0
0
0
0
0
300.580
0
2014.
295.580
295.580
0
6.298.481
178.040
1.525.000
5.000
0
1.708.040
4.550.441
40.000
4.590.441
0
0
0
6.298.481
0
2015.
6.253.481
0
6.253.481
239
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
0
B.
B-I
B-I-1
1
Projekat/Objekat
1
Vrijednost
ukupne investicije
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
2
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
4
5
6
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
8
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
18
19
9
10 (8+9)
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
96.240.000
0
18.830.000
345.000
0
19.175.000
24.210.000
495.000
24.705.000
19.832.305
355.000
20.187.305
64.067.305
15.452.695
62.872.305
45.512.507
17.359.798
Ukupno san./rekonstrukcija
47.580.000
0
16.780.000
290.000
0
17.070.000
13.670.000
325.000
13.995.000
13.404.798
205.000
13.609.798
44.674.798
2.725.202
43.854.798
30.245.000
13.609.798
23.965.000
0
12.760.000
195.000
0
12.955.000
6.450.000
190.000
6.640.000
4.240.000
130.000
4.370.000
23.965.000
0
23.450.000
18.660.000
4.790.000
1.990.000
0
1.970.000
20.000
0
1.990.000
0
0
0
0
0
0
1.990.000
0
2016.
1.970.000
1.970.000
0
0
1.815.000
20.000
0
1.835.000
2.000.000
20.000
2.020.000
0
0
0
3.855.000
0
2016.
3.815.000
3.815.000
0
Ukupno san./rekonstrukcija TS
TS Mostar 2 - sanacija DV polja 110 kV
Mostar 1, zamjena transformatora,
rekonstrukcija VN postrojenja, građevinska
rekonstrukcija
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr. žiralno
2
TS Mostar 6 - nabavka transformatora 110/x
kV 40 MVA, rekonstrukcija SN, sekundarna
rekonstrukcija VN, ispravljač
3.855.000
3
TS Konjic- Nabavka transformatora 110/x kV,
rekonstrukcija VN i SN postrojenja,
građevinska rekonstrukcija
2.760.000
0
1.620.000
20.000
0
1.640.000
1.100.000
20.000
1.120.000
0
0
0
2.760.000
0
2015.
2.720.000
2.720.000
0
4
Nabavka i ugradnja SN ćelija 24 kV
375.000
0
300.000
20.000
0
320.000
50.000
5.000
55.000
0
0
0
375.000
0
2015.
350.000
350.000
0
5
TS Rama- nabavka i ugradnja opreme za
daljinski nadzor i upravljanje, zamjena baterije
120.000
0
110.000
10.000
0
120.000
0
0
0
0
0
0
120.000
0
2014.
110.000
110.000
0
0
6
8
9
TS Kupres - zamjena prekidača na Tr1
TS Posušje - rekonstrukcija VN i SN
postrojenja, sekundarna rek., VP, sanacija
otvora
Zamjena opreme i rezerva
Oprema obračunskog mjerenja
10
TS Bileća - rekonstrukcija VN i SN postrojenja
7
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
5.000
75.000
75.000
0
2016.
70.000
70.000
1.240.000
0
100.000
5.000
0
105.000
0
0
0
1.115.000
20.000
1.135.000
1.240.000
0
2016.
1.215.000
1.215.000
0
1.070.000
770.000
0
0
1.050.000
0
20.000
0
0
0
1.070.000
0
0
750.000
0
20.000
0
770.000
0
0
0
0
0
0
1.070.000
770.000
0
0
2014.
2015.
1.050.000
750.000
850.000
620.000
200.000
130.000
2.720.000
0
2.700.000
20.000
0
2.720.000
0
0
0
0
0
0
2.720.000
0
2014.
2.700.000
0
2.700.000
11
Elaborati stanja energetskih transformatora
365.000
0
150.000
5.000
0
155.000
100.000
5.000
105.000
100.000
5.000
105.000
365.000
0
2016.
350.000
260.000
90.000
12
13
TS Široki Brijeg - rekonstrukcija VN
Sanacija i izgradnja uljnih jama
510.000
85.000
0
0
500.000
80.000
10.000
5.000
0
0
510.000
85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510.000
85.000
0
0
2014.
2014.
500.000
80.000
500.000
60.000
0
20.000
14
TS Grude - rekonstrukcija VN i SN postrojenja
1.580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.530.000
50.000
1.580.000
1.580.000
0
2016.
1.530.000
1.530.000
0
15
TS Ljubuški - rekonstrukcija VN i SN
postrojenja, građevinska rekonstrukcija
1.515.000
0
100.000
5.000
0
105.000
850.000
20.000
870.000
525.000
15.000
540.000
1.515.000
0
2016.
1.475.000
1.475.000
0
16
TS Nevesinje - građevinska rekonstrukcija,
zamjena VN u TR polju i zamjena SN
postrojenja zamjena ormara upravljanja i
zaštita za DV i TR, SCADA
1.755.000
0
50.000
5.000
0
55.000
1.600.000
100.000
1.700.000
0
0
0
1.755.000
0
2015.
1.650.000
0
1.650.000
17
TS Uskoplje - Sanacija krovišta kom.pog.
zgrade, zamjena prekidača na Tr I
70.000
5.000
0
75.000
0
0
0
130.000
5.000
135.000
210.000
0
2016.
200.000
200.000
0
20.000
0
0
0
2.135.000
0
0
0
0
0
0
250.000
0
10.000
0
260.000
0
260.000
2.135.000
0
0
2016.
2014.
250.000
2.115.000
250.000
2.115.000
0
0
0
18
19
21
TS Stolac - rekonstrukcija VN postr.
TS Mostar 1
TS Mostar 4 - rekonstrukcija 110 kV
postrojenja
TS Jablanica - rekonstrukcija VN postr.
22
TS Mostar 5 - građevinska sanacija, baterija
20
Elektroprenos BiH
210.000
0
260.000
2.135.000
0
0
2.115.000
140.000
0
0
0
0
130.000
10.000
140.000
140.000
0
2016.
130.000
130.000
400.000
0
0
0
0
390.000
10.000
400.000
400.000
0
2016.
390.000
390.000
0
35.000
0
0
35.000
0
0
0
0
35.000
0
2014.
30.000
30.000
0
30.000
5.000
0
0
240
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
B-I-2
1
2
3
4
1
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV Mostar 4 - Široki Brijeg
DV 110 kV Široki Brijeg - Grude
DV 110 kV Mostar 1 - Mostar 2
DV 110 kV Mostar 2 - Stolac
Vrijednost ukupne
investicije
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
2
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
4
5
6
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
8
9
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr. žiralno
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
23.615.000
1.260.000
1.240.000
500.000
955.000
0
0
0
0
0
4.020.000
1.240.000
1.220.000
450.000
150.000
95.000
20.000
20.000
10.000
5.000
0
0
0
0
0
4.115.000
1.260.000
1.240.000
460.000
155.000
7.220.000
0
0
0
0
135.000
0
0
0
0
7.355.000
0
0
0
0
9.164.798
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
9.239.798
0
0
0
0
20.709.798
1.260.000
1.240.000
460.000
155.000
2.725.202
0
0
40.000
800.000
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
18
19
2014.
2015.
2014.
2017.
20.404.798
1.240.000
1.220.000
450.000
150.000
11.585.000
1.240.000
1.220.000
450.000
150.000
8.819.798
0
0
0
0
5
DV 220 kV Mostar 4 - Zakučac AKZ i rek.
1.460.000
0
300.000
10.000
0
310.000
1.000.000
20.000
1.020.000
0
0
0
1.330.000
0
2015.
1.300.000
1.300.000
0
6
DV 220 kV Mostar 3 - RP Trebinje AKZ i rek.
1.380.000
0
300.000
10.000
0
310.000
1.000.000
20.000
1.020.000
0
0
0
1.330.000
0
2016.
1.300.000
530.000
770.000
7
DV 110 kV Trebinje - H. Novi
1.200.000
0
0
0
0
0
1.200.000
0
1.200.000
0
0
0
1.200.000
0
2016.
1.200.000
0
1.200.000
8
DV 110 kV Kupres - Bugojno - rekonstrukcija
DV na dionici preko planine Stožer
105.000
0
100.000
5.000
0
105.000
0
0
0
0
0
0
105.000
0
2014.
100.000
100.000
0
605.000
1.520.000
2.685.000
0
0
0
50.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
55.000
0
0
0
0
150.000
0
0
10.000
0
0
160.000
550.000
1.500.000
1.100.000
0
20.000
20.000
550.000
1.520.000
1.120.000
605.000
1.520.000
1.280.000
0
0
1.405.000
2017.
2016.
2017.
600.000
1.500.000
1.250.000
0
0
200.000
600.000
1.500.000
1.050.000
210.000
10.000
9
10
11
12
DV 110 kV Bileća - Nikšić
DV 110 kV Bileća - Trebinje 1
DV 110 kV Bileća - Stolac
Izrada Elaborata rekonstrukcije i idejnog
rješenja za DV-e
860.000
0
0
220.000
210.000
10.000
220.000
210.000
10.000
220.000
660.000
200.000
2017.
630.000
480.000
150.000
13
DV 110 kV Uskoplje - Bugojno (OPGW)
105.000
0
0
0
0
0
0
100.000
5.000
105.000
105.000
0
2016.
100.000
100.000
0
14
15
16
DV 110 kV Rama - Jablanica (OPGW)
DV 220 kV Kakanj - Salakovac
DV 2x110 kV Sarajevo - HE Jablanica
470.000
600.000
310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
460.000
590.000
300.000
10.000
10.000
10.000
470.000
600.000
310.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470.000
600.000
310.000
0
0
0
2015.
2015.
2015.
460.000
590.000
300.000
460.000
590.000
300.000
0
0
0
17
DV 220 kV Mostar 3 - Mostar 4 (Spojni I)
18
19
20
21
22
DV 220 kV HE Salakovac - Mostar 3
DV 220 kV Mostar 3 - Trebinje (II)
DV 220 kV RP Trebinje - HE Trebinje
DV 220 kV RP Trebinje - HE Perućica
DV 110 kV Grude - Imotski
B-II
Ukupno izgradnja
B-II-1 Ukupno izgradnja TS
60.000
0
0
0
55.000
5.000
60.000
0
0
0
60.000
0
2015.
55.000
55.000
0
320.000
810.000
1.490.000
1.860.000
3.820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310.000
800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
645.000
500.000
10.000
10.000
0
0
20.000
320.000
810.000
0
645.000
520.000
0
0
1.480.000
924.798
3.300.000
0
0
10.000
10.000
0
0
0
1.490.000
934.798
3.300.000
320.000
810.000
1.490.000
1.579.798
3.820.000
0
0
0
280.202
0
2015.
2015.
2017.
2017.
2016.
310.000
800.000
1.480.000
1.569.798
3.800.000
310.000
300.000
0
0
3.800.000
0
500.000
1.480.000
1.569.798
0
48.660.000
0
2.050.000
55.000
0
2.105.000
10.540.000
170.000
10.710.000
6.427.507
150.000
6.577.507
19.392.507
12.727.493
19.017.507
15.267.507
3.750.000
23.352.000
0
1.400.000
20.000
0
1.420.000
9.190.000
140.000
9.330.000
3.430.000
105.000
3.535.000
14.285.000
8.670.000
14.020.000
10.270.000
3.750.000
920.000
0
0
0
0
0
900.000
20.000
920.000
0
0
0
920.000
0
2016
900.000
900.000
0
5.290.000
5.320.000
260.000
0
0
0
1.400.000
0
0
20.000
0
0
0
0
0
1.420.000
0
0
3.850.000
0
0
20.000
0
0
3.870.000
0
0
0
1.000.000
250.000
0
20.000
10.000
0
1.020.000
260.000
5.290.000
1.020.000
260.000
0
4.300.000
0
2015.
2017.
2016.
5.250.000
1.000.000
250.000
5.250.000
1.000.000
250.000
0
0
0
760.000
0
0
0
0
0
720.000
40.000
760.000
0
0
0
760.000
2016.
720.000
720.000
0
1
TS Mostar 7 - kompletiranje DV 110 kV polja
2
3
4
TS 110/x kV Čitluk 2
TS 110/x kV Ljubuški 2
TS 110/35/10 kV Ljubuški (SP)
5
TS Uskoplje (DV polja Rama i Bugojno)
6
TS Nevesinje (T2, DV polja Gacko i Mostar 2)
2.040.000
0
0
0
0
0
2.020.000
20.000
2.040.000
0
0
0
2.040.000
0
2015.
2.020.000
0
2.020.000
7
TS Trebinje 1 (drugi transformator 20 MVA)
1.370.000
0
0
0
0
0
800.000
20.000
820.000
530.000
20.000
550.000
1.370.000
0
2016.
1.330.000
0
1.330.000
8
TS Gacko (DV p. RS Sastavci i Nevesinje)
9
10
11
B-II-2
1
TS 110/x kV Željuša
TS 110/x kV Kupres
TS 110/x kV Rama (DV polje Uskoplje)
Ukupno izgradnja DV
DV 110 kV Rama - Uskoplje
DV 110 kV Čitluk - Ljubuški (ulaz-izlaz TS
Čitluk 2)
2
3
4
5
6
7
8
DV 110 kV Grude - Ljubuški 2 - Ljubuški
DV 2x110 kV ulaz - izlaz za HE Ulog (na DV
110 kV Nevesinje - Gacko)
DV 110 kV Gacko - RS Sastavci
DV 110 kV Tomislavgrad - Kupres
DV 110 kV ulaz - izlaz za TS Željuša
DV 220 kV ulaz - izlaz za HE Dabar (na DV
220 kV Mostar 3 - Trebinje II)
Elektroprenos BiH
807.000
0
0
0
0
0
400.000
10.000
410.000
0
0
0
410.000
0
2015.
400.000
0
400.000
5.700.000
565.000
320.000
25.308.000
2.600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
650.000
500.000
0
0
0
35.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
685.000
515.000
500.000
0
0
1.350.000
470.000
10.000
0
0
30.000
0
510.000
0
0
1.380.000
470.000
800.000
550.000
300.000
2.997.507
1.615.000
20.000
15.000
20.000
45.000
0
820.000
565.000
320.000
3.042.507
1.615.000
1.330.000
565.000
320.000
5.107.507
2.600.000
4.370.000
0
0
4.057.493
0
2017.
2016.
2016.
2016.
1.300.000
550.000
300.000
4.997.507
2.585.000
1.300.000
550.000
300.000
4.997.507
2.585.000
0
0
0
0
0
160.000
0
150.000
10.000
0
160.000
0
0
0
0
0
0
160.000
0
2016.
150.000
150.000
0
2.775.000
0
0
0
0
0
500.000
15.000
515.000
420.000
20.000
440.000
955.000
1.820.000
2017.
920.000
920.000
0
4.778.000
0
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
2015.
0
0
0
2.795.000
3.330.000
290.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
300.000
80.000
0
10.000
5.000
0
310.000
85.000
0
762.507
200.000
0
20.000
5.000
0
782.507
205.000
5.000
1.092.507
290.000
2.237.493
2015.
2017.
2017.
0
1.062.507
280.000
0
1.062.507
280.000
0
0
0
8.580.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016.
0
0
0
241
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
Vrijednost ukupne
investicije
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
2
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
8
9
Vlastita
sredstva
2015.
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
Vlastita
sredstva
2016.
13 (11+12)
Procjena potreba
Procjena
Ukupno vlastita u 2017. god.
završetka
sredstva
(godina)
2014. - 2016.
Vlastita sr.
žiralno
14 (7+10+13)
5.175.077
205.077
2.530.000
0
0
2.735.077
1.420.000
0
1.420.000
1.020.000
0
1.020.000
5.175.077
400.000
250.000
0
800.000
1.705.077
900.000
400.000
720.000
0
0
0
0
205.077
0
0
0
200.000
110.000
0
300.000
900.000
400.000
300.000
320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
110.000
0
300.000
1.105.077
400.000
300.000
320.000
100.000
70.000
0
300.000
300.000
400.000
50.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
70.000
0
300.000
300.000
400.000
50.000
200.000
100.000
70.000
0
200.000
300.000
100.000
50.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
70.000
0
200.000
300.000
100.000
50.000
200.000
400.000
250.000
0
800.000
1.705.077
900.000
400.000
720.000
242
15
16
0
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
2016.
ukupno
žiralna
2007. - 2016.
17 (3+4+8+11)
FBiH
18
RS
19
5.175.077
4.155.077
1.020.000
400.000
250.000
0
800.000
1.705.077
900.000
400.000
720.000
350.000
200.000
0
700.000
1.305.077
800.000
350.000
450.000
50.000
50.000
0
100.000
400.000
100.000
50.000
270.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OPERATIVNO PODRUČJE TUZLA
Elektroprenos BiH
243
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ INVESTICIJE U TOKU
A-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
A-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-1
TS 110/35 kV Lukavac
NO-26-9480-2.6.3./05 iz 2005. god.
1956. godina
Nabavka prekidača 110 kV i sabirničkog rastavljača 110 kV (otišli za
TS Maglaj.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 80 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
A-I-1-2
TS: Tuzla, Gradačac, Tuzla Centar, Srebrenik, Đurđevik, Tešanj
Kladanj, Banovići
01-1160-1/2006 iz 2006. god.
1979.; 1998.;1977.; 1973.; 1988.; 1977/1998.; 1979.; 1983. godine
Nabavka prekidača 35 kV i 10 kV.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 88 %.
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-3
Zamjena stare opreme za mjerenje i registraciju
01-1155-1/2006 iz 2006. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-4
TS 110/35/10 Tuzla Centar
01-1648/2007 iz 2007. god.
1977. godina
zamjena TR 1, sabirničkih rastavljača i ugradnja zvjezdišta.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-5
TS 110/35/6 kV Banovići
01-1648/2007 iz 2007. god.
1983. godina
nabavka i ugradnja ispravljača
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-6
TS 110/35/10 kV Srebrenik
01-1648/2007 iz 2007. god.
1973. godina
ugradnja invertora i kompletiranje SMT-a u sve tri faze u 10 kV
odvodnim ćelijama
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Elektroprenos BiH
Investicija realizovana 100 %.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na druge
objekte.
