Grant Thornton Serbia
Ponuda za usluge revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu
DZU FIMA Invest a.d. Beograd
OIF FIMA ProActive
ZIF FIMA SEE Activist a.d. Beograd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
2
Skupštini akcionara i Upravnom odboru
Društva za upravljanje investicionim
fondovima Fima invest ad Beograd (u daljem
tekstu „Društvo“)
Poštovana gospodo,
Na osnovu Vašeg zahteva da Vam dostavimo ponudu za usluge revizije finansijskih izveštaja za
2014. godinu, dostavljamo Vam ovu ponudu sa osnovnim elementima potrebnim za odlučivanje
oko izbora revizora. Ova ponuda zasnovana je na našem razumevanju Vaših potreba za revizijom
finansijskih izveštaja za 2014. godinu proizašlu iz obaveze propisane čl. 37 i 38 Zakona o
računovodstvu i reviziji („Sluţbeni glasnik RS“ 46/2006, 111/2009, 99/2011), Zakona o
investicionim fondovima i Zakonom o trţištu kapitala (Sluţbeni glasnik RS, br.. 31/2011).
Uvereni smo da će Vaša očekivanja po pitanju kvaliteta revizorskih usluga biti u potpunosti
zadovoljena.
Naša firma poseduje kadrovske i tehničke kapacitete, iskustva i znanja, kao i regionalnu i
međunarodnu logističku podršku Grant Thornton International koji joj omogućavaju pruţanje
visokog nivoa profesionanih usluga, ne samo iz oblasti revizije, već i znatno kompleksnijih
projekata i konsultantskih usluga.
Naš revizorski pristup prevashodno je zasnovan na shvatanju celine poslovanja Društva i Fondova,
identifikacije poslovnih rizika i odgovarajućih kontrola, kao i njihove refleksije na finansijske
izveštaje.
Smatramo da naš revizorski pristup svojom fleksibilnošću omogućava prilagođavanje promenama
uslova poslovanja naših klijenata i dizajniran je ka permanentnom podizanju nivoa kvaliteta, kako
samog revizorskog rada, tako i koristi koje od takvog rada imaju naši klijenti.
Našu finansijsku ponudu za reviziju navedenih perioda predstavili smo na strani 4. Smatramo da je
u korelaciji sa obimom i sloţenošću posla koji treba da obavimo, kao i pogodnostima koje će od
njega Vaše Društvo dobiti.
Izraţavajući zadovoljstvo na mogućnosti koju ste nam ukazali da izvršimo revizorske usluge koje će
ne samo zadovoljiti Vaše potrebe za njima, već i prevazići Vaša očekivanja,
Srdačno Vas pozdravljamo,
U Beogradu, 25.02.2014. godine
Grant Thornton Revizit d.o.o. Beograd
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
3
Obim posla
Naše procedure u toku revizije finansijskih izveštaja Društva i Fondova bi smo izvršili u skladu sa
Međunarodnim standardima revizije (ISA), Zakonom o računovodstvu i Zakonom o reviziji
(Sluţbeni glasnik RS br. 46/2006, 111/2009, 99/2011 i 62/2013), Zakonom o investicionim
fondovima i Zakonom o trţištu kapitala (Sluţbeni glasnik RS, br.. 31/2011)
Naše razumevanje je da Vam je potreban izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za period 1.1. –
31.12.2014. godine pripremljenih u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije.
Reviziju ćemo da planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da
finansijski izveštaji ne sadrţe materijalno značajne pogrešne informacije, nastale usled greške ili usled
kriminalne radnje. Međutim, zbog prirode kriminalnih radnji, naročito onih koje uključuju
prikrivanje i falsifikovanje dokumentacije, pravilno planirana i izvršena revizija moţda neće otkriti
materijalno značajnu grešku.
Revizija uključuje upoznavanje internih kontrola Društva i Fondova koje su relevantne za pripremu i
fer prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući
u datim okolnostima, ali ne u cilju izraţavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva i
Fondova. Revizija uključuje proveru, na određenom uzorku, dokaza koji podrţavaju iznose i
obelodanjivanja u finansijskim izveštajima. Revizija uključuje i procenu primenjenih
računovodstvenih politika i značajnih procena rukovodstva Društva i Fondova, kao i opšte
prezentacije finansijskih izveštaja.
