XXVII NAUČNO-STRUČNI SKUP INFOTECH 2012
- PROGRAM Ponedeljak, 28.05.2012.
Od 17:00
20:30-21:00
Smeštaj prijavljenih uĉesnika
Sastanak Programskog i Organizacionog odbora
Od 09:00
10:00-10:30
10:30-10:40
Registracija prijavljenih uĉesnika
Welcome drink
OTVARANJE XXVII NAUĈNO-STRUĈNOG SKUPA I ICT IZLOŢBE INFOTECH 2012
POD POKROVITELJSTVOM RESORNIH MINISTARSTAVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE
I UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU
Skup otvara mr Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informaciono društvo
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
"UnapreĊenje servisne funkcije Ministarstva unutrašnjih poslova daljim razvojem elektronskih servisa"
Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA: "ePorezi - korak dalje"
Dr Dejan Vidojević, pomoćnik direktora
ORACLE: "Implementacija Oracle rešenja u Srbiji ", Klod Kolaro, Generalni direktor, Oracle Srbija,Crna Gora i
Bugarska
PREDAVANJE PO POZIVU: "Primena društvenih medija u marketingu"
Dr Velimir Štavljanin, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
TELEKOM SRBIJA: "NFC servisi stiţu u Srbiju, Telekom Srbija", Jelena Stojanović, Direktor funkcije za
marketing i prodaju
ORACLE: "Oracle eBusiness Suite u lokalnoj upravi Republike Srpske", Mirjana Popović, Viši stručni saradnik za
konsolidovano finansijsko izveštavanje, Ministarstvo Finansija Republike Srpske i Dalibor Borovčanin, Konsultant
prodaje Oracle aplikativnih rešenja, Oracle Srbija i Crna Gora
ŠPICA Centar: "Upravljanje odsutnostima – Efikasno upravljanje radnim vremenom ", Rade Matijević, Sales
Manager
ASSECO SEE: "Izazovi savremenog IT-a", Mladen Krivokuća, Senior System Consultant i Marko Mandić, Key
Account Manager
BREZA SOFTWARE ENGINEERING: "Aspekti administracije Oracle sistema", Marko Ţivković, Technical Leader
S&T Serbia: "S&T rešenja u javnom sektoru - SAP“ Mihajlo Poštić, SAP Business Segment Manager
TELEGROUP: "Security u Cloud-u", Diana Gligorijević, Direktor marketinga
INSTITUT “MIHAJLO PUPIN”: "Institut Mihajlo Pupin - Napredna IT rešenja i servisi – Razvojni projekti",
Mirjana Katić, pomoćnik direktora IMP – Računarski sistemi i Dragan Stošić, viši savetnik
RNIDS: "Znaĉaj nacionalnih domena za poslovanje", Branislav AnĎelić, v.d. direktora
Utorak, 29.05.2012.
10:40-10:50
10:50-11:00
11:00-11:10
11:10-11:30
11:30-11:50
11:50-12:10
12:10-12:30
12:30-12:50
12:50-13:10
13:10-13:30
13:30-13:50
13:50-14:00
14:00-14:10
14:10
14:30
15:40-16:00
16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
17:20-17:40
17:40-18:00
Sala B:
Sastanak odbora Udruţenja informatiĉke delatnosti Privredne komore Srbije
Sala C:
Okrugli sto: "Kako ubrzati razvoj IKT u Srbiji"
Predsedavajući: mr Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za informaciono društvo
Moderator: Vladan Atanasijević, Asseco SEE
GARTNER: "Internet of Things", Dr Petar Kočović
VEKOM GEO: "VEKOM – geoprostorna rešenja", Goran Stepanović, GNSS/GIS podrška
MUP RS: "Elektronska usluga izdavanja registracione nalepnice korišćenjem portala eUprava", Duško Sivčević
JP PTT SAOBRAĆAJA “SRBIJA”: "Multiservisna mreţa Pošte Srbije", Nataša Spasić-Jovanović, direktor Sektora
za računarske mreţe u Direkciji za ITEK
ENEL PS: "Menadţment infrastrukture datacentara – alat za smanjenje troškova i podršku poslovnim ciljevima
kompanije ", Sanja Milovanović, ICT Prodaja
OSA RAĈUNARSKI INŢENJERING: "Kompanijska prezentacija – OSA Raĉunarski inţenjering ", Vladimir
Cvetković, Country Sales Manager – Serbia
INOVA GEOINFORMATIKA: "Praktiĉna primena GIS-a u infrastrukturnim organizacijama ", Goran Medić,
direktor
1
18:00-18:20
18:20-18:40
18:40-19:00
SAGA: "Pogled u budućnost – Mobilna kancelarija ", Bojana Čukalevski, Technical Presales/Solution Manager
PROZONE: "Document Management i Business Process Management ", Slobodan Vujasinović, Lead Manager i
