MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 1/88
PRIJEDLOG
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2011. GODINU
Ime i prezime:
Izradio:
Milan Ajder
dipl. ecc.
Kontrolisao:
Branislav Topalović
dipl. ecc.
Odobrio:
Mile Lakić
dipl.ing.mašinstva
Potpis:
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 2/88
SADRŽAJ
UVODNA RIJEČ DIREKTORA …………………………………………………………………. 3
I.
II.
III.
IV.
OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2011.godinu ................................... 7
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ……………………….……….................... 9
INVESTICIJE .…………………………………………..……………………………… 17
EKONOMSKO-FINANSIJSKI BILANS …………….…...……………….................... 21
IV.1. Analiza bilansa uspjeha ..……………………………………………………… 21
IV.1.1. Finansijski rezultat ………………….……………………………………. 22
IV.1.2. Ukupni prihodi . ……………………………………...…………………….. 23
IV.1.3. Ukupni rashodi ……………………………………………………………. 26
IV.2. Analiza bilansa stanja………………………………………………………………. 30
IV.2.1. Bilans stanja –aktiva ………………………………………………………. 32
IV.2.2. Bilans stanja-pasiva …………………………..…………………………. 36
IV.3. Bilans tokova gotovine
……………….…………………………………………. 41
V. EKONOMSKO-FINANSIJSKI I TEHNIČKI POKAZATELJI
………..……………………… 43
V.1. Struktura izvršene naplate električne energije………..…….…..……………… 43
V.2. Tekući i kumulativni stepen naplate ……………………………………………. 44
V.3. Položaj u sistemu MH ERS..…………………………………………………………. 45
V.4. Indikatori kvaliteta poslovanja ……………………………………………………46
V.5. Osnovni tehnički i ekonomski podaci …………………………………………… 47
V.6. Struktura cijene koštanja……………………………………………………………. 48
VI. ZAPOSLENOST I ZARADE…………………………………………………………………… 49
PRILOZI …………………………………………………………………………………………. 51
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 3/88
UVODNA RIJEČ DIREKTORA
Poštovani akcionari i poslovni partneri ,
Poslovanje preduzeća u 2011.godini odvijalo se u otežanim uslovima,izazvanim izrazito
lošom hidrološkom situacijom,odnosno najniže ostvarenim prosječnim dotokom vode u
dosadašnjem 23-godišnjem radu.I pored takvih okolnosti i smanjenom obimu ostvarene
proizvodnje,preduzeće je pozitivno poslovalo i zadržalo finansijsku stabilnost.
a) proizvodnja i rezultat
U hidrološkom smislu cijeli period 2011.godine možemo okarakterisati kao natprosječno
sušan.Ostvareni nivo padavina je 40 % niži od uobičajenog godišnjeg prosjeka na ovim
prostorima i rezultirao je sa najnižim dotokom vode evidentiranim u cijelom proteklom
periodu rada HE Višegrad. Zbog navedenih okolnosti, proizvodnja električne energije u
2011. godini iznosi 717,37 GWh ili 78 % od plana (916,00 GWh) i 56 % od ostvarenja u
2010. godini (1.283,05 GWh).
I pored smanjenog obima proizvodnje, preduzeće je pozitivno poslovalo sa ostvarenom
neto dobiti od 249.867 KM.
b) regionalni efekti
Efekti ostvarenih proizvodnih i finansijskih rezultata predstavljaju, između ostalog i
značajan razvojni potencijal za širu regiju, kao i snažnu donatorsku podršku za potrebe
zdravstva, prosvete, sporta i drugih oblasti.
Obračunata i isplaćena naknada za potopljeno zemljište, koja zavisi od ostvarene
proizvodnje i koju opštine moraju koristiti za svoje razvojne projekte iznosi 3.586.840 KM,
od čega za opštinu Višegrad 1.859.633 , Rudo 869.091, Rogatica 256.172, Novo
Goražde 479.417 i Federalno Goražde 122.527 KM.
U 2011. godini, iz formiranog budžeta za donacije po osnovu ostvarene neto dobiti
iz 2010.godine, isplaćeno je 1.096.924 KM i to za oblast sporta 262.800 KM, oblast kulture
i obrazovanja 783.000 KM i za oblast socijalne pomoći i humanitarne svrhe 51.124 KM.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 4/88
c) struktura troškova
Preduzeće je i u 2011. godini zadržalo svoju prepoznatljivu strukturu troškova i to:
- Amortizacija od 46 % ili 11,07 miliona KM, što je realan investicioni kapacitet i
garancija uspješne realizacije planiranih investicionih projekata,
- Naknade za potopljeno zemljište i drugi porezi sa 18 % ili 4,42 miliona KM,
- Isplaćene bruto zarade sa 24 % ili 5,87 miliona KM i
- Svi drugi troškovi (održavanje,energenti ,materijali, usluge i dr.) 12 % ili 2,77 miliona KM.
d) kadrovski resursi
Preduzeće raspolaže sa respektabilnim kadrovskim resursima,s tim da posebno
naglašavamo osposobljenost timova na mašinskom i elektro održavanju koji već duži niz
godina održavaju sistem u stanju pune pogonske spremnosti (u 2011. godini zabilježena
su samo tri neplanska zastoja koja nisu rezultirala prekid proizvodnje, niti „prosipanje“
vode bez energetskog korištenja).
e) standardi kvaliteta i zaštite životne sredine
Od 18.maja 2010. godine preduzeće posluje u skladu sa zahtijevima međunarodnih
standarda ISO 9001:2008 i 14001:2004. Sertifikaciona kuća SGS d.o.o. Sarajevo završila je u
maju mjesecu 2011.godine,redovnu provjeru primjene uspostavljenog integrisanog
menadžment sistema sa zahtijevima međunarodnih standarda za upravljavnje
kvalitetom i zaštitom životne sredine, te ocijenila da se isti u potpunosti primjenjuju.
f ) investicije
Realizacija investicionih projekata iznosi oko 1,77 miliona KM ili 41 % od rebalansiranog
plana investicija za 2011.godinu (4,27 miliona KM). Potrebno je ipak naglasiti,da su i sa
ovim
investicionim ulaganjima, realizovane nabavke opreme i rezervnih dijelova
neophodne za funkcionisanje proizvodnog sistema i održanje pune pogonske spremnosti
i raspoloživosti agregata.
g) raspodjela dobiti i politika dividendi
Uprava preduzeća je opredjeljena da se raspodjela ostvarene neto dobiti realizuje u
skladu sa planskim dokumentima, nakon potvrđivanja iste od strane revizorske kuće i
posebnom Odlukom Skupštine akcionara.
Ostvarena neto dobit u periodu od 2005.godine (od kada preduzeće posluje kao a.d)
do 2010. godine iznosi 26.362.623 KM i raspoređena je: za zakonske rezerve 4.571.854 KM
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 5/88
ili 17 %, za dividende 15.252.607 KM ili 58 %, za donacije 3.903.028 KM ili 15 % i u
neraspoređenu dobit iz ranijih godina 2.635.134 KM ili 10 %.
h) sadržaj
Izvještaj o poslovanju zasnovan je na analizi ostvarenja proizvodnje električne energije,
investicija, finansijskih izvještaja, ekonomskih pokazatelja, kvalifikacione strukture kao i
analizi ostvarenih ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine postavljenih u skladu sa
zahtjevima ISO standarda.
ORGANI PREDUZEĆA
Poslovnu politiku preduzeća usklađenu sa poslovnom politikom na nivou MH ERS utvrđuje
Skupština akcionara,a sprovodi Nadzorni odbor,Odbor za reviziju i Uprava preduzeća.
Nadzorni odbor:
1.
2.
3.
4.
5.
Momčilo Kenjić, predsjednik
Dalibor Muratović,član
Velibor Šipovac,član
Rodoljub Radić,član
Sekula Pecikoza,član
Odbor za reviziju:
1. Njegoš Tanasković,predsjednik
2. Radomir Tabaković,član
3. Cvijeta Josipović,član
Uprava preduzeća:
Mile Lakić,dipl. ing. mašinstva,
Direktor
Telefon: (+387 58) 635 210
Faks: (+387 58) 635 202
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 6/88
Milutin Baranac,dipl.ing.el.
Izvršni direktor za tehničke poslove
Telefon: (+387 58) 635 225
Fax: (+387 58) 620 046
Mile Perić,dipl.ing. tehnologije,
Izvršni director za investicije i razvoj
Telefon: (+387 58) 635 245
Faks: (+387 58) 620 046
Boro Ninković,dipl. pravnik
Izvršni direktor za organizaciono-pravne
poslove
Telefon: (+387 58) 635 203
Fax: (+387 58) 635 202
Branislav Topalović,dipl.ecc
Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske
poslove
Telefon: (+387 58) 635 204
Faks: ( + 387 58) 635 202
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 7/88
I. OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA ZA 2011. GODINU
1. PROIZVODNJA
ZP "Hidroelektrane na Drini "a.d. Višegrad, ostvarilo je u 2011. godini, ukupnu proizvodnju
na pragu elektrane od 717.368.000 kWh električne energije, ili 78 % od rebalansiranog
plana na godišnjem nivou (916.000.000 kWh) i 56 % od ostvarenja u 2010. godini
(1.283.048.000 kWh).
2. PRIHODI
Ukupan prihod je ostvaren u iznosu od 25.133.351 KM, što je 68 % od plana i 56 % od
ostvarenja u 2010. godini.Navedeno kretanje prihoda, rezultat je negativnih oscilacija
proizvodnje u odnosu na planiranu,čime je 80 % ostvarene proizvodnje plasirano
domaćim potrošačima (plan 64 % ), a 20 % direktnim kupcima i u izvoz (plan 36 %).
3. RASHODI
Rashodi u izvještajnom periodu iznose 24.134.034 KM, ili 86 % od planiranih,odnosno
74 %, od ostvarenih u 2010. godini.
Osnovne pozicije i struktura ukupnih rashoda su:
* Amortizacija : 11.067.605 KM ili 45,86 % ,
* Troškovi poreza i doprinosa (glavna stavka: naknada po osnovu korištenja prirodnih
resursa 3.586.840 KM) : 4.421.355 KM, ili 18,32 % ,
* Isplaćene bruto zarade,naknade zarada i ostali lični rashodi: 5.865.535 KM ili 24,30 %,
* Troškovi proizvodnih usluga: 834.237 KM ili 3,46 %,
* Nematerijalni troškovi: 1.296.596 KM ili 5,37 %,
* Troškovi materijala,goriva i energije: 515.014 KM ili 2,13 % i
* Ostali,finansijski i drugi rashodi: 133.692 KM ili 0,56 %
Struktura troškova je povoljna, jer su 61 % ukupnih troškova, sredstva za
reprodukciju ( amortizacija kao interni investicioni potencijal i naknada za korištenja
prirodnih resursa, koju opštine moraju koristiti za infrastrukturne razvojne projekte).
4. DOBIT
U izvještajnom periodu , ostvarena je bruto dobit u poslovanju od 999.317 KM,odnosno
neto dobit od 249.867 KM.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 8/88
5. CIJENE
Ostvarena cijena koštanja 1 KWh električne energije, iznosi 3,36 pf/kWh.
Ostvarena prodajna cijena 1 KWh električne energije, iznosi 2,92 pf/kWh.
6. AKTIVA I PASIVA
Ukupna vrijednost poslovne imovine (aktiva) sa 31.12.2011.godine iznosi 560.324.380 KM,
koju sačinjava stalna imovina od 466.870.910 KM i obrtna imovina 93.453.470 KM.
Poslovna pasiva je u potpunosti usklađena sa poslovnom aktivom i iznosi 560.324.380
KM, a sačinjava je kapital od 547.952.242 KM, obaveze 8.041.814 KM i dugoročna
rezervisanja od 4.330.324 KM.
7. INVESTICIJE
Realizacija planiranih investicionih projekata sa nabavkom osnovnih sredstava,
u izvještajnom periodu iznosi 1.769.438 KM.
8. POTRAŽIVANJA
Ukupna potraživanja na dan 31.12.2011. godine znose 38.262.296 KM i sastoje se od
potraživanja za isporučenu električnu energiju od 37.558.616 KM i drugih potraživanja
od 703.680 KM.
9. ZAPOSLENOST
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad sa 31.12.2011.godine, zapošljava 222 radnika.
10. ZARADE
Prosječna bruto zarada po radniku na bazi časova rada, iznosi 2.305 KM. Prosječna
neto zarada bez ostalih ličnih primanja iznosi 1.143 KM , a sa ostalim ličnim primanjima
1.477 KM.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 9/88
II. PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ostvarena proizvodnja u 2011. godini iznosi 717.368.000 kWh, što je 22 % manje od
rebalansiranog plana proizvodnje (916.000.000 kWh) i 44 % ispod ostvarenja u
2010. godini ( 1.283.048.000 kWh).
Ostvarena proizvodnja predstavlja najmanju godišnju proizvodnju,posmatrajući period
od 1996. do 2011.godine.
Petogodišnji prikaz najvećeg i najmanjeg obima ostvarene proizvodnje u navedenom
periodu:
2010:
1996:
2005:
2004:
2006:
1.283
1.208
1.168
1.159
1.103
GWh,
GWh,
GWh,
GWh,
GWh.
2011:
2002:
2008:
2007:
2003:
717,37
781,86
814,36
815,22
921,10
GWh,
GWh,
GWh,
GWh,
GWh.
Grafički prikaz ostvarene proizvodnje od 1996. do 2011.godine
Proizvodnja
1300
1200
GWh
1100
1000
900
800
700
1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Proizvodnja
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 10/88
m3/sek.
Grafički prikaz prosječno ostvarenog dotoka od 1996. do 2011.godine
Ostvareni dotok
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Ostvareni dotok
Od ukupno ostvarene proizvodnje, na prvi kvartal se odnosi 40 % , na drugi 34 %, na treći
11 % i na četvrti 15 %, odnosno na prvo polugodište 74 %, a na drugo 26 %.
Najveća proizvodnja ostvarena je u januaru (106.270.000 kWh ), a najmanja u septembru
( 21.772.000 kWh).
Prosječno planirani dotok vode iznosi 256 m3/sek.,a ostvaren je sa 201 m3/sek. Dakle,
ostvareni dotok je manji od planiranog za 22 % ili za 55 m3/sek.
Pogonska spremnost svih agregata u izvještajnom periodu je bila na zadovoljavajućem
nivou, što podrazumjeva da su uspješno završeni planirani redovni remonti, kao i kapitalni
remonti agregata AG 1 i AG 3.,što je garancija da će pogonska spremnost i u narednom
periodu biti na optimalnom nivou.
Kapitalni remont agregata AG 1 je urađen u periodu od 04.07. do 26.08.2011.godine.
Remont agregata AG 2 je urađen u periodu od 19.09. do 04.10.2011. godine.
Kapitalni remont agregata AG 3 je obavljen u periodu od 29.08. do 16.09.2011.godine.
Tokom 2011.godine evidentirana su tri neplanska zastoja zbog curenja vode iz hladnjaka
nosećeg ležaja i to: u januaru na AG 1,u februaru na AG1 i AG 3 i u martu na AG 3.
Svi planski i neplanski zastoji u 2011.godini, nisu uzrokovali “prosipanje” vode bez
energetskog korištenja.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 11/88
A) MJESEČNO OSTVARENJE PROIZVODNJE NA PRAGU PRENOSA
kWh
Red.
MJESEC
br.
1
2
OSTVARENJE
PLAN (rebalans)
OSTVARENJE
Indeks
I- XII 2011.
3
I - XII 2011.
4
I-XII 2010.
5
(3:4)
6
(3:5)
7
1.
ЈANUAR
106.270.000
95.000.000
165.710.000
111,86
64,13
2.
FEBRUAR
82.272.000
86.000.000
128.052.000
95,67
64,25
3.
MART
94.892.000
120.000.000
149.136.000
79,08
63,63
283.434.000
301.000.000
442.898.000
94,16
64,00
81.830.000
124.000.000
134.332.000
65,99
60,92
I.Кvartal
4.
АPRIL
5.
МАJ
105.234.000
100.000.000
141.412.000
105,23
74,42
6.
ЈUNI
55.354.000
64.800.000
95.372.000
85,42
58,04
II.Kvartal
242.418.000
288.800.000
371.116.000
83,94
65,32
I.polugodište
525.852.000
589.800.000
814.014.000
89,16
64,60
7.
JULI
36.084.000
38.000.000
47.668.000
94,96
75,70
8.
AVGUST
SEPTEMBAR
23.356.000
29.600.000
20.166.000
78,91
115,82
21.772.000
30.600.000
34.776.000
71,15
62,61
III. Kvartal
81.212.000
98.200.000
102.610.000
82,70
79,15
UKUPNO I-IX:
607.064.000
688.000.000
916.624.000
88,24
66,23
9.
10.
OKTOBAR
41.782.000
40.000.000
36.472.000
104,46
114,56
11.
NOVEMBAR
26.416.000
91.000.000
134.698.000
29,03
19,61
12.
DECEMBAR
42.106.000
97.000.000
195.254.000
43,41
21,56
IV. Kvartal
110.304.000
228.000.000
366.424.000
48,38
30,10
II.polugodište
191.516.000
326.200.000
469.034.000
58,71
40,83
717.368.000
916.000.000
1.283.048.000
78,32
55,91
UKUPNO I-XII:
Gubitak
еnergije:
- veliki dotok:
- potiskivanje:
168.000
168.000
257.431.600
201.977.200
55.454.400
B) KUMULATIVNO OSTVARENJE PROIZVODNJE NA PRAGU PRENOSA
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 12/88
kWh
Red.
PERIOD
br.
1
2
OSTVARENjE
PLAN(rebalans)
OSTVARENjE
Indeks
I-XII 2011.
3
I-XII 2011.
4
I-XII 2010.
5
(3:4)
(3:5)
6
7
1.
Јаnuar
106.270.000
95.000.000
165.710.000
111,86
64,13
2.
Јanuar-februar
188.542.000
181.000.000
293.762.000
104,17
64,18
3.
Januar-mart
283.434.000
301.000.000
442.898.000
94,16
64,00
4.
Januar-april
365.264.000
425.000.000
577.230.000
85,94
63,28
5.
Januar-maj
470.498.000
525.000.000
718.642.000
89,62
65,47
6.
Јаnuar-juni
525.852.000
589.800.000
814.014.000
89,16
64,60
7.
Januar-juli
561.936.000
627.800.000
861.682.000
89,51
65,21
8.
Januar-avgust
585.292.000
657.400.000
881.848.000
89,03
66,37
9.
Januar-septembar
10.
Januar-oktobar
607.064.000
648.846.000
688.000.000
728.000.000
916.624.000
953.096.000
88,24
89,13
66,23
68,08
11.
Januar-novembar
675.262.000
819.000.000
1.087.794.000
82,45
62,08
12.
Januar-decembar
717.368.000
916.000.000
1.283.048.000 78,32
55,91
C)PROCENTUALNI ODNOSI
R.BR.
MJESEC
OSTVARENJE
I-XII 2011.
1.
Januar
14,81
2.
Februar
11,47
3.
Mart
13,23
4.
April
11,41
5.
Maj
14,67
6.
Juni
7,72
7.
Juli
5,03
8.
Avgust
3,26
9.
Septembar
3,03
10.
Oktobar
5,82
11.
Novembar
3,68
12.
Decembar
5,87
UKUPNO:
100,00
Oznaka: HED - 20
%
PLAN(REBALANS) OSTVARENJE
I-XII 2011.
I-XII 2010.
10,37
12,92
9,39
9,98
13,10
11,62
13,54
10,47
10,92
11,02
7,07
7,43
4,15
3,72
3,23
1,57
3,34
2,71
4,37
2,84
9,93
10,50
10,59
15,22
100,00
100,00
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 13/88
D) Grafički prikaz mjesečne proizvodnje
200
180
160
140
GWh
120
100
80
60
40
20
0
Ostvarenje
I-XII 2011.
Plan
I-XII 2011.
Ostvarenje
I-XII 2010.
E) Grafički prikaz kumulativne proizvodnje
1400
1200
GWh
1000
800
600
400
200
0
Ostvarenje
I-XII 2011.
Oznaka: HED - 20
Plan
I-XII 2011.
Ostvarenje
I-XII 2010.