Cilj naše revizije je izraţavanje mišljenja o usklađenosti finansijskih izveštaja Društva i Fondova u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. Ukoliko iz nekog razloga ne budemo u
mogućnosti da završimo reviziju ili ne budemo u mogućnosti da formiramo mišljenje, moţemo
izdati uzdrţano mišljenje ili odbiti da izdamo Izveštaj. Ako ne budemo u mogućnosti da završimo
reviziju ili ako naše mišljenje zahteva modifikacije, razlozi za to će biti razmotreni sa rukovodstvom
Društva i Fondova.
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
4
Naknada
Polazeći od naših saznanja o obimu i sloţenosti poslova koje treba da obavimo za navedeni
angaţman, predlaţemo ukupnu naknadu u iznosu od 4.450 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan
plaćanja. Ukupna naknada se odnosi na Društvo i fondove i raspodeljena je na sledeći način:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd 950 EUR

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive 2.000 EUR

Zatvoreni investicioni fond FIMA SEE Activist a.d. Beograd 1.500 EUR
Naknada se uplaćuje u dva dela, i to:
•
30% u roku od tri dana od dana potpisivanja Ugovora;
•
70% u roku od tri dana po dostavljanju nacrta Izveštaja.
Porez na dodatu vrednost nije uključen u iznos naknade.
Ostale pojedinosti koje nisu obuhvaćene Ponudom, a od značaja su za realizaciju ovog posla,
definisaće se Ugovorom u slučaju Vaše pozitivne odluke po pitanju ove Ponude.
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
O nama
Grant Thornton u Srbiji čine dve firme: Grant Thornton BC
Consulting i Grant Thornton Revizit. BC Consulting je
osnovan 1996. godine pod imenom BC Excel Management
Consulting Group, poslujući kao firma za pruţanje
konsultantskih usluga. U septembru 2004. godine BC Excel
Management Consulting Group menja ime u BC Consulting.
Od 2005. godine deo grupe BC Consulting postaje i firma
Revizit, koja je osnovana 2000. godine u skladu sa Zakonom o
računovodstvu i reviziji. U januaru 2010. godine naše firme
postaju firme članice globalne mreţe Grant Thornton
International.
Grant Thornton je okupio diversifikovan i visoko
kvalifikovan tim stručnjaka. Naši zaposleni imaju veliko
iskustvo u projektima vezanim za procene vrednosti
kapitala i imovine, privatizaciju i restrukturiranje,
kompleksne revizije finansijskih izveštaja, računovodstvene
poslove, izradu biznis planova i studija izvodljivosti i
drugim poslovima iz oblasti računovodstva, kao i poreskog
konsaltinga kako na lokalnom, tako i na međunarodnom
planu.
Kao deo međunarodnog sistema firmi Grant Thornton
International, preuzeli smo metodologiju kojom smo u stanju
da odgovorimo na sve zahteve naših klijenata. Posebnu
saradnju imamo sa Grant Thornton firmama u Grčkoj i na
Kipru. Među svojim referencama, ističemo veliki broj uspešno
urađenih projekata iz različitih oblasti. Izvršeni su brojni
finansijski pregledi i revizije finansijskih izveštaja, izradili smo
preko 100 procena vrednosti kapitala i imovine (koje
podrazumevaju i izradu biznis planova), sačinjeni su brojni
Due diligence izveštaji, tako i za druge klijente, kao i iz raznih
drugih poslovnih razloga za veliki broj klijenata.
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
5
Ponuda – Grant Thornton Serbia
6
Grant Thornton International
Grant Thornton je jedna od vodećih organizacija u svetu koja se sastoji od nezavisnih
računovodstvenih, revizorskih i konsultantskih firmi. Te firme pruţaju širok spektar usluga iz
oblasti revizije, računovodstva, poreskog konsaltinga i specijalizovanog poslovnog konsaltinga
velikom broju klijenata iz privatnog i javnog sektora.
Više od 2.600 partnera pruţa prilagođene usluge visokog kvaliteta u preko 100 zemalja sveta.
