LIČNA KARTA
O nama
Beograd
TELEGROUP
BEZ GRANICA
TeleGroup je jedan od vodećih „Solution provajdera“ u oblasti informaciono –
komunikacionih tehnologija i energetike na tržištu zapadnog Balkana, a svoje poslovanje uspešno širi i na tržište Bliskog Istoka (Irak i Kuvajt)!
Bagdad
Bagdad
Kuvajt
Kuvajt
Banja Luka
Beograd
TELEGROUP BEZ GRANICA
•
•
•
•
•
1992 TeleGroup Limited, UK
1996 TeleGroup Banja Luka
2001 TeleGroup Beograd 2007 TeleGroup Sofija
2013 TeleGroup Irak
Sofija
Hvala Vam na pažnji!
Misija | Vizija | Poslovne vrednosti
Naša MISIJA je da, kreiranjem i implementacijom
najsavremenijih tehnoloških rešenja pozitivno utičemo
na razvoj biznisa naših korisnika, ali i na povećanje
ukupnog životnog standarda šire društvene zajednice.
Naša VIZIJA je da kontinualnim razvojem i uvođenjem inovativnih tehnologija, postanemo vodeći Solution provajder u oblasti informaciono – komunikacionih
tehnologija i energetika na tržištima na kojima poslujemo.
Svesni smo da, isključivo primenjivanjem najviših
standarda poslovne etike i ličnim integritetom, možemo
steći poverenje klijenata, partnera i šire društvene
zajednice. INTEGRITET je upravo zato ključni pojam koji
opisuje VREDNOSTI za koje se zalažemo.
Rast | Struktura zaposlenih

Struktura zaposlenih
 200 zaposlenih
 Obrazovan kadar


Mlada kompanija


40% zaposlenih je fakultetski
obrazovano
70% zaposlenih mlađe od 40 godina
Iskusan tim

Preko 500 sertifikata iz relevantnih oblasti i 70 licenci za projektovanje i izvođenje radova u oblasti telekomunikacija, IT‐a i energetike
Licence
Licence za projektovanje i izgradnju telekomunikacionih sistema i mreža za
operatore, železnice, aerodrome i poslovne sisteme izdata od strane Ministarstva
životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije, Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Ministarstva ekonomije
Republike Crne Gore.
Integrisan menadžment sistem

TeleGroup je implementirao integrisani menadžment sistem 



Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008
Sistem za zaštitu životne sredine ISO 14001:2004
Sistem bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 18001:2007
Sistem zaštite i bezbednosti informacija ISO 27001:2005
TeleGroup Beograd
TeleGroup Banja Luka
TeleGroup Sofija
Usluge








Konsalting
Inženjering telekomunikacione, IT i
elektroenergetske infrastrukture
Kreiranje i implementacija ICT rešenja
Softverski inženjering
Managed servisi & Outsourcing
Cloud servisi (IaaS, PaaS, SaaS)
Tehnička podrška 24x7
Upravljanje projektima
INŽENJERING TELEKOMUNIKACIONE, IT I
ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
Projektovanje

Projekti obuhvataju sledeće oblasti




Telekomunikacije
IT
Elektroenergetski sistemi
Sistemi tehničke zaštite

Sistemi za dojavu i gašenje požara

Tipovi projekata





Idejni projekti
Studije opravdanosti
Glavni projekti
Projekti izvedenog stanja
Tehničke kontrole glavnih
projekata
Inženjering
IZGRADNJA FIKSNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA





Magistralne i pristupne mreže Optičke metro mreže (FTTH/FTTB)
Mreže nove generacije (NGN)
Izgradnja i adaptacija objekata za smeštaj telekomunikacionih kapaciteta i opreme
Isporuka i instalacija opreme i materijala
IZGRADNJA MOBILNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA





Pristupne mreže (3G,LTE)
Transportne mreže Ethernet/Gigabit Ethernet (6 – 40GHz / 71‐76 GHz /E‐band) u licenciranom i nelicenciranom frekvencijskom opsegu
WiFi i drugi sistemi u nelicenciranom opsegu (3G Load – off)
Izgradnja lokacija baznih stanica (raw land i roof top), montaža i puštanje u rad opreme
(3G,LTE) i integracija u postojeću mrežu operatera
Montaža i puštanje u rad radio ‐ relejne opreme
IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE







Dalekovodi i trafo ‐ stanice do naponskog nivoa 35kV
Elektroenergetski privodi i stubne trafo – stanice
Izgradnja ADSS mreže
Izgradnja javne rasvete
Rekonstrukcija i adaptacija elektroenergetskih sistema
Sistemi za upravljanje i nadzor elektroenergetskih mreža (SCADA)
Isporuka i instalacija opreme i materijala
Data centar
IZGRADNJA DATA CENTARA




Izgradnja i adaptacija objekata za smeštaj IT opreme
Isporuka servera i sistema za skladištenje podataka, instalacioni radovi i puštanje sistema u rad
Video nazdor, kontrola pristupa, zaštita od požara i klimatizacija
Neprekidno napajanje
USLUGE DATA CENTARA






Softveri za nadzor i upravljanje data centrima
Namenski hosting
Infrastruktura virtuelnih servera
Softver kao servis (SaaS)
Disaster Recovery
Cloud Backup







Secure Online Backup
Group Management Paket
Računari hostovani u računarskom oblaku
Poslovna telefonija (VoIP)
Hostovanje Call i Contact Centra
Hostovanje Microsoft SharePoint Servisa, Exchange e‐
mail Servera
Hostovanje domenskog okruženja i usluga video nadzora
Iskusan tim i opremljenost

80 zaposlenih u sektoru inženjeringa






5 projekt menadžera
13 inženjera sa licencom za projektovanje i izvođenje radova
10 inženjera iz različitih tehnoloških oblasti
42 tehničara / montera
10 tehničara, specijalista za rad na visini
Opremljenost