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 14/88
TEHNIČKA EFIKASNOST ELEKTRANE
Na osnovu praćenja pogonskih događaja u sistemu, analizom uzroka prinudnih
zastoja i proračunom osnovnih parametara tehničke efikasnosti, prema
standirdima, formira se ocjena stanja elektrane. Ovakvi podaci su značajni zbog
mogućnosti uočavanja problema i predviđanja njihovih rješenja u narednom
periodu.
Parametri tehničke efikasnosti se definišu na sledeći način:
Tp - časovi rada na mreži,
Tk- časovi posmatranog perioda ( kalendarsko vrijeme); 8.760 časova,
Etp - ekvivalentno vrijeme (vrijeme za koje bi se ostvarila proizvodnja ako
se radi bilansiranom snagom) Etp = E/Pb,
Ti - trajanje ispada,
Tpz - trajanje planskih zastoja,
Thr- vrijeme hladne rezerve,
Tnps - vrijeme neiskorištene pogonske spremnosti,
Tps - trajanje pogonske spremnosti,
Ke - koeficijent eksploatacije ( Tp/Tk )
Ks - koeficijent snage; (Etp / Tk)
Kp - koeficijent proizvodnje (ETp / Tp)
Khr - koeficijent hladne rezerve ( Thr / Tk)
Knps - koeficijent neiskorištene pogonske spremnosti ( Tnps / Tk)
Kps - koeficijent pogonske spremnosti ( Tps / Tk)
Kpu - koeficijent pouzdanosti;Tp / (Tp+Ti)
Kpz - koeficijent planskog zastoja (Tpz / Tk )
Ki - koeficijent ispada ( prinudnog zastoja ); Ti / (Ti+Tp)
Kner- koeficijent neraspoloživosti ;(Tpz+Ti) / Tk
Prilikom definisanja parametara koriste se i sledeće oznake i podaci:
Pb - snaga na pragu utvrđena pri izradi bilansa,
E- proizvedena električna energija na pragu,
Po - ostvarena prosječna snaga na pragu (E/Tp
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 15/88
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
TEHNIČKA EFIKASNOST ELEKTRANE U PERIODU I – XII 2011. GODINE
STANJE
Časovi
rada na Proizve-dena
mreži
energija
Tp (h)
Е (MWh)
RASPOLOŽIVOSTI
Ekvivalentno
vrijeme
Etp (h)
Ostvarena
prosječna
snaga na
pragu
Po (MW)
Koeficijent
eksploatacije
Ке (%)
Koeficijent
snage
Ks (%)
STANJE NERASPOLOŽIVOSTI
KoefiКоеficijent
cijent
Коеficijent neiskorištene
proihladne
pogonske
zvodnje
rezerve
spremnosti
Kp (%)
Khr (%)
Knps (%)
Koeficijent
pogonske
spremnosti
Kps (%)
Koeficijent
pouzdanosti
Kpu (%)
Koeficijent
planskog
zastoja
Kpz (%)
Коеficijent
prinudnog
zastoja
Ki (%)
Коеficijent
neraspoloživosti
Kner (%)
Agregati
"HE na
Drini"
Snaga na
pragu
elektrane
Pb (MW)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
А-1
105
2.608,38
217.363,39
2.070,13
83,33
29,78
23,63
79,36
53,84
53,84
83,62
94,82
14,76
5,18
16,38
А-2
105
3.842,11
322.847,78
3.074,74
84,03
43,86
35,10
80,03
51,92
51,92
95,78
100,00
4,22
0,00
4,22
А-3
105
2.228,99
183.773,96
1.750,23
82,45
25,45
19,98
78,52
59,05
59,05
84,49
74,95
7,01
25,05
15,51
Укупно:
315
2.893,16
723.985,13
2.298,37
250,24
33,03
26,24
79,30
54,94
54,94
87,96
89,92
8,66
10,08
12,04
OSNOVNI HIDROLOŠKI PARAMETRI ZA 2011. godinu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Količina vode utrošena za proizvodnju: 6.339.052.800 m3,
Ostvarena proizvodnja: 717.368.000 kWh,
Energetski faktor: 0,113 kWh/m3,
Specifična potrošnja vode: 8,84 m3/kWh,
Prosječna energetska vrijednost akumulacije: 2,54 GWh,
Prosječno ostvareni dotok: 201 m3/sek.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 16/88
Na osnovu prezentiranih parametara, koji se koriste za određivanje tehničke efikasnosti
elektrane, može se zaključiti da su agregati u posmatranom periodu bili u stanju
optimalne raspoloživosti i pogonske spremnosti.
Za period januar - decembar, od ukupno mogućih 8.760 sati, agregati su bili
neraspoloživi prosječno 1.054,42 sata ili 12 % i to zbog: planskog zastoja (njega) 80,64
sata ili 8 %, planskog zastoja (remont) 678 sati ili 64 % i neplanskog zastoja zbog kvara
na opremi 295,78 sati ili 28 %.
Raspoloživost agregata u posmatranom periodu:
Agregati
"HE na
Drini"
Period
rada
Period
pripravnosti
1
2
3
Period
Period
Period neplanplanskog planskog skog
zastoja
zastoja zastoja
Ukupno
%
%
Ukupno
(njega) (remont) (ispad) (2+3+4+5+6) raspol. neraspol. (8+9)
4
5
6
8
9
10
8.760
83,62
16,38
100,00
8.760
95,78
4,22
100,00
АG-1
2.608,38 4.716,47
17,70
АG-2
3.842,11 4.548,39
114,50
255,00
АG-3
2.228,99 5.172,39
109,72
504,00
744,90
8.760
84,49
15,51
100,00
2.893,16 4.812,42
80,64
678,00
295,78
8.760
87,96
12,04
100,00
Prosjek:
1.275,00 142,45
7
Grafički prikaz perida rada,pripravnosti i neraspoloživosti agregata
100%
90%
80%
70%
%
60%
Period
neraspoloživosti
50%
40%
Period
pripravnosti
30%
20%
Period
rada
10%
0%
AG 1
Oznaka: HED - 20
AG 2
AG 3
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 17/88
III. INVESTICIJE
Ukupna realizacija investicionih projekata u 2011. godini, iznosi 1.769.438 KM ili 41 %
od rebalansiranog plana investicija za izvještajni period ( 4.271.100 KM ) i to:
1. Nabavka osnovnih sredstava: ……………………………………………… 434.876 KM,
2. Konsultantske uslugeza projekte iz “Power 4” (WB IDA 41970): ……… 190.552 KM,
3. Izgradnja trase za postavljanje kablovske telekomunikaciono-optičke
veze na potezu: zgrada “Telekoma”-HE Višegrad:……………………… 80.497 KM,
4. Popravka monofaznog energetskog transformatora T-40: ………… 438.470 KM,
5. Revizija projekta “Sanacija proc.voda ispod tijela brane”: …………. 17.800 KM,
6. Izgradnja upravne zgrade: ………………………………………………… 151.347 KM,
7. Izgradnja pristupnih puteva za HE Sutjeska: …………………………… 209.045 KM,
8. Regulacija Sopotničkog potoka u opštini N.goražde: ………………. 157.345 KM,
9. MHIS " Gornja Drina": ………………………………………………………… 31.936 KM,
10. Izgradnja elastične odbojne ograde u krugu HE: ……………………… 16.925 KM,
11. Rekonstrukcija vodovoda u naselju Vilina Vlas: ………………………... 40.645 KM,
Najznačajnije ulaganje odnosi se na popravku monofaznog energetskog transformatora
u iznosu od 438.470 KM , i sa realizacijom iz 2010.godine ukupno iznosi 916.028 KM, kolika
je i vrijednost ugovorenog posla .
Realizovani obim nabavki opreme iznosi 434.876 KM, od čega se na nabavke vitalnih
rezervnih dijelova, specijalnih alata i mjernih instrumenata odnosi 301.769 KM ili 69 %, dok
preostali iznos od 133.107 KM ili 31 % predstavljaju nabavke kancelarijskog namještaja,
računarske opreme i dr.
Pregled aktiviranih ulaganja u 2011.godini: 1.934.244 KM
1. Osnovna sredstva: 434.876 KM,
2. Popravka monofaznog energetskog transformatora T-40: 916.028 KM,
3. Izgradnja pristupnih puteva za HE Sutjeska: 209.045 KM,
4. Regulacija Sopotničkog potoka u opštini N.goražde: 157.345 KM,
5. Izgradnja elastične odbojne ograde u krugu HE: 16.925 KM,
6. Izgradnja trase za postavljanje kablovske telekomunikaciono-optičke
veze na potezu: zgrada “Telekoma”-HE Višegrad: 88.551 KM,
7. Rekonstrukcija vodovoda u naselju Vilina Vlas: 50.005 KM,
8. Oprema za osmatranje nivoa podzemnih voda na klizištu “Trbosilje”: 61.469 KM,
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 18/88
REALIZACIJA INVESTICIJA ZA 2011. GODINU
REBALANS PLANA INVESTICIJA ZA
2011.GODINU
Red.
br.
INVESTICIONI SEGMENTI
I NAZIVI KONKRETNIH PROJEKATA
Vlastita
sredstva
Krediti
3
4
I.
2
INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA
PROIZVODNOG OBJEKTA
1.
Investiciono održavanje
500.000
500.000
2.
3.
Nabavka osnovnih sredstava
1.476.000
1.476.000
434.876
29,46
427.000
190.552
44,63
85.000
85.000
80.497
94,70
500.000
500.000
438.470
87,69
2.988.000
1.144.395
38,30
18.000
18.000
17.800
98,89
18.000
18.000
17.800
98,89
500.000
500.000
151.347
30,27
500.000
500.000
151.347
30,27
1
4.
5.
Konsultantske usluge za projekte iz programa "Power 4"
Izgradnja trase za postavljanje kablovske veze na
potezu: zgrada "Telekoma" do HE
Popravka monofaznog energ.transformatora T-40
UKUPNO:
II.
INVESTICIJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA PROCURIVANJA
VODA ISPOD TIJELA BRANE
1.
Revizija projekta "Sanacija procjednih voda ispod brane"
UKUPNO:
III.
INVESTICIJE VEZANE ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA
RADNIKA
1.
Izgradnja upravne zgrade
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
427.000
2.561.000
427.000
Izdanje broj: 01
Ukupno
Realizacija
I-XII 2011.
Indeks
(6:5)
5
6
7
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 19/88
INVESTICIJE VEZANE ZA POČETAK IZGRADNJE NOVIH
IV. PROIZVODNIH OBJEKATA
1. Izgradnja pristupnih puteva za HE Sutjeska
209.045
99,55
209.045
50,99
200.000
157.345
78,67
30.000
30.000
31.936
106,45
4. tunela do objekta HE
20.000
20.000
16.925
84,63
5. Rekonstrukcija vodovoda u naselju Vilina Vlas
45.000
45.000
40.645
90,32
355.000
355.000
246.851
69,54
4.271.000
1.769.438
41,43
2.
Izrada idejnog rješenja i prethodne studije opravdanosti
izgradnje HE Mrsovo
UKUPNO:
210.000
210.000
200.000
200.000
410.000
410.000
60.000
60.000
200.000
V. OSTALI INVESTICIONI PROJEKTI
1. Uvođenje FMIS projekta
2. Regulacija Sopotničkog potoka u opštini N.Goražde
3. Hidro-informacioni sistem "Gornja Drina"
Izgradnja elasične odbojne ograde na pristupnom putu od
UKUPNО:
S V E U K U P N O:
Oznaka: HED - 20
3.844.000
427.000
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 20/88
Analitički pregled nabavljenih osnovnih sedstava stavljenih u upotrebu
za period 01.01. 2011.- 31.12. 2011.godine
Naziv osnovnih sredstava
IZNOS
1
2
1. Kancelarijski namještaj i uređaji
18.166
2. Računarska oprema
9.917
3. Vatrogasni aparati
2.535
4. Hidraulički set
21.765
5. Mjerni instrumenti
31.800
6. Oskultaciona oprema
22.720
7. Oprema rasvjete u krugu HE
7.392
8. Specijalni alati za mašinsko održavanje
10.299
9. Rezervni dijelovi za ABB prekidače
73.095
10. Programski alati sa licencama
9.867
11. Serverska oprema i softveri
75.391
12. Oromaks prekidači
39.077
13. GPS prijemnik sa računarom i opremom
3.994
14. Oprema građevinskog održavanja
5.845
15. Tester izolacije 10 kV SI 1054
13.650
16. Endoskop s kamerom
66.895
17. Pneumatski alat
22.468
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
434.876
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 21/88
IV. EKONOMSKO FINANSIJSKI BILANS
1. ANALIZA BILANSA USPJEHA
Preduzeće je u 2011. godini, ostvarilo pozitivan bruto finansijski rezultat od 999.317 KM,
odnosno neto rezultat od 249.867 KM.
Fakturisanje isporučene električne energije izvršeno je na osnovu Ugovora o regulisanju
međusobnih ekonomskih odnosa u MH ERS, sa sledećim cijenama:
- za domaći konzum (tarifni kupci): 1,43 pf/kWh,
- za ostale kupce i u izvoz : 8,32 pf/kWh ( izvedena nakon godišnjeg preračuna),
- za mjesečnu prekoplansku proizvodnju: 0,56 pf/kWh,
- za prekoplansku proizvodnju do 100 % plana: 3,26 pf/kWh i
- za dodatnu prodaju domaćem konzumu: 6,70 pf/kWh.
Krajem 2009.godine,pred RERS-om je okončan III. tarifni postupak koji je pokrenut na
zahtjev elektrodistributivnih preduzeća i trermoelektrana. Ovaj tarifni postupak je
rezultirao i promjenu cijene za tarifne kupce kod hidroelektrana, tako da ista počev od
01.01.2010.godine za naše preduzeće iznosi 1,43 pf/kWh.
Ukupan prihod u izvještajnom periodu je ostvaren u iznosu od 25.133.351 KM, što je 32 %
manje od planiranog, i 44 % manje od ostvarenog u 2010. godini.
Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 24.134.034 KM i za 14 % su manji od planiranih, a
za 26 % manji od ostvarenih u 2010. godini.
Dublja analiza strukture rashoda pokazuje da ista odražava prepoznatljiva procentualna
učešća iz prethodnih višegodišnjih referentnih perioda i to: amortizacija 46 %, troškovi
poreza i doprinosa 18 %, bruto primanja radnika 24 %, i 12 % sve ostale grupe rashoda
(troškovi održavanja, troškovi materijala, goriva i energije, troškovi proizvodnih usluga,
nematerijalni troškovi, kamate, rezervisanja i drugo).
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
1.1.
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 22/88
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
FINANSIJSKI REZULTAT
000 KM
Red.
br.
1
ELEMENTI
2
Ukupan prihod
Ukupni rashodi
1.
2.
Ostvarenje
I - XII 2011.
Plan (rebalans)
I - XII 2011.
Ostvarenje
I - XII 2010.
Indeks
3:4
3:5
3
4
5
6
7
25.133,35
24.134,03
36.996,17
28.011,00
44.958,54
32.413,53
67,94
86,16
55,90
74,46
999,32
8.985,17
12.545,01
11,12
7,97
FINANSIJSKI REZULTATDOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
3.
1.1.1. STRUKTURA FINANSIJSKOG REZULTATA
000 KM
Red.
br.
1
ELEMENTI
2
Ostvarenje Plan(rebalans) Ostvarenje
I - XII 2011.
I - XII 2011.
I - XII 2010.
3
4
5
Indeks
3:4
3:5
6
7
1.
Poslovni prihodi
20.964,44
33.878,17
42.559,98 61,88
49,26
2.
Poslovni rashodi
Poslovni dobitak
24.001,14
-3.036,70
27.385,00
6.493,17
32.232,85 87,64
10.327,13
74,46
Finansijski prihodi
2. Finansijski rashodi
Dobitak/gubitak po osnovu
II. finansijskih prihoda i rashoda
2.304,09
63,91
2.215,00
43,00
1.891,55 104,02 121,81
33,57
148,63 190,38
2.240,18
2.172,00
1.857,98
I+II
Dobitak redovne aktivnosti
-796,52
8.665,17
12.185,11
1.
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Dobitak/gubitak po osnovu
ostalih prihoda i rashoda
Prihodi od ispr.greš.iz ran.godina
Rashodi od ispr.greš.iz ran.godina
Dobitak/gubitak po osnovu
ispr.grešaka iz ranijih godina
1.864,82
39,77
903,00
583,00
507,01
147,11
206,51 367,81
6,82 27,03
1.825,05
320,00
359,90
570,33 507,10
I.
1.
2.
III.
1.
2.
IV.
29,21
-29,21
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
999,32
1.
Odloženi poreski rashodi perioda
749,45
2.
Odloženi poreski prihodi perioda
UKUPAN NETO DOBITAK
Oznaka: HED - 20
103,14 120,57
249,87
8.985,17
8.985,17
12.545,01 11,12
7,97
1.575,77
47,56
10.969,24
2,78
2,28
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 23/88
1.2. UKUPNI PRIHODI
U izvještajnom periodu ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 25.133.351 KM.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od prodaje električne energije učestvuju sa 83 %,
a svi preostali prihodi sa 17 %.
I. Prihodi po osnovu redovne djelatnosti iznose od 20.964.443 KM i to:
1. Prihodi od prodaje električne energije: 20.962.787 KM:
- tarifnim kupcima :
7.826.687
- u izvozu i direktnim kupcima:
12.182.018
- po osnovu prekoplanske proizvodnje:
596.123
- po osnovu dodatne prod. dom.konz.
357.959
Ukupno: 20.962.787
KM
KM
KM
KM
KM
ili 37 % ( 76 % proizvodnje)
ili 58 % ( 20 % proizvodnje)
ili 3 % ( 3 % proizvodnje)
ili 2 % ( 1 % proizvodnje)
2. Drugi poslovni prihodi: 1.656 KM:
- prihodi od zakupnine objekta: 1.656 KM
II. Finansijski prihodi iznose 2.304.089 KM i sačinjavaju ih:
- prihodi od kamata na oročena sredstva:
- prihodi od kamata na depozitna sredstva po viđenju:
- prihodi od kamata po kreditima datim radnicima:
- pozitivne kursne razlike:
- ostali finansijski prihodi :
2.277.668
7.868
2.212
14.528
1.813
KM,
KM,
KM,
KM,
KM,
III. Ostali prihodi iznose 1.864.819 KM
- prihodi od ukidanja neiskorištenih dugor.rezervisanja : 1.572.831 KM – sudski sporovi,
- prihodi od ukidanja neiskorištenih ostalih rezervisanja :
203.961 KM – zarade i revizija
- prihodi po osnovu prodaje materijala:
9.554 KM – rabljeno ulje,
- prihodi po osnovu prodaje osnovnih sredstava:
22.431 KM – vozila,
- prihodi po osnovu naplaćenih otpis. potraživanja:
14.010 KM – fond zdravsta RS
i fond dj.zaštite,
- ostali prihodi (otkup tend.dok.,refund.bolovanja i dr.)
36.220 KM,
- prihodi po osnovu smanjenja obaveza (GMB London):
4.156 KM,
- prihodi po osnovu iskazanog viška materijala po popisu:
1.656 KM.
( 150 m kabla x 11,04 KM)
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 24/88
1.2.1. STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA
000 KM
R.
Opis
br.
1
I.
2
Ostvarenje
Plan(rebalans)
Ostvarenje
I - XII 2011.
I - XII 2011.
I - XII 2010.
3:4
3:5
3
4
5
6
7
20.964,44
33.878,17
42.559,98
61,88
49,26
20.962,79
33.876,17
42.558,09
61,88
49,26
82,50
87,30
Indeks
1.
PRIHODI REDOVNE DJELATNOSTI
Prihodi od prodaje učinaka povezanim
pravnim licima
2.
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe
i učinaka
3.
Povećanje vrijednosti zaliha učinaka
4.
Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
5.
Ostali poslovni prihodi
1,65
2,00
1,89
II.
FINANSIJSKI PRIHODI
1.
Prihodi od kamata
2.304,09
2.287,75
2.215,00
2.180,00
1.891,55
1.863,76
2.
Pozitivne kursne razlike
14,53
3.