244
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-7
TS 110/35/10 kV Gračanica
01-1648/2007 iz 2007. god.
1986. godina
ugradnja ispravljača
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 95 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-8
TS 110/35/10 kV Kladanj
01-1648/2007 iz 2007. god.
1979. godina
kompletiranje SMT-a u sve tri faze i zamjena zaštitnih uređaja
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-9
TS 220/110/35/10 kV Gradačac
01-1648/2007 iz 2007. god.
1998. godina
nabavka i ugradnja trafo ćelije 35 kV i ostale neophodne opreme za
potrebe priključenja energetskog transformatora dovezenog iz TS
Gračanica, te nabavka odvodne ćelije 35 kV (zahtjev EP BiH i EP RS)
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-10
TS 110/35/10/6 kV Hak
01-1648/2007 iz 2007. god.
1975. godina
zamjena vanjske rasvjete
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-11
TS 110/35/6 kV Kalesija
01-1648/2007 iz 2007. god.
zamjena ispravljača
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-12
TS 110/35/10 kV Modriča
01-1644/2007 iz 2007. god.
1981. godina
nabavka i ugradnja opreme vlastite potrošnje;
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-13
TS 110/35 kV Zvornik
01-1644/2007 iz 2007. god.
1981. godina
nabavka i ugradnja opreme vlastite potrošnje i opreme za proširenje
daljinskog upravljanja
u 2010. godini planirano je otpočinjanje aktivnosti na nabavci i
ugradnji srednjenaponskog postrojenja (sedam 35 kV ćelija) projektovanje, te građevinski radovi na adaptaciji pogonske zgrade za
smještaj novog SN postrojenja
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Elektroprenos BiH
245
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-14
TS 110/35/10 kV Bijeljina 1
01-1644/2007 iz 2007. god.
1972. godina
nabavka primarne opreme za 110 kV postrojenje i opreme za proširenje
sistema daljinskog upravljanja (nabavka primarne opreme za 3 DV
polja, 2 TR polja, 1 mjerno polje i postrojenje vlastite potrošnje, kao i
opreme za proširenje sistema daljinskog upravljanja)
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-15
TS 110/35/10 kV Teslić
01-1644/2007 iz 2007. god.
1977. godina
nabavka i ugradnja opreme vlastite potrošnje
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-16
TS 110/35 kV Stanari
01-1644/2007 iz 2007. god.
1979. godina
U skladu sa zaključcima sa sjednice UO Kompanije održane
26.03.2014. odustaje se od navedene investicije, uz preraspodjelu
sredstava na stavku B-II-1-7 (izgradnja nove TS 110/35/10 kV Stanari,
uz izmiještanje postojeće TS 110/35 kV Stanari)
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-17
TS 110/35/10 kV Derventa
01-1644/2007 iz 2007. god.
1971. godina
nabavka opreme vlastite potrošnje
u 2010. godini planirat će se otpočinjanje aktivnosti na rekonstrukciji
110 kV postrojenja (nabavka primarne i sekundarne opreme za 110 kV
postrojenje: dva transformatorska polja, jedno spojno polje i dva
mjerna polja, (zamjena opreme kojoj je istekao životni vijek i kod koje
je otežano i neekonomično održavanje usljed nedostatka rezervnih
dijelova)) – projektovanje i ugovaranje građevinskih radova
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-1-18
Rezervna oprema
Elektroprenos BiH
nabavka opreme za potrebe rezerve i eventualne potrebe hitnih
intervencija u slučaju kvara ili havarije
246
Plan investicija 2014. – 2016. god.
A-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-1
DV 110 kV TE Tuzla – TS Lukavac I
NO-26-9480-2.6.4/05 iz 2005. god. i 01-1654/2007 i z 2007. god.
1956. godina
Zaštita konstrukcije stubova, temelja stubova i zamjena teže oštećenih
stubnih mijesta - KOMPLETNA DIONICA DALEKOVODA (prema
urađenom elaboratu neophodne rekonstrukcije voda).
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 12 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-I-2-2
DV 110 kV TS Tuzla Centar – TS Tuzla 5
IO 01-1626/2007 iz 2007. god.
1954. godina
Sanacija/zamjena stubova 114 i 119. Stubovi deformisani u trupu i
konzolama; narušena statička stabilnost; stubovi su izgrađeni 1954.g, a
mana im je što se tokom starenja deformišu u glavi stuba i
podkonzolnom dijelu.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 100 %.
A-II IZGRADNJA
A-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-1
TS 110/35/10 Kalesija
UO-13-13-6961-6.2.4/02 iz 2002. god.
Izrada projektne dokumentacije, ostale aktivnosti na pripremi izgradnje
TS, nabavka opreme, izgradnja TS.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-2
TS 110/10 Tuzla 3
UO-4-13300-11b-4/01 iz 2001. god.
izvođenje elektomontažnih radova za preostali dio opreme, ugradnja
sekundarne opreme i ispitivanje; tehnički prijem objekta.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 83 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-3
TS 110/35/10 kV Kladanj (ugradnja T2)
01-1157-1/2006 iz 2006. god.
1979. godina
izvođenje građevinskih i elektromontažnih radova za preostali dio
opreme
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 71 %.
Elektroprenos BiH
247
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-4
TS 110/35/10 kV Maglaj
01-1636/2007 iz 2007. god.
1991. godina
nabavka drugog (novog) transformatora 110/x kV, te opreme koja je sa
TS Lukavac, Kladanj i Tešanj preuzeta za TS Maglaj (sabirnički
rastavljač, prekidač 110 kV, prekidači 35 i 10 kV, te izlazni rastavljači)
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 100 %.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-5
TS 110/35/10 kV Teslić
01-1647/2007 iz 2007. god.
1977. godina
Planirano u 2007. god.
Nabavka primarne i sekundarne opreme za jedno trafo polje 110 kV i
građevinski radovi.
Energetski transformator je obezbijeđen.
Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi su iz vlastitih
resursa.
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 15%
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
A-II-1-6
TS 110/x kV Bijeljina 4
broj: 7652/2005 iz 2005. god.
2008. god.
Investicija realizovana 100 %.
Uvrštena u Plan investicija zbog preraspodjele sredstava na izgradnju
DV 110 kV Kotor Varoš- Ukrina, a dio na rekonstrukciju TS 110/x kV
Banja Luka 2.
A-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
A-II-2-1
priključni vod 110 kV za TS Tuzla 3
UO-4-13300-11b-6/01 iz 2001.
dobijanje urbanističke saglasnosti i dozvole za građenje, rješavanje
imovinsko pravnih odnosa, građevinski i elektromontažni radovi
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 0 %.
A-II-2-2
DV 110 kV ulaz-izlaz za TS Kalesija
UO-4-13300-11b-5/01 iz 2001.
rješavanje imovinsko pravnih odnosa i dobijanje neophodnih dozvola;
izgradnja priključnog DV (građevinski i elektromontažni radovi);
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 60 %.
248
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Investiciona Odluka
Godina puštanja u pogon
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Elektroprenos BiH
A-II-2-3
DV 110 kV Ugljevik – B. Han
IO iz decembra 2006.
Rješavanje imovinsko pravnih odnosa. Završena je izrada projektne
dokumentacije.
Nabavka materijala i opreme i izvođenje radova "ključ u ruke".
Ukupno dostignuti stepen završetka investicionog projekta 2 %.
249
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ NOVE INVESTICIJE
B-I SANACIJA/REKONSTRUKCIJA
B-I-1 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Elektroprenos BiH
B-I-1-1, B-I-1-3, B-I-1-5, B-I-1-6, B-I-1-8, B-I-1-11; B-I-1-12; B-I-113, B-I-1-25, B-I-1-26, B-I-1-27, B-I-1-29, B-I-1-30
Prijedlog OP Tuzla
Zamjena opreme prema podacima iz eksploatacije i održavanja
(nezadovoljavajući rezultati ispitivanja opreme, nedostatak rezervnih
dijelova, nemogućnost održavanja, starost opreme i dr.)
Planirano u 2014.:
- TS Tuzla – zamjena prekidača, NMT, SMT i rastavljača (DV 220
kV TZ2 i DV polja 110 kV Đurđevik i Dubrave); zamjena
prekidača 400 kV (DV polja Višegrad i Banjaluka, SP i polje
T421); zamjena prekidača 220 kV (DV polje Zenica, SP i polja
T421 i T211);
- TS Gračanica – opremanje 10 kV ćelije
- TS Lopare – zamjena NMT (Ćelija 35 kV Čelić – havarija) ;
zamjena prekidača, NMT i SMT, zamjena OP-a i sab. rastavljača
(DV 110 polje Ugljevik, DV 110 polje Tuzla i polje TR110/35);
zamjena SMT 110 kV (TR polje)
- TS Banovići – zamjena potpornih izolatora na sabirnnicama 35kV;
zamjena SMT 35 kV (TR polje) i prekidača 35 kV (DV polja);
zamjena SMT (TR polje TR2)
Planirano 2015. – 2016.:
- TS Tuzla –zamjena prekidača, NMT i SMT, prekidača 35 kV
- TS Tuzla Centar –zamjena prekidača, i SMT
- TS Tuzla 5 –zamjena prekidača 35 kV, potpornih izolatora na
sabirnicama 35 kV
- TS Banovići –zamjena SMT; zamjena SMT 35 kV i prekidača 35
kV (DV polja); potpornih izolatora 35 kV
- TS Srebrenik – zamjena prekidača; sabir. i linij. rastavljača
- TS Brčko2 – zamjena OP
- TS Bijeljina1 – zamjena prekidača, SMT, OP i sabir. Rastavljač
- TS Ugljevik – zamjena OP
- TS Lopare –zamjena, SMT; OP, NMT
- TS Zvornik –zamjena sabirničkih, linijskih rastavljača i OP,
zamjena prekidača 110 kV (6kom., DV i TR polja)
- TS Vlasenica – zamjena OP
- TS Brod - zamjena keramičkih odvodnika prenapona, zamjena 110
kV SMT, zamjena NMT 35 kV
- TS Teslić - zamjena 110 kV SMT, NMT 35 kV, odvodnika
prenapona 35 kV, prekidača 10 kV
- TS Đurđevik – zamjena SMT; prekidača (DV polje 35 kV Stupari),
potpornih izolatora na sabirnnicama 35 kV (DV i TR polja 35 kV)
- TS Brčko 1 – zamjena OP
- TS Bijeljina 2 – zamjena OP
- TS Srebrenica – zamjena OP
- zamjena starih SN odvodnika prenapona na trafoima po TS
- TS Kladanj – zamjena prekidača 110 kV(TR polje)
- TS Gračanica – zamjena prekidača 10 kV i opremanje rezervne 10
kV ćelije.
250
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Nabavka i ugradnja opreme.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-1-2
TS 110/35 kV Lukavac
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014.. – 2023.,
prijedlog EP BiH
Ulaganja u sanaciju/rekonstrukciju postojećih objekata u funkciji
povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne
mreže, realizovana kroz zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek.
TS je puštena u pogon 1956. godine.
Prema kriteriju za zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek izvršit
će se:
- zamjena jednog TR, prekidača, rastavljačai i SMT 110 kV za ovo
polje, prekidač 35 kV, SMT 35 kV OP 110, 35 i 10 kV, nabavka
kablova.
Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i otpočinjanje aktivnosti
na realizaciji, nabavka transformatora i dijela opreme.
Završetak svih radova na rekonstrukciji TS planiran je do kraja
2016.god
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Završetak aktivnosti planiran je do kraja 2016.god.
B-I-1-4
TS 110/35/10 kV Kladanj
Prijedlog OP Tuzla
Predmetna TS izgrađena je i stavljena u funkciju 1979. godine. Prema
kriteriju zamjene opreme kojoj je istekao životni vijek, te prema
podacima iz eksploatacije i održavanja u TS Kladanj planirana je
neophodna zamjena opreme u DV polju 110 kV Vlasenica i
transformatorskom polju 110 kV T1. Radi se o opremi koja je dugi niz
godina u eksploataciji i pri kraju životnog vijeka, zahtijeva stalno
održavanje koje je dosta otežano jer za opremu ne postoje adekvatni
rezervni dijelovi (već duži period se ne proizvode). Takođe, u okviru
aktivnosti u TS Kladanj planirani su i građevinski radovi na
neophodnoj sanaciji vanjskog postrojenja, te izradi kosog krova
(postojeći ravni krov je u dosta lošem stanju, te dolazi do curenja vode
u unutrašnji dio zgrade, čime su narušeni eksploatacioni uslovi za
opremu u komandno – pogonskoj zgradi).
Realizacijom planiranih aktivnosti produžit će se životni vijek objekta
(izvršiti zanavljanje opreme), skratiti vrijeme potrebno za održavanje, a
ujedno povećati sigurnost i pouzdanost u napajanju potrošača.
Radovi u TS obuhvataju:
- zamjenu opreme u 110 kV postrojenju (DV polje Vlasenica,
transformatorsko polje T1),
- neophodne građevinske adaptacije i izgradnju kosog krova.
Nabavka opreme, projektovanje i ugradnja, te građevinski radovi.
U 2015. godini planirana je realizacija svih aktivnosti.
251
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-1-7
TS 110/35/10 kV Srebrenik
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.,
Prijedlog OP Tuzla
Ulaganja u sanaciju/rekonstrukciju postojećih objekata u funkciji
povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne
mreže, realizovana kroz zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek.
TS je puštena u pogon 1973. godine.
- rekonstrukcija VN i SN postrojenja uz ugradnju dodatnih odvoda u
skladu sa zahtjevom EP BiH za priključenjem novih potrošača
Izrada idejnog projekta rekonstrukcije, nabavka dijela opreme.
Radovi na rekonstrukciji postrojenja planirani u periodu 2015. – 2016.
B-I-1-9
TS 110/x kV Brčko 2
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
prijedlog OP Tuzla
Nacrtom plana razvoja prenosne mreže 2014 - 2023. u 2016. god.
predviđena je zamjena transformatora T2 (110/36,75/10,5 kV; 20
MVA) u skladu sa kriterijumom zamjena opreme kojoj je istekao
životni vijek, uz povećanje snage transformatora na 40 MVA.
Predmetni transformator je proizveden 1972. godine.
- nabavka i ugradnja energetskog transformatora,
- zamjena prekidača, potpornih izolatora i odvodnika prenapona.
Nabavka i ugradnja prekidača, potpornih izolatora i odvodnika
prenapona
Završetak svih radova planiran je do kraja 2016. god.
B-I-1-10
TS 110/35/10 kV Bijeljina 1
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
prijedlog OP Tuzla
Ulaganja u sanaciju/rekonstrukciju postojećih objekata u funkciji
povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne
mreže, realizovana kroz zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek.
TS je puštena u pogon 1972. godine.
Nacrtom plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.. u 2016. god.
predviđena je zamjena T1 i T2 uz povećanje snage transformacije na
40 MVA. Prvobitno je bila planirana izgradnja trafo polja T3 110 kV
za treći transformator koji koristi zajedničko polje 110 kV sa T2.
Međutim, po informaciji OP-a za novo polje ne postoji odgovarajući
prostor u TS, te u skladu sa navedenim i potrebom povećanja snage
transformacije u predmetnoj TS planirana je zamjena T1 i T2 uz
povećanje snage.
- zamjena energetskih transformatora T1 i T2 uz povećanje snage
transformacije na 40 MVA;
- rekonstrukcija SN postrojenja uz proširenje odgovarajućim brojem
ćelija u skladu sa zahtjevom EP RS (ukupno 9 odvodnih ćelija 35
kV i 20 odvodnih ćelija 20 kV)
Izrada idejnog projekta rekonstrukcije i nabavka većeg dijela opreme
za SN postrojenje.
Završetak svih radova planiran je do kraja 2016.
252
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
B-I-1-14
TS 110/35/10 kV Vlasenica
Prijedlog OP Tuzla
TS Vlasenica izgrađena je i stavljena u pogon 1981. godine kao objekat
110/x kV. SN postrojenje u predmetnoj TS je izgrađeno ranije i istom
ističe životni vijek. Postojeća oprema ugrađena u ćelije je dugi period u
eksploataciji (ili je životni vijek već istekao ili je oprema pri kraju
životnog vijeka), s tim da za istu ne postoje odgovarajući rezervni
dijelovi, pa je i samo održavanje otežano. Rekonstrukcijom SN
postrojenja doprinijet će se sigurnijoj isporuci električne energije na
SN, te smanjiti beznaponske pauze koje se zahtijevaju kod održavanja.
Takođe, s obzirom da dio pogonske zgrade tone, potrebno je preduzeti
hitnu rekonstrukciju za rješavanje ovog problema.
U sklopu planiranih radova predviđena je i zamjena opreme vlastite
potrošnje po kriteriju isteka životnog vijeka (baterija, ispravljač,
invertor).
Rekontrukcija SN postrojenja zahtijeva i značajne građevinske radove
na prilagođenju pogonske zgrade za smještaj novog postrojenja.
Maksimalno zabilježeno opterećenje TS Vlasenica iznosi 12,62 MW
(registrovano u 2012. godini).
Radovi u TS obuhvataju:
- rekonstrukcija SN postrojenja (zamjena postojećih ćelija 35 kV i
10 kV novim ćelijama uz rješavanje problema tonjenja dijela
pogonske zgrade),
- zamjena opreme vlastite potrošnje.
Izrada idejnog projekta rekonstrukcije SN postrojenja uz rješavanje
problema tonjenja dijela zgrade i nabavka dijela opreme.
Faznost projekta
Završetak svih radova na rekonstrukciji SN postrojenja planiran je do
kraja 2017. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
B-I-1-15
TS 110/x kV Bosanski Brod
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
prijedlog OP Tuzla
U skladu sa Nacrtom desetogodišnjeg plana uvrštena je zamjena
transformatora T (110/10,5/6,3 kV; 20 MVA) – transformator u kvaru.
Pored toga planirana je rekonstrukcija VN (iz 1969.) i SN postrojenja
(iz 1963. godine) po kriteriju zamjene opreme kojoj je istekao životni
vijek. Rekonstrukcijom je obuhvaćeno kompletno VN i SN postrojenje.