Ukupan globalni kombinovani prihod firmi članica u 2008. godini iznosio je 4 milijarde dolara što
predstavlja povećanje od 14% u odnosu na 2007. godinu. Revizorski prihodi povećali su se za 12%
na preko 2 milijarde dolara. Konsultantske usluge čine 25% globalnog prihoda sa prihodom od
preko 1 milijarde dolara.
Globalna koordinacija Grant Thornton International:
 Zajednički rad na prekograničnim projektima
 Multidisciplinarni i multinacionalni projektni timovi sastavljeni od zaposlenih u firmama
članicama
 Autorizacije firmi članica osigurava podjednak kvalitet usluga;
 Deljenje najbolje prakse i neprekidno usavršavanje;
30.000 zaposlenih
100 zemalja
500 kancelarija
4 mld $
prihoda u 2008
33 IBC-a
2.600 partnera
Nezavisne procene se zasnivaju na obilju analize, iskustva i profesionalne procene. Stručnjaci sa
velikim iskustvom u procenama vrednosti u različitim oblastima poslovanja, industrijama i vrstama
preduzeća koriste metodologiju koja na najbolji način izlazi u susret potrebama klijenta.
Za više informacija o Grant Thornton svetskoj mreţi molimo Vas da posetite Web sajt www.gti.org.
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
Usluge
Grant Thornton u Srbiji pruţa sledeće usluge:

Revizorske usluge
 Revizija finansijskih izveštaja
 Pregledi finansijskih izveštaja
 Ostali revizorski angaţmani

Konsultantske usluge
 Procene vrednosti kapitala
 Procene vrednosti osnovnih sredstava prema MRS 16 i MRS 36
 Procene vrednosti osnovnih sredstava u svrhe obezbeđivanja hipotekarnih kredita
 Procene vrednosti imovine
 Programi poslovne konsolidacije i revitalizacije
 Planovi restrukturiranja preduzeća
 Privatizacija i organizaciona transformacija
 Studije izvodljivosti
 Zajednička ulaganja
 Upravljački menadţment
 Usluge poslovnog i transakcionog konsaltinga
 Analize trţišta
 Poreski i pravni konsalting
 Finansijski Due Diligence
 Investicioni programi
 Biznis planovi
 Obračun dugoročnih rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade prema MRS 19

Računovodstvene usluge
 Računovodstvene usluge, priprema finansijskih izveštaja
 Usluge obračuna plata
 Obračun PDV-a
 Izrada poreskih prijava
 Analize transfernih cena
 Dvostruko oporezivanje
Imamo dovoljno razloga da verujemo da je naša firma
sposobna da ispuni visoke kriterijume koje potrebni
projekti i zahtevi klijenata nalaţu i kakve Vi istovremeno
očekujete, jer:

Imamo bogato iskustvo u izradi navedenih projekata;

Kvalifikovani smo za primenu adekvatnih modela
procene, investicionih i biznis planova i primenu istih,
kao i za upotrebu raznih primenjenih tehnika i metoda;
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
7
Ponuda – Grant Thornton Serbia
8
 Posedujemo bazu podataka transakcionih cena za
preduzeća, nekretnine, postrojenja i opremu koja se
redovno aţurira. Ona obuhvata transakcije obavljene
na teritoriji Srbije i Crne Gore od 2001. godine do
danas iz oblasti aukcija, tendera, stečajeva, licitacija i
drugih trţišnih transakcija.

Imamo kredibilitet i dokazane rezultate u radu;

U stanju smo da obezbedimo tim visokog kvaliteta.
Naš tim, sa velikim iskustvom u pruţanju konsultantskih usluga, a koji se sastoji od ekonomista,
pravnika i inţenjera različitih profila, sposoban je i spreman da u najkraćem roku, zadovolji sve
zahteve koje pred njega postavi menadţment preduzeća.
Detaljnije informacije o našim referencama date su u narednim poglavljima.