Ostali finansijski prihodi
1,81
17,00
18,00
11,73
16,06
1.864,82
903,00
507,01
22,43
23,00
97,52
10,00
95,50
14,01
2,00
700,50
1.817,17
868,00
507,01
IV. UKUPNO PRIHODI (I+II+III)
PRIHODI PO OSNOVU ISPRAVKE
V. GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA
25.133,35
36.996,17
44.958,54
67,94
55,90
VI. UKUPNO PRIHODI: (IV+V)
25.133,35
36.996,17
44.958,54
67,94
55,90
III. OSTALI PRIHODI
1.
Dobici po osnovu prodaje nematerijal.
ulaganja,nekretnina,postrojenja i opr.
2.
Dobici po osnovu prodaje materijala
9,55
3.
Viškovi, osim viškova zaliha učinaka
1,66
4.
Naplaćena otpisana potraživanja
5.
Prihodi od smanjenja obaveza,ukidanja
neiskorišćenih dug.rezer,i ostali prihodi
Oznaka: HED - 20
104,02 121,81
104,94 122,75
85,47 123,87
10,06 11,27
206,51 367,81
209,35 358,41
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 25/88
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ANALIZOM PRODAJNE CIJENE ZA PERIOD I - XII 2011. GODINE
Mjesec
2011.god.
Izvoz i
direktni
kupci
( kWh)
Cijena
pf/kWh
2
3
1.
2.
Januar
Februar
3. Mart
UKUPNO:I-III
R.
br.
1
April
Maj
6. Juni
Iznos
(KM)
Domaći
konzumdodatna
prodaja
Cijena
pf/kWh
Iznos
(KM)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
69.174.087
1,43
989.189
349.067
6,70
23.387
11.270.000
3,26
367.402
106.270.000
3.499.652
3,2932
1.653.491
61.409.956
1,43
878.162
988.350
6,70
66.220
82.272.000
2.597.873
3,1577
1.757.247
73.539.168
1,43
1.051.610
232.075
6,70
15.549
94.892.000
2.824.406
2,9764
8,32
5.530.412
204.123.211
1,43
2.918.961 1.569.492
6,70
105.156
81.830.000
1,43
1.170.169
35.154.791
8,32
2.924.878
64.340.138
1,43
920.064
505.071
6,70
33.840
14.869.528
8,32
1.237.145
40.229.612
1,43
575.283
254.860
6,70
17.076
50.024.319
8,32
4.162.023
186.399.750
1,43
2.665.516
759.931
6,70
50.916
5.234.000
3,26
116.495.616
8,32
9.692.435
390.522.961
1,43
5.584.477 2.329.423
6,70
156.072
16.504.000
3,26
12.538.197
8,32
1.043.178
23.494.491
1,43
335.971
51.312
6,70
3.438
4.638.914
8,32
385.958
18.276.581
1,43
261.355
440.505
6,70
29.514
21.772.000
1,43
311.340
908.666
Iznos
(KM)
Domaći
konzum
( kWh)
Cijena
pf/kWh
4
5
6
25.476.846
8,32
2.119.674
19.873.694
8,32
21.120.757
8,32
66.471.297
4.
5.
Ukupno: IV-VI
UKUPNO: I-VI
Juli
8. Avgust
7.
9. Septembar
Ukupno: VII-IX
UKUPNO: I-IX
Oktobar
17.177.111
8,32
1.429.136
63.543.072
1,43
133.672.727
8,32
11.121.571
454.066.033
1,43
12.745.755
8,32
1.060.447
6.493.143 2.821.240
6,70
189.024
6,70
168.935
283.434.000
8.921.932
3,1478
81.830.000
1.170.169
1,4300
3,26
170.628
105.234.000
4.049.410
3,8480
55.354.000
1.829.504
3,3051
170.628
242.418.000
7.049.083
2,9078
538.030
525.852.000
15.971.014
3,0372
36.084.000
1.382.587
3,8316
23.356.000
676.827
2,8979
21.772.000
311.340
1,4300
81.212.000
2.370.754
2,9192
607.064.000
18.341.768
3,0214
58.093
41.782.000
1.641.154
3,9279
377.749
26.416.000
377.749
1,4300
602.116
42.106.000
602.116
1,4300
11. Novembar
26.416.000
1,43
12. Decembar
42.106.000
1,43
2.521.414
16.504.000
367.402
538.030
353.679
UKUPNO:I-XII
32.952
5.234.000
3,26
3,26
1,43
Ukupno: X-XII
6,70
11.270.000
Iznos
(КМ)
Ukupan
Prosječna
Ukupna
prihod od el. prodajna
proizvodnja
energije
cijena
(kWh)
(KM)
(pf/kWh)
3,26
24.732.831
10.
491.817
Prekopl.
proizvodnja Cijena
(kWh)
pf/kWh
1.782.000
12.745.755
8,32
1.060.447
93.254.831
1,43
1.333.544 2.521.414
6,70
168.935
1.782.000
3,26
58.093
110.304.000
2.621.019
2,3762
146.418.482
8,32
12.182.018
547.320.864
1,43
7.826.687 5.342.654
6,70
357.959
18.286.000
3,26
596.123
717.368.000
20.962.787
2,9222
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 26/88
1.3. UKUPNI RASHODI
U izvještajnom periodu ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 24.134.034 KM.
I. Rashodi redovne djelatnosti iznose 24.001.141 KM ili 99,45 % ukupnih rashoda, i oni
su pokazatelji potrošnje u cilju ostvarenja neposredne proizvodnje.
Ostvareni rashodi redovne djelatnosti su za 12 % manji od planiranih za 2011.g., a za 26 %
manji od ostvarenih u 2010.godini.
Bitne stavke u strukturi rashoda po osnovu redovne djelatnosti:
1. Troškovi: sitnog inventara, materijala, goriva i energije: 515.014
-
50.851 KM
236.433 KM
20.248 KM
18.229 KM
59.714 KM
1.250 KM
18.561 KM
troškovi sitnog alata i inventara, HTZ opreme i auto-guma,
utrošeni materijal za redovno održavanje osnovnih sredstava,
kancelarijski materijal,
materijal za higijenu i drugi režijski materijal,
gorivo,
ulja i maziva,
električna energija uzeta sa mreže prenosa koju fakturiše MH ERS,
( 1.298.000 kwh x 1,43 pf/kwh )
- 109.728 KM električna energija- potrošnja u poslovnim i drugim objektima,
2. Troškovi bruto zarada i naknada zarada: 5.865.535 KM
-
2.989.367
424.850
1.897.151
384.600
55.760
19.940
34.922
4.035
32.755
5.152
17.003
Oznaka: HED - 20
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
troškovi neto zarada i naknada zarada,
ostali lični rashodi (regres,ogrev,zimnica i dr.)-neto,
doprinosi,
porezi,
neto naknade za članove N.O. i Odbora za reviziju,
dnevnice za službena putovanja u zemlji I inostranstvu,
ostale naknade službenih putovanja,
naknada za korištenje vlastitog auta u službene svrhe,
naknada zaposlenim za troškove prevoza na posao,
naknada terenskog dodatka,
naknade po osnovu ugovora o djelu.
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 27/88
3. Troškovi proizvodnih usluga : 834.237 KM
46.546 KM troškovi telefona ,
10.528 KM poštarina,
29.628 KM internet,
24.623 KM komunalne usluge,
- 429.595 KM usluge održavanja elektro-mašinske opreme i drugih stalnih sredstava,
34.037 KM održavanje vozila,
6.261 KM održavanje sportske dvorane,
- 190.335 KM usluge reklame i propagande,
17.100 KM usluge zaštite na radu,
6.814 KM troškovi zakupa zemljišta za alarmnu stanicu na Bikavcu-Višegrad,
- 38.770 KM troškovi oglasa u štampanim i drugim medijima.
4. Troškovi amortizacije: 11.067.605 KM
5. Troškovi rezervisanja: 799 KM
5. Nematerijalni troškovi: 1.296.596 KM - osnovne stavke
- 95.520 KM troškovi reprezentacije-ugostiteljske usluge,
- 33.651 KM troškovi reprezentacije unutar preduzeća,
- 33.500 KM troškovi poklona,
- 18.951 KM troškovi osiguranja,
7.669 KM troškovi registracije auta,
- 22.765 KM troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih,
8.444 KM troškovi platnog prometa,
- 14.806 KM članarina privrednoj komori RS,
3.280 KM članarina savezu energetičara RS,
- 18.676 KM troškovi oglasa u štampi i drugim medijima,
761 KM takse,
- 639.135 KM učešće u pokriću troškova MH ERS (55 %),
- 125.950 KM regulatorna naknada.
- 20.800 KM stipendije,
- 10.000 KM naknada BL berzi-trgovanje na službenom berzanskom tržištu,
2.759 KM pretplata na stručne časopise i službene glasnike,
4.115 KM notarske usluge,
- 18.350 KM usluge zdravstvenog pregleda radnika,
- 29.100 KM troškovi učešća na sportskim igrama,
- 39.830 KM usluge sređivanja,arhiviranja i skeniranja dokumentarne građe,
- 32.760 KM usluge poribljavanja,
- 17.025 KM troškovi stručnog mišljenja za izdavanje vodoprivredne dozvole,
- 16.774 KM ostali troškovi vlastite potrošnje (1.298.000 kWh x 1,2923 pf/kWh),
- 9.660 KM održavanje instaliranih računovodstvenih programa,
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
-
6.850
2.421
1.706
4.000
33.015
1.800
2.884
2.800
2.500
2.190
1.224
10.925
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 28/88
usluge CRHOV,
nabavka dnevnih novina,
hemijski i mikro-biološki pregled vode za piće,
Deloitte-obuka osoblja za primjenu MRS 27,
otkup autorskih djela-idejno arhitektonsko rješenje nove poslovne zgrade,
troškovi nadzorne provjere primjene ISO standard,
troškovi sanacije lokalnog puta Višegrad-Drinsko,
izrada Web stranice preduzeća,
ispitivanje uslova radne sredine,
usluge postavljanja informativnih panoa u krugu HE,
usluge pretplate na satelitske programe,
svi drugi nematerijalni troškovi.
6. Troškovi poreza i doprinosa: 4.421.355 KM :
- 3.586.840 KM
- 717.368 KM
20.000 KM
5.000 KM
11.656 KM
-
3.438
2.010
362
8.386
17.593
48.702
KM
KM
KM
KM
KM
KM
naknada za korištenje prirodnih resursa (79 %),
naknada za vodni doprinos ( 16 %),
naknada za korištenje komunalnih dobara (opština Višegrad),
posebna republička taksa,
glavnica poreza po odbitku za 2007,2008,2009. i 2010. po rješenju
Poreske uprave RS,
naknada po osnovu broja zaposlenih,
porez na imovinu,
ostale naknade,
troškovi PPZ ( 0,04 % na poslovni prihod),
troškovi doprinosa za šume( 0,07 % na ukupan prihod),
troš. obaveznih doprinosa (sind. članarina,fond solid. i fond za invalide).
II. Finansijski rashodi iznose 63.912 KM ili 0,26 % ukupnih rashoda i odnose
se na:
- rashodi kamata: 37.639 KM,
- negativne kursne razlike: 26.273 KM - po osnovu ino kredita i plaćanja ino-dobavljačima
( srednji devizni kurs na dan bilansiranja),
III. Ostali rashodi iznose 39.766 KM ili 0,16 % ukupnih rashoda i odnose se na:
-
gubici po osnovu prodaje i rashodovanja osnovnih sredstava: 33.116 KM,
neotpisana vrijednost rashodovane imovine : 3.723 KM,
nepomenuti ostali rashodi: 2.927 KM.
IV.Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina: 29.215 KM ili 0,13 %.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 29/88
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
1.3.1. STRUKTURA UKUPNIH RASHODA
000 KM
Red.
OPIS
br.
2
1
I.
POSLOVNI RASHODI
1.
Nabav na v rijednost prodate robe
2.
Troškov i materijala
3.
Troškov i zarada,naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (a+b)
Ostvarenje Plan(rebalans) Ostvarenje
I- XII 2011.
I- XII 2010.
I - XII 2011.
Индекс
3:4
3:5
3
4
5
6
7
24.001,13
27.385,00
32.232,85
87,64
74,46
515,01
812,00
503,66
6.597,00
5.090,00
1.507,00
1.355,00
88,00
956,00
311,00
11.500,00
11.100,00
400,00
1.500,00
5.571,00
50,00
6.198,03
4.959,00
1.239,03
779,50
74,64
445,39
259,47
15.686,26
11.007,36
4.678,90
1.240,61
7.778,04
46,75
63,42 102,25
6.
Nematerijalni troškov i (bez poreza i doprinosa)
7.
Troškov i poreza
8.
Troškov i doprinosa
5.865,53
4.975,78
889,75
834,24
86,70
469,89
277,65
11.068,41
11.067,61
0,80
1.296,59
4.372,65
48,70
II. FINANSIJSKI RASHODI
63,91
43,00
33,57
148,63 190,38
37,64
26,27
38,00
5,00
22,66
10,91
99,05 166,11
525,40 240,79
39,77
583,00
143,60
36,84
35,00
20,42
а) bruto zarade i bruto naknade zarada
b) оstali lični rashodi
4.
Troškov i proizv odnih usluga
а) PTT i transportne usluge
b) održav anje
c) ostalo
5.
Troškov i amortizacije i rezerv isanja
a) amortizacija
b) rezerv isanja
88,91
97,76
59,04
61,57
98,52
49,15
89,28
96,25
99,71
0,20
86,44
78,49
97,40
94,64
100,34
71,81
107,02
116,16
105,50
107,01
70,56
100,55
0,02
104,51
56,22
104,17
Finansijski rashodi po osnov u odnosa sa pov ezanim prav nim
1.
licima
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi po osnov u v alutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
III. OSTALI RASHODI
6,82
27,69
Gubici po osnov u prodaje i rashodovanja nematerij.
1. ulaganja,nekretnina,postrojenja i opreme
105,26 180,41
Gubici po osnov u prodaje učešća u kapitalu i
2. dugoročnih HOV
3. Gubici po osnov u prodatog materijala
4. Manjkov i, izuzimajući manjkove zaliha učinaka
5. Rashodi po osnov u zaštite od rizika
71,77
6. Rashodi po osnov u ispravke vrijednosti i otpisa potraž.
Rashodi po osnov u rashodov anja zaliha materijala i
7. robe i ostali rashodi
2,93
IV. RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKE GREŠAKA IZ RAN.GOD.
29,22
UKUPNI RASHODI (I+II+III+IV)
Oznaka: HED - 20
24.134,03
548,00
51,41
0,53
3,51
28.011,00
32.413,53
5,70
832,48
86,16
Izdanje broj: 01
74,46
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 30/88
2. ANALIZA PRESJEKA BILANSA STANJA
I FINANSIJSKE SITUACIJE
Bilans stanja predstavlja osnovu za sagledavanje finansijskog položaja preduzeća.
Ovaj dokument omogućava uvid u usklađenost sredstava i izvora sredstava i cjelokupan
bilans imovinske situacije.
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. na dan 31.12.2011. godine, raspolaže sa sredstvima,
odnosno poslovnom aktivom, u iznosu od 560.324.380 KM, koliko iznose i izvori
sredstava, odnosno ukupna poslovna pasiva.Sa vanbilansnim pozicijama, ukupna aktiva
(pasiva) iznosi 815.966.749 KM
U poslovnoj aktivi, na stalna sredstva se odnosi 83 % i ona se skoro u potpunosti
identifikuju sa osnovnim sredstvima –nekretnine,postrojenja i oprema( 99,18 %), osim dijela
od 0,82 % stalnih sredstava koji se odnosi na dugoročne finansijske plasmane i nematerijalna ulaganja.
Otpisanost stalnih sredstava iznosi 39,19 %.
Na obrtna sredstva odnosi se 17 % poslovne aktive, od čega 40,19 % otpada na
potraživanja za nenaplaćenu električnu energiju, 3,99 % se odnosi na gotovinu,
0,42 % na zalihe, na ostale kratkoročne plasmane (oročena sredstva) 54,57 % i 0,83 %
na druga potraživanja i kratkoročne kredite.
U strukturi poslovne pasive, na kapital se odnosi 97,79 %, na obaveze (dugoročne i kratkoročne) 1,43 % i na dugoročna rezervisanja 0,78 %.
Analizom bilansa stanja uočava se da kapital pokriva stalna sredstva i 87 % obrtnih
sredstava.
Odnos brze obrtne imovine prema kratkoročnim obavezama, može se ocijeniti kao
izuzetno povoljan ( 42 : 1 ).
Na vanbilansnim pozicijama, nalazi se 255.642.369 KM i iste se odnosi na prenesene
vrijednosti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva iz bilansne evidencije u iznosu
od 176.875.211 KM i potraživanja od MH ERS-a sa 31.12.2004. godine u iznosu od
78.767.158 KM.
Ukupna aktiva (pasiva) zajedno sa vanbilansnim pozicijama na dan 31.12.2011.godine iznosi
815.966.749 KM.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 31/88
Struktura promjena u kapitalu:
1. Osnovni kapital: 441.955.312 KM -nepromjenjen,
2. Revalorizacione rezerve: - na početku perioda 60.517.434 KM,
- smanjenje za : 2.120.785 KM- negativni efekti revalorizacije,
materijalnih I nematerijalnih sredstava,
- na kraju perioda: 58.396.649 KM
3. Rezerve:
- na početku perioda: 3.513.221 KM
- povećanje za 1.096.924 KM-dio raspoređene neto dobiti iz 2010.g. po
odluci Skupštine akcionara.
- na kraju perioda: 4.610.145 KM
4. Neraspoređeni dobitak:- na početku perioda 50.818.425 KM,
- povećanje za: 249.867 KM - neto dobit perioda,
- povećanje za : 940.499 KM- potraživanja sa stanjem 31.12.2004.g.
koja je MH ERS naplatio u 2011.godini,
- povećanje za: 2.189.382 KM- pozitivni efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava,
- smanjenje za: 8.775.390 KM- dio raspoređene neto dobiti iz 2010. za
dividende po odluci Skupštine akcionara,
- smanjenje za: 1.096.924 KM- dio raspoređene neto dobiti iz 2010. za
rezerve po odluci Skupštine akcionara,
- smanjenje za: 1.096.923 KM- dio raspoređene neto dobiti iz 2010. za
donacije po odluci Skupštine akcionara,
- smanjenje za: 238.800 KM –pomoć poplavljenim područjima u RS po
Odluci skupštine akcionara,
- na kraju perioda: 42.990.136 KM
Ukupno kapital na početku perioda : 556.804.392 KM
- smanjenje za: 8.852.150 KM ili 1,59 %
-na kraju perioda: 547.952.242 KM.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 32/88
S R E D S T VA
Na dan
01.01.2011.
Na dan
31.12.2011.
Indeks
3:2
1
2
3
4
473.169.211
900.080
466.870.910
663.550
98,67
73,72
1. Ulaganja u razvoj
746.936
550.466
73,70
2.
3.
4.
5.
139.572
13.572
113.084
81,02
472.064.596
463.054.541
98,09
9.973.893
281.293.581
9.974.099
277.082.018
100,00
98,50
134.430.291
1.802.337
129.709.186
1.802.337
96,49
100,00
44.564.494
44.486.901
99,83
204.535
3.152.819
204.535
152.819
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
2.1.