TeleGroup je dobro opremljen svim neophodnim mašinama i najnovijom opremom instrumentima i alatima za pružanje kvalitetne usluge inženjeringa , uključujući izgradnju infrastrukture, puštanje sistema u rad, merenja i ispitivanja.
IZABRANE REFERENCE
Projektovanje, izgradnja
Projektovanje – najznačajnije reference

Projekti u oblasti fiksnih komunikacionih mreža


Glavni projekti izgradnje pristupnih mreža, MSAN, TK kanalizacije i optičkih kablova

200 projekata sa ukupno 170.000 pari pristupne mreže za Telekom Srbija, Telekom Srpske

1300 km optičke mreže za Telekom Srbija, Telekom Srpske, ETF Beograd, Transnaftu

70 km telekomunikacione kanalizacije za Telekom Srbija, Telekom Srpske
Idejni i glavni projekat izgradnje 831km optičke infrastrukture duž autoputa E70 & E75 za investitora Putevi Srbije

Idejni i glavni projekti adaptacije komunikacionog i sistema daljinskog upravljanja i nadzora na 155 km dugoj trasi naftovoda Dunav‐Novi Sad‐Pančevo za Transnaftu

Projektovanje lokalne industrijske mreže za prenos podataka i arhiviranje u lokalnoj
mreži Rafinerije nafte "Brod„

Glavni projekat za izgradnju mikrorova za optičke kablove i tipskih ormana za smeštaj
telekomunikacione opreme za Softnet (ISP)
Projektovanje – najznačajnije reference


Projekti u oblasti mobilnih komunikacionih mreža

> 700 glavnih projekata za izgradnju i instalciju GSM i UMTS baznih stanica i digitalnih radio relejnih sistema za Telekom Srbija i druge korisnike

> 400 tehničkih kontrola glavnih projekata za izgradnju i instalaciju GSM/UMTS baznih stanica i digitalnih radio relejnih sistema za Telekom Srbija

240 glavnih projekata za izgradnju digitalnih radio relejnih sistema za Ministarstvo finansija (Uprava Carina)
Projekti u oblasti elektroenergetske infrastrukture

> 200 idejnih projekata elektroenergetskog dela kućnog gasnog priključka za stambene i poslovne objekte u Nišu za “YugorosGas” A.D. 
Glavni projekti izgradnje stubnih trafo stanica 10/0,4 kV ("Trupalske šume optika"1×250kVA ) sa ugradnjom TS snage 100kVA za Targo telekom

> 400 glavnih projekata elektroenergetskog dela izgradnje GSM baznih stanica za Telekom Srbija

> 150 tehničkih kontrola glavnih projekata elektroenergetskog dela za izgradnju GSM/UMTS baznih stanica za investitora Telekom Srbija
Reference u oblasti izgradnje fiksnih
komunikacionih mreža

Izgradnja 900 km optičke infrastrukture za telekom operatere (Telekom Srbija, Telekom Srpska)

Izgradnja 1100 km optičke infrastrukture duž međunarodnog autoputa, Koridor X, za Targo telekom

Izgradnja pristupne mreže sa 220.000 priključaka za Telekom Srbija

Izgradnja mikrorovova za smeštaj kablova manjeg kapaciteta za povezivanje korisnika na optičku metro mrežu (FTTH/FTTB) za Targo telekom
OPTIČKA METRO MREŽA
Studija slučaja
Targo telekom
Prva optička metro mreža u Srbiji

Izgrađeno 250 km optičke metro mreže u Beogradu 
Investitor Targo telekom

Projekat vredan 900.000 EUR

Beogradska „ optička metro mreža“ povezuje sve delove grada i pokriva oko 95% urbane površine

Rezidencijalnim i poslovnim korisnicima obezbeđeni visoki kapacititeti za prenos multimedijalnih podataka
Topologija i primenjena tehnologija

Izgradnja optičke infrastrukture korišćenjem mikrorovova i mikrocevi (FTTH/FTTB) čime je omogućeno povezivanje rezidencijalnih i poslovnih korisnika na optičku metro mrežu

Kablovi završavani u uličnim
kabinetima, spojnicama u mini oknima, završnim optičkim
kutijama u hodnicima zgrada i kod
korisnika

Radove izvela specijalizovana
ekipa opremljena specijalnim alatima i zaštitnom opremom
Radovi na izgradnji optičke metro mreže
Radovi na mikrorovovima u Beogradu
Pre
Posle
Reference u oblasti izgradnje mobilnih
komunikacionih mreža

Građevinski i elektro radovi na izgradnji GSM/UMTS RBS za Telekom Srbija > 200 RBS lokacija (rawland & roof top)

Implementacija RBS za Telekom Srbija i Telekom Srpske (mt:s) preko 250 instalacija i optimizacija

Preko 100 zamena RBS za Telekom Srbija i Telekom Srpske

Digitalni radio relejni sistemi za Telekom
Srbija (mt:s) – preko 400 instalacija i optimizacija

Digitalni radio relejni sistemi za Upravu Carina ‐ 240 linkova – glavni projekat, instalacija, puštanje sistema u rad i održavanje radio relejne mreže
Projekti u toku - modernizacija mobilnih
mreža Telekoma Srbija i Telekoma Srpske

SWAP GSM i UMTS RBS u saradnji sa Ericsson Beograd

SWAP GSM i UMTS BS u saradnji sa Nokia Siemens Networks Banja Luka
Projekat izgradnje pristupne mreže kombinacijom žične i
bežične tehnologije za gradske i ruralne mreže Telekoma
Srbija

Izveden na teritoriji Izvršne Jedinice Novi Pazar, opštine Novi Pazar, Sjenica, Tutin i IJ Užice, opština Nova Varoš.