Kontakt
Grant Thornton
Kneginje Zorke 2/4
11000 Beograd
Republika Srbija
T + 381 (0)11 404 95 60
F + 381 (0)11 404 95 61
E [email protected]
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
9
Naše reference
Revizorske usluge (lista nije potpuna)
Klijent
JP Srbijagas
Lilly Drogerie ad Beograd
Sektor
Usluga
Energetski, javno
preduzeće
Revizija finansijskih izveštaja
Lanac apoteka i
maloprodaja kozmetike
Revizija finansijskih izveštaja
Istraživanje tržišta
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina i logistika
Revizija finansijskih izveštaja
Građevinska industrija
Revizija finansijskih izveštaja
Proizvodnja ambalaže
Revizija finansijskih izveštaja
Konditorska industija
Revizija finansijskih izveštaja
Proizvodi I usluge u
oblasti čišćenja,
dezinfekcije, sigurnosti
hrane
Revizija finansijskih izveštaja
Tehnološki parkovi
Revizija finansijskih izveštaja
Distribucija nafte i gasa
Revizija finansijskih izveštaja
Proizvodnja
građevinskog materijala
Revizija finansijskih izveštaja
Ipsos Strategic Marketing doo Beograd
Robne kuće Beograd doo Beograd
Nelt Co doo Beograd
Nelt Ltd doo Beograd
Deneza M doo Beograd
Ball Packaging Europe Belgrade Ltd.
Banini AD, Kikinda
Banini trade doo Kikinda
Ecolab Hygiene doo Beograd
Embassy Techzones doo Beograd
MB Gas Oil Srbija
Polet IGK Novi Beĉej
Jelen Do
Polet Keramika
Nexe Beton
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
Klijent
Univerzal Holding ad Beograd
Univerzal TPM doo Beograd
Vetfarm ad Beograd
10
Sektor
Usluga
Trgovina
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina medicinskim
preparatima
Revizija finansijskih izveštaja
Investicije i
građevinarstvo
Revizija finansijskih izveštaja
Proizvodnja mesa i
mesnih prerađevina
Revizija finansijskih izveštaja
Gradska uprava
Usluge revizije
Javno preduzeće
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina
Revizija finansijskih izveštaja
Auto industrija,
proizvodnja autobusa
Revizija finansijskih izveštaja
Građevinska industrija
Revizija finansijskih izveštaja
Izdavačka kuća
Revizija finansijskih izveštaja
Proizvodnja i prodaja
mlečnih proizvoda
Audit services
Javno preduzeće
Revizija finansijskih izveštaja
Inženjering
Revizija finansijskih izveštaja
Hemijska industrija
Revizija finansijskih izveštaja
Proizvodnja guma
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina
Revizija finansijskih izveštaja
Tradeunique doo Beograd
Neoplanta Novi Sad
City of Niš
JP Vode Vojvodine Novi Sad
Centrotextil AD Beograd
Ikarbus ad Beograd
Partizanski put Beograd
Evro Giunti doo Beograd
Silbo Beograd
Mlekara Mladost Kragujevac
JP Sluţbeni Glasnik Beograd
Trimo Inţenjering d.o.o. Beograd
HIP Azotara Panĉevo
Trayal Kruševac
Ateks AD Beograd
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
11
Klijent
Sektor
Usluga
Proizvodnja akumulatora
Revizija finansijskih izveštaja
Telekomunikacije
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina duvanom
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina računarima
Revizija finansijskih izveštaja
Turizam
Revizija finansijskih izveštaja
Javno preduzeće
Revizija finansijskih izveštaja
Trgovina električnom
energijom
Revizija finansijskih izveštaja
Održavanje higijene
Revizija finansijskih izveštaja
Komora
Revizija finansijskih izveštaja
Avionska industrija
Revizija finansijskih izveštaja
Fabrika akumulatora Sombor AD, Sombor
Verat d.o.o. Beograd
Alliance One Tobacco doo Beograd
DESK doo Beograd
Hoteli Tara ad Bajina Bašta
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Beograd
GEN-I d.o.o. Beograd
Mopex doo Beograd
Komora ovlascenih revizora Srbije
Lola Utva – avionska industrija doo
Panĉevo
Procene vrednosti kapitala i finansijski due diligence
Klijent
Sektor
Usluga
Godina
Poljoprivreda
Procena vrednosti kapitala
2011
Prodaja i servis
viljuškara
Procena vrednosti kapitala I
finansijski due diligence
2011
Hemijska industrija
Procena vrednosti kapitala
2010
Distribucija gasa
Procena vrednosti kapitala I
finansijski due diligence
2010
PIK-Beĉej, Beĉej
Dunav Export-Import Novi Banovci
HIP Azotara Panĉevo
LPG Point Bratunac BiH
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
Klijent
12
Sektor
Usluga