- nabavka i ugradnja energetskog transformatora,
- rekonstrukcija VN postrojenja
- rekonstrukcija SN postrojenja uz proširenje odgovarajućim brojem
ćelija u skladu sa zahtjevom elektrodistribucije,
- zamjena 6 kom. NMT-a kl. 0,5 novim NMT-ima kl. 0,2 zbog
obezbjeđenja adekvatnog mjerenja prema R Hrvatskoj.
Nabavka energetskog transformatora i nabavka opreme, izrada idejnog
projekta rekonstrukcije VN i SN postrojenja.
Završetak svih radova planiran je do kraja 2017.g.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
B-I-1-16
TS 110/35/6 kV Hak
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
prijedlog OP Tuzla
Sadržaj
Elektroprenos BiH
253
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Odluka o kupovini nekretnine (zemljišta) na kojem je locirana TS Hak.
Kupovina nekretnina koje čine građevinsko zemljište na kome je
izgrađena TS 110/35/6 kV Hak, pomoćni objekti i zgrade u krugu TS i
pristupni put do TS od vlasnika Soda so Holding DD Poliuretanska
hemija „Polihem“ Tuzla.
Pored toga, umjesto transformatoraT2 koji je prebačen u TS Lukavac
planirana je nabavka novog transformatora 110/35/10(20) kV; 40
MVA kako bi se obezbijedio 10(20) kV napon u TS i omogućilo
priključenje novog 10(20) kV postrojenja koje je takođe planirano.
Kupovina navedene nekretnine.
Završetak navedenih aktivnosti planiran je tokom 2016. god.
B-I-1-17
TS 110/x kV B. Šamac
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
prijedlog OP Tuzla
Ulaganja u sanaciju/rekonstrukciju postojećih objekata u funkciji
povećanja sigurnosti i pouzdanosti opreme u objektima prenosne
mreže, realizovana kroz zamjenu opreme kojoj je istekao životni vijek.
Zamjena postojećeg energetskog transformatora T2 110/35/10 kV, 20
MVA novim transformatorom usljed starosti (iz 1970. godine), te lošeg
stanja postojećeg.
- Zamjena transformatora 20 MVA novim transformatorom,
Nabavka transformatora i ugradnja.
Završetak svih radova planiran je do kraja 2015.g.
B-I-1-18
TS 110/35/10 kV Teslić
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
prijedlog OP Tuzla
zahtjev EP RS
Zamjena SN opreme (10 i 35 kV) kojoj je istekao životni vijek .
U slučaju ispada T1 ili T2 preostali transformator opterećen sa 98%.
Planirana ugradnja transformatora 110/36,75/10,5 snage 40/40/27
MVA. Zamjena transformatora planirana u 2016. godini. Postojeći
transformator ispravan i ostaje u rezervi u TS Teslić.
Nabavka i ugradnja SN postrojenja 17 ćelija - 24 kV i 11 ćelija - 38
kV. Nabavka energetskih SN kablova, komandno signalnih kablova,
spojne opreme, opreme za uzemljenje, čelične konstrukcije
nosača aparata
Nabavka transformatora 110/36,75/10,5 snage 40/40/27 MVA.
Nabavka građevinskih radova, rekonstrukcija komandno pogonske
zgrade. Izrada projektne dokumentacije i elektromontažni radovi
planirani su iz vlastitih resursa.
Nabavka opreme i izrada projektne dokumentacije.
Ugovaranje i izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji
komandno pogonske zgrade.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
254
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
B-I-1-19
TS 220/110/35/10 kV Gradačac
prijedlog OP Tuzla
zahtjev ED Tuzla
Zahtjev ED za obezbjeđenjem određenog broja ćelija
- Proširenje SN postrojenja
Nabavka opreme, projektovanje, montaža i stavljanje u pogon.
Završetak svih radova na proširenju SN postrojenja planiran je do kraja
2015. god
B-I-1-20
Rezervna oprema
prijedlog OP Tuzla
Zahtjev za obezbjeđenjem rezerve opreme za potrebe hitne zamjene
-
Prekostrujna zaštita SPAC 535 C1;ABB (rezerva za TS
Kalesija) - kom. 2 sa priloženim uputstvom na bos. ili eng.
jeziku
Prekostrujna zaštita SPAA348C; ABB (rezerva za TS Odžak)
kom. 2 sa priloženim uputstvom na bos. ili eng. jeziku
Prekostrujna zaštita KCEU14001F15MEE; Alstom (rezerva
za TS Orašje) kom. 2 sa priloženim uputstvom na bos. ili
eng. jeziku
Modul aut.reg.nap. ARN 6k Energoinvest (rezerva)
kom. 1 sa priloženim uputstvom na bos. ili eng. jeziku
Modul aut.reg.nap.REG-DA (rezerva) kom. 1sa priloženim
softverom i uputstvom na bos. ili eng. Jeziku
SACO uređaj za signalizaciju kom 2
Modul diferencij. zaštite SPAD 346 C2,ABB(rezerva za TS
Odžak) kom. 1
Zaštitni transf. uređaj RET 670 sa softverom i
uputstvom(rezerva) kom. 1
Zaštitni distantni uređaj REL 511 sa softverom i uputstvom
(rezerva) kom. 1
Zaštitni podužni dif-distantni uređaj 7SD52(rezerva) kom. 1
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Nabavka rezervne opreme.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
B-I-1-21
TS OP Tuzla – Vlastita potrošnja
Prijedlog OP Tuzla
Elektroprenos BiH
Završetak svih radova je planiran do kraja 2014. god
Zamjena opreme koja je neispravna i kojoj je istekao životni vijek.
Radovi u TS obuhvataju nabavku i ugradnju opreme vlastite potrošnje:
- Baterija (Lukavac, Đurđevik, Vlasenica, Bijeljina 2, Lopare, Brčko
1, Brčko 2, Vlasenica, Gračanica, Maglaj, Tešanj, Kerep, Orašje,
Dubrave, HAK, Srebrenica, Doboj 2, Šamac., Brod-2 kom,
Kladanj)
- Ispravljač (Lukavac, Dubrave, Banovići, Kalesija, Kladanj, Brčko
2, Brčko 1, Bijeljina 2, Bijeljina 3, Lopare, Vlasenica, Maglaj,
Bijeljina 1, Doboj 1, Doboj 3, Srebrenica, Doboj 2, Šamac, Brod 2kom, Zvornik, Gracanica, Srebrenik, Modriča, Teslić, Derventa)
255
Plan investicija 2014. – 2016. god.
-
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Invertor (Dubrave, Vlasenica, Brčko 1, Bijeljina 1, Bijeljina 2,
Lopare, Brčko 2, Doboj 2, Srebrenik, Bijeljina 3, Zvornik,
Modriča, Teslić, Derventa)
- Ormar AC razvoda (Gračanica, Maglaj, Dubrave, Đurđevik,
Banovići)
- Ormar DC razvoda (Gračanica, Maglaj, Dubrave, Đurđevik,
Banovići)
Nabavka opreme i ugradnja u TS.
Radovi su planirani tokom 2015. godine.
B-I-1-22
TS OP Tuzla – Građevina
Prijedlog OP Tuzla
Sanacija i rekonstrukcija TS vezano za građevinske radove u objektima
koji su u lošem stanju
Radovi u TS obuhvataju:
- Izradu kosih krovova, oluka, ograda, sanacija mokrih čvorova,
vanjska rasvjeta i dr.:
o TS Dubrave (kosi krov i oluci)
o TS Srebrenik, TS Đurđevik, TS Banovići, TS Gračanica,
TS Šamac, TS Modriča (kosi krov)
o TS Derventa (vanjska ograda i rasvjeta vanjskog
postrojenja)
o TS Zvornik (krov, vrata, mokri čvorovi i oluci)
o TS Tešanj i TS Gračanica (zamjena vodovodne instalacije)
o TS B. Brod (priključenje septičke jame na kanalizaciju ,
sanacija i zamjena vanjske rasvjete, zamjena kosog krova
i krečenje komandne prostorije)
o TS Šamac (Demontaža postojećeg limenog krova, zamjena
propale potporne konstrukcije i ponovno postavljanje
limenog pokrivača, kompletna zamjena oluka i limenih
opšiva.Objekat 120 m2)
o TS Stanari (Sanacija kompletnog mokrog čvora, vodovod i
kanalizacija.; Krečenje komande, površina 150 m2,
Zamjena podnih vinas ploča površina 50 m2
o TS Doboj 3 (Produbljivanje postojećeg bunara za oko 2 m.
Bunar je izrađen od betonskih cijevi prečnika 1 m i dubine
je oko 8 m)
TS Doboj 2 (Sanacija ravnog krova, postavljanje novog
ravnog krova, zamjena oluka i limenih opšiva. Objekat oko
350 m2)
o TS Modriča (Krečenje unutrašnjeg postrojenja Površina
300 m2)
o TS Banovići (TR polja 110 kV Temelji prekidača)
o TS Teslić ( zamjena kosog krova i oluka)
o TS Gračanica( izgradnja sistema zaštite od poplava)
o TS Tuzla(saniranje krova iznad prostorija RP- a)
Nabavka i izvođenje radova.
o
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Radovi su planirani tokom 2014.g.
256
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
B-I-1-23
TS OP Tuzla – OMM
Prijedlog OP Tuzla
Nisu ispunjeni uslovi mrežnog kodeksa, starost, problemi održavanja
Radovi u TS obuhvataju:
- zamjena određenog dijela brojila po postojećoj specifikaciji
Nabavka i ugradnja opreme.
Radovi su planirani tokom 2015.g.
B-I-1-24
TS OP Tuzla – SCADA
Prijedlog OP Tuzla
Dotrajalost postojećih MicroSCADA računara koji ujedno služe kao
gateway prema centrima upravljanja.
Radovi u TS obuhvataju:
- Zamjena postojećeg MicroSCADA računara i konfiguracija novog,
novi software. testiranje SCADA-e:
o TS Brčko 1, TS Srebrenica, TS Bijeljina 1
o TS Doboj 2
- Zamjena postojećeg MicroSCADA računara i konfiguracija novog,
novi software. testiranje SCADA-e:
o TS Brčko 2
o TS Bijeljina 3
o Rezervni dijelovi za SCADA sistem
- Zamjena zastarjelih OGR ormara (2 komada) .Zamjena postojećeg
RTU/Y1 ormara:
o TS Stanari, TS Vlasenica, TS Derventa, TSModriča,
TS Lopare
- Zamjena baterija na UPS uređaju Mastergard koji napaja SCADA
servere (DC OP Tuzla)
- Zamjena baterija koje napajaju UPS SCADA system-a (TS
Ugljevik).
- Zamjena zastarjelih OGR ormara u TS 110/35/10 kV Bijeljina 2
- Zamjena postojećeg RTU/Y1 ormara u TS 110/35/10 kV Bijeljina 2
- Zamjena sekundarne opreme i SCADA sistema u TS HAK, Tešanj
i Banovići (sva polja)
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Nabavka i ugradnja opreme.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-1-28
TS 110/x kV Bijeljina 3
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Radovi su planirani tokom 2015. godine.
Nacrtom plana razvoja prenosne mreže 2014 - 2023. u 2016. god.
predviđena je zamjena transformatora T1 (110/36,75/10,5 kV; 20
MVA) u skladu sa kriterijumom zamjena opreme usljed potrebe za
povećanjem snage transformacije na 40 MVA.
- nabavka i ugradnja energetskog transformatora,
Nabavka i ugradnja energetskog transformatora.
Završetak svih radova planiran je tokom 2017. god.
257
Plan investicija 2014. – 2016. god.
B-I-2 SANACIJA/REKONSTRUKCIJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
B-I-2-1
DV 110 kV Maglaj - Tešanj
prijedlog OP Tuzla
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-2
DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
AKZ zaštita dalekovoda izgrađenog u ratu bez realizovane AKZ.
AKZ dalekovoda na kompletnoj dionici
Realizacija svih aktivnosti na AKZ DV-a.
Radovi su planirani tokom 2014. godine.
DV 110 kV Tuzla 5 – Zvornik izgrađen je 1956. godine, na željezno –
rešetkastim stubovima, sa provodnim užetom Al/Fe 240/40 mm2 i
zaštitnim užetom Fe 50 mm2, ukupne dužine 34,2 km. Vod je pretrpio
značajna oštećenja i devastaciju tokom ratnih dejstava. Dionica
predmetnog voda voda Tuzla 5 – SM 56, je u prethodnom periodu
sanirana i ista je u funkciji pod 35 kV, čime je obezbjeđeno napajanje
TS Kalesija i TS Sapna. S obzirom da je planirana izgradnja i
stavljanje u funkciju TS 110/x kV Kalesija, te njeno uklapanje u 110
kV mrežu po principu ulaz-izlaz na DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik, to je
neophodno realizovati i sanaciju dionice SM 56 – Zvornik.
Realizacijom navedene investicije omogućit će se stavljanje u funkciju
voda koji je van funkcije usljed ratnih šteta, te napajanje buduće TS
110/x kV Kalesija po 110 kV. Takođe, u okviru predmetne investicije
realizovat će se i sanacija/ zamjena stubova na dionici Tuzla 5 – SM 56
kod kojih je došlo do deformacije u trupu i konzolnom dijelu usljed
narušavanja statičke stabilnosti.
Planirana je rekonstrukcija dalekovoda na dionici SM 56 - Zvornik
kojom je obuhvaćena zamjena i sanacija uništenih stubova, ugradnja
novih provodnih užadi i zaštitnog užeta, zamjena izolacije ugradnjom
polimerne, te ugradnja neophodne spojne i ovjesne opreme.
Tokom 2015. godine planirano je otpočinjanje aktivnosti na sanaciji i
stavljanju u funkciju predmetne dionice voda (deminiranje i
prosjecanje trase, izrada idejnog projekta i dr.).
Planirani rok za završetak radova i stavljanje u funkciju voda Tuzla 5 –
Zvornik je kraj 2015. godine (u skladu sa planiranim završetkom
radova na izgradnji TS 110/x kV Kalesija i rješavanjem imovinskopravnih odnosa za priključni vod 110 kV).
258
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-3
DV 110 kV TE Tuzla - HAK
prijedlog OP Tuzla
Zbog potrebe uvođenja sistema daljinskog upravljanja u TS Hak, u
navedenu TS će tokom 2010. godine biti ugrađen i stavljen u funkciju
novi sistem zaštite i upravljanja. Kako bi se obezbijedilo adekvatno
funkcionisanje predmetnog sistema, te stvorili uslovi za daljinsko
upravljanje TS, potrebno je realizovati ugradnju OPGW-a na vodu.
Ugradnja OPGW užeta.
Nabavka i ugradnja opreme.
Sve aktivnosti su planirane tokom 2015. godine.
B-I-2-4
DV 110 kV Gradačac - Modriča
Prijedlog OP Tuzla
Pregledom dalekovoda je ustanovljeno da na određenom broju raspona
ima po više oštećenja (vodiči i slomljene konzole).
- Sanacija oštećenja vodiča
- Slomljena konzola samice faze
Izvođenje navedenih radova.
Sve aktivnosti su planirane tokom 2014.
B-I-2-5
DV 110 kV B. Šamac - Odžak
Prijedlog OP Tuzla
Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja vodiča (i po više
oštećenja u jednom rasponu), ovjesna oprema je stara, izolatori
porculanski, spojna oprema je vijčana.
Sanacija kompletne dionice dalekovoda
- izrada Elaborata
- sanacija oštećenja vodiča
- zamjena ovjesne opreme
- zamjena izolatora
- zamjena spojne opreme
Sve aktivnosti su planirane tokom 2015.
B-I-2-6
DV 110 kV Odžak - Modriča
Prijedlog OP Tuzla
Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja vodiča (i po više
oštećenja u jednom rasponu), ovjesna oprema je stara, izolatori
porculanski, spojna oprema je vijčana.
Sanacija kompletne dionice dalekovoda.
- izrada Elaborata
- sanacija oštećenja vodiča
- zamjena ovjesne opreme
- zamjena izolatora
- zamjena spojne opreme
Sve aktivnosti su planirane tokom 2015.
259
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-I-2-7
DV 110 kV Doboj 1 – Doboj 2
Prijedlog OP Tuzla
Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja vodiča (i po više
oštećenja u jednom rasponu), ovjesna oprema je stara, izolatori
porculanski, spojna oprema je vijčana.
S obzirom na starost predmetnog voda (1956.) bit će urađen elaborat
rekonstrukcije kompletne dionice voda, na osnovu kojeg će se planirati
dinamika i neophodna sredstva za rekonstrukciju.
Sanacija 4,5 km dionice dalekovoda i izrada projekta rekonstrukcije.
- sanacija oštećenja vodiča
- zamjena ovjesne opreme
- zamjena izolatora
- zamjena spojne opreme
- izrada elaborata rekonstrukcije
Sve aktivnosti na sanaciji, zbog hitnosti, su planirane tokom 2015., dok
će se projekat rekonstrukcije uraditi tokom 2015., a sama
rekonstrukcija voda, uzimajući u obzir i sanirana oštećenja, bit će
planirana naknadno.
B-I-2-8
DV 110 kV Ugljevik – Zvornik
Prijedlog OP Tuzla
Demontaža postojećeg SM.4 (zahvaćenog klizištem) i SM.5 i ugradnja
novog zateznog stuba (SM.5-koristeći konstrukciju postojećeg stuba
SM.5)
Demontaža postojećeg SM.4 i SM.5 i ugradnja novog zateznog stuba.
Tokom 2013. godine planirana je nabavka opreme, projektovanje,
izgradnja.
Planirani rok za završetak radova je tokom 2014. godine.
B-I-2-9
DV 110 kV Lukavac – Gračanica (OPGW)
Prijedlog OP Tuzla
TS Gračanica se nalazi u sistemu daljinskog nadzora i upravljanja. U
slučaju prekida veze preko DV 110 kV Gračanica-Doboj 1
onemogućen je daljinski nadzor nad TS. Pošto je TS Gračanica
značajan energetski potrošač (konzum cca 25 MW) neophodno je
obezbijediti alternativni komunikacioni put.