BILANS STANJA – AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
I. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Коncesije, patenti, licence i ostala prava
Goodwill
Ostala nematerijalna ulaganja
Avansi i nematerijalnaulaganjau pripremi
II.NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I
INVESTICIONE NEKRETNINE
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenjai oprema
4. Investicione nekretnine
5. Avansi i nekretnine,postrojenja,oprema i
investicione nekretnine upripremi
6. Ulaganja na tuđimnekretninama,postrojenjima i opremi
III. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica
3. Dugoročni krediti povezanimpravnimlicima
4. Dugoročni krediti u zemlji
74,72
5. Finansijska sredstvaraspoloživa za prodaju
6. Finansijska sredstvakoja se držedoroka dospjeća
3.000.000
7. Ostali dugoročni finansijski plasmani
IV.ODLOŽENA PORESKASREDSTVA
B. TEKUĆA IMOVINA
I. ZALIHE,STALNASREDSTVAI SREDSTVA OBUSTAVLJENOG
POSLOVANJANAMIJENJENAPRODAJI
1. Zalihemаterijala
2. Zalihenedovršene proizvodnje,poluproizvodai
nedovršenih usluga
100.326.616
93.453.470
93,15
403.360
330.074
395.650
388.890
98,09
117,82
73.286
6.760
9,22
3. Zalihegotovih proizvoda
4. Zaliherobe
5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenogposlovanja
namijenjenaprodaji
6. Dati avansi
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
II.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA
1. Кratkoročna potraživanja
а) Kupci-povezana pravna lica
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 33/88
99.923.256
93.057.820
93,13
50.287.772
38.262.296
76,09
49.672.905
37.558.616
75,61
b) Kupci u zemlji
506
v) Kupci u inostranstvu
g) potraživanja iz specifičnih poslova
d) druga kratkoročna potraživanja
2. Kratkoročni finansijski plasmani
614.867
703.174
114,36
49.056.877
51.057.388
104,08
56.877
57.388
101,35
49.000.000
51.000.000
104,08
575.428
3 .731. 681
648,51
575.428
3 .731. 681
648,51
3.179
6.354
199,87
а) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima
b) Kratkoročni krediti u zemlji
v) Kratkoročni krediti u inostranstvu
g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji
dospjeva za naplatu u per. do godinu dana
d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha namijenjena trgov anju
đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
e) Otkupljene sopstvene akcije i sops.udjeli
namjenjeni prodaji ili poništavanju
ž) оstali kratkoročni plasmani
3.Gotovinski ekvivalenti i gotovina
a) Gotovinski ekvivalenti-hartije od vrijednosti
b) Gotovina
4. Porez na dodatu vrijednost
5. Aktivna vremenska razgraničenja
101
III. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
G. POSLOVNA AKTIVA
573.495.82 7
56 0.324 .380
97,70
D. VANBILANSNA AKTIVA
256.582.86 7
25 5.642 .369
99,63
830.078.69 4
81 5.966 .749
98,30
UKUPNA AKTIVA
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 34/88
2.1.1. STRUKTURA I STEPEN OTPISANOSTI STALNE IMOVINE
S T RU K TU RA
1
1. NEMATERIJALNA ULAGANJA
- nabavna vrijednost
- ispravka vrijednosti
- sadašnja vrijednost
- % оtpisanosti
2. NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I
INVESTICIONE NEKRETNINE
Stanje
01.01.2011.
2
Stanje
31.12.2011.
3
Indeks
3: 2
4
2.373.802
1.473.722
900.080
62,08
2.429.434
1.765.884
663.550
72,69
102,34
119,82
73,72
117,08
9.973.893
9.974.099
100,00
9.973.893
9.974.099
100,00
42 0.253.488
13 8.959.907
28 1.293.581
33,07
420.686.809
143.604.791
277.082.018
34,14
100,10
103,34
98,50
103,24
28 3.902.837
14 9.472.546
13 4.430.291
52,65
285.242.543
155.533.358
129.709.185
54,53
100,47
104,05
96,49
103,57
1.802.337
1.802.337
100,00
1.802.337
1.802.337
100,00
44.564.494
44.486.902
99,83
44.564.494
44.486.902
99,83
2.1. ZEMLJIŠTE
- procjenjena vrijednost
- ispravka vrijednosti
- sadašnja vrijednost
- % оtpisanosti
2.2. GRAĐEVINSKI OBJEKTI
- procjenjena vrijednost
- ispravka vrijednosti
- sadašnja vrijednost
- % оtpisanosti
2.3. POSTROJENJA I ОPREM A
- procjenjena vrijednost
- ispravka vrijednosti
- sadašnja vrijednost
- % оtpisanosti
2.4. INVESTICIONE NEKRETNINE
- procjenjena vrijednost
- ispravka vrijednosti
- sadašnja vrijednost
- % оtpisanosti
2.4. AVANSI I OPREMA U PRIPREMI
- procjenjena vrijednost
- ispravka vrijednosti
- sadašnja vrijednost
- % оtpisanosti
3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
-
procjenjena vrijednost
ispravka vrijednosti
sadašnja vrijednost
% otpisanosti
UKU PNO :
204.535
3.152.819
204.535
3.152.819
-
procjenjena vrijednost
ispravka vrijednosti
sadašnja vrijednost
% otpisanosti
763.075.386
289.906.175
473.169.211
37,99
767.774.943
300.904.033
466.870.910
39,19
Oznaka: HED - 20
100,62
103,79
98,67
103,16
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 35/88
2.1.2. STRUKTURA TEKUĆE IMOVINE
OPIS
1
1. Zalihe
Stanjе 01.01.2011.
%
Iznos
% uč.
Iznos
% uč.
(4 : 2)
2
3
4
5
6
403.360
- Mаterijal
- Nedovršena proizvodnja
Stanjе 31.12.2011.
0,40
330.074 81,83
395.650 0,42
98,09
388.890 98,29 117,82
- Gotovi proizvodi
- Roba
- Dati avansi
73.286 18,17
6.760 1,71
9,22
2. Kratkoročna potraživanja,
plasmani i gotovina
99.923.256 99,60
93.057.820 99,58
93,13
2.1. Kratkoročna potraživanja
50.287.772 50,33
38.262.296 41,12
76,09
49.672.905 98,78
37.558.616 98,16
75,61
703.680 1,84
114,44
а) kupci-povezana pravna lica
б) druga kratkoročna potraživanja
2.2. Kratkoročni finansijski plasmani
а) dio dugor.plas.sa rok. dospjeća do 1.g.
б)оstali kratkoročni finansijski plasmani
(oročena sredstva)
2.3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
614.867
1,22
49.056.877 49,09
56.877
0,12
49.000.000 99,88
51.057.388 54,87 104,08
57.388
0,11 100,90
51.000.000 99,89 104,08
575.428
0,58
3.731.681 4,01
648,51
575.428
100
3.731.681
648,51
- gotovinski ekvivalenti ( HOV)
- gotovina
3. Porez na dodatu vrijednost
3.179
100
6.354
199,87
101
4. Aktivna vremenska razgraničenja
5.Odložena poreska sredstva
U K U P N O:
Oznaka: HED - 20
100.326.616
100
93.453.470
100
Izdanje broj: 01
93,15
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 36/88
2.2 BILANS STANJA - PASIVA
IZ V O RI SR E D S T AV A
1
Na dan
01.01.2011.
Na dan
31.12.2011.
Indeks
3:2
2
3
4
556.804.392
547.952.242
98,41
441.955.312
441.955.312
441.955.312
441.955.312
100,00
100,00
3.513.221
3.513.221
4.610.145
4.610.145
131,22
131,22
V.REVALORIZACIONE REZERVE
60.517.43 4
58.396.649
96,50
VI. NERASPOREĐENI DOBITAK
50.818.42 5
42.990.136
84,60
1.Neraspoređeni dobitak ranijih godina
39.849.188
42.740.269
107,26
2.Neraspoređeni dobitak tekuće godine
10.969.237
249.867
2,28
6.254.173
4.330.324
69,24
443.396
5.810.777
420.324
3.910.000
94,80
67,29
10.437.26 2
8.041.814
77,05
5.095.668
5.842.032
114,65
390.506
456.018
116,78
4.705.162
5.386.014
114,47
А. КАPITAL
I. ОSNOVNI KAPITAL
1. Akcijski kapital
2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću
3. Zadružni udjeli
4. Ulozi
5. Državni kapital
6. Ostali osnovni kapital
II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL
III. EMISIONA PREMIJA
IV. REZERVE
1. Zakonske rezerve
2. Statutarne rezerve
VII. GUBITAK DO VISINE KAPITALA
1.Gubitak ranijih godina
2.Gubitak tekuće godine
B. DUGOROČNA REZERVISANJA
1. Za troškov e u garantnom roku
2. Za obnavljanja prirodnih bogatstava
3. Za troškov e restrukturisanja
4. Za naknade i beneficije zaposlenih
5. Ostala dugoročna rezervisanja
V. OBAVEZE
I. DUGOROČNE OBAVEZE
1.Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
2.Obaveze prema povezanim pravnim licima
3.Оbaveze po emit.dugoroč. hartijama od vrijed.
4. Dugoročni krediti
5. Odložene poreske obaveze
6. Оstale dugoročne obaveze
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
II. КRATKOROČNE OBAVEZE
1. Kratkoročne finansijske obaveze
a) Кratkoročni krediti i obaveze po emitovanim
kratkoročnim HOV
b) Dio dugor.finans.obaveza koji za plaćanje
dospjeva u periodu do godinu dana
v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz
bilans uspjeha
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 37/88
5.341.594
2.199.782
41,18
153.985
131.020
85,09
153.985
131.020
85,09
304.512
286.815
94,19
g) Оstale kratkoročne finansijske obaveze
2. Obaveze iz poslovanja
101
a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije
b) Dobavljači-povezana pravna lica
v) Оstali dobavljači
85.239
34.595
40,59
219.273
252.119
114,98
g) Ostale obaveze iz poslovanja
62.316
3. Obaveze iz specifičnih poslova
4. Obaveze za zarade i naknade zarada
360.615
394.023
109,26
5. Druge obaveze
197.120
521.711
264,67
6. Porez na dodatu vrijednost
2.565.061
537.084
20,94
7.Obaveze za ostale poreze,dopr. i druge dažbine
1.193.609
262.867
22,02
8. Obaveze za porez na dobitak
15.675
9. Pasivna vremenska razgraničenja
551.017
3.946
0,72
G. POSLOVNA PASIVA
573.495.827
560.324.380
97,70
D. VANBILANSNA PASIVA
256.582.867
255.642.369
99,63
830.078.694
815.966.749
98,30
10. Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 38/88
2.2.1. STRUKTURA KAPITALA
ОPIS
1
Stanje 01.01.2011.
2
Stanjе 31.12.2011.
3
1. Аkcijski kapital
441.955.312
441.955.312
- аkcije Matičnog preduzeća
287.272.703
287.272.703
- аkcije Fonda PIO
44.248.022
44.248.022
- аkcije Fonda za restituciju
22.097.766
22.097.766
- аkcije ZIF-ova,pravnih i fizičkih lica
88.336.821
88.336.821
4. Rezerve
3.513.221
4.610.145
5. Revalorizacione rezerve
60.517.434
58.396.649
6. Neraspoređeni dobitak
50.818.425
42.990.136
- ranijih godina
39.849.188
42.740.269
- tekuće godine
10.969.237
249.867
556.804.392
547.952.242
2. Upisani neuplaćeni kapital
3. Emisiona premija
7. Gubitak do visine kapitala
- ranijih godina
- tekuće godine
UKUPNO KAPITAL:
Broj akcija koje posjeduju članovi Uprave preduzeća,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju:
Ime i prezime
Broj akcija u
posjedu
01.01.2011.
Broj akcija u
posjedu
31.12.2011.
%
postojećih
akcija
8.746
8.056
50
-
8.746
8.056
50
-
0,001979
0,001823
0,000011
-
UPRAVA PREDUZEĆA
Mile Lakić
Milutin Baranac
Branislav Topalović
Boro Ninković
Mile Perić
Članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju ne posjeduju akcije u preduzeću.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 39/88
Promjene u vlasničkoj strukturi akcija u 2011.godini
AKCIONARI
01.01.2011.
31.12.2011.
%
% promjene
Pravna lica
98,001073
98,070937
0,07
Fizička lica
1,998927
1,929063
-0,07
Deset najvećih akcionara na dan 31.12.2011.godine
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Poslovno ime imaoca akcija
Broj akcija
% učešća
MH ERS Matično preduzeće a.d.
Trebinje
PREF a.d.Banja Luka
Fond za restituciju RS a.d.B.Luka
Zepter fond a.d. Banja Luka
ZIF Kristal invest fond a.d B.Luka
Euroinvestment fond a.d.B.Luka
ZIF Invest nova fond a.d.Bijeljina
ZIF Jahorina koin a.d.Pale
Polara invest fond a.d.Banja Luka
ZIF Aktiva invest fond a.d.B.Luka
287.272.703
44.248.022
22.097.766
18.441.751
14.567.737
11.228.880
8.629.232
6.277.446
4.583.457
3.710.477
65,000396
10,011877
5,000000
4,172764
3,296201
2,540727
1,952512
1,420380
1,037086
0,839559
Ukupno prvih deset akcionara:
421.057.471
95,271502
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 40/88
2.2.2. STRUKTURA OBAVEZA
OPIS
Stanje 01.01.2011.
Stanje 31.12.2011.
1
2
3
5.095.668
5.842.032
390.506
456.018
4.705.162
5.386.014
5.341.594
2.199.782
153.985
131.020
85.239
34.595
219.273
252.220
2.565.061
537.084
360.615
394.023
1.193.609
262.867
Dugoročne obaveze
- оbaveze prema povezanim pravnim licima
- dugoročni krediti
- odložene poreske obaveze
Kratkoročne obaveze
- dio dug.fin.obaveza koji dospjeva do 1.god.
- dobavljači-povezana pravna lica
- ostali dobavljači
- porez na dodatu vrijednost
- оbaveze za zarade i naknade zarada
- оbaveze za poreze, doprinose i dr. dažbine
- obaveze za porez na dobit
15.675
- pasivna vremenska razgraničenja
551.017
3.946
197.120
584.027
10.437.262
8.041.814
- odložene poreske obaveze
- druge obaveze
U K U P N O:
2.2.3. STRUKTURA DUGOROČNIH REZERVISANJA
ОPIS
1
- za jubilarne nagrade
- za otpremnine za penziju
- za eksproprijacije i sporove
UKUPNO:
Stanje
01.01.2011.
2
Iskorišteno
u 2011.
3
110.799
332.597
5.810.776
6.254.172
9.909
13.963
327.945
351.817
Ukinuta
rezervisanja
4
Nova
rezervisanja
5
Stanje
31.12.2011.
6
94.848
-94.049
195.738
224.585
3.910.000
4.330.323
1.572.831
1.572.831
799
2.2.4. STRUKTURA OSTALIH REZERVISANJA
ОPIS
1
Stanje 01.01.11.
2
Iskorišteno
3
Ukinuta rezer.
4
Stanje 31.12.11.
5
- za zarade zaposlenih
530.000
331.260
198.740
-
- za reviziju finan.izvješ.
15.000
10.000
5.000
-
- za aktuarsku procjenu
3.000
2.778
222
-
548.000
344.038
203.962
-
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 41/88
3.BILANS TOKOVA GOTOVINE
POZICIJA
1
Ostvarenje
I-XII 2011.
2
Ostvarenje
I-XII 2010.
3
Indeks
(2:3)
4
32.005.418
31.947.520
36.929.815
36.916.592
86,67
86,54
57.898
14.700.471
2.609.446
13.223
14.736.280
2.413.410
437,86
99,76
108,12
6.222.531
17.813
6.161.515
22.663
100,99
78,60
5.850.681
17.304.947
6.138.692
22.193.535
95,31
77,97
46.269.149
44.000.000
1.878.125
А. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.
3. Оstali prilivi iz poslovnih aktivnosti
II. Оdlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Оdlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi
2. Оdlivi po osnovu isplata zarada,naknada zarada i
ostalih ličnih rashoda
3. Оdlivi po osnovu plaćenih kamata
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit
5. Оstali odlivi iz poslovnih aktivnosti
III. Neto prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja,nekretnina,
postrojenja,opreme, invest.nekret. i bioloških sredstava
4. Prilivi po osnovu kamata
22.431
2.193.301
1.826.468
120,08
53.417
51.657
103,41
50.634.374
21.859.670
231,63
6. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku
7. Prilivi po osnovu ostalih dugoroč.finansijskih plasmana
II. Оdlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
20.000.000
1. Оdlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana
2. Оdlivi po osnovu kupovine akcija i udjela
3.Odlivi po osnovu kup. nematerijalnih ulaganja,nekretnina,
postrojenja,opreme, invest.nekret. i bioloških sredstava
1.634.374
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih
plasmana
49.000.000
1.859.670
87,89
19.981.545
21,85
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
Oznaka: HED - 20
4.365.225
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 42/88
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1.Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala
2.Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita
4. Prilivi po osnovu ostalih dugor. i kratkoročnih obaveza
II. Оdlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 dо 5)
9.783.469
5.094.704
192,03
9.783.469
5.078.339
192,65
1.Оdlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela
2. Оdlivi po osnovu dugoročnih kredita
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
4.Оdlivi po osnovu finansijskog lizinga
5.Оddlivi po osnovu isplaćenih dividendi
6. Odlivi po osnovu ostalih dugor. i kratkoročnih obaveza
16.365
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
9.783.469
5.094.704
192,03
D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINЕ (А I + B I + C I)
78.274.567
38.807.940
201,70
E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (А II + B II + C II)
75.118.314
41.690.654
180,18
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
F. NETO PRILIV GOTOVINE (+) (D - E)
3.156.253
2.882.714
G. NETO ODLIV GOTOVINE (-) (E - D)
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
575.428
3.458.142
16,64
3.731.681
575.428
648,51
I. POZ. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
J. NEG. KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
K.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (D-E+H+I-J)
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 43/88
V. EKONOMSKO-FINANSIJSKI I TEHNIČKI POKAZATELJI
1. PREGLED FAKTURISANOG PRIHODA, NAPLATE I NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2011. GODINE
NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA
Ne naplać ena
po traživanja iz
2010. godine
(49.672.905)
Nenaplaćena potraživanja iz
vanbilansne evidencije , ko ja je
M H ERS naplatio u periodu
I-XII 2011.
Ukupna
potraživanja
( 5+6+7)
KUPAC
Fakturisano z a period
I - XII 2011.
Naplaćeno
I - XII 2011.
Nenaplaćena
potraživanja iz
2011.godine
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
MH ERS -Matično
preduzeće
24.526.461
37.581.248
24.526.461
12.091.657
940.498
3 7.558.616
Red.
br.
NAPOMENA: Izvršena naplata isporučene električne energije za period I - XII 2011.godine, iznosi 37.581.248 KM, i sastoji se
od: 33.844.364 KM ( priliv po osnovu naplaćene isporučene električne energije ), 3.563.674 KM ( priliv po osnovu obračunatog
izlaznog PDV-a) i 173.210 KM (smanjena potraživanja na osnovu obaveza po ino-kreditima koje je izmirio MH ERS) .
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 44/88
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
2. STRUKTURA POTRAŽIVANJA I STEPEN NAPLATE ZA ISPORUČENU ELEKTRIČNU ENERGIJU NA DAN 31.12.2011. GODINE
R. br.
PERIOD NA KOJI SE ODNOSE
POTRAŽIVANJA
IZNOS
POTRAŽIVANJA
1
2
3
1.
Potraživanja sa stanjem 31.12.2004.
godine, koja se vode vanbilansno, i koja
je MH ERS MP naplatio u periodu
periodu I -XII 2011.godine
2.
Potraživanja sa stanjem
01.01.2011. godine
3.
I-XII 2011.- ukupna potraživanja za
fakturisanu električnu energiju
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
NAPLATA U 2011.
%
NAPLATE
POTRAŽIVANJA NA
DAN 31.12.2011.
(3-4)
4
5
6
940.498
49.672.905
24.526.461
75.139.864
940.498
37.581.248
37.581.248
Izdanje broj: 01
75,66
12.091.657
50,02
24.526.461
37.558.616
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 45/88
3. POLOŽAJ ZP „ HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. VIŠEGRAD U SISTEMU MH ERSPREMA PLANIRANOJ I OSTVARENOJ PROIZVODNJI ZA PERIOD I-XII 2011.GODINE
Planirana proizvodnja
( prema rebalansu)
I - XII 2011.
( u GWh)
3
%
učešća
4
%
učešća
6
Indeks
(5:3)
7
1.020,02
18,26
927,40
17,51
90,92
2. HE na Drini
916,00
16,40
717,37
13,54
78,32
3. HE na Vrbasu
268,83
4,81
174,46
3,29
64,90
4. R i TE Gacko
1.540,00
27,56
1.613,53
30,46
104,77
5. R i TE Ugljevik
1.770,00
31,68
1.836,22
34,66
103,74
72,04
1,29
28,61
0,54
39,71
100,00
94,82
R.br
1
Elektro-privredno
preduzeće
2
Ostvarena proizvodnja
1. HE na Trebišnjici
6. DHE i MHE
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
5.586,89
100,00
I - XII 2011.
( u GWh)
5
5.297,59
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 46/88
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
4.INDIKATORI KVALITETA POSLOVANJA
R.br.
POKAZATELJI
Ostvarenje
2011.
1
2
3
Ostvarenje
2010.