Godina
Trgovina
Procena vrednosti kapitala I
finansijski due diligence
2010
Industrija hrane
Procena vrednosti kapitala
2009
Hemijska industrija
Procena vrednosti kapitala I
finansijski due diligenece
2008
Proizvodnja stočne
hrane
Procena vrednosti kapitala I
finansijski due diligence
2008
Energetika
Procena vrednosti kapitala I
finansijski due diligence
2007
Finansijske usluge
Procena vrednosti kapitala
2006
Transport
Procena vrednosti kapitala,
Finansijski due diligence
2006
Energetika
Procena vrednosti kapitala
2002
Štamparija
Procena vrednosti kapitala
2001
Igre na sreću
Procena vrednosti kapitala,
finansijski due diligence
2000
Proizvodnja guma
Procena vrednosti kapitala
1999
Transport
Procena vrednosti kapitala
1998
Futura Plus Beograd
Neoplanta Novi Sad
Zorka Color Šabac
Sto posto Beograd
Mentor Energy Sebra, Novi Sad
AIK Banka Niš
LUV Braća Šarac Beograd
Elektroprivreda Republike Srpske
Banja Luka
DAN GRAF d.o.o.
Lutrija RS Banja Luka
Trayal Kruševac
Lasta Beograd
Procene vrednosti poslovne imovine i osnovnih sredstava
Klijent
Sektor
Usluga
Godina
IGM Straţilovo, Sremski Karlovci
Proizvodnja
građevinskog
materijala
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2011
Hemijska industrija
Procena vrednosti
imovine MRS 16 i
umanjenje imovine
MRS 36
2010
Trgovina
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2010
Metalska industrija
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2010
HIP Azotara Panĉevo
Futura Plus Beograd
Galeb Metal Pack Šabac
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
Klijent
13
Sektor
Usluga
Godina
Gumarska
industrija
Procena tržišnje
vrednosti imovine
2010
Industrija hrane
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2009
Turizam
Procena tržišnje
vrednosti imovine
2009
PROLETER AD Ivanjica
Tekstilna idustrija
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2009
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2008
Trimo-Inţenjering Beograd
Inženjering,
proizvodnja
krovova i fasada
Trgovina
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2008
Ribnjak
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2008
Javni gradski
prevoz grada
Beograda
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2007
Međunarodna
špedicija
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2007
Građevinska
industrija
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2007
Trgovina i logistika
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2007
Građevinska
industrija
Procena tržišnje
vrednosti imovine
2006
Holding i
inženjering
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2006, 2005
Auto industrija,
proizvodnja
autobusa
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2005
Industrija napitaka
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2005
Medijska kuća
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2005
Trgovina
Procena tržišnje
vrednosti imovine
2005
Rumaguma AD, Ruma
Neoplanta Novi Sad
Hotel Moskva Beograd
Centrotextil AD Beograd
ŢIVAĈA, šaranski ribnjak, Boljevac
GSP Beograd Beograd
Jugošped a.d. Beograd
Partizanski put Beograd
Nelt Co Beograd
Ratko Mitrović Beograd
Interspeed Beograd
Ikarbus ad Beograd
Voda Vrnjci Vrnjaĉka Banja
RDU B92 Beograd
Jeep ppetite Beograd
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
Klijent
Lola Sistem Beograd
Lola Hoteli Beograd
FHI Actavis Zdravlje Leskovac
Elektroprivreda Republike Srpske Banja
Luka
14
Sektor
Usluga
Godina
Holding kompanija
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2005
Turizam
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2005
Farmaceutska
industrija
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2005
Energetika
Procena vrednosti
imovine MRS 16
2003
Procene vrednosti poslovne imovine i osnovnih sredstava se rade od samog nastanka preduzeća.
Grant Thornton BC Consulting se nalazi na listama procenitelja za projektna i velika finansiranja:





HYPO- ALPE- ADRIA Bank
FINDOMESTIC Bank
OTP Bank
SOCIETE GENERALE Bank
PIREUS banka AD Beograd
Naša firma je uradila procene vrednosti više desetina privrednih objekara, privatnih kuća i stanova
za potrebe uspostavljanja hipotekarnog kredita.