Ugradnjom OPGW kabla na DV 110 kV Lukavac – Gračanica
obezbejeđuje se i alternativni komunikacioni put i za cijelu regiju
Doboja sa DC OP Tuzl
Zamjena postojećeg zemnog užeta Fe 50 mm2 sa OPGW kablom
(dužina DV-a je 25,1 km)
Ugradnja novog OPGW, umjesto postojećeg zemnog užeta.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
260
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
B-I-2-10
DV 110 kV Lukavac – Srebrenik (OPGW)
Prijedlog OP Tuzla
TS Srebrenik u TK sistem je uvezana preko distributivnih optičkih
vlakana uzetih sa DV 220 kV TE Tuzla – Gradačac.
Zamjena postojećeg zemnog užeta Fe 50 mm2 sa OPGW kablom
(dužina DV-a je 23,4 km)
Ugradnja novog OPGW, umjesto postojećeg zemnog užeta.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
B-I-2-11
DV 110 kV Srebrenica - Zvornik
Prijedlog OP Tuzla
Sadržaj
Sanacija oštećenja vodiča:
raspon: 46-47,
50-51, 53-54, 54-55,
64-65, 66-67,
77-78, 81-82, 85-86,
86-87, 87-88, 90-91,
91-92, 97-98, 103-104, 104-105, 106-107,
108-109, 109-110,
110-111, 111-112,
112-113, 117-118,
120-121, 121-122,
123-124,
Sanacija oštećenja vodiča
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
Pregledom dalekovoda evidentirana su veća oštećenja vodiča (i po više
oštećenja u jednom rasponu)
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-2-12
DV 110 kV Derventa – Brod
Prijedlog OP Tuzla
Dio stubova na dalekovodu je ŽR konstrukcije i koji su zahrđali, na
dalekovodu ima dosta oštećenja kao i neodgovarajućih nastavnih
spojnica, na dalekovodu ima dosta oštećenih izolatora, uzemljenje je u
lošem stanju
AKZ dijela stubova, sanacija oštećenja provodnika, zamjena oštećenih
izolatora, sanacija uzemljenja stubova
AKZ dijela stubova, sanacija oštećenja provodnika, zamjena oštećenih
izolatora, sanacija uzemljenja stubova
Planirani rok za završetak radova je 2015. godine.
B-I-2-13
DV 110 kV Tuzla Centar – Tuzla 5
Prijedlog OP Tuzla
Ugradnjom OPGW kabla na DV 110 kV Tuzla C – Tuzla 5
obezbjeđuje se alternativni komunikacioni put sa TS Tuzla Centar
261
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
(konzum cca 49 MW) i sa TS Tuzla 5 (konzum cca 31 MW)
Zamjena postojećeg zemnog užeta Fe 50 mm2 sa OPGW kablom
(dužina DV-a je 7,5 km)
Ugradnja novog OPGW, umjesto postojećeg zemnog užeta.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-I-2-14
DV 110 kV Tuzla Centar – Lopare
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Prijedlog OP Tuzla
Dalekovod je van pogona zbog klizišta kod SM5.
Potrebno je izvršiti sanaciju klizišta.
Sanacija jednog SM - klizište
Sanacija klizišta
Sve aktivnosti su planirane tokom 2014. godine.
262
Plan investicija 2014. – 2016. god.
B-II IZGRADNJA
B-II-1 IZGRADNJA TS
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-II-1-1
TS 110/35/10 kV Tešanj
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
U TS Tešanj ugrađen je jedan energetski transformator 110/35/10 kV;
20 MVA. Takođe, predmetna TS je radijalno napojena po 110 kV iz TS
Maglaj. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi 18,14
MW, dok se kroz SN mrežu može obezbijediti 25% rezervnog
napajanja u slučaju neraspoloživosti energetskog transformatora. S
obzirom na navedeno, te uzimajući u obzir planirani porast potrošnje, u
2009. godini planirana je ugradnja drugog transformatora 20 MVA,
čime će se obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje potrošača,
te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Ćelije u predmetnom postrojenju (koje je dugi niz godina u
eksploataciji i kojem je istekao životni vijek) su zidane, bez ikakve
mogućnosti daljeg proširivanja samog SN postrojenja. Ugradnja drugog
transformatora 110/x kV (realizacija planirana u 2009.) zahtijeva
obezbjeđenje ćelija za njegov priključak na SN naponu. Ujedno, javlja
se potreba za dodatnim ćelijama, kako za obezbjeđenje adekvatnog rada
dva energetska transformatora (podužno rastavljanje, napajanje kućnog
transformatora sa različitih sekcija i dr.), tako i za priključak novih
potrošača (dodatne odvodne ćelije). Kako bi se isto moglo realizovati,
potrebno je izvršiti rekontrukciju SN postrojenja gdje će se postojeće
zidane ćelije (velikog “koraka”) zamijeniti potrebnim novim ćelijama,
te tako obezbijediti prostor za smještaj dodatnih ćelija. Rekonstrukcija
SN postrojenja zahtijeva i značajne građevinske radove na prilagođenju
pogonske zgrade za smještaj novog postrojenja.
Za potrebe priključenja budućeg DV 110 kV Tešanj – Jelah, čija
izgradnja je dinamički pomjerena za naredni period (2017.), proširenje
za jedno DV 110 kV polje i kompletiranje DV 110 kV polja Maglaj bić
će realizovano u skladu sa realizacijom voda.
Proširenje TS u obimu:
- jedan energetski transformator 110/x kV; 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- rekonstrukcija SN postrojenja (zamjena postojećih ćelija 35 kV i 10
kV novim ćelijama uz ugradnju dodatnih odvodnih ćelija i drugih
ćelija potrebnih za priključak T2 i rad dva transformatora u TS).
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema,
Nabavka energetskog transformatora i dijela opreme, izrada projektne
dokumentacije i dio građevinskih radova na uređenju 110 kV
postrojenja i adaptaciji komandno – pogonske zgrade.
Završetak svih radova na proširenju TS Tešanj i rekonstrukciji SN
postrojenja planiran je krajem 2016. Izgradnja novog DV polja i
kompletiranje postojećeg DV polja je prolongirano za 2017. godinu.
263
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
B-II-1-2
TS 110/x kV Zvornik
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
U TS Zvornik bivše DV polje Tuzla 5 je zauzeto, te po rekonstrukciji
DV Tuzla 5 – Zvornik ne postoje preduslovi za stavljanje predmetnog
voda. Takođe, po izgradnji TS Kalesija steći će se preduslovi za njeno
stavljanje u funkciju uz obezbjeđenje dvostranog napajanja predmetne
TS. Da bi se navedeno moglo realizovati, neophodno je realizovati
izgradnju DV polja 110 u TS Zvornik.
U TS Zvornik ugrađen je jedan energetski transformator 110/35/10 kV;
20 MVA. Maksimalno izmjereno opterećenje u ovoj TS iznosi 16,58
MVA, dok se kroz SN mrežu, prema podacima, može obezbijediti 70%
rezervnog napajanja u slučaju ispada transformatora. S obzirom na
navedeno, a uvažavajući kriterije za ugradnju drugog transformatora u
TS, u 2015. godini planirana je ugradnja drugog transformatora 20
MVA, čime će se obezbijediti preduslovi za kontinuirano napajanje
potrošača, te zadovoljenje potreba porasta potrošnje.
Proširenje TS u obimu:
- jedno DV polje 110 kV
- jedan energetski transformator 110/x kV, 20 MVA,
- pripadajuća transformatorska polja za priključenje transformatora,
- oprema zaštite i upravljanja za transformator i druga potrebna
oprema.
Tokom 2014. godine planirana je nabavka energetskog transformatora i
dijela opreme kao i izrada projektne dokumentacije za navedeno
proširenje.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-II-1-3
TS 110/x kV Lopare
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
U TS Lopare u funkciji je nekompletno polje 110 kV Ugljevik. Planom
razvoja prenosne mreže 2009. – 2018. planirano je kompletiranje
predmetnog polja, što će uz sanaciju DV 110 kV Tuzla Centar –
Lopare omogućiti dvostrano napajanje predmetne TS i doprinijeti
selektivnosti rada zaštita, odnosno povećanju pouzdanosti u napajanju
potrošača.
Proširenje TS u obimu:
- kompletiranje DV polja 110 kV Ugljevik.
Tokom 2014. godine planirana je realizacija svih aktivnosti na
kompletiranju.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2014. godine.
B-II-1-4
TS 110/x kV Hak
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Zahtjev ED Tuzla
Napajanje užeg područja grada Tuzle vrši se iz samo jedne
transformatorske stanice TS 110/35/10 kV Tuzla Centar budući da TS
110/10(20) kV Tuzla 3 još uvijek nije puštena u pogon. Nova TS
110/10(20) kV Tuzla 3 bi trebala da preuzme snabdijevanje konzuma
istočnog dijela grada (Slavinovića i Siminog Hana), dok se zapadni,
industrijski dio, grada napaja 35 kV vodovima iz TE Tuzla. Pored toga,
dio konzuma šireg područja grada Tuzle se napaja i iz TS 110/35/6 kV
264
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Elektroprenos BiH
Tuzla 5.
Međutim, stavljanjem van funkcije generatora G1 i G2 u TE Tuzla
smanjena je raspoloživa snaga na 35 kV sabirnicama za 32 MW, a
potom za još dodatnih 10 MVA sa transformatora TM1 110/35 kV, 40
MVA budući da je oprema u trafo polju dimenzionisana na samo 30
MVA.
Od 2006. godine najavljeno je smanjenje raspoložive snage za još 10
MW, kako bi se zadovoljile dodatne, povećane, potrebe vlastite
potrošnje TE Tuzla. Trenutno opterećenje transformatora TM1 u TE
Tuzla iznosi oko 30 MW, te će se dodatnih 10 MW za potrebe
distributivne potrošnje, morati obezbijediti iz TS Tuzla Centar čije
vršno opterećenje iznosi 49,27 MW. Ovim uklopnim stanjem bi se i
onako loše snabdijevanje potrošača na području gradske jezgre Tuzle
još više pogoršalo. Analize provedene od strane ED Tuzla su pokaza da
bi u slučaju ozbiljnog kvara u TS Tuzla Centar trebalo uvesti redukciju
potrošnje u gradu Tuzli. Takođe iz TE Tuzla je najavljeno dalje
umanjenje raspoložive snage sa 35 kV sabirnica u TE Tuzla čime se
situacija usložnjava.
Dio konzuma industrijskih potrošača koji se napaja iz TE Tuzla se
napaja preko sedam 35 kV kablova koji prolaze u neposrednoj blizini
(cca 700 m) sadašnje TS Hak. TS 110/35/6 kV Hak služi isključivo za
napajanje kompleksa Hak-a čije vršno opterećenje iznosi 1,22 MW i ne
očekuje se da će u budućnosti rasti. Stoga se kao najjednostavnije
rješenje nameće izgradnja 35 kV postrojenja u TS Hak i uvođenje svih
sedam 35 kV kablova iz TE Tuzla u ovu TS i na taj način bi bilo
onemogućeno dalje terećenje TS Tuzla Centar za dodatnih 10 MVA.
- Izgradnja pogonske zgrade za smještaj SN postrojenja;
- izgradnja postrojenja 35 kV sa 10 kom. odvodnih ćelija i ostalim
ćelijama i neophodnom opremom;
- izgradnja postrojenja 10(20) kV sa 8 kom. odvodnih ćelija i ostalim
ćelijama i neophodnom opremom;
Tokom 2014. godine planirana je izrada projektne dokumentacije za
navedeno proširenje, ugovaranje građevinskih radova, te nabavka
dijela opreme.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2015. godine.
B-II-1-5
TS 110/x kV Jelah sa priključnim DV 110 kV
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Područje Jelaha napaja se iz TS 110/35/10 kV Tešanj preko TS 35/10
kV Jelah (2x8 MVA) koja je jedna od najstarijih TS na ovoj regiji. TS
35/10 kV Jelah napaja cjelokupan konzum u dolini rijeke Usore sa
dvanaest 10 kV izlaza, odnosno 105 TS 10/0,4 kV ukupne instalisane
snage 19,7 MVA. Zabilježeno maksimalno opterećenje TS 35/10 kV
Jelah iznosi, prema posljednjim podacima preko 11 MVA. Konzum je
u stalnoj ekspanziji jer se godišnje u prosjeku gradi 7-10 novih TS
10(20)/0,4 kV, a takođe se očekuje i intenzivniji razvoj općine Usora.
Na području Jelaha su uspostavljene tri industrijske zone sa
intenzivnom izgradnjom. Izgradnjom TS 110/35/10(20) kV Jelah
obezbijediće se napajanje rastućeg konzuma Jelaha, Usore i Matuzića,
te na taj način i rasterećenje TS 110/35/10 kV Tešanj. Dosadašnje
ostvareno vršno opterećenje TS Tešanj iznosi oko 18,14 MW što je
praktično na granici nominalne snage jedinog transformatora. Imajući
u vidu trenutno dostignuto opterećenje konzuma područja Jelaha, nova
TS 110/35/10(20) kV Jelah bi bila jedan od prioriteta za izgradnju.
265
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Sadržaj
Planirani radovi u 2014.2016.god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
Ukupno opterećenje nove TS 110/35/10(20) kV Jelah će u trenutku
njenog ulaska u pogon, koji je predviđen za 2017. godinu, iznositi
14,85 MW i rasteretiće TS Tešanj.
Izgradnja TS u obimu:
- dva energetska transformatora 110/x kV, 20 MVA, sa pripadajućim
transformatorskim poljima za priključenje,
- četiri DV polja 110 kV, dva mjerna polja 110 kV, jedno spojno
polje 110 kV,
- komandno-pogonska zgrada i SN postrojenje sa potrebnim brojem
odvodnih ćelija i ostalim pratećim ćelijama,
- sistem zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema,
- priključni DV 110 kV na DV Doboj 1 - Teslić.
Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za izabranu lokaciju, izrada
projektne dokumentacije , ugovaranje građevinskih radova i nabavka
dijela opreme.
Otpočinjanje izgradnje TS planirano je 2014., s tim da je planirano da
TS uđe u eksploataciju tokom 2017.
B-II-1-6
TS 110/x kV Banovići
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže 2014. – 2023.
Proširenje za jedno DV 110 kV polje za potrebe priključenja DV 110
kV Banovići - Zavidovići i kompletiranje DV 110 kV polja Tuzla.
Proširenje TS u obimu:
- jedno DV polje 110 kV
- prekidač, sabirnički rastavljač, SMT
- oprema zaštite i upravljanja i druga potrebna oprema.
Nabavka opreme i izvođenje radova.
Planirani rok za završetak radova je tokom 2016. godine.
B-II-1-7
TS 110/x kV Stanari
Zaključci sa sjednice UO Kompanije održane 26.03.2014. godine.
Na osnovu zaključaka sa sjednice UO Kompanije nalaže se izgradnja
TS 110/35/10 kV Stanari sa izmiještanjem postojeće TS 110/35 kV
Stanari.
Planirani rok za završetak radova je tokom 2016. godine.
266
Plan investicija 2014. – 2016. god.
B-II-2 IZGRADNJA DV
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Naziv objekta
Dokument - podloga za
kandidovanje projekta
Obrazloženje
Sadržaj
Planirani radovi u 2014. –
2016. god.
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
B-II-2-1
DV 400 kV ulaz - izlaz za TE Stanari (na DV 400 kV Tuzla – Banja
Luka 6), 1 km
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2014. – 2023.
U skladu sa Indikativnim planom razvoja proizvodnje za period 2014.
– 2023. gdje je bilansno uvrštena TE Stanari, provedenim analizama u
okviru Plana razvoja prenosne mreže kojim je definisan način
uklapanja TE Stanari u prenosni sistem, te definisanom dinamikom
ulaska TE Stanari u pogon do kraja 2016. godine, potrebno je realizovati
izgradnju DV 400 kV ulaz – izlaz za TE Stanari u dužini od 2x1 km na
DV 400 kV Tuzla – Banja Luka 6. Planirana izgradnja priključnog
DV-a bit će finansirana iz varijabilnog dijela naknade za priključak.
Izgradnja DV 400 kV ulaz – izlaz u dužini od 2x1 km.
Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola..
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-II-2-2
DV 110 kV ulaz - izlaz za TE Stanari – vlastita potrošnja (na DV 110
kV Stanari – Ukrina), 1,5 km
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Indikativni plan razvoja proizvodnje za period 2014. – 2023.
Priključak TE Stanari za potrebe napajanja vlastite potrošnje, prema
tipskom rješenju za slične proizvodne jedinice u EES BiH. Planirana
izgradnja priključnog DV-a bit će finansirana iz varijabilnog dijela
naknade za priključak.
Izgradnja DV 2 x 110 kV ulaz – izlaz u dužini od 1,5 km.
Izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola..
Planirani rok za završetak radova je kraj 2016. godine.
B-II-2-3
DV 110 kV Banovići – Zavidovići (25 km)
Nacrt Plana razvoja prenosne mreže za period 2014. – 2023.
Analize izvršene u sklopu izrade Nacrta Plana razvoja prenosne mreže
za period 2014. – 2023. pokazale su da u maksimalnom režimu kod
ispada DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac/II dolazi do preopterećenja DV
110 kV TE Tuzla – Lukavac/I. Obzirom da je, s druge strane, TS 110/x
Banovići jednostrano napojena, došlo se do zaključka da je optimalno
rješenje izgradnja DV 110 kV Banovići – Zavidovići u dužini cca 25
km. Ovim se rasterećuje DV 110 kV TE Tuzla – Lukavac/I i u isto
vrijeme obezbjeđuje dvostrano napajanje TS Banovići.
Izgradnja DV 110 kV Banovići – Zavidovići u dužini od cca 25 km.
Odabir trase, izrada idejnog projekta, ishođenje neophodnih dozvola,
rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i druge pripremne aktivnosti.
Planirani rok za završetak radova je kraj 2017. godine.