Instalirano je više od 7000 pretplatničkih uređaja u WLL tehnologiji i preko 8000 pretplatnika klasičnom tehnologijom Reference u oblasti implementacije NGN
mreža i sistema

Proširenje IP MPLS mreže Telekoma
Srpske
 Instalacija novih Alcatel‐Lucent SR7 servis agregation rutera za agregaciju saobraćaja sa DSLAM/MSAN širokopojasnim pristupnim mrežama
 Projekat je podrazumevao isporuku opreme, instalacione radove, konfiguraciju i integraciju sa sistemom za nadzor mreže, usluge tehničke podrške i održavanja

Telekom Srbija  Implementacija preko 1000 Alcatel –
Lucent mini IPAN uređaja na teritoriji Republike Srbije za investitora
Adaptacija i rekonstrukcija Data Centara za
Aerodrom Nikola Tesla i EMS

Mašinski radovi
 Realizacija kompletnog sistema grejanja, klimatizacije, ventilacije, održavanja stalnog pritiska…

Elektroenergetski radovi
 Obezbeđivanje potrebnog napajanja za nesmetan rad svih uređaja

Izgradnja protivpožarne infrastrukture
 Implementacija odgovarajućih detektora čija je uloga da minimalizuju svaki mogući rizik od nastanka požara

Isporuka i instalacija prateće opreme
Reference u oblasti izgradnje i održavanja
elektroenergetske infrastrukture

Rekonstrukcija studentskog doma „Mika Mitrović“ Beograd za potrebe studenata sa posebnim potrebama

Objekat 5700 m2

Kompletna instalacija slabe i jake struje sa isporukom i ugradnjom opreme i materijala

Elektromontažni radovi na polaganju 35kV kablovskog voda od TS 35/10kV "Industrijski park" do TS 35/10kV "Pirot2 “ za Jugoistok

Izgradnja elektroenergetskog privoda 10/0,4kV sa
stubnom trafo stanicom od 400kVA u Slancima za
Elektrodistribucija Beograd

Rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetskog voda
10kV u dužini od 5 km (Stara Planina – Mezdreja –
Crni Vrh) za Jugoistok

Montaža i povezivanje STS 50kVA na lokaciji Žitni
potok za Telekom Srbija
Reference u oblasti izgradnje i održavanja
elektroenergetske infrastrukture


Izgradnja STS 10/0.4 kV Trupalske šume – optika, Niš i Preševo za Targo telekom
Montaža i povezivanje MBTS 630 kVA u ulici Vojvode Vlahovića 39 I Beograd za
EDB

Izgradnja EE instalacija na objektu
aerodromske piste za Aerodrom Vršac

Izgradnja javne rasvete na petljama
Dimitrovgrad i Gradina (Koridor X) za
Alpine

Izgradnja javne rasvete na biciklističkoj
stazi u Staroj Pazovi za Strabag

Izgradnja EE objekata naponskog
nivoa do 10kV za EDB (projekat u toku
– do sada pušteno u rad preko 50 objekata)

Izgradnja mreže ADSS kablovima na
relaciji TS 35/10kV Leskovac 6 do Upravne zgrade za Jugoistok – ED Leskovac
Reference u oblasti izgradnje i održavanja
elektroenergetske infrastrukture

Montaža dvostrukog voda 10kV sa povezivanjem i pratećim radovima kod Adrovca za Jugoistok 
Rekonstrukcija i adaptacija EE instalacija uključujući i izradu kompletnih novih EE ormana kao i isporuku, montažu i puštanje u rad UPS uređaja za Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Sanacija dalekovoda na lokaciji Tegovište Mrtvica (ugradnja novih drveno – impregniranih stubova L=12m) za ED Vranje

Održavanje EE objekata naponskog nivoa do 35 kV za investitora EDB (gradska mreža)

Telekom Srbija
 Izgradnja stubne trafostanice 10/0,4 KV za napajanje RBS
 Izgradnja nadzemne mreže 1KV za napajanje RBS
 Izgradnja kablovskog privoda (podzemno) 1KV za napajanje RBS
 Izgradnja montažno betonske trafo stanice 10/0,4 KV za napajanje RBS
ICT REŠENJA I PROIZVODI
IT REŠENJA















Bežične mreže i radio linkovi
Mrežna oprema
IP MPLS rešenja
Data centri
Serverski sistemi i virtuelizacija
Storidž sistemi
Rešenja za zaštitu mreža i
podataka
Softverska rešenja
Rešenja za snimanje glasa, video sadržaja, SMS i društvenih mreža Rešenja za multimedijalne
servise
mPayment, mHealth, mTicketing
Enterprise Mobility rešenja
Sistemi tehničke zaštite
 Video nadzor
 Protivpožarna zaštita
 Protivprovalna zaštita
 Kontrola pristupa
Situation Management softver
Pasivna oprema i materijali
OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE
 IP i tradicionalni telefonski sistemi
 Aplikacije za objedinjene komunikacije
 Upravljanje telekomunikacionim troškovima
 Terminalna oprema – SIP IP terminali
 Audio i video konferencijski sistemi
 IP Centrex
 Sistemi za kritične komunikacije
 Funkcionalni radio sistemi
Partneri
OBJEDINJENJE
KOMUNIKACIJE
IT REŠENJA
PASIVNA OPREMA
Tehnička podrška 24x7
 Laboratorijsko testiranje
 Instalacija opreme i puštanje
sistema u rad
 Hardverska podrška
 Softverska podrška
 Preventivno održavanje
 Incidentno održavanje na lokaciji Standardne
usluge
 Daljinska podrška
 Help desk
 Nadzor mreže
 System Performance izveštavanje
 Obuke
3 NAČINA DA KONTAKTIRATE TEHNIČKU PODRŠKU
Kontatk sa
odgovornim
inzinjerom
Tehnički Centar
Vreme oporavka
Vodeći iznenjer
Servisni centar
Konsultacija na lokaciji / podrška daljinskim putem
Iniciranje izveštaja intervencija
Izveštaj intervencija & tehnički nivo greške
Tim za podršku na lokaciji
Proces oporavka u toku
Mutual work
Oporavak sistema
Zaključivanje izveštaja intervencija
PROCEDURA INTERVENCIJA
Vreme odziva
Call Center +381 11 3081999 e‐mail: helpdesk@telegroup‐ltd.com
http://helpdesk.telegroup‐ltd.com
OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE
Rešenja i proizvodi
IP i tradicionalni telefonski sistemi