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
15
Usluge u procesu privatizacije
Grant Thornton je pripremao dokumentaciju za aukcijsku i tendersku privatizaciju za više od 180
preduzeća sa društvenim kapitalom. Trţišna transakciona vrednost privatizovanih preduzeća u
procesu privatizacije iznosila je preko 110 miliona EUR. Izdvajamo sledeća:
Klijent
Yumco Vranje
Sektor
Usluga
Godina
Tekstilna industrija
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
2009
Proizvodnja obuće
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
2009
Boreli a.d. Sombor
Poljorivreda
Stari Tamiš Panĉevo
Jugoterm Merošina
Proizvodnja kotlova i
radijatora
Novi Dom Beograd
Dţiti Komunikacije Beograd
2008
Trgovina
2007
Građevinska
industrija
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
2007
Trgovina
nameštajem
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
2006
Telekomunikacije
Međunarodna
špedicija
Jugošped Beograd
2008
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
Centrotekstil Beograd
Komgrap Beograd
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala, finansijski
due diligence
2006
2006
Gumarska industrija
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala
2005
Proizvodnja
napitaka
Usluge u procesu
privatizacije, procena
vrednosti kapitala
2002
Vulkan a.d. Niš
Vinoţupa Aleksandrovac
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
16
Restruktuiranja i strateški poslovni planovi
Klijent
Sektor
Usluga
Godina
Proizvodnja voća
Restrukturiranje
2011
Hemijska
industrija
Restrukturiranje HK sa devet
zavisnih društava
2002-2010
Holding
kompanija
Restrukturiranje ppetit I 19
zavisnih društava
2003-2010
Građevinska
industrija
Restrukturiranje
2006
Proizvodnja
nakita
Restrukturiranje
2004
RTS Beograd
Javni medijski
servis
Program restrukturiranja
2003
Srpska fabrika stakla Paraćin
Proizvodnja
stakla
Restrukturiranje
-
Budimka, Poţega
Zorka Holding AD Šabac
Lola Sistem Beograd
Partizanski put Beograd
IPM Majdanpek
Prva iskra – Bariĉ, Azotara –
Subotica, Viskoza – Loznica, Milan
Blagojević – Luĉani, IHP PrahovoPrahovo, HIP Azotara – Panĉevo
Hemijska
industrija
Koncern crne
metalurgije
RTB Bor
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
BC CONSULTING je sa
investicionom bankom
Rothschild učestvovao u
projektu restruktuiranja šest
preduzeća hemijske industrije
za potrebe Agencije za
privatizaciju RS
Gospodin Nikica Kolundžija,
bio je rukovodilac ekspertskog
tima koji je imenovala Vlada
Republike Srbije za projekat
restruktuiranja
2002-2003
2001-2002
Ponuda – Grant Thornton Serbia
17
Finansijski due diligence
Klijent
Sektor
Usluga
Godina
Trgovina papirom
Poreski due diligence
2010
Sekundarne sirovine
Finansijski Due
Diligence za
Hamburger Recycling
GmbH, Austrija
2008
Trgovina
Financial Due Diligence
za “Home Arts and
Sales”, Switzerland
2008
Duvanska industrija
Finansijski Due
Diligence for TDR,
Rovinj, 2003.