267
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ OSTALA ULAGANJA
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C1
Informacioni sistemi
Prijedlog OP Tuzla
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
C2
Telekomunikacije
Prijedlog OP Tuzla
U 2014.:
- Uvezivanje TS Tuzla Centar u jedinstven TK i informacioni sistem
Elektroprenosa BiH (postoji specifikacija opreme)
- Uvezivanje TS Tuzla 3 u jedinstven TK i informacioni sistem
Elektroprenosa BiH (postoji specifikacija opreme)
- Funkcionalnije uvezivanje TS Kerep u jedinstven TK i informacioni
sistem elektroprenosa BiH (Starost i dotrajlost uređaja koji su
trenutno u upotrebi) (postoji specifikacija opreme)
- TS Kladanj (zamjena SDH uređaj (Siemens 70xx))
- TS Đurđevik (zamjena SDH uređaj (Siemens 70xx))
- Oprema i rezervni dijelovi za potrebe održavanja, ispitivanja i
intervencije na TK opremi ( Ispravljački modul TEBECHOP 650 za
sistem za besprekidno napajanje TK uređaja MPR2600, Baterija
48V DC za sistem za besprekidno napajanje TK uređaja MPR2600
(6 kom), OTDR – instrument za mjerenje slabljenja optičkih
vlakana, Predvlakno l=1000m , ITU-T G.652, FC/PC konektori,
Predvlakno l=1000m , ITU-T G.655, FC/PC konektori, Acterna
SDH Access Tester ANT-5 za mjerenje SDH signala, EDT-135
2Mbit/s E1 and Data Tester, Datacom analyser/generator from
50bit/s up to 2Mbit/s (Victor plus), Notebook sa softverom za
programiranje telef.centrale SI 2000 , SI 3000 MN server –
Elektroprenos Tuzla (oprema i instalacija), Notebook za PDH i SDH
sa RS 232 portom)
OP će dostaviti detaljnu specifikaciju tokom pripreme IO
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.g.
Sadržaj
Faznost projekta
OP će dostaviti detaljnu specifikaciju tokom pripreme IO
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.g.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C3
Studije
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C4
Poslovni objekti
Prijedlog OP Tuzla
Elektroprenos BiH
OP će dostaviti detaljnu specifikaciju tokom pripreme IO
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.g.
268
Plan investicija 2014. – 2016. god.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C5
Vozila
Prijedlog OP Tuzla
-
auto u van izvedbi
Putnički automobil sa klimom i pogonom 4x4 – Caddy Max
ostala potrebna vozila u skladu sa specifikacijom OP Tuzla, a što će
biti predmetom usvajanja u okviru investicione odluke
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.g.
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C6
Alati i instrumenti
Prijedlog OP Tuzla
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C7
Oprema - stalna sredstva
Prijedlog OP Tuzla
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidovanje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
C8
Zaštita od požara, zaštita na radu, tehnička zaštita
Prijedlog OP Tuzla
Elektroprenos BiH
OP će dostaviti detaljnu specifikaciju tokom pripreme IO
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.g.
OP će dostaviti detaljnu specifikaciju tokom pripreme IO
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.g.
- predviđeno Planom Zaštite od požara, zaštita na radu, tehnička zaštita
Realizacija aktivnosti planirana je tokom 2014.g.
269
Plan investicija 2014. – 2016. god.
I - 4 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
žiralna u 2014.
vlastiti rad
ranije obezbj.
oprema i materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
Donacije
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
0
1
2
4
5
6
7 (2+3+4+5+6)
8
9
10 (7+8+9)
11
12
13
14 (10+11+12+13)
UKUPNO A+B+C
A
A-I
A-I-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A-I-2
1
2
A-I-3
1
A-II
4.985.844
34.583.149
237.915
2.982.571
42.789.479
25.885.088
5.964.635
74.639.202
0
0
1.407.000
76.046.202
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
4.215.933
8.856.079
237.915
2.982.571
16.292.498
2.821.750
0
19.114.248
0
0
0
19.114.248
UKUPNO san./rekonstrukcija
2.306.297
3.727.797
105.465
0
6.139.559
0
0
6.139.559
0
0
0
6.139.559
1.940.668
3.272.797
103.965
0
5.317.430
0
0
5.317.430
0
0
0
5.317.430
85.000
0
13.500
0
98.500
0
0
98.500
0
0
0
98.500
24.415
0
10.000
0
34.415
0
0
34.415
0
0
0
34.415
Ukupno san./rekonstrukcija TS
Investiciona odluka NO-26-9480-2.6.3./05
(zamjena opreme u trafostanicama)
Investiciona odluka 01-1160-1/2006
(zamjena opreme u trafostanicama)
Investiciona odluka 01-1155-1/2006
(Zamjena stare opreme za mjerenje i registraciju)
TS Tuzla Centar (IO 01-1648/2007)
TS Banovići (IO 01-1648/2007)
TS Srebrenik (IO 01-1648/2007)
TS Gračanica (IO 01-1648/2007)
TS Kladanj (IO 01-1648/2007)
TS Gradačac (IO 01-1648/2007)
TS HAK (IO 01-1648/2007)
TS Kalesija (IO 01-1648/2007)
TS Modriča (IO 01-1644/2007)
TS Zvornik (IO 01-1644/2007)
TS Bijeljina 1 (IO 01-1644/2007)
TS Teslić (IO 01-1647/2007)
TS Stanari (IO 01-1644/2007)
TS Derventa (IO 01-1644/2007)
Rezervna oprema
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV TE Tuzla - Lukavac I
(IO NO-26-9480-2.6.4/05 i 01-1654/2007)
Tuzla Centar - Tuzla 5 (IO 01-1626/2007)
Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
POWER III - SCADA
UKUPNO IZGRADNJA
A-II-1 Ukupno izgradnja TS
TS Kalesija (rješavanje imovinsko-pravnih pitanja)
1
UO-13-13-6961-6.2.4/02
2
TS Tuzla 3 (UO-4-13300-11b-4/01)
TS Kladanj (ugradnja T2 zbog zamjene T1) (01-11573
1/2006)
4
TS Maglaj (IO 01-1636/2007)
TS 110/x kV Teslić (energ.TR obezbijeđen) (IO 015
1647/2007)
6
TS 110/x kV Bijeljina 4 (IO 7652/2005)
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
110 kV Priključni vod za Tuzlu 3 (UO-4-13300-11b1
6/01)
110 kV ulaz-izlaz za Kalesiju (UO-4-13300-11b2
5/01)
DV 110 kV Ugljevik-B.Han(Brčko 2)(19km) (IO iz
3
2006.)
Elektroprenos BiH
0
0
45.000
0
45.000
0
0
45.000
0
0
0
45.000
900.000
30.000
39.117
0
142.948
90.000
12.000
31.293
60.000
60.000
60.000
60.000
0
60.000
285.895
365.629
617.797
0
0
0
0
500.000
0
0
0
550.000
905.000
0
0
700.000
0
455.000
0
1.000
3.912
3.129
14.295
10.000
0
3.129
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517.797
31.000
43.029
3.129
157.243
600.000
12.000
34.422
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
285.895
822.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517.797
31.000
43.029
3.129
157.243
600.000
12.000
34.422
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
285.895
822.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517.797
31.000
43.029
3.129
157.243
600.000
12.000
34.422
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
285.895
822.129
365.629
455.000
0
0
820.629
0
0
820.629
0
0
0
820.629
0
0
0
1.909.636
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
5.128.282
132.450
2.982.571
10.152.939
2.821.750
0
12.974.689
0
0
0
12.974.689
1.116.086
4.228.282
110.000
2.571.971
8.026.339
1.700.000
0
9.726.339
0
0
0
9.726.339
114.300
2.800.000
10.000
0
2.924.300
1.700.000
0
4.624.300
0
0
0
4.624.300
658.649
292.031
50.000
1.553.000
2.553.680
0
0
2.553.680
0
0
0
2.553.680
0
0
50.000
831.211
881.211
0
0
881.211
0
0
0
881.211
0
1.136.251
0
0
1.136.251
0
0
1.136.251
0
0
0
1.136.251
343.137
0
0
187.760
530.897
0
0
530.897
0
0
0
530.897
0
793.550
0
900.000
22.450
410.600
0
2.126.600
1.121.750
0
0
3.248.350
0
0
0
0
0
3.248.350
190.600
0
11.450
0
202.050
0
0
202.050
0
0
0
202.050
133.100
0
11.000
410.600
554.700
0
0
554.700
0
0
0
554.700
469.850
900.000
0
0
1.369.850
1.121.750
0
2.491.600
0
0
0
2.491.600
270
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
1
2
0
B
B-I
B-I-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
B-I-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
ranije obezbj.
oprema i materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
6
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
8
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
9
10 (7+8+9)
11
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
60.000
20.927.770
0
0
20.987.770
23.063.338
5.964.635
50.015.743
0
0
1.407.000
51.422.743
UKUPNO san./rekonstrukcija
0
10.277.770
0
0
10.277.770
20.463.338
5.060.000
35.801.108
0
0
0
35.801.108
Ukupno san./rekonstrukcija TS
TS Tuzla 4 (Ljubače)
TS Lukavac
TS Tuzla Centar
TS Kladanj
TS Tuzla 5 (Dubrave)
TS Banovići
TS Srebrenik
TS Gračanica
TS Brčko 2
TS Bijeljina 1
TS Ugljevik
TS Lopare
TS Zvornik
TS Vlasenica
TS Bosanski Brod
TS Hak
TS B. Šamac
TS Teslić
TS Gradačac
Rezervna oprema
Vlastita potrošnja
GRAĐEVINA
OMM
SCADA
TS Đurđevik
TS Brčko 1
TS Bijeljina 2
TS Bijeljina 3
RP Ugljevik
TS Srebrenica
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV TS Maglaj - TS Tešanj
DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik
DV 110 kV TE Tuzla - HAK (OPGW)
DV 110 kV TS Gradačac - TS Modriča
DV 110 kV TS B. Šamac - TS Odžak
DV 110 kV TS Odžak - TS Modriča
DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2
DV 110 kV Ugljevik - Zvornik
DV 110 kV Lukavac - Gračanica (OPGW)
DV 110 kV Lukavac - Srebrenik (OPGW)
DV 110 kV Srebrenica - Zvornik
DV 110 kV Derventa-Brod
DV 110 kV Tuzla Centar - Tuzla 5 (OPGW)
DV 110 kV T. Centar - Lopare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.447.770
2.115.000
1.265.000
0
0
0
152.135
0
15.000
0
1.315.000
0
151.400
0
0
1.070.000
600.000
824.000
0
0
528.000
280.000
493.000
146.000
360.000
48.635
28.200
26.400
0
9.000
21.000
830.000
100.000
0
0
25.000
0
0
0
60.000
585.000
0
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.447.770
2.115.000
1.265.000
0
0
0
152.135
0
15.000
0
1.315.000
0
151.400
0
0
1.070.000
600.000
824.000
0
0
528.000
280.000
493.000
146.000
360.000
48.635
28.200
26.400
0
9.000
21.000
830.000
100.000
0
0
25.000
0
0
0
60.000
585.000
0
0
0
0
60.000
17.073.238
1.411.960
0
992.786
470.631
457.105
0
1.381.365
301.980
1.201.200
2.411.000
133.500
0
1.076.211
1.370.508
359.313
1.000.000
0
0
120.000
0
2.345.679
0
0
2.040.000
0
0
0
0
0
0
3.390.100
0
1.300.000
29.000
0
255.000
420.000
268.500
0
0
546.000
100.000
300.000
171.600
0
5.060.000
2.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.581.008
5.526.960
1.265.000
992.786
470.631
457.105
152.135
2.381.365
316.980
1.201.200
3.726.000
133.500
151.400
1.076.211
1.370.508
1.429.313
1.600.000
824.000
1.030.000
120.000
528.000
2.625.679
493.000
146.000
2.400.000
48.635
28.200
26.400
1.030.000
9.000
21.000
4.220.100
100.000
1.300.000
29.000
25.000
255.000
420.000
268.500
60.000
585.000
546.000
100.000
300.000
171.600
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.581.008
5.526.960
1.265.000
992.786
470.631
457.105
152.135
2.381.365
316.980
1.201.200
3.726.000
133.500
151.400
1.076.211
1.370.508
1.429.313
1.600.000
824.000
1.030.000
120.000
528.000
2.625.679
493.000
146.000
2.400.000
48.635
28.200
26.400
1.030.000
9.000
21.000
4.220.100
100.000
1.300.000
29.000
25.000
255.000
420.000
268.500
60.000
585.000
546.000
100.000
300.000
171.600
60.000
Elektroprenos BiH
271
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
1
2
0
B-II
B-II-1
1
2
3
4
5
6
7
B-II-2
1
2
3
UKUPNO IZGRADNJA
Ukupno izgradnja TS
TS 110/x kV Tešanj
TS Zvornik (DV polje, T2)
TS Lopare (kompletiranje DV polja)
TS HAK (SN postrojenje)
TS 110/x kV Jelah sa priklj. DV
TS Banovići (DV p. Zavidovići i Tuzla)
TS 110/x kV Stanari
Ukupno izgradnja DV
DV 400 kV ulaz-izlaz za TE Stanari (na DV 400 kV
Tuzla - Banja Luka 6)
DV 110 kV ulaz-izlaz za TE Stanari - vlastita
potrošnja (na DV 110 kV Stanari - Ukrina)
DV 110 kV Banovići - Zavidovići
Elektroprenos BiH
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
ranije obezbj.
oprema i materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
6
7 (2+3+4+5+6)
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
8
9
10 (7+8+9)
11
Donacije
12
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
60.000
10.650.000
0
0
10.710.000
2.600.000
904.635
14.214.635
0
0
1.407.000
15.621.635
60.000
0
0
0
0
0
0
60.000
0
10.650.000
2.210.000
220.000
500.000
400.000
0
5.940.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.710.000
2.210.000
1.380.000
220.000
500.000
400.000
0
6.000.000
0
2.550.000
650.000
500.000
0
1.000.000
400.000
0
0
50.000
904.635
0
0
0
0
144.635
760.000
0
0
14.164.635
2.860.000
1.880.000
220.000
1.500.000
944.635
760.000
6.000.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.407.000
14.164.635
2.860.000
1.880.000
220.000
1.500.000
944.635
760.000
6.000.000
1.457.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.062.000
1.062.000
0
1.380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345.000
345.000
0
0
0
0
0
50.000
0
50.000
0
0
0
50.000
272
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
C
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
1
UKUPNO OSTALO
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - stalna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
rebalans prenesenih
sredstava po PI
2007.
2
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
ranije obezbj.
oprema i materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
Vlastita sredstva
2015.
Vlastita sredstva
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
6
7 (2+3+4+5+6)
8
9
10 (7+8+9)
11
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Donacije
12
Ukupno
13
14 (10+11+12+13)
709.911
4.799.300
0
0
5.509.211
0
0
5.509.211
0
0
0
5.509.211
71.626
10.000
0
221.559
101.431
109.540
145.755
50.000
315.700
314.500
0
1.900.000
955.000
678.100
616.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
273
Plan investicija 2014. – 2016. god.
II - 4 PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
INVESTICIJE U TOKU
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
UKUPNO A+B+C
A.
UKUPNO INVESTICIJE U TOKU
A-I
Ukupno san./rekonstrukcija
A-I-1 Ukupno san./rekonstrukcija TS
Investiciona odluka NO-26-9480-2.6.3./05
1
(zamjena opreme u trafostanicama)
Vrijednost ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
6
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
8
9
Vlastita sredstva
2015.
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
Procjena potreba
Procjena
Ukupno vlastita
u 2017. god.
Vlastita sredstva
završetka
sredstva
2016.
Vlastita sr.
(godina)
2014. - 2016.
žiralno
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
16
90.287.393
4.985.844
34.583.149
237.915
2.982.571
42.789.479
25.880.088
5.000
25.885.088
5.964.635
0
5.964.635
74.639.202 14.165.491
19.189.948
4.215.933
8.856.079
237.915
2.982.571
16.292.498
2.821.750
0
2.821.750
0
0
0
19.114.248
6.139.559
2.306.297
3.727.797
105.465
0
6.139.559
0
0
0
0
0
0
6.139.559
5.317.430
1.940.668
3.272.797
103.965
0
5.317.430
0
0
0
0
0
0
5.317.430
0
98.500
85.000
0
13.500
0
98.500
0
0
0
0
0
0
98.500
0
ukupno žiralna
2007. - 2016.
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
18
19
71.413.716
38.728.898
32.684.818
0
15.893.762
10.604.025
5.289.737
0
6.034.094
5.213.465
3.579.094
2.455.000
2.758.465
2.455.000
2014.
85.000
85.000
24.415
2
Investiciona odluka 01-1160-1/2006
(zamjena opreme u trafostanicama)
34.415
24.415
0
10.000
0
34.415
0
0
0
0
0
0
34.415
0
2014.
24.415
3
Investiciona odluka 01-1155-1/2006
(Zamjena stare opreme za mjerenje i registraciju)
45.000
0
0
45.000
0
45.000
0
0
0
0
0
0
45.000
0
2014.
0
0
1.517.797
31.000
43.029
3.129
157.243
600.000
12.000
34.422
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
285.895
822.129
900.000
30.000
39.117
0
142.948
90.000
12.000
31.293
60.000
60.000
60.000
60.000
0
60.000
285.895
365.629
617.797
0
0
0
0
500.000
0
0
0
550.000
905.000
0
0
700.000
0
455.000
0
1.000
3.912
3.129
14.295
10.000
0
3.129
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517.797
31.000
43.029
3.129
157.243
600.000
12.000
34.422
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
285.895
822.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.517.797
31.000
43.029
3.129
157.243
600.000
12.000
34.422
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
285.895
822.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
1.517.797
30.000
39.117
0
142.948
590.000
12.000
31.293
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
285.895
820.629
1.517.797
30.000
39.117
0
142.948
590.000
12.000
31.293
0
0
0
0
0
0
285.895
820.629
820.629
365.629
455.000
0
0
820.629
0
0
0
0
0
0
820.629
0
2014.
820.629
820.629
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
2014.