SIP podrška za lokale i trankove, prenos glasa preko WLAN mreže

Jedinstven koncept distribuirane arhitekture

Integracija sa multimedijalnim Kontakt centrom

Od 50 do 500.000 korisnika (IP, digitalna, analogna, DECT, WLAN…)

Podržava sve servise i funkcionalnosti tradicionalne telefonije

Širok spektar korisničkih aplikacija

Podrška za sve tipove klasične signalizacije (IP, ISDN, QSIG ISDN, DPNSS, analogni…)

Nadogradnja sistema u delu redundantnosti i zaštite prenosa glasa i podataka

IP servisi (Mobility, Presence,Conferencing)
MX-ONE Telephony Server v5.1
Cisco Communication Manager
Omni PCX
Aplikacije za objedinjene komunikacije

Kontakt centri

Aplikacije za CTI, kompjutersko‐
telefonsku integraciju

Voice Mail

Softphone aplikacije

Centralni kompanijski imenik

Upravljanje posetama

Aplikacije za telefonske operatere

Aplikacije za integraciju pametnih telefona u kompanijsku infrastrukturu objedinjenih komunikacija

Rešenja za snimanje govora, video sadržaja, dešavanja na desktopu računara, SMS i Social Media kanala komunikacije
Upravljanje telekomunikacionim troškovima

Softversko rešenje koje doprinosi višestrukim uštedama telefoniranja, nemanjeno svim kategorijama poslovnih korisnika, bez obzira na tip i veličinu ICT infrastrukture

Tehnike za smanjenje troškova





Rate scale softver
Call Back i Call Through rešenje za korisnike mobilnih telefona Implementacija GSM GTW uređaja
Implementacija VoIP GTW uređaja
Izbor alternativnog operatera (Konsalting)
SIP IP terminali




Aastra
Cisco
Polycom
Microsoft Lync
Audio i video-konferencijski sistemi


Isporučujemo Polycom HDX & SoundPoint serije uređaja

Real Presence mobile, desktop, room

Real Presence immersive

Polycom i Microsoft Lync rešenja za kolaboraciju

Audio konferencijske sisteme

Infrastrukturnu opremu
Prednosti za korisnike

Smanjenje troškova, koji se odnose na prevoz, smeštaj, ishranu, dnevnice...

Ušteda vremena koje bi se potrošilo na putovanja i sastanke 
Povećanje produktivnosti 
Poboljšanje interne komunikacije i timskog rada

Efikasnije donošenje odluka

Obuka i uključivanje zaposlenih u sastanak bez obzira gde se nalaze
IP Centrex

Rešenje za telekom operatere i servis provajdere 




SIP IP terminalna oprema za biznis
korisnike
SIP SoftSwitch klase 4 i 5
Rešenja za SS7 interkonekciju
Session Border Controller (SBC)
Billing rešenja
Primenjujemo različita rešenja svetskih proizvođača kako bismo kreirali jedinstvenu platformu skrojenu po meri korisnika.
Sistemi za kritične komunikacije

Rešenja







Interkom sistemi
Kontrolni centri Audio sistem za javno obaveštavanje
Umrežavanje interkom rešenja
Rešenja za šaltere za informacije i hitne službe
Sistemi za liftove
Stentofon integracija (Kontrola pristupa, CCTV, Telekom SIP, OPC)

Proizvodi











Desktop stanice
Stanice za kontrolne centre
Nazidne interkom stanice
Stanice otporne na udarce
Specijalne stanice za zatvore i korektivne ustanove
Industrijske stanice
AlphaCom XE audio serveri
Public Address – sistem za javno obaveštavanje
Exchangeless intercom ‐ sitem interkoma bez centrale (PRO700)
Talk Through Glass (Bi‐Way)
Dodatna oprema
Funkcionalni radio sistemi

Analogni radio sistemi






Prenosne i mobilne radio stanice
Repetitori
Instrumenti za merenja i prilagođavanja
Antenski sistemi
Rešenja za enkripciju
Digitalni radio sistemi (MOTOTRBO & TETRA)



Portabilne, mobilne i fiksne radio stanice
Gejtveji i ripiteri
Dodatna oprema
Bežične mreže i radio linkovi

TeleGroup isporučuje pouzdana bežična rešenja



Širokopojasne pristupne mreže

Širokopojasne pristupne mreže
Digitalni radio relejni sistemi

Digitalni radio relejni sistemi

MMW Wireless
Gigabit Connection
Via POE
Gigabit Connection
Via POE
Širok spektar proizvoda koji
pokrivaju sve frekvencijske opsege
u pristupnim mrežama za prenos
podataka , VoIP i video prenos


Nudimo sve vrste rešenja u licenciranom i nelicenciranom opsegu ‐ IP, SDH , PDH
Integrisana rešenja sa mogućnošću redundanse, zaštite podataka...
Oprema za sve opsege frekvencija od 6GHz do 38GHz
Mrežna rešenja

TeleGroup obezbeđuje kompletna rešenja za mrežnu infrastrukturu (LAN, WAN i MAN)




Ruteri (voice, security bandlovi)
Svičevi (PoE, modularni, integrisani)
Industrijski svičevi
Rešenja su bazirana na tehnologiji vodećih IT proizvođača kao što su Cisco, Alcatel‐Lucent i Huawei
IP MPLS rešenja

TeleGroup ima dugogodišnje iskustvo u projektovanju, isporuci opreme, implementaciji i održavanju IP MPLS sistema za najznačajnije telekom
opreatere i servis provajdere u regionu

Rešenja koja omogućavaju QoS za moderne servise:
 Virtual Private Wire Service (VPWS)
 Virtual Private LAN Service (VPLS)
 Virtual Private Routed Network (VPRN)
Data centri
TeleGroup nudi kompletna rešenja isporuke, implementacije i adaptacije Data centara najnovije generacije u skladu sa poslednjim TIA 942 standardima. 
Usluge