Indeks
(3:4)
4
5
1.
Koeficijent ekonomičnosti
(ukupan prihod/ukupni rashodi
1,0414
1,3870
75,08
2.
Kapitalni koeficijent
(amortizacija u ukupnim rashodima)
0,4586
0,3396
135,04
3.
Bruto zarade u ukupnim rashodima (koeficijent)
0,2430
0,1912
127,09
4.
Ukupan prihod po radniku-KM
113.213
227.063
49,86
5.
Neto dobitak u ukupnom prihodu-koeficijent
Bruto zarade,naknade zarada i ostali lični
rashodi po zaposlenom -KM
0,0099
0,2440
4,06
2.305,00
2.320,00
99,35
1.477,31
1.510,26
97,82
3,36
2,53
132,81
6.
7.
8.
Neto zarade po zaposlenom-KM
Cijena koštanja - pf/kWh
(ukupni rashodi/ostvarena proizvodnja)
9.
Prodajna cijena- pf/kWh (prihodi od električne
energije/ostvarena proizvodnja)
2,92
3,32
87,95
10.
Racio opšte likvidnosti-tekući odnos
(odnos brze obrtne imovine i kratkor.obaveza)
42,30 : 1
18,71:1
226,08
11.
Racio solventnosti-pokriće stalne imovine
(odnos kapitala i stalne imovine)
1,17 : 1
1,18:1
99,15
12.
Racio rentabiliteta-stopa dobitka ili stopa
profitne marže (odnos neto dobitka i poslovnog
prihoda)
1,19
25,77
4,62
13.
Stopa neto prinosa na sopstveni kapital
(odnos neto dobitka i prosječno ostvarenog
sopstvenog kapitala)
0,045
1,983
2,27
1,45
1,86
77,96
0,84
0,83
101,20
90.858.038
94.581.662
96,06
70
55
127,27
14.
15.
Stopa zaduženosti (odnos obaveza i kapitala)
Koficijent finansijske stabilnosti (odnos stalne
imovinei trajnog i dugoročnog kapitala)
16.
Slobodan kapital (razlika trajnog i dugoročnog
kapitala i dugoročno vezane imovine)
17.
Koeficijent solventnosti (odnos poslovne imovine
i obaveza)
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 47/88
5. OSNOVNI TEHNIČKI I EKONOMSKI PODACI
PODACI
1
PROIZVODNJA (GWh)
UKUPAN PRIHOD (000 КМ)
Prihodi od električne energije (000КМ)
Prihodi od kamata
Svi ostali prihodi (000 КМ)
PRODAJNA CIJENA - pf/kWh
Stepen naplate potraživanja od MP (%)
UKUPNI RASHODI (000 КМ)
Bruto zarade,naknade zarada i ostali lični
rashodi (000 KM)
Neto zarade, naknade zarada i ostala lična
primanja ( 000 КМ )
Prosječna neto zarada po radniku (КМ)
Broj radnika - na bazi časova rada
Troškovi proizvodnih usluga (000 КМ)
Troškovi goriva i energije (000 КМ)
Troškovi materijala (000 КМ)
Troškovi amortizacije (000 КМ)
Troškovi poreza i doprinosa (000 КМ)
Troškovi rezervisanja
Nematerijalni troškovi (000 КМ)
Finansijski i ostali rashodi (000 КМ)
CIJENA KOŠTANJA pf/KWh
Ostvarenje
Plan
Ostvarenje
I- XII 2011.
2
I- XII 2011.
3
I- XII 2010.
4
2:3
5
2:4
6
916,00
1.283,05
78,32
55,91
25.133,35 36.996,17
44.958,54
67,94
55,90
717,37
Indeks
20.962,79
33.876,17
42.558,09
61,88
49,26
2.287,75
2.180,00
1.863,76
104,94
122,75
940,00
536,69
200,30
350,82
3,32 78,92
87,95
1.882,81
2,92
50,02
3,70
100,00
24.134,03 28.011,00
5.865,54
6.597,00
47,06
50,02
106,29
32.413,53
86,16
74,46
88,91
94,64
94,03
100,22
1.510,26
92,91
195 100,99
779,50
61,57
197,03
79,83
306,63
56,72
11.007,36
99,71
97,82
104,62
107,02
95,42
106,65
100,55
6.198,03
3.619,47
3.849,40
1.477,31
204
834,24
188,00
327,01
11.067,61
1.590,00
202
1.355,00
235,50
576,50
11.100,00
4.421,35
0,80
1.296,60
132,88
5.621,00
400,00
1.500,00
626,00
7.824,79
4.678,91
1.240,61
180,67
3,06
2,53
3,36
3.611,39
78,66
0,20
86,44
21,23
56,50
0,02
104,51
73,55
109,80 132,81
Poslovna aktiva i pasiva (000 КМ)
560.324,38
573.495,83
97,70
Osnovna sredstva (000 КМ)
463.054,54
472.064,59
98,09
Obrtna imovina (000 КМ)
93.453,47
100.326,62
93,15
Kratkoročna potraživanja (000 КМ)
38.262,30
50.287,77
76,09
Dugoročne obaveze (000 КМ)
5.842,03
5.095,67
114,65
Kratkoročne obaveze (000 КМ)
2.199,78
5.341,59
41,18
286,71
262,87
304,51
1.193,61
94,15
22,02
Obaveze prema dobavljačima (000 КМ)
Obaveze za porez, doprinos i druge dažbine
BRUTO DOBITAK (000 КМ)
Oznaka: HED - 20
999,32
8.985,17
12.545,01
11,12
Izdanje broj: 01
7,97
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 48/88
6. STRUKTURA CIJENE KOŠTANJA
Cijena koštanja na pragu elektrane predstavlja osnovni pokazatelj efikasnosti poslovanja i
racionalnosti u potrošnji.
Cijena koštanja jednog proizvedenog kWh električne energije za 2011.g. iznosi 3,38 pf/kWh.
CK = ukupni rashodi = 24.134.034 KM
proizvodnja
717.368.000 kWh
= 3,36 pf/kWh
Struktura cijene koštanja za 2011.godinu po osnovnim kategorijama troškova:
1. Amortizacija : 1,54 pf/kWh = 45,83 %,
2. Naknada za korištenje prirodnih resursa: 0,50 pf/kWh = 14,88 %
3. Vodni doprinos: 0,10 pf/kWh = 2,98 %
4. Isplaćene bruto zarade: 0,82 pf/kWh = 24,40 %
5. Troškovi materijala,goriva i energije: 0,07 pf/kWh=2,08 %
6. Troškovi proizvodnih usluga: 0,12 pf/kWh = 3,57 %
7. Nematerijalni troškovi: 0,18 pf/kWh= 5,37 %
8. Svi preostali troškovi: 0,03 pf/kWh = 0,89 %
6.1.Kretanje prodajne cijene i cijene koštanja od 2005. do 2011.godine
Godina
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Proizvodnja
(kWh)
1.167.946.723
1.103.332.168
815.222.624
814.361.000
1.054.136.000
1.283.048.000
717.368.000
Oznaka: HED - 20
Prihodi od
prodaje
26.601.600
28.159.232
22.148.253
24.548.381
33.397.234
42.558.095
20.962.787
Rashodi
23.688.210
24.824.306
21.875.171
24.471.096
27.465.629
32.413.531
24.228.148
Prodajna
cijena
2,28
2,55
2,72
3,01
3,17
3,32
2,92
Cijena
koštanja
2,03
2,25
2,68
3,00
2,61
2,53
3,36
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 49/88
VI. ZAPOSLENOST I ZARADE
VI.1. ZAPOSLENOST
Sa 31.12.2011.godine, u ZP "Hidroelektrane na Drini" je zaposleno 222 radnika, od čega su:
VSS i VS 56 radnika ili 25 %, SSS 53 radnika ili 24 %, VKV 41 radnika ili 18 %, i ostali (NK,PK i
KV) 72 radnika ili 33 %.
VI.1.1. Kvalifikaciona struktura
R. br
Stepen složenosti
Kvalifikacija
Stanje
01.01.2011.
Stanje
31.12.2011.
Indeks
( 5:4)
1
2
3
4
5
6
NK
9
9
100,00
NS-PK
KV
5
48
5
58
100,00
120,83
SSS
VK
48
39
53
41
110,42
105,13
VS
VSS
10
39
198
11
45
222
110,00
115,38
112,12
1.
PRVI STEPEN
2.
DRUGI STEPEN
3.
TREĆI STEPEN
4.
ČETVRTI STEPEN
5.
PETI STEPEN
6.
ŠESTI STEPEN
7.
SEDMI STEPEN
UKUPNO:
VI.1.2. Starosna i polna struktura
Starosni razredi
Muškarci
Žene
Ukupno
do 18 godina
-
-
-
od 19 do 24 godine
3
4
7
od 25 do 29 godina
od 30 do 34 godine
od 35 do 39 godina
od 40 do 44 godine
20
23
22
38
9
9
8
9
29
32
30
47
od 45 do 49 godina
od 50 do 54 godine
32
20
8
1
40
21
od 55 do 59 godina
od 60 do 64 godine
9
-
6
1
15
1
167
55
222
UKUPNO:
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 50/88
VI.2. ZARADE
Prosječno isplaćena neto zarada sa naknadama i ostalim ličnim rashodima za
2011.godinu iznosi 1.477 KM i za 2 % je manja od prosjeka neto zarada isplaćenih u
2010. godini. Prosječno isplaćena neto zarada bez ostalih ličnih primanja iznosi 1.143 KM.
Svi podaci vezani za bruto i neto lične dohotke, dati su prema broju zaposlenih na
bazi časova rada.
R. Zaposlenost na bazi časova rada radnika
br.
i prosječne zarade
1
2
Prosjek
2010.god.
Prosjek
2011.god.
Plan
2011.god.
Indeks
(4:3)
(4:5)
3
4
5
6
7
1. Broj zaposlenih na bazi časova rada
Bruto zarade, naknade zarada i ostali
2. lični rashodi po zaposlenom (mjesečno)
195
204
202
104,62
100,99
2.320,00
2.305,00
2.630,00
99,35
87,64
Neto zarade, naknade zarada i ostala
3. lična prim. po zaposlenom (mjesečno)
1.510,26
1.477,31
1.590,00
97,82
92,91
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 51/88
PRILOZI
I. Izvještaj o stanju sudskih sporova
II. Izvještaj o realizaciji ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine
III. Obrazloženje izvještaja o poslovanju za 2011. godinu u smislu članova
282. i 309. Zakona o privrednim društvima
IV. SWOT analiza
V. Izvještaj o ostvarivanju programa i planova zaštite životne sredine
VI. Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom
ponašanja ( standardima korporativnog upravljanja)
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 52/88
I. IZVJEŠTAJ O STANJU SUDSKIH SPOROVA
A. VANPARNIČNI POSTUPAK
U vanparničnom postupku se utvrđuje naknada za eksproprisane nekretnine. Trenutno su
aktivna tri vanparnična postupka za koje je potrebno ukupno rezervisati 410.000 KM. Od
navedenih sredstava 360.000 KM se odnosi na postupak za koji je Osnovni sud u Višegradu
utvrdio visinu naknade za eksproprisane nekretnine, izgubljenu dobit i troškove postupka.
Podnešen je prijedlog Osnovnom sudu u Višegradu, da se preduzeću dozvoli uplata
sredstava u sudski depozit, kako bi se izbjeglo dalje povećanje naknade za izgubljenu dobit,
međutim po istom sud još nije donio odluku.
Za preostala dva postupka potrebno je rezervisati 50.000 KM, iako se sa sigurnošću ne može
procjeniti da li će doći do nastavka ovih postupaka u 2012.godini.
B. PARNIČNI POSTUPAK
Među ovim sporovima izdvaja se postupak po tužbi predratnog preduzeća “ Šipad Maglić”
Foča,vrijednost spora po tužbi je 27 miliona KM.U ranijoj fazi parničnog postupka preduzeće
se protivilo proširenju tužbe, ali je izvjesno da će tužilalac u narednoj fazi iskoristiti pravnu
mogućnost proširenja tužbe i na naše preduzeće osim MH ERS.Za ovaj spor potrebno je
rezervisati sredstva u visini od 3,5 milina KM, jer je vrlo teško procjeniti udio našeg preduzeća
u ukupnom iznosu naknade koji se potražuje tužbom.
C. IZVRŠNI POSTUPAK
Tokom 2011.godine nadležni sudovi su donijeli odgovarajuće odluke kojima su izvršni
postupci po prijedlozima stranaka okončani u korist preduzeća, uglavnom zbog zastarjelosti,
tako da nema potrebe za rezervisanjem sredstava.
Ukupna dugoročna rezervisanja po osnovu sudskih sporova iznose 3.910.000 KM i to za:
1. Vanparnični popstupak: 410.000 KM i
2. Parnični postupak: 3.500.000 KM.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 53/88
II. IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI CILJEVA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2011.GODINU
Red.
broj
PERSPEKTIVA I
NAZIV CILJA
CILJEVI
KOREKCIJA CILJEVA
REALIZACIJA
Stepen
ostvarenja
utvrđenih ciljeva
1
2
3
4
5
6
I.
ZADOVOLJSTVO KUPCA
I.1.
Proizvodnja električne enrgije-kWh
I.2.
Učešće u EE bilansu RS-e
(tržišno učešće) -%
I.3.
Realizovati proizvodnju električne
energije prema prijavljenim
"Dnevnim rasporedima" i operativnim nalozima DC MH ERS MP,
uključujući i ispunjavanje
planiranih pomoćnih usluga.
Realizovati proizvodnju električne
energije prema prijavljenim
"Dnevnim rasporedima" i operativnim nalozima DC MH ERS MP,
uključujući i ispunjavanje
planiranih pomoćnih usluga.
Anketni list o zadovoljstvu
kupca. (Dopis MH ERS MPTrebinje br.1.1/04-247-1/12
od 25.01.2012.g.
U cjelosti
realizovani
operativni
nalozi dispečerskog centra
MH ERS MP.
909.200.000
916.000.000
717.368.000
78,32
17
16,39
13,54
0,83
Koeficijent pogonske spremnosti-%
od 85 do 90
od 85 do 90
I.4.
Koeficijent neraspoloživosti-%
od 10 do 15
od 10 do 15
87,96
12,04
1,04
1,20
I.5.
Mjesečna proizvodnja - GWh
Januar:
Februar:
Mart:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
Avgust:
Septembar:
Oktobar:
Novembar:
Decembar:
Oznaka: HED - 20
95,00
86,00
120,00
124,00
100,00
64,80
41,64
29,60
30,60
40,56
80,00
97,00
Januar:
95,00
Februar:
86,00
Mart:
120,00
April:
124,00
Maj:
100,00
Juni:
64,80
Juli:
38,00
Avgust:
29,60
Septembar: 30,60
Oktobar:
40,00
Novembar:
91,00
Decembar:
97,00
Izdanje broj: 01
Januar:
Februar:
Mart:
April:
Maj:
Juni:
Juli:
Avgust:
Septembar:
Oktobar:
Novembar:
Decembar:
106,27
82,27
94,89
81,83
105,23
55,36
36,08
23,36
21,77
41,78
26,42
42,11
111,86
95,66
79,07
65,99
105,23
85,43
94,95
78,92
71,14
104,45
29,03
43,41
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
I.6.
I.7.
Broj neplanskih (prinudnih) zastoja
Vrijeme trajanja neplanskih
(prinudnih) zastoja-čas ili %
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 54/88
Težiti smanjenju broja neplanskih
zastoja u odnosu na 2010. godinu.
Cilj: od 8 do 12
Težiti smanjenju broja neplanskih
zastoja:
Cilj: manje od 12
Težiti smanjenju trajanja neplanskih
zastoja u odnosu na 2010. godinu.
Cilj: manje od 25 časova
Težiti smanjenju trajanja
neplanskih zastoja:
Cilj:manje od 4 % ukupnog vremena
Realizovati osnovne ekonomske
pokazatelje poslovanja:
Realizovati osnovne ekonomske
pokazatelje poslovanja.
II.
FINANSIJSKA PERSPEKTIVA
II.1
Ukupni prihod
30.892.410
36.996.166
II.2. Prihodi od prodaje
29.172.410
33.876.166
II.2.1. Tarifni kupci
Oznaka: HED - 20
Obezbediti proizvodnju za potrebe
tarifnih kupaca kroz obavezu u sistemu
pružanja javne usluge, u količini od
602,35 GWh i prihod od 8,61 miliona
KM.
Obezbediti proizvodnju za potrebe
tarifnih kupaca kroz obavezu u
sistemu pružanja javne usluge, u
količini od 589,82 GWh i po tom
osnovu prihod od 8,43 miliona KM.
Izdanje broj: 01
3
0,25
296 h
0,85
25.133.351
67,93
20.962.787
61,88
570,95 GWh,
8,78 mil.KM
96,80
104,52
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
II.2.2.
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Ostali kupci i izvoz
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 55/88
Obezbediti proizvodnju za
plasman ostalim kupcima i izvozu,
koji u naše ime realizuje nadležna
direkcija MH ERS MP, u količini od
306,85 GWh i prihod
od 20,56 miliona KM.
Obezbediti proizvodnju za
plasman ostalim kupcima i
izvozu, koji u naše ime realizuju
nadležne direkcije MH ERS MP,
u količini od 326,18 GWh i
prihod od 25,45 miliona KM.
146,42 GWh,
12,18 miliona KM.
44,89
47,86
92
83,41
90,66
veći od 170.000
113.213
66,59
veći od 2.900.000
veći od 8.000.000
999.317
12,49
veći od 0,003
veći od 0,008
0,0003
3,75
II.3.
Učešće prihoda od prodaje u ukupnom
prihodu-%
II.4.
Ukupan prihod po radniku
II.5.
Bruto profit
II.6.
Profit po jedinici proizvodnje(KM/kWh)
III.
PERSPEKTIVA INTERNIH PROCESA
III.1.
Ukupni troškovi proizvodnje
27.984.000
27.385.000
24.001.141
87,64
III.2.
Troškovi usluga održavanja
907.000
956.000
429.595
44,94
III.3.
Maksimalna prosječna mjesečna
vrijednost izvedenih radova na tekućem i
planskom održavanju
75.000
80.000
35.800
44,75
Oznaka: HED - 20
94
154.000
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
III.4. Nabavke
Cijena
III.5. koštanja (pf/kWh)
Preispitivanje sistema
upravljanja kvalitetom i
zaštitom životne sredine
prema zahtjevima
standarda ISO 9001:2008
III.6. i 14001:2004
Oznaka: HED - 20
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Blagovremenost i uspješnost provođenja
postupaka javnih nabavki i skladištenja,
u skladu sa Planom javnih nabavki,
Zakonom i drugim propisima, i u najmanju
moguću mjeru svesti pojavu neusaglašenog
proizvoda
Manja od 3,08
Rok: maj 2011.godine
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 56/88
Blagovremenost i uspješnost provođenja
postupaka javnih nabavki i skladištenja,
u skladu sa Rebalansom Plana javnih nabavki,
Pravilnikom o javnim nabavkama,
Zakonom i drugim propisima, sve sa ciljem
da se na najmanju moguću mjeru svede
pojava neusaglašenog proizvoda.
Manja od 3,06
Rok: decembar 2011.godine
Izdanje broj: 01
U 2011.godini
nije evidentiran
nijedan slučaj
neusaglašenog
proizvoda
3,36
U mjesecu maju
realizovana je
nadzorna provjera
od strane certifikacione kuće SGS
sa pozitivnim
mišljenjem o stanju
sistema. Takođe,
krajem godine
izvršene su interne
provjere i usvojen
izvještaj o stanju
sistema za 2011.g.
109,80
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
IV.
PERSPEKTIVA ZAPOSLENIH
Obrazovanje zaposlenih
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 57/88
Obezbediti sve potrebne uslove za stručno
usavršavanje i edukaciju, kako bi preduzeće
odgovorilo na buduće izazove koje donosi
liberalizacija i samostalniji nastup na elektroenergetskom tržištu.
Obezbediti sve potrebne uslove za stručno
usavršavanje i edukaciju,kako bi preduzeće
odgovorilo na buduće izazove koje donosi
liberalizacija i samostalniji nastup na
tržištu električne energije.
Realizovati Plan obuke za 2011.godinu
(HED-27)
Realizovati Plan obuke za 2011.godinu
(HED-27)
IV.1.