0
0
0
9.859.668
7.044.368
4.614.300
950.680
0
0
0
0
7.024.931
2.834.737
6.701.231
4.614.300
950.680
343.137
TS Tuzla Centar (IO 01-1648/2007)
TS Banovići (IO 01-1648/2007)
TS Srebrenik (IO 01-1648/2007)
TS Gračanica (IO 01-1648/2007)
TS Kladanj (IO 01-1648/2007)
TS Gradačac (IO 01-1648/2007)
TS HAK (IO 01-1648/2007)
TS Kalesija (IO 01-1648/2007)
TS Modriča (IO 01-1644/2007)
TS Zvornik (IO 01-1644/2007)
TS Bijeljina 1 (IO 01-1644/2007)
TS Teslić (IO 01-1647/2007)
TS Stanari (IO 01-1644/2007)
TS Derventa (IO 01-1644/2007)
Rezervna oprema
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV TE Tuzla - Lukavac I
1
(IO NO-26-9480-2.6.4/05 i 01-1654/2007)
Tuzla Centar - Tuzla 5 (IO 01-1626/2007)
2
A-I-3 Ukupno POWER III (EIB, SAS, SCADA)
1
POWER III - SCADA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
A-I-2
A-II Ukupno izgradnja
0
0
2015.
2014.
13.050.389
1.909.636
5.128.282
132.450
2.982.571
10.152.939
2.821.750
0
2.821.750
0
0
0
12.974.689
0
A-II-1 Ukupno izgradnja TS
1
TS Kalesija UO-13-13-6961-6.2.4/02
2
TS Tuzla 3 (UO-4-13300-11b-4/01)
TS Kladanj (ugradnja T2 zbog zamjene T1) (01-11573
1/2006)
4
TS Maglaj (IO 01-1636/2007)
TS 110/x kV Teslić (energ.TR obezbijeđen) (IO 015
1647/2007)
9.802.039
4.700.000
2.553.680
1.116.086
114.300
658.649
4.228.282
2.800.000
292.031
110.000
10.000
50.000
2.571.971
0
1.553.000
8.026.339
2.924.300
2.553.680
1.700.000
1.700.000
0
0
0
0
1.700.000
1.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.726.339
4.624.300
2.553.680
0
0
0
2015.
2014.
6
TS 110/x kV Bijeljina 4 (IO 7652/2005)
A-II-2 Ukupno izgradnja DV
110 kV Priključni vod za Tuzlu 3 (UO-4-13300-11b1
6/01)
110 kV ulaz-izlaz za Kalesiju (UO-4-13300-11b2
5/01)
DV 110 kV Ugljevik-B.Han(Brčko 2)(19km) (IO iz
3
2006.)
Elektroprenos BiH
60.000
610.000
965.000
60.000
0
760.000
0
881.211
0
0
50.000
831.211
881.211
0
0
0
0
0
0
881.211
0
2014.
0
0
1.136.251
0
1.136.251
0
0
1.136.251
0
0
0
0
0
0
1.136.251
0
2014.
1.136.251
1.136.251
530.897
343.137
0
0
187.760
530.897
0
0
0
0
0
0
530.897
0
2014.
343.137
0
343.137
0
3.248.350
0
793.550
0
900.000
0
22.450
0
410.600
0
2.126.600
0
1.121.750
0
0
0
1.121.750
0
0
0
0
0
0
0
3.248.350
0
0
0
2.815.300
0
323.700
2.491.600
202.050
190.600
0
11.450
0
202.050
0
0
0
0
0
0
202.050
0
2014.
190.600
190.600
554.700
133.100
0
11.000
410.600
554.700
0
0
0
0
0
0
554.700
0
2015.
133.100
133.100
2.491.600
469.850
900.000
0
0
1.369.850
1.121.750
0
1.121.750
0
0
0
2.491.600
0
2015.
2.491.600
0
274
2.491.600
Plan investicija 2014. – 2016. god.
NOVE INVESTICIJE
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
0
B.
Projekat/Objekat
1
Vrijednost ukupne
investicije
2
UKUPNO NOVE INVESTICIJE
65.588.234
B-I
Ukupno san./rekonstrukcija
B-I-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ukupno san./rekonstrukcija TS
TS Tuzla 4 (Ljubače)
TS Lukavac
TS Tuzla Centar
TS Kladanj
TS Tuzla 5 (Dubrave)
TS Banovići
TS Srebrenik
TS Gračanica
TS Brčko 2
TS Bijeljina 1
TS Ugljevik
TS Lopare
TS Zvornik
TS Vlasenica
TS Bosanski Brod
TS Hak
TS B. Šamac
TS Teslić
TS Gradačac
Rezervna oprema
Vlastita potrošnja
GRAĐEVINA
OMM
SCADA
TS Đurđevik
TS Brčko 1
TS Bijeljina 2
TS Bijeljina 3
RP Ugljevik
TS Srebrenica
Elektroprenos BiH
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
60.000
20.927.770
0
40.031.234
0
10.277.770
35.811.134
5.526.960
1.265.000
992.786
470.631
457.105
152.135
2.381.365
316.980
1.201.200
3.726.000
133.500
151.400
1.076.211
1.514.200
3.850.747
1.600.000
824.000
2.695.000
120.000
528.000
2.625.679
493.000
146.000
2.400.000
48.635
28.200
26.400
1.030.000
9.000
21.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.447.770
2.115.000
1.265.000
0
0
0
152.135
0
15.000
0
1.315.000
0
151.400
0
0
1.070.000
600.000
824.000
0
0
528.000
280.000
493.000
146.000
360.000
48.635
28.200
26.400
0
9.000
21.000
7 (3+4+5+6)
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
8
9
10 (8+9)
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
11
12
0
20.987.770
23.058.338
5.000
23.063.338
5.964.635
0
0
10.277.770
20.458.338
5.000
20.463.338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.447.770
2.115.000
1.265.000
0
0
0
152.135
0
15.000
0
1.315.000
0
151.400
0
0
1.070.000
600.000
824.000
0
0
528.000
280.000
493.000
146.000
360.000
48.635
28.200
26.400
0
9.000
21.000
17.073.238
1.411.960
0
992.786
470.631
457.105
0
1.381.365
301.980
1.201.200
2.411.000
133.500
0
1.076.211
1.370.508
359.313
1.000.000
0
0
120.000
0
2.345.679
0
0
2.040.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.073.238
1.411.960
0
992.786
470.631
457.105
0
1.381.365
301.980
1.201.200
2.411.000
133.500
0
1.076.211
1.370.508
359.313
1.000.000
0
0
120.000
0
2.345.679
0
0
2.040.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr. žiralno
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
0
5.964.635
50.015.743
14.165.491
5.060.000
0
5.060.000
35.801.108
4.230.126
5.060.000
2.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.060.000
2.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.030.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.030.000
0
0
31.581.008
5.526.960
1.265.000
992.786
470.631
457.105
152.135
2.381.365
316.980
1.201.200
3.726.000
133.500
151.400
1.076.211
1.370.508
1.429.313
1.600.000
824.000
1.030.000
120.000
528.000
2.625.679
493.000
146.000
2.400.000
48.635
28.200
26.400
1.030.000
9.000
21.000
4.230.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143.692
2.421.434
0
0
1.665.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
275
Procjena
završetka
(godina)
ukupno žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
2016.
2016.
2015.
2015.
2015.
2014.
2016.
2015.
2016.
2016.
2015.
2014.
2015
2017.
2017.
2016.
2015.
2017.
2015.
2014.
2015.
2014.
2015.
2015.
2014.
2014.
2014.
2017.
2014.
2014.
FBiH
18
RS
19
50.010.743
24.280.662
25.730.081
35.796.108
31.581.008
5.526.960
1.265.000
992.786
470.631
457.105
152.135
2.381.365
316.980
1.201.200
3.726.000
133.500
151.400
1.076.211
1.370.508
1.429.313
1.600.000
824.000
1.030.000
120.000
528.000
2.625.679
493.000
146.000
2.400.000
48.635
28.200
26.400
1.030.000
9.000
21.000
18.166.027
17.630.081
16.077.597
5.526.960
1.265.000
992.786
470.631
457.105
152.135
2.381.365
316.980
0
0
0
0
0
0
0
1.600.000
0
0
120.000
300.000
1.300.000
200.000
146.000
800.000
48.635
0
0
0
0
0
15.503.411
1.201.200
3.726.000
133.500
151.400
1.076.211
1.370.508
1.429.313
824.000
1.030.000
228.000
1.325.679
293.000
1.600.000
28.200
26.400
1.030.000
9.000
21.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
Vrijednost ukupne
investicije
1
2
0
B-I-2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ukupno san./rekonstrukcija DV
DV 110 kV TS Maglaj - TS Tešanj
DV 110 kV Tuzla 5 - Zvornik
DV 110 kV TE Tuzla - HAK (OPGW)
DV 110 kV TS Gradačac - TS Modriča
DV 110 kV TS B. Šamac - TS Odžak
DV 110 kV TS Odžak - TS Modriča
DV 110 kV Doboj 1 - Doboj 2
DV 110 kV Ugljevik - Zvornik
4.220.100
100.000
1.300.000
29.000
25.000
255.000
420.000
268.500
60.000
DV 110 kV Lukavac - Gračanica (OPGW)
585.000
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
830.000
100.000
0
0
25.000
0
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585.000
0
Žiralna u
2016.
8
9
10 (8+9)
11
Vlastiti rad u
2016.
12
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
3.385.100
0
1.300.000
24.000
0
255.000
420.000
268.500
0
5.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
3.390.100
0
1.300.000
29.000
0
255.000
420.000
268.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
546.000
100.000
300.000
0
0
0
546.000
100.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
546.000
0
0
0
100.000
300.000
0
0
585.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
585.000
0
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
18
19
2014.
2015.
2015.
2014.
2015.
2015.
2015.
2014.
4.215.100
100.000
1.300.000
24.000
25.000
255.000
420.000
268.500
60.000
2.088.430
100.000
448.500
24.000
0
93.330
60.000
0
0
2014.
585.000
585.000
2015.
546.000
546.000
2015.
2015.
100.000
300.000
0
0
171.600
DV 110 kV Lukavac - Srebrenik (OPGW)
546.000
100.000
300.000
13
DV 110 kV Tuzla Centar - Tuzla 5 (OPGW)
171.600
0
0
0
0
0
171.600
0
171.600
0
0
0
171.600
0
2015.
171.600
14
DV 110 kV T. Centar - Lopare
60.000
0
60.000
0
0
60.000
0
0
0
0
0
0
60.000
0
2014.
25.557.000
60.000
10.650.000
0
0
10.710.000
2.600.000
0
2.600.000
904.635
0
904.635
14.214.635
9.935.365
20.270.000
3.660.000
1.880.000
220.000
1.500.000
6.250.000
760.000
6.000.000
5.287.000
60.000
0
0
0
0
0
0
60.000
0
10.650.000
2.210.000
220.000
500.000
400.000
0
5.940.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.710.000
2.210.000
1.380.000
220.000
500.000
400.000
0
6.000.000
0
2.550.000
650.000
500.000
0
1.000.000
400.000
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.550.000
650.000
500.000
0
1.000.000
400.000
0
0
50.000
904.635
0
0
0
0
144.635
760.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
904.635
0
0
0
0
144.635
760.000
0
0
14.164.635
2.860.000
1.880.000
220.000
1.500.000
944.635
760.000
6.000.000
50.000
6.105.365
800.000
0
0
0
5.305.365
0
0
3.830.000
2016.
2015.
2014.
2015.
2017.
2016.
2016.
60.000
14.214.635
14.164.635
2.860.000
1.880.000
220.000
1.500.000
944.635
760.000
6.000.000
50.000
1.062.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016.
0
0
345.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016.
0
0
3.880.000
0
0
0
0
0
50.000
0
50.000
0
0
0
50.000
3.830.000
2017.
50.000
50.000
1
2
3
Ukupno izgradnja
Ukupno izgradnja TS
TS 110/x kV Tešanj
TS Zvornik (DV polje, T2)
TS Lopare (kompletiranje DV polja)
TS HAK (SN postrojenje)
TS 110/x kV Jelah sa priklj. DV
TS Banovići (DV p. Zavidovići i Tuzla)
TS 110/x kV Stanari
Ukupno izgradnja DV
DV 400 kV ulaz-izlaz za TE Stanari (na DV
400 kV Tuzla - Banja Luka 6)
DV 110 kV ulaz-izlaz za TE Stanari - vlastita
potrošnja (na DV 110 kV Stanari - Ukrina)
DV 110 kV Banovići - Zavidovići
Elektroprenos BiH
1.380.000
0
0
0
0
4.220.100
100.000
1.300.000
29.000
25.000
255.000
420.000
268.500
60.000
ukupno žiralna
2007. - 2016.
DV 110 kV Srebrenica - Zvornik
DV 110 kV Derventa-Brod
B-II
0
0
0
Vlastita sredstva
2015.
10
B-II-1
1
2
3
4
5
6
7
B-II-2
0
0
830.000
100.000
0
0
25.000
0
0
0
60.000
Vlastiti rad u
2015.
Procjena
završetka
(godina)
11
12
0
0
0
0
0
7 (3+4+5+6)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Žiralna u
2015.
Procjena potreba u
Ukupno vlastita
2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr. žiralno
276
2.126.670
851.500
25.000
161.670
360.000
268.500
60.000
100.000
300.000
60.000
6.114.635
8.100.000
6.064.635
2.860.000
0
0
1.500.000
944.635
760.000
0
50.000
8.100.000
1.880.000
220.000
6.000.000
0
Plan investicija 2014. – 2016. god.
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
Vrijednost ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
Žiralna u
2015.
7 (3+4+5+6)
8
Vlastita
sredstva
2015.
Vlastiti rad u
2015.
9
10 (8+9)
Vlastita
sredstva
2016.
Vlastiti rad u
2016.
Žiralna u
2016.
11
Procjena potreba
ukupno
Procjena
Ukupno vlastita u 2017. god.
završetka
sredstva
žiralna
(godina)
2014. - 2016.
2007. - 2016.
Vlastita sr.
žiralno
12
13 (11+12)
14 (7+10+13)
5.509.211
709.911
4.799.300
0
0
5.509.211
0
0
0
0
0
0
5.509.211
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
71.626
10.000
0
221.559
101.431
109.540
145.755
50.000
315.700
314.500
0
1.900.000
955.000
678.100
616.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
277
15
16
0
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
17 (3+4+8+11)
FBiH
18
RS
19
5.509.211
3.844.211
1.665.000
387.326
324.500
0
2.121.559
1.056.431
787.640
761.755
70.000
237.326
224.500
0
1.521.559
761.431
537.640
511.755
50.000
150.000
100.000
0
600.000
295.000
250.000
250.000
20.000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
DIREKCIJA
Elektroprenos BiH
278
Plan investicija 2014. – 2016. god.
BILJEŠKE UZ OSTALA ULAGANJA
C OSTALO
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidiranje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidiranje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidiranje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Pozicija iz Plana
Kategorija projekta
Dokument koji je podloga za
kandidiranje projekta
Sadržaj
Faznost projekta
Elektroprenos BiH
C1
Informacioni sistemi
Prijedlog nadležne direkcije
Nabavka i realizacija Poslovno – informacionog sistema za potrebe
Kompanije;
Nabavka sofware-a za proračun podešenja zaštita
Nabavka programskog paketa za ekonomsku analizu razvoja prenosne
mreže, licenca za PSS/E (2 kom.) i održavanje za PSS/E, te neophodna
računarska oprema (računar, printer)
Navedene aktivnosti planirane su za realizaciju tokom 2014.
C2
Telekomunikacije
Prijedlog nadležne direkcije
Realizacija WAN mreže za potrebe Kompanije
Navedena aktivnost planirana je za realizaciju tokom 2014.
C4
Poslovni objekti
Prijedlog nadležne direkcije
Nastavak aktivnosti na opremanju zgrade sjedišta Kompanije. Za
adekvatnu procjenu sredstava neophodnih za završetak svih aktivnosti
na opremanju zgrade neophodna je izrada odgovarajućeg elaborata
kojim bi se definisao obim i dinamika radova, kao i neophodna
sredstva za iste.
Tokom 2014. planirane su aktivnosti na opremanju drugog dijela
poslovne zgrade sjedišta Kompanije iz sredstava obezbijeđenih u
prethodnom periodu i u 2008.
C6
Alati i instrumenti
Prijedlog nadležne direkcije
Nabavka opreme za potrebe Službe za fizikalno – hemijska ispitivanja:
- aparat za oksidacionu stabilnost ulja,
- IR spektrometar.
Planirana nabavka opreme bit će realizovana tokom 2014.
279
Plan investicija 2014. – 2016. god.
I-d. PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
rebalans prenesenih
sredstava po PI 2007.
1
0
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
Ukupno vlastita
sredstva 2014.
ranije obezbjeđena
oprema i materijal
Vlastita sredstva Vlastita sredstva
2015.
2016.
Ukupno vlastita
sredstva
2014. - 2016.
Krediti
10 (7+8+9)
11
Naknada za
priključak
(varijabilni dio)
Donacije
Ukupno
žiralna u 2014.
vlastiti rad
2
4
5
2.579.903
3.506.489
0
0
6.086.392
0
0
6.086.392
0
0
0
6.086.392
363.903
150.000
300.000
850.000
680.000
40.000
196.000
0
2.685.097
100.000
0
636.392
0
85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
6
7 (2+3+4+5+6)
8
9
280
12
14 (10+11+12+13)
13
Plan investicija 2014. – 2016. god.
II-d. PLAN INVESTICIJA ZA PERIOD 2014. - 2016. GODINA - VLASTITA SREDSTVA
OSTALO
KM
Vlastita sredstva 2014.
Redni
broj
Projekat/Objekat
0
1
C.
UKUPNO OSTALO
C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8.
Informacioni sistemi
Telekomunikacije
Studije
Poslovni objekti
Vozila
Alati i instrumenti
Oprema - osnovna sredstva
Zaštita od požara, zašt. na radu, tehnička zašt.
Elektroprenos BiH
Vrijednost
ukupne
investicije
2
rebalans
prenesenih
sredstava po PI
2007.
3
žiralna u 2014.
vlastiti rad
4
5
ranije
obezbjeđena
oprema i
materijal
6
Ukupno vlastita
sredstva
2014.
Žiralna u
2015.
Vlastiti rad u
2015.
Vlastita sredstva
2015.
Žiralna u
2016.
Vlastiti rad u
2016.
7 (3+4+5+6)
8
9
10 (8+9)
11
12
Procjena potreba
Ukupno vlastita u 2017. god.
Vlastita sredstva
sredstva
2016.
2014. - 2016.
Vlastita sr.
Procjena
završetka
(godina)
ukupno
žiralna
2007. - 2016.