Namenski hosting
Infrastruktura virtuelnih servera
Softver kao servis (SaaS)
Disaster Recovery
Cloud Backup
Secure Online Backup
Group‐Management‐Paket
Računari hostovani u računarskom oblaku
Poslovna telefonija (VoIP)



Hostovanje Call i Contact Centra
Hostovanje Microsoft SharePoint Servisa, Exchange e‐mail Servera
Hostovanje domenskog okruženja i usluga video nadzora
Serverski sistemi i virtuelizacija

Usluge






Isporuka i instalacija hardverskih
komponenti sistema
Instalacija virtuelizacionog softvera
Migracija korisničkih aplikacija na
virtuelizovano okruženje
Nadgledanje rada sistema
Implementacija
TeleGroup po sistemu ključ u ruke implementira rešenja za virtuelizaciju i infrastrukturu kao što su VCE Vblock i IBM Pureflex familije proizvoda. 
Serverski sistemi – IBM i HP

Storidži – EMC i IBM 
Softveri za virtuelizaciju –
VMWare, Citrix, Microsoft

Security rešenja – Checkpoint
Sistemi za skladištenje, čuvanje i arhiviranje
podataka

TeleGroup nudi rešenja za skladištenje, čuvanje i arhiviranje podataka kroz saradnju sa vodećim svetskim proizvođačima opreme kao što su EMC, IBM i HP.

Rešenja za podršku i upravljanje pouzdanim i fleksibilnim IT infrastrukturama

Maksimalno iskorišćenje vrednosti podataka

Kontinualna lokalna i udaljena podrška sistema u slučaja otkaza

Asinhrona rešenja za Fibre Channel i IP linkove

Smanjenje troškova eliminacijom rizika!
 Clariion CX4  Celerra
 Recover Point
 System Storage
 3PAR StoreServ
Rešenja za zaštitu mreža i podataka

Penetration Testing/Risk & Vulnerability Assessment
Content Monitoring/Filtering

Antivirus na hostovima, mail box i na nivou GW
Log i Event Management Platforma

Database Security

Antispam zaštita

IT Forenzika

Endpoint Security

WAF

SSL VPN

Data Leakage Prevention

Enkripcija/PKI/Digitalni sertifikati

Identity & Access Management (NAC)

Patch Management

Firewall

IPS/IDS sitemi


Security Partneri
TeleGroup partneri u IT Security oblasti
Te
Softverska rešenja

Microsoft rešenja

Aplikacije za objedinjene komunikacije

Upravljanje dokumentima (Document Management System)

Aplikacije za upravljanje i nadzor IT infrastrukture

Backup aplikacije

Business Process Management

Aplikacije za upravljanje magacinskim poslovanjem
(WMS)

Aplikacija za praćenje osnovnih sredstava (Asset Management)

mPayment

IT Security aplikacije

Rešenje za snimanje govora, videa, SMS, Social media

Aplikacija za automatsko prepoznavanje tablica
Rešenja za snimanje različitih kanala interakcije

Softverska rešenja za snimanje govora, video
sadržaja, dešavanja na dekstopu računara
korisnika, SMS i Social Media kanala
komunikacije, razgovora preko mobilnih
telefona...

Analiza nestruktuiranih podataka

Mogu se implementirati u virtualizovana
okruženja („VmWare READY“)

Sertifikovana podrška za Microsoft i Citrix virtualizovana serverska okruženja
Podržani i virtuelni desktop klijenti Citrix XenApp, Citrix XenDesktop i VMWare View...
Rešenja za multimedijalne servise
Specijalizovana rešenja za servis provajdere, koja im omogućavaju da svojim krajnjim korisnicima isporuče HD video i audio sadržaje na različitim uređajima (TV, PC, laptop, tablet ili smart telefon).



Oprema za širokopojasni pristup

CMTS

Cable Wi‐Fi

Pasivna optička lokalna mreža
Video infrastruktura

Enkoderi

Medija konvertori

Platforma za video procesiranje

Proizvodi za glavnu stanicu
Terminalna oprema za prenos video sadržaja

Set Top Box uređaji za IPTV

Set Top Box uređaji za kablovske operatere

Bežični ruter za video servise preko Wi‐Fi mreže M2M rešenja
TeleGroup, kroz saradnju sa partnerskom softverskom kućom DunavNET, pruža usluge konsaltinga i razvoja mobilnih aplikacija za mCommerce i Telemedicine rešenja.  mPayment - plaćanje računa i kupovina roba i usluga
mobilnim telefonom
 mTicketing - kupovina i distribucija karata za koncerte,
pozorišta, festivale i druge događaje
 Beskontaktno plaćanje - (NFC, RF tehnologije)
 Lokacijski baziran marketing (LBM) – dostavljanje
pravih informacija svojim korisnicima, u pravo vreme, na
pravom mestu
Enterprise Mobility rešenja

Mobilni računari

Bar‐kod skeneri i mikrokiosci

RFID sistemi

Uređaji za WLAN

Warehouse Management softver

Asset Management softver
Sistemi tehničke zaštite
TeleGroup, po sistemu ključ u ruke, nudi usluge projektovanja, isporuke opreme, implementacije i održavanja sistema za zaštitu objekata, ljudi i ukupnih resursa.
 Sistemi za detekciju i gašenje
požara
 Sistemi za IP video nadzor
 Sistemi za protivprovalnu zaštitu
 Sistemi za kontrolu pristupa i radnog vremena
 Sistemi perimetarske zaštite
prostora
 Sistemi za rano otkrivanje
šumskih i požara većih površina
na udaljenim lokacijama
 Softver za upravljanje i monitoring sistema tehničke
zaštite i SCADA
Situation Management Softver

NICE SITUATOR

Softversko rešenje za upravljanje SCADA i sistemima tehničke zaštite. U realnom vremenu prikuplja informacije sa različitih sistema u okviru kompanijske mreže i koordinira efektivne reakcije, kako bi svako u operativnom lancu znao koja se vrsta incidenta dešava, na kojoj lokaciji i kako da reaguje! IPTV i Digital Entertainment rešenja (DES)
za ugostiteljstvo
Modularna i proširiva
•Hoteli •Rezidencijalni objekti i naselja •Prekookenaski brodovi
Building Management Sistemi