IV.2.
Motivacija zaposlenih
Donošenje Pravilnika o stimulativnim mjerama i
nagrađivanju zaposlenih.
Rok: juni 2011. godine.
IV.3.
Neto zarade
Izvršiti poboljšanje postojećih akata za
raspodjelu i dostići planiranu prosječnu neto
zaradu po radniku od 1.600,00 KM
IV.4.
Radni prostor
Oznaka: HED - 20
Realizovati po planiranoj dinamici započetu
investiciju na izgradnji nove poslovne zgrade.
Zajedno sa MH ERS MP usaglasiti principe za
uređivanje načina utvrđivanja plata što znači
usklađen nivo osnovne plate shodno nivou
rukovođenja,složenosti i odgovornosti.
Dostići planiranu prosječnu neto zaradu po
radniku od 1.594,00 KM.
Od ukupno
66 planiranih
aktivnosti,
realizovano
je 40.
Izvještaj o
realizaciji
plana obuke
je usvojen
21.12.2011.g.
Pravilnik je
usvojen
14.07.2011.g.
1.477,00
Realizovati po planiranoj dinamici započetu
investiciju na izgradnji nove poslovne zgrade.
NE
Izdanje broj: 01
60,61
92,66
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 58/88
Ostvariti plan investicija za 2011. godinu
u rasponu od 35 % do 50 % iz razloga što
realizacija od oko 11,51 milion KM
planiranih ulaganja, ne zavisi samo od ZP Ostvariti Rebalans plana investicija
"Hidroelektrane na Drini" nego i od drugih za 2011.godinu u rasponu od 60 % do
75 %.
učesnika ( projekti
vezani za vodoprivrednu dozvolu i
projekti iz programa "Power 4).
V.
PERSPEKTIVA RAZVOJA
V.1.
Ukupna veličina investicija
17.960.000
4.271.000
1.769.438
41,43
V.1.1.
Investicije u postrojenja
5.580.000
2.988.000
1.144.395
38,30
V.1.2.
Investicija za izradu projekta
sanacije proviranja vode ispod
tijela brane
5.000.000
18.000
17.800
98,89
2.500.000
500.000
151.347
30,27
450.000
410.000
209.045
50,99
355.000
246.851
69,54
V.1.3.
Investicije za izgradnju upravne
zgrade
V.1.4.
Investicije za servisiranje projekata
novih HE
V.1.5.
Investicije iz obaveza vodoprivredne i ekološke dozvole
V.1.6.
Ostali investicioni projekti
Oznaka: HED - 20
2.770.000
1.660.000
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
VI.
VI.1.
VI.1.1.
VI.1.2.
VI.1.3.
PERSPEKTIVA ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 59/88
Realizovati aktivnosti na unapređenju zaštite
životne sredine prema definisanom programu.
Realizovati aktivnosti na
unapređenju zaštite životne sredine
prema definisanom programu.
Postrojenja i krug
hidroelektrane
Buka i vibracije koje
stvaraju agregati u toku
rada ( dB)
Izvršiti mjerenje inteziteta buke angažovanjem
ovlaštene institucije za mjerenje.
Cilj: manje od 60 dB
Realizovati sve propisane mjere vezane
Curenje ulja iz postrojenja za redovno održavanje uljnih jama ispod
transformatora, skladištenje havarisanog ulja,
uzorkovanje za hemijsku analizu, poboljšanje
performansi i sve druge mjere
na smanjenju curenja ulja iz postrojenja.
Cilj: manje od 100 litara
Izvršiti mjerenje nejonizirajućeg zračenja na
svake tri godine (dva puta: ljeto-zima), shodno
Elektromagnetno zračenje zakonskom propisu, preko angažovane
ovlašćene institucije za mjerenje.
Cilj: manje od 5.000 V/m; 100 µ/T
Oznaka: HED - 20
Izvršiti mjerenje inteziteta buke
angažovanjem ovlaštene institucije
za mjerenje.
Cilj: manje od 60 dB
Realizovati sve propisane mjere
vezane za redovno održavanje
uljnih jama ispod transformatora,
skladištenje havarisanog ulja,
uzorkovanje za hemijsku analizu,
poboljšanje performansi i sve druge
mjere na smanjenju
curenja ulja iz postrojenja.
Cilj: manje od 100 litara
Izvršiti mjerenje nejonizirajućeg
zračenja na svake tri godine (dva
puta: ljeto-zima), shodno zakonskom
propisu, preko angažovane
ovlašćene institucije za mjerenje.
Cilj: manje od 5.000 V/m; 100 µ/T
Izdanje broj: 01
Izmjerena vrijednost:
59 dB
1.Redovno održavanje
uljnih jama definisano
je Periodičnim planom
održavanja (str.5)
2.Skladištenje havarisanog ulja vrši se
prema Uputstvu za
skladištenje hav.ulja.
3. Hemijska analiza ulja
vrši se prema Planu
periodičnog održav.
Izmjerena vrijednost:
50 litara
Izmjerena vrijednost:
1.800 V/m
240 µ/T
100%
100%
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
VI.1.4.
VI.1.5.
VI.2.
VI.2.1.
VI.2.2.
Emisija izduvnih gasova
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 60/88
Cilj: Smanjiti negativan uticaj izduvnih gasova kroz
nabavku nisko-sumpornih goriva, zamjenu starih
vozila i pravilnim održavanjem voznog parka
Emisija štetnog SF-6 gasa
Cilj: Realizovati sve mjere i aktivnosti na smanjenju
u atmosferu
curenja gasa i time potpuno eliminisati
štetni uticaj na zdravlje ljudi i okolinu
Cilj: Smanjiti negativan uticaj izduvnih gasova
kroz nabavku nisko-sumpornih goriva,i pravilno
održavanje voznog parka.
Cilj: Realizovati sve mjere i aktivnosti na
smanjenju curenja gasa i time smanjiti uticaj
na zdravlje ljudi iokolinu.
DA
DA
Akumulacija
Eliminisanje plutajućeg
nanosa
Sanacija nestabilnih
padina i klizišta
Oznaka: HED - 20
Ciljevi:
-postaviti lančanicu u blizini brane,
-potpisati ugovore sa lokalnim komunalnim
preduzećima za eliminisanje otpada,
-potpuno očistiti akumulaciju (kod brane) od
nanešenog otpada u zimskom periodu,
-ukloniti divlje deponije uz obalu akumulacije,
-voditi mjesečnu evidenciju o količini
sakupljenog otpada
Ciljevi.
- pratiti pomjeranja zemljišta preko instalirane
opreme na lokalitetu "trbosilje",
-izraditi obaloutvrdu na lokaciji "Pitino polje" (tačka
V.6. Plana investicija za 2011. g.),
-izvršiti pošumljavanje obale rijeke Prače sa
antierozionim sadnim materijalom i time
sprečavati nanošenje mulja i drugog vučenog
nanosa u akumulaciju
Ciljevi:
- potpuno očistiti akumulaciju (kod brane)
od nanešenog otpada u zimskom
periodu,
- voditi mjesečnu evidenciju o količini
sakupljenog otpada; HED-23
Ciljevi:
- pratiti pomjeranje zemljišta preko
instalisane opreme na lokalitetu
" Trbosilje",
- izvršiti pošumljavanje na lokalitetu
" Kopačko polje".
Izdanje broj: 01
1. DA
2. DA
1. DA
2. DA
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
VI.3.
VI.3.1.
VI.3.2.
VI.3.3.
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 61/88
Rijeka Drina
Čvrsti otpad
Otpadne vode
Održavanje riblje populacije
Oznaka: HED - 20
Cilj: Potpuno eliminisati ispuštanja otpada u rijeku
kroz redovno prikupljanje i odvoženje nanosa
sa lančanica i priobalnog pojasa na gradsku
deponiju.
Cilj: Smanjiti uticanje otpadnih voda u rijeku i time
sprečiti narušavanje flore i ihtiofaune i to kroz:
- izgradnju novog bio-diska,
- održavanje i čišćenje postojećih biodiskova,
- učešće u realizaciji projekta prečišćavanja
otpadnih voda u Goraždu i Višegradu,
- hemijske analize prečišćene otpadne vode
Ciljevi:
- poribljavanje,
- izdvajanje zona sa zabranom za ribolov,
- izrada baze podataka za
poribljavanje
Tokom 2011.godine,
Cilj: Težiti potpunom eliminisanju akumulacija je čišćena od nanešenog
ispuštanja otpada u rijeku
otpada,što je i trajan
cilj u svim narednim
periodima.
Cilj: Smanjiti uticanje otpadnih
voda u rijeku i time sprečiti
narušavanje flore i
ihtiofaune i to kroz:
1. održavanje i čišćenje
postojećih bio-diskova,
2. hemijske analize prečišćene
otpadne vode.
Ciljevi:
- poribljavanje
- izdvajanje zona sa zabranom
za ribolov,
- izrada baze podataka za
poribljavanje
Izdanje broj: 01
1. DA
2. DA
U maju 2009.godine
urađena je studija
"Program unapređenja ribljeg fonda
akumulacije HE Višegrad" po kojoj se
sprovode aktivnosti
na održavanju riblje
populacije.
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
VI.3.4.
VI.4.
VI.4.1.
VI.4.2.
VI.4.4.
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 62/88
Cilj: Nastaviti sa aktivnostima na uspostavljanju
hidroinformacionog sistema, kroz održavanje
instaliranih meteoroloških stanica i realizaciju
nabavke softvera za obradu podataka, koji bi
automatski prognozno davao očekivane moguće
dotoke.
HIS "Gornja Drina"
U 2011.g. realizacija
iznosi 31.936 KM , i u
skladu je sa planom
za 2011.godinu.
Stanovništvo i druge
zainteresovane strane
Komunikacija i edukacija
šire i uže društvene
zajednice
Edukacija zaposlenih
Informisanje
Oznaka: HED - 20
Cilj:
- razviti saradnju sa lokalnim ekološkim i
drugim udruženjima,
- upoznati lokalno stanovništvo u
naseljenim mjestima uz akumulaciju
( Međeđa,Ustoprača i dr.) o aspektima
zaštite žovotne sredine,
Cilj: Angažovati stručnu instituciju i
godišnje održati informativni kurs o
zaštiti životne sredine
Cilj: Putem sredstava informisanja,
objaviti jednom godišnje Saopštenje
za javnost o rezultatima upravljanja
zaštitom životne sredine.
Cilj:
- razviti saradnju sa lokalnim ekološkim i
drugim udruženjima,
- upoznati lokalno stanovništvo u naseljenim
mjestima uz akumulaciju o aspektima i
načelima zaštite životne sredine,
Cilj: Angažovati stručnu instituciju i godišnje održati
informativni kurs o zaštiti životne sredine
1. DA
2. DA
DA
Cilj: Jednom godišnje ,putem sredstava informisanja,
objaviti Saopštenje za javnost o rezultatima
upravljanja zaštitom životne sredine.
DA
Izdanje broj: 01
100
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 63/88
III. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2011. GODINU U SMISLU ČLANOVA 282.
I 309. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Obrazloženje Izvještaja o poslovanju za 2011.godinu, se odnosi na član 282. Zakona o
privrednim društvima i uključuje prikaz i konkretizaciju segmenata definisanih u pomenutom
članu zakona.
a) Svi važniji poslovni događaji nakon isteka poslovne godine
Nakon isteka poslovne 2011.godine, nije bilo važnih poslovnih događaja.
b i v) Očekivani razvoj akcionarskog društva i aktivnosti društva na razvoju u budućnosti
Očekivani razvoj akcionarskog društva definisan je Planom investicija za period 2012.-2014.
godina ,s jedne strane, kao i dugoročnim planom razvoja energetike RS od 2010. do 2030.
godine, s druge strane. Dugoročni planovi razvoja obuhvaćeni su Vladinim dokumentima:
1. Plan razvoja energetike RS 2010.- 2030.godina,
2. Strategija razvoja energetike RS 2010.-2030.godina i
3. Akcioni plan za realizaciju strategije razvoja energetike RS 2010.-2030.godina.
U navedenim dokumentima predviđene su i aktivnosti vezane za budući razvoj preduzeća
“Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad, čija se suština odnosi na mogućnost učešća u
formiranju koncesionih društava, koja bi bila nadležna za izgradnju novih hidroenergetskih
objekata na Gornjoj Drini (HE B.Bijela,Foča,Paunci i Sutjeska),kao i HE Mrsovo na rijeci Lim.
Srednjoročni plan razvoja od 2012. do 2014.godine, definisan je planom investicija za isti
period čiji finansijski obim iznosi 80,76 mil.KM. Najznačajniji segment od 38,21 mil.KM se odnosi
na realizaciju planiranih projekata vezanih za siguran rad energetskih postrojenja (optimalna
pogonska spremnost i raspoloživost agregata),odnosno realizaciju našeg osnovnog cilja u
poslovanju - ostvarenje planirane proizvodnje i ispunjenje kvote za snabdjevanje domaćih
potrošača.
U tom smislu, veoma je važno da se realizuju svi planirani projekti iz programa “POWER 4”
(kredit EIB), kao i projekti koji bi se finansirali iz vlastitih izvora i to:
- radovi na sanaciji procjednih voda: 16,3 mil.KM (kredit EIB),
- ugradnja monitoring sistema: 1,61 mil. KM,(kredit EIB),
- nabavka transformatora T-40: 6,0 mil.KM (vlastita sredstva),
- zamjena ležajeva turbinskih zatvarača: 5,0 mil.KM (vlastita sredstva),
- nabavke opreme i rezervnih dijelova: 4,5 mil.KM (vlastita sredstva),
- remont generatorskih prekidača: 1,5 mil.KM (vlastita sredstva)
- investiciono održavanje: 3,3 mil.KM (vlastita sredstva),
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 64/88
Osim navedenih projekata, srednjoročnim planom investicija predviđa se i :
-
izgradnja nove poslovne zgrade: 6,0 mil.KM,
realizacija projekata iz obaveza po vodoprivrednoj i ekološkoj dozvoli: 7,2 mil.KM,
učešće u izgradnji novih objekata (HE na Gornjoj Drini i HE Mrsovo): 28,2 mil.KM i
uvođenje informacionih tehnologija: 1,15 mil.KM.
g) Podaci o sticanju sopstvenih akcija društva
Preduzeće u 2011.godini nije pokrenulo postupak sticanja sopstvenih akcija društva, u smislu
članova 218. i 219. Zakona o privrednim društvima.
d) podaci o postojanju poslovnih jedinica društva
Preduzeće trenutno nema formiranih poslovnih jedinica u smislu člana 3. Zakona o
privrednim društvima.
đ) Podaci o korišćenju finansijskih instrumenata,te podaci bitni za procjenu stanja
imovine društva,njegovih obaveza,finansiskog položaja,dobiti i gubitka,način
upravljanja finansijskim rizicima i politikama,uključujući i politiku preduzimanja mjera
zaštite od gubitka
Ovi podaci sadržani su u finansijskom dijelu Izvještaja o poslovanju za 2011.godinu i posebno
tretirani u Napomenama uz finansijske izvještaje.
IZJAVA O USKLAĐENOSTI ORGANIZACIJE I DJELOVANJA SA ETIČKIM KODEKSOM
Skupština akcionara ZP“Hidroelektrane na Drini”a.d.Višegrad je na sjednici od 10. maja
2005.godine donijela Odluku o usvajanju Etičkog kodeksa, od kada se isti i primjenjuje u
poslovanju Društva.
Etički kodeks sadrži bitne smjernice koje su važne za razumjevanje i ispunjavanje dužnosti i
obaveza u poslovanju Društva ,a sadržane su u:
1. Zabrani
2. Zabrani
3. Zabrani
4. Zabrani
u pogledu sukoba interesa,
u odavanju poslovne tajne,
u pogledu konkurencije i
u pogledu kredita
Primjena Etičkog kodeksa obavezna je za sve zaposlene, uključujući pojedince i zastupnike
koje imenuje Društvo za obavljanje određenih poslova, kao i za sve članove Uprave, Odbora
za reviziju i Nadzornog odbora.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 65/88
Od početka primjene,Društvo nije odstupalo od usvojenih načela sadržanih u Etičkom
kodeksu.
Unutrašnji nadzor nad primjenom Etičkog kodeksa u radu i poslovanju Društva sprovodi se
preko Uprave, Nadzornog i Odbora za reviziju kao i Odjeljenja interne revizije.
Takođe, Odlukom Nadzornog odbora br. NO-04-07/12 od 29.05.2012.godine, Društvo je
prihvatilo Standarde korporativnog upravljanja koje je propisala Komisija za hartije od
vrijednosti Republike Srpske i isti će se primjenjivati u radu organa Društva.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 66/88
IV. SWOT ANALIZA
SWOT analiza predstavlja strategijski instrument, pomoću koga se ispituju snage i slabosti preduzeća
naspram šansi i opasnosti iz tržišnog okruženja. Radi se o analitičkoj metodi, koja putem četiri
elementa, ukazuje na određene situacije sa kojima se preduzeće svakodnevno interno i eksterno
susreće u okruženju u kome posluje. Bitan činilac prilikom sačinjavanja ove analize je vremenska
dimenzija, gdje se snage i slabosti tretiraju kroz prizmu sadašnjosti utemeljene na prošlim poslovnim
operacijama,dok šanse i opasnosti predstavljaju budućnost u poslovanju preduzeća.
Četiri su elementa SWOT-analize: S-snaga (Strenghts), W-slabosti (Weaknesses),
O-prilike (Opportunities) i T-prijetnje (Threats).
Rezultati analize se, po pravilu prikazuju u kvadratnoj matrici u kojoj svako polje predstavlja jedan od
razmatranih elemenata.
S-snaga (Strenghts)
W-slabosti (Weaknesses)
- električna energija kao proizvod ima
zagarantovano tržište i siguran plasman,
- relativno mala starost proizvodnih postrojenja
i kvalitetno održavanje garantuju visok stepen
pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja u
svakom trenutku,
- optimalan broj zaposlenih i zadovoljavajuća
kvalifikaciona struktura,
- menadžment okrenut kontinuiranim
poboljšanjima svakog od poslovnih procesa,
bez otpora promjenama, u funkciji podizanja
nivoa efektivnosti i efikasnosti poslovanja i
obezbjeđivanja potrebnih i dovoljnih preduslova
za ostvarivanje poslovnih ciljeva;
- podrška kontinuiranoj doobuci i stalnom
usavršavanju zaposlenih, sa ciljem ovladavanja
novim znanjima, vještinama i tehnologijama,
- visok stepen razumijevanja potrebe za brigu o
vodotoku rijeke Drine u kontekstu očuvanja i
zaštite životne sredine,
- povoljna struktura troškova sa visokim učešćem
amortizacije (40 % ) kao sigurnog investicionog
izvora,
- najniža cijena koštanja proizvedenog kWh
električne energije,konkurentna vodećim
evropskim hidroelektranama
- problemi oko nabavke nekih vitalnih rezervnih
dijelova za elektro-mašinska postrojenja,kako
zbog prestanka funkcionisanja pojedinih firmi na
koje smo bili orijentisani,tako i zbog prelaska na
proizvodnju tehnološki novih proizvoda koji nisu
kompatibilni postrojenjima HE Višegrad,
- nepovoljna starosna struktura zaposlenih,
posebno kvalifikovanog „majstorskog“ kadra
koji radi na poslovima održavanja postrojenja,
- neadekvatan radni prostor administracije
preduzeća.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 67/88
O-prilike (Opportunities)
T-prijetnje (Threats)
- otvaranje i lbuduća liberalizacija tržišta
električne energije;
- mogućnost pružanja pomoćnih usluga u funkciji
kvaliteta i kontinuiteta EES sistema RS i BiH;
- narastanje interesa javnosti za problematiku
očuvanja i zaštite životne sredine;
- respektabilan obim brze obrtne imovine
( oročena sredstva i potraživanja), kao finansijski
potencijal za učešće u finansiranju izgradnje
novih hidroenergetskih objekata: HE Mrsovo i HE
na Gornjoj Drini).
-najniža cijena za tarifne kupce u MH ERS,
utvrđena Rješenjem RERS-a, predstavlja
limitirajući faktor u pogledu uspješnosti i
profitabilnosti poslovanja. Poslovanje u sistemu
javne usluge podrazumijeva obavezu isporuke
65-70 % ukupne proizvodnje za potrebe
snabdijevanja tarifnih kupaca. Po tom osnovu
ostvaren prihod pokriva svega 30 % ukupnih
rashoda, tako da je preostalih 70 % troškova
potrebno pokriti iz prihoda ostvarenog po
osnovu prodaje ostalim kupcima i u izvozu.