16
17 (3+4+8+11)
FBiH
RS
žiralno
13 (11+12)
14 (7+10+13)
15
3.600.000
2.579.903
3.506.489
0
0
6.086.392
0
0
0
0
0
0
6.086.392
0
1.049.000
250.000
300.000
1.000.000
680.000
125.000
196.000
0
363.903
150.000
300.000
850.000
680.000
40.000
196.000
0
2.685.097
100.000
0
636.392
0
85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
2014.
18
19
6.086.392
2.464.237
3.622.155
3.049.000
250.000
300.000
1.486.392
680.000
125.000
196.000
0
1.864.237
0
175.000
0
1.184.763
250.000
125.000
1.486.392
300000
125000
0
0
380000
0
196000
Plan investicija 2014. – 2016. god.
PRILOG 5
Rezultati analize elemenata prenosne mreže
Analiza tokova snaga i naponskih prilika za 2014. za normalno
uklopno stanje (šematski prikaz)
Elektroprenos BiH
282
115.1
-59.5
-46.3
51.4
1
1
1.0455
1
1.05
1
1.05
413.9
3
1
SA 20
SA 20
-120.5
11.3
XSA_PI21
120.6 -120.6
-6.9 6.9
121.0
-13.0
236.7
236.7
411.4
SA 10
XTR_PG11
-54.2
-26.4
412.5
TE GACKO
116.9
SA 10
44.0R
44.0
20.0
-209.9
54.4
13.9
181.5
21.1
-28.3
-50.0
GACKO
210.0
413.7
RP
TREBINJE
-26.0
36.1
210.0
28.4
10.1
1.05
-94.5
-26.2
1
2
410.8
1.0454
1
1
1
-239.7 -239.8
-39.8 -37.6
HE VISE
80.0
18.4R
240.0 80.0
55.3 18.4R
80.0
18.4R
1
412.2
233.6
15.8
1.05
1
98.2
25.1
117.0
50.6
-44.8
GRAB-G2
50.0 50.0
2
14.1 14.1R
10.5
1.0454
-98.1
-21.1
SAL-G3
GRAB-G1
50.0 50.0
1
14.1 14.1R
148.3
-19.2
188.5
6.8
-225.6
-50.7
123.1 -7.0
-46.0 71.9
-7.0
71.5
3
SA 20
-122.9
94.6 -3.6
30.1
-22.3
18.3
58.0 58.0
15.2 15.2R
13.8
SAL-G2
235.5
HE VISEGRAD
1
1
1
2
-20.7 20.7
-51.3 51.3
410.8
TS
TUZLA
22.3
-36.4
XVI_VA21
-20.6
-53.5
TS VISEGRAD
413.7
1
-181.1
-58.9
3.4 -50.6
39.3 -12.6
3.4 224.9
39.3 -7.1
1
70.7 20.7
6.8 52.2
1
1.05
1.1
-91.3
-33.0
-70.7
-4.7
UGLJEVIK
117.3
TS VISEGRAD
118.6
1
SAL-G1
-109.3
-20.5
412.0
-147.8 239.8
-51.8 37.6
10.5
-49.9
HE GRABOVICA -9.5
236.4
227.8
1
1.1
1.1
1.1
-49.9
-9.5
1
-47.9
-4.1
1.05
1
90.3
-14.4
-99.6
-19.6
-57.8
236.7 -9.8
TE UGLJE
230.0 230.0
1
4.7 4.7R
20.6
109.4
25.3
TUZLA 6
169.5 -169.5
59.5 -59.5
233.3
HE SALAKOVAC
58.0 58.0
24.9 -57.8
15.2 15.2R
30.0 -9.8
13.8
-57.8
58.0 58.0
148.7 -9.8
15.2 15.2R
13.8
-0.7
99.7
18.9
43.1
41.1
TUZ-G6
411.4
MO-4
-188.2 -229.8
-28.9 11.5
TUZ-G56
5
170.0 170.0
80.7 80.7R
1.1364 1.0454
1
1.0454
-24.6
-41.9
1.04541.0454
1
1.0455
-47.2
-25.1
-17.4
RP JABLAN235.8
236.4
JAJCE 2
4
TUZ-G4
1.1364
1
1.0454
TSJAJCE2
-59.9
-14.3 59.9
14.3
1
-33.1
-21.2
60.0 60.0
19.3R 19.3
RAMA G215.6
2
PRIJED2
-43.0
-38.8
115.8
-224.5
-13.9
116.5
39.7
1
TS UGLJEVIK
15.4
1
1
HE RAMA
RAMA G1
59.9
60.0 60.0
-59.9
14.3
19.3R 19.3
-14.3
15.6
170.0 170.0
89.1 89.1R
15.4
410.5
46.8 -114.9
-77.3 33.7
VISEGRAD
1.1
227.2
53.4 33.0
28.9 -49.6
29.9
25.1
-45.1
7.4
-169.2
TS TUZLA
-59.0
-70.9
71.0
-31.2
35.2 7.0
-68.5
68.6 -70.5
-30.7
34.6 7.0
118.8
TS TUZLA -70.0
232.5
-59.8 -59.8
-15.9 -15.9
92.6
26.2
36.2
1.0445
226.5
XUG_SM11
412.9
1
1.1
1.0445
24.0
XMO_KO11
GRADACAC
15.8
172.0 172.0
-13.7 -13.7R
232.1
114.5
60.1 -60.1
36.2 -36.2
1.1
1
60.2
35.5
-84.0
-60.0
-12.2
84.3
-35.9
1.05
1.0454
1
1
-33.1
-21.2
-31.6
XRA_ZA21
-17.8
-4.0
238.2
TE KAKANJ
114.6 -169.5
53.1 -66.0
TE TUZLA
-29.9
-79.3
79.4 44.4
-33.0
38.3 -33.0
TE TUZLA 49.0
118.2
229.7
XPR_MR21
226.9
230.3
229.4
117.2
31.7
-28.4
-11.9
-7.1
XPR_ME21
-60.0
-33.0
BIHAC 1
115.8
PRIJEDOR 2
11.9
3.1
RP KAKANJ
-179.6
41.4
1
45.8
7.2
223.9
KAKANJ V
119.5 60.1
43.6 -85.0
TE KAKANJ
-45.5
-13.9
48.3 85.4
-8.1 -13.3
1.0454
1
BIHAC 1
-36.7
1
1.04551.0455
1
1
1
1
7
-93.9
44.2
225.6
KAK-G7
180.0 180.0
-22.8R -22.8
15.4
227.3
94.0
GRADACAC
33.1
22.3 -45.5
-15.5
33.2
22.3
1.04541.0454
115.7
-53.0
82.7
-36.4
39.4
89.3 -119.1
41.2 -44.1
115.6
45.5
15.5
19.4 -113.4
9.7 -54.0
ZENICA 2
ZENICA 2
-82.6
-33.4
-89.2
-34.7
84.1 -171.6
39.9 29.3
-111.6
-19.9
-113.9
-20.2
1
BLUKA 6
111.7
25.1
114.0
25.6
406.6
1
-83.3
-44.0
227.0
-16.7
XUG_ER11
225.0
1
XTU_DA21
-19.4
-11.9
225.1
1.0454
XGR_DA21
BLUKA 6
-31.2
XTR_PE21
-3.7
-24.8
1
415.4
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 12:57
15.7
236.8
RP TREB
116.0
1
1
3.7
21.9
HE TREB
54.0
1
10.1R
54.0
HE TREBINJE
2
10.1R
162.0
-161.0 -161.5
54.0
3
-10.8 -11.8
30.3
10.1R
237.8
14.4
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
1
1
161.5 26.0
11.8 -35.5
43.8 -42.1
31.5 -6.0
41.3 -42.3
29.8 -6.0
1
RP236.6
TREBINJE
1.1
236.8
XTR_PL21
-19.3 19.3
-11.8 11.8
-43.7
-29.7
-41.2
-28.1
14.4
CAPL-G2
HPLAT_21
-100.0 19.3
-16.2 11.2
-19.3
-12.7
-5.7
-5.7
42.3
-147.8
1.1
42.5
-89.8
10.3
1
2
100.0 100.0
26.7R 26.7
1
1
1
1.1
MO-4
120.2
HEDUBRG2
235.4
MO-3
CAPL-G1
1
-38.9
-36.8
-37.7
-35.3
1.0454 1.0454
1.136 1.1136
1
48.8
-21.5
15.7
235.2
EAL
208.3
46.1
64.9
-23.9
25.8
29.9
-64.9
23.3
17.9
-72.1
235.4
HE CAPLJINA220.0
1
1.05
MO-4
-25.8
-30.9
234.0 -208.2
76.9 -46.0
1
39.0 -3.4
38.6 -38.9
37.7 -3.4
37.1 -38.9
1.05
-48.8
21.1
235.7
1.05
EES BiH / 400 i 220 kV
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
283
1
-2.5
1.2
PRNJAVOR
110.8
SIPOVO
HEJAJCE1
PRIJED5
29.3 29.4
-1.9 -1.3
1
TSJAJCE1
116.0
-3.3 7.9
-0.7 -3.9
-54.8 -13.7
-0.1 0.1
36.2
-2.1
-54.8 -54.4
-0.1 -6.0
-19.9
0.6
20.8
11.0
34.9
11.9
BOCAC
1
BLUKA 6
115.7
1.1
1
1
TSJAJCE1
-4.6 27.0
-5.9 8.9
1
36.3
1
55.055.0
5.6R5.6
TSJAJCE2
BOCAC35
37.0
10.2
JAJCE 2
43.1
41.1
BOCACG1BOCACG2
1
2
227.8
1
1.0454
10.5
2.7
-23.6
-7.0
13.1
4.3
BLUKA 4
46.3
15.2
114.9
10.2
55.055.0
5.6R5.6
BLUKA 3
-10.5 -35.8
-17.4 2.1
406.6
5.3 19.5
1.7 -9.0
1
115.8
1
1
114.0
25.6
111.7
25.1
BLUKA 6
1
2
1
1.1
1.0455 1.0455
1
115.9
1
58.4 51.8
30.1 18.1
23.7 34.0
6.9 12.9
12.2
-3.1
-113.9 16.2
-20.2 -8.5
-111.6 9.5
-19.9 -9.7
13.1
-8.8
6.4
2.1
1
12.1
BLUKA 1
113.6
-57.9 -51.2
-29.0 -17.3
36.6
36.8 10.7
-29.4 4.6
1.2 6.1
1
113.9
26.0 26.0
4.4 4.4R
10.3
1
KT BLUKA 5
26.0 26.0
4.4 4.4R
1
-7.9 -25.9
3.0 -2.0
19.9
-0.9
55.1 34.4
7.4 6.9
1
30.3
10.4
4.5
1.5
-34.8
-11.9
BLUKA 7
113.4
1.0909
1.5 -25.9
3.4 -2.0
1
1.0909
36.7
10.3
116.0
JAJ1-G1 JAJ1-G2
1
1
HEJAJCE1
-0.3
0.3
-0.3
0.3
1
M.GRAD
115.7
1
-1.5 6.8
-4.2 1.3
13.7
8.4
-0.6
2.8
-34.4 9.0
-6.9 3.0
BLUKA 5
113.8
25.4
3.9
3.0
1
1
BLUKA 2
113.3
1
115.4
110.7
1
1
-6.8 6.8
-2.2 2.2
STANARI
5.6
2.9
CELINAC
112.6
2.5
-2.5
14.9 15.6
3.1 5.1
11.6 -9.1
3.8-5.0
-4.8
19.6 -2.6
6.4
-14.8
-3.9
UKRINA
1
-20.7 46.1
-11.1 15.2
-25.4
-4.1
-16.1 7.6
7.8 -10.7
8.6
2.8
1
-13.1 -6.2
7.6 -7.6
24.4 5.1
8.0 7.8
116.3
111.0
DERVENT
111.6
1
1
PRIJED1
-5.6 4.8
-3.5 2.0
1.6 -12.0
0.5 -5.4
111.8
-27.3 21.0
-7.8 5.7
BLUKA 8
113.2
B. KRUPA
115.3
11.1
3.6
23.2 12.1
8.1 4.7
6.3
2.1
LAKTASI
112.6
-19.2
1.8
19.4
-3.0
13.4 9.1
4.4 4.5
-7.4 15.2
-1.8 6.8
K.VAROS
-30.2 6.9
-10.4 2.3
20.5
10.5
19.2
-2.1
-19.1
1.5
-7.5 -33.1
10.1 -21.2
-9.4 -33.1
8.4 -21.2
S. MOST
115.9
1
1
1
116.5
1
112.4
13.6
4.5
-21.0
-5.8 7.4
1.3
LAKTASI 2
1
6.2
7.5
-5.1 -12.7
-7.9 -4.2
PRIJED2
SRBAC
111.8
1
1
PRIJED3
116.0
1.0445 1.0445
112.6
-23.2
-8.4
15.0
-20.4 4.9
-10.7 5.4
5.8
12.8
3.1
1
1
TOPOLA
112.2
GRADISK
-36.5
-10.7 27.4
9.1 7.7
12.7
4.2
N. GRAD
18.3 -15.2
6.0 -7.1
17.5
5.8
-12.1
1.0
1
1
115.6
115.3
-33.5
-12.8
1
33.1
22.3
226.5
33.2
22.3
PRIJEDOR 2
-5.4
-6.7
DUBICA
-19.5
-29.3 9.0
1.8 20.6
2.9
60.0
19.7
11.1
-43.0
5.3
-38.8
-20.4
-4.3
-11.1
-6.5
D.VAKUF
114.5
TRAVN.2
114.6
115.8
115.3
1
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 12:55
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
TERENSKA JEDINICA BANJA LUKA
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
284
1
1
8.1
KLADUSA
2.6
-3.1 -5.0
-2.7 0.1
K. VAKUF
6.9 1.8
20.9 3.1
115.0
1
3.0
116.3
1
1.5 3.8
5.1 0.3
1.5 -7.3
5.1 -20.8
-5.1
1.0454
-1.7
1
BIHAC 2
10.2
3.3
1
-5.1
PRIJED2
-1.7
115.8
223.9
19.4
-3.0
GRAHOVO
XBG_ST51
4.9
3.3
117.6
-4.9 -4.3
-3.6 -4.3
-45.5
-15.5
117.5
KLJUC
4.0
1.3
S. MOST
1
1
5.7 -9.6
3.1
9.7 -19.1
33.2
22.3
226.5
-33.1 19.2
-21.2 -2.1
-33.1
-21.2
116.5
-4.6 1.5
-4.9 3.6
116.0
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 12:58
9.5
PRIJEDOR 2
33.1
22.3
1.0445 1.0445
7.2 15.5
45.8 45.5
BIHAC 1
4.3 4.3
3.4 4.3
117.0
-12.1 9.9
-1.4 0.7
114.9
115.8
1
EVPLICKO
VRNOGRA
5.0
4.9
1
-0.5
-9.9 1.6
-1.1
114.8
1
-13.9 -4.4
BIHAC 1
13.9
4.6
-4.3 2.7
-4.8 0.9
1.6
3.9
1
DRVAR
116.8
7.4 B. KRUPA
2.4 12.1
0.7
-0.3 -19.2
-4.9 1.8
BUZIM
115.3
-45.5 0.2
116.4
-5.7 -3.3
3.4 -1.0
PETROVAC
-1.6 4.0
-4.6 1.3
1
2.2
0.7
1
1
1
-0.2
3.3 3.5
-0.0 -2.0
1.7
116.3
CAZIN 1
4.5 1.0
XKV_DL51
-3.5
114.9
13.6 4.2
CAZIN 2
1.4 -1.4
4.2 -4.2
114.7
115.9
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
TERENSKA JEDINICA BIHAC
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
285
1
-43.7
-29.7
-2.8
-0.3
6.4
-20.6
-15.0 26.2
-5.6 8.6
20.6
14.9
-24.9 29.4
2.2 17.8
1.1
1
1
-28.8 26.4
0.2 -1.0
2.4
0.8
23.8 5.6
7.8 -6.5
-0.0
0.0
119.4
MO-2 119.4
10.5
-10.6 -22.2
13.2 11.5
114.8
10.5
MOST-G1 MOST-G2
2
GACKO
114.7
1
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
114.4
1
1
20.0
20.0
4.6R
4.6 6.3
20.0 20.0
4.6 4.6R
6.3
20.0 20.0
4.6 4.6R
6.3
20.0 20.0
4.6 4.6R
6.3
20.0 20.0
4.6 4.6R
6.3
-0.0
0.0
6.2
1
1
2
3
4
5
6
PRATACE
117.5
-17.2
-7.2
117.0
10.5
-16.4 17.7
-8.6 5.8
SA 1
3
MOST-G3
NEVESIN
119.2
1
KONJIC1
14.4
-25.9 6.7
-10.5 11.4
3.8
118.3
EVP KONJ
1
1
-14.4 13.7
-6.9 6.7
0.7
0.2
118.1
286
1
TRT PAZA
-13.7
-7.3
117.3
TERENSKA JEDINICA: MOSTAR I TREBINJE
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
JAB-G6 JAB-G5JAB-G4JAB-G3JAB-G2 JAB-G1
-20.0
-3.4
1
-20.0
-3.4
1.1
10.2
16.5
6.9
17.3
5.8
1
26.0 -3.4
1
11.3
-5.7 -20.0
1.1
24.8 -11.2
8.2 4.2
1
1.1
1.1
-20.0
-3.4
20.0 20.0
2.3R 2.3
-5.4
6.1
-1.8
2.0
XBI_NI51
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 12:50
1.1
20.0 20.0
2.3R 2.3
1
1
111.8
XTR_HN51
116.0
-19.9
-0.8
-19.9
-0.8
1
5.4
1.8
-41.2 79.3
-28.1 30.1