Rešenja za monitoring, kontrolu i upravljanje sledećim sistemima
 Video nadzor
 Protivpožarna zaštita
 Protivprovalna zaštita
 Kontrola pristupa
 Grejanje, hlađenje, ventilacija (HVAC)
 Elektroenergetski sistemi
 Rasveta
 UPS uređaji
 Liftovi

Svi sistemi su povezani kroz jedinstvenu mrežu Centralizovan sistem za nadzor i upravljanje mrežom Nadzor sistema sa centralne lokacije 


Prednosti upotrebe
 Dobri radni uslovi (temperatura i vlažnost vazduha)
 Ušteda električne energije
 Lako održavanje
PROIZVODI I OPREMA ZA ICT SISTEME
Portfolio proizvoda








Optički kablovi
Završne i distributivne kutije
Patch paneli
Spojnice
Reglete
Konektori
Moduli
Razdelnici i kabineti različitih kapaciteta
PROIZVODI I OPREMA ZA
ELEKTROENERGETSKE SISTEME
Proizvodi za podzemne elektromreže i
instalacije u objektima

Hladnoskupljajući i termoskupljajući kablovski pribor
za instalaciju u niskonaponskim i srednjenaponskim mrežama

Scotchlok konektori

Merni instrumenti za lociranje i ispitivanje podzemnih
elektroenergetskih instalacija

Sve vrste traka za izolaciju, spajanje i učvršćivanje
elektroenergetskih kablova (PVC, gumene, tekstilne, metalne, poluprovodne, samovulkanizirajuće...)
Pribor za vešanje

Bočni graničnik (koristi se za pričvršćivanje izolatora)

Zatezni set za prihvatanje slaboizolovanog provodnika od aluminijuma

Zatezači – gvozdeni i pocinkovani za samonoseće kablove

Ostali pribor za slaboizolovane provodnike
Prateća oprema za nadzemne elektromreže

Elektroenergetski betonski stubovi za naponske nivoe do 35 kV

Betonske konzole

Montažno – betonske trafo stanice

Stubovi za javnu rasvetu, svetiljke, sijalice
NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI INTEGRACIJE
Implementacija IBM TIVOLI softvera za monitoring
performansi aplikacija i mreže za Jugoistok

IBM Tivoli Composite Application Manager







Windows server
Veb sajt
Microsoft Exchange server
Oracle baza podataka
Microsoft IIS
MS SQL IBM Tivoli OMNIbus and Network Manager




Ruteri (Cisco)
Cisco ASA (Firewall)
Svičevi (AT i DLink)
Serveri
Integracija ICT sistema i mreža za potrebe NIS
Srbija

Implementacija Aastra MX‐ONE TSE v.4.1 IP komunikacionog sistema

SLA za dugoročno održavanje
kompletnog komunikacionog
sistema fiksne telefonije

Isporuka i implementacija mrežne
opreme u procesu indoor kabliranja
za 205 benzinskih pumpi

Izgradnja telekomunikacione
infrastrukture za povezivanje
udaljenih lokacija (Šangaj ‐ Novi Sad)

Isporuka i implementacija video konferencijskog sistema (Polycom
HDX serije) i isporuka CX 5000 Polycom sistema namenjenih za
integraciju sa Microsoft Lync
Implementacija sistema objedinjenih
komunikacija za potrebe Jubmes banke

Kreiranje, implementacija i puštanje u rad Cisco sistema za objedinjene komunikacije (IP telefonska centrala, kontakt centar, integrisane poruke i
sistem za tarifiranje)

Upgrade postojeće mreže sa isporukom prateće Cisco mrežne opreme

U toku je izrada rešenja za procenu ranjivosti i penetration testiranje IT security sistema
Dispečerska i IP telefonija za Elektrovojvodinu

Implementacija IP LAN/WAN infrastrukture bazirane na Cisco opremi

Rešenje za IP telefoniju bazirano na Aastra MX‐ONE Telephony Server

Implementirano na 5 dispečerskih i 4 poslovne lokacije

Isporučeno više od 1500 IP SIP terminala
Implementacija i održavanje sistema IP telefonije
za Uniqa osiguranje

Implementacija Aastra MX‐
ONE telefonskog servera
baziranog u potpunosti na
IP tehnologiji, sa više od 400 ekstenzija

Povezivanje 40 udaljenih
lokacija sa centralizovanim
IP PBX sistemom u Beogradu

Održavanje kompletnog IP telefonskog sistema
Reference u oblasti zaštite mreža i podataka














Telekom Srpske ‐ www.mtel.ba (korporativne i ISP mreže)
Nova Banka ‐ www.novabanka.com
Balkan investmet Bank ‐ www.bib.ba
NLB Banka ‐ www.razvojnabanka.com
SberBank ‐ www.sberbankbl.ba
Unicredit Banka ‐ www.unicreditbank‐bl.ba
Pavlović Banka ‐ www.pavlovic‐banka.com
Hypo Alpe Adria Banka ‐ www.hypo‐alpe‐adria.rs
BoBar Banka ‐ www.bobarbanka.com
Ministarstvo unutrašnjih poslova ‐ www.mup.vladars.net
Uprava za indirektno oporezivanje BiH ‐ www.uino.gov.ba
Univerzitet Banja Luka ‐ www.unibl.org
Panevropski univerzitet"Apeiron„ ED Jugoistok ‐ www.jugoistok.com
*** S obzirom da smo obavezani sporazumom o čuvanju poverljivih informacija, nismo u mogućnosti da specificiramo detalje implementiranog sistema zaštite)
Izabrani IT security projekti za Telekom Srpske

Integracija fizičke i logičke kontrole pristupa sa PKI

Instalacija, integracija i puštanje u rad Blue Coat opreme za Internet kontrolu pristupa
Održavanje antivirus softvera TrendMicro OfficeScan Client/Server Standard Edition za
2000 krajnjih korisnika
IT Security rešenje za TEOL
Implementacija audio i video konferencijskih
sistema