Jasna Kamatović, Marketing Manager
BELIT: "GIS+Registar – Podrška lokalnoj samoupravi za evidenciju, planiranje, upravljanje i nadzor nad
infrastrukturom", Marko Mitić
18:00-
Sala C:
Okrugli sto: "Savremene tendencije u elektronskom bankarstvu"
19:00-
Okrugli sto: "Revizija informacionih sistema", moderator mr Vladan Pantović
KPMG: “IT kontrole i upravljanje rizicima informacionih sistema ”, Nebojša Janković
Uvodna predavanja:
“COBIT 5: Referentni model procesa za korporativno upravljanje i menadţment informacionih tehnologija“, Vladan Pantović
“UsklaĊivanje IT procesa sa poslovnim ciljevima uz upravljanje rizicima i uvod u COBIT 5 okvir“, Nebojša Janković
“Primena CAAT alata u procesu revizije informacionih sistema”, Dragoljub Milojević
21:00
Sveĉana veĉera sa muziĉkim programom, Kristalna dvorana KC ZVEZDA
09:00-09:20
JP PTT SAOBRAĆAJA “SRBIJA”: "Portal za pregled Time-Stamp profila korisnika i izdatih vremenskih ţigova
Sertifikacionog tela Pošte", mr Dragan Spasić, rukovodilac Sluţbe za elektronske sertifikate i vremenske ţigove
ASSECO SEE: "Elektronski Formulari i Case Management u Lokalnoj samoupravi", Marija Boţanić, Project
Manager
TELEKOM SRBIJA: "mPayment,Telekom Srbija", Danijela Marinković , menadţer za ugovaranje i prodaju
mCommerce servisa
Sreda, 30.05.2012. Sala A
09:20-09:40
09:40-10:00
10:00-10:20
10:20-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:40
11:40-12:00
12:00-12:20
12:20-12:40
12:40-13:00
13:00-14:00
MUP RS: "Integracija web servisa MUP RS sa portalom eUprave", mr Vojkan Nikolić i Saša Radovanović
ŠPICA Centar: "Upravljanje sredstvima – Digitalni potpis popisnih lista", Vuk Vitić, Sales Manager
S&T Serbia: "Resource and Service Inventory for Telco operators“ Aleksandar Radosavljević, Infrastructure Sales
Manager
NOKIA LOCATION&COMMERCE: "Navteq/Nokia maps in Eastern Europe region", Reich Manfred, Sr Product
Manager
MEGA COMPUTER ENGINEERING: "Decenija rada naših e-servisa u drţavnoj upravi", Aleksandar Popović,
izvršni direktor
JP PTT SAOBRAĆAJA “SRBIJA”: "E-usluge Pošte Srbije – digitalna sadašnjost“, Zoran Mišić, zamenik direktora
Direkcije za ITEK
INFOLINK d.o.o: “Strateške smernice za projektovanje IT arhitekture organizacije”, mr Dušan Krstajić, direktor
BELIT: "Energy Manager – Upravljanje energetskim entitetima i pregled potrošnje energenata", Ţika Lujić
ENERGOPROJEKT ENERGODATA: “Attachmate Group: Attachmate, SUSE Linux, Novell & NetIQ”, mr Vladan
Pantović, direktor marketinga
Okrugli sto: "Upravljanje projektima u javnoj upravi", moderator Milan Šmigić
Uvodno predavanje: “Upravljanje projektima u javnom sektoru“, Miroslav Janković
2
16:00-19:00
Autorski radovi
Društveni mediji
Društvene mreţe: Studija sluĉaja Infotech 2012, Milan Radulović, Vladan Pantović
Informacioni sistemi drţavnih organa i javne uprave
Integracija web servisa MUP-a Republike Srbije sa portalom eUprave, Vojkan Nikolić, Saša Radovanović
Sistem za organizovanu elektronsku razmenu podataka izmeĊu Uprava carina u regionu Zapadnog Balkana, Ivana
Martać, Sanja Vancaš, Marko Denda
Softverski sistem eZahtevi, Milan Paroški, Miroslav Zarić, Zoran Španović, Vesna Popović
Linked Open Data: Napredniji model za transparentnost javnih podataka u Srbiji, Uroš Milošević, Valentina, Janev,
Miroslav Ivković, Sanja Vraneš
Elektronska identifikaciona dokumenta Ministarstva odbrane i vojske Srbije, Radomir Prodanović, Dejan Kršljanin
Poslovanje na Internetu
Web mining tehnologije, Miroljub Kostić
Internet marketing plan nastupa turisticke destinacije na trţištu na primeru grada Poţarevca, Milorad Milinković
Minimalni funkcionalni zahtevi za infrastrukturu javnih kljuĉeva, Radomir Prodanović, Dubravka Jovančić
Internet plaćanja u DinaCard sistemu, Dalibor Vučić, Saša Salapura
Poslovni informacioni sistemi