-0.2 10.4
16.3 3.4
10.7
-13.8
115.5
-77.5
-26.7
10.1 0.2
3.3 -16.6
1
1
28.8 -20.0
-0.2 -3.4
BILECA
TS TREBINJE
1
1
HE MOST
119.9
1.1
-4.3
8.2
HE JABL
M.BLATO1
-5.3
-1.7
1
114.5
114.6
RP TREB
XTR_KO51
4.3
-8.4
115.8
RP TREBINJE
10.5
-18.9 0.7
-13.0
23.2
-2.7
114.4
1
119.4
1
1
5.3
XNE_ST51
19.9 -23.1
-3.6 2.5
114.3
1
TS JABL
1.1
NEUM
5.4
0.3
XNE_OP51
-19.9
3.5
3.2
1.1
119.9
5.3
1.8
22.3
-11.5
1
236.6
MO-1
1
5.3
1.7
1
43.8
31.5
-5.3
-1.8
MO-6
119.6
2
1
114.9
114.8
41.3
29.8
M.BLATO2
19.0 29.5
12.9 1.2
STOLAC
5.4
0.4
-14.6
-7.2
10.5
-34.9 9.3
-1.6 -12.1
116.2
116.2
XCA_OP51
34.7
12.4
14.6 14.5
7.1 4.8
5.7 -5.7
1.7 -1.7
24.9
1.0
34.9
-19.9 1.6
-0.8
5.7 -5.7
1.9 -1.9
20.0 20.0
2.3R 2.3
1
1
1
-24.9
-1.0
1
XBB_PE51
119.7
1.1
CAPLJIN
XLJU_VR51
MO-7
120.1
M.BLATO
1.09091.0909
25.0 25.0
-0.2R -0.2
120.2
114.1
BUGOJNO
120.0
39.0
38.6
37.7
37.1
1.0454 1.0454
MO-4
2.4
0.8
9.9 1.8
3.2 0.0
6.0
1.3
-10.6
0.5
VRGORAC
1
118.2
1
117.3
MO-5
235.4
-38.9
-36.8
3.1
3.1
1
CITLUK
-37.7
-35.3
116.4
LJUBUSK
5.7
1.3
-34.5
-12.3
113.9
-9.3 79.5
11.7 29.3
114.1
-27.3
1
61.9
16.9 21.8
5.6 -78.9
6.0 -6.0
2.0 -2.0
1
-29.4 4.9
-17.8 1.6
MO-4
1
21.0
6.9
-61.4
-20.6
-1.8 1.8
-0.6 0.6
118.8
117.8
XBB_KR51
-5.1
-2.8
MLINI-G2
-24.9 20.4
2.2 -22.2
11.0
1
KUPRES
119.1
1
G. VAKUF
1
XGR_IM51
1
25.0 25.0
-0.2R -0.2
1
11.0
119.3
-20.4
22.1
14.0 14.0
3.1R 3.1
MLINI-G1
10.6
-1.2
-3.1 7.5
-3.5 -5.2
1
TS RAMA
21.6
B.BLATO
-2.0
117.6
4.6 -26.2
1.5 0.5
S.BRIJE
119.1
-29.4
-1.3
1
1
-24.4 5.1
-8.5 2.2
19.2
6.3
1.05
GRUDE
24.4
8.2
1.05
10.9 2.8
3.6 -0.2
119.2
8.6
0.2
HE MLINI
-13.9 -8.6
-2.1 -0.5
-13.9 19.3
-2.1 4.0
POSUSJE
118.5
118.0
14.0 14.0
3.1R 3.1
1
T.GRAD
9.5
9.8 1.4
3.2 -19.2
-4.6
117.5
-21.4 -9.4
0.8 -2.5
10.0 20.8
3.3 -1.6
LIVNO
11.9
3.9
-7.5 -20.7
4.7 0.8
1
20.5
-2.5
SA 4
116.7
GORAZ-1
20.0
-3.5
117.2
PALE
TE KAKANJ
116.2
-13.7 9.9
-7.3 6.1
117.3
7.1
2.3
-9.9 2.8
-6.3 4.0
117.1
1
1.2
0.4
-2.8 1.6
-4.2 3.8
117.0
-1.6 4.5
-3.9 2.3
HE Jablanica / III
10.6
-4.5 3.5
-2.5
-6.0
116.9 -1.0
116.8
PRATACE
5.3
1
1
117.5
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 13:01
22.5 -3.9
7.4 5.9
-13.4
-18.6
-10.6
-11.8
18.6
12.2
15.0
4.9
-23.1
-5.4
23.1
SA 20
25.8
5.3
22.3
6.0
5.4
0.6
1.9
-98.1
-1.8
-21.1
18.9
6.2
16.9
5.6
SA 14
-16.4 -1.9
-8.6 0.6
HE Jablanica / II
25.7
8.4
116.6
1
SA 18
EVP BLA
SA 11
1
1
SA 15
116.8
SA 20
1
1
HADZICI
1
116.7
-22.3 5.4
-5.5 -0.0
TRT PAZA
1
SA 13
-0.1
116.8
116.7
-5.4
-0.6
3.0
1.5
-0.6 17.7
3.0 5.8
1
SA 7 SA 12
116.7
-5.4 9.3
-3.4 20.5
-10.3 6.7
-3.4
1
-25.8 28.2
-10.3
SA 1 117.0
-4.8
SA 8
17.2 20.1
7.2 16.7
3.8
1.2
116.6
1.0454
1
PAZARIC
3.8 -3.8
1
1.2 -1.2
117.3
EVP KONJ
0.7 13.7
0.2 6.7
118.1
SA 5
116.6
1
-28.9
10.6
-16.4
10.4
18.3
6.0
-20.1
-17.4
1.0454
1
SA 2
1
19.3
6.3
411.4
1.0454
94.6
30.1
1
1
SA 10
-14.0
-2.3
-14.0
-2.3
28.9
15.7
KISELJAK
15.9 -15.9
5.2 -5.2
SA 10
7.9
6.6
16.0
12.0
4.6
4.5
9.5
3.3
14.0
2.1
14.0
2.1
10.3
-94.5
3.2
-26.2
10.3
3.2
0.6
-3.3
3.9 -3.0
-7.3 7.2
116.9
-9.4 -17.1
-3.7 -4.7
-12.0 -13.6
-4.7 -1.3
TE KAKANJ
8.5 17.1
2.8 3.3
TE KAKANJ
1
1
16.7
5.5
117.3
-20.3
1.5
14.5
13.6 4.8
1.2
116.7
-7.9
-6.8
BREZA
-0.0
-0.2
ILIJAS
3.9
117.1
0.0
-0.7
116.6
11.9
VARES
11.9
3.1
116.7
SOKOLAC
-5.5
-0.3 0.6
4.8 0.2
0.1
-4.0 4.0
-1.3 1.3
VISOKO
1
1
3.0
-7.9 -19.7
2.4
1
1
4.0
0.6
-18.9
-4.0
-3.0 17.9
-2.4 5.9
117.0
-19.4
DOBRINJA
1
-4.0 0.5
0.2
18.9
3.8
1
98.2
25.1
410.8
117.0
TERENSKA JEDINICA SARAJEVO
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
287
1
116.6
1.5
7.2
-3.0
116.7
-20.3
SA 4
SA 5
51.3
-37.6
-239.8
18.4R
18.4R 55.3
80.0
80.0
2.4
32.8
1
15.8
HE VISE
3
117.7
RS DUB
0.4
-8.0
-40.5
18.4R
80.0 240.0
1
2
-2.2
2.2
40.6
1.9
0.2
117.4
0.7
GORAZ-2
39.8
-39.7
-1.9
3.5 -3.5
20.0
10.7
1.9
GORAZ-1
117.2
9.1
-3.0
-9.0
3.0
9.0
116.7
20.7
52.2
20.7
37.6
6.8
239.8
1.05
1
FOCA
HE VISEGRAD 413.9
2.3 -4.7
7.1 -70.7
-2.6 -0.3
TS VISEGRAD
1
1.0454
-32.6 -30.6
VISEGRAD
118.6
413.7
-239.7
1
233.6
1
70.7
-0.0 -1.2
30.8 26.3
1.4
117.9
4.3
ROGATICA
-51.3
-53.5
1
1
XVI_VA21
-20.6
-39.8
116.2
235.5
1.05
0.7 -2.5
117.3
1.9
-26.1 20.5
SOKOLAC
PALE
5.6
2.4 -7.9
5.5
-19.7 3.0
16.7
-20.7
TS VISEGRAD
1.05
1
1
1
8.0 8.0
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 13:05
-0.1R -0.1
1
DUB_USTIP
110.0
XVI_ZA51
10.7
2
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
TERENSKA JEDINICA VISEGRAD
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
288
1
1
SA 10
-15.9
-5.2
VARES
116.6
1
1
0.5
18.9 0.2
3.8
116.2
-19.4
-4.0
DOBRINJA
117.0
-3.0 4.0
-2.4 0.6
116.9
-18.9 17.9
-4.0 5.9
-20.6
-5.4
MAGLAJ
110.7
KISELJAK
-4.0 4.0
-1.3 1.3
15.9
5.2
1
VISOKO
116.7
-39.0 20.7
-11.1 5.1
3.0 SA 1
1.5 117.0
1
114.4
6.3
2.1
-11.1 3.9
-6.5 4.1
116.0
-19.5
20.6
9.0
2.9
115.8
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 13:06
VITEZ
13.3
4.4
1
BUGOJNO
1.8
9.9
0.0
3.2
-0.7 6.0
-1.0 1.3
JAJCE 2
43.1
41.1
227.8
5.5
-0.4
-11.9
-3.7
-95.9 19.4
1.8 3.9
49.7
10.6
69.4
14.0
13.3 -69.2
4.4 -13.5
5
-10.0
9.4 -3.1
3.1 0.7
0.1
-29.3 -43.0
1.8 -38.8
13.8
13.4
-23.3 10.0
-7.2 2.8
114.4
1
TSJAJCE2
11.1 60.0
1
5.3 19.7
ZENICA-3
115.5
KAK-G5
1
1
1.0454
7.2
2.4
HEJAJCE1
TSJAJCE1
115.8
114.9
23.4 -29.6
7.0 -9.1
1
1
2
TE KAKANJ
117.2
1
BUSOVACA
TRAVN.2
114.6
1
CEMENTAR
116.7
96.0
5.4R
1
ZENICA-4
10.9 44.9
3.6 5.5
15.0 -44.7
4.8 -5.2
15.0
4.8
-14.9
29.9 -4.9
9.8 -14.9
-4.9
1
-5.5 ILIJAS
-0.3 117.1
1.0454
42.0 49.1
13.8 16.8
-6.8
-2.5
JUG
114.4
114.4
-6.6
13.4 -1.9
4.4 6.8
2.5
-3.9 -9.6
-4.3 -0.1
TRAVN.1
114.5
13.5
4.4
1
6.6 -66.0
1.7 -22.2
98.0 -38.6
32.2 -11.8
1
SJEVER
11.9 BREZA
3.1 116.7
1
29.7 -89.2
9.0 -34.7
115.6
-48.8 -82.6
-16.3 -33.4
ZENICA 2
66.3 41.4
23.1 14.7
38.7 -41.2
11.8 -14.5
9.6 -49.0
-0.5 -9.5
114.7
2.4 39.7
0.8 11.8
1.0454 1.0454
ZENICA-1
229.7
60.1
36.2
1
TE KAKANJ
-60.0
-33.0
1
227.3
89.3
41.2
ZENICA 2
82.7
39.4
ZAVIDOV
111.4
11.2 7.2
3.7 2.4
2
D.VAKUF
17.1
-20.4
3.2
-4.3
3.4
1
1.1
114.5
N.TRAVNIK
114.2
-17.0
-3.6
G. VAKUF
6
KAK-G6
-1.8
-0.6
KUPRES
114.1
-6.0 6.0
1
-2.0 2.0
113.9
114.1
1
TERENSKA JEDINICA ZENICA
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
289
1
XOR_ZU51
1
-10.9
2.6
10.9
-3.3
111.9
-0.2
ORASJE
-28.4
-8.2
-1.3
-4.6
11.4 36.7
-1.6 12.0
-7.5
1
-24.2
-1.1
112.5
10.3
1.3 3.4
3.5
113.0
111.7
SAMAC
-6.9
ODZAK
112.0
13.2
4.4
1
1
-19.6
-9.2 8.0
2.6
11.6
6.6
-20.4
B.BROD
24.2
1.0
1
-11.6
112.0
-5.1
17.3
-3.1 5.7
-0.4
20.4
5.0
XBR_SL51
111.9
BRCKO 1
DERVENT
15.6 3.1
5.1 -0.6
1
KT GRAD.
-31.2
-7.9
114.0
2.5 1.4
-2.5 2.6
14.9
7.5
0.0
-11.2
-10.8
35.1
14.2
1
1
PRNJAVOR
-14.8
-3.9
19.6
6.4
-4.8
-2.6
111.9
1
UKRINA
4.8
1.6 2.0
0.5 -5.6
-3.5
111.0
LUKAVAC
116.1
1
38.5
11.4
112.7
1
225.6
30.5
10.0
GRACANI
-62.5
-18.1
111.1
GRADACAC
63.5
20.6
14.5
4.8
DOBOJ 1
48.0
13.3
111.1
-11.0
DOBOJ 2
-42.3
8.8
2.9
1
3.2
0.6
16.8
15.1
5.5
2.0
7.2
2.8
111.3
1
-3.2
-0.8
DOBOJ 3
-5.6
-2.1
7.0 -11.3
2.3 -0.4
5.6 -1.4
1.6 -3.6
1
94.0
44.2
1
110.8
SR-NIK
28.8
8.1
9.3
3.1
-38.0
-11.1
114.2
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 13:00
1
1
110.3
ZAVIDOV
111.4
110.7
1
-47.8
-13.0
42.5
11.3
MAGLAJ
5.3
1.7
TESANJ
11.3 -7.2
3.7 -3.5
-16.5
-20.6 16.5
-5.4 5.1
110.5
5.4 -5.4
TESLIC
16.5
-15.1
-2.7
5.4
1.5
2.2
-2.7
1
16.6
110.7
5.6
2.9
STANARI
-1.5
1
4.2
1.4
1
BRCKO 2
1.0455
111.8
1
10.1
SRBAC
30.8
114.5
-93.9
-36.7
GRADACAC
15.4
5.0
113.5
15.8 43.0
5.2 17.3
MODRICA
-2.5
1.2
-35.0
19.6
9.0
111.6
-14.1
3.1
112.0
DOBOJISTOK
1
20.7
5.1
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
100.0%Rate A
TERENSKA JEDINICA DOBOJ
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
290
1
232.1
12.0
3.9
-8.9
13.7
-15.5
6.5
11.7
2.2
8.9
-13.9
24.1
7.9
-25.4 1.3
-12.1 4.1
117.8
TUZLA 3
3.0
1.0
GLINICA
-6.1
-2.0
-5.9
-2.0
116.4
1
TS UGLJEVIK
109.4
25.3
1
412.0
2.6
0.9
33.1
10.9
-1.3
-4.4
-27.2 4.3
-16.0 -4.1
UGLJEVIK
75.4
26.3 117.3
-6.2 12.3
-4.6 4.0
1
XZV_BI51
37.4
-0.6
6.1 -37.3
1.8 0.6
116.5
5.9 19.2
1.8 -3.7
ZVORNIK
118.2
116.4
1
118.2
1
DJURDJE
7.1
118.0
9.2
1
KLADANJ
-7.0 2.2
-9.9 8.3
VLASENI
-8.1
5.8
T-KPOLJ
116.3
SREB-CA
11.1 11.1
3.1 3.6
1
115.9
-23.3 16.2
-14.5 5.3
1
ELEKTROPRENOS BIH-MAKSIMALNI REZIM
PLAN RAZVOJA PRENOSNE MREZE 2014.-2023. GODINA-2014.GODINA
TUE, FEB 04 2014 13:03
114.2
18.3 -109.3
-11.8 -20.5
6.2 9.4
2.8 3.1
1
TUZLA 5
113.5
1.0455
3.7
41.8
-18.5
2.3
-71.1 47.7
-21.7 15.7
27.3
-1.1 14.5
4.8
-41.8
-3.6
-74.4 71.4
-23.5 22.6
35.0
15.6 -18.2
-12.2 11.4
-28.4 -7.5
-8.2 -0.2
-10.9
2.6
-50.1
-15.7
10.5
HAK
13.0 13.0
4.3 3.7
118.3
TUZ-35
50.1
15.8 0.1
-50.2 0.0
-15.8
50.3
16.0
TS TUZLA
TUZ-G3
3
BANOVIC
-27.0
0.6
1.3
3.5
11.4
36.7
-1.6
12.0
-1.3
-4.6
1
TE TUZLA
27.3
15.9
-70.9
25.4 -31.2
11.9
-68.5
-13.0
-30.7
-4.3
1.0454
118.1
TUZLA C
24.3
-0.8
XBI_LE51
BJELJI2
LOPARE
117.6
1
1
-33.0 79.4
49.0 38.3
1.0454
1
TE TUZLA
118.2
1.0454
1.0909
1
5.7 113.4
1.9
18.6 -24.2
-2.6 0.7
1
111.9
1
-79.3 59.2
-33.0 19.9
-49.6
232.5
BIJELJINA 4
113.2
BRCKO 1
114.2
1
1
118.8
-38.0
-11.1
71.0
35.2
68.6
34.6
TS TUZLA
9.3 28.8
3.1 8.1
-4.3
3.7
1
38.5
63.5 11.4
20.6 -73.7
-23.3
30.5
-58.7
10.0
-18.7
33.0
1
114.5
GRADACAC
74.4
25.1
LUKAVAC
23.4
14.3
112.7
113.0
BJELJI1
1
SR-NIK
116.1
-18.1
BJELJI3
1
DOBOJ 3
-11.3
-0.4
111.3
GRACANI
-62.5
BRCKO 2
111.9
1
15.8
5.2
35.1
14.2
KT GRAD.
114.0
43.0 -93.9
17.3 -36.7
1.0455
1
7.5
0.0 30.8
10.1
1
ORASJE
111.9
-11.2
-10.8
SAMAC
112.5
10.9
-3.3
94.0
44.2
MODRICA
113.5
-35.0
-14.1
-31.2
-7.9
DERVENT
111.6
1
GRADACAC
225.6
Bus - Voltage
(kV)
Branch - MW/Mvar
Equipment - MW/Mvar
1
1
4.8
1.6
1
117.2
10.3
3.4
116.4
TERENSKA JEDINICA TUZLA
kV: <=26.660 <=66.000 <=110.000 <=220.000 <=400.000 >400.000
291
1
Download

Plan investicija za period 2014.-2016. godina