Isporučeni i implementirani Polycom
AC/VC sistemi i integracija sa postojećim Lync okruženjem za Naftnu Industriju Srbije

Isporučeni Polycom AC/VC sistemi
za Microsoft Srbija

Isporučeni i implementirani Polycom
AC/VC sistemi i integracija sa
postojećim Lync okruženjem za
banku Intesa

Implementacija Polycom AC/VC sistema za AMRES i NALED
Motorola Enpterprise Mobility reference

Peštan


Implementacija bežične mreže, isporuka ručnih računara
Agencija za privredne registre
 Isporuka bar – kod skenera

Državna lutrija Srbije
 Isporučeni najnoviji MC 67 Motorola ručni računari

GBG Lucas
 Projektovanje i implementacija bežične mreže za efikasno magacinsko poslovanje

Telekom Srpske


Isporuka bar – kod skenera
Planter (Hladnjača i prerada voća)

Konsalting, projektovanje i implementacija logističkih procesa Kritične komunikacije reference u Srbiji

Galenika


Tunel “Stara Straževica”


Isporuka i instalacija Zenitel Pro700 serije proizvoda za komunikaciju u
“beloj/čistoj zoni – sivoj zoni”. Ukupno 5 lokacija
Implementacija sistema SOS komunikacije za kritične situacije u 4 tunelske niše na putnom pravacu
Kneževac – Kijevo
Torlak

Implementiran sistem za govornu
komunikaciju u čistim prostorima, na ukupno 4 lokacije.

Klinički Centar Novi Sad ‐
Urgentni Centar

Instaliran i pušten u rad InterCom
sistem Zenitel AlphaCom E. Namenjen za komunikaciju u kritičnim situacijama, ali i regularnim radnim uslovima. Predstavlja alternativu telefonskim vezama u kritičnim situacijama. Povezana je sa
telefonskom centralom Aastra
BusinessPhone 128 i preko
AudioCodes Mediant 600 gateway
uređaja
Mobilno plaćanje

TeleGroup, Telekom Srbija, JKP Objedinjena naplata Niš i AIK banka

TeleGroup mPayment tehnološka platforma

Korisnici grada Niša od septembra 2011. godine plaćaju račune za
komunalne i druge usluge mobilnim telefonom! Izgradnja bežične širokopojasne mreže za
investitora površinski kopovi Kolubara


Izgradnja Point – to ‐ Multi –
Point bežične širokopojasne mreže Rešenje bazirano na Alvarion platformi sa instaliranim kapacitetom:
 5 RBS, 90 SU
 BA VL Band 5,4 GHz
Projektovanje i izgradnja komunikacione
infrastrukture za investitora Transnafta

Projektovanje i izgradnja optičke infrastrukture bazirane na GB Ethernet tehnologiji na trasi međunarodnog naftovoda kroz Republiku Srbiju za potrebe kompanije
Transnafta

Projektovanje, implementacija i puštanje u rad sistema za video nadzor i napajanje

Instalirani kapaciteti: Hirschmann industrijski svičevi, APC UPS, Mobotix video oprema i IBM serveri i storidži Povezivanje IP Centrex korisnika
Telekoma Srbija

Rešenje bazirano na AudioCodes i Mediatrix
analognim gejtvejima, koje Telekom Srbija
nudi u sklopu svoje
ponude IP Centrex usluge
Isporučeno i implementirano preko 2000 analognih gejtveja
MN-OSS
Network & Services Management

Application
Layer
CS-AS
SIP – ISC
Provisioning
HSS
SIP
Diameter
Charging
Mediation
CSCF
SIP
MGCF/SG
SIP
RTP
Control
Layer
H.248
SIP
CS-MS
ISUP
TDM
SBC
RTP
RTP
MG
DNS / ENUM
IP Backbone
PSTN/PLMN
Connectivity
Layer
Implementacija komunikacionog čvorišta za potrebe
kompanije Orion telekom

Projektovanje, implementacija i puštanje u rad SS7 signalizacionog gejtveja baziranog na AudioCodes platformi

Rešenje se sastoji iz MGC kontrolera u redundantnoj konfiguraciji i gejtvejima

C5/C
C5/C
Celokupan internacionalni i nacionalni saobraćaj se odvija preko 4
4
AudioCodes
tehnološke platforme
Switc
Switc

h
Instalitani kapaciteti: 2000 istovremenih poziva
h
E1(SS7)
E1(SS7)
SS7 / M2UA
RTP
Mediant 2000
Integrated
Trunking and
Signaling Gateway)
C5/C4
Switch
E1(SS7)
Mediant 5000/8000
Integrated
Trunking and
Signaling Gateway
Ostali projekti integracije za potrebe Orion
telekoma

Rešenje za TDM leased line service over IP i infrastrukturu optičkih
kablova Orion telekoma
 Rešenje je bazirano na raznovrsnoj
Rad Data korisničkoj i data opremi

SIP oprema za krajnje korisnike Orion telekoma (AudioCodes & Aastra) Izgradnja WIMAX infrastrukture za Orion telekom,
Veratnet, PTT

Projektovanje, implementacija i puštanje u rad WiMAX mreže na teritoriji Beograda

Rešenje bazirano na Alvarion WiMax baznim stanicama i pretplatničkim uređajima
Modernizacija IT infrastrukture za Agenciju za
borbu protiv korupcije Srbije

Izgradnja Data Centra






Sistem za neprekidno napajanje
Klimatizacija
Implementacija Data Warehouse platforme bazirane na IBM i EMC hardveru i softveru
Implementacija Document Management softvera
Migracija postojećih sistemskih softvera na novi hardver
Isporuka Cisco mrežne opreme
Implementacija i održavanje bežičnih i sistema
video nadzora za Ministarstvo finansija Srbije

Povezivanje komunikacionih sistema graničnih prelaza Uprave carine

Uspostavljanje radio ‐ veza visoke pouzdanosti i performansi, sa sistemima
za bezbednost i zaštitu podataka, dostupnost usluga 24/7/365
Unapređenje komunikacione mreže Uprave za
zajedničke poslove Republičkih organa Srbije