Prodajna cijena kWh u izvozu je promjenjljiva
i određena kretanjima ponude i tražnje na tržištu
električne energije;
-nebriga okruženja za zaštitu vodotoka rijeke
Drine, te po tom osnovu potreba za visokim
izdvajanjima u funkciji provođenja aktivnosti na
uklanjanju plutajućeg otpada,
- rizik promjenjivosti kamatnih stopa na oročena
sredstva kod poslovnih banaka,
Na bazi iznesene analize moguće je izvesti zaključak da su koraci koje je potrebno preduzeti u
narednom periodu sljedeći:
-realizovati Plan obuke radnika na poslovima elektro-mašinskog održavanja, kako bi bio obezbijeđen
period za njihovo osposobljavanje za poslove na koje budu raspoređivani, te ostvaren kontinuitet u
pogledu kvaliteta neophodnog za ostvarivanje visokog stepena pouzdanosti rada proizvodnih
postrojenja;
- pokrenuti i istrajavati u provođenju kampanje za zaštitu vodotoka rijeke Drine, na način da ista bude
podržana od okruženja, a zbog problematike plutajućeg otpada i dimenzije koju tom pitanju daje
njegov međunarodni karakter, obzirom da je riječ o zajedničkom problemu zemalja u okruženju
(BiH, Srbija i Crna Gora)i isti podići do nivoa resornih ministarstava u Vladi RS i Savjetu ministara BiH;
- predstaviti Upravi Matičnog preduzeća MH ERS analizu postojećih cijena električne energije i
razmotriti mogućnost pokretanja postupka preispitivanja cijene proizvedene električne energije za
potrebe kvalifikovanih i tarifnih kupaca u RS;
- pratiti aktivnosti Matičnog preduzeća MH ERS u vezi sa realizacijom planiranih razvojnih
projekata na izgradnji novih proizvodnih kapaciteta.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 68/88
V. Izvještaj o ostvarivanju programa i planova zaštite životne sredine
U sklopu sveobuhvatnog Izvještaja o stanju sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom
životne sredine, izrađen je i Izvještaj o realizaciji programa zaštite životne sredine
(HED-19) na bazi kojeg je moguće konstatovati da je riječ o visokom stepenu njihove
realizacije.
Nizvodno od brane i u samoj akumulaciji je izvršena hemijska analiza vode od strane
Instituta za vodu d.o.o. Bijeljina. /Urađena po 2 uzorka uzvodno i nizvodno od brane/
 Urađena je hemijska analiza zemljišta na deponiji Nezuci na kojoj se odlaže prikupljeni
plutajući otpad od strane V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka u saradnji sa Poljoprivrednim
institutom U Banja Luci.
 Urađena je hemijska analiza kvaliteta vazduha /mjerenje polutanata u vazduhu
pokretnom ekološkom laboratorijom/ na lokaciji pogona i postrojenja HE Višegrad od
strane V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka.
 Izmjeren je novo buke na lokaciji HE Višegrad pored obližnje saobraćajnice i najbližih
stambenih obkjekata kao i na lokaciji lokalne deponije od od strane V&Z Zaštita d.o.o.
Banja Luka
 Urađeno mjerenje elektromagnetnog zračenja /ispred komandnog pulta, u relejnoj
prostoriji, ispred komandne zgrade na koti 307,50 kod agregata 1-3, generatorskih
prekidača 1-3, u pitlajneru 1-3, kod ormara uzbude, u SF-6 postrojenju, kod
transformatora 15,75/400 kV i postrojenju 0,4 kV/ od strane Istitut zaštite, ekologije i
informatike Banja. Luka.
 Mjesečni hemijsko-mikrobiološki pregled vode sa izvorišta Uzamnica od strane Instituta
za zaštitu zdravlja Banja Luka, Regionalnog zavoda Foča.
 Uspostavljena je saradnja sa ekološkim udruženjima iz grada-zajedničko čišćenje
ribarske staze od pregradne brane hidroelektrane do mosta Mehmed-paše
Sokolovića; upoznavanje lokalnog stanovništva u naseljenim mjestima uz akumulaciju
o aspektima i načelima zaštite životne sredine. (Udruženje za ekologiju, zaštitu,
unapređenje i korištenje voda „DRINSKA JEZERA“ Višegrad i Ekološko udruženje za
zaštitu čovjekove sredine „DRIN-TIM“ Višegrad.)
 Uspostavljena je saradnja sa ekološkim udruženjima van opštine Višegrad.
(25.08.2011.godine u Višegradu je održan „trening“ u organizaciji „OXFAM“ Italija,
UŽ“PRIRODA“ Bratunac i „TIDA“ Sarajevo. Teme ovog „treninga“-sastanka su bili
problemi vezani za stanje voda i upoznavanje sa EU Okvirnom direktivom o vodama,
kao i traženje rješenja za bolji status vode rijeke Drine.)
 Učešće na 6. Konferenciji kvaliteta u Tuzli i prezentacija iskustva u primjeni integrisanog
menadžment sistema upravljanja i koristi od istog u HE Višegrad.
 Teoretska i praktična provjera znanja svih zaposlenih radnika iz oblasti zaštite životne
sredine od strane V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka.
 Izvršena obuka i provjera znanja svih zaposlenih radnika iz oblasti zaštite i zdravlja na
radu i zaštite od požara od strane Istitut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01

MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad



















Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 69/88
Poribljavanje gornje i donje vode akumulacije HE Višegrad, kao i rijeke Prače i rijeke
Lim (šaran i pastrmka).
Čišćenje priobalja rijeke Drine u Novom Goraždu od nanosa poslije poplava u
decembru 2010. godine od strana JKP Novo Goražde
Čišćenje i uređenje lijeve obale Drine od strane SZR „Građenje“ Višegrad.
Sa komunalnim preduzećem „SILA“ d.o.o Rudo sklopljen je ugovor o izvršavanju
poslova izvlačenja i odvoza sakupljenog plutajućeg otpada sa lančanice Shetihovo
na rijeci Lim. Značajno je napomenuti i da su uspostavljene evidencije odvoza
prikupljenog otpada, sa ciljem praćenja realizacije programa izrađenog na bazi
obaveze upravljanja plutajućim otpadom u skladu sa zahtjevima ekološke dozvole, ali
i međunarodnog standarda za zaštitu životne sredine ISO 14001:2004.
Čišćenje same akumulacije od smeća vrše naši radnici.
Aktivnosti na provođenju istražnih radnji u zoni proviranja vode akumulacije ispod tijela
brane su završene.
Odlaže se otpad u kontejnere za prikupljanje i razvrstavanje čvrstog otpada koji su
razmješteni po objektu HE Višegrad.
Potrebne količine krpa i sunđera za brisanja su obezbijeđene i vodi se računa da su u
svakom trenutku raspoložive njihove minimalne količine potrebne za slučaj
intervencije.
Postavljena je tabla „Zabranjen ribolov“ nizvodno od pregradne brane koju je odnijela
voda uslijed velikog dotoka vode u rijeci Drini početkom decembra 2010.godine.
Skladištenje havarisanog ulja urađeno je sa propisima o skladištenju.
Zbrinjavanje rabljenog ulja, istrošenih guma, starog otpadnog željeza, istrošenih
akumulatora od strane „Tehno sit“ d.o.o. Laktaši, Vulkanizerska radnja „Pireli“ Višegrad,
„Janjina“ d.o.o. Goražde.
Izrada „Info panoa“ sa situacionim planom preduzeća sa svim putevima i zelenim
površinama, označenim mjestima za odlaganje svih vrsta otpada i kanalizacionie
mreže i mreža oborinskih voda.
Izrada projekta izvedenog stanja tehničkog osmatranja HE Višegrad /geodetska
mjerenja; mehan.telemetrijska mjerenja; hidrometeorološka mjerenja; sejzmička
mjerenja/ od strane Instituta “Jaroslav Černi” Beograd.
Redovno uzorkovanje ulja za hemijsku analizu od strane Instituta „Nikola Tesla“
Beograd.
Izvođenje građevinskih radova na regulaciji donjeg toka Sopotničkog potoka-Kopači.
Pošumljavanje obalnog područja sa antierozionim sadnim materijalom na lokalitetu
Kopačko polje i Pitino polje. /topola i bagrem po 230 sadnica/
(Radnici službe građevinskog održavanja HE.)
Za održavanje vozila angažovan je ovlašteni servis „Mirakis“ Foča.
Realizovani su poslovi na ozelenjavanju slobodnih površina na lokaciji HE na Drini.
Planirana vizuelna osmatranja brane HE Višegrad i potrebna geodetska osmatranja
padina i klizišta se provode u kontinuitetu i u skladu sa programom, o čemu se vode
potrebne evidencije u službi Tehničkog osmatranja
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad


Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 70/88
Nabavljena su ekološka sredstva za odmašćivanje (granule) ABSODANT-plus apsorber
multi i sredstvo za biotehnološko uklanjanje ulja Orgaferm-Sport.
Postavljena je zaštitna elastična ograda na lijevoj obali rijeke Drine prema komandnoj
zgradi.
Sve navedeno potvrđuje ocjenu o visokom stepenu ispunjavanja planiranih obaveza u
posmatranom periodu, ali i upućuje na potrebu njihovog kontinuiranog praćenja i
preduzimanja dodatnih mjera kako bi bio dostignut planirani nivo realizacije aktivnosti na
zaštiti životne sredine.
SA KODEKSOM PONAŠANJA
(STANDARDIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA)
SA KODEKSOM PONAŠANJA
(STANDARDIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA)
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 71/88
IZJAVA O USKLAĐENOSTI ORGANIZACIJE I DJELOVANJA
SA KODEKSOM PONAŠANJA
( STANDARDIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA)
Obrazac-IOU
Naziv i sjedište akcionarskog društva:
MH ERS a.d. Trebinje; ZP „Hidroelektrane na Drini“a.d.Višegrad
Dio 1 - Osiguravanje osnova za efikasnu primjenu principa upravljanja akcionarskim društvima
1. Da li društvo raspolaže sopstvenim kodeksom ili primjenjuje Standarde korporativnog upravljanja
koje je donijela Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske?
Ako je odgovor negativan, navesti razloge.
Društvo primjenjuje Standarde korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija
za hartije od vrijednosti Republike Srpske.
2. Ukoliko društvo koristi sopstveni kodeks ponašanja, navesti koji organ je usvojio taj kodeks i da li su i
kada usvajane eventualne promjene?
3. Gdje je dostupan/objavljen kodeks ponašanja društva ili gdje je objavljena informacija o tome da
se primjenjuju Standardi korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija za hartije od
vrijednosti?
Informacija o primjeni standarda korporativnog upravljanja koje je donijela Komisija
za hartije od vrijednosti Republike Srpske,objavljena je na internet stranici
banjalučke berze i internet stranici Društva.
Dio 2 - Prava akcionara i ključne vlasničke funkcije
4. Koliko skupština akcionara je organizovano u toku prethodnog i tekućeg izvještajnog perioda?
Tokom 2011.godine organizovane su četiri skupštine akcionara, a u periodu januarmart 2012.godine jedna.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 72/88
5. Da li je godišnja skupština akcionara održana u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne
godine (navesti datum)?
Ako nije, obrazložiti zašto nije.
Godišnja skupština akcionara za 2011.godinu, održana je 09.09.2011.godine. Do
kašnjenja u održavanju skupštine akcionara je došlo zbog toga što je za usvajanje
pojedinih odluka iz nadležnosti godišnje skupštine akcionara ( raspopdjela ostvarene
neto dobiti za poslovnu 2010.g. i dr.),prethodno potrebno obezbediti saglasnosti
nadzornog odbora Matičnog preduzeća MH ERS i Vlade RS.
6. Da li je upravni/nadzorni odbor društva bez odgađanja sazvao skupštinu akcionara i predložio
mjere u cilju zaštite interesa povjerilaca, akcionara i akcionarskog društva, u slučaju da je prilikom
izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slučajevima, utvrđeno da akcionarsko društvo posluje sa
gubitkom?
Ako nije, obrazložiti zašto nije.
Nije bilo potrebe za sazivanjem posebne skupštine akcionara,jer je prilikom izrade
finansijskih izvještaja utvrđeno da će društvo pozitivno poslovati.
7. Da li je bilo zahtjeva akcionara za sazivanje vanredne skupštine akcionara ili prijedloga za
dopunu dnevnog reda, i ukoliko jeste da li je o tim zahtjevima upravni/nadzorni odbor društva
odlučio u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva i da li je o tome obavijestio podnosioca
zahtjeva najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke?
Ako upravni/nadzorni odbor društva nije odlučio u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva,
te nije obavijestio podnosioca zahtjeva najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja
odluke, obrazložiti zašto nije.
Nije bilo zahtjeva akcionara za sazivanjem vanredne skupštine akcionara niti
prijedloga za dopunu dnevnog reda.
8. Na koji način društvo obavještava akcionare o održavanju skupštine akcionara (podvući ili
zaokružiti tačan odgovor)?
a) pisani poziv dostavljen poštom
b) pisani poziv dostavljen elektronskom poštom
v) posredstvom internet stranice društva
g) posredstvom objave u najmanje dva dnevna lista
d) na druge načine: oglasna tabla društva
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 73/88
9. Da li su prijedlozi odluka po predloženom dnevnom redu raspoloživi akcionarima?
Ako nisu raspoloživi, obrazložiti zašto nisu.
Svi prijedlozi odluka po predloženom dnevnom redu su bili na raspolaganju
akcionarima.
10. Da li zapisnike sa skupštine akcionara vodi notar?
Ako ne vodi, obrazložiti zašto.
Notar vodi zapisnike sa skupštine akcionara kada su na dnevnom redu skupštine
izmjene i dopune osnivačkih akata,a u drugim slučajevima zapisničara bira
skupština akcionara iz reda stručnih lica.
11. Da li društvo čuva zapisnike i odluke skupštine akcionara, te da li su i na koji način na
raspolaganju svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar društva,
radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida?
Ako društvo ne čuva zapisnike i ako zapisnici nisu na raspolaganju akcionarima obrazložiti zašto.
Društvo trajno čuva zapisnike i odluke skupštine akcionara u pisanoj i elektronskoj
formi i isti su na raspolaganju svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u
kojem je bio akcionar društva.
12. Da li je i na koji način akcionarima besplatno dostupan statut društva i poslovnik o radu
skupštine društva.
Ako nisu, obrazložiti zašto.
Statut društva i poslovnik o radu skupštine društva su dostupni svim akcionarima na
lični zahtjev.
13. U slučaju postojanja akcija bez glasačkog prava ili sa ograničenjima u glasačkim pravima, da li
društvo objavljuje takve informacije u trenutku sazivanja skupštine akcionara?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.
Ne postoje akcije bez glasačkog prava ili sa ograničenjima u glasačkim pravima.
14. Da li je bilo odluka o preduzimanju vanrednih poslova koji bi značajno promijenili stanje imovine ili
obaveza akcionarskog društva i da li su akcionari imali mogućnost da prethodno razmatraju
prijedloge tih odluka?
Ako akcionari nisu imali mogućnost da prethodno razmatraju prijedloge odluka, obrazložiti zašto.
Nije bilo takvih odluka.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 74/88
15. Da li su finansijski izvještaji društva, sa mišljenjem revizora, dostupni akcionarima, u roku od pet
dana od dana njihove izrade, odnosno prijema?
Ako nisu, obrazložiti zašto nisu.
Godišnji finansijski izvještaji su dostupni akcionarima poslednjeg dana njihove
izrade (28 feb.tekuće godine za prethodnu) preko internet stranice BL berze, a
revizorski izvještaj sa mišljenjem revizora,odmah po dobijanju saglasnosti od strane
revizorske kuće,preko internet stranice društva i BL berze.
16. Da li društvo ažurno objavljuje sve informacije o sukobu interesa za sva lica koja su predložena za
imenovanje u upravu ili u nadzorni odbor društva ili su učesnici transakcija sa društvom?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.
Do sada nije bilo takvih informacija, odnosno sukoba interesa.
17. Da li su podaci o vlasničkoj strukturi društva javni i svakodnevno dostupni akcionarima i
potencijalnim investitorima?
Ako nisu, obrazložiti zašto.
Podaci o vlasničkoj strukturi društva su javni i sakodnevno dostupni preko
objavljenih informacija na internet stranici BL berze i preko objavljenih revizorskih
izvještaja kroz napomene uz finansijske izvještaje.
18. Da li društvo objavljuje odluke skupštine akcionara?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.
Da.
19. Da li je društvo uspostavilo i objavilo procedure i rokove za efikasno plaćanje dividende u
novcu?
Ako nije, obrazložiti zašto.
Prilikom donošenja odluke o isplati dividende, utvrđuje se i procedura za njenu
isplatu.
20. Da li je opštim aktima društva omogućeno da akcionari sa manjinskim udjelom imaju člana
upravnog/nadzornog odbora, odnosno da li je omogućeno kumulativno glasanje?
Ako nije, obrazložiti zašto.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 75/88
21. Da li je odlukom skupštine akcionara, za neku od emisija, ograničavano ili isključivano pravo
prečeg sticanja akcija?
Ako jeste, obrazložiti zašto.
Ne.
Ako jeste, da li je upravni/nadzorni odbor društva, skupštini akcionara podnio pisani
izvještaj sa navođenjem razloga za ograničenje ili isključenje prava prečeg sticanja
akcija?
Ako nije, obrazložiti zašto.
22. Da li je bilo ko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima društva ukazao na
nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva?
Ako jeste, obrazložiti na koji način.
Ne.
Dio 3 - Objavljivanje i javnost informacija
23. Da li društvo ima internet stranicu? Ako ima, navesti adresu, a ukoliko nema navesti razlog zbog
kojeg nema.
www.henadrini.com
24. Da li su godišnji, polugodišnji i kvartalni finansijski izvještaji dostupni akcionarima društva, u sjedištu
društva i na internet stranicama društva, i to: do kraja februara tekuće godine za finansijske
izvještaje za prethodni obračunski period, do kraja jula za polugodišnji izvještaj, te do kraja
narednog mjeseca za svaki kvartal?
Ako nisu, obrazložiti zašto nisu.
Da, dostupni su na internet stranicama BL berze.
25. Da li su godišnji, polugodišnji i kvartalni izvještaji dostupni akcionarima društva, u sjedištu društva i
na internet stranicama društva na engleskom jeziku?
Ako nisu, obrazložiti zašto.
Godišnji, polugodišnji i kvartalni izvještaji su dostupni akcionarima u sjedištu
društva, ali ne i na internet stranici društva na englesakom jeziku i do sada nismo
imali zahtjeva za objavom na engleskom jeziku.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 76/88
26. Da li su konsolidovani finansijski izvještaji dostupni akcionarima društva, u sjedištu društva i na
internet stranicama društva?
Ako nisu, obrazložiti zašto nisu.
Društvo ne radi konslolidovane finansijske izvještaje.
27. Da li društvo objavljuje kalendar važnih događaja koji se očekuju u slijedećoj poslovnoj godini,
kao i promjene plana održavanja važnih događaja po kalendaru (navesti način ovakve
objave)?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.
Društvo do sada nije sačinjavalo godišnji kalendar važnih događaja.
28. Da li društvo ima posebna akta sa definisanim nadležnostima različitih organa društva?
Ako nema, obrazložiti zašto.
Nadležnosti različitih organa društva su definisane Statutom.
29. Da li društvo objavljuje informacije o značajnim događajima, većim transakcijama i relevantne
materijalne informacije u smislu poslovanja društva (navesti način ovakve objave)?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto.
Da,preko propisanog obrasca Izvještaja o značajnim događajima.
30. Da li društvo objavljuje podatke o društvima u kojima ima vlasničko učešće, odnosno o društvima
koja imaju vlasničko učešće u društvu (navesti način ovakve objave)?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.
Društvo nema vlasničko učešće u drugim društvima.
31. Da li društvo objavljuje informacije o transakcijama sa povezanim licima (navesti način ovakve
objave)?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.