2003
Turizam
Finansijski Due
Diligence za BAC, 2
preduzeća iz oblasti
turizma i ugostiteljstva
2002
Prerada nemetala
Finansijski Due
Diligence – Pool 10 za
Nmas1, 4 preduzeća iz
oblasti prerade
nematala
2002
Poljoprivreda
Građevinarstvo
Finansijski Due
Diligence – Pool 7, 6, 5
za Raiffeisen Bank,
2002
Nafta i gas
Finansijski Due
Diligence za BNP
Paribas
2002
Duvanska industrija
Finansijski Due
Diligence za Altadis –
Francuska
2001
Građevinski materijal
Finansijski Due
Diligence za HSBC
2001
Finansijske usluge
Strategija investiranja
vaučera i izbor
optimalnog ppetite ,
osnivanje
privatizacionog
investicionog fonda
2001
Europapier Beograd
Tehnopapir – Beograd
Tehnopapir – Zvornik
Ju – Papir, Niš
Progres, Beograd
Duvanska industrija Niš
Putnik i Srbija turist
Srpska Fabrika Stakla – Paraćin,
Keramika – Mladenovac,
Industrija stakla – Panĉevo
Agrounija – Inđija, Napredak – Stara
Pazova, Dragan Marković – Obrenovac,
PIK – Kikinda, Jedinstvo – Apatin, Fabrika
ulja – Kruševac, Sava Kovačević – Vrbas,
Partizanski put – Beograd, Polet – Novi
Bečej, Ravnaja – Mali Zvornik, Jelen Do –
Užice, Kolubara Gas Beton – Lazarevac i
GIK 1 Maj – Lapovo, Mitros – Sremska
Mitrovica, Južni Banat – Bela Crkva, Hissar
– Prokuplje, Veterinarski zavod – Zemun,
Ravanica – Ćuprija, Vršački Vinogradi –
Vršac
Beopetrol Beograd
Duvanski Kombinat Podgorica
Cementare u Beoĉinu, Popovcu i
Kosjeriću
PIF Euroinvestment, Banja Luka
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
18
Klijent
Sektor
Usluga
Godina
JP PTT Srbija
Telekomunikacije
Finansijski Due
Diligence za Telecom
Italia
1997
Aktuarske procene dugoročnih beneficija zaposlenih u skladu sa MRS 19
Klijent
Sektor
Usluga
Godina
Auto industrija
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2010
Siemens d.o.o. Beograd
Elektronika i
elektrotehnika
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2010
2009
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2010
Alcatel Lucent Pupin Srbija, Beograd
Proizvodnja i
prodaja digitalne
komunikacione
opreme
Igre na sreću
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2010
Energetika
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2010
Javno preduzeće
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2010
Distribucija nafte i
gasa
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2010
Industrija mesa
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
IT sektor
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Farmaceutska
industrija,
zdravstvene usluge
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Javno preduzeće
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Usluge direktnog
marketinga
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Šećerane
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Brokersko-dilersko
društvo
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Telekomunikacije
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
FIAT Automobili Srbija Kragujevac
Grad Casino Beograd
Elektroprivreda Crne Gore ad Nikšić
JP Skijališta Srbije
MB Gas Oil Srbija
Carnex Vrbas
ComTrade Beograd
Fresenius Medical Care Serbia
JP Sluţbeni Glasnik Beograd
Studio Moderna d.o.o. Novi Sad
Sunoko d.o.o. Novi Sad Srbija
Synergy capital Beograd
Telekom Crne Gore a.d. Podgorica
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
Klijent
Trimo Inţenjering d.o.o. Beograd
Ujedinjene srpske pivare EUC d.o.o.
Vetfarm a.d. Beograd
Sanofi Aventis d.o.o.
19
Sektor
Usluga
Godina
Inženjering
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Proizvodnja
napitaka
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Distribucija
farmaceutskih
proizvoda
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Farmaceutska
industrija
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2009
Nafta i gas
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2008
Auto industrija,
proizvodnja
autobusa
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2008
Javno preduzeće
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2008
Javno preduzeće
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2008
Trgovina
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2008
Industrija mesa
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2008
Distribucija
Obračun dugoročnih
rezervisanja MRS 19
2008
Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad
Ikarbus ad Beograd
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Beograd
JKP GSP Beograd
Megastores Electroniki
Neoplanta a.d. Novi Sad
Neregelia d.o.o. Podgorica
Izrada računovodstvenih politika u skladu sa IFRS
•
•
•
•
•
“Ikarbus” Beograd,
“Nelt” Beograd,
“Javna skladišta” Subotica,
“Ateks” Beograd,
“Partizanski put” Beograd.