Realizovan upgrade postojećeg sistema

Implementirani novi
sistemi bazirani na
digitalnim i potpuno IP orijentisanim
telefonskim sistemima, koji su kao takvi
spremni za dalje
umrežavanje u jedinstvenu celinu… Predsedništvo R. Srbije
Ministarstvo finansija
SIV I, SIV III
Ministarstvo ekonomije
Modernizacija i održavanje komunikacionog
sistema Vojske Srbije

U protekle dve godine isporučeno je i pušteno u rad 18 novih sistema MX‐ONE TSW, izvršen upgrade i proširenja na još 14 sistema, realizovani su i Sistemi za nadzor i upravljanje u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Ukupan broj portova u sistemima sa
najnovijom verzijom softvera prelazi 15 000.

Svi pomenuti poslovi završeni su pre isteka roka definisanog ugovorom na
obostrano zadovoljstvo
Modernizacija ICT sistema za MUP Srbije

Isporuka Motorola TETRA radio terminala

Testiranje, isporuka i instalacija Alcatel‐Lucent aktivne mrežne opreme Čačak - grad pod video nadzorom

Izgradnja bežične mreže
širokopojasnog pristupa u funkciji integrisanog sistema
video nadzora
Izabrani ICT projekti realizovani u BiH

MUP Republike Srpske


Instalacija i puštanje u rad Cisco mrežne opreme. STP protokol korišćen kao prevencija od pojave petlji u LAN mreži. Upravljanje i nadzor svih elemenata mreže korišćenjem CiscoWorks 2000 Management
softvera
Komercijalna banka Banja Luka

Projektovanje, isporuka opreme i instalacija komunikacione i računarske infrastrukture za LAN/WAN mreže, HP storidži i Cisco IT sistemi (Svičevi 3760, 2960; Ruteri 3800, 2800, 1800, ASA 5500 serija)
Virtuelizacija servera i softvera za NLB Banku
Banja Luka

Isporuka i instalacija HP 3PAR Storage sistema

Instalacija softvera za virtuelizaciju

Migracija korisničkih aplikacija na
virtuelno okruženje

Monitoring rada sistema

Implementacija IT security rešenja za
virtuelno okruženje
Izabrani ICT projekti realizovani u BiH

Oružane snage BiH


Implementiran Ericsson MD 110 / BC12, izvršen upgrade na Aastra MX‐ONE TSW, na više lokacija koje su umrežene u jedinstven sistem
Direkcija Elektroprivrede Republike Srpske

Implementiran Ericsson MD 110, izvršen upgrade na Aastra MX‐
ONE TSW i umrežen sa Nadzorno operativnim centrom (NOC) u Sarajevu preko koga se povezuje sa ostalim telefonskim centralama unutar sistema
Izabrani ICT projekti za Bosansko tržište

Radio Televizija Republike Srpske


Zavod za statistiku Republike Srpske



Implementiran MX‐ONE TSW (2MGbs GSM Gateway sa preko 500 mobilnih ekstenzija, IP lokali po dopisništvima širom zemlje i u Srbiji)
Implementacija Cisco PIX Firewall Security rešenja za pristup internetu. Implementacija centralizovanog
TrendMicro Endpoint Security rešenja
sa 60 licenci.
Isporuka i implementacija IBM servera
Klinički centar Banja Luka

Implementiran Aastra MX‐ONE TSW
Izabrani ICT projekti za Telekom Srpske

Instalacija, integracija i puštanje u rad IPS (Intrusion Prevention System) sistema baziranog na IBM ISS i Site Protector platformama

Isporuka i instalacija Cisco mrežne
opreme za nacionalnog internet provajdera "TEOL". Ruteri Cisco 7200 serije, svičevi Catalyst 3500 serije, Access Server Series 5350, PIX firewall uređaji, Cisco AAA softver, HP Open‐View softver. Implementacija širokopojasne bežične mreže
za Aneks Banja Luka (ISP)

Isporuka i implementacija Cambium Networks bežične Point‐to‐Multipoint opreme iz serije 430 i 450

Isporuka licenci za Point‐to‐Point linkove za ostvarivanje većih brzina prenosa podataka

Visoke performanse sistema koje omogućavaju velike brzine prenosa podataka i minimalna kašnjenja

Prekidi u radu svedeni na minimum i omogućen kontinuitet poslovanja krajnjeg korisnika
Izabrani ICT projekti realizovani u Bugarskoj



Aerodromi Varna i Bourgas
 Implementacija telekomunikacione veze između terminala aerodroma Ericsson office
 Izgradnja optičkog povezivanja, IP i SIP veza između lokacija udaljenih kancelarija Ministarstvo unutrašnjih poslova

Modernizacija i unapređenje postojećih ICT mreža (uređaja za prenos govora i podataka, digitalnih i IP / SIP PBKS , sistemi za snimanje...)
Projekti integracije za bugarskog operatera GLOBUL

Instalacija, puštanje u rad i upgrade
softvera za ADC Krone STM1 multipleksere

Snabdevanje rezervnim delovima, SLA podrška i održavanja za
Symmetricom Primary Reference Time Clock Management sistem

Izgradnja optičke konekcije između
OTEGLOBE i Globul lokacija
Cosmo Bulgaria Mobile

Dizajn i isporuka Loop opreme za transfer Ethernet saobraćaja
putem PDH mreže za
monitoring udaljenih
lokacija, kontrolu
pristupa, IP video nadzor i zaštitu životne sredine
Klijenti
Telekom operateri
Service provajderi
Javna preduzeća i poslovni
korisnici
Klijenti
Državne institucije
Finansijske institucije
Korporacije
Obrazovne institucije
HVALA VAM NA PAŽNJI!
www.telegroup‐ltd.com
www.telegroup.ba
www.telegroup.rs
www.telegroup.bg
Download

Prezentacije - ICT rješenja i usluge