Pogled na unapreĊenje upravljanja operativnim radom pomoćne mehanizacije na površinskom kopu uglja sa IKT
podrškom, Sneţana Pantelić, Dragan Stošić, Gradimir Ivanović, Sonja Dimitrijević, Branislav Stefanović, Radiša
Đurić
Jedan pogled na realaizaciju nabavki u oblaku, Branislav Sladić
Sprega e-delovodnika i e-dokumenta u JP Srbijagasu, Slavka Ţivanović, Marija Kolundţija
Preduslovi za uspostavljanje adekvatne procene sopstvenog rizika i solventnosti („ORSA“) društava za osiguranje, Igor
Zorić
Sreda, 30.05.2012. Sala B
11:00-12:00
Prezentacija autorskih radova sa Projekta Ministarstva prosvete i nauke:
Primena multimodalne biometrije u menadţmentu identiteta
Menadţment identiteta – Pregled i analiza postojećih standarda, Ivan Milenković, Marija Bogićević, Dejan Simić,
Dušan Starčević, Vladan Pantović
Akvizicija biometrijskih podataka hoda pomoću KINECT tehnologije, Bojan Kezele, Uroš Šošević, Miloš Milovanović,
Miroslav Minović
Sistemi za prepoznavanje potpisa – Pregled sistema otvorenog koda, Uroš Šošević, Miroslav Minović, Miloš
Milovanović, Maja Joksović, Dalibor Vučić
Primena rešenja tehnologije otvorenog koda u prepoznavanju osobe zasnovanom na glasovnom zapisu, Olja Latinović,
Ivan Milenković, Dušan Starčević, Velimir Štavljanin
12:00-14:00
14:00-17:40
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:30
15:30-15:50
15:50-16:10
16:10-16:30
16:30-16:40
16:40-17:00
17:00-17:20
17:20-17:40
Sastanak GIS mreţe SKGO: "Adresni registri u lokalnom GIS-u“
Sesija "GIS u opštinama“
Prezentacije:
Opštinski GIS Barajevo na platformi Mapinfo professional (Partnerska firma: LAMMA)
Primena sistema za nadzor vozila MobTrack:24 u kompanijama koje upravljaju otpadom: JKP Mediana, Niš
(Partnerska firma: MapSoft/Mobile Solutions)
GinisLS GIS rešenje za lokalne samouprave: primeri dobre prakse u Nišu i Vranju (Partnerska firma: Elektronski
fakultet u Nišu)
Opštinski GIS Banja Luke, Republika Srpska (Partnerska firma: INOVA geoinformatika)
Pauza
Data Mashup: Bolji kontakt sa drţavnim i javnim organima (Partnerska firma: Gdi Gisdata)
Primena Autodesk GIS platforme u lokalnim samoupravama u Srbiji, ZIG Novi Sad (Partnerska firma: OSA
Raĉunarski inţenjering)
Primena INTERGRAPH / ERDAS rešenja u implementaciji geoportala (Partnerska firma: VEKOM GEO)
Pauza
JP Direkcija za izgradnju Opštine Baĉka Palanka: opštinski GIS
Subotica: procena vrednosti zemljišta u GIS-u
Zrenjanin/regionalni GIS
Četvrtak, 31.05.2012.
3
10:00-11:30
Autorski radovi
Geografski informacioni sistemi (GIS)
Razvoj digitalne fotogrametrijske stanice, Momir Mitrović, Ţeljko Cvijetinović, Dragan Mihajlović
Geoportal opštinske uprave Irig, Dušan Jovanović, Miro Govedarica, Mladen Đurković
Primena GIS tehnologije i LBS sistema za upravljanje flotom vozila u procecu optimizacije prikupljanja i prevoza
otpada, Miloš Vojinović, Ţeljko Cvijetinović, Miroslav Đokić, Aleksandar Obradović
Savremene metode prikupljanja prostornih podataka – Put ka „e-Upravi“, Miroslav Kuburić, Aleksandar Bogunović,
Miroslav Sićević
Primena GNSS tehnologije za GIS, Ljubiša Adţemović
Upotreba GPS prijemnika, GIS i drugih softverskih alata u kreiranju mape za navigacione uredaje primer SCG Route,
Radomir Savić
Regionalni GIS u Zrenjaninu, Miodrag Bogunović, Zoran Brančić, Borko Jovičin, Tatjana Markov
Softversko inţenjerstvo
Kvalitet u procesu razvoja softvera, Radoslav Raković
Funkcionalno merenje veliĉine softvera i pogled na procese nabavke i odrţavanja softvera, Sonja Dimitrijević, Sneţana
D. Pantelić, Dragan Stošić, Vojislav Popović, Aleksandar Popov
Napredne tehnologije: NFC
Upravljanje ţivotnim ciklusom NFC servisa, Borko Lepojević, Dejan Simić
11:30
Zatvaranje Skupa
Napomena:
* Organizator zadržava pravo izmene Programa!
** Dopune i izmene Programa će biti istaknute na oglasnim tablama Skupa!
***Za sve vreme trajanja Skupa održava se ICT Izložba INFOTECH 2012
4
Download

ovde - Infotech