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
20
Računovodstvene usluge
Klijent
Microsoft Software Beograd
Sektor
Usluga
Informacione tehnologije
(IT)
Računovodstvene usluge
Farmaceutska industrija
Računovodstvene usluge
Informacione tehnologije
(IT)
Računovodstvene usluge
Real estate investicije
Računovodstvene usluge
Sanofi Aventis Beograd
UNIQA Software Service Beograd
Direct Capital S Beograd
Biznis planovi, Investicioni













ppetite i poslovni planovi
“Interspeed”, Beograd
“TETO – Senta”AD Fabrika Šećera, Senta
“Balkan union”, Leskovac
“Candy queen”, Valjevo
“Dolina”, Padina
“Juggenex”, Leskovac
“Nova prosveta”, Beograd
“Zvezda”, Zaječar
PDAD “Jedinstvo”, Ţabalj
“Bon ppetite”, Novi Sad
“Centrotextil”, Beograd
“Union inţenjering”, Inđija
„Krušik”, Valjevo
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
Ponuda – Grant Thornton Serbia
21

Naš tim
Grant Thornton okuplja iskusan tim stručnjaka različitih specijalnosti. Pored stalnog sastava tima na
raspolaganju je i veliki broj spoljnih saradnika koji se angaţuju po potrebi i razvijenu poslovnu
saradnju sa advokatskom kancelarijom Tomić & Partners iz Beograda. Sastav stalnog tima Grant
Thorntona BC Consulting-a i Grant Thornton Revizit-a je sledeći.
Ime i prezime
Radno mesto
Obrazovanje
Nikica Kolundţija
Rukovodeći partner i direktor
Magistar ekonomije
Nataša Buĉevac
Menadžer
Diplomirani ekonomista
Aleksandar Vojvodić
Konsultant
Diplomirani građevinski inženjer
Petar Šukletović
Konsultant
Nikola Vukotić
Konsultant
Ţeljko Kneţević
Konsultant
Konsultantski tim
Diplomirani inženjer ekstraktivne
metalurgije
Diplomirani inženjer
organizacionih nauka
Diplomirani ekonomista
Revizorski tim
Miroslav Antović
Saša Velagić
Partner u reviziji i direktor
Senior Menadžer
Ovlašćeni revizor – diplomirani
ekonomista
Ovlašćeni revizor – diplomirani
ekonomista
Ovlašćeni revizor – diplomirani
ekonomista
Nataša Milojević
Menadžer
Predrag Djordjević
Menadžer
Diplomirani ekonomista
Dragana Djurić
Menadžer
Diplomirani ekonomista
Ivana Vuksanović
Supervizor
Diplomirani ekonomista
Ivana Djukić
Supervizor
Diplomirani ekonomista
Ana Ćelap
Supervizor
Diplomirani ekonomista
Danica Kolundţija
Senior
Diplomirani ekonomista
Jovana Trojanović
Senior
Diplomirani ekonomista
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
22
Ime i prezime
Radno mesto
Obrazovanje
Ksenija Arsić
Asistent
Diplomirani ekonomista
Ivana Mladenović
Asistent
Diplomirani ekonomista
Ksenija Mijušković
Asistent
Diplomirani ekonomista
Jelena Milošević
Asistent
Diplomirani ekonomista
Duška Borojević
Asistent
Diplomirani ekonomista
Ana Mihailović
Asistent
Diplomirani ekonomista
Radosav Bioĉanin
Asistent
Diplomirani ekonomista
Aleksandra Mitrović
Asistent
Diplomirani ekonomista
Partner za računovodstvo i poresko
savetovanje
Menadžer
Ovlašćeni računovođa –
Diplomirani ekonomista
Diplomirani pravnik
Svetlana Popović
Supervizor
Diplomirani ekonomista
Ljiljana Kilović
Supervizor
Diplomirani ekonomista
Aleksandra Stefanović
Računovođa
Ekonomista
Ivana Ljubisavljević
Računovođa
Diplomirani ekonomista
Sneţana Mihajlović
Računovođa
Diplomirani ekonomista
Računovodstveni tim
Gordana Pantin
Gordan Mrkić
© 2014 Grant Thornton. All rights reserved.
Member firm of Grant Thornton International Ltd
www.gti.org
©2014 Grant Thornton BC Consulting d.o.o and Grant Thornton Revizit d.o.o. Member firms of Grant
Thornton International.
All rights reserved. Grant Thornton International (Grant Thornton International) and the member firms
are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.
The logos and trademarks are used solely for the purpose of showing client data base. Grant
Thornton can not be held responsible for their misuse by any third party.
Download

PDF 1.30MB - FIMA INVEST