Da,u kvartalnim,polugodišnjem i godišnjem izvještaju o poslovanju društva i na
internet stranici društva svakog mjeseca nakon izvršenog obračuna prihoda.
32. Da li društvo objavljuje informacije o tome da li su transakcije sa povezanim licima obavljene po
tržišnim uslovima, da li je te tržišne uslove društvo potvrdilo procjenom stručnih lica koja su
nezavisna u odnosu na učesnike u konkretnom poslu (navesti način ovakve objave)?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.
Ne, jer su
transakcije realizovane u skladu sa cijenama koje je utvrdila
Regulatorna agencija za energetiku RS, i na bazi Ugovora o međusobnim
ekonomskim odnosima u MH ERS.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 77/88
33. Da li društvo objavljuje spisak društava u kojima posjeduje vlasničko učešće preko 10%, uz objavu
naziva i sjedišta preduzeća, te procenta učešća (navesti način ovakve objave)?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.
Društvo nema vlasničko učešće u drugim društvima.
34. Da li su, i na koji način akcionari upoznati sa detaljima transakcija u koje ulaze članovi uprave i
upravnog/nadzornog odbora direktno ili indirektno sa društvom ili njegovom organizacionom
cjelinom?
Ako se takve transakcije ne objavljuju, obrazložiti zašto se ne objavljuju.
Ne, ovih transakcija nije bilo.
35. Da li društvo objavljuje spisak poslova u kojima su s jedne strane učestvovali članovi
upravnog/nadzornog odbora, odnosno uprave ili s njima povezana pravna ili fizička lica, a s
druge strane društvo ili s društvom povezana lica?
Ako ne objavljuje, obrazložiti zašto ne objavljuje.
Društvo nije objavljivalo spisak poslova u kojima su s jedne strane učestvovali
članovi nadzornog odbora, odnosno uprave ili s njima povezana pravna ili fizička
lica, a s druge strane društvo ili s društvom povezana lica,jer takvih poslova u
smislu pojma transfernih cijena i povezanih lica, nije bilo.
36. Da li društvo objavljuje povezivanja i aranžmane koji omogućavaju pojedinim akcionarima
stepen kontrole koji nije srazmjeran njihovom akcijskom kapitalu?
Ako ovakva povezivanja i aranžmani postoje, a društvo ne objavljuje informacije o njima,
obrazložiti zašto.
Nije bilo povezivanja i aranžmana koji omogućavaju pojedinim akcionarima
stepen kontrole koji nije srazmjeran njihovom akcijskom kapitalu.
37. Da li društvo ima procedure kojima se od konkurencije štite informacije značajne za očuvanje
tržišne pozicije?
Ako nema, navesti razloge zbog kojih nema.
Nije bilo potrebe za zaštitom informacija radi očuvanja tržišne pozicije.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 78/88
38. Da li društvo koristi medije (dnevne novine, elektronske medije, internet stranicu) za objavljivanje
značajnih informacija, koji omogućavaju da se osiguraju jednaki uslovi za investitore?
Ako ne koristi, navesti razloge zbog kojih ne koristi.
Da.
39. Da li društvo ima uspostavljene mehanizme kojima obezbjeđuje da lica koja raspolažu ili dolaze u
dodir sa povlašćenim informacijama budu obaviještena o prirodi i značaju tih informacija i
ograničenjima u vezi njihovog korišćenja?
Ako nema, navesti razloge zbog kojih nema.
Nije bilo povlašćenih informacija.
40. Da li društvo nadzire tok povlašćenih informacija i njihovu upotrebu.
Ako ne nadzire, navesti zašto.
Nije bilo povlašćenih informacija.
41. Da li društvo objavljuje u godišnjem izvještaju podatke o akcijama čiji su imaoci pojedini članovi
upravnog/nadzornog odbora, izvršni direktori, odnosno članovi uprave ili članovi odbora za
reviziju?
Ako ne objavljuje, navesti razloge zbog kojih ne objavljuje.
Da,ovi podaci su obuhvaćeni u Izvještaju o poslovanju za 2011.godinu.
42. Da li društvo, u roku od 24 sata, objavljuje promjenu količine hartija od vrijednosti društva, koju drži
pojedini član upravnog/nadzornog odbora ili izvršni direktor, odnosno član uprave?
Ako ne objavljuje, navesti razloge zbog kojih ne objavljuje.
Društvo do sada nije objavljivalo informacije o promjeni količine akcija koje drže
članovi uprave ili nadzornog odbora u roku od 24 sata.U pripremi je poseban
zaključak uprave i nadzornog odbora kojim će se regulisati ovo pitanje.
43. Da li društvo objavljuje podatke o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo (kao npr. politički
rizik, ekonomski rizici, rizik djelatnosti i sl.), kao i procjenu vjerovatnoće ostvarenja potencijalnih
rizika.
Ako ne objavljuje navesti razloge zbog kojih ne objavljuje.
Društvo objavljuje podatke o glavnim rizicima kojima je društvo izloženo preko
SWOT analize u godišnjim izvještajima o poslovanju.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 79/88
Dio 4 - Uloga i odgovornosti odbora
44. Da li je nadzorni / upravni odbor donio odluku o okvirnom planu sopstvenog rada, uključujući u
popis redovih sjednica i podataka koje redovno dostavlja članovima odbora?
Ako nije, navesti zašto.
Usvajanje plana rada nije predviđeno opštim
poslovnicima o radu navedenih organa.
aktima društva, odnosno
45. Da li je uprava društva usvojila pravila o povjerljivosti određenih informacija (po vrstama i
sadržaju) i metode za njihovu zaštitu, kao i sankcije za narušavanje tih pravila?
Ako nije, navesti zašto.
Do sada se nije ukazala potreba za zaštitom podataka.
46. Da li se nadzornom odboru dostavljaju informacije o naknadama i ekonomskim koristima bilo
koje vrste, koju zaposleni ili članovi uprave mogu ostvariti na osnovu pozicije i rada u društvu,
odnosno ako se radi o članovima nadzornog odbora da li se takve informacije dostavljaju upravi
i akcionarima?
Ako se ne dostavljaju, obrazložiti razloge zbog kojih se ne dostavljaju.
Da.
47. Da li uprava društva priprema strategiju poslovanja društva, koordinira njenu izradu, te osigurava
njeno sprovođenje?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
48. Da li uprava društva ima uspostavljen odgovarajući sistem interne kontrole i upravljanja rizicima?
Ako nema, navesti razloge zašto nema.
Da.
49. Da li članovi
informacijama?
upravnog/nadzornog
odbora
imaju
pristup
tačnim
i
pravovremenim
Ako nemaju, obrazložiti zašto nemaju.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 80/88
50. Da li se upravni/nadzorni odbor sastoji od članova koji adekvatno razumiju poslovanje
privrednog društva, koji imaju neophodne sposobnosti, znanje i stručnost potrebnu za obavljanje
njihovih dužnosti?
Ako se ne sastoji od takvih članova, navesti razloge zbog kojih je to tako.
Da.
51. Da li su svi članovi odbora, prije održavanja sastanka odbora, informisani na odgovarajući način
o pitanjima o kojima će se raspravljati tokom sastanaka odbora?
Ako jesu, obrazložiti na koji način, te ukoliko nisu obrazložiti zašto nisu.
Da, dnevni red i materijali za sjednice se dostavljaju svim članovima prije
održavanja sjednice.
52. Da li je upravni/nadzorni odbor, definisao i usvojio interne principe i standarde upravljanja
akcionarskim društvom, uključujući principe izuzeća, objavljivanja sukoba interesa i javnosti
informacija o naknadama?
Ako nije, obrazložiti zašto nije.
Da.
53. Da li se informacije o prisustvima članova upravnog/nadzornog odbora navode u izvještaju o
radu upravnog/nadzornog odbora, te da li se ovakve informacije dostavljaju skupštini
akcionara?
Ako se ne navode, obrazložiti zašto.
Da.
54. Da li se sastanci odbora redovno održavaju?
Ako se ne održavaju redovno, obrazložiti zašto?
Da.
55. Da li se upravni/nadzorni odbor sastaje najmanje jednom u dva mjeseca?
Ako ne, navesti u kom roku se odbori sastaju i razloge zbog kojih se sastanci ne održavaju u
preporučenim rokovima.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 81/88
56. Da li se svi članovi upravnog/nadzornog odbora pozivaju na sastanke odbora na isti način koji
osigurava istovremenost, jednaku informisanost i jednak pristup svim relevantnim informacijama
svim članovima odbora?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
57. Da li se sastanci upravnog/nadzornog odbora održavaju bez prisustva članova uprave?
Ako se ne održavaju bez prisustva članova uprave, obrazložiti zašto.
U skladu sa poslovnikom o radu nadzornog odbora, na sve sjednice se pozivaju i
članovi uprave.
58. Da li upravni/nadzorni odbor dostavlja izvještaj o svom radu, tačno i sveobuhvatno izvještavajući
skupštinu akcionara o svom radu, najmanje jednom godišnje?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
59. Da li se u godišnjem izvještaju upravnog/nadzornog odbora detaljno prikazuje uspješnost uprave i
poslovanja društva u poštovanju Standarda, saradnje upravnog/nadzornog odbora sa upravom
i nezavisnim revizorom?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
60. Da li je upravni/nadzorni odbor ustanovio posebne odbore ili komisije koji su u stanju da donose
kvalifikovane, stručne, nezavisne i profesionalne analize konkretnih problema?
Ako takvi odbori nisu ustanovljeni, obrazložiti razloge zašto nisu.
Do sada se nije ukazala potreba za formiranje posebnih odbora, jer odbor za
reviziju predstavlja dovoljnu garanciju stručne, nezavisne i profesionalne analize
problema.
61. Da li između uprave i upravnog/nadzornog odbora postoji kontinuiran kontakt?
Ako ne postoji, obrazložiti zašto.
Da.
62. Da li su procedure i rokovi za obavještavanje članova organa društva o postojanju sukoba
interesa utvrđene internim (opštim ili nekim drugim) aktom društva?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 82/88
63. Da li uprava, te upravni/nadzorni odbor informiše skupštinu akcionara o situacijama sukoba
interesa, te o svojim aktivnostima i djelovanjem u vezi sa tim situacijama?
Ako ne informiše, obrazložiti razloge.
Ne, do sada nije bilo takvog sukoba interesa.
64. Da li se članovi uprave i upravnog/nadzornog odbora bave dodatnim aktivnostima iz domena
poslova uprave i upravnog/nadzornog odbora u drugim društvima, te da li za takve aktivnosti
imaju odobrenje ostalih članova uprave, odnosno upravnog/nadzornog odbora društva sa
kojima nisu povezani?
Ako nemaju odobrenje, obrazložiti zašto.
Ne.
65. Da li članovi uprave i upravnog/nadzornog odbora izvještavaju upravni/nadzorni odbor društva
na vrijeme (u roku od 24 sata) o promjenama u svom portfelju akcija društva?
Ako ne izvještavaju, obrazložiti zašto.
U pripremi je poseban zaključak uprave i nadzornog odbora u smislu izvještavanja
društva o promjenama u svom portfelju akcija društva koje drže članovi uprave i
nadzornog odbora, u roku od 24 sata.
66. Da li je većina članova upravnog/nadzornog odbora nezavisna od uprave i slobodna od bilo
kakvih poslovnih i drugih odnosa i veza koji mogu značajnije da utiču na njihovo objektivno i
profesionalno rasuđivanje pri donošenu odluka?
Ako nije, obrazložiti zašto.
Da.
67. Da li upravni/nadzorni odbor redovno vrši procjenu nezavisnosti svojih članova, i da li od svakog
člana zahtijeva dostavljanje relevantne informacije neophodne za procjenu nezavisnosti tog
člana upravnog/nadzornog odbora.
Ako ne vrši, obrazložiti zašto.
Do sada nije vršena procjena nezavisnosti članova uprave i nadzornog odbora,
jer za tim nije bilo potrebe.
68. Da li su svim članovima upravnog/nadzornog odbora poznati kriterijumi za utvrđivanje njihove
nezavisnosti?
Ako nisu, obrazložiti zašto.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 83/88
69. Da li društvo objavljuje spisak članova ograna društva koji su nezavisni?
Ako objavljuje navesti način na koji se objava vrši, a ako ne objavljuje navesti razloge zašto ne
objavljuje.
Ne.
70. Da li se prilikom ocjenjivanja nezavisnosti člana upravnog/nadzornog odbora, uzimaju u
razmatranje i njegovi porodični odnosi, članstva u drugim organima upravljanja u istom društvu,
te odnosi sa drugim licima koja se ne smatraju nezavisnim, kao i druge veze, interesi i okolnosti,
koji bi mogli imati uticaja na nezavisnost tog lica?
Ako ne, obrazložiti razloge zašto se takve informacije ne uzimaju u obzir.
-
71. Da li je obezbijeđeno poštovanje principa prema kojem članovi uprave i upravnog/nadzornog
odbora ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni, odnosno prokuristi u bilo kom drugom
društvu, odnosno drugom pravnom licu iste ili srodne djelatnosti koja bi mogla biti konkurentna,
niti mogu biti preduzetnici koji obavljaju takvu djelatnost?
Ako nije, navesti razloge zašto nije.
Da.
72. Da li je određivanje naknada za članove upravnog/nadzornog odbora i uprave društva
zasnovano na jasnim i javno objavljenim principima i procedurama?
Ako nije, obrazložiti zašto.
Da.
73. Da li se različiti oblici primanja i stimulacija članovima upravnog/nadzornog odbora i uprave
društva odvojeno objavljuju u finansijskim izvještajima?
Ako se ne objavljuju, obrazložiti razloge.
Primanja članova nadzornog odbora,odbora za reviziju i direktora odjeljenja
interne revizije se posebno prikazuju u napomenama uz finansijske izvještaje u
ukupnom bruto iznosu,dok su primanja članova uprave sadržana u ukupnom
iznosu bruto zarada na nivou društva.
74. Da li se vrste i iznosi naknada ili drugih ekonomskih koristi koje članovi organa društva imaju od
društva objavljuju nadležnim organima koji su birali te pojedince?
Ako se ne objavljuju, obrazložiti zašto.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 84/88
75. Da li poslove interne revizije vrši fizičko lice koje je u radnom odnosu u društvu, uz odgovarajuće
kvalifikacije definisane aktima društva?
Ako ne, obrazložiti razloge.
U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Direktor odjeljenja interne revizije nije
u radnom odnosu u društva, a radnici jesu.
76. Da li je skupština akcionara društva imenovala odbor za reviziju, te ukoliko jeste da li se radi o
licima koja nisu u sukobu interesa i da li zadovoljavaju kriterijume nezavisnosti?
Ako skupština nije imenovala odbor za reviziju i ako jeste a članovi tog odbora su lica koja su u
sukobu interesa obrazložiti zašto.
Odbor za reviziju je imenovala skupština akcionara i nisu u sukobu interesa,
odnosno zadovoljavaju kriterijume nezavisnosti.
77. Da li odbor za reviziju dostavlja poseban izvještaj skupštini akcionara o ugovorima zaključenim
između društva i povezanih lica.
Ako ne dostavlja, obrazložiti zašto.
U 2011.godini nije bilo ugovora zaključenih između društva i povezanih lica.
78. Da li članovi odbora za reviziju imaju odgovarajuće stručne i moralne karakteristike koje
obezbjeđuju nezavisnost u radu, poput: nezavisnosti od upravnog/nadzornog odbora,
sposobnosti da rasuđuju objektivno, razumijevanja svrhe i odgovornosti odbora za reviziju,
raspoloživosti dovoljnog vremena da se mogu posvetiti obavezama u odboru, široka stručna
znanja, poznavanje aktivnosti društva, dovoljno znanja iz oblasti finansija, te računovodstvenih i
revizorskih standarda?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
79. Da li su ovlašćenja, dužnosti i nadležnosti odbora za reviziju jasno definisane, pisanim opisom
radnih zadataka?
Ako nisu, obrazložiti zašto.
Da.
80. Da li se odbor za reviziju sastaje u redovnim intervalima, najmanje dva puta godišnje?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 85/88
81. Da li odbor za reviziju o svojim aktivnostima izvještava upravni/nadzorni odbor?
Ako ne obavještava, obrazložiti zašto.
Da.
82. Da li odbor za reviziju prati i analizira obim revizije koja se obavlja u društvu, njene rezultate, te da
li podnosi prijedloge skupštini akcionara društva, u vezi sa tom problematikom?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
83. Da li odbor za reviziju sarađuje sa imenovanim nezavisnim revizorom društva te da li osigurava
kontinuiranu i efikasnu razmjenu mišljenja i informacija neophodnih za rad odbora?
Ako navedena saradnja ne postoji, obrazložiti zašto.
Da.
84. Da li odbor za reviziju učestvuje u definisanju računovodstvenih politika i drugih pitanja iz oblasti
računovodstva?
Ako ne učestvuje, obrazložiti zašto.
Da.
85. Da li prijedlog za izbor nezavisnog revizora daje odbor za reviziju?
Ako odbor za reviziju ne daje ovaj prijedlog, navesti naziv organa koji predlaže nezavisnog
revizora i obrazložiti zašto.
Nezavisni revizor se bira na nivou MH „ERS“ za sva zavisna preduzeća.
86. Da li imenovani nezavisni revizor prisustvuje sjednicama skupštine akcionara, kada se razmatra
usvajanje finansijskih izvještaja?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
87. Da li se nezavisni revizor društva obavještava istovremeno sa obavještavanjem akcionara društva
o održavanju skupštine akcionara radi učestvovanja u radu skupštine?
Ako ne, obrazložiti zašto.
Da.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 86/88
88. Da li je u cilju ustanovljavanja mehanizama za zaštitu interesa akcionara i imovine društva,
uprava ustanovila i osigurala funkcionisanje adekvatnog i efikasnog sistema interne kontrole?
Ako nije, obrazložiti zašto.
Da.
89. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj
upitnik po njihovom najboljem saznanju u cjelosti istiniti?
Ako ne, navesti koji članovi uprave/nadzornog odbora se ne slažu, s kojim odgovorima se ne
slažu i zašto se ne slažu.
Svi članovi uprave i nadzornog odbora se slažu da su navodi izneseni u
odgovorima na ovaj upitnik u cjelosti istiniti.
90. Odgovorna lica za popunjavanje ove izjave (navesti ime i prezime i funkciju koju obavlja
odgovorno lice):
1. Milan Ajder,rukovodilac službe plana i analize
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 87/88
Potpisi članova uprave / nadzornog odbora:
Mile Lakić,direktor
--------------------------------
Milutin Baranac,izvrš.dir.za tehničke poslove:
-------------------------------
Boro Ninković,izvrš.dir.za org.pravne poslove:
--------------------------------
Branislav Topalović,izvrš.dir.za ekon.finans poslove:
--------------------------------
Mile Perić,izvrš.dir.za investicije i razvoj:
--------------------------------
Momčilo Kenjić,predsjednik nadzornog odbora:
----------------------------------
Sekula Pecikoza,član nadzornog odbora:
----------------------------------
Dalibor Muratović,član nadzornog odbora:
----------------------------------
Velibor Šipovac,član nadzornog odbora:
----------------------------------
Rodoljub Radić,član nadzornog odbora:
-----------------------------------
Datum popunjavanja:
23.05.2012.
IZJAVA O USKLAĐENOSTI ORGANIZACIJE I DJELOVANJA
SA KODEKSOM PONAŠANJA
(STANDARDIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA)
IZJAVA O USKLAĐENOSTI ORGANIZACIJE I DJELOVANJA
SA KODEKSOM PONAŠANJA
(STANDARDIMA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA)
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
MH “ERS” a.d. Trebinje
ZP “Hidroelektrane na Drini” a.d.
Višegrad
Izvještaj o poslovanju
za 2011.godinu
Godina: 2012.
Datum izrade:
23.05.2012.
Strana: 88/88
Nadzorni odbor je na svojoj desetoj sjednici održanoj 28.06.2012.godine,Odlukom broj
NO-07-05/12, utvrdio prijedlog Izvještaja o poslovanju ZP „Hidroelektrane na Drini“a.d.
Višegrad za 2011.godinu.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Momčilo Kenjić,pravnik
Broj: 04-00-254-1/12
Datum: 28.06.2012.g.
Oznaka: HED - 20
Izdanje broj: 01
Download

Preuzmi - HE na Drini